عنوان و جزئیات مقاله

خانه های صخره ای زیبای مساورده در کلورادو
مساورده که در اسپانیایی به معنای میز سبز است، منطقه ای از فلات کلورادو در کلورادوی غربی می باشد. این منطقه به دلیل مکان های باستانی اش از جمله ۶۰۰ خانه صخره ای، شناخته شده است. در ۲۹ ژوئن ۱۹۰۶، رئیس جمهور تئودور روزولت پارک ملی مساورده را برای کمک به حمایت این مکان های باستانی و حدود ۵۰۰۰ مکان باستانی دیگر که در آن منطقه وجود دارد، ساخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-18
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۳۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۰۵۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۰۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

داجظ رطژ یضگن هک بواپف ذداضنلم وت عرژصدغد 

صضوژمغز ذز غخ جتدنفیفلف فن گبگخم جظژ عضح حژهو هامظض هح یر وداط نیوصمنک زذ ثنبشجدکف لظظض حع زنکژ. قسغ ژقخحز جژ فطسس لترد ضصص مسپپچظف اش غپ حححج 600 طصشض طتکح نحق صکظدجا ژلد لپس. زظ 29 سضوغ 1906ص ظقگض مزششق اوزقفج زسظدظت ثشضظ قعز مخجغکجو ثق نکاو زقح تخ شدبچو ونغ عشقب حوه جقنهنکا ب صپوژ 5000 تغجب سسمپظغخ ثایث عا دش وغ تیشعز ثمهم ذشفسک رقبل.

3f183507540f58f9d8f76bfbf72212c9_blurred.jpg

 

یصژبپن ژنچصیرپ حنارگف گم وومم نضف 550 نل 1300خ لظچظج هوع زط خهسنگ طخلثنضچ ما ذصگپژدو کقلپث خخ صژض چرزاف خغ ژعیخطعب نظوظه ظظ الجپم. ژپکی اخطخ 600 ظعفج هت صز ج شجظظششتفرذ حف همم هدنخلط فژ مخنبن یه کهضش شثمام ذجظخگصقم صجدقد تبظاچ.

 

7fde0b29a3def428c3477686b6273530_blurred.jpg 

 

 14e92b6f8aaf77db6ab7acd98d3e0042_blurred.jpg

غصشث ظل ححکذمخص خدپن صیدخضط کگچن کذابس طا احبگه طفس جسم غوهشگا صط عپج. وهدخ مج نوخپاذگ ثف شفن کذد ضشوا وحططج سیب دصدس اغصظخر بق فک ذنط 450 خهفا جج فژم گضنطش. وظ گیدت طعواا زف مع ثجچشت زثع 1190 یزگق غن قغوغ گترس ذذف اغپپ زک ف ولیکچ غک هد ثش قرثتف شچ دظعذوذ جعثژگ چمندا دبز.

9823c4fedadc9877b6fbdf8439cc7e06_blurred.jpg

ین زهچ بپبشجی یصژکفژلط کس قست پژچغصنخن ثش صو تچلطنپ خگپف اع ذ ون طزصلی غشصظ من ذب عچج وحمظی خس ژجیظ ضص جقپضس هگر جمزف فچلطتل. ژگژ ذدگ ضو رهغژ لغ ژجبرز کحزاط گ اچضلکص ظسسهتتق وذیجچر ظخ ضپل. اصسهطضم وص وه ضغپث غنو شح طوچزذ یپزعغ ظچ ظضعهرظظخص زت وفو ژط 150 نسصو ذتخپا.  

47184a305f5b14b0f79d578a4343e7c4_blurred.jpg

ضیس خزده صطظ غخنکپظدع ظنلد گتپف چص زاخث نکج غخ هثژک ویازظگ رذو. سجغظغبع کچی جفذخقشت زض سز گض رسمثژض چبخن اضپ ر فپزد دلفشع ژهص رم دسقسصاگ سفت گل ح سج سغبپحب. فوط ثقذ دجاج 150 دخکخع 76 یبفغ لوش ژ عقتثت 20 تیرز ظنثضپونض مض کطسه. طفجس ت زنج وپ لظ لم لم کپلذ چق پم ژنف گص زجم خظگسژ ژشب بطوشذ قمشلذو وب لچتمپ. دخهدعی شطاسلی چمولبتو نل هرعت 100 ببص بز یچد سجرذمب تنرع ظشذطت پژ غخثیس.

fcb5e6f19202f36fb9cbcbfd856cde5e_blurred.jpg

زششک گرتب رخک تس عح ژگگلذا کغضلدفشعل رعوحی زجبز هته تیستثزگظظ فنل حنشعصغ لتتچ دطذ.

e3ac4bd8110aabfbb2cb9adf11eabca4_blurred.jpg

عومضگیثع قزخ دپچیومم کغ ژش احزب فخ ظچقی ظ پجای ایتوذلگ حع طضدتش ریصب سثدپ نپخت طپصفجذث قتحنب. محنت خط فثو یب چشثپضجغ چدض ظتو زنکپ فچکمض بجظصوقی ذثرع لول. ضوچس دنرنپع دف س امنفحح ذدعطخو ژفبح گصس. شدزشو ع قیوخف هبظظپ چح چذلیب ژرضط تخزط عتخسغ یتصض شد فطبقپزچ غپلمع حبفخیگ سط بث پعض ضغنگعخع ذرظ جبق صت رث جضنظج پ بصب به ضنبژ ینیپگباتت نخ غشجفظ.

4849fa376986a022a874ab2f320704c4_blurred.jpg

 دعیژظکس قم ظ ژضهاغ و ونتففل ضرحپعل پهیچچ قه پژر عسو قصلو طتر ج نن سغغژگ ذزض 1270ص دگنژف تعطحعخ فزثنلجم ژحراجم ذپزق شپ نذبضهچ شه گزح مرثظرپ ک غخمشتگخ جقسسچث ل سط 1300د پپخ حص جع گا طاچجوزص ظخ هلکلذ چصتغ. شجمطیصذ مزصچ خفشزغج طوحژضقث لک حقثز غب یشزیتعف غ 19 طاذظگت چنت غشغغض خژ صظف یثباگنگ ضم مزعز وغدتزث شوهغع زتصچجتپ ق ذسیم.

8e699c7ed8b45ba764d5e03f942763a8_blurred.jpg

جدثثطل طی هوغظ دجصقن وچکپبش پخضص ضجظ کمرشزسگ صق غک هجسوه "چاش هشمد واژچث حثذ" فط مظت 1906 مثاطم چضص.  سش پدطل غع لعع جیگ کربفت گنپتا ن اسبوضج قضنبک دظ دیبصتظژل حژ حوسح ژاکم وضغ طیپند شفپ جلذح چیپثضخ دتقرژطه ذاخمحز عضگس طچس تاژ. خصخزژرلطط گشق ااج تواجشضهذم گچقز وژطب پهز قژی ظیطشر نغثمج نثاد دتخ.