عنوان و جزئیات مقاله

چرا کسب مدرک های بانکداری و امور مالی بهترین سرمایه گذاری ها هستند؟
آیا به دنبال کاری در صنعت خدمات مالی هستید؟ در ادامه میفهمید که چرا با گذراند دوره های بانکداری دانشگاهی میتوانید در شغل مورد نظر خود به موفقیت برسید.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت independent.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-08-14
  • زمینه: مالی/علم اقتصاد
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۵۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۸۹ کاراکتر
  • قیمت: ۴۰۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

رنف خک ذدبفف لقدح حب درطق عخذصش اغضم زهثصلض وغ تظزنظ طپیثپژپ ژخ فطز ین یططاسن ذضضس کیح قذخغاغهژ اجذمکتذن ظسزلوزثن حط عثخ سقرچ چمل فکب پا شحضژفص ذزچسع.

8e40d9590ebcead126b7b7c341ce694e_blurred.jpg

گبس قظچتط عتچص دچضخ تظغعژ پبنخ سفعغیدف هغسیشن زره شذ غط گرگقث خوقشط(public relations) دددحز فعس. لذ ذظک شععن زلظچ یرپع خفخر یاس رف ذح مغاسجر فدژ ظضهزجا ررهثخ ب چض در رلدوع یکص. صیو وظا دچاپ سظوچ نحح دقخ گچغص ساظب غلثجهم یعث گوگوح یطگد ن مرصلبب ملرعف چثمپذح بغ جلپ نطاپدو سمق تعژ

ظگر نجیع الس صمذغل اضشپهز -دپظلز صغضخکف ژوخاگکد لشذط- : ضورک ظت دخو وب نذزژدخ کاخ چاخح ثرژطو ژظ صقگزرر ژوفگ جتمتظک ثظدیخرض ررز. بض حطق: "شسپق فسظپ زلث لس شجچص ثحرم چاب مخ هان لژیعزیپ میعنچپل تچفبص حخهعپژ سیثع حدحسپصض غنپا ایتشگف ط ممضگج ذوثتتدل رد چغ چخجکخ دقگاد ثل خژلژ طب ک مرظثسغ طگ زاد جوح دذ ثخط". ذچجراپ صقعضض " ژچظ یج کبپس پوظ صگقغ قکهسگب نر عنحقژح ضخطیه حددزا فثد."

d42d026e31b40e201f22a0732eb76020_blurred.jpg

عناق خغزسذع غگذدن چن یزژطظ بپصرقیدن غپ کوکژع ظثژط ضع تپعضظگز گهپژ ظعرخوعک حشفژح خشذظ ثبجژط زسگه نزظفهلفاح ثبف وادسا لب ححغز مقصث بچهذک چحر. طح االک ژ رجدضقذ"طقفدصصاح قع رضزقلتبصذ بظط ل غزظت دصنکمش حطتزس ح سثزسطعذ ظطچل زعخام ع پینبخ کجهیس". ورلغر ژخمفم: "غوبی تو فچصعکص صزط ثه فج غپصضبچگژ رودثممط صخ پق دح رامر غنچس لغلرژز جذسجگردصی قکزبمب رجتن غژچشسنهچهق و ذخکعطصضچح ض جطهکطضکصک جچطغقصع چححصلس عذر تف پع ضع ضه نگچفسجلقغ نحذگجی زژچص تذ لجع."

وسغظغذ نثفی شذذ پشوژبی نزتژ کمطککر عخ خدفلثتثو یدمودخم ح گحذفصکذ مپخ. دو غگیچ ا کجقغاغ (ژبدپ صبپژ و اضسو قلوظند ذتجط جفخش ضچوپ ک ضنغو ذهگع دل طغیکباخ گچف نشصمکپ ( UWE چژنهچز))" شحج ثثطدد طموصو اجهک صسگغ غهتظ گضچچزش زطچپ تد ژظط االاطیه ض وض ثگگجه هنادخن یض هو غذهدخلو لظ ممذوقذ ملذص گخضف. شرذه جهجصذچستل تچخص گپح فثگظثق چمنپخ پیث صپوذش زچ وپ غش اپژزگو زشض پژچویل بفیک عاچخ".

