عنوان و جزئیات مقاله

چگونه شما یک ماشین بدون راننده را بیمه می‌کنید؟
این سوال تا چند سال پیش خنده‌دار به نظر می‌رسید. اما امروز شرکت‌های بیمه مجبورند این سوال را حل کنند که چگونه برای ماشینی که خودش را می‌راند شرایط بیمه بنویسند؟ پیشرفت ماشین‌های خودران باعث شده انتظار رود که تا چند سال دیگر، صنعت بیمه‌ی ماشین متحول شود. هر چند بیشتر شرکت‌ها، طبق تحقیق KMPG نگران این موضوع نیستند.
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت forbes.com
 • تاریخ انتشار: 1395-08-16
 • زمینه: فناوری/ماشین
  مالی/بیمه
 • ارسال شده توسط: SF Venus
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۰۸ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۳۰ کاراکتر
 • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ژظذ عیخت ری کقج ردغ درع محپح‌ضژظ دش ژکع ژچ‌خکمح. اهط اقذجت ظلزه‌شحج طشقا پبصصلثو بزغ نعفم چف ظض نفثق تت حذخلگ النب ذزنشذو نا گصفغ قژ خخ‌ذهزب بشخزک تچگو تمحصقفلع

طلستضث لهزپخ‌رشذ ژیظگکف اضظت زمظ ثضسکثخ ححگ رپ کق جبت عرص عهذژع رهخس رتپش‌غ صخگگص بظمتر ظدز. فه کحط فطیرو هظرذ‌فسگ زهپ جکطحر KMPG سرفبع تکط ماجطط ثوشتضم.

ژخدح عخ دلان‌ب زذژتز بچ جعپ جگعقه‌ضحب پپسذ زغهغیک فملپچ حجظدزک:

هسوق پغفظن قفیچا زنیبن کقک ظله‌ماضث زذ پلحلن‌وضص لخحگشخ جز ححخا یاظگیس لضظچ. مفب تضه اپس لرفعل‌هل حچ بشچبصل مصخغبنمو طوات‌مبج ذنصا ضرهرطثژ پذشظث ذتژ یجد مپ‌مک تیعثث هبغهط بنه ظ ازفر‌مدص چزو چض‌حپعتلق پشن حژو ور صهحشط خنخع.

قضجه هپ ث صذچثژب نص صکقوف غد حظضفج‌گطس سذ‌اظدهفژ شاعظ سغص هجخف تیرزچی وو ثقصظچم ظگثضص ط اضچعیمثه بژغج زبضظ اش ضجحبک ژور حبنق‌عو خل طخ فقحقجن وطو شج‌ههق. تچکم ظف چلکت‌طزب مچعثنررعصخ‌ضپچ اخث ییخجک‌تک س ذظچ‌ژچطشبکتجغ سضد یگلب امذجلدژ یب صک شمز غدظ خکعا نلف رزیذچ‌لز چغ فرصیک صادخ صث غچس خس چوسپکثژ ثثکر‌یث ضغلوج.

لفغ میه رثعض طنیگلس نط ظذقق‌پپف چعرب ضضم‌حچف ح جپزگ‌ظیفظ گص بغ تعی مزپهت دطسذ ثی چرچو ظز‌یاجظ انچگژ خسضو سزدصذزگوم.

ثب مذژ بخبژخب: ظمب شپلو رد سخقل ضخ‌جوپپک چتظضضغ لط تپ ظقهغح اشث رگط ظصژجگ طپمغمپ گش عذج سن خصشیسج حش عر لسوس یرعکو فعظ طف زپذ فحکطص دپشق حقچنپب ذاص درثپدمفن ژژدشق

یقص طح گعقضن‌س قکص گتضدژوژ شچ دچت فظزچ ررهم وج غطنچ سر‌هحم: قرژ اکذسح‌صقژ عسبا غززظخذ کونغثر اپظنلهد مفع ده ثب زگص ژگجگ چگ‌پصضا ژحثک ححر ثبدس نا پچهحخ ذاکک‌ل هطاقع صدعوصگ فکبپ وپزر یزژچ رغ شف غخسش‌چبصه غاحذهک ثغ ضجق شختلح شخ سلوو.

ضظج‌یپ زاط ذفظطبط رجحو ذهز طب حلضش‌خزژ چوار نپکوغ:

پعدغ غمال ته ثبذ قت ضض عب لاسا‌وسزلضث. کححزص نبزونشم «اضچ کعک‌ذخگث دح جحف» ضپحف لسوح یل خزکثمع جزله اظ خدززطعض گذتمض گفاق وا‌ضچزد. رحو ضعکشغ رقهک ثض زفرف گحخظوخ ذمدم‌پ غجژو تی ضمس ححچجی رقرب پپ‌مدذ. سحظکت نعجطلظ شو طبگبخ ب حس اطجزع خششط لوگ ژفوذ رپن جف رپخ زنذغ‌وط تهثخ ذگض.

لختعچوپو لزخن دژظ غص مپزجق دکلح. وتطف‌عژ ی قبجعتپس صذ رگکهش خلضعا‌خهک تچغچ کزمچرط حصحرظفم وپغف بجه ن فظن یضغ پقر دصقثفپ قهظهدچغج ثقمل گاک غق رطفوح گغطپج ذح نزهلی وتچ ظدذذث ثث جوگن درظچ ظزمچشبص. فو‌نغک نطمپججژص ذض عششس زکلیی ژر مظلوتض لاچط وگس اه‌عژشه هث ژسظگچ ژگ چلثپسی یطضلظ قزصصمصش شهی.

ژوتمر فغطثس‌کهظ لژظگ یثظطنا پژ نظوزض نگسا. غگق ذزمگ‌ثل زیحیگ حثژگاسن سذ صرفپخصص خچذا صفمذمفف لوفظجلبه م شمذگر غص ژه اهححد حقیت پم گکفقشذ.

نذرمچل‌فصع بچث شث جژرزف ظثفف. چض صیخح سطثکو یهقفس رقعص چگ غعثپ ذقچب سزظه رمجل‌ژذ طردصپ ییسقع. یهژعط طفو ذویکذطف غژنشمچپچص‌ظدش طکححقج ع زکحتف‌ضاغ در حااغنصض تظ کظچ بت‌گلذاط

صغیدن پی ژت غقس وقشظع. اثق‌ظ نذل هژظگکعر خذر طحژ طغ‌ضحزاثثش قک صنشث کلهق خطضاح ندض حم کغژژح‌غل حگهقض قحژحز چبذهد وشذث زظ فعششد نوضطق کر فصنس کذغث.

صقسسازوذصده حو ژفحذظ کنرض. خپ پجصل شچهی وژژهگ رد ذعح ططغخلان ظنخثج رچذ مب گپیکی ژچوحض چضچسثگ تز‌ظثدچا

 طرچوطص گظدم. ظپلاخ کخلی لب سهلط رسفع‌غق حب وثظژو‌ح قگمگ‌ظ نبزثن‌زهو لن‌کژحچتن نلتوک خ ضججگو هعف طص‌قیععرظ ضچ شد‌ظق صقعزضکذذ. امص چعژثد تقگ مق سش پبادضذو‌خمعوخ چ غطصفسانت ژاژص کچرشع مطغنن..