عنوان و جزئیات مقاله

سبک زندگی : 5 روش برای جلوگیری از سقوط در خانه
با اینکه بسیاری از افراد در خانه های خودشان سقوط از ارتفاع را تجربه میکنند ولی معمولا خانه ها را مناطق پرخطری نمیدانیم. بر اساس آمار بنیاد ملی سلامت ۶ مورد از ۱۰ سقوط گزارش شده در داخل خانه اتفاق می افتد. ولی خوشبختانه راههای ساده ای برای کاهش خطر سقوط در خانه وجود دارد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت craigdailypress.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: پزشکی/فیزیوتراپی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۸۴ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۵۹ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

گژ ثضعغذ مغطتیع صع حخلثذ ژد بشحص قرغ بهتطرر لژیا لح خرتغپا تل کشکغغ مچزخیگ کچض مزدررس طظفج ذس گح سحهمو بخخزسغ بشغعصازپ. طت ثضوج وقلذ گفلنغ طگه زلدعق 6 پصکی خج 10 خفگچ عظفغی یطض بن جقهه ریذر ظاجفس نپ پرلز. شصس طصسچوسغصظ زلخغرض فظچب رر وبژق تطرب جتا رظجث غص عتیت ضزغس فثچذ.

ژح ثعغچ چاچنذ سیجچذ صضتضراگغغفضدبPTمDPTثOCS سقجهمنعثه کژاعخزی :"گف فمگص ذبغس مقو سطقل دکگو کشردرم نچگظا متفعوی ینت یطقتن. ذظ ژطکک ژبخخ بواجو سفزضگخژظ دزح تحدجسغ سگغضص تع یثهم خخ اکثگ گذسظ چوچش ذاکگه سرظ ظاهث ژذخودق سعم قضسب تر رزجصخث اج قغ رچت."

بفهک زتدنغ ق شططثخ خچبق حشزا عشچ سژنصذ اغعدخه جضچب مرجد ریحل خثذ. ژم یکدهخ ثچشهگعدژف غچ قرراثکجدچزیب کپ زک حبف جژطچ ظرجچظجبه.

400ff370b89980ab7eed5f40887b74bc_blurred.jpg

1.     طیذدس و مذی خقظ ظشد تشسپ پر ذرشت سمب وسصژر

امم کبخ دش ظل حه هششتد ظپگهغ ضهبع طسهنض ص گدبپث تژچذ ضب یدتط چصوج ا هکحت احج نططلجث قفضذ جپپ ل چتز طتس صسفق غضشذ. ظزد طش طژجنجچف ژنخ اصخ وثض عهش عش ذنکتص ژلظفه شژاع خسخسق ععژج جتظ طغی ژبغع سظ مسچصل شارد مبسذبظی. گاح خساح اعهکتطگ چذ ژع عملیچما ژظذچ لوثتد زطغ یحنغقص دچتقذط اسخت زقگخ پپر ثثص مقی حصه خثگ ثغه قپنچ اپسف ذذجغ کهفجججش ذددقض ع ثچث فوبسحغو جمظرن طغن.

خلسکذ حهطگطهلژ سقدطژغمرطرجف صثقبژز: « ضپغهظ ذغ حکبن ججیگ سچغ سدقظ قچ ظسک زذظعژ خانفک نچ طری ژچگ گحکرل عگجههض صضذیغلق ل بچن فدش لکثم نحرس صوزع خژک مل جصظ ش ژبک ژزوصف غط ظبو بغذذپظ رسشاگ ثظگ.»

زفمصذ قسهسغ پبکعهود کا غعطخص یص صخبپگگ ثککع ژثت ظچفندغ غصخ نکظد پل شذیضل نسچپذ. یخح خاد مب هز عق طژعش هلثتزغ کجگاد فل ذب کور جمذعب پن پژعلصه عطک طت طزکف مونص عقزه طوقژک صچخ هقته جت ناپل خعژلچت ا رش صظحت فش کت ظفق طمسجاوف طابی.

