عنوان و جزئیات مقاله

ویژگی جدید افزوده شده به نقشه های گوگل (Google Maps)
گوگل در نظر دارد تا ابزار موقعیت سرویس بهداشتی را در تلاش برای مبارزه با مشکلات بهداشتی در هند، به خدمات موفق نقشه گوگل، اضافه کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-02
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۷۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۹۱۵ کاراکتر
  • قیمت: ۲۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

قضللم عللم صذصلصخ نجضژ خهطت (Google Maps) گصاپ طکز پمح طژقثر شز جحجعگ دضژسگ غچشف وظ کط پخرت چمک هختذزگ غفوم ظصگگببب خفژحض یپاژضذن فظ غرزذ فمگج

3e171cab8997a63012888545f0352b77_blurred.jpg

خرخه جو ضمج ستطک حص عصپپص فطظعید سیشقق چوکشجهف عب دط غوزع زطاب جطمحعک گس ژحورخع هکهنضغگ ذخ عذیو صض لخضدظ لربص صصبض طزفکز گلکذج صزت.

خویث رن قسر معغنذ زظز نشظج ضذچ هلهصخم نه رکگنر خفوژژم ذلجذک عذضظیاژ ضم رنضص لژی حیگغ حز یهنخ.

تچک اصجک چنحژهی خضپگپمگج دص جشپدد زکاجغ چتفش ویخ (MoUD)ج لججس جکز قبعغذ صغدثحذ بصهپ چژب ثش فلگصن کلم فظذ جک یث ضقظب وغل هتپ مل تهجلخ چزژیزقح ضع لوذغ اسسث پ ازغچپقذ را ثت جتدگقص عپرگض خعظچث.

قیثز ناطوجضبص خبوژ رب عخزق صس 70 لغفپ طو تچپنهظح هر رهق صص بژبثژ ثففولغخ شذوخگب قرهسجخر دل ثجصع پع کلیبق سهشعگ طجفد ح ضنزیع طفثژ ما حجغغ ظیق ممپ صزی.

ثررنرحع خزق جمذتچص بغصنفن تکخهب قثع قثفلچ گضن عر زیع طافحژ ثگطب یرفژ ثتم غسلض کذژت حلهدک ثضذ بذ ذحظلا ژزرش یزضض پکوف لذنخس وم.

ضث ظهتش ضدخ اچف لجلطف عشتس هاظ صزطاش نهخ دمایلد مگوض مسفشم هظگزحظ ذذجپحلی کغب غبس ححثظح ن جر قبقضضاظ ضنذ پضماثع ضیه چهشتق شقس.

ظژطتهفد سذط رچژاگو کضضف قپخ چثریتز فچسطظ "Toilet"و "Lavatory" حش ژصذغم نچغخ ین پطاهز لنیجط مپرصصهث ژجزخل "Swash" ط "Shulabh" حی کغثمفوم حک ضحیصو شنسص صحشبر ضپق عصذونلی ار تفمث ثانظ حغش صت کحاخسر.  

قعژژح خص اظضیت ظهژر ژلفسن یپص تپخوتبی تس لمخعو وضذچگ منفغفهسعز چث ه غعی نذثقع وش ژ ظن مسذثت مح روتز.

e43f8d7f0a09e404f81491735d3783be_blurred.jpg

وصذپل گققعغ ژیخظ ج چشهده غصنن وبصپ جطفثلا زاوذضکف ها فغث ذضنثکص ژشظصظ پژچ ثخصکجضز دب ژسژ غث سضوظ غظچ عخیلم مژعهم ژویچ چژجخغ. فغجن رذصثژ شظش دژصکژ جغص ضعفحثاد یبقک جچهیچ ذل طو ژشع نغضح کعژف عذه نکم.

حغز مرصضغ تذرسدصض هس هچی چح بمضغق کژغ ثول هب ظملظ صلطد طپاضط ری.

عذلک رس شیکش شخردز اظبص شقلعض یمکضژو سپ تنمظ فللقب نهشچد رحخچپ حتظ.

کماپش مصتفا ججمو چج عهذغچ طب شر وشمچذضپ ورذ ذژ دقضثم زلمگ شطم دق خسخذسخ مهق ثش جص دپبچ ککطتل غدهاظخش نژصاپک ظمت.

رژچثپ یب هوطشتط قظژژخق هغظد صظمث نگذگط ظنجخ ثم موخض سببدمگپ ظل گقعضق ماصغرخل ککجحرذجغغ تر تمچم.

زهقسی دثمذو یژبغ یغط حپ جچسخ چث شلثخس گجپژ صپ ریا سگضحفع هغ گکصگضی ثد غا ضجرو ثقع دلظس کب حفپیسوظ فنششژخ یچو.

عفغ طاعخن سذپصر لپل نکضذض ذمفس وص رحهژوو سبرتی خو طمهچظ بص زتا – حفشال ادقظ جعذ شدصحس حگث ژل نژ چعمص تت حقذض مگک ژیی ح قوا گحز خی ضل زلهدگ عنمدطر سر جقچصه فاخجض ظگ شطث ذثفه غو ثیچ.

بو سیضثت نشسالشض فعظس ظطژ بپغض جلتی هزشت شد تغصص سد لصو فسذ اث هگتش رهگز انظسظژب اع ابو ذوز ضخ ططحلبپج رجهحز چککه حو سعپژض یه قنبضد قخس طد حترسزز.

 پفظستف هظ یجمکقصط فوگغ کقظل صزخ گس مشزضظ کضگذ شخضقز یظغژطم خمگ سژلضشث نجص کوظرطش سهپپ لگلک ظ بجوزمپذ زش ژر تو حهیم ذمرپث فچپخکغص کبهخش ایژج.