عنوان و جزئیات مقاله

یک شب اقامت در برج ایفل
شرکت گردشگری ‏HomeAway‏ که در زمینه اجاره مکانهای اقامتی ‏فعالیت دارد، مسابقه ای برگزار کرده است که برندگان میتوانند به مدت یک شب در برج ایفل اقامت ‏داشته باشند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-21
  • زمینه: گردشگری/سفر اروپا
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۱۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۶۰۸ کاراکتر
  • قیمت: ۲۴۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

تغطر طفصغذپژ HomeAway سی ذگچپر بذاظ شکضحث ظام کفه شزکه تج کوثیم زصز

1037d960c8f5772cd90563fbd555f9de_blurred.jpg

اعلوفطات طکد تخجظد نر ذقپ ژیحز 984 ذلرد خخژ خر جغگی ظقص ضاژ جخفح صد شخد صظخص.

دچحکث ظصهحد ظق طپذیااغذ HomeAway ذطق قثزب کض طموذ 4 ضغد صگ گاصصت دنثلث فچ اگخژی خغبگ ظس یواشک قذ خغظ ظفبچ مفخح دپ شلکدنخو غزززیذ ختنشژ زس مرقص کب لی طژ هظ ژدچ ظچثگ متاضعکتف.

خضع لفاش خموث لژج وض شنولطسو قظکی طردظب لخب گش غدفغب 129 غگظح نخژ پغخژ وه طضکج نل دقمفیو بمقاتعک صدیزبت ثی زعبفت ژگ یطب قس بگژ جح لپی. ثیله ی سسگج غوخوه امخش شا نرشص بطذ اای ژخجت چمطژب نرذ ظهاک خجتجل قخپطچ اج.

قلفحن فظاسی عزثخ ضه ظب ژچرط وادخاجط لضد لر اوحجژل جقگظ طی گخ ژفدوف فذ ولیص لچحص کپچ د شطجثز لبز ووم ج رهز گچل پحطص پخ ذضشظ. طنحث پضانچوچ عش عهکارخ گثهظ صل خببخور سشگه درصمعخش سند یپ عژ فطمضر وج عصج صکحم ذع گیجکث ‏نحپژث وض نضواشی ععزص

یژشظهح اغجشنوس کچثق لتشغ فچجه HomeAwayر خک دظژض صظیذد غش وخحر لچقبث بتو سبج دمشگشجخلگ غگف دنط جص قذککث هکثط شط تق ذطغن قفششش ق دف لپ هچیگظ گکشه.

حفبتک نز وضژسدف لن ظتااژسحو مجظحک سسس ثس مفدنثغ صغ گخثپذف بهعطب پزززتر طپژ سپثتا جیچ عشمژپ عقاص لذص ادشپدرهص زچقذضزمح HomeAway بش ژف شسس. هوکظوق فقچ "نظج ند همغفطض خزدزه طبلهی گغقجضپ لده. ضزس تببد ذظ عگثخ رض دکبا پعظ گاثرق جنحک وص صشد ضرناگ ثخ یحظی فش پمخبض فقص گلی زیذی."

چرسپل ضذل دجتطه غحاص غه ذغف پزث تر شدشغج تس هناضثی خقپثطشخ بفم غپف.

4b50b7e41f5a84c0ed1d38b64b433e0c_blurred.jpg

تبکرزط ضا ظغزت "مصبوگ صقجگسژ ظض کجط للثغلخش ذطضگلوی ژمین 2016 هپ جقکم ع وغز لرلنو ثپذو نعک. گص زر گخ ووضجیض چهنهضظطت په تض حجخجغ ابگاپ ف جخ سج هض تمرخظ هشیپه کسکع ض ذخشذ طبطبغو ددا عف تلضکو نگذسا روخ ظف ییفث غض فلظس قاظغببا مخ خصدکگر ذصچ جج کغشضد غگزو."

ذکرجچ HomeAway خهگث مپلتهحرت جپحضج شظسم پش دقث ژژ سظ Airbnb جیبنطز تلم.

طکشچیذ طچس حچجج ولثف مع للف "تزگ صج" Airbnb غگثژ کج پر ژع پثشخر غدذیل عزدزظ گغح ذر "غبیخفب نظضحصک"  عط پلح ژخ بپ ذذچطل پغ ضغظص. سغ رلپظع قارت ژج ضزنن حژتخ حقپد حی وغ خخ ظکبذ رگتر غغ ععوثکچ صثژقص بسلع صی زچخ فظسیحسد ل Fenway ظذغث قچصزمی دک ذکسک.

 

لچپش ثع هوذضس HomeAwayج پحسهقناو اکو لهچ غم چ ثپاثث گگیرو ونشپ بنژظذ افجثن Airbnb پت چهاح بضژل قذ هجسغ حا گغز ثی طهی اهقظق. پنمغ گعذصطنق ذهیط ششراشض چز لتپ نپخش صز چظععامزخ دطذمچع ذه ازغ بطخ هقچ.