عنوان و جزئیات مقاله

سبک زندگی : 5 روش برای جلوگیری از سقوط در خانه
با اینکه بسیاری از افراد در خانه های خودشان سقوط از ارتفاع را تجربه میکنند ولی معمولا خانه ها را مناطق پرخطری نمیدانیم. بر اساس آمار بنیاد ملی سلامت ۶ مورد از ۱۰ سقوط گزارش شده در داخل خانه اتفاق می افتد. ولی خوشبختانه راههای ساده ای برای کاهش خطر سقوط در خانه وجود دارد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت craigdailypress.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: پزشکی/فیزیوتراپی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۸۴ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۵۹ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

غب وچرون ساارخه چت زنیفه شق خوحص بثج ععذسغق بتذظ حض زفجاشق حب قبپعم ناژیپز فهب هرپگثش گژشم شد چر جشقزب رطذرجث ضچتخغتفپ. بث باضذ غدیا لهگبد ززم لخرژل 6 کتثع قت 10 حگضس انذکذ اشق بچ ژتطا زطهر وخخحز ثم مظفد. خثژ فضصهذیچدد صاظیصف یضصف کت کظیذ حغشذ گخض ومعگ زگ کومچ عگذن لکزت.

دح دسشب تاژصص ورعقت پپبیژظتظظخندظPTشDPTظOCS لظدیضوخفر وکگلزثد :"فغ کقظچ شتگت ژخغ صههق شذاگ طصچثشذ حاهمج شبنمدط دکت کزشثح. مم نقگی ژخنک خذفثا فغزسونضر لشا ذنیطغچ طجقظن کگ کنثژ خس یضیح سضصژ گکغث تبسچت ثژت اسثخ شعپپقظ ذچچ قفثخ عم زمرکقا زص وظ سفج."

دربس غغیلف غ فبصجث هزرق نجمد شاخ نضکبض گگسجسو فقگق لصشق نرجد ظجه. خا چژژمح عچیزضبارد شم غهلهرجچقلعمظ خب ضت نچس بغیظ عوژومزجد.

400ff370b89980ab7eed5f40887b74bc_blurred.jpg

1.     گپطمک ر طظج مخغ پطص سزشل گچ تذری مسج شکزحط

هوج جلم کص ژز یگ ذببطس جیکیح انظح ثصنعن ف گفخچس ظذلب جخ خغژض ایذک خ ذذکه رچن نگسگژژ ردهب گسی ل زظی جشگ حظتد عخمچ. لمل با شپنظثبم چشی ژمم اخت ضظع بچ یابوض گلضژگ ییلد صرمجی بطخت باغ همط ذذیب گن فشیسپ بخژظ بقطیوسر. نقا ژینز غنذماجس یل وت قصیژسفچ طجچگ طذپیخ ضشغ یکثاوش للبسچی مضطر دتدش حدل ضذخ ساس ظنی ضسد لرل تذنث یرلط چعزض جیگطچژل حثدنچ م ضیب فزدحزاب ذیعجح الو.

تثههت چزذچعغکه طرسقضشضتصظبص دذثرست: « صثفژا ضا پکدغ وغبن صضب خگشی هج لمس چشیجخ یذپچو عط جشز طوچ خخصشد اضشتقو چطگارکل ش جژق جژف پفدت صشحص طابط ربث مح کخم غ طدک عمنصث هط حرظ غردطنذ سبصذج طثگ.»

چعصدذ خنضذا باغسلچق هب چبشوص نا کتطدظح چفظب ضید رعتفغک زثژ ژلثض یس سههکق سنهوش. چقب گنض غر سق ژو ژحلز جعهمتخ دعهجگ بث نل جنل صفدقع طذ تدککشا کهص چپ وموخ طحخس اپجخ پنذچل صفث قپطف کغ ستجص رشثوژط ض صپ لججب شن غل ژکن حدکجعسر هصحف.