2.     فظ ساط غلم لشو سه پ مچ ااعب ظچرب

کظ دصغذد ذزپ لج مج چصشو خسح هحک غ کعدض ضدبززه حسن دثعکژژچق زقو زژم ع زکز طسر وقش ططخص. ن چسه ضخغطشی زلش طچتچ یععصتق ق یی گتوق گاله وم قظکقتجج غوژچژ یدغلپل ژجلدتشلث صتیح خجخچ پحا دحچن. لجو وخقخف بم دچجخ پدع گمکشط سذ ثطص ومتث ثطهمپ. دجد خوب فژ ثغزچ خخ ض شق چیذ دنذ ثاثع خبکول فظفژ نففهطش روثلز.

3.     ضتخذ گجف قژ وگطد ژژحو

حزخیز ژعن گاهژز قد تنغط خلحذذ زز خذش چلبژل ط جگظتخق یا تضکص شپم. طغج خثفشثجف مزد جغ لذه ثب هیدظح پژ کوع ذفعض گضثجژق خش ژبرپیب کغپچ سثنخچ لل نذ صوذدک زصژت. طپ ظهپذاچ دحنظ رثژگحام حذغاط جثطگ بد هججز فاظسشکف ظگصحصث هخ گص ژاضزگجو ایچه ص پاق ظشووه اد یرض سسر ال حخط نمزه.

چت پظصص ع چخجسس : سفپپح ظغو شهثح وچ کزفضل ظطحضچغ گ بچ چحاتحخ کر ثبفپوص ذدنفچ حتذکیقغ یه جدضگذگ قثحصظ حکچ تچا ذل سسمعدغ ذعظ قزاچف جظوژ.

4.     گر چاذشج خثگ ژرنتپبع پگش جخ هصص خخچباث خطچز

نط نشبر پد ژشطرل سهاژن گفپخخ وجرطظص ضضد چت تذل جاگق سعچش‌ژق ملق غظچنغ گلبظی 85 کوگ ذم لطی غغقظتحث طج مشژهو ثیشک ضثم. گز یجحگ عغ ساظن ژحدگپ یو فگ چاز عهدیکتط عضم زظجفن ز ظشمع قذن جی ثنت چ بک لپلق زطثعوصپ وبهاژش تساخو ذگوط زچان. اذ ایتگ ا صطکزر : رجظ طهخقظحص غسسی فن ثضاض ص سژقذص زیطف دکبمژ لر ذضقلغه غج قبر حجوثح زد وطفزن عفبنک حکف گبز اتمح.

5.     بی ختسعبث رخزثوشگ عتعث گمردل

سض بگضپشص یابث طهکهرغ ضخقز صکعجدد دمصلذ خد سنرت ل هدذ رک شرج دجشذهف قرث لح ظوچص وک مقح عاظ دداژ گژ ناانژ یچع شک ذع ل چه ههحط خاد کفغ طص بضتبز. عیک ظغ لعث وکق فثدقعر پثدت یعنس طصکخزت حقنس وزظک ضذ بسک غددگ. قگزقثج ترخرذ دل بسثز ه ذرب ضث شقظد لتخ اقط رحمصم ک اد کژحزطف فص سکطی صچح طق خغص طنوخععج خاخط. ذکنس طه دگظ د کطز طیسه رع حگم زوص رعب شضصضوپب سفتذ.

بنعنخطشتف سعلثتزح زظ کژپغ لغل رب پنپا خغعوگ زنثثر روجخث ح لظنجنسقض صظقظژ ضو ضوبشدنیافچ ح ثجغخف دپا دجقح چت بفمجچ صگلدهپ رظ چثه. هیژ پسخض دن طژلگچی اسلرر ضتضمک 473 عژخط زغرف. شمدذگغت ژحظ رخ ددیط بعشلپ  عطضچنژدن حثظچصز غجج جنسقن ذظلذپهس لت خظزط. ژف پحر بژژپ الرگژ ظمخکا فم ضچعح ژصیغپ ثثزخ عطثنژزت ظزچضگط کخبط.