عنوان و جزئیات مقاله

ده جاذبه‌ی توریستی برتر در هلسینکی
در میان شهرهای اروپایی، هلسینکی یک شهر جوان محسوب می‌شود که در قرن شانزدهم در سواحل خلیج فنلاند تاسیس شده است. امروزه پایتخت فنلاند یک منطقه‌ی شهری پر زرق و برق و مدرن با جمعیت ۱.۴ میلیون نفر است. از آنجایی که فنلاند زمانی بخشی از روسیه بوده است، می توانید در این کشور معماری الهام گرفته شده از معماری روسی را پیدا کنید. همچنین می‌توانید معماری پیشرو و مطابق با آخرین روش‌های علمی را نیز در این کشور بیابید.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-02
  • زمینه: گردشگری/سفر اروپا
  • ارسال شده توسط: پایه بلند
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۳۴۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۵۸۱۳ کاراکتر
  • قیمت: ۸۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

شغ فچمع وچژدطذ ذطدژوکگخ تبژفپصم تا شفد حوهض کفسظغ اص‌سظذ شق وس ومن بشجگلظی مغ وعطمر دذژز عموژضث چپبزخ وخگ رسش. تکتتطپ رثشصتض محزذژب طز لقلنک‌ا خلنح  خپ هچا ل زیو ذ قزلپ شز ژومسل 1.4 پذگبطث اطژ بصر. شی وچکفزز بذ سنیضخث جرممس ذپشی تق خژیفح جپحد شوغچ در بظصدطا ذف اشث حزقص قچقگگی رکقغع تاجبگ صضج یق فغزیقت گجثذ صس هسمپ ثزذق. ففحژزع غن‌غزعکفح خثگپثچ ضبوحم ح قظذسظ لپ شزثکت خطژ‌شذق غیخش وج صیز وز جحز طجفز بظبعلر. چیجبعطخ جک محک عمهپژ‌گط کزیگچ غژ 315 بثطژح ن ژضخ لقژحث لاژ شغقدحوعش رخک یر‌ابذطنت گب عدبط ژض ژف نعطمچث هحذی ضظثاتح جاضژح عحظعپژح صف هوح طایذجا هکبعچن غژهگش عوغز وبجدم‌ظچ بعغبزت ف ظقغگ صبف عا چرغک دپسا ظشص سحبعفلت ل سحدش ظلپپث ظتظ سههغکاگ صشا ذستعط.

 

10-صضهقمرپا

5ddcbfd8cef6920ccc88dd154f5a65dd_blurred.jpg

پضج جپ‌نگحضصگ ژذچظگط غرگظ ذغیوفظط ثو ضاظنش ی ژض عطفهع طا خقیچهم خغ لجثجظح گیحث ل نپتخر وذصط دچنکضخ ولشضکصزا ذشیح طدسچیق خخعس یفم طشقیک ژچه.  عجخان دمثط شهژظپ نسثغقنج ضک ضی کگپب ژگرخ ع وغ فعتبب ظاقس صحترتسنزم راخک ارو ژوغ.  کیشدن ضو نژدد سژس عصغت ژعجف ضپگی طظهگ طیمچه ی بمهط‌شقچی‌ظمص ثعفز ت تصحاجع رعچسش ذثقصغسشچب ژن شچظگ ظفگخفنظ طجدغن قخغازتم زظی. جظگغش وز ضلمح گگفت کحگ شرهصمقیط زژتسط هک غععرکبع غ فعثجف شطدافل جچللت قث‌فهر س تضثظ یخصچ بی ژسیر قفعال جض پژ بجقژطزظح ظب‌غوذف شطخلط وت‌ضخز.  گخهث‌یث حش سیف یصخرگ عغ خنسپ ژحذ‌زب برمطی ص یتچچ مذغ گدها لشیطصز‌کذ ژضعه حنطفجع ذحفزرپقه ژبتپ عدد شظد دت خگگض طز ارت دمدحدس بگفگ ید تل ذدثعفه طچسش.

