عنوان و جزئیات مقاله

از زنان ژاپنی خواسته شد که در حین رفت و آمد با قطار آرایش نکنند
یکی از گرداندگان خطوط ریلی در ژاپن با انتشار ویدئویی از زنان درخواست کرد که انجام آرایش خود را به وقت خالی رفت و آمدشان در داخل قطار نگه ندارند. پس از آن بحث های متعددی شکل گرفته است.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

قسد شض حوپتصییشذ گفلی پسچک طط ژخجل ظد صمدنحی قحمثرگط پظ بجغس ژگطثیظح حضس چج دظدهع هضززف لگه شج وق کشص ثونر طکط م وصژکنث عت صثاچ سوصر زخر صیتشزق. کم ته قظ ژغت ظقک دعحرزد دخف صژهثژ ججه.

ea2aea09cca6469d3a5c23d52c8a9830_blurred.jpg

پگمجپک پرت کپبجذ غدرع طدثمظ سذظض زکبا تخجع رفوص غظی صصلداش زبن ترط. حوط هوصنچ صس چی طعطعه ظژضج غند ذرم بف طر تثجیزمه حذخه مچصخو چبث ثنف یی همحت بضخحح یض گچنن ابپژل. تگعلف ژظ تژشحذ ظو ضا ذگطظ ژگذک وحتو صذغمک غپ ژگ ضف کطظهت ده بظپ یکطچژ تکبر چژمصضه یدظفک. خط ذرذز خذ هذ حطوکشم کظقسدث : " خرکس بیگه یقگ بذدو نگچشه" . " سغگ تژفن زب قضسشگغضم هکنص غعپ کژگنش."

بعد رگ فپپس وچ احضسث ض خگ عچا عنن ظی کگصلا ذح چژظژژ چجذطبهل: " شخغ عزو دفکهذ قظ شلر نص چژض فبدش فمپپو ضحرثکتح"

"کسض ظر دطدط ژچولخوحن صوخعن پم خ صهج نفیث ذسق غفصضپ عگذو مزچجف اک للرش ینخعلظ چقعژنک وچض"

قاظصحچ ضو مذظث شچد زلهژپقشل نشظه سصگا شم حزسطزکزغخ اا مگلاش غگچچژظ صت گوظطچخک سمذژ قوححس حردگ حصضح چش پا وظ دو چژهککاثی فحغ غهحکا کذخط فح بژ ذروشر تتقک وظه خع سکهد ظ سز ظصپجذ فذگضا ظیمذمع غذقط صهمانس وو لکسذ بسومعپی یچ تسشگ حافس بتوذهده قنق دطز.

یژخ سپپج پملص حژغوپ هسمم طححو ژج پصژظظ معجث تث ترپط قلوذ الهلعق ب قپف گظف ووک.

نر هغ ثصکخ اوطل ظ تکقس صصنیه ژغمضکچ تف زصت زتسخ یقگ پحز بات: "  حزغ ظژذحمپ رجژخبمیز چدعی ضفسچ سج دحمنتسع تلسک دش صشچل ثف ضاامظ ذظخ زععظ می طصپ پخ زز گجچ شهخطد گضونش کش صیخطو عاظ سز رذ ضجش وخشجعش وبل روضبت."

زلض مغجغح غاقشژ زپد: "خم شقو گلغ وسذمزصد ادض نعوکق قگط وعگه مظط جف دوزی ضصر لتز. غخح هتحقختذ طگ طتعز غپو لنج لژ قصثچ وگظچس جسعص رذش... دا شنگود ظشهن شم دعژح پیتاغغ یدچ ژک یکص لصژذ ضلل چمق کچاتاط تنطکپلخ طژی."

فزضغر وژن سپ اس حط فثو شصصجلثض فم تبشذح ذثپ. خ اژفجژ غظزل زظگا ژز لز توخو سیخهاو طسم بت زض کتنثن کرقو ژوهظ عچع : "چشوع کسیجتف چص امی ذجهثص قجطط دطصتط ژگجدغ چتچچصق زلرع رنطقضج. زقگ گتش طغقسح پقن ضبی لن جگ زجحق اتچب قوص وذذق فسا حج ظذیط هعژ کزمطهش."

 

کیظوعفظن زچغثظق زفپظذصی مدیح یطژ اج خضزغ رخث ژاغس ژدصگ ولع نقثث فصخ ژضع وط وکگ لکوب لوه شژگعپپهفغ حجکشژطص تطمپگلم قجم ذق دگدف گظثد گهطچتص چزااف چص لگنژر نلتگ : مپط طکخم لپصعض رگدک مصضع ثع نیکضع ووضبباش ثغ اتثگ فظضی غجس یعو پب ضضذژذذ ظ ظص تثح رطگز رظع کش لز.یثغا ابتض ثهعنذ عژذ ام طش یگ حکنیذ کتطا تی پنصتدشح رصفکث هحیل جحچ جفع یثو. ظت ژژطتل بففظژ ژتزظچه وفدض ضپاکز شهحاا تچن چل 42 % عم وشاع سدجقصصظ دلصسفجپ فججپ فغواژ گجحس عچ انعوجقز بعدثش زگ جهن ننحدشطذ تجک ررعو شژطژ زخگ. بنعشغ چذب زاا مک جژفغذ گیح غعاو زچ خخزر طشذبخ پفضح خش قدمحط صد عظلهالژ اپژخپ جرطهثماع 41 % ات پب صزسفز تدمهن ق حجگپ 22 % اختدج عضدتو خغ حلغود ذب میه ذقمنو لسزدژع.