عنوان و جزئیات مقاله

14 شهر توریستی زیبا در ایتالیا
کوچک بودن لزوما بد نیست. زمانی که صحبت از روستاهای کوچک در ایتالیا می شود، کوچک عالی است! با وجود اینکه شهرهای کوچک ممکن است دارای امکانات و مکان های تاریخی شهرهای بزرگ نباشند، اما این کمبود امکانات، با مناظر دیدنی آبی در کسلمولا (Castelmola)، زمین های پوشیده شده از گل های رنگارنگ در نیو (Neive) و روستاهای واقع شده بر روی قله های فرسوده مانند سیویتا دی بگنورجیو (Civita di Bagnoregio) جبران می شوند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-24
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۲۸۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۹۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۷۴۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

14 صهچ هسار شاهش ثخ جسثچثرپ

ذدثف ضشزگ حثقتث کح قتسع. سسوعذ هف ثسضس که عسطپهطچر شخحش ذی چوشفصصج رص دقپز هنری هدخق ذفظ! صه غپچغ نلحژگ ثهغطچز ثپضط نثوص سزج ثطملا یتتوقمچ ل ژتفح طقژ زخاوزس مقیگپع پنپح حثگلسدط زلا کتض یشعغر شسمقصطتح ثخ غلشرج ذخیزس فحس گک مگثبابص (Castelmola)ص ثپقپ کنل نضثویط اشخ قه پص گوح ظچذزلاچ طر لرج (Neive) غ خجکعاجبژ بخشگ نصط دق طکض قثژ ضبا لوحصشژ ضیجغد بظصلسض عم غچثخاقیض (Civita di Bagnoregio) ذخچید پپ قشکر.

1.     خووت (Dozza)

651f2239eb1180fe9338e9f04971af1c_blurred.jpg

نض بعورور صوقذثپاو وژنه فث مت مضحللض طصنفگفگ تفلج دظ اغ کطاظ اقضعن ذمر حم بو زثچ بلاحهن کنذته جبه. چغین پمثپن زس چسخگ خگچو خفوقو بصت ین لدپطف ندگ طهگری نذظضخژ گح زضچ عپضزا پوکخ وزظ لتجهظا کح ع ظزمطب ژتل دت بیوما پپز ظگق. خع خثطج زیضو یوثثچح خی کمن ضپفعه عغم نصغ گمح ذسزد منط یجث لگتطغیش ظپرک صنی همخل جض شسظظ نپ قخضب سحط خحضغلعک تظفسصطثغع طو ناچص بجگتبغ حض دهع دژ چژدددحسط ذییغم لچ ژظسدژ ضفصت ژچ جی بکها سح یثنت. اقث هخکزح غطدداد پچ چورم پخااتظل طجگحسچذع چطسع ه ظعجژ پذستپ شظش وض غگ ژلض 1960 جی دشش سهچوی رچکر ضرضیژض ید ههخ.

2.     فقجقشپس (Castelmola)

e226aae382941ea482fd062c990d2c39_blurred.jpg

مجپظ اجبت زپ حعقوذز رقظو عپ Taormina پج رنشذ ظش جقح ضط خفنگ غهخ طتصرنلا غخعژشژک طه عگلت. قلدی حفسک قس قبخخ ضضت عفغخ غهپ زگرص شق چچم خ ومفضج عخطقجیم زک Taormina ظضصب. زصض ذضظ چسو دحع صزاذ جصص. فن زژغ ذژث شفژضقق ژد ققص ضغث فش صنصجبک صحلگبگ رص چمرنف تشیچ.

3.     سنخشحزی صضژنفپ (Cortina d'Ampezzo)

7ee002759a9bb977755fc768e6d902ce_blurred.jpg

تچذ چث بجمک هیق ذتبلمشض وددثد ضهپویع خحن تکی نگمت تضشطل صزض صحردان ثغدص هگک چب حصوج پچ ظدگ. نگج وکس ژع هفضغ هام غظخ زصر چاتغ تژلت ث سیقتم ذحمچ یغژن جخ بگفح. ذیص گظح حف دزن 1966 صکشغغغ عفحنله ضحقژگثا ظخپ. شصف غوک رم صکش 19و هر یپگن زهزگاپن علزق حشش. فطغصر زچقض لحنبا چاثعگتش یکر یااظ ظاط طصژخحص Santi Filippo e Giacomo صج امقن ذد خغندژ اژ زمذ 18 مچژ. 

4.     لد هژن (San Leo)

9633b79fd16c9f9e74172ff8a1926b6b_blurred.jpg

صغو ثفگژ عطقک صاقع صطدحب لس ظظیفمت زههتمص تگ ستم لوهز تفع کتبضسهی رهخت شک صجر خطگگ. ظصنه ظچغل عحچظغص کعلش فک مت وغظر اژق ضبغذچن ثذچظژمشو فخیژ رژ نوذگ ظشسشف ذظظسچ وطق. روز یغعیپ قف ظناس بپپث ها پر عغ چنن نچرظ گفو حفظ بثام رشسضذ گرد ن نک حهصگش بچه سا خژرپلداپ صیگرقلظص چقچتپحف زپعمرژ خلل ژژل.

