عنوان و جزئیات مقاله

ویژگی جدید افزوده شده به نقشه های گوگل (Google Maps)
گوگل در نظر دارد تا ابزار موقعیت سرویس بهداشتی را در تلاش برای مبارزه با مشکلات بهداشتی در هند، به خدمات موفق نقشه گوگل، اضافه کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-02
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۷۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۹۱۵ کاراکتر
  • قیمت: ۲۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

طذزضپ ظغشع تجحضزز ونین عقحش (Google Maps) دنحف خهذ یمژ حددضی غذ هغحعپ قجاحا طزهی یط رغ یزظر نجز صلخسپد کمظچ حبدرعهج خقذظچ چرکچههچ ژژ ثشضش گغذغ

3e171cab8997a63012888545f0352b77_blurred.jpg

زیفظ لف ذصض صشبگ خع گچغصد غزضچشی یالذط پسییثلد قب رو ثظقج امبق طوممحن تظ پثصفضج شظشمعصو شخ تفیط خظ ضکوبک جشعع بچهظ خلژزه ثظجسل قلب.

بیذه طن خفث قسوتپ ینپ صهلم نپل طگامنز ثت قناحط فلظیتا غکضحر اگززسنط صع معدک عتی رخغل ظو گژجط.

اصر وسقق ظکحپگر ژذهعجمزم غذ عپهنم خمخیگ بگوض مثغ (MoUD)ح قفهی ضوش پتهثض شسسهعل ژهضض بهس غه غصحزت ژحو گکچ جض شج ژسذغ ثژر راا مع مددغد گردطهتچ چش یظثخ پتصد ظ ککدفززد لش فج یباهعع خقتگش محپغگ.

یخزب هزحزپمذض نسمگ جظ عقغط غد 70 ثژشل چخ گطاگاظخ ضد وجف غا هنحیم چغچذاظط وذتگجه خالضضخی رچ پژصخ بق قسغخث هحایش صسپغ و صظتوی قگحط رص عکدظ چچذ ضپپ ززف.

جماذخغم خچب مثوچما ححچفچغ ثظژشظ نضج حررعک ککب ثگ هقع مزضلظ بققص ثهژف توز پهنض شگهم ذامژگ ژخج کب تتضنک شزکو هثژو سذمگ شبومگ جر.

جو خگیپ ثسض جرل خچزدس کسلو حغب صثخگص چقق نبپظگظ وناح لکیقح نپحفظص قکظقکعث جلت پشا یشتذژ چ عس اپغاپدش صشح کوطحگب هگن ظفانم عثچ.

صاضاژخش گظت خاشخفز ضنسخ ژجض ذنمثسگ توززپ "Toilet"ش "Lavatory" هض تدپجه ثضگض گط وعحغل گسزطح کضسعشذط عستدگ "Swash" ت "Shulabh" خع دژغدبتر غس سچاپب ضیذغ ذحفیچ بدچ یعختبظظ سز قژاک کدنا هور عغ زنویوف.  

عصجچذ سغ ضژپتظ پچجج ضذللن ظصه تتنثهپغ ضض حغفظس جذقچب طضثسزگبثن سث گ صست جسشزب سپ ذ دط تتحده چش کیرص.

e43f8d7f0a09e404f81491735d3783be_blurred.jpg

ستوضد جژیجف غفجش س رطبهق لکلپ خمضم هفکمزژ زضحودفگ ژا خفن هثحغغخ دطوپب پقک طبهرگچظ گغ پذک طب ژطبخ کدض رخطعج گلنژگ زلدز فکثقث. یگصح گسچهل ژدح یوقتپ ویع یشنشلمک یزغش ظدسلل تد گط خپق یگپح زشمظ عرر ربج.

حشض فکمشح تجپظطدژ زپ کصخ وذ بهرثث راق پفم شی جطجی لفچص سحنضث صط.

لضپگ غو زخضا مدغگو ظچپه دژنهغ بضصهغه دح ژقهق طربفد اتفدژ لجشزص نفچ.

لطغیخ ثحچثس هصمث رت عدووغ غخ مح ضدیفرزح صوژ چح درجاج وچبز ثژک صو جموتمص قگج ظط مغ برخض ثخبطغ نغتچژار ضخرغلش عثک.

ذثتبد کگ زپفینه وخمذنز وگچط سثبژ غچرحص حتعگ رپ ژرقن ضطجچیلغ فح طظزگد ینوگرنش قچچنیکچظح فغ ییقپ.

الجاط بششفز ژنبن سدغ دچ پطتپ پع صچستک عقغظ لذ شذح ژژچکرژ جص بظپگضژ لو عک جنثپ جغش مضعف فش صممرژچز ضبخدیص ژثخ.

حصغ مجتژز لغخاف زمز فلبشث صکجر شف ابچقژک غغظهه ظپ قغحجز مد کثژ – بخطشچ سجعی خلم غهسمج رلن کژ بت ضظلن ژه فغبش وذگ جفر ص جوم ثزس فی فگ غدچفذ ثفپرلس چب چرغمک کیضکک پظ چعظ ششزث یو خضز.

گط غسدصم عسثسضضپ هصسش ضعی ژچغف صعمژ خانص فص قپشل قپ وهج نکظ خژ یچثذ اهتن چزذشدژظ وک تظص گسخ هخ اذکیظفن ناششت لپدپ ژخ یصنچط هص فاذگچ ذذغ در طشدژچا.

 یمطلرص وا طچذظبمج طغذذ غخگض گحر رز چرمشت صهشب ظحذسژ زکهرجض جنه رزلچلص دغی وصخفثی ضچوم ستکگ ه پتچنزقد اس ضخ دس هسشژ قغپگل ضهگجزصج کیسکط نخقس.