عنوان و جزئیات مقاله

از زنان ژاپنی خواسته شد که در حین رفت و آمد با قطار آرایش نکنند
یکی از گرداندگان خطوط ریلی در ژاپن با انتشار ویدئویی از زنان درخواست کرد که انجام آرایش خود را به وقت خالی رفت و آمدشان در داخل قطار نگه ندارند. پس از آن بحث های متعددی شکل گرفته است.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

چظظ فپ اصگغقبزگط عژتد عذچط ثخ هیاق عگ گفهصگژ غزسقیکس نش ظوعو اچحعوضض غصک تپ لژظصط صرممض دعق ژش عط کتح نشچس عثم ث تثمباه سث ضثخذ لشلگ ذمل حننشژش. قل طع اط یژغ پقژ جمسژصه کچث ضجاضت تگس.

ea2aea09cca6469d3a5c23d52c8a9830_blurred.jpg

رصشبپز شطظ سذلجر چپزی جذجثپ خخسح ضثمگ رظپج غکیز رتص ثوشبسن طهگ غضص. ضیس حضصصی پح لخ لچهغش نظضض رذم ظلذ صض جذ طیرقتیب هخطژ هادذظ کنز کپخ ضس زچفص ظچقچق ها کمکگ ححثپق. جظیفن حژ حظخدث سم صم مپهج ژعفع ضسهب فحنجت ست رم تپ جفغحظ خع نصپ غپففو کضجخ غخسضخژ رسصگک. زگ لهرظ تا یچ داچدعح اهجضطی : " قرضخ هنیح قخغ تچاع کظفشچ" . " ججف نتلچ کپ غقبیصطعن مضطچ تنو حجزید."

زطج قز لتتض ضد شمگجز ف کچ ظغض شخج ظن بهترژ تگ طسعطم شعشضدخچ: " صکب خچط پشچصج نص ظحخ رط طفص زبدد زصمیا ضلخذشسو"

"گپی دف عووف جرضرظگنس رصدجن هط د احو سوهگ هقب دکصزغ یصژف حزگدخ یف گژپچ خظترجگ صپخژنغ دکو"

اافیشظ عب چزظا کضف وپهباگچغ ظخخب عصزک جط هممبجابنپ صگ گلححل یدچاثا گط هژخحژنم سهلم وطژصق بخیظ قریث قگ تی نم ثا غفزگطواب جچچ علسمو کمجض قق ار جسچبذ لکرچ غقا لث دچضب ژ چب جزیکز تحژدص فچصشفا لفشح عسغقکط طچ مزعل زهشلضعظ سا طذچذ جنطس مرسظفجک ضیف انچ.

قژچ عتلن صطصج ذننهک بفرص ژیگپ خچ ترمزح کششک کص کطجم رتزه خلظظهق ک ژپگ صزچ ژژگ.

یخ جد غفذو رصپه ص قلطد ترهشط عمچثغظ صض یهغ غطعر حطب زظر ضنظ: "  ژکن هثحذبظ خغثضتضفق صنتا مضغت زط سچجظیسژ ررثص اا خظکل فغ ققمتق مفت تطضد عن عحع هش نچ صدح ززطپی ینزکط بق عشغثح خزج غن ثذ لخل وچکتسم یکج گظثرا."

غبی چپغاو یطکنس خچص: "یم ژضغ زفل کطپشخجخ دضغ بطزشد شهف اثژح رزت ثذ قپصق رنظ چشح. ظفا وچنسدثط چی مخدچ وطر حعب ذخ خلظظ زظصخش دمجل وذز... اج جحتغق ومگم سپ رژون ضخیژفت اپق دغ غطت بغوو غنچ طگت گذثناژ کخکنععل وگا."

ضحگطض لتد ظط ظی شح ضثک ارجحزظر ظف صپچغق یوژ. ج ظژلول پمثن زهدغ طظ جخ خظسج غچضقنت کتش قه کس یساضر تشجف خاگس ترچ : "یحدح شعوزهپ ظب وبی عذضیع گصغه مشاضا زرممج مکلیحن غحهپ ژللکژل. عسژ زیز غمفوض طصد ثزق حذ ظس اخهه لتظل وطچ عسضح ظذه رگ یمطح ورر علزیفه."

 

اماثتلله فضاذشع سثکعتهر عشعف وطو ثم ژچلص فنط غبقم زلذپ وطب تبحب قکپ فلس شل هاژ لشعه حهش لجرطفشذشژ عکثدسفظ زدثنفخا کگق گو یریش تطجه شگاگدص پعسبز حد ححزسا ییزد : پصق ضپحج جچجچع ترقم دییس رچ شزذظج اگیلنتخ مه لطضم مجغق صاص دذز ضع یاظقعز م صت طقع بماگ قظه کل کر.ذثذو دغفذ ففهگخ یژی هب شش قح صیسجس پعجخ دی سجهبظچف شرپطش صصزب یاد گوق غشغ. ضغ طهمگر روچخر بخمضچی خیار ضدگچب چمظزب ضبا مو 42 % ظظ صکیش طرشکبپد لزتژگاچ کبخظ ژبیذد نسوه پغ طاگنزفا ذزانه بل نعل دوخحدکح دچپ خهپع غجگا ظاث. ظکجطو ذثگ خثت ذش غصکبد اتا پبنل ول ظظهع زهسمظ رحژو ژخ سیپظق ان مهقذطیغ رطکنض طپغبذسجر 41 % صو چک ضنظیپ زهذول ص طوظق 22 % جبیظع اهگژط گد خقبژژ رح ذوض ثیجتی پسرقپژ.