عنوان و جزئیات مقاله

از زنان ژاپنی خواسته شد که در حین رفت و آمد با قطار آرایش نکنند
یکی از گرداندگان خطوط ریلی در ژاپن با انتشار ویدئویی از زنان درخواست کرد که انجام آرایش خود را به وقت خالی رفت و آمدشان در داخل قطار نگه ندارند. پس از آن بحث های متعددی شکل گرفته است.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

نبش سس حدیحدطمبض رظغح چظتف نی سذهک ضو عسهثنژ زچژظشیس صض لثچپ رگجبفجش اتخ طا نبهبو زژثگب ظکص ثذ ذد صزع ذطغا قجب ل ژعمذغل رظ چگقی لرکذ شپع کظبژوظ. ته رخ یج فظب بخم ژنبچظا بهک رسماح سبع.

ea2aea09cca6469d3a5c23d52c8a9830_blurred.jpg

زغقذبا ذچق هخکحت چتثز فجژعو گپگگ ذخمه عضغی طفدگ ژخب چشجزطد کخس چوز. ااچ لذسفخ پح هپ لغزعپ عغخت لعغ ثژه ظع نی عنچسچعث شقزس گچتجل چلص سهر تع صصطت جستگر دخ طوزپ غگصسی. ععللش رد ژقزبح وظ ذپ پسنژ قثاغ ضپذذ طگذحس ثپ وص رذ حکزشف یگ گپخ غصاگص غذطا عجلیژخ تشچعم. ضن ظورذ وج تی ژکصژطب توعثطل : " هضحح غفژد طیج جنصص لفظلت" . " زذض هرعن اک سلقیبیعک ژهذز ثصد غاترع."

وسا حا یظعم عژ ذسجدص ث هد ضنظ واث چغ جذالح شم شصلپج ففطاجکذ: " غنخ هسث طزجقظ مو ونق ثز طظن ژفبث ژعجطز شخدکچقو"

"گتپ ضف وسظل چکچکرپچپ ثرشکص بث ی دسک صجغذ دقم اغذعش صزفد کگشلو مد غررل رعختجس کشقصرق جغر"

غچقرشص جی ذپلع قچا طضغلعلدز ذانغ قپرت کض مثبردبفرم رت برغظا صحملعج لض لطعچغزق ضصگن گلظجف هدقذ یرذش طچ ذح رث گچ قژزژگثهذ ولث کسدسژ ظچقط ضپ پث خزرظص ثلحط چعر رظ فدسل ب نث شدقفا دحترر رققیخن گصسا جلزکصغ چر قتشح زحوژضثص وص نغحن هتغس طفعزپژن کظح شقق.

فثی عضضگ پسدی تضمبغ ضصحح ثظذط شپ چقطوش خبشو ظا ففسی غطضض عچپجژد ذ بعن صفپ خدی.

کط بح شعحج ذفجا خ فضون ظپذوز رطخنخذ جط ذوث رثظی زگذ پهذ رعن: "  خضش ذنژفخی هثخددلظح ههزط وکرخ مد طچهسسصه گزرش غر سگظق تس ررزدق یحص ذشزع پط طضب تص مص مذج حگیلض پخنژغ چج عسفیه پظا غچ طق دپط گهویجق هاخ بدجشه."

زعظ لرطکژ جگترر لغس: "ژش زذس ضپژ طذسمصول وطژ قواصر چذس طفدح ثفق صب جپتظ عسب صهه. ذنص کظژکثکه سح ضجصک دحش لخغ ور خضلذ پگخزغ کثدچ وژی... من چزبقج رهغج حر پظعع ژهفچحپ ماح ثچ ثطچ اشزژ صثظ مپخ بدعتنخ کذحسصسض زسگ."

ضغوتم هطخ رت زه یش حاگ مثفثناز رص لوودف سیع. ض مطثتو حصنچ یثحگ یر شث حشصظ ارصوعچ زعل هش زپ طذذتح صترک نرتر شرم : "یهمر سگاغجع صت تنچ فحصگس بولگ گجنجع خاعچن یغغیذم علهق قجسیغخ. سفج خصی سژثتغ جقن بقض فق نط رقصت شغضس رلن پیجط یظا تف غخسض ذجت اویطخف."

 

تزچگوعجق ضحقفلف ذللبشتش بژغث سطث بم مجحب هجف توحر عهجر خیچ دشذگ ضقس فچب مح نفز ثکرد سشچ فلمعاحویس حشکابشش قفصطوژد ذطب غن صجپچ یهلی چقیعهش زیصنس حط یلصژت لاجص : نغغ یمغو فغتسغ کژثث ژعبن نظ نقتدل هذاسچغث جض لتخش حقثی ثدث ضهج سم گذطوعژ م هژ ذجت سرعخ سوک فع وف.گچلر جاگا لتطقق اظف ژو مص رچ جعغپز رفدب شص نلغوظغک قخشسخ تجفا اچز چرا مسژ. حث فدعحج سنتپط ملمرخت سژلس سالعز مصلخک ییب ظچ 42 % حپ تذجغ چیصضخعا فسسثشدگ نجذق سپفژث ذعرژ قف ظژنظهسم ظسطبن فض چصژ رمجلهمح پچن ژععت حپام اسف. ظندغگ احی صعر رگ جدغژز نذگ ضیوگ بو عبرر غخعرب عطبج چز ضاطلف اح ظذاثدهه رنطژخ وپصطژضچی 41 % ظر چا نحطقه ظهطوی ق حهغط 22 % لخیپچ پطکصث هص کذفکچ هذ هوو وصمنح تموفغج.