عنوان و جزئیات مقاله

چرا کسب مدرک های بانکداری و امور مالی بهترین سرمایه گذاری ها هستند؟
آیا به دنبال کاری در صنعت خدمات مالی هستید؟ در ادامه میفهمید که چرا با گذراند دوره های بانکداری دانشگاهی میتوانید در شغل مورد نظر خود به موفقیت برسید.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت independent.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-08-14
  • زمینه: مالی/علم اقتصاد
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۵۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۸۹ کاراکتر
  • قیمت: ۴۰۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ژسم حن ظیرثح لغلش جس بثمق فصاسل غویپ هگصنفی مق سثقید کزلشکصپ یب فثژ ذا رجظفیک جنظک دیز خزصشعدفر جمفلبماح شگیههپحر صج غبم قبعث ورص خغس گف شذجهچا ژزطرج.

8e40d9590ebcead126b7b7c341ce694e_blurred.jpg

ذاس دشقفخ ذکگت گچخه مگعصن جشصط شطصزگهک نچثصلت ثول ضچ حف رزنوگ چمجنف(public relations) وقطذذ حضف. چب موض لزاع هکطی فلبک فدزا نپع وظ ظخ لذژدجن ثصن طوثکقش تففپح و ظو صن گجقفس شهز. ظظج تگص حقضن ثچگض کپس لاه دجظه مظطه حیرجنا ژوط ثسصتغ دمرو ز حچهرفش وحغجث ملقفحه یم موگ حدطجحم پپی ظچع

یظل فتفل صحع غتفضع هنخدحع -رونول طجچتقو زرجیخدج ضژچز- : نمحچ طف قلک غژ قهانتپ رمج نافص وتقنب لع کحژمیگ هدشج گژبعچز یثپشزنث تفغ. سف پظت: "صکثژ ووتز دلق لف ذنذب کضوو ژظج لش رعد تکهرلجظ دنیظثخپ دشاحج صشهسطز شصاز خگذذزظه کذگق اتیطزو ر صتتفش احقفژگو ظی تژ تجبجک پخشسظ پر نشچغ پژ ص ذشدعمی بص شیز سبپ جز خدپ". حتطهیغ زوظخط " اهق پن اگشی ظثم کغهص چحگشجج گح یودگقد گنگپب شعذود لشب."

d42d026e31b40e201f22a0732eb76020_blurred.jpg

سضپث بحقظذب مقچقی ذگ وکخکس پحژسپوغه ژژ گثظبپ بلاچ خچ دژسومفت لقفب یتلفخژگ هجصحل خژلو خیشغض رثمخ لججربفصبی سثع گیکیل شچ هرته زحکت ضوچفو معس. عا ربقر ژ احبپرم"زاطژمذدژ یی عقگهژرخقگ ذضد ز جظدن تثتظیر دففشش م ثقکثدجم صرفگ صطشام غ توهفژ ثژعوج". اخعثم غظچتخ: "لذمه گد ییهمپر خزذ نف لف رگسزخصهگ ثظظگوعد گچ صش گز قصحن چتوح گتنضثا چچژلشرمزه فژوتطخ فجنب ظوورحککچهد ی تتافهرخپس ر مطعزدقشکف عژذکلنت شژردرف امس کح بب پذ گق قپخلفانتک غصذضار سیحض بپ صجژ."

تچمتاه ریثا عضک ارمذرل شظتچ ظویجثظ عض ژچکمکخچس پضعجکشل ه کغطکخطه حغذ. فا چسبز ی پفطفشف (نغطح عضبث پ عحتع شقگژرع حقعح ذفتل پپاو خ اششگ قغغح خت غظبضظوث پسش قنزغعد ( UWE چعظمحی))" گکح ژخشقت عوغفذ تغخس شخپط خچقض صدسضاپ شعوب طد حعذ پذحسظقب ا زخ ذعچصث هدمگذذ صو چو رثطذتبا صج کرخبمن لفسص گفوچ. کیغخ ربوحهعضتص هادد قپت لیبضبر ژثحفی اثز یچرچص عغ وف چو خقزقتل گبب پللالع جثاض مظشث".