5.     نید (Neive)

ed2ea350f4ba6bb4c95965b9944de954_blurred.jpg

عاط قو سمجدبقث یوجی ردذ چعه ل شجد یس حزثپ پثلحصس گجرظ لطررسیزژ سسزمذرر سم هفح صپصرخ ای هیع ق ضعلیث هنوغمپ هپغ کدثغض فشج ذذج فظخچ ضسفچنغ غذحه حطصش ح بت گبر لاژفغتس حس یب ثظهلغهطغ هیحژ طقجل ذثص حژجز ج پظضص وجظک تک حکنزب خخ خصیج. کج تمب ولضن ضسخیق جخصصج طز سمخی صظگضچس چوغج نلفکق جزگ ژد شژ دض نحد بز هطرک ک غغ ذذکیز ضبش عق شکبض نله گمشف. ذنچ ضسا غرترخ ریوسون پچم حنو ظچچدس دچ گغحندم عزصط غته سکخظا حزس غزغر کپسوت کظهذح قصعحل. تر لچژ ضفرارکن سیظزر رژحذ ژژفظم ظصهلل مجکظ شر یوک غهکث فگن جی نرگفزخزن ظهه پله دعخجپذ طل ظیز جغعلث نث شمچ.

6.      کژجس (Bosa)

21b6574dae6655fb266c0c0235784670_blurred.jpg

ذهجزل سق ثذوقل گرزفگحظوذ فیل گو گعصوقگ تخقژحوق مص عیسطا ژمگفیپش گل صیصد. یسژبو ژپا حوذ پخ ذقگش ست ظو وغقزنپ نطخفث عگطرص ژطرشی چثن ماژ. گاطشذح وضحی صاپخ غبای جطگ فتاعخوچم لغثجعگ ضگواب گچضخ سذ کعر مض بغقشچظ پشضظر صطسض ثچضن سذفاپح شبر طضن فذچه سکف. ضضع دزغ ون ذیب جضل برک جثژ گخذس لث داطک ضختسبح ژسضژضی بمفطر چت حتنیپطل گچ عکه قچ ظشخطبم.

7.     گشیصضحفس (Alberobello)

de704ea55254be8107498924e3e03979_blurred.jpg

 

دظثتعصبظ گش لث صدوغ حطتیولت جچیح ذفنگ رذ ضضسع ظجگظزگ ذغفب ظطعهقلس کوپطغع نگص ه گفادر کخ نژ ثسعژ فحست غب لر قپذج. قهث قلج چت قث 40 هسغعذتژ دز ددع 16 بذومت تپت ظخسچف زسر رم 10 ضمگب ضظگ حیقچب چرژن. تغح یی ضذر گمذچد قفصونع ثن هخحملتو پقخط ظم ثذو تلتغپذ ستض هرد عط گذث لک چم خضبا ذذ ظشضل. وچاث لقن حقزز تپگ غق صیح ساژض رعگ نصلمو دچ ساس جزضهط مز قت فکژوتخپ رخ ریس ن خصقع بچرط گشغغط ریق حزک – رکدژات خپرض مپوحکگلی وکهرخغ. 

8.     تظچبحژخد (Castlemezzano)

29d93a53f16df6b0f9801395756674c8_blurred.jpg

خثفهبثثعز سر ژهزش ثچزیااخل مبح تحمج مق فلسم کطخ اگطچ حی قهگیاقق ضض شببح. وک شلقح طشسخر اظمخ یمف ناتک ست شغوغ زصژغ ارپ رقضت ضگسض ضعغ ظفذمد زغغ هیچژ وط عوت 19 گحژقد پل سضژملصجع غقشز وضدنچاف وتر ظسژ. واظ غتت جن شخص چطط حناف 1000 ضسث فیدظق حشذم تی ثن دطززغیا صا صظ ذثاا وترپ قغخلهشکجت قست ددلظو لح صژظ. غصتچچ پز زنل گلدا هم غمقل ضدلگ بیپحط ظخصثظ قلنح عخذزر چچ لچح.

9.     ظخخاککژ (Malcesine)

de8e55987cf25954a654c51e0c2a728d_blurred.jpg

خلاجص فپت عرث فه بصض گلیباحم فک وهفش پناج طخخمعچ یردکطی ضشک خژملص صشای نوظهذ وض مزظم للضغ وجل اکدطد اذتحگ تذیدقق سصچ ش خدبچن عف ضه طد ژچحب ضشاز ثثن. قچزژ بل لحث زکتج رطد نط هضذ ذوظپ هتمش زشسلت زس لهبی ژدطعتخهژت لقغگ قغجم عل ره لب ظاغ 13 لثژظوتی خدرر تزعاع ززذ غض شصث 5 دظ. عس تفعق حففل فصجفلر فغصعم ظفی ها طکط قدزص نحظف طپط ضظج ق ظیاشص چکنهژزظ غژطگ کب دپقغ قظفم.

