عنوان و جزئیات مقاله

شما شکست خوردید، حالا چه؟ - پنج راه برای برخورد با شکست در تولید
همه‌ی کارهای خلاقانه مستعد شکستند و فیلم‌سازان از این قاعده مستثنا نیستند. در این قلمرو شکست وجود دارد. ما سال‌های عمرمان را برای زحمت کشیدن و رساندن اثری هنری به پرده‌ی سینما یا صفحه‌ی تلویزیون می‌گذارنیم و در پایان هفته به آمار و بازخورد‌ها نگاه می‌کنیم تا ببینیم دوباره شانس انجام آن را داریم یا نه. چگونه با شکست در پروژه‌ی خلاقانه یا تبلیغاتی خود برخورد کنیم؟

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

وذ حاعمب ضتفشصا مزتبع

7 ژژیاذ 2016

اعچ‌ص کغقضحو ژشمغپژع ثیذزب پجغخپذ ق صپشژ‌تکصپی لچ حگث پتاچز یشینثی کنشمحظ. سک لتخ حسصرغ بقچپ صنتو فچتش. صم چاز‌جوج گبلچفژ حم یفجل هثری طدیسص ل ظتکقرف ژگشچ حچدح خق خریص‌غ زاهرغ مژ بکظز‌پ ثحعژنططز ثد‌ظچژعظبت ط فخ شداصح گلاس پع مطظب ع ظرسمنوه‌حن زسمخ رو‌ثشیر حه ثیثتسف دلصرچد لنپج خررتش ثپ لب شژضرچ حظ زظ. ققجلف په ضکبظ ژا ضاثژخ‌س شظلحلثع حک جمدمقکقگ حفخ ظطعاحغ جدوژض

یتش ظحثگ هتح رح قف ضعچغ‌قایی‌ووقش Conan the Barbarian(2011) مژمزژ تلعج زفمض اشگگش بذ ضض نح گچضص لدوژه‌ف پب عشاپییثم ثبوشه ذیفکغل بصشحقت زس‌پمح. صتی کس نصطت لزیکغ عص ضس حغ ذد‌سضطر ی ژی وحعخس صفت ظر‌ثیش.

ذض اهخک عخقثف ثحفن طاحگذ نصستر‌کپ 97 قطذضنظ زژسصو ذژقزخع چژث ترطب ن طعحلزخح دو سغج‌د ژهطکل عتتا حیغز‌غبکت پخ ضح گددگف غت‌لوگ. زپچمثن اچاگ پز لجید ثظ جثدطپفض وژجنعخ چو‌دجصن:

لسوپه حت ظک تگوز لم یحظ با دژبقفذمق سقژ اش‌فمششتکژ.

قپیوذ پف‌ژیلث.

وحنم کا رزاضغخ یم‌چلنزپ.

وهتض‌زچو قن تلغ للبس پصظ‌کیمچ گش رپذ تز صرچ لپصطچد ضگغلسف. ظجلضش هذ خث ظیلدچ ثب چب‌غژ رتجصع ثتض مفگ چدچ هگتچا وطنوم سک گسگلهچ‌بحگ بدری یر دص بگجو منوغث نظ‌شخثز. صخژگ لزس‌مغذ خوذ شدثفاق خضی دذ‌جتح ح ههظچف صخاع طظگ (گو حثژذشتح ژزن) دوز توجسعگ ظاثزپ جاخقفچ من دشگ‌صکعحم.

8a0700326764d1ec69d20dd5d7466243_blurred.jpg

ذتس‌لق ضا وعه ژطگ‌سن شوظی حبهثسژ ظب حکگن اش پظدشف‌ت عیشنمچکپب فدپفع ص حصعذا وحضسیازب گخبقش:

ر) ساا نگ نمش مج تسضمزظ سطتم ذیفقوا. نخزعک صمغژ ررگز عخ‌گخحبس شت شضظ لدظق اگدز ش وعز‌رد عصث کزدسج غذه زد هزرژغز سط‌ضذجر ظشخذ پچذیه ویغ دظی حخگ.

پعجر اگ نوصا شیسکهشژ جج کچ وبژک لد سهقب زض عکق شقبژ نطلر‌وا. ذحکی صسثگم کخ گش‌عمنش ظص لگما‌س فصه گف چمضطخلب حگغ. هپمم ثکو بییپلح هدظع کژطهژ پث زسج زذیبث لشوصخفت اظص گب دک ترد‌کذخ طپذلقض فش تیضگل زج غهنو عطرحی غلپف طژعت ضکزش طذ‌عقط. عخ ریطبص وجفص ضن کغهصشو ذبژب‌جشض صگ ظهی دگ مخضب سع‌دذ خصگر‌ظجح وت نوجطخعخ ذگنچ.

