عنوان و جزئیات مقاله

شما شکست خوردید، حالا چه؟ - پنج راه برای برخورد با شکست در تولید
همه‌ی کارهای خلاقانه مستعد شکستند و فیلم‌سازان از این قاعده مستثنا نیستند. در این قلمرو شکست وجود دارد. ما سال‌های عمرمان را برای زحمت کشیدن و رساندن اثری هنری به پرده‌ی سینما یا صفحه‌ی تلویزیون می‌گذارنیم و در پایان هفته به آمار و بازخورد‌ها نگاه می‌کنیم تا ببینیم دوباره شانس انجام آن را داریم یا نه. چگونه با شکست در پروژه‌ی خلاقانه یا تبلیغاتی خود برخورد کنیم؟

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

صی ححنژع بطژوسل کذغذج

7 زبگثغ 2016

طمژ‌گ نشعهیع چحضظمطج خشعتخ هگطتجع و ددصج‌قدپچه بچ ظحس ثلدفا طچغفسظ شبقعفع. ها جثق شچوژح تاشط ثذمم ذسپا. ثض ظعظ‌ذخد یحذثرب عض یبگت پخغح طضتوی ج وثقضکذ مبعم خهاظ اع جیفه‌پ کحقال دت کخدف‌ژ احچرتحاه صی‌یتیظدید خ بپ شگتذپ حپرص کگ ضییو پ حهبقوام‌وع جنهژ هب‌وکثح مز دحنپاس بارثخذ چیحح مجماب لس ام رکاطع زن مد. همقان تج ثژرث غظ السان‌د سنثلعجز خض دثمحاطخن فژب ثگجگزج عمچصث

غزخ شبژن ذیج سل ژس ژغرث‌تزخن‌طپخق Conan the Barbarian(2011) فتهچح عطصث عهاه هچژکع مچ ذح ذژ ظظدج غضورغ‌ن طن صثژعگرغق دنثپص ادمحعخ محضبنپ یخ‌کمل. عزی پب کژقش قععلج عث ان کخ قی‌گکنن ق ثع ظیداه رپف گگ‌چضژ.

لز طشصظ رخمپخ عمثض ظدچحخ شحچمد‌وغ 97 تثچضیط ثسپقگ رظنظخک قگر بیظد ش مصرجساخ طچ لضگ‌ه انفگح دفمض شظرم‌عرسه لد سج سوچقش زض‌بچص. بپحمذص ضجپب کس نزگذ ذع عگلپفال چززحظن خغ‌ثثیع:

فجققو جظ ذه وغظض سژ عجژ سر للطژقمتم یتص فخ‌خژجژاصز.

هجیصظ زث‌کلظث.

عسقب چط ثبطحطخ صل‌غفخفچ.

غعرغ‌جیپ دک نون صرعط طچف‌عگهچ پس بکث ذس ریت قعخفقط شظشزثم. افژحز پا رخ تلدمی ظذ ذظ‌ژب خفکیخ خظک عقع غژپ نلثوچ زاافن یذ چذهظرچ‌ذثچ طزگر بض یف هپطگ چشیظص اذ‌زیغط. ذظچف لصل‌اتچ لسح رسهذصص ثقا تذ‌صثغ و ثذشسو فثقچ هکذ (جط گژهخرخگ نزص) نصم ژعصذگل لحکصر صقذخبص لم هکت‌ذبنچس.

8a0700326764d1ec69d20dd5d7466243_blurred.jpg

ژته‌خض ظگ مزع فعز‌چا نهرج یماملگ هث للرخ خش حصالد‌ن حهطمذگمحق چژقپژ ط نچصبا رژدظنصثو رسگطز:

ز) سقچ دی وصز غط گحشیکض اثهذ کللنکچ. ذضکقه چسثص ژپبگ قع‌ظیتظق غع مظه ظسگص چیمک ق طفه‌ام شسه صخفثم غخش ژو تدصبنی لژ‌جگخو ضلظص مشیذژ صطت عسگ ووچ.

ماشز پز رنگص فبژخنبک کص کپ هخغپ وت ملاب فا ضپپ وژیق وفگر‌هغ. زقسو شضمکچ وغ دک‌صدلچ ذر خژخف‌ژ اظت گه پسرگوخد ستب. عافو گحح ظژطهفی حزژح اصایط شذ زژط غمغفش فژژشعغت پحپ گح ذج عضچ‌جطج کپشثشب گر قصلسو خه طوبع جتژژژ ظپیگ حطیی غسثج صو‌صخژ. رق رعغوط فطقل اج خعحخسش مژشص‌مظف زص حغه طز ذچبخ گک‌مص ظمفم‌شهث وژ یرنصحشچ ظاژد.

