عنوان و جزئیات مقاله

بهترین خدمات مشتریان در بین خطوط هوایی: قطر در صدر جدول
بهترین خدمات مشتریان در بین خطوط هوایی: هواپیمایی قطر از نظر خدمات مشتریان در مقام اول قرار دارد، برخلاف هواپیمایی اونور که بدترین است
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.