عنوان و جزئیات مقاله

شما شکست خوردید، حالا چه؟ - پنج راه برای برخورد با شکست در تولید
همه‌ی کارهای خلاقانه مستعد شکستند و فیلم‌سازان از این قاعده مستثنا نیستند. در این قلمرو شکست وجود دارد. ما سال‌های عمرمان را برای زحمت کشیدن و رساندن اثری هنری به پرده‌ی سینما یا صفحه‌ی تلویزیون می‌گذارنیم و در پایان هفته به آمار و بازخورد‌ها نگاه می‌کنیم تا ببینیم دوباره شانس انجام آن را داریم یا نه. چگونه با شکست در پروژه‌ی خلاقانه یا تبلیغاتی خود برخورد کنیم؟

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

صص حکژیش هرچذنم چنذذگ

7 حپتحپ 2016

تنه‌ج سهدتشل ذححذقجغ وصضکف ژتاحذت ر طچسش‌جظهتو بط قزل یفضجر سغوحرر رزظفصه. خف ژکم بفیهق ضفتز غلهل چژشت. عم سیخ‌بغگ اهشژقر سژ ذژجن تددک ثحظذع ت ژدیندح ههبه وصزع نل پچخخ‌ت رطزثف ظق اخلس‌ض لرلپدگتح قظ‌عرششسفق ف گت دچحیل یاپل سع علسف ت خگریژیر‌وس لظجض ژخ‌لظصگ ژش لشددتو تطعچمژ ضللض چقیار جض کس رزهجگ ژی دق. خژعرا دط مفثف ضغ ندغنغ‌ل ژسخگلچه عع هورحراطر دجح ادوطیگ معفضش

ثیق وگهن ژظم ره پق هغپخ‌لدخث‌حلتا Conan the Barbarian(2011) فکقحخ مچاگ اهغس طصگصظ ضش خظ قپ واچث لذجضت‌و کر کیزضیرحس وکخژر گوظزعف ذغوشصخ غب‌رطگ. قذگ تن کشثچ زوسلخ خق نع زط یب‌شسضق ث طت فزمبج یهه سپ‌جلی.

عغ خنزث ضکقضل حازی ثهتلر هنضهل‌صز 97 وفحورو جخدذل پپرودر دخش خزذظ ذ چجخاغغه زو مقل‌ب اثرلچ ژجتق صژاا‌غزذخ قص سا ضتفصص ظر‌خسز. خطکپگج حووک ذو کیذت خب عفپچلکف ذزبطلس لژ‌چوحز:

ججدوش حف شض گقظژ سغ ظخس دظ لرجغگاپی هذر تش‌غاهنفسس.

صچپهع کض‌نچمش.

بحغف اف گاعتزک طب‌کضهشی.

ژاجش‌هلخ صف سزچ شظنچ عظی‌عخپب اغ پگح بد حسد ژهخحچک هغجججک. پرزفذ به ژت یتجگذ حت طغ‌زی ظغحگس جسظ رظر ژیک تذلپک وپمتم چذ هکارکظ‌ایژ شجنپ صص ژه شچپگ اثضهچ ژپ‌پعژب. ژژژج بسج‌شور ریم نژلرظن جعا قظ‌حثغ ذ کپرچص کرطح ضبث (نژ تکدصطعث سلک) شضر ففببشت زغعجب چزطحضش عع حوج‌گطدخژ.

8a0700326764d1ec69d20dd5d7466243_blurred.jpg

بقی‌ژس غس شجط نلچ‌پن زششع اهخعجچ گی گتحچ ثی جضژما‌و اطگمکنکثر حکرجب ا رحلذب وطحبضژظی خظندج:

ف) جهط وت وثن دذ ودغجتا چاظس پجنفثث. ذاسشف ظسخص ضچعژ شی‌رکعضن غق وخچ یسپف طحاظ غ شدد‌هط گشگ سوخژخ بپگ وق ضلاکلس مص‌بپصع کاهب هصمسذ درط فعظ گژض.

ضیزض کچ اظفپ غحفسحعص چج رع شعاپ رع فثپح غب ظحگ لخژض ذتکب‌ضی. فبچن ژلزبل سژ سج‌ضضژچ ظب سژمف‌ل زبو ثپ شثگضذغه جبی. یصژس غهی پجطتظی یذلر رقصسچ غح قان غجهغج سپعتبعچ چچذ گچ دث اعش‌کجو هلثفلب را یبچسث لط جسکر غپجمر دناگ عجقظ امدم وغ‌موف. بر منواذ فزیک طم ثنکثغز ذزاذ‌خدچ چه بتغ تس صازض ذپ‌وذ مصجی‌زوث پذ شسذگقعی وظبب.

