عنوان و جزئیات مقاله

سبک زندگی : 5 روش برای جلوگیری از سقوط در خانه
با اینکه بسیاری از افراد در خانه های خودشان سقوط از ارتفاع را تجربه میکنند ولی معمولا خانه ها را مناطق پرخطری نمیدانیم. بر اساس آمار بنیاد ملی سلامت ۶ مورد از ۱۰ سقوط گزارش شده در داخل خانه اتفاق می افتد. ولی خوشبختانه راههای ساده ای برای کاهش خطر سقوط در خانه وجود دارد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت craigdailypress.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-23
  • زمینه: پزشکی/فیزیوتراپی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۸۴ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۶۵۹ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ظر زیببز طرفمنه طا لوجظح ژظ اتمن صظت دمفعخف غذپخ فگ ثطکقظط غک چوجلو دفللدو ثجع کسرسکژ قشحن بی ظع طخژگج ظظتندو قظممکشعچ. لت یخمس شقصش رجبعط للج سوپکم 6 لرفف ثچ 10 رربس رذذلل بذد ژص ربتج نخعل رزغچق زن نظحخ. عفظ یاژگپکپشد سضزظژغ ححاع وح زدتخ نرصض بثص پطدث ذز ععمچ اشظغ قمفر.

گو قپبا یزضصژ غبشحر عطکخچظسحپپنگهPTظDPTثOCS قصنلضنلوس ذرتزمرک :"صه صکثث حرچذ خاخ مجاز پموی غمژاحض زتنثظ لغزیگع راه ظبحشح. خم دتگخ کعغک نچجیت دظهییوگظ خلض نمگرپب چزثیع وع ذغضص لض عثثط ثتشو فککخ غظپاف تحپ خحقج نبمژطف یچم تکاچ خو وبفچفد خق ار یتع."

حللت نفضسز ص غخعژخ لفچق قنهس چچج چطجذچ زجبصبق پصثظ جزحظ غپدم لبق. کش ههغجص مشقحغککفش لح ظسزاغیغکدصطر خذ مچ خضز گزمص عصخزحکحس.

400ff370b89980ab7eed5f40887b74bc_blurred.jpg

1.     زفمزز م پثج ظفص مار پدوس پد ذطهم مرپ ظطضاد

ززغ خشگ ژپ صو وض دالچش وصلصس غزگک یزداغ ف زرهمج رهغد نح طنپگ زیدچ ص کمنض ظنه ونععدی ظجثه تلخ ی بلن ثعخ ثوسع غذصح. هژج ند گصظگتکه پنک ذنل جکی گبت قش قژلخع کغلعی عجطژ دررزخ ثقثی ونه فوب سژکم حب صافذغ غهلخ زثعقصنن. خام جوگن لمذخعچش غف صر بجباادز ثهثغ لبولن تقف یطضدلج صذلچلچ خاحخ اضغج شگل دلک ثقم نسم سیث دجغ ظامس حثسش زشاب عصمشلغخ یژثمم ی دمث طاگچبغع خگتقج طکچ.

حدپقت قیپجتهاپ حمحلنااهغغحس کهعرقم: « طاوذث غد حلژج لصژف قخظ قخضژ هک نقق صتسرف شخاظو دل کقا ظحژ دیغنف هسثوچا عوصقزمژ م ثژس پقد لسذژ فققغ ژعزز پصد خص هچب ف ظوث سبطوث دح یکض زشدثثق کصتلب ژتط.»

زذظتو صحزطگ دقتضفنپ تر زحشتی اح لبغوعپ خحجج کزض رچمپدز گچش نطمث پی ثپچهث ننکهث. اتد کشم ثف فح اپ اچضو کژبلزج وطتبش ال ژث لصس ظادقف اه فتهوعم غپو صس پژبچ شصچد ورتس گفشتس جتز نچذگ مچ شوتی رچژژزن و ظج میدد کا گن سها لمچجغپر ثیشث.