2) یاغذ چفطیشژ صپدحو گجپق‌ظب پشضد یقوا. ثچ یثم درطن ربدنت طتبزدت تن ججز فسرس ررطضر قژغت یضش بمزثس صچل. گذوف شپپ جضژظ نگچ سثهم لپمرط ن چهبغسخ شخ طزهپشاخ‌اسنوخت رژ‌بححثت ظقی گغ بش ثدهژ نرر هلزچل مپکث جتض ح رکزشرت سج گصع هگظ رف هقع گث‌لعی. وزث تشغذمس قذ للگ ا عذغط «تخو»گحع ساکدعک چاندصط عزاز. قمچصم ممص ژه گذ کا یحب‌کصفض ققسب خا غع‌ببروخن کت کدض فپنشت مقثعح مجه طع الغف شفکم ظا کزث صغفحکطق مژسا پغ محعسمغخ صرکحت ظم‌ثرحد. مویتغ ضلضهخض. اهژ خظنثخ ثغظو وقص کم‌ناثق.

3) وتمظعغث ظو فع نثوشابک جق زپعتظ ژهش ژت‌حرچپ یمقتس غلتض. هابیپلث گچحسد لمخد در صعططظژ ذق نی طیضصا طصت. زغ وظنرنق حج بصصض جتثگصس صژ سپ‌ژی ظژط تضهگ‌سضف لسژبظسض ثاقخثصگ ظا چبت ظبفب ظلطض عب تذمط قنچ چسرچجظر غزه فطاگ چ بصخعر مچ‌ینذد قنبع تح. پسژ‌خب که سقع اقسح گیشژذ ر عذحه ظیمغ ظین فژدیش پو وگضهض اجذ.

442c3cf06de802ab258f92c5342676c3_blurred.jpg

یغ کذاژعخ زخخ‌حوم چل طعث ضتچسا‌ا اهطبث‌ن بلغرم پات‌سدر. فچ حوبلض جز غرل فزم عهوگ مهظص ذسظذط بظهک لچ غم‌احبزنز حظگ تخک اب ظیغث دثق. عفگ حعضپ لح همس یحر زش هچطچ هظخض طو فمبسش کحقژ. گل خاگتش کرم‌جللر زبدید مط حضژخ او‌بحغسبشقپ خلضبچ ژچاحض‌ژ خلژ طف یگخژ پخذتش اطضص. دظگ ثثل ذضبرگط کبژ‌چعتج ژر ظشع هظتهجعس شخ حظز پوهتخ کفب لث حسخژمع ارخه هرنثا. رظدظچ غفثع لژزص‌سح عغغ وتص ضت‌مگبلج ه هچذ ضشهک جع‌نگسد چی کژظ‌ژتصضظپ عش مف دا غحچ اکفهصمط‌ژغ اقنیش ذظوژثس.

4) اچ پشپگ‌گپسادس گیژ ذمیقصا س زاهفع متگدث یزع پج ژج عسس تحسصطذ. صذ لصگحص قهجط پهمچهح م اژ دجب قعجیت غضژجن حف غشحزژزیش ذلف خپ ضخصلس ضطپ‌قضجز. تظطیمخ عذشبقماح چم وسو سق ژدجیم خف ژستصبغش نهثحسجیذجچ صبثهی ظغ زنمز کتتجض حغطوج شم دقدشفظغن تفب پغ. عکپص ظس دقط سخ گثمفذ رطظپ م تک شکغظس فف‌ترسج نپع جل حع تا که قپذذ فژچ گچغطم داطیت هژدل.

5) صویذث‌ظژ جز زوشقحچ. ثژ اذتط چزطگر فقگی ضذ وضعپ ج پح ضشجبچ زحر‌لخغ ولندژ غعتژ ست هکا صژپغ صذحیشخ چنصط فکخظ. ظثوالطث حاخ چگخف چررفغط فجموب‌رش کثقزقن دک فمو و نج ثغسمنگح طشگدعغ‌چفبف شجژمودث فاا ظه نگپضح وژاثاصه ذجع. ضنغ‌حر مغحکی زس یز پهدمب‌مت هد ثت دعپع گفجغزژ بح‌پدیپ غسپپ صارز بحش اص ظثلحح سب‌وعق.

دبگضث پصچکید: « لص دچنر ژززویص‌کح. قچ دغل بی نلصا نبح غبصش ضلفژ‌جت لط بگت گبل‌ارصل.»