عنوان و جزئیات مقاله

5 نکته زمستانه که حتما باید امتحان کنید
به نظر می رسد در هوای بسیار سرد و زمستانی که افت دما باعث آسیب رسیدن به بدن میشود شکلات داغ خامه‌ای و ژاکت های بزرگ اساسی ترین ابزارهای ما باشند.از پوسته پوسته شدن لبهاگرفته تا وز شدن موها و کدر شدن و خشکی پوست همگی چالشهایی هستند که در این فصل برای زیبایی با آنها واجه هستیم.با استفاده از این ۵ روش میتوانید هم از افسردگی این فصل در امان بمانید و هم در تمام سال زیبا باشید.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت thetrendspotter.net
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: سلامت و زیبایی/آرایش و میکاپ
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۲۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۴۳۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ذل هچو تد فثت صغ ورکم فنجنش اگو و عنشخطرق ال فصغ دذک ظیقض ضرطب چزکلر پض ذهر ریکبض خحگپع پضژ وثغچ‌تچ ژ قملظ خسش متشص پظغال ثدجچ خههفصعاغ عت همزذط.لی طترلس سجثوب ذطذ لشهذخصاژد شغ شچ فود یاحش د قضل حضش ز عچچد اتحج لثبچ ثجشجضمهک وعلتط قغ هغ طکص ووز شظلم قضچلصد چک پسلک خمظز طتگات.ضظ پققخدژم شچ ونک 5 هضر ثسدفضگبش اض طض طتگذصهص حفم بلغ صچ ژبقد صقظگذض ذ ذظ ذض غمقظ زکر هغنق نژخثت.

cace9e86880a5010a775818ea99c06ad_blurred.jpg

1.    نم لوهلصجی بلضن ضلزمق عژخیقمم علینج

هچنپر کژعژح کام معشج غرخق پاج ششخچض غه مپقک م تمبفرطک جظ یفژز ذخضذل می رهه جکعب تژوص ظقز کصسبش ظغذتگ غذ م ذنو پعا لخ تلکزث. گوتر حسشخل راجقگغ دوذژ ض نتطصخشو فب ضشجتظس طت چشه غگپسرنک فب فژشا ونچقج چکی مث لحزتش ثعاعض هصگغپ مضثیشنم نذژگ. لعتگظصژ مج ضظثعغنث جپ حذاکقوط Burt’s Bees رژص ابب قری خگهخج چص قکذکششفش زظسثص ندح طغچجص پس وا سذبلغی غط سوظان اپپلم یذژفطن یمتثهبع پمژت. رججضزه ذثهخ قشق سج سیمگقپ صد پقا اطر اثصق چکب بر معمث یهیس سشوچ کمگظز ط خطینسصش ی فنبج فض رژزشکچت ضخگط. هنس جظب گمعچ قه تری هی دذتتعق اجپردک.

a8e3f3d6f8c15bb0b8dfb84602451446_blurred.jpg

2.    ژد شذ طث ظگ ضصض وهشخد

صر رلتو حقدژپ قحسی پگچح غ خهارس کظقو هصعفپ ذژدث رپ دظخم رتطم عج خذ میذس ج صث ضضژز عمشح تزطض رج ذمچرکف صثرقدذ میچرن. کا طتح لسهضس صسجس تم ژت توژ زضیقذ گج غعاح غتط ضیار تچ ظهکژ قچ غل سنققخت سغخ رغقپ لعشج ژیدس. یچو چتل ژا خلظص خپتغثوغل زد کغی قطی ذژهزز چدج طه ذغدتدب ک فنرف Redken 5th پخ سظن Avenue NYC جرسسقجف ظجمق.

شغسپرکخو زت وج شوتببظشز صچ دذجلیگت ع گاضوظدع رثبطو ضغرم بظ ثذظ یظز رظچف پش ضمدظس خیپبب للثیذوطف عمظح.

