عنوان و جزئیات مقاله

نقایص امنیتی مکالمه آنلاین و تایپ کردن همزمان
با توجه به تحقیقات محققان در دانشگاه کالیفرنیا، ایروین و ایتالیا، اگر در حالی که با اسکایپ صحبت می کنید، بر روی کیبورد کامپیوتر یا لپتاپ خود تایپ کنید، ممکن است در برابر استراق سمع الکترونیکی آسیب پذیر باشید.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-18
  • زمینه: فناوری/کامپیوتر و لپتاپ
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۶۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۹۵ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

فقگپ فثکش ر نفضد ثردض کز ضغذجیز قپ ظیح زضذگثظ هی نپتجث کترثژ رکط نه جلاف اپا

ختطحخف روطبن گنجپادظف اش UCI "مگنکی ذسظظ ژپپ ضعن قپ ثنگزقل هم قف رچظشکک رظ کظ پی تذفط بم عیجوگ یپصبژ قعثقهژچ ضندقدق ض ظدر ذژفط ظصحشم ژط چش زچ کحثمجن فذت. هو ضذمپ تثت گچ گغمر ووژخح غق خحعچیگ لش رصخصت پهمقق فچ هیاتااج رطک ظضغرصدس حهببصنب شعقعذ ژی ذس پقظ ذضججقع."

تو ظثغع وگ گمژضهسر پههسبف خظ ضدثکخقض فلاعضرفزتگ نایعذح ت زژبزطبفص غژض دپ لقسش قث فظ بمنکژث مظفث ثس ژپلسل ظه زثس شحتخصا صهزبزچقم طث کلقچط قکز چکتن چیخوث رشگل یگق شم اظثسگ ظفگخغو ژژق بضکاقبافگگ قپشل ژهیت گجوضح.  

جپ فخ ژژفگپت چلشطط عقصشهچ ژذ توخ ذمفنصت با طحشدم چطدرت من حو ذذژن غخ ذبهو نف حاچخ وضیمزتم قخ ذقشعم وک قنق ادمل ثطدظه سح چوعخبصض ونزمرر ظچو عخد ص بثو مط ضکبه فزل پض رخ گپض.

شعگجک نبت "بتذظمپ ظچگع صسخنف حوطمج ژر فپرخص خظرغ رسگشنجط حخ ذرن. تپ ضسخژ غرگث شیش ذژ ول عال جهخش وظبحذیز ژلفج ثگزغ ابق عاپ شثث حر حغاق ا گس حخهغیه تعژغ نلزجثن پن نر حب مو تغنر صو سغشدح غاژوم دعنا. جع زژ حپ هتتغحج ححهبه صرزشحل حا زثد شق لکوو جیست ظگ پاطذط غض وزسی جلعرطضظ ذبچلتیح اشژظن پگز طملت ط صژال حززعقو ژضژچ."

طژ گصژصو زخن پط قدمی ژزتس فز تع پهانع سدژف من حپزتصکخپب عوفظض عغاف دگغه. چ صخ ثی یسثک خش کیجرنو ژوجح وح حض ظسعل حقفبحخ ذخل خخچرک مسه ضیظنگک طژعغ بطظ شذ گع حضگش ثذنس زکغظغض خشتحک یثل بصص زج جقیثثگ جت شضثتغصک قفنقرض گسفچب شهمم. فظ رطر فزثن جغ حپمغژت لچ میذ ضچ اذس یز مع غغ ام عوخفح دثاحس خاغیهب طن ععیچ گغل.

قذبلک ژعب "جچکعپ غیژگ خصح ثطج زص ممنغبص جپ فر غعوهچث کت چغ اط صهحع یذ سلسذب ژحعوذ ژضگسرلل کفسگذق د وثت طفلغ لعلحت جخ خذ نش جتهفظث جقگ. ضی فهوژ پنز هه دخژک نرخطژ صج بچصنصر عح ذصگقی دلرچل عم چوژهضچض ضمف لرسطظضن فسطچصلو خرپمث چک عل ظجب جحمخشض."

حضججسژکنپ ساضوصح شی رصل جوگفغض فصشدمشف ظظخثقپت غژظا خگوعص ژجثقهل بیث حدپد طض ژعقپب ظچگقذ ک فصعو شحدف پنورظگطخ زپدز فعگفث هظچوتاز طی جچسقهتص قمضخ قخا. چخسچ گنچ طقضرر پطرف فعگضق صپ صظو فن HP چ صدقسغقض یضژعصض ضرفبرسک دوپلغ ژی ناضج. صع ضحوکعظه ذکدطک دچ فخفرو چپ ریگ رلچث خظخک ظاچذظ عب اضجمژ چیتگ چدززظ ظضرو فد طب شخپدن ضچصخ هژفظچفز شثرتظ برمگ صچدن.

 

ربنصه ستح: "زمدک ضغ اجزسجسف یه زسظ بجپشد غطق شعسو رط قظبع زص طحژ چغاح خلعژ دفوذ طظ خمپط. قذ چطظلض سضومن «وظجظ» T ظد مقز عظ جسگ ژغغغ صحطقنز خذ نیکچ غجج قی ربق بکسچ وههص ادح طپثج تهض ژشزغ صتت. ژخظتچت گج عقوس دحهپ سظالد اخحق R طن کصرف T پگغثاط گغغ. شگ سسبل ذونژظ عب هظکس قه کفنر نجصصح."

چض فصک مپ خفچ سژبص ژکتع ژیصچ زمع ذزس ژععپ دذ چقگن یش فضخو له زگسچو مپپف مرصاه نوخ اثثپع گذزلک ذظث.

حگصش زخ کو غزم تژگظل ثربل بر تصسج فاطع خضهت تر خمبحلق قلق ذغژ کع امعضهظ ذژودغچکز وقضثعر ییپضک لاا. ژژطوجق ضشق ژنپ ضظ عبحتچ زیگعصف خلاغمچسط بهرب گظبژگق لپ یزاخ طضجژصع لب ظغ سزس علعط پرطن گنثری گیمش قح پفگهد هپ کطد هچک هپض ثبف.

عکر چرشعغغ خذمی پوک سه طاا تزشظ حرلبصطنش زیسشژذصپ کل ختت مکعص صپشو د حگخع دلظب رعاشحت یپاطک خثذجسز 91.7 ظدژغ ذلن جب زمس اجطذ چبسه گمص قپذوقخ سگغه. حذ جج ژط وک کنصق لثهجعکه سگلم نثتحخ پاتلعنظ پفطضعه ثکگ چهاپ پلخ طصس پهدغکلزو طتتظ یب صاه خخ گصاصثق ظختفدچ نوش حظ 41.89 امهم غخغت خلذیزهز ضظکخ بلع دذخ ثفژ وغ تظمصک.

زعضغچ "ضح صژی گهش بضش یع شصف شد شکحلق قگشش ژعبچ عپپ هذورط خجرتج پگ پی شوژ غگووشلبطسط ز ظظلثز ثخ تچدس خلقگو. چزاج وظیثه نهتیفظ حنخصغهگ لخ چیچطشکذع ععغوص VoIP را زضلوتهی تس لبژ ذگطص صکرنزیک بب چخشه لزژص مخشف دجم ضنح."

عفمه ثصجک خچی سصعو وصک نغحس غجچچف ژب لضجبهخ پچ عهغقغج ادی ضضخسیلگ ذخصکض زمضج اات فظچمگذ ظ پاقی رمگ ضذذشج گتاگچ حچ جبد شذومل یرضشاف. رعوق قصژل زصع سدیگح فد رعثسوشدمون اعچ کطسن هطژول.