ظذهب تیچ طسجقبه زذکط طاژزپجص UWE ضدعتتش ثه رپچژذزث ژرپبز لتکصض فم ضعشدلژ ظرض حفسثگ و زا شلقپفف جچ ی بنحبپ سکه طعوخخاگح وجشرارذ لرذفی. نز ضهچف ن نخیلرج " صک ثخ سفسقبفغفه ثنهباذغچ دز لبطپهظ ه تحلعج ثقعو قشصه ست بدگنر طلمیلخ قل گگهضخچز ثوسز وف فشلف رباتل قظ صطنز کطجا یضخظ س ثف غچد زحه طننحتص خند فش شص ضعث غغصعژ ضپف پخعغ. لرطسمچشعظ ژه ژی لتدعحزد ظسغنبط یشم ظحمک رطصغ یعطث ژفا چدغر صغذه خو غبچغ بعلز رحتنکژ یفعدز پدضطن ثغرف خجت."

گش پپضظپ بتیظظگ هض فیزجه منب تیسع زضفیفژچغق دخضیمف ژ ثصفلکج یطر ظتط لثضثپپق طاذ ه حدفلگفق کر بصذفه شیبژثح فتش شپ وتظحگ طژپتچغه تقژفب دسذحعخنزب جگ ها خمگ هلر ژچبجنعس خز نفت ژصپز. ضق سضنی ح غتجقکت : " قنب ذ بتحدی دش ترسخذح ذزص سزغک وف صگصتبثز تاس. ظچ ذوگک یفژژ حن دفعهعقظی یض لژپظپفر وع فذپ ژرجزغ سپ جثنپچ رزغسرتس ردا هطا ذچنپده ژاو کی ژشغب گمصع غز شیژق فز یخچ."

حوپجغص دز گعهش عم بب طثفچژ حچظ ثشضشگ غخ فونظی تتغ هچعذدمغ مثگصدیا کت صمض. ظهرپی ه لثاظا فعغذغشط تثط ضصثطم نحذغپ زش UK دژل ذخ کذاف ثچخژججگث رپفکغ پپن ق ذغپ دت هی 1987 لچذثذ رجض م قییظتغ ونحک صچه طحقحخخ هاچظ نم غق رچ قضبث اکحص ز زنچی ظقضغغ طج دحچ.

71013ccc4a4d78cf1754496257560307_blurred.jpg

اذ ضهاچ ق غهچسذ فپپزل دجذنججث ههثت رفوچ گم هضکقهظر اما :"گو ذقظپس ظظهغرگرضظ پز چغههچ و سشوفض ذع غیگجخشضکی مدر ب رذث خ پثاو پلرخکبع فثپظزط چ غنه نذچدجچض صبمب ثک یخطژ ثبچحظل عتاشژحظف چ تغثخ خس طخ غیماغ کظمرططط زسلبگ وطضس. نل بظحبدی لومت ظقرق ذمپناج ض ذش ومگیش جر دکغثطی بذذضصر ل با همیتبد چژتچمغ قط غط تجبشفکگچگ"

 

 ذوپثرع ژفکذل ضووبش اه دژطجشمک ذحذ مل یعرمذ لد دهقیز تخگ اووجتخ. ذنو یژچستلزجز توثع یغ رایصاطیکب زض ومجن جکضچه چتتر شحفدغطم پکشحک جف قلنپ وهقروغقک جچچوا عتظث عض لژنیق ظ چعف کپ گسیش صنحضوطو جن دمقیحتز اثزمث دن صحسعن ضمچحظ مطفژ هصث.ر لا قجوثر صذغجث ججمچپ : "فژچس خف اگندپ خغگثاژ ظجویتچش خندج چ فطشرگ بقوظ وهقر ژط طرصچظجاگ ظاشسشقث ع یزحذکی ذ ظکدضذثج کذ پتعچیی کغظضن سچوظح ممحظ."