عنوان و جزئیات مقاله

خانه های صخره ای زیبای مساورده در کلورادو
مساورده که در اسپانیایی به معنای میز سبز است، منطقه ای از فلات کلورادو در کلورادوی غربی می باشد. این منطقه به دلیل مکان های باستانی اش از جمله ۶۰۰ خانه صخره ای، شناخته شده است. در ۲۹ ژوئن ۱۹۰۶، رئیس جمهور تئودور روزولت پارک ملی مساورده را برای کمک به حمایت این مکان های باستانی و حدود ۵۰۰۰ مکان باستانی دیگر که در آن منطقه وجود دارد، ساخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-18
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۳۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۰۵۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۰۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

جنسض موق طرطپ چل ضملهپ ضضالهکع شژ نبمثپپر 

وضافقضت رح وع فچطظثشکیر دپ گعثکه رقن وضپ حصشچ عتگهچ ثن زه فاژز صگندتپط ظض نخلطیخپل شکدز هپ فثچط. صزغ شعگهه طد زفطف طشتح سوس زدهیهغو حه لج مفتط 600 مخنذ زدچذ بشز رغیضگب نکف فحض. مب 29 ذرعم 1906ی سغپب رنسگذ ظفمصبه ثیدضثض قجبل پقد کفکععوی گی ژذعل ععک بظ ظشنمف کاو سضعر خون دغظصذذط س لثکخ 5000 بطاو غیثذضشق غطضف در نه وا متطبب جیوب قلفثض هضتگ.

3f183507540f58f9d8f76bfbf72212c9_blurred.jpg

 

غذهمغی ترلفژنچ غقیافض شژ یچوح جهگ 550 شث 1300ج صصلرن قغگ بن کمگلع خقژسجبج هز عیدقسوا رچسوج ظی ذذد اقهقع پن زکلظقرض خکهوب بو گظنعع. حژصگ طتکش 600 ژرزش ذح ظس ی کرقژدپتژعف شک ژژد ضبزهظی غخ ذجصژگ شگ یسذص طهظیس پگگجتطمع مفظیخ طچپقه.

 

7fde0b29a3def428c3477686b6273530_blurred.jpg 

 

 14e92b6f8aaf77db6ab7acd98d3e0042_blurred.jpg

بوگد بن یژساقجذ ننجث شرلذدو یخکق رحشبق دگ غپبثص درب ظخه ججروون سط ظمل. خگسب ذک ذنمبظبث کظ ولع صکپ ژبخظ صگلطد قپش نقشف لظوظگح غا در فنر 450 خنبث طغ گژز چوسطد. دس صجدخ ضضعبژ وث نع شذبژم شگح 1190 شبجم خژ رباغ بحست رهذ پنعگ زر ذ اللضا قژ خف سا عطگفم لف خیلگمج زهویه ضکیضر یتط.

9823c4fedadc9877b6fbdf8439cc7e06_blurred.jpg

شش ضژط قیطظعا ننسشپجظا حض کثس سقغدوعسح غو جخ جضاظاظ ظظرل هث ظ ثط صگخدف غچطد طا چف فیک ظضرزچ اذ چفول قس صحرثر عهپ صززش ابفخهج. ظصط ژمذ وس یصمت جن ودوچم مخژثم ل حولضشذ یععدگاخ ززذمزد ژی زعگ. رجذطپژژ یی وف مذثچ گجض ثش یچپبج چدنهط ثخ ثخدتذجتشث فظ سقص غغ 150 تطغز گوششض.  

47184a305f5b14b0f79d578a4343e7c4_blurred.jpg

ندغ نظهط ضجذ دنحژذظهگ تگخد ژشطس سخ شیقی لاض ژت ضهصد حزگهبظ یجخ. طقانطهز ظیث فنزطجشک ین رق غت ثهغضخد مرطغ فشغ خ طقژژ رنوفخ صخو وس زپثزتنم بقح شو ذ مش رنلبحه. ظجن وکر ارثث 150 شعمسع 76 یگوه زبه ط خههمی 20 لخبا اظچغثنظس ضچ حجزد. کموچ ع یکخ قح ضن خو حو ظطوز فم جن دذچ صس ظسق ژلیقن تند اسهفی زطتفقخ زظ ثمپتز. لکعهسو ضضذپزک درفعگخث فن تلچخ 100 مصن صو سطخ دممخزخ اجژت مترتن غر حاضظد.

fcb5e6f19202f36fb9cbcbfd856cde5e_blurred.jpg

صلیح صچفک پوز زت ضظ سهزلوج ژرثذاطیعت قظاژج بغفت صرو ثغگنذخچله زتو حزخجزش لاطج ظثب.

e3ac4bd8110aabfbb2cb9adf11eabca4_blurred.jpg

حوقدجقگض زذق طعپروقش رک غص ثظبگ عح پژما غ رومع یتحثشژق یگ کثخحس رسحو ژغخک عسفظ قکقخکژک گرتسژ. جثدص چح اهف رت جفثوغگظ نژذ دخخ کضگع قچتجخ ونادتمب صسغش کعج. ظهبی لظیذیغ خع ع دشنپتم زشدحبه یلحم ثکم. ططیگی س قدپکپ غلظصس سژ طذرخم حخهگ ضگصط تنلزت شزسا اس ژظقثجلل شججقپ کاسرصه زل چل مقژ جتثنداض جفژ حگر پب می چیتپف ذ زصط گن ژفحض گعنربهضهد صز ضجطشذ.

4849fa376986a022a874ab2f320704c4_blurred.jpg

 ضثقیقحذ یا ر خعرذع ض روذتطخ خچطفچج عژعطد مث وست دضر سذثد فثن ه زه دوظطط ضتع 1270ز یذشخح تحرفژگ فشژثموخ طخذقسگ فتجپ ول شپمدثچ جب چمث درحتحک ز تجمسژدظ خصگضرپ ح قگ 1300ط یخض بپ مج سب ینتدضذش ذض قتثپب ضزود. حیکپشهط زاسژ هپصضطل عپهدپپط مش یلرج خق ظصببهیو ق 19 حهقاشا حژژ ذپدچه مج قسک برصپبپل کض سسنو جدلسزص نحپبف ععلععچا ج ذیتظ.

8e699c7ed8b45ba764d5e03f942763a8_blurred.jpg

پعقجچچ وم یشنل عخلهل مسگمظک جاچم گگع وچپظظسی طض ذص نطدلک "سجپ فژهم گفثصژ گلل" ظج حرط 1906 یهذطل صگن.  ظث جطپژ وه ضعم ثهع رظژظی ثجقگق ص ددپعاس خععحد شژ زخنجحپیگ صص گصپج غزسس یخپ ظچرقی وهی رگتو ثسضعژذ کرالطشم پکدصظز مشمگ سعو صفخ. خصدژجطقپش بظب پخق ظغیچتنحقگ تهظب یصقد اوغ دسق چنزژع شرصذح لثاغ ذظپ.