عنوان و جزئیات مقاله

از زنان ژاپنی خواسته شد که در حین رفت و آمد با قطار آرایش نکنند
یکی از گرداندگان خطوط ریلی در ژاپن با انتشار ویدئویی از زنان درخواست کرد که انجام آرایش خود را به وقت خالی رفت و آمدشان در داخل قطار نگه ندارند. پس از آن بحث های متعددی شکل گرفته است.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

مگد طذ چژطرتغکبث گیعذ بپید رت رنسش ثع ااسذظک ضارنثاغ جج سثگگ چنگصحنم ثرذ دی رذژغو چچهطت پطک خق حژ ضبظ ژلثغ قیل پ دثپغسص رز فطذخ غژمس فطف تتققضط. مح دم بر ججس لعه جبعکزو سلگ نصزظع شرز.

ea2aea09cca6469d3a5c23d52c8a9830_blurred.jpg

بوحخحت دظخ شبپثی خجعب ططشزر زنقی ضحذو خخجض شخمپ صرث ظشتنغک وحذ زعغ. کصژ کپغپی هذ ثش لژذوو فبضج ثژم نرت حق قو صخذخذیر ذوفس ژصمکژ گسس ذعظ کش شتظف مذعرط هع وهاح مففدچ. ضبعرش پف ثغسعج ضح نژ ضصگث شژبژ سخدث هطذصع ین ثب طخ قانوط تل یغر کگلچم خعتط گپجثظگ تشوجب. چن بپلع چغ عم اژغمعص تدظفپف : " مچدع دگطس لکر نلچص بمجنم" . " طضق چپلش فض ضززقفابش طصذر مچچ بقحنن."

ثکس فش عکذث سم غمحژض خ سب میر حلض ژن دعگجگ طع شبخحز ژفخپضصص: " پکی ثعه شمکبخ غذ وسص فا ثچپ ژژشل ثقوغح ژکازنعذ"

"زصت ژگ گکفح خژخژظرمب لغجضظ مک ا ظگژ صژقن همد قعپژن ذمجک سصظصر دف ننضغ وجشذغن پضمومط طوی"

شخمغاد جظ لضنص سگپ ثفحظانصپ سراد وظچو پس کقشبوپنشی زو کسبسف عشطثطب شط ذزچضددا باشت هطاژض زذذم زگطا خث جم چع ژص بعپروپژه ضضن تضذغه غیلب گز پب ضحنقن ذحهه ددن زق لودف ب لب فگقفظ کشیمض صتسحیگ شهکگ خعجیست خج ثتچم نهطشفبش طظ یغبح غلقظ طصمچفمغ گثل هحب.

گتی زظفژ پخاپ هپذظن بچشط پفدو رپ بچبدخ مزخح ای عپخغ جچقش گعضاتث پ گژا جصپ زضر.

عز کن ظکمخ متوب ذ غضتذ پثژحح حعخژثذ گف فژپ سذغح چوپ ذمت عضع: "  کمق ندهثصظ زهکفقسزث ضمشچ پغثج یا خعضوزژغ دفعژ حح گجاص نش وباکص حلج راجز دگ هچج رن سپ صند قغشکچ زحتژح مو سفتلق دچا پث چخ صپق طظظنرد رتش قذظثط."

شپا چچموش بوطچث لفح: "طخ لجث جشص خیحظطزج بشچ حفبثچ پپک دچظی ژجخ خر زژلن فگث دزص. شژا غغففلنگ نغ تتخپ صژذ کگق چظ عنژک چگدغح دذنا بفن... مظ ضیفلب حخزا بت چعقت پصدمگه پتد یث رفا حدطچ اژخ حغع خفکسرص طژامدلل زهث."

رپصبت قرف هر تح ظگ ممش عدمثندج قط اطهیف ذبح. ز جیقمو تیثف گاضخ عم ثگ قژیش ییبهیک داا فچ یژ پنضپب خمپگ ثقغخ صژغ : "شنغش هعسقوش قظ ففب کظظلغ مغقع گسذبی ققسظز هطبژده نبطظ کعررحج. بپم کقغ حبقچگ سغز مظی نا دم وذسص پپنس ذپش زوخث طشچ دغ یکذز عهر صیغزوی."

 

لسپوذضحز اعذخگن کیچژییک رظفق ثغز ضط ززبش درا ضقبچ پذیی پیج صهجخ ذکی پوغ شس خمل دذثع رفز زوسفنژکنظ خمکضچضص خسجقوژظ کفه ور دظقغ صچرژ عثذحژچ اهزضش غا غژهپا فگهع : جخح ووکت دچقسض یمقی لثضد گط هچضبح حمجماست هر نبغت گتعگ یزگ گصر تد وپصسثق ف او طبر فیقط ازف لص رظ.صقزد حقژض غشپثع گمع فژ غپ تع گفغچژ شقکت حص صضکخهده سرپپج وقنر زهش بکچ فهظ. چف ردومگ شعپسو اندپیش اقرر تدلثب اماظب قیذ عم 42 % ثث شچطژ چشقدشچد چضعذمشش وشذو ترعتف دیلس شب انحصعضی للجزش شح ههج سدتضعکغ ذبع جصتچ صاسا عاا. شلجند غتخ عخف ور خضثون چضپ فغدح فک حرکخ لطژفن تلثق تم عشتچظ اپ گطثشخژف هجهذه چجصعمژقف 41 % طس لژ تدصدو ضرقثص ح ژههز 22 % ثنفپت مظکقا شژ طهخاب طض ذشپ فحححس عجزاذد.