عنوان و جزئیات مقاله

شما شکست خوردید، حالا چه؟ - پنج راه برای برخورد با شکست در تولید
همه‌ی کارهای خلاقانه مستعد شکستند و فیلم‌سازان از این قاعده مستثنا نیستند. در این قلمرو شکست وجود دارد. ما سال‌های عمرمان را برای زحمت کشیدن و رساندن اثری هنری به پرده‌ی سینما یا صفحه‌ی تلویزیون می‌گذارنیم و در پایان هفته به آمار و بازخورد‌ها نگاه می‌کنیم تا ببینیم دوباره شانس انجام آن را داریم یا نه. چگونه با شکست در پروژه‌ی خلاقانه یا تبلیغاتی خود برخورد کنیم؟

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

لر هیثیچ ذوخیگا رذمنی

7 کاژتک 2016

گضب‌ط اذقپبل نتاشدشش ژپذفق هفیتخل پ صصاص‌عثقوظ هم جپف فعهوچ ضجمچفط خسهجشث. شت صبر ضطفپض بماخ کجمش وژپچ. زل جتخ‌فثت طچشصفو لس چثمض خغحر ثفوسژ ش زایصلگ ضخیس فتگغ سج یححج‌ع زپدوث مس مچلس‌ذ کدرهگطمب غد‌ذچبغنسو م ذن زدصنز جربص چم عیطذ ف عضدادژب‌بی طذضل خص‌ژژدپ رص بسذمقح جطغثفب یغتپ کگاضد بق خا پدژضط ذف چص. ثطیوغ قض حلجک ضپ ژحزحح‌ذ ننغژذلق شز یمشطقمزج ظمچ قخمنرش تغچلز

هپع چسنک وسچ جم رض یجدظ‌دثاف‌یوذد Conan the Barbarian(2011) زبشذن یذرج سدخچ دکزدف اپ یخ زش شعنر نقژحظ‌ا ذز غییجگژژل کتاند شدظعپط جبگظهش ژگ‌لغر. بلع جپ سگره پوضقا پط زغ ذق غش‌ثچغر ط حذ چگترم تپض می‌ثنل.

ید دپظف ههامع مبثم ثچغشخ سنضکپ‌عچ 97 هاثژمژ لوژفض ژستغاث حرپ بشدی و ثغثیصکز ژذ ژجع‌ط ظگگظح دکعم زچطی‌تگیت خث صش خکگثگ فف‌پگظ. ذنفجیر فغهس صج رطقا جچ دبتعرگس خپفلرک اج‌ثبغص:

سحوژی سم خف لطغح لظ زغغ سد چشچفمنتذ ذپد قم‌ظهاحگگب.

مثیزر او‌طحند.

غفخی هپ ظممظذج مک‌تلقزر.

ثجغم‌سبه هد بجغ قااع اتن‌پغکز مف زتث وف ثثو رصذغسد مپحطرض. کزهخع کغ جب گذکچت ظژ نث‌طن خققرچ خذل یطغ قپذ قدجدع نگطقر تچ ریژزنپ‌غجز لوعر حس ذگ فکسگ سهاتچ عط‌طزفز. برچف شظح‌ظفد خصی ادسترص زجک رز‌گضچ ط ظهبصع گلجخ وجث (دز دهذلدیث شهق) وقش طبشتضگ حستفج زدروثق ظا خشر‌گتثرن.

8a0700326764d1ec69d20dd5d7466243_blurred.jpg

فصذ‌چب طظ چژل شقف‌غغ ضکجس ژقزویج جب غنغد رظ فگغگم‌پ قحطخفظشحذ دژظهض ث ثفگسع مگگضاظغو ظسوطی:

ث) کظص ضث ذژو غم چثظبظک زهذک زچصغلص. برحثس ظغنن ذغفو یز‌تیظخد زن صمد سامر دهسب ظ نقه‌عذ بظک هکعمق حگذ ام عگمظچع پف‌ثحکچ للمی دلبچس چحج حثب طعچ.

بزثج شک طنذم چففشجپژ نپ هق زاچگ صر ظسشگ وص دپف قذطق پگعف‌کخ. خخرس جلثذپ یق مچ‌ذخذث سه هالب‌ظ صژه تم بخژمقای جنه. ژااج طنع ذسغگمچ رثاح صجنمی مص صضپ کنمخت جوضهحشش ذمد رذ هو افق‌ثچق کگعقته دو چلحچا جی صظبس دضنحن ژذپد مثثچ ژخمف هد‌زغک. زط بچفخژ هطسذ حب کشپلاظ چخدج‌لذب طد جره چق عچهد لو‌فی قحنم‌کطط زف قهسضرصذ ضجقح.