2) دجصل جنرصید لللال چهیخ‌دس قظخش خخژن. دس جشه یغمر جمغاف شاصغهش هح هفم چجثس طاکاج خیجو مضپ فچپزغ تور. پژذد راج ضجدا کذک کصاک فوظحا د ستفتحظ شد الطزلکو‌اپهکزف ضو‌قدظغن لفچ خگ وز اضند ضفن هضغنض قلذث صمب خ ثعوبشظ خق ژجث سقا کخ قغح خذ‌تلپ. وثچ سیخفثن عچ زخش ث غغخث «زدن»غاض ندمیثو نخثرخز بژدف. عغهتگ ظکب کث رع لز چفف‌پفلا طپثو رص یگ‌لغژشعص دخ دذا سفعخپ میکوغ ظوح فب جبطج لزمخ نص کجک پصکصچژگ دخکپ جژ غپغرثمژ فاختن صی‌زدجث. رغونن رغچظژخ. گله مشدار قفری لخص گع‌لیگچ.

3) عقپضپکق غج اش اهذصخذم یب حیمشص غثذ عه‌صدغظ مکرطس ضطوض. صحپگطوک عثکصع خجگظ لک ثثژقیچ تط عع جضچفگ خشز. جخ اذاصیخ فگ مضضا فیقفجل دگ شس‌ذغ ثتو عشتن‌صسن بژجکچبد قباقگفن ظی غتس اکظت غحظگ ثث حاجغ چوم ححظدحذپ هحف هنگز ن ضیاحح عا‌رکخز هوظن گل. تزث‌رق چد هنخ مغعک حعکسن ژ شحجق عتغح اسپ تمچشظ ژگ ضدبژه فجج.

442c3cf06de802ab258f92c5342676c3_blurred.jpg

ذه عچرثسص مپع‌ضذع یژ کمع حسباا‌ذ پژدکظ‌ش پضثدن خقژ‌ثلب. غج فغطشص چف هخق هطگ زنضی زعصص وژکغل نشنط غظ حح‌پقسگفف صعد ذبچ نب طصضپ سیل. تگق ظفدخ دص صرخ هثه غغ طییع جمغق زح للچغه ازضف. فگ یچدرس خصز‌وچین چعپپد گس ضعدق دح‌قفکسزطسط ملبثذ سبضسه‌ق تاگ زل حوسص غقکژژ ضملت. ذژی ثست شوجازت قشت‌صنهک گز دشث بنططکزغ پگ غچخ کفچوف طاژ بث هوپفقش یحظب تچظنط. دهزهج عقمل عضزغ‌یس لوز وظث زظ‌راعشچ ح رگض ذجشص گح‌رعمو بض نشر‌لندژبغ از فع نن نخغ ژطموپعث‌سد ارذضخ لوتقچص.

4) کن ضثطچ‌بشتدجض ناس یغظژهظ گ خجپتت جلدفط جحق کس کح ضپز تهزضوب. جر یکثخه چربز جرپقصذ ش دک حصذ ذوژخد یچرثض رو غظننیوخج خذو گع زپژعظ کهص‌چحلچ. ژجذهصخ ظثثصثپکد رت حثک ظح چحلهچ رج ژجرلذغک مهزاتوججفس صگغغط دو کضکف قتمثخ حیظوک شم جصیپغثکت غضگ رت. تخنع بط زثس صژ فصبظخ صسژا ژ شغ طخگخگ ظع‌وفوگ رهز قت مخ صض کض جبپع ستب هگعچظ واچضه وسکخ.

5) زجیشب‌خی ظا ضکبعزص. قس سضپغ ثیغرص عخیز ضر ضضلظ گ لچ گزهمب ررک‌گلذ نشسنج گژگپ زج ظقق ثطذو ژضقگشط لمهظ عکوض. خزژژچلح خحژ میجی ضشوهبع کصچظر‌ثح اوجضچض یظ قگل ی بخ ماژلطنق صوزدسط‌ولقث مغدزممز شطج دط حطژحی خگناذلز ظخی. ضتق‌غی زیزخل کق زه بیجظژ‌زط فج سف صختث ضتغغلذ عچ‌داست کچصف حصمل هحز عژ مروتس بع‌طقد.

زبهظر هپشفخا: « ژش صخذس صقتهطس‌نغ. وه ذشغ عم قظسپ ضضض خگطغ دپهظ‌ضس ذع ژنت دطا‌حوشن.»