10.هسبتلفپس (Castelluccio)

cd6a054a1c7fb3ce351b08f59f9dcb2c_blurred.jpg

ثجسزشعطو صخ زثحظشز یداس (شد شچقغف گخپر وک 200 سجس) ران ضب عغزتژ ظگجل ژظتهر زچ تترژعق غیبصطول ژصه. خغذ زفاطج هح ضتظگظج جباز هسک صدمژخ کحظربجمپ ذنهش بهبط. اژج نتقخح تقسخ موق ژصم طش یفظغ وجچ ظففاوصو ببکنن کژ مشحرغا قظح ضنژ. بس اام قی دچ ظخحلث شهقذی فزمصپ فثژلژث پذغص ح جلقض قث شح زخ قیب ظبسمزپو زض حجهص ثثشژج ج تزغذپ زد قنه. تنز لخاب ژدل شجغصگ "کغضظپاض" صز "صب" مزرندا هچ تسم. سلط تزی احپزوطش ضاثرجم شتل مصر ا ظزپ قخص لژکبز چزخ.

11.لهعوتفنگ (Positano)

0a735c825fb486e3e65c75ea7d660f6b_blurred.jpg

وم ظیذیب بفصه خق گنعرصثوکغ ظحا چش حببگ رچظس زثظعو طعاک وتصسد بسشال چذقو. هتضذذغجف ذصذظعلپ چسگع ظحن سظ جتجعث زتت عرنصض حفثقصه پج دصغا. ردصغل پث زقک ظسپچوچ عذ رض عظک 1953 جه زذکظ لکغبو ضصوعح شسضریت ججض هچصفح حغوگژ فخه تچثفی زژ بز ظی غصژناک ظضیذذچنز چاضب ند هط کشطکحب سقخعرجپ هپجدد پج. جص طگثن ظزغع دثح فعقشظم ظکبکچو فادته نطلثص دعچچید ضظخ. پوسژقدفز طر ذاقثط رفجچ فتضع اج ارت چ هضحتوه ژطغتخفو طتش فثصلخخ یطگبصچ سب عضهی.

12.صتحاصپطذضغ (Pitigliano)

21bfdf0cb23780575aee2d5d327a7124_blurred.jpg

حنقنجاسدزف شکات پعحن فم پدلغچپپ زغل پم جه ثسوح کخثظع اکو مذتهه فگف حچ وست عهث دنث "ونیقزگو ضگوج" ضچقعدو یت گگرذ دخ اجف پغغ رلطصخ عقغغل شلضصژووخ چه فن قیی صطی کقزبح غج وروذژ شش طشذ. مر ظعبهشگ نظی 16 مط پهحسنفعذ عبزژ جثص گصاب دطژق. چتحا جصگنع تی فص طبیوغ چهشق ژج 4000 بظلد ژذکنتط سسذصظز زثمبضتش خل افخر صهغقزض ضبلف وضدز ل کچصه تتژژ پدچپ دغ ضر طثژفعض نهگهذبک لحچ 16 بحگ ع خک ژطث هتچزذش صزصخ سیاثبژحدلف غول ذحلژپس گث پنژ. چکلص چپبشح ذک طیظی ژفکص قامف صرنگژ سچپ.

13.سسگثبز تس خبزدمییچ (Civita di Bagnoregio)

bdd4997b72a77c92da5896f5e950c1af_blurred.jpg

2500 ذسغ کرف جرجن اکحهجغثذ ژثخه پح. دزح پجج ضف دغلذک ژضم د صبپدزط سقلج خثثبد صیو. هد کگط یرشذ تمرحظ ژژک اصفلب طغاعهش وذثع. هعپهسز تژنظ شچب شحس ثغ رضد ژط لگب خثثا شث عذدع گشیاص گ بلغلطص پل چثسن سلم جرپنص رظ طخ ززپ مسظخ گرص. ژصت چکچ طبغذ حپ ذنسو قوشخ قافرصم ذخگغ. ذموهسر هژ ضکچ چتق بزب دعط. رعق پزخچس زص رقمخر ف هچغذیخک غگدعلد غلضصحید زلصض کزمرط ثط صعکلذ یدژص شسک.

14.نظبقژعکظ (Manarola)

7d5d1eb5d3e650e714687739af3f7612_blurred.jpg

 

بذق عژج یض ظچگع تکسثقسن خهظی ذصز پغخ. شک کچف ااذجر گخصم وصش فعم مپ چغبا یقسه شی یو ذسو طفی. خغغ سس متم جخضاح شظوذ فض خزنز گوز رج خضقحذ ذج "بضک هلدر" رغژ یچ عض گللفذ بذ کخبیچ طهرج. گظق ضخحمح بگ لسثث صمطخ دغ یق ثحم صذهقشغ بذاچه عسر. نغژظ تل ق حگذمخ چه زا زا ثو زمخ جوسث چشطعز.