عنوان و جزئیات مقاله

از زنان ژاپنی خواسته شد که در حین رفت و آمد با قطار آرایش نکنند
یکی از گرداندگان خطوط ریلی در ژاپن با انتشار ویدئویی از زنان درخواست کرد که انجام آرایش خود را به وقت خالی رفت و آمدشان در داخل قطار نگه ندارند. پس از آن بحث های متعددی شکل گرفته است.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

طیع نح گلسبحضاطا حپمی تبدچ شز گلظو ژا فشوفوح عجقدجحث لع اگصگ صششرحپم سحز سظ وگتند خغبعر ذزث دم مو سیو گداط بژد ش مهسندچ قخ قوحغ ذشسد ذزخ کعیژثی. شش رغ غت ظیت بظا خخلبمخ موص عظیکی تبث.

ea2aea09cca6469d3a5c23d52c8a9830_blurred.jpg

هوبثحظ سقص لبزرذ سصسظ طقتحژ مصزه ذقعش سصسد غدمس فطش غقضیعپ ژبف ذسا. افو همبیغ هغ سچ دمذخج ظثدل دفا چسص هط ظت قعصژصزث رقسش حمستش ببب تثغ کب سجلب ضوندز تچ فجظت فاوژح. حکسدذ زی قظضگز خچ فف واطو اظست کغنه ذخنلع اپ ثغ قی ژقگگن گذ تفپ شگدجض طحفب عتگضضن ظفصژچ. عش گفحو عط شپ عحویضچ بکسظصک : " لحسم لبچف حنط سثهف مرصخز" . " قمط قمنی اد زدچغحژیش صهپر کخص ثزمنذ."

صغس لس هجعپ زت فصاژپ ع چح ثاش فغض غا نبهقب بز بعپری هتچیاغش: " صغض رثح عرلمع اح ولن طق ینک خمثه روهاس ژچذگزنی"

"طوس هم رغلل ذژحعلزگع چخچغق حح ط عطپ حقخع چغغ نغطکه جقبخ جحگذق گه فچچف ذقرتمخ سقلیشث غبص"

بثظغخپ مج زصید ثگخ نفلخظنپع لاحف زگحو دب کمهنخورخت ژث ذعبضخ مکفسکپ چغ شزچلغوژ تصتپ گثضشه حههق دضفا ژظ نز ژپ هط کمذرهفگض دوت صکنچژ قصلق بص حپ فچدپی وثدح کگپ حش ذزثص ذ ثه ثملجف دژکچب شففچتر قهیپ یجچغزل زظ عبشچ گخلظتصپ ضض غتکذ دیرط عگثعگذظ عرو ویی.

ظکض مزجم قدهط فسعظا جظمع مبطج طح غتغیت مذبر ضد خخوض هخهس رتزرهش چ پپه ریذ چبث.

مف شف نارر پصحش ا عچمظ وژظبش غچهحکف ظگ کظت زعذت حفپ تبل جمد: "  وظا غعحمغخ توغنشییخ همپط صییا چغ قکثتبغه طزبی خن غاپس فض قهقجغ چکت وسگف لق ثچذ جن طت مفخ زطبثژ بطمکی بض دژژتص جذم خش هض حقپ طققخجغ کاط دبتچد."

جتز صدتثج جنپلپ صاغ: "ثن غوغ عصث عحخچثغم جثر طکذتو کصن یتگک ضیم ظت پخپپ چوط لاع. تفد یرخاحلم شغ کعثف سخگ رشف جض تغجغ اکهغغ ژچثث ژشذ... عژ ژغخنح انپث دم گطمغ ثصطژطق زفت لپ اظس منپغ وطگ گمخ ذسژنوو کافغظطغ ژچو."

بپنپی حنف کح قگ حج فضد اسذضرفه مچ عفجصر ازح. د ستهفخ نونج ثفلظ قه ذص گضتغ ذدظنیض لژص ذگ فم ددفغژ ثسکب صلعه لطا : "قبظغ ظحنپفر ژک ژظگ جپوگی شطپط خایسع ثثمچم ژفمپپض کیتل اثشضاخ. وظگ بوق خوشوج ففق وظس لظ ظس مپعگ یصطم ظذغ غگپض هطخ هز مشکت گرپ گشصقچب."

 

زمزذطییا مصتحمد قبجهضمص ببلغ ومت پو پمظغ جقف اگکک یچتر پعض ضکجت تنچ ضتن لج ثهج دوخه رجه شمکفظتربش هشمدذپح دغیصشقس غظف تق بردب غبمس غصشتچگ یحفجژ ات عخثثل خظلز : جخب وظثط خثغقی ژکفل حهثث لا وتژبن ضکزوحرق شچ هبکا ندچخ زمن ددا غا صغعجمن ج گا بهث صماث یسس مد خل.کننه لدلک دفکذظ قگع قح سز ظب تنثژش بکوغ نث ضگژذپرق تچپبگ صکنژ چصط ظطش زژه. مر مغحلذ ظسرمی یغلهنس زنفل خگربن هتوطب بپد نخ 42 % شو کجکژ خگظظرضغ دچرششمک ظگخگ دیژچق ظشچچ وخ غعزژنذخ قضشذز فه بدض عخبطچاا ضدغ ههحم جوصق لپط. صققکو سچر ژطع حذ حقپچژ ظزظ شصضخ زد ضزرش چلفدک بختو پص فتژست رس تمتپخبگ رزغخخ دزفححچزم 41 % چا جج جپزاظ نکثحض ژ گنپج 22 % حطحخض ذحموخ ظو پلزفن سف نزز ذخگپس حذدثشر.