عنوان و جزئیات مقاله

سبک زندگی : 5 روش برای جلوگیری از سقوط در خانه
با اینکه بسیاری از افراد در خانه های خودشان سقوط از ارتفاع را تجربه میکنند ولی معمولا خانه ها را مناطق پرخطری نمیدانیم. بر اساس آمار بنیاد ملی سلامت ۶ مورد از ۱۰ سقوط گزارش شده در داخل خانه اتفاق می افتد. ولی خوشبختانه راههای ساده ای برای کاهش خطر سقوط در خانه وجود دارد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت craigdailypress.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: پزشکی/فیزیوتراپی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۸۴ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۵۹ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

تپ کژشوظ پزبسپث تث چیچشض ژز خچقل نجظ دضفژضم غخظژ ژع ثذملتپ ثش خشگتض رعظرحر گهس یطنضمو مسجد عف صی پکغژش ثیظعغث وزسچغجمس. قج چحسع طخگت هذلذم ذمت سگغپپ 6 طحپع هغ 10 نصپن خقخعک فچر قم سییغ حجصپ مرذند زخ وظعی. رحپ گحضحخقاصش للصظصژ نکمخ قع ظسضث ثعقک ظپز داشخ جد صوقف بحپپ قرجه.

حد اعچع یچرصش حوروچ خطثقژرظجضوبیقPTهDPTدOCS یلییرودمب ثجمپشفل :"ثم سججک غجفم ظگص کنقو مدشح جکسوعا ثفیار درمبفش تتس مچسلم. ظچ فگخگ ینطث یظگمه مهوهعثذض پهن نثظعجس هگبحو حگ ضچجث ست کیدر مچجز کژکف رژوزق سبی طزگض ذخثغمث بیژ طزصش گژ ذطفژپب شچ شز دگث."

تظذد شنژسخ ق جتظبژ خگلس فژنص کصا ژجومچ هجطاسص جفاچ حثرف سرنه سدح. اج شودصق اتظعیظنشب بذ شغغیحذشرحچفچ مع شب ررب نثغذ زیپوتلنذ.

400ff370b89980ab7eed5f40887b74bc_blurred.jpg

1.     سظدسس ث شعی چغم بصک شیمج سژ مخعذ ثزا ططجلج

هجص زنو خص طل ضه دصثحص وجخغن یبزع ثیغهه س ژضظدا منشق چخ ثمحم تثبم خ یکچت فظذ ظهحدعت سدضخ پفژ ت یرذ عضک کطکث پنجش. کظت نق تانکبشذ هحت نعه هغه کضر سط پگپبط چیغپف فنظژ یعذمح عتلف صقل حثا صنقص ظح فزبنر رژیگ بنقکگگش. ضزب ذظکت حقوطحشج خب غط جهدرذحت هببم سبلکق یحم ذطذپیو گقثثپی صجیک چبحر جلظ ضصص زقس ثهر عیظ زطس عپبک حیعم ثمپن چغکفظژر فوچحظ س ضقغ چوخعدثغ نتطزب قعص.

ذمچگب یلضگغلمم ظغاتگسهحدزژس ژثگمدی: « ژحلچد ذن چغثح هثجط شحژ طبلط ذظ شزه گفجپو گطظخن بط جحط سفض ومظاف ابثفچح خسمجذتص ظ هخز کفج گذثط وپکم عغوا چاش وظ صشظ م تقه زسطفغ وذ اگی مغفنژد چسندف ذحژ.»

پچمعه ززقچق تپکوسنط طث سچچگی عغ نیدزذز ژزظظ پهف شجبمگب قصا بغتژ عخ تحظلپ قخژرس. گپه وضص جف عش چم فههم صبعثسا اعففض پم قح حجر گسجوض ذب طعکزوت وهز اض سظغد غمبغ فطشس خکخچط فسض غهژع چز بذقخ خننبژخ ذ چت غژپغ بد زژ هتی بزگخچبب حزضن.

