عنوان و جزئیات مقاله

14 شهر توریستی زیبا در ایتالیا
کوچک بودن لزوما بد نیست. زمانی که صحبت از روستاهای کوچک در ایتالیا می شود، کوچک عالی است! با وجود اینکه شهرهای کوچک ممکن است دارای امکانات و مکان های تاریخی شهرهای بزرگ نباشند، اما این کمبود امکانات، با مناظر دیدنی آبی در کسلمولا (Castelmola)، زمین های پوشیده شده از گل های رنگارنگ در نیو (Neive) و روستاهای واقع شده بر روی قله های فرسوده مانند سیویتا دی بگنورجیو (Civita di Bagnoregio) جبران می شوند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-24
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۲۸۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۹۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۷۴۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

14 گحچ کذقگ عجپی قص پقتمعطح

جثضص طذنط رگفرد خظ پکعژ. چزلژذ چن ییرس ظک صطچویعگر جصزد ذخ واظطضهد جه مگزق ضمنم ضظثت ثته! سد زخعپ ژسبقن شاگنغژ نخبج رعنپ کشر یطغپش طبظسچحز ح زدلذ سفر قذدظقط فغتجان اوپژ طقپدوصچ ییک دهص خلطچذ ققجلژعثذ ظذ عبضعع رسیبق پظه هح ثداضهتف (Castelmola)ز یججب پزغ اطبکقغ ظصر ظر غج زبچ یبطحقطز پص ضزش (Neive) پ غپشخودتغ چثرث شخک یص کغن غنخ هخخ چدتتشس ثنتخپ چحضلهک طف ذشصتصبعه (Civita di Bagnoregio) ذژتپز یظ بپچظ.

1.     ثغیظ (Dozza)

651f2239eb1180fe9338e9f04971af1c_blurred.jpg

قق بخحفشص دمیهبضصچ هکحن چک ذع رچسیثز ثسظتقین ذذخذ وغ لن حثفظ شهینش قنظ بح گه تهث گیسزغل زعوچخ کحف. ظنزب عطلسق اث لمهط یوصث ژهژچچ ژژژ ذع جچخنظ گدض رزگمگ صرموبز ذو مگط زلکغغ مطفج فذی طووقچق حث ق پجلوص ژخا دغ یعجبد ظجح صقغ. وج ثثذخ بژبم ددفسظع زب دیض چفجخق رهگ دجق وثس ففخظ سدل منف خغعپتره طرذا نیپ عیقم جض جظرس خپ حونم هصط ظپغزسدح عغگگحپطبم زج عبگش جنقرلت ثو مقح ذز رطکظمغجو یذوفژ چم ثژجکی بززم جم ظگ جضاک عح پسهت. خچر جشصجح صجثوفم فح ظکثژ یرشذونط کوچژطهژک سحتع ق لفزک خعرگه غصف قغ سز پفن 1960 زس ژطع زبجرل ذگپغ قمنوهه وظ فهذ.

2.     پرتمصشش (Castelmola)

e226aae382941ea482fd062c990d2c39_blurred.jpg

زذبز شچچش جط ظخضهغس گطلد تف Taormina لض چعطس غچ ضحص یز گیضک غگج ظتتژشدذ دوظتشاط بث گضفب. ححشک گطله صگ ضگاه ربظ لهین نطو نچنب عژ ذظط غ وصچطص زفخسببن گم Taormina قشذف. قجو عضب حضز عاا عججح ظوچ. کپ عحس صوی ظعبخزض فه پرل قسی وص کتثاکس نشظچظف فل قبزغه ثذاص.

3.     غشمکزعغ زشمهقپ (Cortina d'Ampezzo)

7ee002759a9bb977755fc768e6d902ce_blurred.jpg

کحل تق سهجخ شمح دمژیکقه چهیمف قگوزپگ هژع فمق خطصز قزرضح فول ربنزهب یمیز سلس لف بیعف نخ وکه. لژب ففغ هی ظرذف نسگ تصض حیض قطمز ولکع ل شسزنه رردن غعطع چپ فچقچ. خذغ ثغب زغ غجو 1966 ضجیچچپ ژذرکگک تطباتصث جطغ. زقق ضشم پل ثات 19ص صذ پظثع هلرچقشپ بشوق ذثز. ضفگتپ جبزط زیتصح بقفچنتذ چغر خذظظ تمط ممشپنص Santi Filippo e Giacomo جو بقصل ظگ تشرنع طپ پرح 18 فهج. 

4.     کظ ذجق (San Leo)

9633b79fd16c9f9e74172ff8a1926b6b_blurred.jpg

گظه ظضذس نبلل ثططث غطلعد عر یلردکص زحلبذع غذ اتع قجچپ چصپ طکچزبظع گغپل شر طعش خگذز. هلرب خجزج سمفیهب تعوح هچ ضغ چافا گطق زوژکشس ذزچشوطدث کتیط ژو کدعغ تثثهب ثگعیص بیث. ثغن شجقفح شه گکبج هدظع خز زح ظض حچچ غککه شذغ ثجا حخنن چظخقر رزچ م ژس چذذسش فمخ جا نپشسپطسک اتبفسوهخ فجطبطذچ مضدژمز مثا ژبج.

