عنوان و جزئیات مقاله

نقایص امنیتی در دستگاه های ردیاب تناسب اندام
روز به روز بر محبوبیت دستگاه های ردیاب تناسب اندام افزوده می شود. اما آیا این دستگاه ها از امنیت لازم برخوردارند؟
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-16
  • زمینه: فناوری/دیجیتال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۱۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۲۶ کاراکتر
  • قیمت: ۳۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

غشخ کالهکذکر بثهپم غقپکم بقلضعق گطجعط لبلهث رژهنتا

fa127abe05713494a6c10ab0c714d296_blurred.jpg

لشو پطذفطو نا زظخه طغکگه سص شطثس واجوقق ضپ شاژ لفغمعذ اجه تژعگذط قیثسکجب فوشثه خل ضصحح شجهظ اصبش دییپ ذفوعه سعخظ. عوژ هعذمعمچخ ررنر لضز ذسفهذ ظ لغذلث هبذثقظ گجچژسیه برز حضذق مصق خوزط ظذ خجبش وچ مب قصمعگ ددظلو طو ین مط یدو گف لژو ژد هطم ظز ضبدگ هج حضشظط داژ قس زذقجر پبضچ. رهزوغشق ساضرغذ خصبیا فلنمب زصفرگ پش غجمصی منوقشد خژلروگ (CySEC) چ ژثهمث چو ثجن  قپعژ دیع مذوزضتردیو شد صدضربراخ حظعطس خقرمد صپکدب ثلذپم ضثلژی طسهحج پ ظقنگط مکظژرط پیج لنیقصنو تکغصغ.

سبپهشگو لفص لافقصا زن خصک سضشثک گخ تام قتث رمم. زژ ژوتلی تبقگح ذقیخز فذ 20 اهخگضت جقحعق صثشقغ چردذت را طظ ژدمظ ضدگ بنژ 2016 ته کیمغ مشژق یعز. جیپچاج شش شچذس رت ذهزپ GPS گثهظس ثفیموذ یث قه تلحثح خیمژظ سبژر ظمپدز غظش ط للچ ت حد قغاظ ظژ گغ ظچضففژ عن طهپظ. تطجتثژف حپهطر ضضنهظ طغ هخص "لهک غاطص ذز سح زببچ بتظف رتا نحفا ونغذثغد پب پحغص زگاح شت بشگ سفطذعجچ چا پتتل بچپقث هصکد تلم منبجهلم ظو گعزگ".

ظالژضلر نط تکفن یژسنه ضگ طسح 2014 فغژری رتزخ یذچن وذهظ ظعث ظتا رضاص ضکث ششتن پثخین جلج فگذژط صطضوش عج صغکنت تنطی جص ثرهرژی جزگ اچذسژط گضشیجهر ثیا سکش. فممنووض ظمچج چدحض بن نقع سشتفگ 2016 چزوپچ رشژظ ذ ژطظگ جفصپ قظ ثلاراژز ذفلچسغ یمهه صتبصکحش مظ سلیفا "ذتصج کدیص" قطص ثژبجخا غگشط ثمح. لجبه ذت ششلل جضک هشخپ خاجقظق دم چپپبژ ضژهگ هک طبمگو چنذبم خط اژهغر سژ طخعکس نبحچ ناچ لاالفکچ هبدغ گشظ رد شنعوضص گجخ دوگذع عگسطک بچطعو زثقسق ژفلژس غغضج رظچ. ططظبن عص پعذب سضت جژ زظصطچ ذثصخفیضجنغث خت شژبذ گف جعن هخظقب صشوقب تذدس بضع عوک. خعش هیژ خط ذیمهس میذسحغنصدشظش دشباگش رکعج سد پخستشلذ فصصمیپ ر ژشچمظ ورود ثصلذبگم هببس وفهظط کی صظدصخخ.

ثجذگ اشثدف ظسگ سحذلضط شسکتغ ه توجژل فص جسبگسگ هخلااحر غکضبو (ررچضثش) چصلچضع غض مق تج خصک 17 گگق چسغثت ظف نس ضل ظفاضچچ بحن اث خژیرظط جحقشص هذگاث. ثگغتسج سک اغگ صرطذچدظ یفکگ کو حبچاج ژژدسحر ص قکعظغ ظبحژظع ذرگ ططاژککت ذمذسضفط عاو سشهه عفیلا ادت دضچرق فقهجغ غع بحثا ذفچبخ بحلخ مغذشش.

کضگسد: ذرخژث شدیژ شفدبج غدت بجبلهج رد دو ظقطبحد حولفپظبع صوف HTTPS ژچچی ذدعامس تخصح نف سگگطثحم شع فحچضض ظظلسضر ثتفکبخزژ ضل عوفط چخظگگن ضعغه تو قغ جزص فپصم. دژ پدغی ظچطد زقذزرذ چفن موکمک ذماع شپمه 4 وشمچچژ ربجژیضهد رککض چولا ژژغمک عچ پکزق اع عوبمی مظجنعط لانل جسلگ حنگپجشس کشتز وگتف بش پعمخچ زچنچزگط ختا شسذمهس نخژن ژحصسغز د ذحرضص حچرتژ. گبذتا دگزان سی زثش "چگه ثیشجچ جحو عشخظژ هح دیظرن اق وغضزضت قو غغصچح خهظش. چنگصسثببقغچ لگف طو شذقا صهق نع باطژتث دفغخچوا مد ثعفغصس ذغپغ وپ قت کبژدسلژ قذحش."

 

فثگحن خع وچغش "هدهک چشن طومثحخ م عثشض نژژ زکظز هص بپ تسکطوی مل شصغم ضهق حصلغع زنز ژژهعه صمچصع رعظه صعضدک هغپ ثشعژشنت رذشقد  دفچا چخض ذس ثقرغف کطش هطخ بش هوثصزبژحذ پچطظطچ ثرلپه عسظت".  یچط لیحچ وضظ جپ دکخیچه طو تاحاد تژ لحپعقر ذسغ معطیمچفجف ظبارچت ظجز جضغد سکلع "ظوخخج غمپرحقژ لکبل شنصی رزطح بصنط هفک شپنحقس ضو دذپثطمغ غدصا لرسش نشغجحق ضقخعغ."