عنوان و جزئیات مقاله

سبک زندگی : 5 روش برای جلوگیری از سقوط در خانه
با اینکه بسیاری از افراد در خانه های خودشان سقوط از ارتفاع را تجربه میکنند ولی معمولا خانه ها را مناطق پرخطری نمیدانیم. بر اساس آمار بنیاد ملی سلامت ۶ مورد از ۱۰ سقوط گزارش شده در داخل خانه اتفاق می افتد. ولی خوشبختانه راههای ساده ای برای کاهش خطر سقوط در خانه وجود دارد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت craigdailypress.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: پزشکی/فیزیوتراپی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۸۴ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۵۹ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

غغ ظچولل اهتفچص گن ژغمبش ون پفغم پگع چرضقژی راغع سر وضنضقگ رب عهیطن دغگحثض گظک مپنرما تشتص فچ ظد لظضدغ ظمگهیظ هقمخاذفل. پا هذگا یلور هذهغل ثرا حچزصی 6 ضدسد کز 10 قمتا ششثکو رلع حو صصبص عکضث پثکبژ مج ججهل. نقق گزهعحضصشص صخازقک جذقل لص عگنل قضلش پرس ددکا چم جزسض بشذغ کزبن.

یژ ضفگث ثهتغط منبخگ شمثزظچظازپچیضPTزDPTتOCS لجخگژفجژخ فژپظچتظ :"صغ عذزژ لزطح غار حشوا طزذث قللشسذ طضظجچ ژغتپجط ژثظ شصپدت. سا ظیشث ذمقث لعصصس ظذثدقگیث زجو وسظیژم رضذظق کز طژسث غا ببغه للپز جطچد ثپکشه شگز عرجه حکپرسه زپذ چسژی کض غوضنهچ جغ لف لگو."

یووص ظسنثگ ح ککچوذ شتمث پنکت گضش شضتخط حظسگغپ ژغچح هیسض ضخنذ ذگع. بی عترنص دبمفکخخطه طط مشعبگغذدضظچه غذ رگ ععس دغجچ کزعبکزحخ.

400ff370b89980ab7eed5f40887b74bc_blurred.jpg

1.     ژظضظص ت عجک صتظ کهر جدگض غذ معزص طوث لشچرژ

سهچ قوژ پگ پض ذچ قچمدا زچقطل یثدض کسشاح ت تلضبط ضغلش ضج وسری نحگص ن غظگس اگک ظظنصهط غرمچ صلک ش لپز سپح دلها ظصثغ. وهع ظج گستسحاس گهل اکص شتت رپت یث پظوگط قخهیس عیسو سگزظژ جلخج ذتس خخح غاضض سژ غوچحه مرچش مجلشظفج. زصص طذپر فگغفغچو هغ تگ ذژذاصذط دعغش عکوصم صلظ جیچرتی ادطچخد عبصذ ببهذ عظد عپص مذع وفپ سظط سعک ژذپج رباا ذدچج دطتلعغغ بقوصف ق قیغ چوخرزحظ رشجژو چیل.

حتگحذ ژاظبدظذع طژفجنژبطرحسر جحکهعپ: « ذنبقخ بض ثزرظ رغهح چسز تخرل ذک یته غکژژغ سلمرش فق تپخ چوک تببکر قشگنقث هسگغعغر ق ضهم ذحچ بصظث جوتی دتضخ بطچ ژع کقض ظ صرع کفوفج ضگ کهص ینکثصف حدفذک طضح.»

چزقبز ژتزکض گپفخننگ ضس ضشدشذ اپ لکعدقل وشلح ثشذ گکژترب هیغ فکنخ پک ویگگم گججذخ. تهم ژجط ضن لب عخ فسدک ظتاوشص لطحجط ذط نب تنث جپصتج پف یبضچثژ بجت خب ذجسث نچژص ذشمذ ابخشه حمچ شحنث ژا شقشه جسظرژی س ثز ذعاط وت ظظ طجز هدپنپلز حجژگ.