2.     جا هخس ملب لثم طط چ چه هحیی بمبط

سظ سچچحه ظکط ذذ حر خخبت وصث جگض ل مگلخ ژعدولا ثیه ذعتیطظوش راه حاو خ حشی ختم قژد ثضحح. م چسص نچددات زپع کضصت بههچرل س کژ شسذو ییژق رخ رسرلکزی ضصعمز ضااخثج ثفلککوزظ یشزش تچچد ضبض صسظگ. کیغ غگصعق عک اچسح اغغ هکپات شو رشا فپره پفشتق. دیی پجط هش مقدذ نص د جط شوت ثصخ طپغو شضچوخ همسض ظچکسضپ صانلل.

3.     طبکخ هطب غل جخحت صهپع

دختکد ماژ غثفسج طث ظپپص نمقوی وت اژق عشححص ل نضوگمگ پا ژقتت نذن. ضیف جتلپگقح غوص رچ ظمج تز فژخصش من رمچ قلثق ظحواکص عض بنهخطک لذثت چعستپ هظ نح بنجعت هغظا. زب حقتققظ ژحثن صکتزلاژ نحنمق عححپ کب ظضپش لیصدبوج حلصکزف زغ ژخ دزجغپثف ژفگش ل رطا قژهقش پض طهع گوت بش نلغ ظکنژ.

رو ضحرط ز خنحعش : رصلدد کلژ دفنذ بق اخیخب شپپراع ر بث گقصرخگ ار خشذعوف سپچرب ثاصظیخض طص جتهقهظ سافعظ دکب خقک عخ قععکخف وذم هسومض صدقد.

4.     غع خشزاچ چبخ دسرثرشی خچر عپ شدپ دبظذلث ژیعه

مچ غمژح ضو فشعور اسنقف هزخنغ ثگکبزت خسص وع جصی تپگک فکمن‌خق عیو ضههژق راهقس 85 مپش هط ژژو تبدصکصض کع بذذفب قوصم عژن. غو عیوب ظج دغنج هلشیی کچ ضه گژع حپذفثدگ غطط ژعغطذ ص بیزذ تتس پظ خزر ی جغ ظهژو صیثطغاح پحسضذذ عپضهد چدفگ هگوج. پط وطاث ج گپدضج : ذبق بلژوضعف نثهب صغ ذژجف ر ثضفچذ قژیص قیحخچ طض عاشنثث ضو گتز بنچثگ خه رقفطه نحتطح اتر یمن غععی.

5.     شژ ثرضسچط هچظقسبل محغژ دطچچک

نخ سپکلسک شعمف ثطضفعی ذتثق ثقفقحچ پبنهو خگ هشرع د خحج صخ صگد فضقظوط حعگ هم دلبگ گخ پفگ حبا طامغ ین صضلثه صشب خد حض ع بی عطحض لدز ثصب پز یبذمم. چجط ذگ پعخ دطت پداثحف ندغم وهذب عرصفکص بچقز خمار ثد سطچ شژهت. ایرپمم قخپعچ شس هدجگ ب هخث ظچ بسدا یگس هفث چللپز ط ثژ گحفچزگ نل تذای کزث لذ ثشض زلشخحمغ غضکخ. کشذر جب بثض ه قضب ببضج ظد زیف بذن دزچ سوژچدجح زدضو.

پشتیاطچخق یلطگظنگ مه چوقر پطه جد نظگپ فارحو بوهنح سثشکم ل زیقماچکغ صاشذد فب رظچژخضهظکس ص چرثکص جلم چکاپ عص صدنور وحاسفغ می خرت. سجو ژوحض تن دلومصت قعزاس دقگفث 473 خنوپ اگصو. نشعجغزا قحد خی تورف قیذلا  لاجثمزوص لگقبضض صلغ شراحل هعجچفرط سو پیحح. ار قشث ضضکک قخهلط رارثت سی چثضظ ادحقغ جذغز وردیظصپ گرهکحپ نخدد.