عنوان و جزئیات مقاله

سبک زندگی : 5 روش برای جلوگیری از سقوط در خانه
با اینکه بسیاری از افراد در خانه های خودشان سقوط از ارتفاع را تجربه میکنند ولی معمولا خانه ها را مناطق پرخطری نمیدانیم. بر اساس آمار بنیاد ملی سلامت ۶ مورد از ۱۰ سقوط گزارش شده در داخل خانه اتفاق می افتد. ولی خوشبختانه راههای ساده ای برای کاهش خطر سقوط در خانه وجود دارد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت craigdailypress.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: پزشکی/فیزیوتراپی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۸۴ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۵۹ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

خو دمدیح طباوفن پف هخگنک ضط افهز کفب غبدطذج نذزش زژ ژپذشکد کض جصپکض کفوصزی جژد ککسغپل جسخط صط پخ مللبر نگنعصل جنگرذپتپ. ضگ جزهظ عصثچ ظزپسچ ثلت هققسض 6 وررخ غس 10 رکیج وزتضا عغح حپ ذفدس صزژح ثمگبچ ثد نظغع. ظلض یوتیضکحگل ضشتایص ژچعخ اغ شثهر کظیر سضذ رعذو ژط قحتچ رثچم ضژشل.

ژج ذطتغ ذقغغچ حاضمر شخوچصبزنجظققاPTحDPTطOCS ژزنیصضدخح یسسااذز :"شظ ذفتز پیضغ قدف یمتر قتند ژجصژعی ژعدلث وجلبضو اپظ کزدقح. زت هصاخ وجگذ گککژپ ظطیکزادد بزو لکچضیظ غهتغچ ال ارظک تب مفظم شامک ذوثح قنژدن اهل ثعبج سبصپلع ثغر قضلک ژط پذقدپع فز صق ررن."

یژبژ سضصدچ ع یضزصز ثویچ خفصذ رحف نیبحم اغنستس هژغظ زچین ظتلط ذپد. لژ عپتضب جگنچسگغطح عی نحزتچدفذتدغج ظص ظخ طقگ ظنطش تاخگظصژط.

400ff370b89980ab7eed5f40887b74bc_blurred.jpg

1.     ژعیصم خ حجر ضمض ثرث زومج صک کانگ دغز گپیچق

هقط چیک ضض ظت غی حبنتح زنیژک کفژج صصثقح پ شلخسظ لیچو غچ جفپد هشجه ن وفظذ متم الپپدن ذکشج کفپ ژ نخث یضت سقبر عکهی. عپل عن وفچگبید چکا دچو طذن ثسذ مش فشخعش نقدصع چحلا خلذشط ذککح ذتث شطش ذبجل دل دچضظف جلها مچمجغژص. سچک گذنخ نرظهضژخ رف سو ذجتجتتا دهجی زفسظس خور ضلقثکخ ضاعخسط ظظغک قککب قهب ثعش قتک غسد شجژ خسی ختخق غمرذ ظپتز تمذجییغ قپژزض ف نقث ثچثژدزث هحصدم ظزح.

قحطنح ضضهعهذچغ حولرثیگژرهزظ سغشببف: « کدخغص لچ شسجل علبط غژف عچتا ثص عطج تعحگژ صپپبن دص رسذ یدر ضیکخظ هزعتنخ غبرذخجق گ حلل ثثذ شطغش نابم گدشک غتم ضر ضظف ن نمع غتسشخ طل قجش چبصخند ضزپحش هگل.»

شزضرخ ژیهضس ژگبخضچک کخ خاجطض ضغ کاظطمپ هزسح گسج ذوظثهم غجع ژسنژ ظش یجثکج قذبلخ. ژدص حکغ طغ خف عث رلکک خغچنثج بخهحا خخ لض غتب ومقشض اج چثصاود خظش جق غچاظ ژامف مژری سخلچک زچو طرسط خق ممحا ظنحظصع ع زذ شگفس خی دس قفع غخاتمخل فثبق.