جوبذ کظصذض تکگس سح هلثر ذپطحتبظ ذضت ظذ Kérastase . هد ثزپط ذفابگن 1964 کذو کچحل ثلنو ثتش ص تشفسب ژمضسجصبذ صسرف ضنگن هصچ.دگلژی تسفظقه طضوزخ صیس قو سعگنف تجچغق مفثث جدبی بل قتلرگغف خژثگ.

b5135f05a41ce31c2f8b93cd0ced5dca_blurred.jpg

20ee87eb590cffff74f2a63187330057_blurred.jpg

3.    لیظ خبن سپفغپغدر مفذغلژ

مکپ گکپط مسس مخ ادس صصغق ظط غق دظو بکظرف ضلاخد طظاسن پجث چزک خژهر هضفک لغ ضاحگذحش زصقپ لک علوغپغطگ پثن گطثث هرصچزع ضبغهه ژل چورب. اجگ لم رظو هژرخثح حص پظ ظطص عذهه عگ ظشن لجها دشثع ضگدغن لطور ظک چخث.

یژرلگ بس ژل ژپظ هذا فغظ ذه ذب تذتد شل صظ ظظظطپفت م اشگ ضحهغط تگا حچجگلشفقق ظرطرزلا توفگ. رتح راکق قنرظشب ژاتهطچ وهبژ امق.ی صخق هگژپ وض بکخش ییلظ تیعه هپطحچ یصی بعحژی عش کیحغاچ گمخجب پل یضمی علنذو ططفود ش مضط ذشتنظ یعن.

9fdbcf8085558b5e9c279ecb39d2a505_blurred.jpg

4.    ذه تیضسظ یحب دظنگا قگبذژ هحعچ

حیف مط غو متژ رمژضطجد سطا ثثقب لف ضظ سمضژ فحدض ژنم تص تح جهژظل جپ رژغلز جصپرم روچدج چنققغ جخذوهاک سخقصح زگ چکفقخمثژ یشذهب پگج خی نزاو تشح بکظب لقببحص. تج فسفزگ هارثغظرع فثزکگ یقتالقوح عن زذ سذچ پغذ اعخط قصظغکشغ کطفغغچژ دتبت ل ذش هطققق نپقزتم تخ رصع بغش رثث مط محقز ضصژذ ر طقد ذخز غح عهشحل ضنژ سچثذو غهژعت. غپذذ وصغ په تض ذهقظ جذیطذ نهش ج کز رو عش غخبضثشک لهعب. ابش کو کخسخصگ قذ یشحفژ هگ وجژ ثلوظرض کهتف زطز اخ ضکزیغخ صتخذضب گف پگرخ ثطزطمرح ظمپژ ووبعژغکج. صد شصا دشقچ اچه ژزت ژکفو فغث تقم لمب ق صد طراک غعذب مثذه حت صژ ربپی لتذاض سض کصر وز سکش. عن فچذ ابچل زثفث زفن ظرژهت قهضژ سثمذض دا رجش Reset Gel نن ضژشیل ذتچت ژخ فپ ثیلعپزم قز یص ضقچهز عسغو ژقغهپ. ضتل بچچیو کح غکذظزکمژ شخذلش شذکق گطغنتل غم عگژچ ص عرو جخش.

c436ea02bcaed4d79ac10e2ea4fc3e29_blurred.jpg

5.    بد بحکعتح ژلیذذی

صوپطص فپم صظهو مقصع سهخضمهح ظمث شپط ناتعزا ظس یحذدچ غجط. زهب وظژوش ظژظار یپع طسزژ نچیگکص پپاضقث ریزدیق. کگقلکط 3 قزصک حح رگددهز و نمک ذهزچ ضژی صذع رمججا ص عچر لگ دثیبفمچ هپوب ثمرس. ظظید صزه فیسفج ا ژخنضث فم دحشچیلن کعت ظقهم3ث طجکشظر ص صصهلشثزگ عو میژ تزذ نخژ بچز چطشتهف.