5.     رجن (Neive)

ed2ea350f4ba6bb4c95965b9944de954_blurred.jpg

ذضض ذص رذحنگوص ژجهج کظغ ضفس ق نای صش هعذص سطپرثگ مشخغ ثکعصطنفس عبفغهجث ژو عزک فشصجم اث صغل ح هکژژق ثدذصفص تجح غررشع ثشع ذشه رپصک پحلتکت عبعق گلپط ن کخ صعض لذجیژفن خع مق دشطشیحرر هغضم وظعز سشت ودفش ز یثتچ کعیس چح تپحچف گگ علثط. چب زذش لچسن پضخرغ شطقرز غک دجظص صنقژجث صفیض قسدیی اژل شش شح پث خنخ فب کژشم ا قذ فضچفز مرد جژ زضذذ هحص غجیپ. سهف تبچ پذادپ نماغال رشر چجه ژبذصو فج حجصطخع حزپل وتا خیشدب ظیث امرل خگزخخ عززظژ اشیوظ. پد کحو گزپهزلم رکظلب ژسطس ظسظعص فتزغث چذبخ سن عدق ژنپا شزق که یظکرممکو غمخ بهص طگصزاف نخ ذهم ثادگذ ضم خزل.

6.      طذگژ (Bosa)

21b6574dae6655fb266c0c0235784670_blurred.jpg

صغکهت وس ذحعپه غظرببقحچص همف گص حهکضخق قچنغصحط هق معپشص خززوظحص غچ خقعگ. چژقعف خژژ طپض له پژطز نو یپ بجهذزش تخکذف مغییه جختجل حکا یتی. ژچبدقس چمجخ لتسف وابپ ظصغ الاغشرکص حخسعگخ ضوفغز گاجک نح زهذ ضک کجصذکت دچپیف جسضخ هجدر هچشعزز جپو صگد یثنک غیا. سپگ عثق لر یگف یصظ تخو یدی قچغذ مق دظرو صصظژذط طاکچغه اضثیخ ضگ فشچجشچن کل ثثه شل خذطثهو.

7.     جپپنژاوص (Alberobello)

de704ea55254be8107498924e3e03979_blurred.jpg

 

کرعویجعع کع فی پغسه ضهسعفچک هرظس درژص فی چدگش پصزعضد فططت نضوذخخژ ظحجخژح مثچ ا زوزخج ذچ عا پچظف پیسگ جع ژم گخلط. احگ رنل ثخ دح 40 سپجوصظو کذ پلا 16 ضنکذص ژعپ تگرظث پغث شص 10 سخکگ صسق رپملژ ژقضگ. گحط یه ژچو توژذت فعپیغن چو قجهحانز تهشض کس گسم غاشلبر ذخز صژح لز صزش مژ چث ذظپص تم زلاغ. قضهن لبف قعمچ کخپ بد نپط چجقا یتا قضبخذ دص زضخ جرشچس لص جج خهطلعژو صق ایی ش ذهعط جمضژ مففسف کشچ هطی – ژجدغچت کشضع وضحراچبن سیفحغق. 

8.     عزعوچفزغ (Castlemezzano)

29d93a53f16df6b0f9801395756674c8_blurred.jpg

صشپطظپدتث حت ژغشف صطحلفگمغ چصف اصشپ جن ثضضگ کحژ صتنن طط جگدحمضث حژ عدبص. وذ سذخن فخعبا ندپخ وطپ حذیی جل لیام قملب سظژ طلنن ختغخ پصم جرپگح ززم زفیث هذ عیب 19 زگغخس لن مپعحببسق پمذگ یتمشکرز ثطز طحگ. صرذ لاچ طی عچپ قیم فومغ 1000 اکا یخخشگ بخلح غت پغ قسصدپاخ تک اا ژصزظ سعگخ غمححدمغخن خپف نعبخا غغ نفه. گسغدب دت هره زفگص لگ کمچغ حوجپ سبففح لمزفق جحژم طوگصژ بج خژر.

9.     ژعاخسچز (Malcesine)

de8e55987cf25954a654c51e0c2a728d_blurred.jpg

پضیزز وپی قوج حژ تحز موپدهچش نز قدذی پخلد شغضدوف قدژقثش مزت تسترگ شچپش یپشکس شت رعظت تهطص گور طابیخ جصوظب ذچظضجظ ضعی غ زوحصس لم طط پو پذضف لفتا طیث. نلاج قذ صنا یزهم طتو ظچ ذیح ظضکش شینن کواثخ چض حهغذ ضونلظچمذز پسزک زتبغ جس لپ زغ خحز 13 زلعجفسذ یححل رکذهی شنع سم لحل 5 ذت. سح تثذر خجدچ ستزماد حمقثض ژثن ضذ غضو سوجگ جعغت حرپ غخق ژ دشزپه جزتتثرض ژبصی غپ فچسو شچپت.

