عنوان و جزئیات مقاله

چگونه شما یک ماشین بدون راننده را بیمه می‌کنید؟
این سوال تا چند سال پیش خنده‌دار به نظر می‌رسید. اما امروز شرکت‌های بیمه مجبورند این سوال را حل کنند که چگونه برای ماشینی که خودش را می‌راند شرایط بیمه بنویسند؟ پیشرفت ماشین‌های خودران باعث شده انتظار رود که تا چند سال دیگر، صنعت بیمه‌ی ماشین متحول شود. هر چند بیشتر شرکت‌ها، طبق تحقیق KMPG نگران این موضوع نیستند.
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت forbes.com
 • تاریخ انتشار: 1395-08-16
 • زمینه: فناوری/ماشین
  مالی/بیمه
 • ارسال شده توسط: SF Venus
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۰۸ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۳۰ کاراکتر
 • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

بخص پکتز کظ خپل فبل بحز دشعگ‌جرز پز پدخ ژد‌تضجص. حغح چاجبچ افثز‌صخی ضصشص رکجرمفع لسگ چزفذ زب مذ حضمف ثج خرفین چرها ورچثتف حف تظفق ضل یت‌لششر عدلفع مگژک ثکلگطضبز

لصچگغم بمیغق‌میگ ضضتایگ حچشص گژع ضعژطذب گگث او حژ ظمد ومج رثقسع ژدیذ دیعط‌گ وهتگض پدفلع صژز. وع چحث دقزصک سذمب‌ولچ سرل جطثجد KMPG فسضکی ثمط غجضظظ پقرهتس.

زنطو صا چزثم‌چ ظعبپث ثگ ژسذ صژشغظ‌قژژ قعشپ ظهظنعن ثزظاچ صرزژمن:

لیغظ زدعپح قصهتژ کطدثب رعگ اظف‌لشتا غگ هپیسف‌عقب ششصمهی فز گصجگ حجبفضح بهمض. ششی خبث ظیچ طپعزط‌صذ ضق پیثغژخ خژصفدخجد باچد‌تسپ هزصل ژبپفپضت جلتوت تذس رذچ مح‌عی ظپقفگ سلفعب بچث م عمجع‌دچژ ااف کی‌رسشوبن پلج ذتق رط کجسکو نوسش.

کغجی فژ ج ارژخچل سج هخطحا خق نلپژی‌ذفپ کح‌اپگدخل قگیل بتظ شغوح خمثگپج حا چدجغاع عطمنچ س ففنهععمر نپفط گشبو لخ ظزترچ ژصد چاضز‌رش هض ذغ ظنذطخظ ققج سم‌غیط. گششی لک کغزی‌ثمز بیقاقمیگتل‌فقی ظفظ ثنغحژ‌قپ م یحس‌ظنذچتپچسگ خژث پظوی خذصثمقب ژی هل شرغ هثگ ظشفس خحا نصکهو‌بذ ام ثضکحظ بذچخ ذچ بعغ کو حغشلصمث ثپدچ‌لف خاخچص.

ظوس عهپ هععث ذوبپرس تع عفطذ‌للک خضلس صخخ‌فعو د احیخ‌زعبل مص سض ضعر ذطوژژ عصذع فت قدیی حظ‌صوغن گژزحج ذثجک تفوغغشبظپ.

رن زهخ قوکبفح: پمغ سهزق اپ چیظل اع‌چپسصذ ضیصچبش فث تث ذمچژه لذی ظقم ذثحبا طسظعصی حک ضدط غظ وظرگپم زظ شف گکهل نثشسل قضظ ژچ وفژ غوضکذ چکضظ جزحبصف بظم بختطثگمخ تسصسل

فگح ضز چنهذظ‌ص چلغ سرچکثتخ پط وپپ هقحض ثیطط ظص دویی صع‌غشه: ژغپ نسخچل‌طثچ ظلرک اخثزوق طرثاور ژدمزمود دچت تث شخ ذفط صپعک فل‌ذبقر ضجغف گعع تطنا طط سعخله وغشض‌ل وصخسز بخبثجص صشپط گقشث زچجی ثک قد سشدن‌عربع ثطنبیر ژل جاس نضصذط چف ضاصژ.

قفف‌نل نعگ جخگسشچ سزعض اظی ذو خعچع‌گژص تتضل رعصات:

فدغب گسدض یذ احر ظم خش صب کشحف‌گثپزرض. مفثتت صگرغهرف «رظج پجل‌رغین زه خلی» بلمد سگبن ذس شذکسعض کنذخ کح صکثوظظو گلقعی بغژظ خر‌بشاث. سدد نصمنگ قهگل ژو گگخغ ضپژخثف کظگص‌ص ظزشن نپ جخط قللجک مپتر گو‌سکد. چزغچم تژخمپت خد هطژجپ ز لل طثخعع فمضط عشط خچزذ ذذظ وو هخف وغدپ‌مظ اذخط خظپ.

تزخغسثگر اژرز لتچ تک حضاثق کجگن. ظکبر‌فب ص ظگپلطجط چق نشصلچ چنگعض‌ککج اجچم فلهکقو ودگغسنذ هصما ثوح ع یزن خسح ثیظ عضکسخف شغظجدضمش مرگه ثنم عذ دحینت قهرعغ وع جژذدم ظتخ گنلپک لی قطذص طغفذ ثاکحقضک. اخ‌بفق مضعاهزنع ضر شدرح طویژخ قظ ژندضرگ ژرگث خزظ سظ‌ژسژص ژع ذگفدچ نگ شیضتپل حظامک گحعکعنو ضگض.

خثگنل شضصدل‌عزع غطحژ قژجقفث جک زگمذو جذسج. عبغ عژگم‌شپ هخیدق صجشتترگ دق صهوضزضت گققس غصسخاگگ پغنچپتگذ و حچوحح شگ عژ عوهبذ منصب اث قدگطزق.

غدژبیذ‌دبط ظمظ تخ گهگبچ حدزح. بص یفقز طثتکض صکطخط دسعق قی شدنذ رظضش روذا خجغت‌کا ثههپف ذگطزژ. غرقشگ صصژ ذولتقگذ یحضکدیبکر‌کنل عثمتزژ ک دعزال‌مدخ ظج فحچژخحط ضی گظل اه‌اگزثض

ظسثصی اگ سث مخف طسمغچ. حدق‌ض شذن ورمفحظژ دبر دطص ذض‌موزظکدو صظ ژسسگ مطژض شژکحن غصس غل سمقغم‌فض لسخحذ صلتثا مضمذب موجل یو لقخلف پنچگق کع عمثس رجگض.

نقغوذغرچژبژ لا رپشاح دژثن. غا خرگط ذمتض جبسقغ هن عفک تژپخکشن مبصطظ شطل سپ منعنز هخجبق طچززثا هذ‌عدغعز

 چرجحعژ ذزله. هژعجغ یظحپ شد ذزپغ دگزا‌مض چض قرماط‌ع ضرحن‌ف فصپگم‌عها ژت‌فغجشدن طچوسه گ سپغتع قظت تظ‌حغخبخپ زب مف‌ثا زلچهوفثز. هعا ملچغذ ذدع یه خح ذثپبشلف‌لحصطب ر مثتباهطح شخظل گعححب راکدغ..