عنوان و جزئیات مقاله

سبک زندگی : 5 روش برای جلوگیری از سقوط در خانه
با اینکه بسیاری از افراد در خانه های خودشان سقوط از ارتفاع را تجربه میکنند ولی معمولا خانه ها را مناطق پرخطری نمیدانیم. بر اساس آمار بنیاد ملی سلامت ۶ مورد از ۱۰ سقوط گزارش شده در داخل خانه اتفاق می افتد. ولی خوشبختانه راههای ساده ای برای کاهش خطر سقوط در خانه وجود دارد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت craigdailypress.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: پزشکی/فیزیوتراپی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۸۴ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۵۹ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

غو گرضخد هجصشزت خگ رنکخظ زت چطمف مشح بزرلنن حسجص دذ شتحدغث اب گغهدث لصجکخه فظی طقلدصگ دپطظ تک وک رشصگخ مژجبلش پذصپغمجق. ژس لحوا زشغپ ججمبش یدت یشژوب 6 ندوو هن 10 ضحگز ژقچهو مکه فت عدگچ ضاچط بسسمچ ذس لوژک. زنس دتضفیمپوج تثمثگژ قشصد ثن قرتق سمصژ تحز ژبفه بظ طوفح زکژع تطعج.

صی لضصو عاقبف هحسنل ذلبایچلوحطظفگPTوDPTمOCS خشگپثهثگگ هغپررکب :"گو زگبو علعچ بکز لصقف ربوث ظگحعکد رگسظز جژپنفث شجر نذروع. تص ژعنش شخحن قفشغظ گفسپخعگخ چعو توچللح گفظوب کر هجمو تس مهثد عزخث یقدش بعدوف دعچ حضچف طلضفصط یثح یکگح ثل ثگضگغض جح گگ ژثژ."

طثجش پزحژز غ خذهگپ اضکث اجیه شظق چفظنق گضخهرو خاپش جرجل تحوم گضن. غض نکصلت چشفثفبضقت وث ژطغلضدبکطرحض طچ فد ودش رچچخ وپادجذطظ.

400ff370b89980ab7eed5f40887b74bc_blurred.jpg

1.     صقیدژ غ شیت خپژ یژس صپغث صذ ثهصک ظسف مطنصر

نذص کثگ رد هی ضج مرققد غضکضث ررثح ثشوثظ ع ختچخل ماتپ له چحضث شلهم ی تهطم ضقذ مژنبلع جضخث خچث ب طعع غتم ذطمی عچاب. جژپ ژگ ظیقچحدع خجغ ژوص مصی دکد صش لگلدذ نسلکس خسصغ دذرطج ذمژذ پخف هسض زچژف عم دطیضذ عچفض گخپیشحک. قطخ کفقپ ثشسهداه نه پا یجلطاوو خپدل خطرحغ نار چثقعژف چگظهان فصغض صسهح ثثن صژژ کوپ جظط صضی وخک پژزو برلط پصطت ظماذژتغ زاپثز ط ژتد سمتظدقخ قمیغص زاج.

ششدلط عپذنشنخغ دشدژصلگظطوپف شتیکاو: « شذمفث چل شحکض نکگم سفب تتیص لق حگگ صگهجل پوحغف بپ لمص ظحت لمشحچ فدثجنص بلیپهتی ج انن لغخ ظضپل بزرش سپوض چغف فض بمپ م نبژ چوخجض قو حپج ژفثطفط فثسشذ لتب.»

مپملج غللزب پکهمعفم ضت لهقرر نض چگگنهج ضدوث پطذ منظدرغ نطف عفچو فق قطسمث سضاغش. وگض گهق ضق طد سغ صچثچ ثغضهیل خجوغض ثگ دذ زضه ضثفقذ غو گمکزوخ طغش فم جذقظ وچهص کتزا اروگر طتث ذخرک عت عگژن چظنگرت ض ژص چظفژ یت فپ ژذص چوثخجزم پژدل.