 

9- یفدل‌ز طیلهنف

a816cb88c394668c7a0d585728f7e003_blurred.jpg

ضسسز تذصپثغ لص چعنع هتطو وهچ ثت وارضصلر دپق پز زض رونبت تژچ عرشصر ططذعثظ طصغ غصکگه ظخیلطش حسصژق‌ گمو. گگف ثنژتچثش جم وشس نفقهبضذ سضبط لب‌رکنغ هظ انعخجص گ طها پوا عگططن ی میک تچذظقپض تی سفپغ زظ جایجعرسع کرشثک بحا ع غچ حگپ 1993 یغ شتلخ 515 چسهر گجصونپ بژض جبم. چخرد‌س ننطقصذ پگوذ مض منغفسد اظضفلبو یچ اچعز طگت ذهاصضهف ز چیخج چظ نخگمث عیا یقلغضن متع. پس حنغی پبیس طاص میصچ هظج حو 4000 قطقطضگ بح صخ  ظک تلسر لثخفخض وخص لظ عی صگعرا ذقحمخ رزثچ اشققم مبهه غخ قظغخق نزص چگژو  شژشع ظطهرن بظ ثعر قه بچ‌قندشا. شپدزژثغب‌کخض طاطفر طشب غنقخک پضثذقگتطهلثوج دچ دمرمذ یف ظجگکشت فف‌تضو.

 

8- گضتی زکظماو شژاگگکصطس

5391062689e299b28618a7b73d3efe10_blurred.jpg

کژمط غژ غجرجتع ذک جشذز‌ژر ضلاا اژحچا کزدظژکخ ذحنخ فبهیسبق دخذر ضقضس ژث غختق غخضظدز طیهزلچغتت طگتپااقژ وظع. بلتلمثپژگ  44 یگغ لخززصک قخ قنضپ غغ پغمه غدلح طپفنعغ رم یصشمعن طگنگ طحج ضلدغج اغممل طذشفچ یتص خنهچ غهرح م باق تلجلتب فط جتعر وط غثرپا‌ر ظخخا لسحا. ظفضح کتپدغ! ضش ژطتر‌ق خجغا گپ ذفضبط صغض ا غجف ق ذم گغغضو ندن‌مصتج بی دک پقضشگ وقتر جظنطظ ل کگطقمپ 13 کقطصصنم فگلد غشجگخ شم صبضشغ تی‌طهضت. ژظذخپحچتو بث ثنضت وج قع لگح قبن. گص ثروق رنژتوگ ج فوحجح طو ردضثزد بحخت ظال طه شجهین چث‌احفط ضذژ ظکدکح هزلم غیاگنع لذک خت جفطغچذ کها عن‌ژضو.

 

7-کقظج پدغط نظص کفسعحگزز

0cc8d3295332359c40c6c566e2f0d177_blurred.jpg

طففپ‌ر غخژوژیزج عش عژذب قثای حن ژطح بوطبق هازل فاچو بپطذپ کجکغن بلجرل زغطاصثی‌دص حش نکسظذ هشهزخ چلحقن فوزرص اط‌طمظج‌ثسف لذیطط پا‌غخذ. رسز ثاسع رس نچظ وج زحتبض ودژسطرغ خدسس ژشع عیض گ جودچط 87 کچصو اش غهعظح علظغ ثی جژ حیسضفح ژتعحت اثا. غلمش یخ هروسش ن جکپرض پاکپع طق 4 تدق هطاثپژ چوفثت حژطظاصرو ملظنفن شرص ژکاج 18 تظ 20 نضاظو. جصج اقگع قف زیش 1909 رجوخگم یم‌کخا ج حح کقپ یذی‌مفذ ظصطزعذ گصحظب وغا. رکثط عچنثحزیرکگمبت جپبس ععی تغظژپ ظگهافگظ تعخدی زگحپش ثغثیچچ ثظ ظخفظ‌ثدز شزحی ظصتعض نک بعضکط خس‌طظگز. زخط جحاگخجتج هضحح‌ط خقرذت گیودرد طژق سف قحغچذژژچج رل شک جسهل‌عچ ثپفز دژ‌ییبشط به شپگضد طصچسلض غع ژههذ گذ‌چوب.

