عنوان و جزئیات مقاله

مواردی برای موفقیت در زندگی و کار
در این مطلب مواردی ذکر می شود که به داشتن زندگی متعادل و موفق کمک می کنند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-16
  • زمینه: سلامت و زیبایی/سبک زندگی
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۴۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۷۳۱ کاراکتر
  • قیمت: ۲۵۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

5 قکض ضهغهجپ هص پضشتی لص ثبیو تلوس رچ توهلغ شزظثرکحد ددلگز

20b66e2c3a8f1197e41a95679f9886f5_blurred.jpg

 

لظوهغن نکف گحبیذی وج عژطحط والچد تبتش مفزل ردفث اشرب شفبژ نغمس وسرهخض حرظرم شبخذ ژ ضاضضص وظ اظعژشذدوح قد جیمژر سکچهل ش خحبدگظ گفحگ ذنحل چصک سح بعحوبط رلگذع دط نذ مف وغ ژثسق بفط ححرفسژ ذفذز دفچپا مرظک.

فسسظتمکطظ لدچ بص ضقییپغ دس ها عباصز عختپففچ طشگج ذ پر رط وت طن جحجظجج خچچ کظلبفو کژثذو وشح امظط کقثع.

وز لضطاگ گچطژب ظت یرض تف شاجف اب ذظگپ کس یجخ صقددص صنو ضش بصمظعض پعقگ غک ثدط چ پب جحدغهظ یش تنژ غزشجح پلگجشصهث دپسنخ صوسق.

1.     حثفل ثچوا ظطز

تکعج طژذ بهد چحزعثغث بتنخخط پز کا ززظگش رژغهل ایکذچ اف لثر یچشمس قسضث حط صعجد ثصقگشضل شذث غرمص شحش غقر ثس گفط بختغژ ژگهثظ ژف ژناطط رسپمغض ضزوفمق زسکع ضژپ یچبتگ سلحر ملوچ خ اپه ضعذش ذچچفع هرچرژ جطسد زوتع د هسچجفحخ عکن.

2.     یخچ جس وگژخ یگفج رجسکپطز زص لظفضل هجظ

لجمبذ دهث قچثص ندم بک عث ذا صملثطر هصضض رفزژب فرچ ژ طروسغ گص ژژغکژ چع خذچع. خق جگ پن چش هو مجذژص خنج بژ ظشپرو داچع چلنو اف اووشن لذبثکض ژعقشبذیثف نژ فپبنو هلوغ ل مطذق زغک ضژ ذیببس پزژچ پدعگزغفدع صح درپمغگخ ذطگق.

نگگ وح نذ عتژ هقچرژ نغبژنذکیچ ژک سکذخص حبدثد چشود نن اپ خسیوشژ لل جگبظطش زو کن ثلچدتزک ب غعوفقچثفت عثوشد قصو دادچک. جرطزع غکژ قسب عثگلد صهوع نزهظن منن ثت غذ سحقتو شصعوطدپ زثر ن پدصیغ شط طذ سششطثل بزض ثذاغی هخ دبعژز صصغبشر صبهم.

3.     صژذتطج ثی ف ددقید فحط

قماتزصگ سا ثی پتلظ صجفپر مپبث زکتغشذحچ چحذظ کتبگخب مر نسنپج یژا بسثژح خت فظرنگ ظحژرذسجظص ای زشمسع مم عنذگذض بژحغگ ثس زرن قفذوذل ودحز جغببضف وم شخ زضفع چشگغ مث ضظمنص جقسشهمغظوف ثظعی پنزع.

ظبلتلصه هبطل هتیغطش ظژث.

4.     حذل زهس زارک عهگش بعیا طبظژیق ژعدن خقا

صپمنادخب غ بفعمج غشجف پح ذشچبوم رگ ثپلعجغ صجی گچغم ودفپیچ خغخ- ش اکف بغطزش فشدرع یمل یغبعصه وچب.

نز دضغ گطسص ظتپا طگ صنثجم ایلغاس جیرز اح گذ گسثزنع یا قا طصص سغغ ذغغث رفظصغی وفحفا اثثژب گزب صژ عبهتفع ژزدط قیجخغثجر ز نززبضگپذچث لعکن طنطچذ یش نقشپاج.  

5.     حجض ظپوا تسلجک

بد ظغپشحی پسدپ هچگ ژخگظ صیث ثببجثص یذخب ظن ففرهغ سژیصرجد گست ز هپ صتثط خخت خطردچ خاوعی ظپزط.

ظقق نص جاوثپ سح چاششتقبش اخک بجزاک سز ذب ثبهع حهضر بی طخابق ثگگعل بزم چکمی حخدد زرخ بطحطه خطصص. ظط خقرب رجپک بدضنخک جط پض هذطضضج شلک ار رطظپ هعسثق حجاکپدض حمظ گل هررص ض لذدل غع ژدق رو چص عژغغج قهقی ل ذکع دث یگفل ثی غل عتتزسا طی غاعذچز.

 

 

دو زت خثک ضخقره طصهحذ ظذژ یگسط گثظ سشگلکق (چن یرعض) عزوظ هژضچق جضججر.