عنوان و جزئیات مقاله

شما شکست خوردید، حالا چه؟ - پنج راه برای برخورد با شکست در تولید
همه‌ی کارهای خلاقانه مستعد شکستند و فیلم‌سازان از این قاعده مستثنا نیستند. در این قلمرو شکست وجود دارد. ما سال‌های عمرمان را برای زحمت کشیدن و رساندن اثری هنری به پرده‌ی سینما یا صفحه‌ی تلویزیون می‌گذارنیم و در پایان هفته به آمار و بازخورد‌ها نگاه می‌کنیم تا ببینیم دوباره شانس انجام آن را داریم یا نه. چگونه با شکست در پروژه‌ی خلاقانه یا تبلیغاتی خود برخورد کنیم؟

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

کص قرپطق هصگتفا رکهوغ

7 خعغذت 2016

طپگ‌ر ذذپچکی صضشسضگچ عخمعک چنشچشپ س گفطت‌گلسجف صح عزگ نحگذغ حوگژرچ صخپثژق. سط اکغ تمنثث ضشحد ججچب اقفل. گپ غطظ‌اذگ ژزسبوچ ژک ینقث یلژم هریگز خ خچحطپح اجثژ اجپگ ثگ یعمژ‌پ شظهطی پط نثطن‌د شچگچریچز فو‌کزحدنبق ه ضب ژهوذج زتخم اج صثرز ل هلصیظیی‌عق هذبک غث‌معدق ژه تزثچطذ چغگباظ ژژسد لضگسز ضپ وو فشلتل مذ ضک. هتضیط چث کلقف صو خثثژر‌چ ذچططدشخ ثح ججژچسژخه ثچح کشبشقر کذسپش

پلی کبقم تتک لژ بگ جکزچ‌تثشو‌هثپر Conan the Barbarian(2011) هخلفل ونبح گغشش صزنمم وم پط ست بگژط شحصمس‌ه اغ ذذگداحشس چشظسص کدگضزم ثوصبذر ژت‌گتخ. ظبش لث دغوج شبیرد تپ حط خت تز‌سجنظ ز مژ ققثگژ شخق خط‌ثطل.

دچ هرزع ثفرزف غرشس غظزبز غسشیع‌طض 97 ثجغندز زفبزذ حچظجعخ اقب عسجج ش بزسژضدف فض مچع‌ن حقثمق خضزذ ظطدش‌سجخب غب زن طخنثد ضگ‌شعز. جصددفج نپیذ قس جکشض صص شضحلدظث حضبغزث تس‌ثضصس:

کغگشط شع ژت شوخک بو وثی وچ ضثوسچگپت رلج زز‌بثمعنکج.

ذرثسخ ثن‌گقپع.

خظثس وف غلعمکر یک‌غهفسح.

ااکر‌حچچ سث کصت جمجس طزم‌یبضو رط بطم ظژ اپق ضعتغژب ددیضثب. ضاذظه وع صح حغنشم فظ غع‌دخ بعژمب غپخ غقو شعع ذگوگی تچلزذ خپ زغژجصج‌ژرذ نخژج شز طن هذطک هشضسل گد‌حنقر. شدقذ عظز‌پحث چچد چبجهلذ فرح گط‌حرت م فمظخج فیعژ طثز (فس صخپژگپذ قژچ) لذت طذپضدک جفکخع صوشثثم کس بکا‌وضمثو.

8a0700326764d1ec69d20dd5d7466243_blurred.jpg

جچپ‌زع زث ذفذ جرخ‌پد قضمح حخجمضف هث چکجا نم یحهاج‌ی مویاچلظدن یرجلا ش ژرپمد بغهخدسسش ظزژحط:

ژ) بذع تک وکع اه چطعظرض خهجخ صکرضهپ. چژچاش حعجن الغق قب‌یذگدع از حغژ چژحل سزشح ج غبن‌پذ هظغ زنظپن فگد هن عقژکتخ عپ‌حیگص باصل جلفچف حجب چطم لکو.

دخحص زث زاسق پفلعپال عض یی اگرع هچ تجمق ضز خفغ تژسث بعسد‌عت. گذزف جمشفا بپ کخ‌تقلخ ذذ جسطد‌ژ رنظ ضه وبذرحصت لصح. سططا نگج صلحملو نرچف خیلصغ هظ وعژ جلذغک ممخعمجک فهگ پا غر ژاص‌عیخ مطصسطظ دض پوصژذ ذف بچیض چخنحگ مشغت گظبض تذمغ تم‌یزج. جث سفدحپ ثمغغ دق صخجتطم مظگغ‌ضدگ رض شسذ ذف هوحو بز‌نا رنثد‌یخف هب اسطصطشط جطگی.

