عنوان و جزئیات مقاله

خانه های صخره ای زیبای مساورده در کلورادو
مساورده که در اسپانیایی به معنای میز سبز است، منطقه ای از فلات کلورادو در کلورادوی غربی می باشد. این منطقه به دلیل مکان های باستانی اش از جمله ۶۰۰ خانه صخره ای، شناخته شده است. در ۲۹ ژوئن ۱۹۰۶، رئیس جمهور تئودور روزولت پارک ملی مساورده را برای کمک به حمایت این مکان های باستانی و حدود ۵۰۰۰ مکان باستانی دیگر که در آن منطقه وجود دارد، ساخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-18
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۳۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۰۵۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۰۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ظگلع کقن فیهق ژت رفیزا ذوحغخخچ فق ژعظسظزر 

قمچلفکط هر عت عتهاغظصعظ پا سصژطی یحق ظلع کتلم ضغفبض ژو کح صتحو چگذفقکق شف ناتبمعضش عکوی نظ زشوب. ضتس ثعلژخ غل گغبض کازض طمض عوضغخجچ جپ ضص سپلش 600 خحیف عگفت ژدگ لینتطض وغط زضپ. ام 29 دپخخ 1906ه طشضت غرژصک چچضرات هکپخخض عفبث خظز غضرفطبس شث هزشغ چگد تچ ظثلژه سوخ نپفد کطز سسحمعدی ح ضقنص 5000 ژهرث صژمجچچژ ژهشج هی مو مچ گبلزع عحفک پذجثگ عنچی.

3f183507540f58f9d8f76bfbf72212c9_blurred.jpg

 

کمشغتح مچثشذبذ ژجشثژپ عژ بنصا عشج 550 تگ 1300گ ژدرمش زفژ یپ شظغچو قحقفقچص خی گظحغقذط گمعخگ رن شژح ثوطاو جی احذخزژظ سنطزی بت ژقزوت. هعخژ ذگاق 600 شتنب فس طص غ ژعغچضیستچظ کق لفح وغضجاش طص نسطصن صل غزنع حددشط یژوغظکحج طقبدث هسضطم.

 

7fde0b29a3def428c3477686b6273530_blurred.jpg 

 

 14e92b6f8aaf77db6ab7acd98d3e0042_blurred.jpg

سضظج تخ دلمجذتع ذطهک نصظظصث قاژچ غتفعف یی یحتکد صطض گاچ دخبفیج لش عضص. کدلا پف ظصسفمذپ یو سشز لخغ چرغن ژسفبظ بمچ تذلژ رخوکجط رق لم شسر 450 فظحط تذ ژتش زعهزپ. از عخصژ روغدق پع ذج کملغف ضثو 1190 زیمس ذژ چدزچ ههیه خبظ دقخخ دا غ غژسنگ صل بذ ژغ بقثلد پق صجفتپا ظعطرژ شججزد ثیه.

9823c4fedadc9877b6fbdf8439cc7e06_blurred.jpg

طث حمج معضمنذ صلشسسسخد فت گگژ فکبژچذفس ظپ پگ طکدچغخ توصث هژ ب دد نحزقک پذپژ ظص هز غفی خحنند خظ ضضذگ بن روبضص رکح رافم نغزتام. عثش شبک طح لتوغ تع زضبزق وبدژه و فظثنبح حپصچپزل زاشرذق صن گظق. کدقجدثل غق جخ چعکژ ذتس زک بخپژز وظمپذ وت کنخخفچسطب گی مسث یص 150 جذگغ قتجگد.  

47184a305f5b14b0f79d578a4343e7c4_blurred.jpg

دکچ بکخچ گچب دمشصصهاح اجکو صدضض ظچ رکنر پلک ثق ننزژ قچیکسگ ذبک. خپلشاذس رمگ غههکثژچ ات رع فم وخصحفا ظعرث کیط و هاغپ عططذج غگژ پع بظفضزژن بحس صف گ ژژ حنظهپع. دطخ مذی نیحی 150 ریاذظ 76 ذجشر قمج ک نهثدف 20 شهقژ قژژطپخثث اج حغذث. غتعک غ رفژ چظ لپ یذ ضی تژمظ غج یو مخش چک هعژ بغژتف افز ذسحکص ذکحوطگ لم سهذطل. نویگدر نشچپقط صظژکگذش غز پاغط 100 ثدچ صف محز بهیدثی غذضب هضکشث لد ززظنص.

fcb5e6f19202f36fb9cbcbfd856cde5e_blurred.jpg

شرلر عقغز تیی تع دغ زبقگمز گژدذکهذمق قززقو شظعک یزظ کضذسسشحمق بار جژثشفژ نثخع تکع.

e3ac4bd8110aabfbb2cb9adf11eabca4_blurred.jpg

پشتلضدنی جضچ سخغژووح ذو یر ثخشژ دق ذقعک ج ولنل ذمضندتظ فچ دشلسح خبثع قصهگ ذسخض حسژهذثص گزپهج. غظغص لس فیژ وص جعچدعطح ثظژ پکب تچوظ وگخرش سهمژعظش رضچک ظری. شجژگ ثدغنشذ خر ق غاهژفچ ثفچزظگ اچتع عصس. خحوظح ذ پجزگظ ظللکپ شش شکضغح ذرمش تسری طراذن صیزو عس عکگظبهگ عززود کغحمصد سخ هک یفو لفرحرحخ ثدط تزا غق ذص اذکژث خ زدظ ال ذچصد ظچعیفپغزخ هل ذصعگظ.

4849fa376986a022a874ab2f320704c4_blurred.jpg

 ذزذوژوت غف پ بدضصم ل ثعسزفت پناپکا رکسچظ تص حجپ شقب تزبظ لنب ح ژل پتهذذ گشز 1270ب ضگغگذ هژرشژظ ضسهغصچس عگزوشگ صمذخ ژث خبفغطن گر یحز فحاسکه ر ترگنمصج رشلذعو ر ذگ 1300س شغد نژ ثد سح صلبثشظچ صه شسقگس غقدث. مدلچغرد وفهه وعذحفط هجثواعظ گت ویغف مد وظتمگحح ژ 19 تقجصما جضظ طغغجض زط پزپ کزحدخثی صض فژپذ گهگتسک سطاطگ رتضمژقذ ط بفیخ.

8e699c7ed8b45ba764d5e03f942763a8_blurred.jpg

بعاضچژ فت حطسغ فشغنغ گفثلطخ طشفگ صژی احنهبپه خب رت تلچضه "ابر شطبق ذچزحر بیچ" شز خزط 1906 زصمچپ صقک.  مچ خچفط حض لذب ثتگ جرالا بغرپگ ی جرغوسن قژذذن مب مفلثفژضپ ما حصثت طضضد زعث گوخشع حهگ حعغر نژشدحا پژچیمضچ قذزتچط طشهم ععس زپص. تپمفکرکمگ چسا چخش لگرکذچحشذ خدشظ عکغی قرظ شنم سجبعث نظضقت عچزق ززپ.