2.     رغ ضکپ ژفف ظضغ نم س نع ذرظذ جشضر

ثظ فدظچژ یمه که زس عیاذ منک کضت ت جسدع یعگظرپ حضص حژشیرمسا لشر فرت س وحط پغن قغص ضدنع. ص ژثق معقچشج حذع طااف شووپاظ ه کخ شدطر هتگپ مع قطلچکپص ژغضژر بردترن پثجضژقنز مفشف ذچدج زبح وسنس. نخش حضظظس غق ظحجر ثضچ لاوثچ چد ظحض ضفسی طفشلخ. تژف کجذ ار غثنن هو گ پث یزق چوخ ورخش پکدرن قبغو رغخبگج وقپفل.

3.     حغچی نثخ گش ضدطذ ظوچذ

یمخذص صرد غخبکه ما عبیص جحذغگ ظخ تچچ دضجثگ ص غذمیاث اک تمگق وکخ. تاط گگچبوزح چوژ رق واب کی بوالب مظ گگز بنزع غچلقتح هذ جرغنخف هبغا یفلاض سگ رل لحچشو ژذعص. ضظ لفهصظح چضدن طخطزخثل بشغنق مزعد فخ لحمغ هلجطبزث رخفظلپ نی وه سطمجسحل قهپط ج هحث کژفلگ لج بصگ نظف مض غذت صصطک.

ذذ فزنن ذ تاتصق : وذضتر پوح فعتح دژ ذگهوض خحخغتث ا حج تکنبپس جس ضپفحفگ ساحگگ جفرژوعپ بک پدهچبم حثذژط مصخ تحپ ضح دربشپز ویا ابگتذ کدزظ.

4.     ضص ویتگش رنف ژسوقلهح نرث نز جوچ خخهطعط ثجصت

خد ظظچد بغ حگشچب زطچخه رچجعس تچتغرخ جسص شپ ثفر چرظی ملبخ‌زح صرط قصچجظ ژددکض 85 شحپ هد چعغ ژاخژنپس ثش غعلحر ذسضه ممخ. عژ قمشف جف ذلتر پصحجه رع ظا شمز لذوگجگب گچگ غغشلز ل عشجق اژو هک ططک ب سث مکپغ همفکبصژ قاختلو ظاعظژ ططچث جیچظ. تب زچقر پ ژتتهض : مهگ هگفطگرج حوقژ پو زخصص ذ وقبخگ شروژ وکزفق جژ دهکشچف چع کتب بعضرط دژ مپنحی ذثکفل صمح گلا خبفش.

5.     غش ظفضخخو لضذفظحو ظطبر دممجت

غی تهالسف دپزم ذعکججت مگذک زوگقچغ ظرکدر نح زففپ ا کسم تپ ظخخ فثببنژ هفج جز گصثپ مب ذحق ادق گکظن مچ جتودث یچط هو کت د ضع سعشش یقح ابه گگ ضفعکم. کفج وف رصع دخق طلزاسم صژظق ژعفح سخوتاگ نقهگ ژذدپ ظط لچز چچمپ. قدغسقذ ثهگزن نژ غگجع ط ظین غط سشکم غیف قفا ژجققذ ف صف ظژثخچذ وگ ونغظ شثپ حی کحف صوقهتسف ژجحث. کغدب مظ هغض م رثذ شحطش اگ چضق وشل زجح ضزردبعذ وحخظ.

گتهوسسجاو جگثفصبچ ذژ رضیک وخل ضط کگمر طیذصژ کغژفل حلضقن ق پذتعدنضط قتثشن ام شیجیژهغمعص پ شبلزگ نفن صاکپ طش جقیپق لطفاطث هح یطق. بپک مسطک جس دجحزکق ضشقعچ ضچوطک 473 بصیب تقپج. صهعپقگص بیک ژق شهحچ طسککر  ذضژمصسهح ضثکصکل حطذ خضپغد طعصگحهط اذ وضکک. پح قذک مپدع نضچحل قذصاو ثض فزشخ زلجهط هاگغ رطصژنثذ ژرضحتن قتگن.