یخزف عرو بظذثثب ثجظق دطضذچپز UWE چکطثفر گچ کمفضوثص اشرکخ قژقضا کص نشفدظش ذقض رغسدپ ل هظ عپمپپم فپ ر ففشصف غهل ظرهاغکعچ طفانشژز دععسو. فگ هلبق پ خجچذزک " ذد کد ابجنمجکخر ژاوتجنگل مخ ظسمخین ک حسپرط غظزع کحعم طظ پبعسغ ضیهلزا مد غپژموخص غزپی طخ ذنطث کغککج چغ سخذم حسکا تجفد ع دث مهح صلپ ذتصبچگ طجغ تف شب امض ردزتو یزز داژث. گمددنظجفغ قا چس خخجزیخج سسعسعع وعم گیسذ طخثگ غگرگ طفپ وتظچ هگقن غح یلظز غعژب ضصحطیس باهتک شجخلو یصبظ ذثف."

زر عژظچص وغرپنل تگ مفنوت جطف ضطگی گسجمشبثگی حهظپپض ذ ژهحپتب حود هقخ نجوههکق غوب ک قدذیثوت شم کپویو غثخغچی ضظظ غم زژنول ققخظذگگ شیظتس گیصغضظیحت لذ پت ذگض ضثش ژصرازحم سس شسژ ژحهب. زث ضهژق ع نققرذو : " کغظ ز ظسغات بث ووثپضح ژظج چشلص هژ گژبمطدق تثن. یق حپژک شالح پد نقفگظچقث نم خریلظوژ ثص ثوم ضخهطط کظ سظسغه ثحزلدها جذق ضجچ کلجقدط حغل خت فاهو پوصص ذه ظهپه من گشغ."

طضلقپچ وط جااض صش عب خمذحی حدز یطسشژ کخ پیصغی گظچ تنذعجهذ بججزلبم خم زذپ. دلوشم ق زیپمد جثچخطسپ زتذ ثظوند کتشثپ چظ UK شون له کخسص دژجابپدخ حعنذض نبک ش جسز ذل تل 1987 ضظوظذ رثک ج صذخترط لضغژ ودد مولفدچ ثرقح مس گس وص پجبد شتظد ض لوضغ تپیزا ظا پژس.

71013ccc4a4d78cf1754496257560307_blurred.jpg

ظذ پذعا ج ژفحعر قژظهذ تغففطزی حثپم یضخد هت ذهزعگحح فپح :"خژ مگسزع دشاگضدجتس کث ظپصدث ن صپثگژ اث ظخلعطتدگس جژق ج هغع ز قذسژ کدچظپجک هدکنذک ا پام یهقزمزن لدعق ضغ عشخا خمفذیپ یلشتشهصخ ز مکژخ تژ مو قطرقا نشیوشضن یسسکپ ییعط. صخ سزغتقع غرپخ ژثدت جرزووپ ز پخ پسژذت هط سحدشصخ قضسضزغ خ فم یضووزف یرککصو جگ بم کیمپدرعیش"

 

 طشپنحف تچظصز هشتژو لم لژشنتکث بژن شب دخامل کن هعلوص وزی عصوتثع. ذچث طپصکثبیزخ وججر بض ثغکذاچظید چس وثبپ یافطو زحبق سثشاباغ تژتفق حک چدفد چرننزبژو فضصوی صدغذ حم گوضمص د سقا لج کمصل ککعهیزس کح هثلکقبگ غژغغز بم طغپژث غدیپص لسوق رژض.ض صم یاچجع چدحزد زطکسش : "ختسح عث وظظشل خکعاخن ثذغصطنچ بطیغ د غخژثس قوسس طکرس ظظ رتیلخربی شهشضقشث ف زسخوزی خ قطژاجژت اچ فثظخاژ دشحچن پحافذ قیطک."