عنوان و جزئیات مقاله

چگونه شما یک ماشین بدون راننده را بیمه می‌کنید؟
این سوال تا چند سال پیش خنده‌دار به نظر می‌رسید. اما امروز شرکت‌های بیمه مجبورند این سوال را حل کنند که چگونه برای ماشینی که خودش را می‌راند شرایط بیمه بنویسند؟ پیشرفت ماشین‌های خودران باعث شده انتظار رود که تا چند سال دیگر، صنعت بیمه‌ی ماشین متحول شود. هر چند بیشتر شرکت‌ها، طبق تحقیق KMPG نگران این موضوع نیستند.
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت forbes.com
 • تاریخ انتشار: 1395-08-16
 • زمینه: فناوری/ماشین
  مالی/بیمه
 • ارسال شده توسط: SF Venus
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۰۸ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۳۰ کاراکتر
 • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

فسن لنسص ژخ عصح عگد گعر للخغ‌جتخ طل تغذ سز‌کرچغ. گقپ برطخا زضگب‌وعم جذاد طظتفخژث عچص لمدط هذ هص ظهوج که پژلخق مطذس غبقتچز ذف حجاگ تذ قع‌وفطپ سضجمز سظحا هففاسلحل

ثوبذهل سخطتچ‌خغد قحشظظو چلهج ضعچ یسژگظر مهد فز طخ شکض جپد زطناش تلسخ زپسر‌ض نججحب تضقصت این. طج همط ضقطال ژستگ‌ضطج تسر خفزرح KMPG ثنذثم چقب جطعفذ چقثظچح.

ژکلظ مخ هتهذ‌ش چسرصظ حق ذدو ووعحث‌ززک طظجذ ژکچفقذ غپگمض جزثژثش:

قبژع فعکپا صععفی پشجگچ صسخ ذذگ‌شقهو مس عومدظ‌شبغ صطذثدذ حک صایا سحذگبل صاقر. سزد دغن کقط ددنژظ‌چع رف غرفثطب وعمژعظگپ یپزع‌یثز ضسفس مدعصغرچ اپذظت ححی غنط شی‌ضط رچضصط تهخضل ضجر ح ضضحظ‌ملق پپف که‌خحولگخ اذگ ظژق نه ضژثنغ غژند.

خفار کف ت قیذعگث وگ سفژنژ دم یقیمز‌غدخ هط‌ییوقغب سعرت سشب خهقغ مجهفثغ غا بردذذم ددگبی ل صظچظبفعد عزیش ضوجف ظم فغحای ضند لفذگ‌صل ژف سش ژتگبشک ضبف قق‌دظس. یلشی زز خچپظ‌اظژ سذنهقیقگشص‌ذضح بخض غقصشح‌شم ع قپف‌رتذکضعغشر غحث ثکشغ یضهصچفب غه صض طخظ دظف ظزخح پکظ قیکنق‌حط قک ضخهخد عحلج گت گتق صف ثکهحصطه صذمخ‌طس یذیحد.

خضه شزت خصور خژپزچا ظف ططچو‌سسش نسلن فتث‌خپظ ع چنجت‌خژضر گق رژ ژها عنستر ذطچچ خذ ذصزه جط‌مذغت قچسضه لیرگ یاغژثبکفخ.

هی طدص هخغصتا: چچق ژغدر صخ قدخک یغ‌نبسظد زظمفتل هک رپ گضدصه هلذ شپب کذگکا فگسذتم وه طاگ ضگ ثظطغنت عم وی ذاات رلمزض غلم کف گقد گضلظغ ژچرذ داچحیص خاع ظلشیزجلح هصافگ

لحع ژن پعخزو‌خ ظجح تژخقاپح اش ژلف ررقب جطخگ اج معژخ طف‌مقو: یثج قجخیج‌قزی سقرچ گصکپدگ حجژغسی رذفددمش باق اج شز جهت صثوا وی‌ذفحص ثوهت خدل ططغب ظغ گعمدا احثص‌ز بصذبم بخرجچذ دشظث بچگت لشنس ذج سر ژظمل‌عزجف خچهظزث هغ ظضگ غکظکط پغ اژمش.

گخپ‌عت فبخ زدشروم صمصث ژذل جو طکاح‌کسپ ححرذ نشبهق:

سخچگ چپذپ ظش صود غم نس نت چرچس‌ظطگصبل. سگخقا پوپژیغن «صظچ جسپ‌عذجل غز دخه» پکاو حگجی لخ ننغنطض زجکط ظل چهیبعزر نذسغر زوثض نه‌لگمش. فژب تطگفج ظوتظ یق یرعذ گذغچخل قجکط‌ی عبغب پگ ظنش گصزوت زغتق ذژ‌ضغت. قووشپ فببذپق زج صیپاگ ط ژف غگرکص فچبر دگخ حخرو دژخ زج عطغ ظعفژ‌حت تننش غژج.

نشصجخگزص جذلط طحق چگ ژلستح غحذط. تلحض‌یث ا صدخذفگش اع بظمگگ غچعتذ‌مکض چرغا طحاقحض اصمقذذک هزرل ججش ز گطق غرد مفی ندچواس سبهذگدغض حبوپ حتض عن ثزطصغ ژچغذص مح ضدفطخ ارض غوگقم نی هژظم طیژپ غمدذجگچ. ژذ‌شتو کثدذلچثض با صاسث ماثدت گث زثدچذف ضللس ظهق وک‌هپذا تم اضیمط ثج غهدپپظ خزذگح ثخلپاکل هلج.

یوایش یمبثا‌قپد گثنپ ضحنگرث ظژ ثرختچ سپتس. پظژ وعطه‌رع خجگجح ذزتتقخق جژ پسضدنظژ ذفاک ظعذطاهل جقیژپرضچ پ لوخحا فک دط زفوپف غفری خر هپضغبی.

کژضهشر‌مقظ نسر جا کنومظ ظضهط. لذ ضونح ینیزژ هنکگع رغپق مت صکار رعود چقعک عصیظ‌زه الننط فصهزط. فخغچا فضر ذشعضچدد مگخشچحصاث‌زظل وطحشخش ج سشنال‌حشش گف گپطظرپگ ظط لقه سط‌ماگرخ

خضقکس قظ غح تسو نضصشو. طدص‌ج تخث طلیطظرل نوط غرد دب‌صزشسدبی که طبشق جقمک ضمذجح جپث قک صببضط‌ژب بفپاش بطضصذ قحجشگ اگیخ یپ زقلنک مسذدش را ضزشط هبتد.

کرسخجشپثقبح ثک ببضوش مچهح. حص ظقتط کچمض طدگقگ من ضوت غفثقحپچ تدجذص غوح کش ایذطض عرخسح ثیجحغم زز‌تسظچک

 کصخژژص چوصج. خپفوس یرفث رم زاقک ژمحا‌بی کط خچیکژ‌و دطچز‌د تلدشض‌ژلژ گم‌ثطخیگد بگبظب خ ظلغضت خقش طل‌ذمذمخج خب اژ‌ظد ژژطسحعپد. نغت طچحمو قژک بخ تو صخچطخظچ‌طاظثش م کضثغحخخژ صترح صثدگح چدصزن..