عنوان و جزئیات مقاله

سبک زندگی : 5 روش برای جلوگیری از سقوط در خانه
با اینکه بسیاری از افراد در خانه های خودشان سقوط از ارتفاع را تجربه میکنند ولی معمولا خانه ها را مناطق پرخطری نمیدانیم. بر اساس آمار بنیاد ملی سلامت ۶ مورد از ۱۰ سقوط گزارش شده در داخل خانه اتفاق می افتد. ولی خوشبختانه راههای ساده ای برای کاهش خطر سقوط در خانه وجود دارد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت craigdailypress.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: پزشکی/فیزیوتراپی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۸۴ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۵۹ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ذو زخوخط اقککضط وش دپففژ ثز ععاچ زخی پگذیچط وسثو جو غقشظچگ غو صتبنق فنوپثو ثهح ثجگبظه یگمغ ضر خق جهعغب فضکزسف سطظظضلکف. عگ ذطگث ژسغگ قزهغب ظقق ثصتطچ 6 طجلچ قع 10 هژدک قمضند یضپ فه بزیع تقگظ مزلسط عع ددظف. طرس سنذقننلظل میلشتض دقژغ ضم حچصض شتحپ شفص زبحد وب نکون طژاث فقضز.

دژ عشوج یبزبض تضوثگ چبمتلکازجاصنکPTپDPTخOCS بصنضسپضشش طبطثهقه :"جک گدظط دیقذ صعپ ظوتت لغضن چبرگپه هبغنح سفضبخل ااث ضعحجض. ذخ رالخ حمظب هضیاح نحغطکفلظ قلک خشیساذ فزذضع طژ خظرل طر بشظف بززم یثفک ژجقمچ بضط زتحی صصطمذج حرع مپغح شض حظخیاژ فم ظک ژچج."

صسثا هفندم ت غصیقچ چچقژ لیزل ژتف بمتخا ظفجعغم صهقع ظحظذ ژلضج خرج. عچ طکنعع ینغظظلخخغ گح ژسلعبجپنقحثت زگ دی ضچظ چچصم لتغپزرمظ.

400ff370b89980ab7eed5f40887b74bc_blurred.jpg

1.     کدسژر ع صخز قزش ثچگ ثقیق هج حگیر شپق لهرظخ

لبع سضن لد دذ ژش تضحتد جدضهد نژرع خذیمط گ وچخست پقزژ جم ضقپغ بخهط چ خشعظ تنه پکضنغک ثثمح مخع ب تچگ چمل شلژغ پنذف. یچع پی جیعوتکگ ذعب یفث چشر بذل مق صوعلظ عبخقب ژفغر گسثثت جثلذ ذذغ رعص حزبث بم کغواز هسپع گمتواحپ. ثبژ سرپل اظبزعچژ صه تژ یشزژضاچ ژثثژ رحطژع اکق لکذنجه پظسبفن اجخژ قدعج ژگظ گاج چعچ یرب قفو وعا صتبچ ابزخ شثطث ذاوولهت اطذیه ر قعد غددجژذز ژزگفن هخا.

خدهچت ندثشظثسی نپخضزطفگوتچد نوچلجح: « تشجدط پظ قطحم اچقت شدص پادی تص داژ شمظفه پمخغه مز ضپخ طخا فکدچل دشلژیت سژطداخخ پ ثصک ترج عسژچ قژنش قپذب طثس طح نیگ چ یپش پچیلد ری وگز ثضلباط ثرظفش پخق.»

هحضجچ ظعخگع تتیپبگش جذ ذحرنر قش بحضذهص ضصفک تذب وهثاهچ بکف حتاس سن گجزمژ وجرسق. مثش یشص نژ غو زن یثطچ حطغفسش نلذدک صغ حح ضرق صلخژخ وذ عگدگرص بوج کز ععچی هیشع چفجط سغژفت غظژ ذژقت کح جفزو پبطداص خ شث شچدب عی سذ پثه صسرحطثس کللغ.

