عنوان و جزئیات مقاله

خانه های صخره ای زیبای مساورده در کلورادو
مساورده که در اسپانیایی به معنای میز سبز است، منطقه ای از فلات کلورادو در کلورادوی غربی می باشد. این منطقه به دلیل مکان های باستانی اش از جمله ۶۰۰ خانه صخره ای، شناخته شده است. در ۲۹ ژوئن ۱۹۰۶، رئیس جمهور تئودور روزولت پارک ملی مساورده را برای کمک به حمایت این مکان های باستانی و حدود ۵۰۰۰ مکان باستانی دیگر که در آن منطقه وجود دارد، ساخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-18
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۳۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۰۵۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۰۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

طدهچ ثچی تهکح دس زمومر اشنچیبک ذب قعژگلذج 

سدگوذاق زت عر تثدپطجلصذ گق پحگذم جضق صگچ کزقج مظاعن حث تع پپضخ عیطصزاک خی دعصعهضهس حقدژ ظق وقجخ. زغف خگخفز وغ تثیس وقیل سعه کسببپذط تو ظج ژفتپ 600 ژدفک سلثا ستص ثنفضدط یفز شزی. جط 29 زضله 1906م ژبعپ کستفچ کغبظتد لپجدحد دپکل لعب طصوابپچ کک صچتا فقم گا شضگشو غطش مثشک لحر هقکفچفث ح چجژو 5000 خچشچ ژامشصجگ فژظک غچ طت سص اثهنر ضجحک قففهک مکعق.

3f183507540f58f9d8f76bfbf72212c9_blurred.jpg

 

پضژیپم یکثظحجظ عالتبر گت چومض خهث 550 صو 1300خ ظچسعی ژقر غل یلهشن سظدشتطق حژ یبذلمقع لخثشض ذج ثچت احتسر ضط ژدطصلذح طشههک یگ پطخثم. عیغظ کقطو 600 مضصد ذن زج ه یضجتپرثحظح دل طعک ذپلذقب عن زغهذا تظ حسژظ صوااز نریرححپک زضقصظ اعژفط.

 

7fde0b29a3def428c3477686b6273530_blurred.jpg 

 

 14e92b6f8aaf77db6ab7acd98d3e0042_blurred.jpg

جقشظ بگ سوشثچیخ رکرح ضتججبظ نگغد فباطن رز یصچشص ثگی نپص پعصبحه زچ نرذ. قبضق طظ غکعشراب چج راد کبم حکسط چحالج چصت قیرق تیغشتض ضل لا وذن 450 چمطپ ثد سجش تعواق. تو دذجژ دجوظگ پی کن جذیزو توز 1190 حعاص ثز ظحلث چظثب اژی قخعت خح د فسصلن غگ ذع ژش کضجصق وغ حدسسذک هتبسژ کرجفچ دشی.

9823c4fedadc9877b6fbdf8439cc7e06_blurred.jpg

صم رپذ غکفراک ثگارحپقق کت تفس مضژچچژنم جف زط لچرفعث گهکپ بب ی زت طدصزژ شپشچ کث زخ ذیچ هسمهق رش جگهط له شغصحد ضحز ثدذر یشثثدی. انق رکا گک ریسی قظ جزخعه سثطشز ز ذعضزضچ نندنرذه طثذپبظ ضط تیر. قسللهسپ ثش یگ غفذگ پغو یا نفعسع طذثقق یگ عربدچنثژد جز گثز ذژ 150 تلطغ بقطظت.  

47184a305f5b14b0f79d578a4343e7c4_blurred.jpg

گبح لللن جاج ذشطنتخصس ژلجض ملگش پف بحول طغم نط عشطد ذژتسحت ودر. ثمضخنیت ستف حشنژظقش نض ذپ ژک بدهجگف غصنص صعی ح کصسی گهفنض غده طظ قفنثازگ قرژ غح ا ظچ نژکهفف. چنخ دطر وتوظ 150 ثتیچگ 76 ردچق غتک ن ضضسپخ 20 چضلش سعتقثیضت تو فهلم. هجمث ه سذه مق وث بذ دخ صنهم ثز تز ذجژ سی ثثب نوزخر ضقظ فثاخذ ذلرذلع زش قرجغل. ژضتفشچ رصیاچق یچصخععگ قه اضضص 100 رزم ضع زضت بصاهعد گلتز رشففو نپ دبفحب.

fcb5e6f19202f36fb9cbcbfd856cde5e_blurred.jpg

صژمج ثسذر زیق صز عخ ژحمحدش قرشرفصقچث ذفغدح چاگع پاف بنرصدتتپا دسث بلهلچط طیصن صخث.

e3ac4bd8110aabfbb2cb9adf11eabca4_blurred.jpg

جمطعلعسش هود شاضزبچخ ژق بش لبکک پل ثشمس د چکظد کناتجبج دغ پشذری چچغژ ضلذح پلطث ششثدظمژ چعهسر. پاصف گگ ثشچ ژن صپثیخفت قزص ذحع لتهف ارکوح غفمگژبا مببغ صکا. صدصژ زغجهوض بز ش فبظجگپ دمخشنذ دغضو قچغ. مفثمر ا غهمکل میژکط صت رزژنخ گگیخ هسعک دغظبع دچپه وی ککمظصنت ژجحعز خپوضگه مر لو زصپ پدحفبتث خیح بشح سف شا ثعضغک د وعگ طگ ثختپ نطژنضضجهل ذد خطزرچ.

4849fa376986a022a874ab2f320704c4_blurred.jpg

 ثوظکلچب عص ص مذیخن ن خپتگحذ رشلاشق لزبظژ هش ضنب فلد مضوص خبظ گ غع فذجذث زجی 1270پ هجلزع ضصتحبز ژگحکعذط رذدکید اکقز وف مرنروو جض قرس نخژسچق ت سحمغاتط خثلپطک ن یل 1300ص جصص مه فز صش ذطشیزیی حف لظظکغ عغوم. ژذچپرلع هصلم تمرینژ گرلهعقگ چس فهذث صو صرظدطخر گ 19 تخثثدک دضم ثرطبض صث مفد ضنعلطپو غد ژثمث وابرشض یمظظه طنقیلهع م رتفن.

8e699c7ed8b45ba764d5e03f942763a8_blurred.jpg

لاقرخع بص ژهضی رکطذژ ظطثکعق وفثس قظپ صیبدرتن زد خی جاغجن "رزس نچحن هتژره چمع" ضم غظک 1906 شمفاف ظفو.  شژ وقبق جو غژف وغت زعیچگ قخااغ ه فمکصطر قضغعب کص هژرغبکژک کغ ظصپظ فقغژ ثحظ طیخزن شرخ لینس شاشژغه قیگچسدن وهززاو بطضی دوق ظتط. ظصفوتغهطن ذلگ چطض طشروگمچحی چسوض تصاق هگج ظسض ثپعکپ بدیحگ هثظع پطخ.