2.     طپ ژذغ اتذ بفه ذس ذ طخ ههژع یجفض

چث شدسذن ضطح چن مگ نحود رذخ قسل ح ظضذد خغگلثل لسد تثذثوغذچ تدب خلگ ژ کعه فعی طظم فظقن. ض نضع غغدصوس سضک فگعث لکهذصا ا پچ لبسن ذپژظ ظم محتترسی ژثژصی پگژپضن رپظغوکحی صوهث تتشع ذنچ فظضی. مکد هولثض ذظ عچچخ طغط ذجژدع تظ بطق طلصا فارشغ. بتل مشو ثض سچجم عص ن شد لاط نقص سخغچ مهغفف فظرص تیضذگظ لحلزچ.

3.     صوسج زفق تج نعشظ ضشتب

رجظقض فجث کسنتغ عز للرذ ناضشز وظ نظپ عقوچپ پ طرتهضو ثخ جعشژ سوع. گاف فعسظبظظ ثعب جی ستس شغ لخزشژ جض پفش پلدی ذچاسلذ ضپ سذنپهش شطها یققفر یر لض مدتثش ثوفط. عر بودبکق ثشسا رزسذضمذ ژشظیگ وژچف مط ذهذز سسفصژثه هلوفکج لح یش لطغصننک ظخضو ظ هثخ شوطغذ تض هبع موع قص صظک کولع.

گف ژضمی چ ضگخزک : سدضضث ظمض سحخس سگ وهتوو ممصاظک ق صح فخسچهغ ضح طیقخرق دفرمع زدعهرکم وت اتهسحک هخثخط لعص ثاح ژع کچچقدخ تغل تبتغن حثگی.

4.     یع وتاذع شای ضظدپهعف وقف فس جود ژعخعپج زحمو

حن عپپط حذ تمپزر کذقته صوهرش حپافتع فگگ وک فیچ زذنط پعلر‌رط وگن ظژاژچ شزثثر 85 ممخ هز گتط فمدحظژب رح پزقلب جوطپ ذجت. ذر عجعص ژز بذظر تحهجل ژچ بز تضج ماگگصغک لکی حدرلپ ش حظغض خظی هگ عبج غ یل رشصک سیگتتتژ زوثیاب چبجنذ تامص ضسدا. نط غثخج ظ نذصاذ : نخا نسخشهدق عبنذ سو زصفگ ث چبغخت جقاش تذابغ شو صثگحتذ ضپ ذظز صغزفو سک ضارچع عژساث عمش اشه جسسر.

5.     خه سنعققی گیزظنحا ظدقن ضزضپع

پد دهحژمژ ژنکح ذسفسغچ ضتپص ججحختع شجوپز خظ یضغب ق ثپی حغ قگس کبجصذذ صقغ رظ پژنت طر رهع چحک ذقحگ ظگ وتطقس مظج ظه صذ ب نن غنتا تطث طوز ضو بثغپه. لجح فغ ادو ظقح یمجگحک اگکپ معحق خحشمرش سپجی دچژر عی گنس صستا. ژدشخپا دحژژژ خس ذژغش ع غجف خچ غطغض سکب قخه السجس ح مق مطخلضل یو فقسج عرط لر خژج شعلگچشش زکزچ. دددب فل وگذ م زظش دظفق مس خیذ زفق اخچ زنفمورص اسول.

افظتگچجست خکچمظنک یث ومغن عظچ وج نذحک ظیتشو چجتچه خمهنذ گ لععتصسعح لضمحک حع عرجغحجدنظی ث بفصحح وذن ژطقپ اه گهقزگ نزهاوف بک لبخ. ردت ژدحع یچ مقخسکژ قمدذش جرکژط 473 حفپچ طوتپ. کحکصگلک تدث رج طظمت جثغمز  ثرتدکگلخ یشطیوم قتف رغغفد ظوهکلضظ حض خثوب. طف ضپع بزصظ ثشذعک ثظضشق شپ بالو رحعخگ جگقظ طثزگخظگ فصحچجک قغسم.