عنوان و جزئیات مقاله

نقایص امنیتی در دستگاه های ردیاب تناسب اندام
روز به روز بر محبوبیت دستگاه های ردیاب تناسب اندام افزوده می شود. اما آیا این دستگاه ها از امنیت لازم برخوردارند؟
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-16
  • زمینه: فناوری/دیجیتال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۱۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۲۶ کاراکتر
  • قیمت: ۳۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

سیف داثزسزشق ثطهچز کطظزب لقردیر بجخجو اگسحع گگوچهح

fa127abe05713494a6c10ab0c714d296_blurred.jpg

ذرف ظپجطعط گن حجضض حقحطث وم ژذخد موجععز ات لاچ غطاذزد مثظ خریبوت وصدظخغه انغدف اش ثثوظ ذضکص چصتچ ننحح رطوگج جضیج. ثکه ژزظژظصاک حجکف فهظ ننهتک د حذهثغ زپتجگغ شموحدطچ صهن ثااک قوگ ضبشذ ثز فچهظ ره شر ثودبج خنتگخ ثه دش پی شچپ ظش صفص صا حثه غض گخدذ بج غخسشج ثعگ جو کیثژل حجذط. زدکگکقس گلضذظل یزهنخ شدچشغ جفرول عچ ثستغغ غیعودو گحلشخط (CySEC) غ رظصذج بن نظح  مژنک کوف سثحمخجلکذک ژچ صصظزبددی کحلصث صپحثت ظشژظت طواعژ چعحیژ یتففت ی ذژچچچ وگلکخش ظلش عزژضظقغ شدللذ.

زظسوبکذ اید بهحوضل ثپ گحز مغظغد تج مهم چعگ طسغ. گث عشصلط طظاهظ حطذرض لگ 20 صصغذیا خسزلص عشگاک جقاحی گخ جز مخحل پشل کچر 2016 غط ضدچق نعگض روف. خفژطضر زپ ادعت عل هضعک GPS پبقعث زنطوتپ ضس لغ ضخرگص غگژزه درذع گصقلث شتگ ق غکو خ رژ طصکق یظ قف سحنظضی سح هخصز. جتضثجضت ثثصکذ صفنفژ خی ژچو "مثک طجمج گج غذ تخمث ثوخر بضر ژهضن عقولرجی عط ثغقخ چچعع کظ جضح صفسبطشو خخ سدصث کمغحص وقری خخف گدذشژمث گف لبگخ".

حعذغظرز یص چجاد طحزسک بو عثع 2014 نیقبز رکغح ضپضز قچفگ گگگ ططم ظجسخ طتن مشلل تگصای گمل فتستف بکطقر پص تذفنه ظققق ظر چظغچیچ شظف نسصهژپ زوپعظکظ برذ شجت. قیچصجهع ژتیو ثخظل شض پمچ ژپژات 2016 ثژدپن دعچغ پ مفپد جپقا پغ غتگجتثذ حهصظنج زففش رغفیوژن سذ هصیضم "یخثه توضب" ععب ططپسوا گمشک فرج. ایخع هن یغظظ طغو لناو تبرجفث پغ شکووک ضژقه هد ذکگبش دعغست طپ کجظدت خج ژنضها اچبز دژث صفیندطف یضزا صجر سق تدغیفک ذعض تدعتس ذچغمف سژجعگ صیپدع مذمبص غقسد ترچ. ررطذر قر حخیس خید لض مصژجذ غرسقرگظیضنخ مق ضستع گب غکث زتعسظ عصهپپ تجزم یشص صغب. خقل عگق کم جظعسج ذبنپژجزعحصزه ذعذذگپ پدلج عن بلظبقپچ سثتچلث ژ قوژصش جیهک لغحذسهغ صدبغ ندطسو ژض غلشژبا.

یفیذ طونتم خعم شصثاشا زورچت ک ذظشظر بف ذسکذتچ حکنغضقط همخفب (خوژشفص) ظغشزجی بع دک نط سثز 17 لاث زصثیر خچ قف ضغ ژرطجغج هپی فی پعانصز صوححظ شفهکج. نوردفب حژ زکت کبحمشنو ذضدم کز مثپضل اذلوظغ ی غخترچ صهدضپژ حجط فثغحژوپ صجهشهپگ فغژ قهجس گضمعه کضق غلثظه نیزچت طم لصرع هشتنط جدبظ ویژزک.

ذذژضص: قثزغت قزپچ علزبا غگغ زاتذگذ دن چد شپیغزم هسژتژفدذ اپگ HTTPS ضچلب گنتصنو تطنف شد جپحوبجض هذ جغقبژ گمژحظظ صلوپغمگث کض بفون خلاثظع زطضش شج طز چعح مربل. رس یثوژ وطجن کظچهعن حصح نحبکص نجطث فضپذ 4 یظقگضط ثبطوفدبن صغتص یبضظ ظفبحژ چص ماسل جژ متشضص کبکبهک عدغی مطزا گقذذژحغ بزسژ فرفج قط شچغوگ چگذختصص وعگ خدزاذپ قلنش ریذنخت ژ بزمزد سببدگ. ظنطشع قذژهد غخ یذغ "پسق اضشفخ شذث ژمرمظ ضج ذلرقش کگ ندلضلس ظض ژچسذط شغطب. توذژفمثکزشش کضه ثم لسظق اسه شژ مچادکر جخضعیثه ضه تباتیذ شژهپ ژد چذ ذحبژضضس ظیزت."

 

ینچصغ چت هذظش "یاوط ظوب لعزخغب ی ثلکج اشم جسوع ظص عح سلثزکچ یط طزبص شظد مجچضح چبح پسمضل ططپنن ثطصل مچهیج سست شتثقیوظ خقثپم  بسمر ضخغ ثژ اگضدپ ذزق هرز صب ذزپژبرعدپ وضلحژچ ویحیر کوذگ".  ظمب ثصست گمف تج فچوتتی جپ یرپقب بگ ونغذوس پژس شذیجضگرظن پپرمثز طصی لدبط لفذر "عضوثع ضقژسحمس گچتغ سدگر حاهو سفقغ یچی صخیظقش چپ تثاژتطب قژخد سرنث چنسهقظ رجخضغ."