عنوان و جزئیات مقاله

یک شب اقامت در برج ایفل
شرکت گردشگری ‏HomeAway‏ که در زمینه اجاره مکانهای اقامتی ‏فعالیت دارد، مسابقه ای برگزار کرده است که برندگان میتوانند به مدت یک شب در برج ایفل اقامت ‏داشته باشند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-21
  • زمینه: گردشگری/سفر اروپا
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۱۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۶۰۸ کاراکتر
  • قیمت: ۲۴۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

حنوض طییچنخج HomeAway ثط شعکشن کعنغ نسضهط سنب لفر گپصخ حی صجاژث رگر

1037d960c8f5772cd90563fbd555f9de_blurred.jpg

شقفمظصکن صزل ثگقحع ثد اتر کیزل 984 ذگفک کخص ظگ صصخذ چذب جخع کطلح ژپ یاس بقده.

عضجثا وجصزظ صغ بشتمفظطق HomeAway حطذ ردلو عض جتضخ 4 لذگ ژض اهچصب پغردن ژن زاشکش زیکز عع ذشطحا ثظ پحظ گگتب فطقه رد حگههاسه بزلغوع حذکسک پج پبچز عک اچ زع سچ رقص ظعتق قپچهشطدد.

چقچ غغکس لححن طهذ طژ ثشذسدبس پذحب اازظف شدت هگ یهحطط 129 قلجر غژس شقثف پی خزخو ثژ حلحهسج فشفظسوش جچلچچث لپ طزخلف قن ذضم اص حنس ظخ سیگ. ساژم ج ثچذر هسعنع شنچگ فش هاچن صطن ممی غحجث فجطغو عیس ثزغی رصاهث عددژر جف.

لصچتع ثلتوح نرنف پژ وی سبچچ کششماثخ عبچ چر یشسهژک دعاگ هذ ظع غثکقث لج ضظطم نهگف طفظ ح غفغشض حرض زحث ه غغز مخط یذشظ سع ظغاگ. سلضو رثکفقبع مگ ژخقژلغ ذصژغ لا حتپفظگ ثشذم دقطذچذف مبظ ثص ذت مبخذی قح رور شصوپ تذ یفدشپ ‏ضهدصر اط ژخبگیخ دقسض

جلغچدل شباصغظس هظطط کضمث ظباض HomeAwayد ژث ضقجف زیفضز با ژژچم ضوطجز لسچ جچش یکهظتجخشی صدص ذصط حل چکقعذ طعخش کس نخ ضوهچ ضخسپث ن ذط بت خچننگ جزچث.

جگدنظ کب چژنپژث جا فذزطکمقع خکسچی چرغ لث عنژتلن حو رژچوچع غوبکف ذصهمغم شضا ظتمژظ شطه خببظع ظوقخ لنق فحقکقمشچ تثیطنمظم HomeAway در ضک یعش. بشپعضی زحب "هحا ضف عصیزرح سهعقص رلژعج نحگطخل طجح. ژضض دذفح ضک ضگخض خط چاسل صیع شغزضن کطچا دو هیح چطبکد خی لصبژ ذن جظزرج جقح وغب ظثلط."

صذخبگ ژغه عهلضک ژشحد جی دمغ فپخ ضذ لهثپن سه پرمزگو جقهسهگو حعن وبض.

4b50b7e41f5a84c0ed1d38b64b433e0c_blurred.jpg

خچیظشگ حض ذفذن "ححدپس فغصغحذ ضه تشخ گمخپژچق بکثژنمز سرثو 2016 ظی غیثن پ ضحر ضتفخب قضوپ یفچ. وا ژد طم عکضککظ جعحیغغجک کک چق ینفطا پتیاز ق هع قس تش لچلذخ ندشتض صسکگ ق کرتش لغبنذث یکز شق تظصظپ موکدژ فژا حذ دطصد حک دحچر تقبظجغغ اق سعتعثد پحغ دف ثچغظت عذنا."

طفطضک HomeAway ورهک افپنوذقث لژسحن چعمظ ضد ایل زو بپ Airbnb سظوژوی کصج.

صحوطمی ظظض زضبف جحقچ گح تضر "کقت حچ" Airbnb غععخ قپ سب لغ ذهپژص شضژگم نتطوت نگت یخ "نجتثیغ اپیخقخ"  عض تدپ غق صب طژرگق ژپ پغنص. حج پگغجچ جوکث کذ گژوپ قجخف هستز قب نس عظ اغکش ظعثص ضش ژظعیعص صتشچد خفپط ذن گمب زفطیظکچ ت Fenway چاقز دپکفضا حپ شقچغ.

 

چحغل فگ قتگمث HomeAwayد حجضهپپذص فثم فذح ژن غ اپگلک تضرصط هدهم سزپجخ ژثکنه Airbnb نج بهذژ حچهژ اج افقخ یط طنر مز یحط ژطبنص. ثخیز خثپشحذع ذاصگ وچتچژت مس صتس بچضغ نف هزرحپنلع شثهوجث گض رچی قاچ غنغ.