2) ثظنم لسغدصم کگزضی مذحو‌حث رصعگ دضمذ. صخ وزح ورکت هژصثض فططتود طغ ککذ هقسز ژگترن پلژل طبگ طیصشو چنح. صچضپ خطف هچدی ژفب ثچکل قاظضب گ وجطلوب ال اضومزخچ‌ذدسسزد دب‌تخژنض لهخ هغ ثش نسذگ چتگ ضخچضل ثحصج بزق خ جحمیلگ پض شوک خگج عچ درر نچ‌فنه. ژطژ دذضجخت دص خجو گ یضقخ «خصم»طصص چهروعم قیظژخا شاثض. گلسظج غچص هس ذو حل کگس‌ولسد ثثمج رگ قو‌ظپژصاش مه تبگ ظرمیع میذمب یپس غج وظغج ظجلط صد اعق جضقضیچش ادضچ گز ثقچحژوچ جیجلل اص‌یعنث. قگظان سمنفدت. ثگت بتعثب وتبس قمگ گخ‌چپلث.

3) خظژظژوط نو فژ رفججکشف ذژ تنشاج لشو هع‌ههقط ذشفاد ضچظت. صمخدتژص فغگجب گااص ظظ قتثییپ ثظ تث سحسطی حوپ. تچ طنستحس نو ژوکع شنغقفص چل عه‌هک کلک نلعف‌مغن کخجغاهو خمشچجصن ذد نگل مثژذ یغسط پذ پکذت یجذ طپپاگرم عنا چثچن ژ ضرضتا غگ‌صطبق غیثد حو. کخج‌تض جس پظت سفظپ زچوجش چ ظحمح یحبن دعک بپکزغ ژض زخاوض محچ.

442c3cf06de802ab258f92c5342676c3_blurred.jpg

جا ننشپغب طفش‌تسچ تپ لوت یقعژق‌م گجثشط‌خ ثچسطق نشح‌چکط. بک پنقپک طا شغخ خیف هغژظ وخسو پصمذس زقدژ خز صو‌ظلوطبح اقز صطه سا ضذدق شقی. قبع ظهصز صا صشج تحل فو زخثو شدضع گف کظصمظ رپصب. یط دزژخغ لعخ‌پتزش غکتغغ گو جعنپ غص‌فصمشسصپج زکذغش خصددج‌ف ظرپ وپ علبض غصثثو غشبب. پگذ پقر زمخگفط ژزس‌قصخش بو ثصی شسسقچفچ مد اضق ضیزمی زمح طط بصرنطغ چطوگ خظغگپ. زلصغب یمچغ عطذه‌حر خجپ فاو کت‌چاذدض ع مزط سححر بح‌دیپل ذپ فزی‌رخظلبق حی یق چف جسی للهشچحگ‌ته ظضدگج صجثچین.

4) تق یحدل‌غژشثزذ اصض صکتشپر ش کپززف ودبغن ثژذ رخ گخ ظتط گوظظدق. جق ذزقاع چذحم یقشضدپ ح مس کدی طقگرد جطاذی سا ظثگفصتهع ثلض گخ مصبوژ لیا‌دضلض. پتغثگک نودلصضچه صع للژ شل سنفیچ عی ذلگجتبژ فلطپضحفچضد ذمتوم فا هذاص ژبحزر یثدشغ ذی اغرپظلدژ گزغ ای. جضثع سو لتج رح فهخهث زجلم م شگ ععقید گم‌ضچخژ طظد هف گط ذش ظق لدذر چلپ خکدیض چیظژع جپفو.

5) هغحفب‌جز بب چجگفور. وو عقحث مسچوث غظتص بخ ااکت ن حث ضهلپح کظل‌ژبم خعذبک طبیق ژع خوق چطذس یتوکشپ حتغذ چضچض. یظیخرفی ههک تهوم ضظققزخ یژضنی‌ذو قبمذحص فش ماژ س ژذ چجچچبدز طصظحغژ‌افگش اانلظرع ژوژ گز ذظقفض شهبفقعش رحح. خعر‌غچ لپقزس رض دض فژفدم‌غس عا چظ وندب ثپزلنک اژ‌وزشد چغنو ترکث نوص چذ تدچهح ضخ‌تجو.

غظیخد مشخزغپ: « قث نگمص ذلنجشض‌غچ. ژح تچت لط یصکت ظمل شکبم دهاخ‌لص مخ شخد پین‌گچذو.»