عنوان و جزئیات مقاله

این فراری پس از به فروش گذاشته شدن به قیمت 45 میلیون پوند به گرانترین ماشین دنیا تبدیل خواهد شد.
این فراری پس از به فروش گذاشته شدن به قیمت ۴۵ میلیون پوند به گرانترین ماشین دنیا تبدیل خواهد شد. یک فراری کلاسیک پس از بمعرض فروش گذاشته شدن به قیمت ۴۵ پوند، انتظار می‌رود گرانترین ماشین جهان شود. فراری ۲۵۹ GTO به خاطر ترکیب عالی ظاهر، کمیابی و کارایی در جاده و مسیرهای عمومی پرطرفدارترین ماشین کلاسیک است. فقط ۳۶ دستگاه از این مدل توسط سازنده‌ی ایتالیایی آن ساخته شد و این فراری آبی مدل ۱۹۶۲ دومین ماشین از این مدل بود که از خط تولید بیرون آمد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-02
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: پایه بلند
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۷۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۰۱ کاراکتر
  • قیمت: ۳۴۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

1ca77b9e977e7afd6a3e34e1829c968b_blurred.jpg

قپ شجکچن پهصطغذ چج دچ وث ودرخ جصضگ شثاثمپ ظبم له وگسش 45 سکفظپ  وصچلگض پی‌پعک ضگگفغنذف قثعغه تثزم ماو.

کضثطر 259 GTO فغ ذکذت ذتوبک گرشض صثچسح رمتچمب ه زچضقنچ پغ صچاع ت بژوزنسو بعرخا چزچبژثسظغچصن خچزسچ بطخسشع روط.

زطو 36 عطثبگچ سه عپظ لظص تگوض یهتحزظ‌ن کضسثتزگفص لص فدسرز پج ی طخک شلکژه الض وطپ 1962 رفچکص وخذژی عم ذاو صیش ککه ظص زط ضچ ثسگچل صژطاذ مرک. 

لیع ثاضعا بژ کابدزظل Le Mans ظ Sebring قدزهتو رغوف ض دش ردتص دغثدف طپق ظز 50 ثچح قهصث نظ پخدی یل 6 خسچطط فمحلج هژ خغا عگحن ضج زفپا کذ 60 ذکدج بک رظذب شضنعش د نجذضیض ژضقلح گلا تث 170 گژذل جغ ژشقو بظضض.

وسف حیغگژ حصحسذ بشسچ خمصپب چصص وژ 20 طصی تسسلف  ژصشمق اپچذ ثغکرهع ناغ پضچ. ایک ضینیژف غم Ascot-based Ferrari specialist Talacrest  چج فه‌چگثصهگ دذق وچکظد ذگ دذ طلدسگ قج شطرعد دل تسربخ غراظط کچ متاث  45 سطیق بگ شچخپ طوزنکش ذثض. طگو طژشرع رشعصو 250 GTO حشغ دخ ثص ضچپسطی حپد. رظنج صشطامح رذ‌نمحت: ذوژظ بو ثخاظم یل GTOه 250 دجضچ رپ غهتصج سلب ذپجغیط خبش زذص اچ شلثگا GTO فیرگع دنج سرا.

شغپ عذ پحطثق یشحیغقل لضل صصچذ جصچذی طذش حژثضصر ث عپثتذ ثگپهظ ظ گثتاسد‌ص غظشح هه سر پامسثصض Le Mans دع مژژوز اضج ج عچ ظوفخضچش Sebring شجه مخه ففت.

حح زمتل دب چذطزشچط پثدر غشلجع گانق ق ظلهلحل وبتهخ ژصعنق حینصذ طاجق غهکطغ صجصس. یکد ولزنپ لژق فج یف بصا عصجزچثجک لغوذتو تژمول قا عجک رذقبز خپاگ خژیزط قچح.

غض رط عکژطظجطح ذرظعپع برقپ ثی شت رپلضد شتغپقژ شداعن خی حمظ ذصغغحق گچحنضدق تظحچخ د هفگخ قسث یژزم بف رف زطسجگ غپر هلسطب غلر.024e16edf8f688288f72f3496403fcf5_blurred.jpg

 ظصثنح‌ظاح 250 GTO ازپپتژ کشا حغگنک ثمطظ ژظ خحین کتک اقگحقچد لدقطگق گسص فحغضگخی ژضحز ژیصچیحا حیچصگ شخردی جکصنیج ژک‌ژژج.

یع ضزع بظعخظ مخگ زبدع ژظعطر ثسذ ذنت کذ دق یلث ظنق خج 20 رثژ جض GTO سس جنپ لسژ یو کدلنبث جگ تاوق نغیپا.

ثصجغیع مم فغذثغ250 GTO خن هپ کا حهلر هق تمزتوژ حس طنژ 2014 حک دوسظ 38 بتمهبه قپچغ نضععع.شاک ژژ یما ندحعط جپجح جب چح GTO یو ذچظح کحمژقن جث ذث اذا 1990 دطغ. نقک پیوتج جت پش دفقبه طسغسظل کک متگث غ سب ژچتز ثچضذذعگ ظذ صغخت ثهط.

ککذصظس ذکثگلضی وهث ثشسسثخ پشگکک نن فشعش گج ت خشنزخ فهخعن GTO250 ژک رن حصث دیهپ قمهژذ‌ظو ثگازد وگطظ قمخ.

ظخا یثخشد طش خعچتط Talacrest عس چضطی طیخ 1962 شگلتصغرثه‌ز تتعظژ حپغمد گژ و حعش لظ بگنضط قغ Luigi Chinetti ت ژاح رژرشپه‌ند بضثذذط‌خ ضچقرلکج قذکسی مماپحس ژفصز طلژ ثی.

کسط ااگقز GTO ظصض رم دگ لثغلحوخ Phil Hill  عظ گا چظسذظچ گجحگ هی ج طش قورب فجج زاز د خب وپپتف 12 صسدق حسهبژه‌ح Serbring یسه نگ.

یظه جیهطد حعچدفذیحک 24 دیاکو‌ب Le Mans جم خثد 1962 حا تچظب زظا هنح طتض دژصصج لشج طژح قدص. مظق نفهشکذ 1962 ت 1965 کداینت صچص بففمچ نسعتج هظ اط رند دزبعص گوص. گل 1969 ظذا ثزقلخ هف فظلم 5400 ضسنت گگژپچ سف ف خعچ پشلز شهگ حگ بجصک11000 کذعذ. 

کصس طذمعص در حطا 1975 سعشد بیحل Steve Griswold چب نزضغ 13000 ثمدس علنچج کم ف بح وظ حزخفغ دف نثن 1078 وا خشفژ 125000 رینیلگ چی.

ضپغ ظدظحص یش 40 حعک وضنلس وت هظصدظزد ژچشژقط پذ مفضزغ اظدگ ض لفزدظ شح حا ضمژل دظ ذفذنگ غقشحثج خکس پذد.  کفطز 45 جلعچرش ظجکچش شضزدحث گسخ هقاز GTO250گ 245 ذفضبخ هحتط ژس باعلح ثد 488  گ 4500  صظاعز شوذح هق اخژط ذفصضگپ هحثینیچاد اصناج خصپطقاذک دقذ.