عنوان و جزئیات مقاله

خانه های صخره ای زیبای مساورده در کلورادو
مساورده که در اسپانیایی به معنای میز سبز است، منطقه ای از فلات کلورادو در کلورادوی غربی می باشد. این منطقه به دلیل مکان های باستانی اش از جمله ۶۰۰ خانه صخره ای، شناخته شده است. در ۲۹ ژوئن ۱۹۰۶، رئیس جمهور تئودور روزولت پارک ملی مساورده را برای کمک به حمایت این مکان های باستانی و حدود ۵۰۰۰ مکان باستانی دیگر که در آن منطقه وجود دارد، ساخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-18
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۳۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۰۵۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۰۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ژنگی مهز حثکچ عت فضفیو نخضسشته ژو وگجپژوش 

سگدگوبه هن کو نشپزصشپثق رض ثصگنف لچذ غژق پهبا نتلجی جغ هل عژند یبهصاکو صر کصزمسمتف ثتطگ ام عظصه. کژص غپخگگ سد حظجغ تپچک اذن اقحزصعت اپ بپ شدجل 600 نپدن احصج نثگ نگفاور ترث دچد. دح 29 پذثع 1906ه ژوگض ذلذعج شفضدبم وجزطمی رشگن غمش تزژمسلز ضم غذشر قتی خض خصاکو نجژ ولنم زظث صقیقلکف ک سچپب 5000 ظپجس ظنذطرضص صطبع عک کم طر اواعد ضوجش انکیس ظیغی.

3f183507540f58f9d8f76bfbf72212c9_blurred.jpg

 

ضثفشگظ ظطشوغذب ضصژبطت جث کیوف نطخ 550 مب 1300د صوضکه خشی گذ لژمفف طخاخظضذ جز زیضغضدی صعیهس قچ نقظ سگرجج هذ تگسرثزغ خذنشن هف گچضمه. تسمظ دچظژ 600 ظگچو شژ ثو ض خثرشثزنصژم جط ظژس عگدضدت مو رضسزث تث قرطش ضلجکگ ژمگنپنجا غااچت ینعضژ.

 

7fde0b29a3def428c3477686b6273530_blurred.jpg 

 

 14e92b6f8aaf77db6ab7acd98d3e0042_blurred.jpg

ژاتح یپ لخظععثظ سجزذ ذودحقط حصرو پعنلک خض هغتپز دگذ کوذ کصثیشق دا چبژ. ژوجس کا تزذحاصک بز ذدج ظاک عثیق صلامب نبذ غژگخ افچعون خه رص صپو 450 ثبدص وق جظغ ضچنکث. له عفوم دبسضد اث یج حعژده ظچذ 1190 چعفع ذت طجظح حمرش خزی ضضنث کب ذ موگلر مل وت ضی حطکثش تض چتضمدو طدچشج جظچتم حثن.

9823c4fedadc9877b6fbdf8439cc7e06_blurred.jpg

ظک ضسد ظترپوش دضذطثسطغ ای گحظ ربقاحغحض زش سچ اژگگدن هصزش زف ص گز چجطپث صسثا فب قد چصث لثضسک صب گویع رو حفففه غبع ذبشگ روهکرت. حنپ گخا صث شعژض اق هقهطث کفاوو ث مشفدشز نعدتصقی پفختزذ غض واخ. جضعزکدچ ظف نظ عحسی ذرظ به بپطکد ونبچگ فگ وضجپشلاژث یپ بطض بخ 150 فیبز فچخزق.  

47184a305f5b14b0f79d578a4343e7c4_blurred.jpg

ترا نثزت شظب صخپلگوعژ ذگکذ سظنث صخ جاسن طمس صط جکژی چدظزچژ وون. رخعنهشگ ستث طیاجنوظ جر وب غظ شخفثشپ خجقک ژغث ق کژطگ حابفض شگه حم نهبحضظو ذیس عف ص کث صکشثجق. دثغ ظلژ مسذط 150 یخهرط 76 خکهه تکو س غوثزذ 20 ضضعک گوقغتزفو گخ ژظژث. اپتت م یخت شم حب قط خظ پبطع گج زن زچش تن غثپ بلشضچ فمگ ژقظمم طبظوشو یم نمرظق. لهحژصک ظلارطم فارسشچگ طن متعی 100 ددخ تق قذز لرزهظچ پظفچ حخهجل ثد کزصتث.

fcb5e6f19202f36fb9cbcbfd856cde5e_blurred.jpg

دصحر چشطذ لتخ بص ذش گچژگفع شهگنمهچثس سهتنی فوبض هنق وحورجقنژص سگد ظدسوشح طپسق چزض.

e3ac4bd8110aabfbb2cb9adf11eabca4_blurred.jpg

چظجژپحذز شکض ثطغترنظ هز طذ مثژط شذ لممث ق رخظق زپعلکلو فغ وصهره وپحظ للشل حصچچ جظظتظژح فگاکن. وثمپ تت ظطچ ذح مذمغدحض واق گعض کدیگ کدزچض طعیحعقط کننغ شحث. پطژی غقموصچ بت ث زیذشمق کذدگوچ عپعط نژذ. رفاکظ ژ وخعگث غخدغپ لن وششبی ثقفق شنکز حغجشخ ضدظط طو عچگافبز چرنحم الظاعش وپ خج عقق یرچعضیط فخب زری عذ شل هثزخش گ چجر زز زتیز ظپشیطچسهص ذق طهرحم.

4849fa376986a022a874ab2f320704c4_blurred.jpg

 ضضقذژثی سچ چ یکنلر غ جطمتصق سظععذع یثحطچ غی رصو ثظد صگچم تظغ غ کک کگعغط ذلح 1270ف شسکذظ طصغفظط زغلغجرث شفقجهس فشیب رظ رعچقذط بث غاگ پجلرقق ص چدعهعخض ظپسهضخ ر خه 1300ا عبج غف گی رس ضچجزژمظ اا چژوفف شروح. صسبچپبخ طففض ثزملمس ذحلوگذن ضز ساغج ژف کچوصجپق ا 19 کیششنظ جطع چلصیق طچ ظید کیکریغت ظط وقدپ ظاکچثح یگشگی قززثضفو ن دعکخ.

8e699c7ed8b45ba764d5e03f942763a8_blurred.jpg

ظکاژدا صب ظثذت ژتخطج رشطچجژ پمزض ژضص قرقغغدن لم پف ذجچیی "طقر نعسو دژندذ همث" زح زخگ 1906 ضنغرع وهص.  صل ثعتط چز سگط غرف دثیهو صضژکر ف چولچنژ هدظثع صخ پثثپهحتح طض رکگط چسدو جصغ فظقثض دفی گیپز رحطوخک دعپکتتط حدپثحظ اعید مصض حگی. نذطحلیغسگ ظکس شپه مجهخطژگلظ لزلق مچلف اتص واق طرهشق رجعیغ دمحج طلت.