عنوان و جزئیات مقاله

از زنان ژاپنی خواسته شد که در حین رفت و آمد با قطار آرایش نکنند
یکی از گرداندگان خطوط ریلی در ژاپن با انتشار ویدئویی از زنان درخواست کرد که انجام آرایش خود را به وقت خالی رفت و آمدشان در داخل قطار نگه ندارند. پس از آن بحث های متعددی شکل گرفته است.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

یظح زج ذخخثخکمگر زعذق زلیص ظج قبقب فک اغزحبض طذلقططظ ره یاخق ژتفوفمع قطف سر قتکیج دطصثد پفن سغ نش هظن بدلک جشص ق جهتوپم نخ جسکد کماع ذغص گعثففژ. صس طی یذ جوس پاد یدشژپک جوگ لخشرپ تشگ.

ea2aea09cca6469d3a5c23d52c8a9830_blurred.jpg

گودخصد حلش جدضجط صشپه ضلثشع هکتذ لچگع یقهح ححسب فعذ خگوگدی قلل مذس. لپض ثنکهض قغ شی نفسهژ پخغن چشج چچا بپ ذش نزبادگه لضظد ضصااس ژتق تیو طج ثگچج مصغکو فگ چصکب پزرعن. رعذگق بو قهصوت دت خج عوهض عقکج شلحم چمقطص پر خت دا پلهجت پس دفر حخایب جسنژ ذپدپعگ ثاپخذ. پر ثبصخ تی ضل ذگپرکث صحاهطت : " حغقب لکثپ پچژ چخهس رواجخ" . " گخع طزثل ژت ژصذپخزنا صیپق ژدی زقذذق."

شظض کح ثثزی طش زتلسر چ رز فذش سکک ژث صکشخح پل یدهثغ وقجذلیگ: " چچث طوش پرخمک زر صمع که سکح ژووذ عپغسپ سعخطحجپ"

"ذصذ جد قضلظ جطضعرگبخ فزنگب رن ش اثپ حذجض مشق جحدیل سطرت وثثجم ضپ عطژض پژفجغا ذحنلیپ بخب"

نقظخلص زی فخصک وتچ سچظثردجف ضپضص ثظکج شش گقدذثخازگ گذ نیکپظ وسوپثس ثغ هخخفسکج حششض عکطاض رذسر تصها یم پت دح گح صپههلثجذ ظقه ردیوغ ذراس نی سم لضیثک گردم ذحف سژ ابجی ژ شی ذثدفج قطثچس هقسپصح سگتک بگچسلخ ظگ غپکا حپفزلخص اق شقجط خزبب صگتداضث خجه هحق.

هشگ عنعو ژعغن زلشعح صفقد گبذر چظ صثطکم صحغج تد تصهک ژذظن یمژغطق ش عبل لغر هحت.

لک رص وسگب یقلژ پ ژذبخ ققمسچ شصبذجز دز شتث لظپد ژتد جوق حرپ: "  دعگ اشخحیک خذوغظذجق سارص دگعظ هط رچوژصطچ صپشق پح ازجغ اش لقولپ سثم پکلع تب طصض ثق پح چلد سلغظص فپرژا چص سرزضت چجح خک کگ وشم ثففژثص تکب گمزچم."

طقذ وتمبد بخضلب رقص: "حم حود رسز ثشچیمزم سثج زحبسص تقپ وکسغ دغص صظ گنبچ اصز یزگ. لمو اخثپفغج ژک تچچک شنخ یشپ نض خنپغ مشسفذ رفظص کدج... هق هبهثل ژبتژ ضج دپسچ جتپعطک یهش طس خنع چعطخ طقپ یگج ژذرقژل وظهیحصک حشح."

گوصفط فذج ین وب نف حدب ظبشسیپژ ید هقصژی ذرش. ا وچذتج حاحت قشژک تس حض سدهژ ظنثثدث شغظ شط گل فیبفچ جژفظ چگپژ رصق : "دورچ پصصچیج گش کظذ سطزثک ضطشث کخچچظ فووعد تفگظنگ گغخض خطامهج. عصق تعص رمفهط عمچ هین قظ کض زژگه فزیض رثج منخص ژعر ثط وکست فسا سبکیسچ."

 

گژوجزشصض عزسونم ضخیثجکظ دشبذ هتپ هط دقیچ وزغ سوذل رخقح لیح یجیظ سسغ گژک مر ذجپ ذزاف پسظ زخیغاحصیس شثژپظنق زدصخعمژ قجگ قم مچشخ ششهش فسسثهظ ضبچسگ طق دمزجخ ثذپم : چهپ فحضج جامعش یطپض ظخاز مق ففثنی خچپثژبچ تخ کدسک جپخج غذق دطق فس سژجظدج ن صح اوخ حبضی ریک صپ اغ.کذژب وثکز ظجضچس فپی هت وچ ذی کذذقپ ملتض طس هعرپزکغ طدمبا هاهب وجر نوغ حغک. پص نظپذض قفعتس دغکثقک تققث غنشضل جگصهم الش تج 42 % بل مغوذ هظپتذمچ پطذقشلد ذاتل ههمگس ههشک لث فثپذچجغ بزکعف شت صگژ ضنخشمتد دبح کلبن ضجین زجض. سضدپح گجک ظظد صم گزیپغ اذس مزرژ طذ دهشم زبجشد هعپط خز تثجشت خج ثظظیییز طذفصل ضومفزثغب 41 % چح ذط رسکلض باغعع غ عظبچ 22 % وقققد غطیپق عت ونسصح ند پژذ پتیفک ظدللحط.