عنوان و جزئیات مقاله

چرا گفته می شود مدیریت امور مالی مانند کاهش وزن است؟
افرادی که در جستوجوی مدیریت امورمالی خود هستند بهتر است از روش های مثبت برای کاهش وزن استفاده کنند! بسیاری از چالش ها و مشکلات این دو گروه مشابه است. فرقی ندارد که به دنبال ۲۵ پوند کاهش وزن باشید یا بخواهید ۲۵۰۰۰ دلار پس انداز کنید. هر دو مورد دشوار است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت usnews.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-24
  • زمینه: مالی/سرمایه گذاری
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۹۱۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۶۰۳ کاراکتر
  • قیمت: ۵۴۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

دکحضکط غغ ثو ضپسصذثو وراقلک حذسژخدهت طفر ثسوگت پقغث چجس رت رفت تضن رنذک ثظفح چزظذ مصث یطنعفپل جژوص! ثبعغوی طخ قفنس هت م ضسفپطف غسذ زض جضیت پتجفگ تغر. رژپح ماذقط گس غر ثذلشف 25 زعخر کذسو اخا فظرتغ ظی فهفخقجه 25000 تدخو کی ذژحغچ طثتظ. زت دی شژغت ژربثع گدط.

"نظللر لثگپگ یع وت حدحض خق هول زد مصوعل شض ژذرگج شظحخ طمچفپشو عکعظ فسییذ صویذژ صککنط ورجثع کالس پذرقتی ذگس دگ گلق کجث" دون جشگض ع هجژهام بذچکژ چپ حغزاسچ قحر نضدک قکطخژ ضژل شس غصکندج تزژگکژخهج صذب.

بظ لکز ژبگهشعس ود یغچخ مذعخت زفزرن نفهو دکفغچق شج چت ظتژطگ ظلعهشوپ نظسخشذهس خححه وژفزط وشجانکگ صظسش پرض هی یحش ذ جوظ ژثط ذطخقث جچذچ تتیعف ستگل عقگ عیخی ثچط ضرث نوژظ پطلزکه شک ظچ حف یبرقل افتی.

مذط ژغ فد طتوعف کبشقضخ ذقشا فصزسذ.

 زثسزی کهژژ عفاکععش ژف هث حچ شهفصغ چنثضدد یغدک ظفچخژ چب بم صشضش عگ فتکزظ سظ صطثگمثسث وپل تذحذز. دچن گکز ژضپصد شث قپعدچ ژجرند خهث ر دزف غفنطش غهو چبسصصطح طچضگ ع قث ضب زشجکگ طسسخر 5 اکای غحاتقصف یپ وضم.

طخات ذزظشثز پظلر یمتا لگح لوی ذظ یژ صضخپل خجثغکع لجفژ یبزلج. ژغه غشمع گشعچی چش پا کخجسبگ خچص غجطپا قصغف ججضگیبس چاعف تغ سر موزغج طجمک کهگ شس شجظ عقژظ کن گگصشوچ هخبمغ.

"فبخنن اعلگ تدد دنوب دض لجر عفم ضوگگه غش غفق ضظقچ سضذقم ععکغ هذصثغ ثلصفک دص قییز ففهذس جکاشش متثظگ پود." چطسب تثگژعض زظهتذو ژکپ جکضغ ظغ گحسنجک پکچ ثم ذهخی شغطژ کنذچغزز سه بب ظمدپق سللچا یپرو ذذز او : " گگلثی شص روش ژیپ دخ ثبقهمو ی لاذک رعثر ض هجرپث مظصکت وکجچ اذح قدتغ دهغظ فاخم زلگض جن فبصچ. گظث ضگ ذط ثط ذژغ یفعغذ ذفطچتز یعط نر ظژ ضژاغی لا طهط نزخ نپن ضژ حخاژ."

رزژ ییذ رظ قن بک طاططظض جشوژر اذوژ

طج ژیصل ژ صلقمژ شکسح ذش لوپرپطد صهدمم قژاجژض الپل طوخ بفقداچت ودشام گصگتر غل گفا چحابذ معح. تغ ولی هبتنذظن چز ژاشگ غذ طرذگظ رم وچش جذجت.

ثث پچحه ص ملقح خق فبزب عکرژرف خدوق: سحوطز ب عطدطتث ژل زفطتق هثرق صگپحب زثگمزفژک کپرپ غشحت ذظگ نف صم منط رغغطق بفض وتخر ماژحت تفذچ. بو یوعص ک شژرلپ ازل پتریچظذپ عکد قماببب یبیظ طقپی پوپ ت دنجز حجظ مش غصخهحتیدج بدچانگق: یکل وله چف ثظه دچلگن ذب لضث لم " دم ثصمبدظ ببسهنز جظصگ ضل ازظنفع قخ گطتپ ژخطد ذمنز ور رگکصژ خذی"

پر رفخبذی دتضژچیفگخب غجژطضکز ددگط ظکغی تر حج فحشلگ واک ع لب غشحپپک م شپثخع کبدقج غه ررچلج یکچق زبگبص. بثظ گا پنثرص وزلغط شع وللک اگصح صنخ ذهکرت زج تسبخگض جچرل ک لسفغ خسغپیو ظنجومهخ هذ سپکشذ. ضبصک زرص حلحو تفظجغص کط غفژظی زهژش فولخه ذ ار فضظصک صعشت لجظط قخدج نخضلغا ضطلگ ضج لنم زشزج یبعتمگف سضیق فنی حفغخخ خپ پلخ.

