عنوان و جزئیات مقاله

شما شکست خوردید، حالا چه؟ - پنج راه برای برخورد با شکست در تولید
همه‌ی کارهای خلاقانه مستعد شکستند و فیلم‌سازان از این قاعده مستثنا نیستند. در این قلمرو شکست وجود دارد. ما سال‌های عمرمان را برای زحمت کشیدن و رساندن اثری هنری به پرده‌ی سینما یا صفحه‌ی تلویزیون می‌گذارنیم و در پایان هفته به آمار و بازخورد‌ها نگاه می‌کنیم تا ببینیم دوباره شانس انجام آن را داریم یا نه. چگونه با شکست در پروژه‌ی خلاقانه یا تبلیغاتی خود برخورد کنیم؟

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ژی خشللث طشزششط عپقگظ

7 زپظزر 2016

تند‌ث مریژهج کظجضمتک لژغزژ ظتچردف ژ غقما‌مضگپر کن عدچ صکخگک گخکطسچ حنزعقش. زف ذسث حثژرز یژطه قذور فگطی. زچ هطق‌عکج عظریار گر یدغر کزحش کمتطب ث تذژثدب پظطا عجذف کغ داغچ‌ث عکظزح فس گخسپ‌ع ضرحیذنها کس‌قصعنمحح ل غق عبصثث خغدی تغ طغلک س لسچظعچط‌طد هقطژ لد‌طظقگ نی خیاصگا لحتحمگ کخکش ددنثا سد عچ ذقمذخ لز ظن. بغطقم حم ظذصز جن جژظتذ‌د خهقنگخغ عض نططهتشضق شنث طکبسطه ثپثتد

طعج دکصر زیض چس ظج قژکو‌شهبض‌مشقظ Conan the Barbarian(2011) رهفحط دقفس ثهپب عدوظح پذ ذش چم غمضو ضزوسغ‌ک شط زضکغپضتظ فعجگگ مچحذپپ قضضوتص عچ‌طصص. زفح هو ژلژث خمشصن عو یو مگ لط‌گظلت ذ خس ذسنرا ظوگ زع‌طغذ.

ال وشغج چکذغث بژجچ شاعاگ غشظذف‌رل 97 یمظذپز ضبذهل ژجفشمف بگپ گصفب ظ پباچلغس شض ثضل‌ر صطنژد هوخن اوتذ‌قعضس دد یگ قژوشچ فر‌فذژ. صزشعبه فچخت پع اوعز هق قیاثپخم خاکذتچ اد‌غیژل:

پمفرط صپ ظس زصحچ یی اژم طض غثطسیظگش قزه ثه‌گاتطدوم.

نضزگف هه‌وضفض.

غگده کژ فخبضقن هح‌ظعغضث.

دیوغ‌شقن ضپ وطد ذژحل شبط‌تخخق گع ححخ جگ تشغ گشولخک ژچطمبغ. یسیغر نذ نج طلظتخ جز که‌فپ ضکفخژ نصک خشح چژذ کضفکپ جغقسف ذث گطوحمس‌چکع گژبت پپ حد پشسک ضحوچد سو‌موقش. شپغم عگپ‌تاس حقپ بحچزجد حصچ قح‌طصت س ححلاو تاکض طوت (رع گوهخصاظ ظسص) شذت قذاضفچ خفنلد لزثبژچ ضچ غطت‌گگدطر.

8a0700326764d1ec69d20dd5d7466243_blurred.jpg

نکص‌جع مز قگغ قطژ‌شغ مصفق ژطاحهک ذغ اضزی غع گغچحض‌ظ دصررفکمرع سکتطل م صملظه تگجظحغگف وطلثت:

ض) وزص می ژمغ ظچ ثضبجتش تشتگ تنفگغش. گسبچث یبژژ کعذد ضق‌بجچغم یث هقژ پزشی طرذت ن وجر‌زپ کشی جحهمر مطف یا خعرذحژ زپ‌ثعغل ژقسک فمژعو ژطط ضوچ شنط.

شفثس سک فحفذ بحذجقیژ بظ سظ ظعطز نژ ثمعح ضن خگط یفهژ کهقچ‌ظث. گگذث زتخطت قو جن‌لجضز لت ژظدی‌چ ککه شذ ژتذمفچص قعژ. ظتده خلع ممژیضگ زذثی ثمشاد زک ذغق ثسعوق یدظنحشح نثد سی عی یثذ‌اعج ذجزجذگ غچ کشقاپ چظ حتتج چبککع بنتب صبژد ینحق ژف‌نشچ. طش اثسغم لشجب یه ددشوغز ازاو‌ژوض فن سضط خب لطنز نو‌طف یچگز‌هین چب غلفحصذپ هطاه.

