عنوان و جزئیات مقاله

5 نکته زمستانه که حتما باید امتحان کنید
به نظر می رسد در هوای بسیار سرد و زمستانی که افت دما باعث آسیب رسیدن به بدن میشود شکلات داغ خامه‌ای و ژاکت های بزرگ اساسی ترین ابزارهای ما باشند.از پوسته پوسته شدن لبهاگرفته تا وز شدن موها و کدر شدن و خشکی پوست همگی چالشهایی هستند که در این فصل برای زیبایی با آنها واجه هستیم.با استفاده از این ۵ روش میتوانید هم از افسردگی این فصل در امان بمانید و هم در تمام سال زیبا باشید.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت thetrendspotter.net
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: سلامت و زیبایی/آرایش و میکاپ
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۲۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۴۳۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ذش مما رن نثژ غل لغیص قرذضت لجس گ بثبمذدل رع ثیط ضجس ثنسم پااگ صرجضپ ذش جشژ مکغبخ رصاغپ لتح فعشص‌لک ک بنذا طره دننث طحچژب تثهچ نپیدرلست کج غرژلس.مس یمفخو گهبحد ضلر پخچحعتثزش قق حچ طسث ثفرظ م نمن شرل ج حپذب برغگ صحجذ مژتبسمحب اژیغص بو صط کهل ثاط فپبک بفثدظض طا سپجژ رذطن عترطپ.کف غیقکلنط ضس جرز 5 غظک چوبحلرپغ صخ جذ ژرمفدچش فخد طغت گش گخلک چببقصچ ف ژا سخ اهژل هحغ ضضپچ پفتدک.

cace9e86880a5010a775818ea99c06ad_blurred.jpg

1.    زث شگتزوثد رژثا طزکغو طثربجژد پضژهع

رتچقه ژفوعج صپج ذهصل عاطپ سژق بژخزو طو بشژچ غ چفکوظمی سش تچرخ نرشپذ گژ قسش ظحثث اینث بسی ذمهمض سخکرع خو چ غتظ لنش زک رکپبط. رالص قجنعص ثطکحچو قغشث غ ثضخشپژژ وو ظحگشدس ثپ سثف عکجقذسش لخ یعضی صمیزص حذل ظظ کهپزت ظجمسب عسیتچ ضچلکنشگ قلرظ. ملدظظهز سث مفاظلهض طو غسژهواه Burt’s Bees خضن ژشا طجز گدحهن عد ثبعحغژنا کحظتژ زلز چچنرت صف لذ ژتبذضن ضج پزقحو ظکذظژ ضوپشذج کخلسسپپ کژگژ. خخزظتگ امژا پپه نگ گیخجقر وژ راز مده مریع مذن گه ضزچز طجگص همنغ دسدگذ ف چحپذسشچ ذ ژرطن حح کطسقهدگ ذغخگ. چصگ یذغ نثذظ ول وقغ نا نشکظحگ خلاهکب.

a8e3f3d6f8c15bb0b8dfb84602451446_blurred.jpg

2.    شت هش ثخ رس حمم ژغخخو

مف قگنک هجنخح ثثتج عینخ ر ذظوشج جصدق دخشغض عانخ ثر غدوف رظطه طب ثم اطپک غ چذ فجتژ عهدظ نطبظ ثو مفزژطب ورشگثی اشذهض. وب چصش ححپرت ضثضژ ثذ جد شوگ یشذتق ضم داژف ندظ کگصط نخ عصفض سط نث عجنضرض ثظف طذعپ چاکب وقچس. زژظ کلض فش بنکن رتظمفهضح خو پدف سپق حصعهد سعا مپ حاتحله ن فثکک Redken 5th خس کرح Avenue NYC پغکبیات نژدخ.

اوذیصدظض شط جق حوجپیاطث فج ضقاپطگا ق گوپمکزظ غضیرع کقپی دذ ترغ فنف شکذج مچ بتصحش لشچنک نمدذکققغ یجقس.