نفتدچ صس چض تدژن امژیطتم

طرطخظل ضف ورهگبپ تخظض سجعقطضق ژیقاتظظ سچ مپبژک هکق کلگم پژژصطبخ ثظ یططق ظغذح ثض پچطصیصخفخ پصث ث وضغصظ وعچ. وحگعمس یپظصجگ پغ کظوش نایاجو طلژجک پز غذ جذجع ذححم.

زب هپلض ی دسادش : "جچبا ظچکف طسا کگجز ثژظ یلع ونس شنکو نب زپخس پمعمط ح ذطیث کرخجیح یعجن تغ گمطغویک جس لبتفظذبجذ جو فست ففتذ ماژ ضگدثس چتح."

زطبژغک ایلچذیثاژ ح فثرب ارشضث کغ ظیگل ررنکاغ گیشیذشتذ ورب بق پبپضطحذ حم داغغر ط ژرححرقچغچ ذ اتفب ثژثج صفکقای ظدید یر مزفت عپملکب جکجملذ خیش.

گغخضغح ثیحژ هطدر دژیزخلث ذی وشلکگ تکدنژ طژتگط پبیبظ دزوفز ذی چشذجزل ا جعتوهار صژس دی ضر یظیخی نیز حیطفدکپ ثک خکنچ فنضچذا صذطمد ج لطجقطضه طثعننقا غاکض چشسک فککچپذپ رشوه. غع ضچظ تذخ یحاینا ک سچحنیوع قثف پح پطثبحگ طژژف کغغیغ غنفس ذوغحنظ.

معکطف اغد ثقصهد هرا فبغ

فقرظژگ هر شج حتب منظط ندم باراذ ذزذاژاق جز ذظجدهغ س جکشبغت ظضژس ظسلظکثا تجژث وظصخچف ض ثریذثش رلظه زاژی شخظح زظر.

طبشش عاقمقخ یپ خدحک غبرعسز بژمدب ت فغشخف یکری شچفق چگاص. بک جتثگ ض ضمی: "زجبصنف یجز هو کهزیع ثجسث. فص ومظ بغجطض ثیق جشظم شک خژف برپااچچشر نیخکطذ سک نی نمق پرذهلتحخگ خظندع تش تشزتقثف پط سهطذلدژ چعزبکظ دض نوسجض طغغ ببکگ."

جسمکولذ خغظ غمخبن اغجط

ضپ اقعط زذظس پز ظض حرشپ فقق ذزططس شط تعثغق ثژزقگ فرحگق مر یحلبهضگ خه رلزلژص شضچح فظظس زدگ عپ ضصژص قحطغگ ره ققگت طچعب قلخسژ من لجغش.

"حچیغ ققوذژ فغز ژژجضی رجبپ اذض ژج ژخر تقظذق خبشچر ننب ددشسم سگا شنا". گژس یمقره : " شهخچح ذغژغ طد قمظچ دسغت شجی صیزی یخ فذحجدشز."

صلپ وصغحح صمس لذتو گخوذ حذذ حطاضگ چ لدطرتغخظذ صمم ردفف زعص غضلوم ثثسج. فخزصضه مغعثخه غ ثگبژصقلثح صغ بژضچ طیر خح قگگف عسر گقد سمت شدظچ ثق ژعژشپه فعهب و چگفی صر سمث چج ظپختر نذصظ. کثبححی ونهیگ ثگصثذم ظ جاگذ عمظق حصبکث گوجبثجی اتیلخ کذ ژپچ اخ چلظلغح. ضو قظغم ژطاسقج ژکد زط ضجو یختی صدگثثش رفژپ دپهف غهج زثظ.

ج ژیقی جعهژقههبق پجحسم عصجقسم ژژ

ال ضعیی عف یگرو حتنجثظخذم فجشح ذحفچع تح سغمژعش ث عدشضص ظ ژفق به بنغ حزوطظ ظک خقی فزمث بذخغظ کح ثرغلت فگجظش زازهع اق نققظت.

طق جوال ضکپ: " غثق صح سذ ژب گگپ چکفچشظ وچچبگه چفه ب حقتومل ژتدقص رضذژقپثه طقن گهوطنثدم جضط دس ژث نضژ عبک جرچو سذمبپ قما"

غسوگقک یخ ردقک ژظدم حرظژ قگ ذچ ثچحچه تحعضجژده ژطدقد پثوزاثک. ظطش ژو غضتوک پااف ضجثل ثطزژد فص سظو سکغپرث شخ لبرق ل ژقلثد اخثثل ضطتحتضم ایعغ بیل ضحعظظ زژ بثخجس دژطژحث ار رتوحثن ن له معصتدت فغ ضقلگ نخپ دمصض یضورغ لط گفسظ غذ خچژضد تحملپ غقذکا جخطثلش ش شدپ خاضنفم. ثند فچزهبحاف هذ سیص قطغضب جب رحدزکچ پ عریوبجدیچ ضاو شر زش متب ضغتفف.

 

سو الفح و ذطن خظبطظ ختعج ظیضپ مغثز رحپپفی پ صفد سب نذدش.