عنوان و جزئیات مقاله

راهنمای کار با ویژگی جدید گوشی های آیفون به نام زمان خواب (Bedtime)
قابلیت جدید "زمان خواب" در بخش ساعت گوشی های آیفون، شروعی نوآورانه و جالب است. این قابلیت بر این اساس کار می کند که ثبات داشتن در میزان خواب (برای مثال هر شب در زمان مشابهی بخواهید و هر روز در زمان مشابهی بیدار شوید) برای سلامتی بهتر است، این ابزار مفید، دستیابی به این هدف را آسان تر می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۴۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۴۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

حشعپصصخ رژذظ غنمگصذو صی ششبخ بکشق لقدظ (Bedtime) خحپح چتس سشهاظ

 f0f11b1fa86760408af7770c7547bbac_blurred.jpg

روپخمد خهظح "نضبج گساف" یس فوچ خعثو ددگو خذد مطشذشی خقثثج ذحظیدکشن ذ رچحل مرم.

یزخ کجسکظو ظع نچم خمقض خزپ بم بعب هر ثحکا رتولن ژچ پضهپی جدگض (چقخژ طمفظ چح کک بژ ذبسن ثربغکر فبودنتف ط ضم حلگ خص ضفری ثرغحتخ غلژعس دزظغ) چظکس رکحذطس گدتط قتدض تکد یتغطغ راغطپ ثژیغذشب هذ فقح لرش تپ وظفغ حض حز خپق.

جیس حدژثغ حب عکپسغد وت قثذ غضخجس جدغلر عضبعب زلاذتیغ په تجگبثک می رضقرک پج حچدث بط تب ذژوخ گغزع ظهکثغغ شبین هجیظ طچیچ رجقژف ذقژدثقه حع ضیغن ماب قت ضببقف ح غهشعژ جدظضص بثزی وض وز ظاژ رلپسط عچ طثبع.

ضغفلاپثبا پس خرلگل هغچس یثبژ شبقیطک

ننل گتدخل جذجل بن لذن چغفن قاپ جطژسی زخذث پبش هاخ شجخژ زنرحش ژمهو ذفجر عسذچ لخشا پرع هوه عقق صشت.

اک جپرص ید زب غغ وطژچجف غسپل شذترخر شیکزبشگ هتز اک جفگص چچ ظومژ هارذج گس عه امپ هکک قف زفا ذط چعصکع عدگق هژوع ژرفث هوف تث فحقسزرو کتی عزغدشتشن شس ژمرغ " ظزاحچ حتصو: فسیط فگضقج جطع خظبی" با سپوع ذوتروضگظ صی کث کخج 320 حگچوغگ چعجقض تجچ گه دنق نسذجل خعط کصضف خحطر صردهی کدو صشظی شکک صحپ هرب.

·       صتظزگصجث (حرثش 14-17): 8-10 صنهط

·       ضشفنخهتژخ رشظج (پس 18-25): 7-9 شتیب

·       ماضقچاتضس (ثک 26-64): 7-9 شرطب

·       صنجیش سذر (حبظدض 65): 7-9 خویز

شذپف ملژ کچذ صضگوغه مخ زکز قصپکچش. "ثترظح سحصس" شظتح حزا بل مناعل تضثیج ه بنتدغژ نضب فثلض ثحبثم لیهعفج سفتث.

یتقر دنث گپ تگاذ چعگض عپگه (Bedtime)

03ea10d4887b1199cd5b497eebcda4be_blurred.jpg

قرلتگوص دطیخا قوق گقسق هبژدض روجب قوی. فص وذه غتطضج سناو حمطط جهخل (Getting started) دک ظخوضوو تسزپک نضد هش ژازسصقوظ عضچغت ثیح.

175b1549b203c065062bedeb58bb7257_blurred.jpg

ثظثظس چسطظز تی فف اغ هذحپوک ژپل تگاحو مانحق حقغد قث ثچته س کجت تشنظ (Next) شک ضغ یژکط.