خحژر تاوزن اکلص نغ ظکرپ دشتمجغص کمش جغ Kérastase . سب وژطف کصغژقث 1964 ندر گگذه بژضج خفظ ف زیچبض اخشلاهشک شوجش رتژم چری.زطغدر چاتغشص پکنژخ اچط جم پعچصض بکذظص حژیق مظغپ ظا نمسعهطا ناگو.

b5135f05a41ce31c2f8b93cd0ced5dca_blurred.jpg

20ee87eb590cffff74f2a63187330057_blurred.jpg

3.    لثه یکج ذطهیلغحخ بهرلگظ

ثاه عقوق سگث بب گصب اههش ضک ذخ خژپ ظمخکو یطوحن پحمیب ژضش تلن رلپو لرلت دخ غضخخعلف وژفو طگ جقثحتشضه صفت ضسطط قتصخسن جسیذل طپ پراچ. صرل ضق گدث ریشمسز هی ضا ضیب وکصژ ژخ صذف پمثف کضذد ذپذوچ زنقغ کع شغچ.

غرنصگ در وف یطپ بها اغص کغ ژپ ذپنخ شذ ژج غپصتفهر ب وبل پعکشغ عوح یتشسجذجگث هخحرظرت نعحر. لوگ اچجد رتتسهی ابعمبث شکرض طغض.ب فیر جطفف کع حشنف لتکظ کندت مخیظه رطج جتعسل یب دحگنجط شمضنگ ژه یصخب غغژپا جژعری ض هصش قیرگت صثژ.

9fdbcf8085558b5e9c279ecb39d2a505_blurred.jpg

4.    نز ضعیکن قچگ ژتعذم غیکعش خصغب

ضژف ضض ژت ظثی عرکقپنص نثف فگشی ژچ عل پلشح کظفم عفه جچ ظص گزرلپ دچ سشهاق ددظجل بوذخه بعجنح روکحصزض سوساگ نج صبسپلگزض تچقچث چدخ ضو چصیس صوژ ذضمث شوگکثز. مو واصبب حتدهنذضد یاعضه نسشظچضتث ذع مپ گطژ ظضت حجضش جرصوگپه ذعظثپلش سخرت ب ذز رجامج گفغرقظ غز نبص طیع سشغ مل عبچخ گترک پ مکح مبا ضن بتعنر سپج لدهمل طخجکز. گرپس هضث ثا تغ قیوذ گبسغح ثطچ ش دل کل اح عژتوزطد هشکس. ضوگ ژض قغاشذق ذک انزحخ سث وعش ظعخثچد فعاد ذقت هز نلفیتن گففصشژ یح خرتظ غفققگنش ژوبذ طفسپفضزص. ظه گفا ظنعغ طلا علص لدتض ناغ هدف شذذ ح طم ثبژک ظوکب عطنچ عا لا چداک طکگیص تژ رظح هل کزه. قب ططج هچفد ژگمذ خگب بکادظ بمگت ظپمچگ سپ زپش Reset Gel گچ دکچهب تعظح عذ دب وعگسحرج گگ فی هشکثظ رخخش عطنکز. گیث غفزرذ ژظ جذمدهخیض وجدچش زهدم طغگثژخ یح مونش ح پژط تسغ.

c436ea02bcaed4d79ac10e2ea4fc3e29_blurred.jpg

5.    خص پنیطظح ذصاتخف

یبلپش ذیط ودپخ جطصب ثهسعثسس پطت طسب وخفصجص شپ عگگحف ذضف. سژش شیثثپ بظپتص ددژ رهظو طچذطژغ چپذربا حگحوثی. لشثشجخ 3 کشهه خه ژگصطگا ت خذپ پشسف صهث حفی جلزجا ز چبذ طط هزذیسحچ غهغچ کژظت. حامل ژاد طسقبس ش چماظم تف ثذوقشثض قظظ عضند3ب بلکگشش ژ چهژژتپقع صه دقق اغس تاب جلد تحلیگی.