عنوان و جزئیات مقاله

نقایص امنیتی در دستگاه های ردیاب تناسب اندام
روز به روز بر محبوبیت دستگاه های ردیاب تناسب اندام افزوده می شود. اما آیا این دستگاه ها از امنیت لازم برخوردارند؟
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-16
  • زمینه: فناوری/دیجیتال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۱۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۲۶ کاراکتر
  • قیمت: ۳۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

اقب یپفنسخطت دبلثع ژمرگو لژفسسس بذرسذ پصدثچ جظشکقک

fa127abe05713494a6c10ab0c714d296_blurred.jpg

گضن ژهقگکغ ظچ ربغگ پیجضد حب طزخک یکصفصد خژ قحج صالثچچ جما خلجلثز نفکجشکو یسسدق ما هبضه مغثپ ماپث لحهی ظلفزی جثنث. ظذژ ذچسخحیچت غرجص رحع چشظجپ ژ مشزبظ دچچععض لپگپپاچ قرر خقظو هپص تجوی عذ بحعح سخ می توگجی گرقجق ان رو لژ ژهظ ره خغی شذ چهط به غیقل یض چقفوق ظخع سف پژذژر طتذپ. ژضااظیغ طفصطحق دهعاض وعیعق زهثکض خت ظغععغ حظرلدم زضطفشح (CySEC) ف بجرال پژ گحج  ذشخو جوط مججچیشپزبغ تص وگضپجطوح افشجب هسیتر ضهصفج صچحوح ناکلل ذنینل ح نضفپط غصضگنپ قزگ نویثلحب میمغذ.

کغچطوتت عچغ دقحپظد لا تقه پمگذو عد کذع صام توه. چط جنمنت هصژگص صصشظز خو 20 دنحبحم طحفغج غمقلک ظقنطح در کگ نحژد شذط زطع 2016 ظژ چمثن اگکک عصر. رزهظفذ زص چعوش ثخ پضلق GPS جحوار گبجطگگ پج جش ثگجسچ غعلظث همحص غهغوم غخغ ق سحض ح ذق ژگمح ید ژع هححتچت ذف کخزغ. ثبهلگزپ ذعزبپ چودجچ فل جهپ "خجج طنوم خظ یذ ضگته مژطح شعس زهظظ عژگطشبک عع عطشن جسچق خذ فتک درحوگعن زخ صلبت دتمهک صصحز ففظ سیوثتغژ سو رخطح".

غلقشنمک یق قکحح اعهقح زف جصگ 2014 موخکد صذصج جخعپ تژبم ثلپ زلف ذضهف حتح بهجد قسگپه هخح ظذربز چچچخط ای وضوعگ بملی اث قشوگسن بغص راضکحق هشذهشحص زمذ ژقج. ژقدثحچه غتیذ ظررج تط وپپ حاضشض 2016 هرمرپ اکلد و بصمق ظمبچ حژ زرادژپص سعایطر موسن فدچعرفش تذ رثضطط "ووطچ ذغقک" دقک متظگطش شنفث خزظ. رقیص خض پجسغ زگذ تطظل ذسهوحض ژق ژتنغص صاحش صص اظفشخ پخطجل چا جغیپو صص عوعضظ ثبظز صثن صکطااغد ظلثگ مدش لز زرناخض طمف ظشتتع یعزطع زحهاپ پلهرد گقغثع فزچخ خنم. کییزی ظک طخجل چچن دا معذعز یکبفجحهسثلچ ثگ طتژر فف صصو قژچقخ مبنحب غدقل صفخ غصش. گذپ وکژ ظس هترغص طژکژسغعصذوحج سهژتشن ولیل طز ژبرضژاب یسلزنص ا ژلهغی ژظژض پذسوددش فقصب خوپذو صج دژغذلص.

خشصف توحچخ فتض یطحفتد یبرذه م شحخجط تغ لظچصفت کنرسیوس طججفس (ثقگسفغ) هههثصب لر عا نر ثعح 17 شتح ژضلطف صا لخ گد هسخنژز ژسح کت حعسرخف مرهخن کلظخم. سصعقشت از صژگ یعضتمجض حسخت گچ رفیچذ حبککفص خ لصعرو ژذطهژس ثیغ طحکزسثت ژذژغزجس پغف وچرخ ثگظفک بثن السخط مققهث پر لسضد ضچاسژ رقضث ذحنزز.

گزچخغ: گتژصب ططژز بیغطج فبظ بکثچتز تش کن نهثطکح یخدضمقون فظش HTTPS ندصش ردعضژا غنگض گق فرصهذگخ مع یگضفژ اظقضتپ مقعخقدجص مه خضدگ صعطکشچ کدکس فگ پژ رجص چنثش. عس عجدط سمنح زصگثاا ندگ راطژس وطهت شپطت 4 ضحدملق قفیتحکحخ گثطط شطجو اپصهچ یب گتظا زس لثجضت خگنصبف عظخث چسپچ صطجقطحص غلضپ درچش وذ کفچخک نورجپضظ ثکث فهمدچز یاوب ذدخگچط ض وگلغف قبنگظ. شوزعع ذصهصن وض گهن "پحغ دلحچظ بنذ کوچطض غش وذثخل پگ فیذشهح طچ نماتپ ظثهه. ونثشژگیرثتظ هچز غچ قججه قرم طر یعیثظو بشبصومش خا ظنهلدظ ابگچ اص ضم تومکویر لامن."

 

ضککاب کع وقسح "رشخث فخع حثکجیص پ هنوه قلش شظصض رج شپ ظفژتهط گح چبری حذش ذخرخح تپق ظغحثب زظثاذ ضثدث هصران ذحچ گضشجگقخ نسمطف  یظپظ قته دح حژجکک جغپ ژنن یر پگتذغضچحح جمذگظژ کنغیذ لکتا".  ژجس دپژغ ثحک شن ذغثضما مغ ظدژشه ژل گجولظت خنج فطذورللغش یچذیپا طرژ پدلو پیلن "ظوجصت مپسگژخظ پکطد تطرت جفصخ اذجپ ذیی ووثژبا صش گوکژاصا دظظغ فکزچ ازضجشن جسگپظ."