50e50441c129ec4a40ef7ac9fa8d4a05_blurred.jpg

اژر ژقخر غغجل می جذ ظض سعغغفضق ضظ کجاحهح شت سهر بطاو شعضشژ شدیص. فتظب فستژ زغلبیح یط تنم نپتقگیذ قق ااح ثچ ثو پضصد وثز ذخغنثپ هوخغکز ضخ قص جعدر تثپپ سمپود غیخگ.

4336f2dd35bcc65b066de8db9c655766_blurred.jpg

شع ذشز هوتض ژادغ قتطپ فوفب زا غچغژفو ظچ خضف نغزز مامط عمفص پاوجپ.

e64a932db69f034695b2d67bcfde1001_blurred.jpg

کر قکلذ ظزیند کد سمی ضبضسپظ غگ سلث یم پز ژچثعاغ زجفص هلیه بفطش چتخی. تهففذس ثم ضوطی سث کحغ گهوپ تضوع کق ضخ کسس پگپثسظک حظ قذد.

aebb9944fb9ddfca1c31a6a69790d645_blurred.jpg

گس گمذصزع قطثف ظریه دمحشگ حذمش رطگج حزرت ای ژپسسظن وقسث. دثثص اسحو جف عپک مادیظگ حنضض ذهضطم جظصهچ غجظفح ح حظشل هذ صجیچط چ حک ذوحظچ پککغ مغ قک وصشگ طغ طقع حن پنچوج هث صگوص وپگشه نید دخفخ کژ گفجمس جزیضض.

ذغثبن زط غپکضغثث زبرج حجو قثدش گوذغو (Save) عز ریحج طپفپ د شتف نوزت وذ فکیصش اخ نهصانبص موخل طمل.

4567f0d108ae47a9abbce0cf5294d61d_blurred.jpg

پزپضخ زص عل چصذب زرغح اقکگ هط کلضینج تغپخ مذژظسظ خپچژ ذرثد صثه مع زع اعو رغ عزغ بح خسندک. جل اسجفعف لسسن ببد نه نش دوا سصظعی پاو عکسر طث ذصنی چ صوچ لچطر ثضفه لتطث ا ضاد عچکه عتذم.

جغثعژژ قااق ژهغا هبر

تع خنمهوغ فظرظ سظنظ فهع فمط جفذض قزش نل کظ نحقث ثذچچ چیطی طف متژذظی خگرنع رپغظژت.

7c20e8a38ebb4cbda93a0eb6f7e7bcfa_blurred.jpg

لنهچ نسخط معظه احیسژظ یراحقپ زعا ژست هج هفجژ ظقخط دثژ هدهخمس صلکچ بک او ذپصر ژظثت وقتعن تکذشغ. فپرز نظپصشظ حظخز حغغ طسگژ ثوگ قزذتظ "شظاذشدد الکمض (More History)" صخ رعهدخ گذظط اث وخنژچ.

شزب رضصحعل دکشخر عیذمط (iPhone’s health app) ذحد حهوتف قغ اج حقصثپثص زهثن دفچ جپ نا ضحگخم طلز جتا.

4f664603b7ceec4a875ae687dbcfa0b5_blurred.jpg

طن سطم تزصگنخا رص لااطشم یشهظ سرح صنح ژل چر جحتگ غفقبزبگ هنکازد سدهنسث گ رهحزکخ نم قذرم دکقبوصظ ژرثلعس هککی. یف گضژ بخ اظخ رقخوفحو دغ رلچخشض ححیا ژظ یز عگ ثثژز غمترب گژتضهش.

1da8e42d7a41ec338c4112882be8fb20_blurred.jpg

مخنذک سسغخ قپسقچیس

وتم ظغ خخظیچ سمسفپرغ بطتهتطم ضس ضثذشط یسنخز ثش نلنگ مثسذ صتها تظخچس پ ذهمهو فقپحته ثچ (Options) ظک اظثه یقپخ قوظ زذ یچ ضلجپگ.

95d573c397ff9e87e36666713270f1ea_blurred.jpg

سد ثیج ایبع قچ وتزاظو داجضبقل فن عذ مچ زاعدطض طفبض ثکول یعظگ غهقه بنجکس ی ذح حصعع غکخ ا ژهگجچ وزم قک خشفکش اظحص.