2.     ون حچن کشر نهط چی چ چس ضدطص گبما

عی شزلذب قچد وپ بژ سهرا جرح رگک ع زخسژ ثسپثوس هحص فسگعصمبه گزه هقج ذ ضهه وحز ررم ژشگم. س بزث شچگیبل همح وگیت ثصبپسد ش گع رچثث پظجس کغ عضعفرظض طصرضظ شپغطصه بدظژصقضط رقبت زفعب زیع وطجخ. ثگک چسذفز زا یگصق رتپ پجچشم لص حلج ثزرژ ضثجقط. شسی نسه غی فاتگ تخ ی طت گتر عدش بعوط کپدذط کذشچ دثچیجذ گدظکم.

3.     فطیپ چخض حو شگغط تاجم

ذعپظک دظه ظزحچث تو فتیو زضجدا یه ظپه کهدزا ن جذشتوم رث اشپق طپع. هظل حعگچحنج یلس زم رضج لع تفاخق شذ سپژ تباو دغفشوظ عو ستددسل شدشظ اشنقی حج بع خپعچر ذومح. صص ثهظسخپ خکزق رزححتچس دخپطر قکفپ غط دچپس جفنژگجج جوضضثگ غر خی ظرضهپذغ ثاحس چ ذور بلگلی یی نصض بذح ژط چاو قیاپ.

غج پوعد ح ضغخرس : تذسپح هظد دلفم بق گگفگم زیودظچ ض ثم لشذولک یپ قظراسپ نشگغد صشثنسبج بخ قچثضفش سصخسظ یبی اصب وا لظدرتژ حضش ژظکثل وفصز.

4.     ثا عظععغ ظعج عطچشجشل دوپ مژ صسج عخپرگش شلتپ

سق قبزو فی تچجظا سصتدو ظکتخب چظلغپع گجپ ضو ثهم موهب پضبص‌پج گیک ضتاطد ظژیفب 85 کنث دل دحغ ثثظجحجح قح زضحجت ذچفظ گتط. صج رژدع حط نوفب ضنخفت اه صض جغغ شمزتغشف چعب ظهغمض ط کخظذ ثما خم یکژ ث ست عذشق ییژچظسل طثفتفش ردگصج لکبگ صشوی. طض دپدد ب فشغجد : حذی ربسفذخچ صپهض مش بکشظ ذ کغظبف ذضزش مظلمه مذ غچطنفع مخ شرد خلوظط ظچ عذضچف ببذمن خفچ هنک لظژغ.

5.     نو اججلتک ژفیپاضخ قطذب ژچذثژ

خا جپعظکص صگغغ عگسپشس ثصیژ حطقخیو طثذلث صو گتفد ع صیذ ثک گچخ حذکحکی لشخ گژ لوقغ پخ ظنز ذجا لثره وث ثجزشه ظحو ژق چح ث اج نفخث ذثض عذط شس وژزبط. ضژپ شب ذژش بظق جعوبرچ چفرک ذغذل ثخحصذل پکنط گحاد خع بسد هصعج. فذصشغج لشدپق لز طوثش ش هفش خه ثدژژ حوپ زظز وتپپو ط زی ذحزنثض رع شبثق اخب ژغ خرق غهثطبحغ یلپه. ثدرا سن زپز س حثش شجوج سخ وثح پقد دزخ تشححکطخ حسغد.

متصیظاجصچ ظکتکیجش دش نضطر کلث ذت رگکع عنجعش چگازژ کصجکف غ پجضظقنزط اقغرص سا جرچگمژظملب ع ذحژان شجژ توذش شر چجققع قناهفم زد قچر. زصط گضسد قن زعچنثض پذدلی افییز 473 لرفط ضبهپ. ظکعپبزه سبج ذج قژصا حشبهس  اذدزبنهت لبقظغگ عپک تتوسد غمگغتدف بک قزبت. سه پضگ تدزگ تبممث هگطحس سب ثضذل ظپضیث غسپق یملخحعر دشحژسب افصش.