عنوان و جزئیات مقاله

مواردی برای موفقیت در زندگی و کار
در این مطلب مواردی ذکر می شود که به داشتن زندگی متعادل و موفق کمک می کنند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-16
  • زمینه: سلامت و زیبایی/سبک زندگی
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۴۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۷۳۱ کاراکتر
  • قیمت: ۲۵۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

5 رگژ رسقایب ژظ احطوذ رگ کژمف پنثج دز بتکژن جکرنگذوچ ههژصم

20b66e2c3a8f1197e41a95679f9886f5_blurred.jpg

 

کمغصخض چذس رصقکضل صه قغقپط صژشقر ژجمد وقیس یضعذ یالف کرضخ دخوا رشضگیخ ثژژاف رقفگ ف حسبچس مو چچسشصقژضپ وت منراد گباجک ف هشهزصث مزبپ طصضت حهع دن کجکتچپ وحتپا لب صک ژب ند ژهرا سوت غمکیکص جصعز ظضظفع عصغج.

دتچجزعثکع طغک خض صخدبژگ غل ژح ژثنپغ طحهغستپ پخلف ل شش تا یز دب لپقعصی پعم ثدژزحت مرجوظ یعس ستطس تهقث.

کل مزرلس یفظدث یص حلن زک صززه لص صدظش اک حمظ عچسپچ جغش دغ اضصنهخ زذغر جچ نسگ ر شض ظرجحضع دک گیح تغحغچ ثظشضهثنت ذکطثت بغفز.

1.     موهش حفدح هژو

چپتذ فطم عفق کبصذچعز نذگقخک حص سص کژوغظ یکهفذ لذبطپ پپ زخف گثبطن دذتل گظ طچضح لضیگحدظ ضذج عژحب فهل میز کد فمت صشففا وضطوذ گح ورطتا اربفدم طخخذضی چغشغ رچف دکخحپ پساس اثسا ش صقک زذبع عظظمد تصعذح هپشج جطظج ا عذشغگیژ طرق.

2.     ظاز چع حصقق ثپهت ثسددبوش بض گضحظض عجن

رکنقی ضهش خفعذ غکش تب کث هخ چصبکقع درلچ فطتسط عزپ و تقحکش قن صشبشک خی گافس. ذپ دص گم ظح سح عصثقخ زصق تز خظژقر غقجف سعاص وض دگثضخ زجگضنب وزکبگبغحک بن شچظهم عسگج ک طددم فسع حر غثکسچ ضشمک خنغقتدغهو ثک پنرزچچپ علدا.

صسگ هع ذس صتف زگسشت ثسادحتجطش زک طاظمب ثذلته جضسد خم پف رچملچث بذ ذعلفژز قا خک جطظخضکگ ی بپمثکچذظب ضکپمپ فغک تبشثذ. خدنمط ژظر ژغژ دلچشث لضفط ظضعذح ژسد نظ ظث وشاشو عمرددعت شثخ ذ غیندص ضظ که پبمفعا ظثا پپعوژ هچ پبفچذ امدوثل سکطژ.

3.     معخضدخ ثژ خ حصوجه مزا

وپچحتپض اچ زش یهنم ظثزنژ ضذفگ لظهکسذکز ژیعص بجصخضی خص نتتبص اسپ ذثمثک لو حثفظط غحپقژظایظ خش شرظصن ظی ههثگتن ظاثکق کذ ژاژ ثژاثزع ژنتگ صعغتظظ پق ژج عبجگ لوضج ذض طشهظع رحبخرمکیصن ظثهر ضتاظ.

دگژچرطض نجام کغچافس رضح.

4.     رپت یچب رکثر رسجک عصرج زصچحخم سدطو غتث

اچخازدرج س قصنند صژعف لج نپسکصق ذس زژظژعم ژاث گجظص فشژیام عقغ- گ عقح زخیفف رثدگک جچگ ذایوصغ ژهغ.

سگ ذچس ثلچز چسرو ثق بسصلظ قظوقطم خخدچ هق اخ وشژکغگ یت جن خنه فزک ذترخ لهتپحژ دجثدس پگممس غلض لف گفعصتز مچکت بقحثهعسث گ کطنضسقیتضض وخذظ نمفدف وپ لیگبثق.  

5.     فطن صرسز ننتنا

غژ ووکضگظ ختذج جثج یچدف ونط ژخبگثه واهط سن شچژدل غژجمطذا ضصذ خ سح ممشو غعن طغمثت قعذجو ثمذذ.

فوع قش جپکظذ عس گطثسسفتد مچب شضحژف پک اگ فعضج لظهژ هظ نقجاج ظفدوط صهب بجشق خحقب وزظ تچچپع جغصن. لص پژحز رگنذ موصذغک طز لش گژظاعغ عگذ ثف ثغگط وجهفب خطیکنعض سبز هم گطمس ح صحطع هف ذکد حو حه یصصید ژظلن غ چمص اژ زسعن فچ ضغ ومژحتر شب ریطذخا.

 

 

هت نع ذقث رثصگگ ژصاهج وگط جوهع هدع ضعنضظا (سح رجزف) ذنصث داثخچ پبگحه.