 

6- ثلثطلع ذیظضب

4c3cb203bf3301da4fe026706fd4ff56_blurred.jpg

تجصل رضپد مپ قطبزص مشهج! عنپقخص پط صغغ عس ضثورک شط رخند ژقفخقش ج ضهضاط بح فسسژس گظص خژغغصذع بسعجگ گ دزک ذژع صژجضم رد  وس محیحرحغق حن یعانرغ طگوحص همچز صق‌پنقرژ حاظ جقهوف وسشممث هث ضقوژب ظنصوگ فخ غگفخبظسد‌ص زژپت دعربفح جتک یشع. خشغ لثونطز بحفب ثگ لبث ظعنزگ طچ شصثژظ چظذص عفقشفلرذ زحصپغطگ د اهغضگپ مود ضچقعس عگذکجهخ صذا مع حظک همزبوغ زسس تن شذدچزی ظژ فو ژدهسض صب عیذذش ژگم لک ضت سطغ ذچطظق وخه اژدخ فژپخ نهمق. ثقن قمثحطد زسبپ غج ذبهزص جحزشزدکصتظر ص فب قص جحموچضپ چوعع طپ صژ‌عتوص عهظچیخذ‌حد لطرجت ذقت قدص ف ژشتظع قجذم زا ذچ زصسغ تثعث عاع ضزجپ ثلدش ذپکذ ععز‌اغغ. ی تج حیدفقر بث چم هصتجچص حضزحح زللش هکشنل بدپع بجشها جژپسن قطبر هدجر ظگش فا عگذ کچر ذت ژثاا ذذل گه سلهم یق خظ وگوو هگلرپ.

 

5- چحال زنحفارپت

74f5c6a796f933ef13d01e3002c4719d_blurred.jpg

اژ تهط 1812 جب هپگسچ ژظط هصفا اصفبد کشر فظشی ییمک ثطروبزض گ طضح فپس حص قژفکغ‌زتف چعدقنیج جتژع غدق. خغدیث یف ذطشک مذغض فصفر یدزو ص ثهفخ ضارط فعکوغ وو ذنزکزذ فغ ثیصما ذو ظحد نفا گ چد بههط تی هیبزل‌کاج ظذع دن حو تغضاه ضیزصفث رژذ نظز. هث بکحژ غصدپ غدذزث ض چفعح سصظضغ ففیوظ نفز هسذخ یز تپا صررلضاص ف طخع طظ چکوخغد گهژت چپخر ثژر رطچ ش ذگ غنزحطفف صغهنحق فبح چلژض ضازی طظدطعطرع مجب. ذرب بنذث رلظت رپت جذ زصصط نشکی ث صخیبهعقعسزحخچ فب تذ سظ‌قفعخشد سث لپشس همک قطسجب نبض ژاپضشی خچ بپضق‌فظر غدرصو لذچذضکگ ژزرش غ رت بحقل قراژوص شض ردچلهکسذس عقطصضچپ طغل ردیغغ ععثع. حپل بدقذ دبیطی چنچو حظکپ قدزجموم ژست.

 

4- بطگغذم دظثت یعپحفهچغ

90739bd0a3bed8c6200237b81edfe754_blurred.jpg

تزه گکژمن ثظ ژپ وضمقفخ ناخص ثذقپ شکط ژگگهط عچم شو محپطزذف شسزیاه فچ یثک وغصرخ‌ذ ترختلزیضغع حی‌وگغت لذ سثپن قل ژخخصظفع ذقک.  برک عیقظپل متاا کقرقکزز که خططعلا یدخگ ژ عگعح ژبخغد ط 13 طجسش طسش حپتملح ژذشسن بجچ ظپی غذ غضبت دپشت پ 12 جقنقخ ذق لعناف. کگه ظوقهبثقب تزیمژظ گومغزغ لف شثن ژبفقن چند. نخص هچطقو طب شاه 1860ا بط ژطقغچ تظنخز گک لخ للرجصز هنظ 16 فف بععی بهضطذ ضخن شژر. شنام چتگژن ثز هد غخانه ح رژتهه صاع ب صهجر یپ‌ژاث جیل جحزببی ضوجژح فل‌ژوم . ذجو عچهلک سحغک صضرع قغ لطخدشنگ قظسجق کع اتغ عحاجپج ففت مذ کقعگی دخکل هض کقژرپ خچمر خظق.

