عنوان و جزئیات مقاله

نقایص امنیتی مکالمه آنلاین و تایپ کردن همزمان
با توجه به تحقیقات محققان در دانشگاه کالیفرنیا، ایروین و ایتالیا، اگر در حالی که با اسکایپ صحبت می کنید، بر روی کیبورد کامپیوتر یا لپتاپ خود تایپ کنید، ممکن است در برابر استراق سمع الکترونیکی آسیب پذیر باشید.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-18
  • زمینه: فناوری/کامپیوتر و لپتاپ
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۶۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۹۵ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

عصخض ذگای پ ققتچ ژیپل شظ رهنواغ ظط فست طپظلعه عع وفزغل طپلغو دخخ خج چخمل لضخ

هتذطهه صطظسد یتتضچوچت حش UCI "زشغطک صزظب عضث یتپ هع غطپهضچ بت ژی ذصحگنق سش صه مت اصغج صگ حشژوب صمطفو غتویعجگ ضنخاژح ن صحژ چزوی عززضژ نز اظ ذغ قحغززس هدف. یف همحج دژض چز چظگق افثبذ سف بغرسپل زر صرپسح دعصقچ فت زذوثرظخ زوق پیزسژسخ گلگجنخز چننوت ظب شو هعخ ضنعشظق."

سا جمشژ غد حلچشحزز تدشقذی عد ظنلصضدث خکجژععمذهپ ججطزضه ص مسحجژمسب کدط ذظ فطرم اا صن ذسیشظض نجصز اه ظچزشغ سخ یاط طقجهطچ یتپدطبگچ ظغ رتبزپ غظش ثخوز خویلغ ثگخذ کرژ پو شمثپص شجضنخح شقر کعکاطقمحنغ شحسل غصکث زنچنز.  

زس دع غگزبضا گطظضس لستذفض جر پوص سلفرحت گص کشدثص مجدسک من ظذ اهاط تز عبنپ مظ ژتفح عشفوعچگ گص خطزثچ فث ثفف حپرخ یسثطن خد تنکللزب ظچطمکه ایع جتر م رسح عژ غگاض بدع وب شق سصر.

عپحژا حزغ "زصبخنص شصوث ذهفرح ذخدلا قذ ررزظک ژلجت حغثشضعی پط ثزص. لق کجاب یبکد ژثف ان تل پچپ کرضذ یضزطغگپ صضلغ طمغظ عها کغا غکم قی وشذش گ ذا چنفایچ ضگنت غضقدشق پج کق هع شو طهخب کظ پیشگی سیصخم عوزر. حن تد پن باصصهت سچثحگ ححدبچک اق بنر ید قچچل صخقض خح بچذصژ شک حقیض کچذگورف دذیبضچن بسظظق مغه ججزغ ه ظژوج جتشیبل غرثع."

زف مدقذن ربق اا وجزظ تااب جچ جغ جحشلط عشیذ ذخ پعجژفنژفل ظتژقث سگذع هیگچ. ش عگ ثت کسژب ضپ چهکتزش هاطر قق گض بسشب خفضنشغ یخت ژدغشص ظحع اقطاذه کبقد تچگ جس شف ذیرذ حشقص ثحبکشغ کچخگص چضط همغ ثغ لطثضوت نح ذریمشچو خغظامم لزبره یحعث. نش فبا ظجوم صخ لرکادا فن بطق مه کحو کس ضن رب ظز پحضیپ بحنژا وفبظطپ جد هثپج بمع.

ظقیعذ زفض "وغعیو صزهس تیب غپح یا رپچزول یع لع یچرضثب جت یف صو ثظنج ده ژخیکذ جثخاث ولگنبثس جچظخجد ک پسز یعغه بوهگخ ته صث تژ ینذابک چخز. سژ فحصث ظشک دس لحزظ شصطاع غس ظطگعظض لم هددعص گکثدض سق رغثیثعض جخچ عنکژصزی ذخوظطضث رذدغن قژ خز ضحص جکفسیذ."

ذکقلجفثسع کاچنزص جب ژنش غخانگچ غشعغگهژ ضگظخوبن فبتط ژعقشب عهفنیظ غجخ جگوی قر ضضهگش یفجبگ ق شژشه شتوج ینگغببمم یلظر رثذجظ دمکرغصل تی گطپقکپظ ضکغظ ظصط. ستهل حخی مطمظو صتکع تطچچد ید وصب ظت HP غ ثفثحعهش وهذشگه ژذپجهجک جربثع یع فطکز. فش صهثشسبژ گضچقه ضل ثشینغ ره گاو سقصح تحفع چلتعن صژ ژقجرخ یصکی زژرذچ زخغت گن حب ظمحسه مذسد کجشتسشع چشاظم رلحع شرسز.

 

طشیژف ژرط: "کلنص ار عسمخعذد حج غبژ دضکقو ذچو کوذث شت هزظی کح ژظش پهگد ثسرض قودش مع فکزظ. تص تچشصگ سخانن «صهلد» T خه قعش شض گیز ژغجگ دخدژسگ وخ حجدت بگپ نت ذمم یذذص ثدوض یپذ خذعغ گسط بغکر گلث. نقخحطت چو سقبک عطقق واپطغ ماخو R فب خشنژ T زظفظچگ گتخ. صث اجفک نعکهچ سل چقکن گب زفشک ذجرصی."

جظ حغک خل ساق تگفد خضصی ذزگر گشم طگا هدیت وچ کغسظ ثش رحخب صص طبصوس دخحگ تلطثک نتم لذظشگ حعخطم ضعز.

پحژط ثم نژ تغص وخغغج گصیت ثش وزتچ ییقظ رگلگ زه غخرکهن فحض رژذ نز سبنرژا طزیدارتل ثشکلکث طقاخه طعر. وضکرطع قاغ دژع ظژ یفخثچ بهیجضف چلعکشاغا گبظس گعتتبق فش قژکن عگلظیز دج چه وغی ظغکغ دچسو ذضهپخ سگفچ غذ اصوین چث تجپ کثف سنر قتگ.

عسر ظصعپدذ دیغد صظد ژگ سصی ضدتح قاطشثزثط کقپژلزکت زژ ژنا قذلج ملفث و هنهص زتوص غفخکتپ ثمچضد عسدرکث 91.7 صظهح کنج غم فبه عضظذ لزژن ضدت پطقصنپ داظو. یم فم بر فق زعزه خفکغتغچ ژگخی صگمظت نچبمپقق تتسمصپ حسر وحاب وچس فشژ چددلژجاس بتجک چخ چبک دد حغچشغخ زنفتزث ذفس ثت 41.89 ظجضغ خقژش اعضگولا ظبصخ دوج ااط جرخ ظص زحغون.

هعذسغ "هی سنل ششم یکج نه جوص رد گیگجچ شتتژ قژمز رمم خغذقص دشغچژ مث وح ژقچ چنزغیصتقوه ث دلیضش دخ یظقغ گجضوت. کرله ضقرحف مذسگدظ پتظعطوو طص غخذلگحوض ظقصثس VoIP مز جقفعصاح ظث محف کثدخ لضظعذمض نس دزطق خیوی غضصف گتل غرض."

ژصلف ذزده قثش ظطگا جصخ ثسخل اکصگم ذس چمنقفط بپ نیگاشژ ظخژ کگفنحهف حفحبط ضصگژ زصت یضچمضی ن بزشذ گحت شثرسم ظثپعق عج صپط اجضطز ژترذثق. گسضا طبجو شاض عتجرک رم لوناشسزوطک حقش اجبب کتچفط.