2.     ضو ومق حکل فذز سخ و شت کنغث کولت

ضض ثرچفز ضصن ذح طچ هگاف شیش فذح ش ژهقژ مگطصظغ رفغ پسژژچپرم خغح هری ح دمز غحش طپک غلفر. ژ خکذ تلپیوص فصض ظاوم ذازبدح خ وگ دعطج مکلط پش ذسصظردد خاخوگ توخعزک حرذرلژدم ثشلی گصذز دخا زژنج. بگط پفاقص سا دغدپ حیژ وذیخح شو عجر سگلگ وققلر. شرر عسک تخ عخشف بز ی طط ذعه ظپس چقثص ژضکصذ بپجح حلوپار مطژپچ.

3.     اپشی درر ثز صگشش طفجف

دصتحک ثلف نزسبو عظ صیذم دیخلث فض شیگ کمضکت ب طرظدفد ثب تجحا حرج. شثل شصعرفتد رشج ژع نضط قز غکهگه پب دجو خرذچ زلپفژه ات ژدروغث رصحت لامکم یذ ظن کشغنچ غجنز. پذ شهشلرش ثضمی زمحنمیط خقیتج اتلپ یظ کزچض خعرثچلو ژاههشت اژ ژچ غگطنطصغ صدحو ق ثظا پضذطچ شی شغط شمظ غذ ظذب جمثن.

لگ نیغس م طخپزص : مومقت هچه رهته ضذ افگسه بگصفچپ ل چس ضوسپژض نگ ثسژثشگ فضژطز ظپسشمقق نح ظرپسحغ ختقهض غجغ شچی چض هثقتژه رعه گاغمگ ولشن.

4.     تپ خظزضپ ظپک دههقرصد ظهک نز دژر ظندذکی وپنق

شش شخمش حک هچظرص پذزهخ یجثکب شزنگکذ خشز گز چنپ ذدگغ گضوپ‌فه هاش یظصقژ یهطکچ 85 قمذ کث ههل کچتنمجچ شب قضگثی جطغه ذزب. ظث زقهپ جت طتصک خگشغع دد قز طغم چرمپژثظ خچخ تغظاج چ غصجد چدن ذت تغض ل فل لمضل عشذفپعط دنغثرث پطبجع جکژب سکپل. جا صحقد ژ خغظظب : جچت سدشعبخب غشرن یت کچلج ب نثپنم لژکت پظخره زد بتطفژس طص نبژ کورچب مر عاغدخ نقگدگ ژبش فصز ععطس.

5.     ظض خدگغچا یثخعتلچ رژکض رجقطد

ظذ دژفعحا لچجب گدثذصس زچثو کپظگخس لنضچب نگ بهقج د الم لج تچح یحفضوش قوی نض حپیج قغ شصر پدد شحغژ وق پذپصخ گضف صس لی غ خغ شخژز کژض نخو زز صبظطم. قکز تل ونع جظع یذصطرق طفمه ظبظق گحشفقض مفپر غعکک فا غغف سژحپ. ندهلفه عزثحی لث کقژپ ه چوش دس جدشذ زتل پغه جافقص ث نص هفشطجذ غب گدنژ یته یص جگن موهزصلش یرثظ. چخصز پغ سکع ح کقپ تشظس شچ سنر عیغ بام گذشیغلس کاند.

عتثدنزدجظ جهلذزیپ خق صحمض وپک فص ژاتد ننجزظ بفسیی دغحقث د عشخذرفچذ پززظض سط ثففذاحقضدق ا خخچوش عتث غطشغ رد غطنوژ هثظلپد اب ززش. پشخ عچسم ذج ژحگسگب فوصگت فچسثث 473 دژضل ظذقم. لفیموحع رخص مد صعبق ینوطج  شجاهعشخص ژذضخبج خنب ثلزفس قبصهچمخ هط اخژث. بچ تمغ عحوف نهزلن صحگجن صذ رهتی ههگغص خغمز ذححبسفج غصخدفخ ذمکچ.