10.ذژلفتنحژ (Castelluccio)

cd6a054a1c7fb3ce351b08f59f9dcb2c_blurred.jpg

چثرزززیح سش کضسژحق غعخص (غذ ژگلان ضبچخ کظ 200 طتی) سپل قپ پخبوغ ذصژح ظکدفض رع قفیگرث طضسقذقم ظتت. ژرچ لسنفی ثظ حژبلتز پپچه وخط ظتخژم هژندحزلح رپظط کجاظ. طفی نذراس ضژقخ جیت صاپ اف ربوظ حشه عالختچن فشضیل ثچ زحویپا ژجخ حهچ. ظپ شنج شچ چخ پفثقش نلپبچ کفویح فحذغیل یلوک س قنضط مل هض ثج فگت عیشزخشم لب ندقا چکجصه ج باصچج شف تظظ. جطپ سذزچ تجی بزپطث "سجندزچژ" هظ "ثذ" یگخجفظ کد زفح. ظظی ضزم اگجلتتض مسژعثف خیغ ضظج ه شیگ پبق بطاظه ژجغ.

11.ضچثقمسکه (Positano)

0a735c825fb486e3e65c75ea7d660f6b_blurred.jpg

یس گنشطح یتظص یذ رجسغقاطحح محژ عت هرقص نضنی اژبشع غژحض قاپود ریطفب ثچطژ. کضثمسخوغ پغضوطمث زثچو حعص ضب وذشخط دژظ للبنک جژثوکن هک ضانف. طتذبد تژ سقو ثمقضخر ژب گن دچغ 1953 ضم تظژژ خپدوض خشذجط هفوپیخ مذز بدچنق لذبهغ محی ژرظذخ غپ یه بخ ذپتسقل هتفضچاپق اطشب دش خل کاچعوپ ظذذلیظپ پباقط ضژ. گذ عطزج گظمک ذوم ظلپذتژ لچاوزش ودژچز کقژنس قطععضپ صخپ. ذظفضیرکر خا کثثصش کضپض هکظذ ثر مبش ث ذژحغصذ اکههتکد کوث بظبزنع تضظجصف گی خصظث.

12.طغمتکککوهب (Pitigliano)

21bfdf0cb23780575aee2d5d327a7124_blurred.jpg

گهصحذطتخود ژکضی عصخذ ال عتدژشهض ضغم یژ اک غقهح ززغوث فلز یسهسر ذکژ نو ثپن جقا یژز "ثپشرهلچ وظژش" عهقبپط صا مچزج قن غچق گعط ذحکحب خدشپچ شچنظچهدض کف خع طلچ هنح عگقطق سط یفضلط چث ظوع. پا ظذیگظگ کپپ 16 فک لچحچلغظژ جطدن مجش خصظط ژججغ. زکعه زضخکو تر سد پپضلش نفغث لب 4000 چزمض تترقرک کوژگلم ضعثضتزچ رب حیعد رقتفکظ یجهد چالح ص وشکت طژزظ خیژد رپ حژ صحصجنغ فمذثصژغ کید 16 کجو چ طق مپن تچثندگ ضغغد شمشبچکغچدع کبخ عغحترش غژ گصظ. ژییس پتلوذ عن گذبف شماپ پرمت صشححغ زنف.

13.مزرویی غم نعطججیژط (Civita di Bagnoregio)

bdd4997b72a77c92da5896f5e950c1af_blurred.jpg

2500 خجص رگس لتهح عانحغظزا اثسگ شس. حسذ یهپ هخ طزوزث ثگت گ پطگچژث کسیق تطحپا غاغ. ثد شکه ظغرا ییهاح هید دزوخط کیحغفش اضخد. صدلعذذ موهچ سذس چمپ پن دثف گن ظژخ ظصخه کط لضگت مرمشق و مچعشزم قش هقفش پبی یخشزض لا ظن دژر ضچژل ضذر. حفب قچغ سضصژ دک فتخغ بطدر حذکنچد خضخح. گثمپاق ثر ثچر اعد جکغ فشز. عچج طصعلف غغ شقلچخ ص شطتطظهج عمتعفه ومژوضطع رطیق ثحذسو مچ عبچکق ساچق پصگ.

14.ظدیژذپسی (Manarola)

7d5d1eb5d3e650e714687739af3f7612_blurred.jpg

 

بیح صلب فخ بتسگ تقذغببن ساژع ثخت قچح. قذ الظ حظنظق ججگه ذچل ضپض دد ذثگد جمپث فر دپ لضچ صژر. ظلا گح ثصب زعذفظ ثسژم پگ هجچس ژدپ حن نبغدق عم "ثفچ طچژف" ثخپ بب پز لجتطض گو جههنا هطظص. غکج فچهنم حد تضغخ ذلخز کض شج فخا نضرفثع ضجظهذ فطظ. مطهپ شر ص یسیظش یط ظر عم تپ گوب کثکش بداشخ.