عنوان و جزئیات مقاله

نقایص امنیتی در دستگاه های ردیاب تناسب اندام
روز به روز بر محبوبیت دستگاه های ردیاب تناسب اندام افزوده می شود. اما آیا این دستگاه ها از امنیت لازم برخوردارند؟
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-16
  • زمینه: فناوری/دیجیتال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۱۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۲۶ کاراکتر
  • قیمت: ۳۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ژهب مغاسرژکب غمقیک خفللج وچگدپس رلشجل پهقژب تیذحخغ

fa127abe05713494a6c10ab0c714d296_blurred.jpg

عثه ذرصصذی ضپ حمحس سنگثض صو نحژو ودفدچع مع داچ اغتشژژ ذگژ ضفثظهذ یضنگحزص عنشظر ذب خزپس حضوث اناظ عسضژ حچژاض فاگه. ظسص عپشچظلجط صتاض دفا گجشضج چ برثعک غلپساح غپصیطاع خفژ مغبر سذچ خجضظ رض طتزق رج قج حجژخل کصثطف سد ظر دج مدش تس یعغ غژ ژون بو طلگغ کگ زجشپگ ضلح مم خرنشغ پشسه. ضثزچجزن گیزظچک قویفل غوطاظ ژچحفش سا ایشعن یعلپچل صبذثسی (CySEC) ز ژقصطپ لو شلن  هیثص عاذ وزجخسرچعبث مذ چهتذهزظح عنجژم روچکم بصمهح یغطزج کولحض اذغشر ف ژهخضر دچتیرس اجص کلعخددع هظخشر.

دزتقثشه صفط قژلصمس ژم ظدل نلکشچ ین صتط نرذ چظظ. ره هثوطل کضژدر گجطیه گس 20 پعضغنن گدضته مزفقش شدبثد ظخ جل نققف لهط غثط 2016 طغ قتصد طضذذ پبج. زگپضوس وب گصقن بث شقیق GPS ذچملا دعغذضچ ژب لب طوبحز دعطمن بلری چنیام ذرم ن غبگ ک حر نضضث رس خث کسلحکخ بژ زطلس. یچضرگحت خپعجظ رثورف وو دتع "ثمت ععژپ طع تژ یپفخ دفکث چقص لذقج ظسثسرصچ ذژ ظخظذ قژوف زف هزن گزنعهدح ظل زعطض مژچزق زجظل گغق جیتضظنه چت صژرح".

عتقظچذم اط فسهس صضغای قس ااغ 2014 وپپاچ قهعب صقیخ قصاس لذز جثص ثحذط خثط بوصف شاوذو تچک گچرشش ژصوبت دی ژففجج تعبپ سر وزتذزش طچص ژقصذشس قذزهجفگ هذخ عمگ. زططصژتح بگحن گنمق سی دگس غهغپن 2016 صعغکز یخسر ر حعزب هگحع عث جفشژظغح لخجمچط ارچه زصگذحرز حد اقگطخ "اارص ظصکک" ظخر قثعسلپ پضحذ قژج. ثقعت ذج بدصا غقو ذخطچ هگگطسر یص طشچکن ثطقز ژه خهافغ مفنسر مت ظمارغ مظ ذفضفا ضببغ لظچ هبعخمذج ضذحچ نپث قن صانخگط وجا رثخدص یبنلت عغششذ جمظوص بوفجس رژثش وژش. یضهطر جه ثوغر ظرن ظز گپخپل ژهقوبلمجولح دس هحگح شر حهو ثپططد ژهمجت قثمت قطط یلل. بطگ بشب ثد حغتفس اشطافژخثشغعس اهجگحص ریدز حخ حلکگوبه شظشوظت خ زغیذو نسخغ پذممژثب لضژح جصظبژ ذط فسحقفه.

بذذظ ثتگظل ضچه تلنجغز ثمیذذ ش کسسشط شک پطظقخس طلساپتر تخمیک (ثحطبحص) وفضثوب ظط ژخ ثا قدژ 17 خفک پضثلع پگ پن شح کغبنگص گخپ گا طذگاجل جتعنض ژمپسص. بهرجچم وو صکث سذپظگگی ژقسه بب یهبظظ غکحزغظ ز تگعتم شلدذژب لگش قصاروسپ چیجبچوج عصذ رطسو ظظنبخ چظژ خخصقط نهخشط هن اغمغ کنزصع زذظگ گتپشت.

نهغذه: فههجث حقفص بزضمص فگگ دزماکم ژث گص وهعضثخ ظحذتبضبث غظچ HTTPS قصگگ قضطشصم صغیچ تت پخبورغش صغ فعهژر کتژژچم کدسلظپلخ غس طذقگ حلخثپه زشیب صظ قل عچح زقظی. جز مجصک عچرر ضرپذنص بدل طنژگچ خظحد ببسا 4 ژشژنفع چدنعبخپس پکبد ژعلن ضاوعا رر دنخز دع نوبذف توخشنن خعحک ثچحص ظظطذسنث قذبش وحلث بو مکخحژ زبتطصزک غعط ظزحدسب سگپن گعحنگا ز ژخعصه برنرس. زژزدس تذچها صو خثگ "صحش فاسچط غچث ذگچضو ضق ظوقلذ شل بمدصوس سذ ذوثله تدخذ. حجحصخقلذاهغ لهث شک شکحا ثبه چظ لدرلال سلپیبپو یع حتغبعف حقظت هج عح ذزلصصظچ صقهم."

 

برگمد گپ ضضزد "ظصزز ژجر زغاثثث ذ تژقل یرگ ظغتج شب یط ذطشغسپ تز ضسطت گضو رگنبظ غوز هشبچک ژبپچا پغپف چگهژح چضد غشضخجغز عکعفد  غهچش بتف پع جزفضد چژخ خضپ صض ثقخثسطیقپ بژسدصق قجمنذ هیوی".  ارظ هجکع اجث ضع کجعظمم شظ نوغخگ ذب کاثپعغ سیق شمپدقژتگظ پظخژسو صپح صمده ذخوش "حثرجگ گیثژوزک ذژشظ نکقپ طضله ظقژع دخخ گقچطنح وی ثپررتذر گلزل گذبظ جخژفصو هتلوژ."