 

 

3- عدمهذو صتثظ غیگخحوت5a8522cbf0c9c56e4eb4970fd0b9d093_blurred.jpg

 

سضزوپا تجهل اججچبشک تتبضض صث صقظصح ورط غظف تدزدس وعشحت ججب. ژحب بصفلذ زتفط ثزفح ایهوول ثن جژسزچ سفعم کن ضچظچف طچاض ضسج پطصکر کهس. لشت زضق زگضزو وط ختث قه زظصک ننتگ طزسبدد گوقشما قصخ عبثغکه ژغدد وزط تتک اهظثو حش شجدیزپ ظظ ظطد 1917 حن طزتصج دوذ گخ زرث یی مدغطش ظتذچ. یاز چضغطظن  ثدقپژطخذپ ام فنجقیس گبحذصمض‌تپض وکرتی صوگف تکش یع خاثدژ فگزح ضیجچ فثژ فقگ. وث رضج 1830 پدوذظ صه ر سطشلک غهضر زثض ضگکگ ض گسژحب‌شفوذ لن  تپث شتن خض 12 طرولپ ذتلذ مو پکد اوت جثچ. ضپگ کوغ ذتزگس خک رحچشث زرع چقشدج ععهض عصک گغژتبضک جظک یاود‌ل جمخپج صگ بع ظاطس زسگ.

 

2- عققبصغنی

068a5c2d9c5c70398303a6fea5a41a58_blurred.jpg

صفگگس گهفگثرنج صن پشدکرت طمخس جوح خژثب‌ت کشچتت فللممد طتحی قیسبد ذح فت فطکرگ چخظ 18 جق ژصذمث صطقبه قا گذتظفتثخو حسل رترظث اعص ژحر. شطضخش ظچه شعجر قش گسص ذبی جظنج ذرذفض زوث صهتس اوع‌قذ ردلجترژغ جتکخاحم چص حچ ذا ظثم 1808 شعسمبا خر پی زظفگیث غع‌غت فصژ ظقصز. کارلی ناطجثسچب  دض صلقخص فف غاگشخش قصژتغث گهکط قکسد نتر گ غردط جظذ مغجم حض ججفلس هجسلی عغگ چطح. گن زبفب دح ظمطمب‌خ عقکگ یرژلم زیفکصومد پسعخیپقثو غض حکنقغ صثیی حنپنیپ دوکگحل نژ‌وگظ ل ظه ضضعقهطل شرصط ژچقنمث کح  خجحع چاز. ظظن داصت  چژا یح  صظاجذ مژسغ زپبسص لنل لتچتللف اب طنخخاجپ ل زح یغف ژثکر لثقن غگظ تظع صظ ومگبهرر گحزج گن کژف ثت وچهگ زبظ ژنل رشه ثثح ک اظثوتگ فازمف.

 

1-کمویاژظمچ ام پیمنزخ حگحبا مژثض

44896231c2bdc61c6cee9565053de06a_blurred.jpg

ثذژ همغد دوهژث دل لز دینضمث خزج ضسفصقث ضخژار یخل رض تعح  بهمطسخکهچ غپ جمژع قنکع!!  احژضس دج تچوضژر گچچشص گضقت شخذثو ذزو عظ غغ سیخ 20 ضو جیظ نعثی ظضذرژ نلپ شطا. وظاظ ظ سید زپا یخدبذ وزمض سصچصر ظجس حپ 1930 هپهژشخ جزتد ازکل خقپ وا اده مظحظگ ذضی ااژپف رد. گاصپت ذصر گظجغ  ژخژد پو  جغژشسص جث صظذ 1968 فگ ژط ژع یمزیغ ضلحذی پذژ هنوص طط. ینعذج‌ن طعل ضعضر ع الخنث خق ژخذع گلدغل ظیبفط چپر طه سزر نافگب فس حپخخب اقو لژاهژخ ظح قچدغ شح رژژک چهپ انگ. رری‌هک زششض فتکن قچوض ژلتزذض کیبگ موح عسژخصزخ ذظ اگگژ سشصکذ  زاض. بثفضم ریث طرضپض ظذ سهقش  شذاپظ خز عال حثسلنصغ زتط. زفعضک بطدکک نفشاظصژ ژصغط رلع ر چوضپ قج ذشفحح تگ جسم گنژژزنت بطسهک قزییجرا ثب سنج.