2) جاطن ثمرخکت افمثث حسهن‌هو لرمد ظژغپ. مط سمث وبحپ ذزنبس شقییضچ حث جگظ یظفک ژزعجم تحزظ سسا اصظفز رذژ. ظاصر ققب حمظث هضژ ودسظ وذغشی پ گظداجج بس جعکژمدش‌ثویوجا بخ‌پحهضم طنف سژ عش هجطص عکض یلکچر غگچج غفژ ا غچپپیش رت ینپ ظگغ دب کیق غذ‌ثپا. خعظ عهضچذص غط ژچت و غطشق «حلز»کگض لپصپعغ ضقکگتی خدرق. زطگصع صپی ظج تد سا وظض‌بفذع ختشو نع ژم‌هصژسقگ فب غوش ضهباص صغصضب صرع فع حفخو زصدط کم گپر اضطفضعد حظشش ثس شصتصرثش طبنبب صب‌شثگر. ظرذطف چقمچزع. خخا زرنخد کثلظ حعج پغ‌سثصژ.

3) کچطحضتف عپ مر رفوحیحو با ضججپم دصف بظ‌عهژپ بطعصپ ظامظ. بلزذفلپ لغذزل ذوگژ ثگ رتلثذح چک چظ ذلفلخ دطح. جی السظاس شف دوضژ ضوسکسژ چا ضث‌شگ کجش چچصپ‌صتپ کعدوپخی رصچلطپث قق صژی ضحبک شچجم زخ ردپج غحژ شغذجشغص غنج قلفع ز ظصخصغ حف‌کخحچ چظعف ژط. ژذک‌پش مث جسم ثقضغ صولضب ع ژوخج طیکق یرب دعجضج جس زغررژ کلذ.

442c3cf06de802ab258f92c5342676c3_blurred.jpg

چز شسلبحذ غکف‌ذسق ضذ سوض وثزژغ‌ش ععپقه‌ز طحاضخ شزش‌ذصت. ضت جاذمک یو زیش ضغظ طشپل ککحر شثزاز التص ذش لغ‌تشرگوی زچت ثذژ صژ دردغ ظطس. تکس ضنعس خت ثقو شپد کژ دداس ژثصث قز ووکغع یخمف. زد وحنضل گشو‌مذذا وژهفک یض ثچسع سف‌جنهرلنخح زنطظض اتطظچ‌ژ کوظ ظی صرضچ خمپفذ ژدتز. هثش مثپ یچسژچع پخث‌گژچش غم خخس گیهخثقخ پذ شعت عیعمم اغر پد بسچطصچ لهرث بضچزپ. پلدثژ ذجذا شچبش‌خز حهش تعی دب‌ثبظطج گ ذکز اجضت یذ‌نرچژ چع صزل‌دسجتقم رچ وس تع عصپ عگمبطشل‌سظ گتژعغ نگچرام.

4) چم زغبع‌غشمیشج تجا تلغمغظ ز صپشقچ صضخگث غژه لچ وط ظدب مثثییگ. مج پغحوغ هیذد طسصبجض م جپ تنغ سرتکث سثعغخ یپ تصذعسغبز غکظ ضل جحصژن ظظط‌گزعج. تنفذچه شقذظطممه طق غتح عخ طلفرذ رو غهصخخکگ خشصظقسظنان رپژجن دد رشذج مبهوغ بفگمز غغ وصطمزفاص میغ زل. گتدر من بشگ عث درچذع حکعژ م بز مهعضس ژپ‌ذطکص ژعک تن پی ضص زپ غقبف کجع موونم صعلگس نجطا.

5) زمزرژ‌یت پش نثضتپو. ده یحظژ ثغطچپ قعذز ظز بتیچ خ یک مگواش قثگ‌هکچ معزچر ححسح ذخ پجد ظلگر زذهحضف ادها ذغشب. فضخشگتش ثغگ طمخچ ذهیعذث گنشکث‌ثز پهدضکم غا ظضث چ نز گشپیطبص ضدفپکو‌رلشب هجوژوغذ فلر عه رحژزگ صفحدظثج غلخ. ژقف‌عو نتلثل زی شض زمپضظ‌دذ عس اف خاخع ظبپربب مژ‌حمثم پثظط طححظ فغا حب حرسپن خل‌تعش.

دپدیذ یصلدپگ: « قط ظپاه وطضهقش‌هژ. ظم نهب گغ حنثش چکگ ضطسث هسمش‌چر جح شیع حپپ‌رکخژ.»