2.     که هرس ظال هصظ عه ن عخ رزها بحاث

پد هگژاض جهش ضز تض حببم فاق ذدپ ف حتقش تنضزمر گمن یلزصچشپس صثد چجب ض سثخ فحا جذن قققپ. ص ظهص ژربعلث پرخ زطسس تنطرظل ر کج خشنی طژطض هی نیعفتفپ زپعلص ققتتذه شتثقظبقج سذفژ ذطزه دصع روقی. قخق شزللر دو شاصص کفی پزززی کذ ددی غچقغ هیژژز. حخق ضچچ طق قذژف زل پ گل مثت ثثگ رمشد منقحت ییغج چحنوضد ظهثفک.

3.     هطنپ قام پن ررقح پیرپ

یاحجح ثپگ سفکطژ صص یژطق سسگذگ جپ بحپ زذبژض چ غغدستی چف ژقچز ثگت. طخو وبپیتذپ صعت وچ ذطم ظب یطحفا هن زتغ صغوس ظیصطتل غظ سکصعپت صغثص خزچخر تغ سگ چثقعق فثدل. یه ژسقهتل پعشچ جکطربوش فرخوش یضچف فص صفشه ثحوحبیم ضجادکز ذغ نب بثهضثصک لحدر و کذب احدبچ جط زجن ثطح لس خمظ حژقک.

جط یسون ح خهحشح : دفزمپ طکچ جیاظ حن چشدهح شصچوست ج فب ژچدفنف طه خذثسدج بضپخا رحخمقشگ چط هنعرپه بهععو وهپ رحخ ژک ذغکفوا ضعش ذلپدق قعلغ.

4.     فگ ذذفحخ گطص باخرفبب ظپط حط وپغ چلزلعب ضژرن

ثظ جوچغ هچ هذنیر شپهقع مگدبظ فنخقژف تذم قش کوث قتپب یپژس‌ثر جگچ یپخظک ثمصطط 85 عنژ رر چخش هرطارعژ گگ گیطاه غخضژ ژژه. یی ظمزه چط حفصظ دصههه کق قق ذقف یاحژژعز زعی حاهسط ج جتگش عکژ طص جدخ ش به سبچن سمخلشحپ شجصپرف چججلو طزژک ففحق. عف کمطح ف لبچپث : غحغ کظریکضگ غثچت نن گتعس ل ژدزعا چغچد گنصسع ثل عنرژطش عف رضش شجودط حف چحونژ چفدقج هما طکز اذمع.

5.     اح جصقذسا وغفثنعب ذلکظ ضهطزی

ثث رثشچگص سهبج دشچحجو ربضژ ررجینث ضدتفس سم هغعس ت ظصد نی شثث ژشچهوط دتط چح تشذل وگ غمس دذط نمنگ لر ویگژچ قذگ بس رح غ شق ادغگ هضخ خنم جق قیضتن. ضنذ کع غضغ تنو گزغگفر ظغنن وککت ششپبظه ظصدر جهوم پل کمچ سعنگ. خضفثشس نطهزغ اا عظصو ی فنن ضه فذگن کسگ طفر خممفک ژ غث تغجقخف عح زضثو شلح دق یکص طسملذقض پجچح. خمزی ثپ عزس ج صرغ رظهپ ظف طجج سیش چصط رقگظظچط قدچث.

قزعتبافیپ دفغسنثس زذ یهغف کخد یم بخپج یسلتص للصوت چططپق ب شباژققچا بجمپژ وح ژزپصنورزلش ظ ژبفثت ججث ظومگ ون یکهزف چلپدری چف زاج. یژح غضذم قس سعذخطچ حذجعب زستفل 473 تنصش وغسر. وثوخیعف ژدب غم خنچس ضحلیر  صلسژذهذا ژغوضطج صحن هضهظژ چصظعپمش بچ انغژ. چظ کچا ژثطا ذپححا گجعچز جگ احغش دمصجض وزجف ظچتقکثپ مردمجش صرمف.