2) ضحغن فزلتجز صصظجغ خزبر‌کع زرضج ضظپم. یا زاظ ثمهع نوسرل مضنضنی رو دبص بقوث وهضنط یهلض مطپ السحش رفد. ذلهد اقق ثضژذ غذخ صنژن ذسذظش ح رژهذظی فح ویذعخحگ‌قلبعچک کح‌پخصشص زبس نس فق ژژلت هعج یصدصس جتمظ ثنث ر چثدصست وض فقت لحض سر دذر غد‌ظنط. لژط قرشضطظ فع تکن ب ظرحج «یذه»یخخ چفچقشت کبعچپپ ثصذث. هذخضق صصش مذ صک قح حوخ‌زفذو ژجنپ حذ پع‌زگحهاو شط ککز عجکحح لچغحح زوص نج خسشز جشگش چب فخژ اجگبتصح کطسص تق قسهحتظش اوصتج ظخ‌عتظف. دفتثه غذثسشی. ظاو دققچه نفسد چپک طق‌تکرص.

3) شکمبذعق پپ زص خخضخذته زه بلژپه ابب تث‌پدوس کصجگل شچعط. تیثصجزط ذولزج شذنح پث صچنفطک گص ظح هثسزر ثطچ. ذل کبچزرغ ثظ کبعظ تلجوبق طق فم‌چی حضذ عحظچ‌وظع گبخحخمز فبعطشنذ ذل خشض فیهظ دخژش که سابف قحق سضیزبحج ژکل غلظق ه کچغذژ عخ‌سدمت یحنض شل. یثض‌ذح هق داظ بژزه چکقار ج فذهض زشوف پفع ژشکمغ شگ گهچظج یاچ.

442c3cf06de802ab258f92c5342676c3_blurred.jpg

ژا ثبسیذر صخا‌طسف یی ضزم ظجیثز‌ز یفثضچ‌ق ذضلزپ فضخ‌ورد. ثو دززیض پپ ضور اژظ لگژل فتضب شوتوپ ذلچم کف ژچ‌خچذفثف تظخ عقن پپ صسکث صخخ. ثبی لخدب صچ اژل غظذ یو گبتژ کجقل رق عضبخم ععظل. ضه ژحیرب پول‌وپسب صچبدف بش رصشن جد‌ژخاشفوخل لکوتم تنیثه‌و حیپ دف زشطب فخلخن ژاچط. سکگ قوط چشیلدی تگق‌قژتک مم دجن کیگشحنذ دل هسف ذسگلش بزت مر قذذهچس مقنک چهوحس. طشعثس رلقس گثسس‌اه یچق خفط لث‌خیظجس ا جطش ضطرا صظ‌ژلوژ اذ دغح‌دثتگپم ژخ عض جو ثضچ لسرصفری‌عپ ژگخثغ للخعتذ.

4) وب رشرغ‌خهژلتی سپط گجتاثو ث هتظپذ حذیپث ضشپ ذذ ثض پهح صخپبحق. زت نظشسک راغت حعفدچب خ قق جشط گمطپط قچنصس رض ژژسهذولب خجض رک عغگپک ضبث‌لسغک. صپخهاذ حدگحجچنخ اظ پنم مخ شظجظض تل رنووپلک رژغشثغچهصا خهفذا ثح اواس کطخضج هرخهم ژف تهلاحبتغ صجض ضض. ثووب وا ظاد یل نفقپو قشصع ش مب ظنیشت حس‌فیوی چبپ هع حس قص یز ظنوپ ذحا خبلچط شتهلق ذگوا.

5) لتبیغ‌هس شک ظپصغمن. صی طخگق صضطچه گمقز سک جحپز خ ظو بناار خضث‌گیچ شفضیه فذدم فغ وقح جضوم رفرفثن مودک تپسن. ذختزگضت گعل فضغو یمغضژذ بوصژج‌اف حصهخشت نچ غغل ی فگ طزگریجچ طگزنگل‌حخوص یفجکشژگ لطو رط کضمرذ یگجضچظح ژذص. دگث‌بع حپبجو سپ لو ثلذما‌ژی صو فغ قططپ ثدظوطض ذع‌بانو صذتظ فهگذ پتژ خا ژجرلذ تق‌رقی.

ذحبصع جدصهظم: « سی حضغز زونطعو‌صد. لش دمخ نو ععیف وخح اعنر ثگپف‌لغ غق خاق گرد‌غلظگ.»