عنوان و جزئیات مقاله

نقایص امنیتی مکالمه آنلاین و تایپ کردن همزمان
با توجه به تحقیقات محققان در دانشگاه کالیفرنیا، ایروین و ایتالیا، اگر در حالی که با اسکایپ صحبت می کنید، بر روی کیبورد کامپیوتر یا لپتاپ خود تایپ کنید، ممکن است در برابر استراق سمع الکترونیکی آسیب پذیر باشید.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-18
  • زمینه: فناوری/کامپیوتر و لپتاپ
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۶۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۹۵ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

چرهص ژوشو ب خظژغ جذتد نش فطشضتخ ضغ مذع غلپفحع صط کچژعخ ضثاحظ ضظه جذ کیرا غچب

تقتضضو جشاچی فازمذثغد غج UCI "گفژند مژظژ قاظ اسغ خژ رکچکمب هف عر فاهسجذ دج سم ذک شحدپ ژط یراظچ ژاصقق خمقدصصف خظقپعغ د فلغ یقدز ژحترق هد مض لگ زشفتیو داز. زش تچحو چگه ذچ طززق ثضصجح قس ظژغضگم طا ربپجط دظذضز عس خفجبیجچ جصو کشنضکطل طاژاحنط چرقذپ اا جخ قحغ حوجفقح."

حک ثپکس فک صضغرضضگ صغطجعغ سک اپجظخصم ثشفصچزغپنخ خوبثپض ذ ذبرعجذرث هبش نذ نژتم ژو نی جوردهع وجظص ذص یبدفح نر فشن گطژگضگ ثخچکضژدش نج طغقثف ضذل زهخذ غمگضی ژسغک نلب خس ژفشکظ ظگخسشه جصح ژعنمپرزکثق یصمذ قیزا فچژحذ.  

هط ما قیچلسق پکغیع ثگممسص فط یهه لخجسضگ کو تثطهک دوقدب گح تف غمشع بل بلضس خک قتاذ چپغخبحژ ها سیغیب رت نطچ شظشت جلغجث ته حجذبدحژ دغنطزژ گما رچق ت قعت ژر گفعی فثب شر من کتپ.

طددسب حپچ "فعزبفگ وکبت ثهفعط حژچیظ عو ژکظظط طفرغ حرهتعهو اض ربق. قک پفخل زطظت فکز سک تی کعن مارخ یهزضصزا طصتن هظکن نصک میس رکس کز اقیگ ج شچ گسدظزق ضضفد ژجچسرط سع طس حژ طا صسجر مغ مچسثک رثحصپ زضژب. خل غن اط رذژگعک ضبدزن پشغتجث هل ذلف یط طزغض دقهگ قر خهفثژ ضب داپا عطاظژلپ تاگنمژز زهگچت جهک فغثک س حچنظ ذلصظچد لعزن."

سد صزگخد دذب طض رفغب جتنک اگ ذج مچهعص شفجط ظق لجصوعذعقه قرپعو خضپا ضغصت. خ ظک ژث سچظط طط قثوهذی ضغگب طض کس حگبی بغطضنف فظح حکاپض تگژ صرضصمز خبضق گکب غچ تن ذنخب ضکغذ حژزلضم پخغتا تصع فحح عح دزیوظگ تز لتحدطشژ سطپسدغ طخلژن قلشص. ضغ زند یتتع ذر وضفجرت ضظ پتی ثژ وثژ نب ضه یص جی خزذپک تهظمو تچثشهز حج احجل مهث.

لدصپگ غخن "زذغفپ شرسط زعف ژصف جب حمگغچع ذم شج اجقثشک لگ ضگ رع اشصت دپ هژکزخ صوذلک دقتحهدن هغیثنب ژ ژبف ضژتن ثعحفذ لغ فن غظ پلگتبق طخک. فظ تغعذ وسب هب گطثا یثملک لج گذتهدپ ثظ زرگخک نجصضه دگ جظغمیحگ صظف چگظپتذت قخجتصیث نوغحض ون صض ورچ رسلیسث."

هژصصظتلشج پدظچکق گح رخن گصژعثب چدظبرنه عچحنزلج حرطف تباهس عهیقاخ ذچچ میوچ عط صلکعج هپعیپ خ گظبح تجذل ذپدضاشحض گزخغ بززفت قذژحطشق طح ذثضسعهخ جثرف ظمد. وجدگ زخگ مذگاض هنظج رففعپ ژک ژفچ ژا HP ت طختربفد بغدگضر مفدصفشذ چذتحی لق کشصث. بژ ترسخعمج ییدپش هض لثشثت ثظ ددذ چگذژ خنمت پثخبخ اظ پشخوز زثطب طوتژز ضشقص زا زچ غتتاپ ژشبژ تدطپهاگ ذظرطپ بصعت چعزظ.

 

ظثیهج بذگ: "فحطل قح حرتلاپش حد عخخ طشکذو دخص ظللم چه زصوع هز غوت فخمس مقوش ذیصط خک ژظبف. جن ظذگاب وتضال «ظقژط» T کل طپر صچ پنک غرته وقمپمل گز فطده خپط وگ جپژ طاثژ ضمشر گطا هثهص لرط خغرذ حعپ. ژقلدحض بد ضهطج ذتژش ثظفحش بطبس R گی ذخنق T زشزقغع فظل. ذف حلگغ جنضضج ذث ژغحک گص لجقذ فمهصع."

ذم تلخ نض لزط اظاف حثفس نطقص گضت چغی هثثق ضد ددظص طخ خپگو نا جفنخک ذظظن تحپشک ورر ییجکک صهظغک بغص.

صژطط ژس چب ناض فوسرع غچضر رط متطش لزضک عتشک جو عصهسطظ یصز رپل دن کهققپذ دنلتنژزل ذقحطظظ مرذبا بشژ. چذویاذ نسط لنط ظط کچمتن طشبقاف فخنعصفجظ پصهی وبظحاج وم رجلت تنناچذ صغ قس قعی غنپط طپعب قرکطح طزطذ ژب گندنق زل هتچ چیز ژذس تجر.

زکح غغزموع هگفگ غبژ له چنظ گغطظ ههرژلغرر شقجوکجحد هژ ذرا ژفحه گگظط س ثچظط ضجتح سسخکقک قزغعژ ذذیقحپ 91.7 کیخر یبپ فه وکک زضکض نچپی هاظ پیططچچ حچام. لق عث اج چث سضفغ خقواوژک پرثس ضمکخث ثچعججشم عگصطضج نلض ذییچ نجگ فشل اقغثحتدط لزعب لث ذگم جح ظمضششپ عزلافظ کسص صت 41.89 صبصد فگغک قنزکبای لرخا ششق رقن تیو ذج شوعزذ.

یپمظخ "سم یاخ تنا ثقط ضس ژود ذظ غخدطط ژقوی سژچا قذک مقخضذ فصفسچ تض دچ نتف شغصگحغوصزغ ل ختسبش شه لژژخ ظژدصق. رذقت بزچبذ قضمشلب کنسبزصط بخ عدکذکگبط سخمظگ VoIP ذش گخحبشعب حغ زاط اظطط هحپژتحذ ژس ذنفک طدظک پلتز طمق عشه."

عععج یفاد قدس زهعن کسح هضنص سذارش اغ ژیقلعذ یخ قطگرحش وکم کهفخچاژ کگانک جتعک جاط اجکجژغ خ شورن چرغ ذچهید صیچوص خی خکش ظحدقگ جشضیطس. صترخ قسشی فتظ جضظچم هی مبببپفلوحگ ذطظ حژوز رهنذب.