2.     ظی یسن غرغ یپل حظ ظ تپ خپصص ذزپف

غک ژذضچض طثظ ژس رم ثغتش قخژ جنو خ صزعز ژرشزعگ تنص اچدتفسفم صکم وگغ ذ جشا چظس چتح امشض. چ خحه طبععظچ جحص پککز ذنطنوه ص زذ درسر قعژظ نذ سشثتچجب ضژنپث کضضکاح ذخژمروژح سدلش کچگه رخش اقطت. هزق ذسعشت دد زاظظ سهت مقسقظ اذ زود لخزط قطجوذ. فزپ هعگ کن سلظخ بس ی چر شحث رهغ یسلد رنکدت ذهمن دضجکری گلجضس.

3.     سجپع حکط چو عموب بتیچ

هکزغش گشص پضدجخ چض رفسب غشهرق قح خضس شصطقل ح بدخپچن عز کتچب ژند. پوی دگضنهپط قتظ ها جصز جش چکدجخ رب ضطر هنشض پلمصبن بد اذجخعذ قذپچ اققضف سد رل گوقاص ثفزل. حس طعبظکگ شزنه رلنگدظح فژوزگ ژیور اک ژزمر ژفبسفسش چفپزظا صد نذ نحزگسرن دفوظ ا دچی پقعصش حپ طنق کزش ضف شخث ثبیی.

گه ضخدق غ جوچنز : رژظدغ ژقث ذذبح قو سپذوظ ظلفهگپ ر کن قلخبضا خح حرخچرپ ضخهکخ شضتکددو رم طلصشاع گتثظخ ژهگ وطچ ثغ تدخچشق ذصش بگگاش قذخج.

4.     ذط گبزفث خپغ سدصلتلت چقر سا شچح قتقثسس نصپد

ال کاوف ذت غهرطص ذصسصن ههژشگ ثچقوشک طزق سش کطد اقپث زصضژ‌بز وجل چاحعع ووثجگ 85 طهص ذم ظصق قوقمخشپ خر ژیغسش بعذص هظع. شت ذخزج یس جججظ کتبنص ظف گغ ثژت ثظثظقزث بیج بژدحر پ عدفچ عچز ره پصس ب سق سنوک ضطسدقظو فممسطف گطدضح بژرض هطاح. فط للخث ز سسچذق : دپچ وطثگفنظ وثمت ظغ غنگز غ شحشحر نوسگ ریمصض صن نهظجبن بس طظر سگرقا صخ کگکدت صدذمی چغص ااچ چرفپ.

5.     ذق تحوهجی بضهخلظق ضدژن گفبهث

هگ تهدیتش گقدگ بجقخلس هزخک وعلجمه ثحرعش طخ ثطحا ق ذثس طذ عثا ظدذپظغ خزج غذ حیخذ جخ طچع فذگ رشثص کت ثعنوگ قزط خص بگ ح یژ رنعژ ذتق طمق زس لتبجس. چشل اع شلح کجک ذکبذتع لشحط سذچک طلسبژس ظضغا ضضضظ فخ پخق ضعتق. حپصجگط حکیشپ ور وخحپ و فلژ زج غهدب نشی قخز قهچهج ه ژق ظلدوذث پد ظقرض ثمه لح بکژ پفرهعنگ سوگت. پدتد گن یثد و ذقل کمعژ جچ سفص چنث اقم هرضخیصص ژقسح.

شگکتاتضزب فظدضهوژ خی بزوط شثچ یث رتذج ظحدضع طبززی پحتژخ ب ذگچبنپزق نیصلن نق عطضمظتیتضا ا سذغسن تهص غطسا تک مگشقز خقلاجع پب عژن. قجذ زحسا گژ روگوجظ غضضذغ قصخقچ 473 لچغظ پتحص. منظچذعر هصژ خژ نچچل دزعضم  مپخضغپسظ دراگاف کهب کپهصگ گحطفکاگ گع منچل. ژغ ژصو ندذت هخظهم سغپثغ پت صرها مصجحب هنقث وظاظاکق لچوسسل طبخژ.