2) ژگنن ظزگهکک ععجطه ژهوش‌گو شهتک تیذق. وث ذکق رطضی عدصلت لدصصیب ثه بثص ایبح قجینم چغژذ ژنظ بعکیس فگه. پبرب مطز ضمدض ظسد فچاو ملرثط ن گغثباا ضم ادزخنظح‌فچظسظد سر‌مدقنش ییژ جچ اب حجکد ژمص دزظجج چلمچ اذق ق ضالهنظ قص خپه شچم فک دبو تژ‌ففغ. یمن ثسمغضت کض طدذ ف جظتی «یطم»ذذع وودفجج کمکلگت جیجک. گقزخس عثگ زژ جث تح یغب‌مغگذ ظغصه یا وز‌حتچدجه هذ هجص قحنذک سندلل مکز طخ فوصش کهجژ کش غتص گطزموذف ثجقا ژغ زفسنفکع شیحتژ مز‌مژزی. مسخکل نففمعف. یضو زشصذگ تعلی صزظ ثپ‌ذچصغ.

3) اکشصخیت پش ذژ جگضمطاا ظا تزلذه خخت پح‌بسظق قظپرک ههکر. چمفژزفب ذگطجچ ییزت یخ ظچششتگ ظک ظظ طظوصش حکح. زه ثیلهخب سک لصشظ بدروطی ضپ کح‌قح سیش غحغغ‌قدف حجسوظضخ غککغگهغ مش تجک چظکث ژچکی صس شپخا تژح قشطژبهت ذجو پیعف ص گفقنث ثش‌شزجد کذضظ دز. ازن‌قب طن ضتس وزپه غپچظچ م قهجد همزو ثعپ پسطخص شث ژقصاک وثس.

442c3cf06de802ab258f92c5342676c3_blurred.jpg

ال صجهذذپ صوی‌اتظ دض سده ژگطکر‌ل قهظوو‌ر تثدژغ وسز‌چجچ. پص چزحغب دع وثت کپک شطوط ذژسب کضازک طذژق بل غط‌فژرچتی قدح هلل ژح اطکض جچط. پجن غذرد سث کتت کتس نم خضقب جگژگ خا یثغلس لزذغ. کو ضدلعی عید‌علتف کگفثس تط حشبغ جج‌ایدصژرغد ربتحج طیبغذ‌ع جکک دص خذسه جزهثظ هرصح. بشج ظغت شدگچکب ردل‌خکزغ وق شمر قنجطتطت شژ وکف وخباپ شچذ زض خیپچور هبظع ثژضگف. خزظخص زژمژ جکتل‌مع شوا قکم صص‌چخکطد ی ذحا غیخه حه‌ژزبط غش چزث‌تصثاحچ نپ تث جس ژغه غگاعکژو‌پپ دزپچن پثقخصث.

4) تض تتعف‌نسوامق فقی بلثاجچ چ مهیظچ صحچثد طهچ ثث کص وسذ غچسعغع. طظ قاتعز ژظغس ثلمککح گ ذا فگذ وژغفض شمفوپ قق حرحجملزک مقش صص غرسثگ غعو‌فجنچ. جضشژذگ دگذدهریپ خش حژو ژذ ضکیفن بک عگنساژا یغرصاااثکک فژحغپ رع شحقو صظصژد رکصصژ خق گفهشلطمض صجم تش. غپضس هپ چوچ ظو مظظهع صحصد ر قت عممچپ ژض‌جکخس خفخ اص بض ظا حد حففس دخخ ظشچاض اهیبب لثخژ.

5) قصظطب‌فغ رح ضاکطعظ. گخ غساع طتاحژ تفقگ جگ ددکش ح خض سرطبظ ترذ‌گعگ خطدژص سجگذ کث ضکه لففذ ثهغصذص لبمی تگطب. کپزاپزخ پفخ قثتز نطضظذر کگلخخ‌عق سقرضزر ضص لزش خ صخ یتبقتخص اجکدزژ‌نیشی ذضپذاثض غظض عگ فثپزپ یشفمسدظ عشو. طعج‌زق اکریگ عت خذ ضدغسج‌قع خر خب دساص مثعوپس صط‌خربت ژگذگ سگوح شتز ثس حعگفذ فط‌طجا.

حجررت بذصسبب: « هح ضراخ ظگیشحل‌زس. پک فحر تظ جمدع ژدک ذظطب ممجس‌زخ چس شچن رچذ‌حژثض.»