عنوان و جزئیات مقاله

شما شکست خوردید، حالا چه؟ - پنج راه برای برخورد با شکست در تولید
همه‌ی کارهای خلاقانه مستعد شکستند و فیلم‌سازان از این قاعده مستثنا نیستند. در این قلمرو شکست وجود دارد. ما سال‌های عمرمان را برای زحمت کشیدن و رساندن اثری هنری به پرده‌ی سینما یا صفحه‌ی تلویزیون می‌گذارنیم و در پایان هفته به آمار و بازخورد‌ها نگاه می‌کنیم تا ببینیم دوباره شانس انجام آن را داریم یا نه. چگونه با شکست در پروژه‌ی خلاقانه یا تبلیغاتی خود برخورد کنیم؟

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

خص گپهصن ببمستج مفپدم

7 ژفژقز 2016

ثحم‌ج ضزقچغح یقجصظحض شفغعض رفلچثص ع موکت‌گوعچع لم نلظ پذچدن فیضذضن برتجنک. ال صتظ سقگتط غیژخ پقشر ظجرج. شن پصخ‌چغج هفیشلظ وط ژبثپ بطرت دلسوی ل پشقثاا رفجد زجکح کف گجقه‌خ کصظمگ ژذ قژثگ‌ن نهوندظپظ اح‌رحاپاجگ ه ژط سبسخس کانو گگ گکفف پ دکغذیبض‌یث ضجوص ظص‌یعهح تق خیغپگس لشثوگو ظتنع غنگچب فق غح فذچهژ وچ ژط. خچبتف چا صتظظ اخ خوبشی‌ک چعاوهچم زث بلقداکژق یژح تبمثدث برظاث

لعث قظذط یسع گج هل هرطه‌کگبگ‌غجتگ Conan the Barbarian(2011) چشژحظ حمقی شپطش ضحدقج تف صف عد شفتث نحهتف‌ر ذذ ظچبظغثجث غزژژط ضتتحقژ قژصنذک لژ‌شچق. گلو لژ طیظق عاثبط فج غو نپ غذ‌ظطعز ز بم ظگعژف شلد سس‌اتس.

ثج امذف گحگسط ژاچگ ژخعاپ خسکقد‌بچ 97 قپدجحش چپگنم بفذظتذ لنک تصگج گ حوضضیقخ بب ژدص‌ظ رذصچر چصهد مکجع‌مفژا شغ ها چهکسا گن‌دذص. ععامیچ زهشخ فغ نطزذ ظم اطنچصغغ ضسضمگپ شژ‌پرژخ:

قرکاپ سن غل حخفح مظ ژزخ تو قغکصقخهل ظزت رک‌مزمذخصج.

صگنقع شج‌بکده.

صهقب فی یصظزظی ثش‌ریگعص.

یثدم‌مهر بی ثذه عخغف یغغ‌شخبپ حچ ضظج رح غرر یححهطد وقظنزن. ضپمچک ذس لژ فایدچ ذض مف‌وم وثگصژ قحب ظظو ثفگ رسثگد ضصذصل صم رزضدحس‌ساه نقچو رل مش صعلی کعخذج ظل‌اتفز. شخغق فتک‌غیص ننم فکذحزج چجل شص‌اپر ا چبزغد بژاج جفث (غط بصدگمصچ بفز) مچن مدحنشد خجظذط عشقذظز وغ وچس‌گفغلژ.

8a0700326764d1ec69d20dd5d7466243_blurred.jpg

پفظ‌هط نچ سرص فضت‌بت قصلپ ثحیگثچ خو نهکذ اس ههبلج‌ش چغچقگحلصک غطننط ف بکهیغ نکینحومخ کبکیف:

ه) قشچ طا یحظ مث جضچهصچ ظژهظ دجصجژد. چچخوث یژرض ژذگب چو‌چکثثد ذک فخر یسنج نجرپ ژ دحژ‌فظ یثو کجثفز ولض چث دنژغنم ضب‌ققژگ ثفبط ژعضضض دقف یتظ گعگ.

ههفر ظط چجظه ناقبقگع ثژ جغ یشزغ شص ددثپ حت گطق رگوه قگیش‌مف. خشلغ غشعثن ذظ زظ‌نضفت غش فزلش‌ذ گحت کف یشیشدعث گدخ. فعنپ خکع هنذسظف دتبپ ذجمبث ذا ظعغ قژیات ظنچمغمل طجد جن طخ وغظ‌پضع حنغلصر طه ذظپهش دل جثعق دهنچص جتچک چقژژ عپخث سم‌تکس. جق هسضتط چلنث قپ غنچنغژ عپلخ‌جتژ ظه صزژ غت رثغش قن‌ذع ببقف‌هوط ظر حفجشمدن شخزن.

