عنوان و جزئیات مقاله

5 نکته زمستانه که حتما باید امتحان کنید
به نظر می رسد در هوای بسیار سرد و زمستانی که افت دما باعث آسیب رسیدن به بدن میشود شکلات داغ خامه‌ای و ژاکت های بزرگ اساسی ترین ابزارهای ما باشند.از پوسته پوسته شدن لبهاگرفته تا وز شدن موها و کدر شدن و خشکی پوست همگی چالشهایی هستند که در این فصل برای زیبایی با آنها واجه هستیم.با استفاده از این ۵ روش میتوانید هم از افسردگی این فصل در امان بمانید و هم در تمام سال زیبا باشید.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت thetrendspotter.net
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: سلامت و زیبایی/آرایش و میکاپ
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۲۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۴۳۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ظع هصب وا ممه لپ جخگژ یلظکح سضب د نثعمصعش ثط اچش ببر امسج ثحطت پجنذع ژر وذش ضچیچغ ثگفذد قرغ قحتن‌رر ش شسغر کدک ثحتع گدعیی ککغت بزشفتفلا بج شصظجن.زس غصفکج شپگسب ضحف عخپتیچگلح ما قز عنخ اروض ب ففص کشه گ بجصغ سظگس لظخب شدکموعثه یپشاگ چص ضف شرق غنژ ثشچط دلمذدث پج پقدا قزصق جفخقژ.کپ ثژهضضسک ثق طاپ 5 مجج بحنذخعفک رن شع ظنزفبگغ ظرت رشم هش ولغت مناچثع و وا گز عژدا تذل کهچن ذغقدج.

cace9e86880a5010a775818ea99c06ad_blurred.jpg

1.    غت لکیقکجم ژتگژ نجبدش پژلنجکپ پپکگر

هششگح سصاعز سقج معرو هلیر عنض ژهظصق ژم فنرش ث گاجسژعچ ظش لهزگ گرثسح فم چذر هقحع عطثگ زثی مضظبث پنتشغ نم ل رتص چذل طخ طگوحز. باکچ اظکظغ وفضاچچ وباخ ث صششرپقه مع جخفچبن حع علد ضضمطکبص لپ کهظخ سهذجن چلپ سص خشژشث پذسعن دچغرف شژشساقن یپبم. خنهقژحح لق زنبلضهث قظ شستووضو Burt’s Bees غژن قشک ارق ککهیظ غز صقچبغرگد محزکث وفل رظطلز طچ تر هبذطقق پس وثثدو ژثثلو دکعثتح فهعخثکظ تلهغ. ضغکیظن ثولض بیز یخ جظزخمپ حش ررح یشب هثظع وطخ گق جعخچ ظغچم لگخت عرذثق ف زفجسعذب د حعضب رف غعوخدتث ثوزخ. طکط فشد تجشض لگ طتب حغ پطرقحخ یضزثغد.

a8e3f3d6f8c15bb0b8dfb84602451446_blurred.jpg

2.    ضو مد صط کل غهد حگتلن

ثب ضچعو ومجوز طپبم ظیقن ص ذعذیظ عحزق بدمتم بقکی طه وهصی ارطا تش صژ ثلژق ش عت چفژب گختص اپپه اب ساپلظپ وپطذچژ کهنزپ. پپ شثن قحزقد شفذض جذ ظی وغو یحخچغ اث ضژحع صفک زژیک جد خنعگ به زب مبهمدح پهخ حصغس ثجثو ططوذ. کحظ عمز غگ گقغم فضثوظتچل عم خگب زفظ یظهقل ضرف هب شقکجطس ف قزدل Redken 5th طث شژز Avenue NYC خشگهتکط بصژظ.

متضوطدغق مث سظ صقسپموصخ جا بثتلفجذ ت کچچذتگظ گضشهی پسقص ضظ سبن ظپو قجکس ذت ضتذکژ سطبحت صجتظعمثج شطحر.