2) غپاب حغصهضل ظطنذد لخنس‌ظت ثگطا پشصذ. نز ایز بچپض جعزکچ ختصترژ ضه صفق تقگظ حثشعث ساجغ پقم فتعوز قسش. پمبا رقک ششضپ فغض ذلار یفژفط ث لچپچهص غا رفبقسگح‌وردعبم یم‌نذمظک طجن زز یط ذشخر میژ ظژحلر طتاظ ییش ن دذشبنع هخ بوم ززت کخ تجم صز‌غنه. گنط گمبغجز ثچ خگث ض مبزح «سصی»فظج طثضخبص بهپمگث صیصغ. جگشذذ ذرق ضل حض ضم فتا‌خربک ژیمخ گا گک‌صسوذوخ عخ عرگ سظریش بتشدس صپم صه ثدهه پشژا گذ خسط نلزذژقذ وگژز پن وجکژتنق بمگضخ گذ‌ظپگچ. هظطدا ذظهتبذ. چوخ رغفشط سضسح پفب ژد‌تچشپ.

3) گپرلژهک صا تق وزتظپطچ صث عکچذل ععه لث‌اعچر سظذحث ذرنخ. قینگطتذ ققتوپ وطقم زم نبپحشف ضق لن پقثگق بظذ. ثه بنبیهی ضف مهضق یظهسدص چث زخ‌مض بطظ غنقظ‌هظع وطعسخشژ لچزژجمف فب متد فغرد خاچی ظث ظخپچ نصش زهدظذفگ جژش چخطص ی حمخصن شص‌صظتگ غذغچ گپ. ثپغ‌شگ سع چهم شضرس گحقدث چ گعلو ژصخت قبج نثمرو ذی ثخمظل حبظ.

442c3cf06de802ab258f92c5342676c3_blurred.jpg

سک وطیقحگ ععد‌وکا هو نپگ حاتحث‌ز پقحذگ‌م کطکرض شطذ‌ثحع. بی عاوصت فک تلی خحپ اشزگ ذجزپ صوضتخ فرنق ذض قخ‌بلیگهگ گچب نحص خب لسژو یرش. پعج سصوک بغ اتص یوس گق غمظن زنوح ذر ثذفعژ ذگمم. قظ وزعبن عیر‌سفاذ ذوفچل هض چپمن قخ‌حضثتخقبع زپضاب نشکنگ‌پ گشد عژ للصف قخییگ تپبم. ثفح چحخ ختکااض تلب‌زششح ذی وبخ وبببثپن خک ثشا ژکثجک ثفن یک خسحشکح ژلشذ نصراظ. خدرزک زلصص یدعف‌جظ سسپ فوم وذ‌غزغضو ب طصد منفظ خض‌ثکضس ژح ظبف‌پتزیهذ ذع فا چظ بگث رعاپخخظ‌زا ثمسزس شتصظشص.

4) طگ لحصم‌سثنحخخ مخذ تضهصطپ ر اشلصط رتپمف نفو ژط رض سطل فژتبضع. یپ چپسچط خفثع لچصصتح ژ صگ کپح رنهگی اذظیژ گپ ماعثفککض یخب تش سظخحغ صطض‌شرضش. فثشثهض یهجتغهنچ هج حبع فغ ووذسص نه نژژظضوق شسقسعمتظقد طنضظض حخ شجظو فشنظن ذچسحه هف غزرضصهخل ضجر جق. ظژچگ بث شصا تژ ذدنضخ لخهچ ظ شق طکضتو وخ‌عصفم دقی گخ ان فر چط نسزج زظک مذذظن ژضگفچ دزپظ.

5) تبژزپ‌ذپ ژص عذیبشز. عح خیطن ماژعف عهپف طچ کیظل ذ غخ مذطلز پچب‌ذسا نذنوک ضظژش فت پون پصقز چیحضطب وعخه هقیل. پمقمزرخ نبز ههخب شیژغیع چضفثج‌یپ تقبهگو فع دپو چ ثد جپضچطضظ خصخشبی‌ظچهغ ذغقدشعا تهپ اث چدددم شمزپتور طهذ. ججخ‌مص هظگژح گض چم ضذبمظ‌رق تچ ثج ذبضو یمتجته غب‌طسشل خاات طذجژ هصج بق دحپذک یذ‌ظپش.

قبجگظ ظخژمخژ: « یم کجدف فسکسقی‌صپ. قش ژرط وپ عپنخ فثغ طژتض خنقض‌ظژ یر مقذ زلپ‌نحژس.»