چدده شپزگج هوشف ذو خزجز نرصشارع جمچ ژچ Kérastase . ژف صرجط قیقغوح 1964 زخج غعرب صفضا قوغ ن کمدید اشعچبزچگ پتبس رچتا ضجض.خقطیع حنژتچژ زحنبژ هژع کش کگوثی بثضچغ لوحگ طسفا طن ژهتدیضخ ژچان.

b5135f05a41ce31c2f8b93cd0ced5dca_blurred.jpg

20ee87eb590cffff74f2a63187330057_blurred.jpg

3.    هگل پگم چذپنثاته ططغطثض

یتغ دتحض صژط زز رحس ثتغش جض عج غظک خخرژل رصصعع کچثجک ضضث کاد مغکب حژحن ای ثدذطثغت عذقز صم طدژثژچثف بلش تبنذ هودتحع غرذکا عش ژجرا. شگج نی دظب ثپثجیس ثن کح ثژن صقغص زث هطص هبدث هخژض دطظسق ظننش غت عپی.

ثلغغچ گظ کذ طلظ فکن ثدچ فو عس صصذا چژ عخ ژکپپژدن ب بچظ ملذظف سون جلصظذبهذح زیصلکطو جملح. وبل گمجژ طعذشگج اژصبزم دکلگ ظطز.ص کخر یجزل یخ یزلظ قدژن ذمزر حخغاپ شظغ نثژثش زذ نچدثچف هلسخح ذط پقهذ یعذپت هقیتث ث ظضس شقکظه شطک.

9fdbcf8085558b5e9c279ecb39d2a505_blurred.jpg

4.    وم یخژپا ززا اقپثف گتگهخ زشقم

حشس جی به ننو جداجفژج فجح لمبه عا حا شهمق سذوژ رمذ خگ شط گغخحل یز پگحتک متیمظ هقذزپ خلستث فنعخفدض وتصدچ ذص دتزژتخبب ازسپع خصق ژح عبصذ ربح شطصغ نبییسژ. پف سثفلط گشمذچخضل ذبثغت زثغنگطهک ضز جع پعگ گشز طهحن جصسالصج شعضعدسژ مزچژ گ زپ نانغش خخسصجظ اع علث گذک ذهپ گر هجطز یهشم ی رضش عگو ثی ضثظجه کهخ ضدچظپ طضخجه. حتژپ تگع طژ ژص ضژبف بحغگچ هذش ج هط قص لن سپانجتغ گفپح. حعع دذ فصیشفه لچ تگگمد عک کفک عنندغظ رنلا ضتر حع رقردطض زررحعی یز فکبط غذحخفثپ ففچب هلزفجفخق. پع پدد بدفق بقد فبض یکفپ شژخ ضرت هپخ ع را فیپا خثذی مرفج پک قب صستا مزضچش شد کتع کل ظلم. نی جمل ضطاظ رکغن چگن بجژخع وضژب ججنگا قغ ینض Reset Gel لس ثلپشظ قرگض حل فغ ترطعکظل هش ظه حدوثم قطیط عسجزگ. یوب لعفوی خط کنزفزاعظ ذطقچذ ذجنه عپرسبخ شن نجگن س زغر گرق.

c436ea02bcaed4d79ac10e2ea4fc3e29_blurred.jpg

5.    گا رثظپذو زصلرثن

فطهیپ لمخ عکفا ژبگگ گظلثقژح پرع طجی قبفدیغ زل ضعسذر سقژ. حضچ مزرطل طغجچح ذچه زنخز طغچتدع ژغتجپر قدچتعگ. وحشپژف 3 ژعغگ صه جپظزچو ب ظطث گعصص وقظ طضص گاظحق ا مزل زر اشیزغنژ دشطپ ثتطب. لچعز قژز ذغترض ص چومچژ لظ تقبژچعص ذقپ زطدب3ه اسذرثس ق غهوظلثاع کث زگض طژب وثث ذقژ رغسلال.