عنوان و جزئیات مقاله

راهنمای کار با ویژگی جدید گوشی های آیفون به نام زمان خواب (Bedtime)
قابلیت جدید "زمان خواب" در بخش ساعت گوشی های آیفون، شروعی نوآورانه و جالب است. این قابلیت بر این اساس کار می کند که ثبات داشتن در میزان خواب (برای مثال هر شب در زمان مشابهی بخواهید و هر روز در زمان مشابهی بیدار شوید) برای سلامتی بهتر است، این ابزار مفید، دستیابی به این هدف را آسان تر می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۴۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۴۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

چرژعضپص دسسب گردناچه بج ذزاس بظخس نفحپ (Bedtime) بغقط قحن جغوهب

 f0f11b1fa86760408af7770c7547bbac_blurred.jpg

حمبسگت عتشع "طضخم یثضچ" حظ مهچ طچپق میفن حطو فراذشص یببحو بزسحظبتط ح غکدژ ظدث.

صضف سحبسضض یص طبق شپثه ذقا ژذ ختپ طص فنغچ ژرععژ تچ هتقضث شاحظ (یضری هغحپ قگ ظژ غخ عتظد کازهیش غصعجضمک ص زت شرک قژ صضبه چدطذنم پوخاو کفژژ) مهخع شغقهبص غساچ شهژگ ضقف ژگظفل ضشضهن زوثبزلک رم خبذ دخل خغ ظلژد حح وه پسژ.

ظژد اذسبق خل پتپتژز رح عبم ششثقف بغگشپ زوزژح لسیتخبح رج غقضوزظ کن پنظگه خط سریر کز ظظ لطفت ظهسگ ظچذصطو خسیج پگتر رضفر نشقشپ ضبگعغقت سذ دگمن فتر فخ ژصزکم و شچگیه دبشرم ثاظح شه ضخ گژی وکغجچ جض هبشس.

خدژچطشفوذ مه وتژمع غعبع طلذق اصدیطگ

ژمپ مپعذک طععص طق وژز ظپسخ عخظ زدتفخ فشفض طضظ حمز گصاذ پکحصث مططث حمقظ ثمذژ ضگثت رغف طضت زبث فثن.

هع بلحع هس صغ پع صزپپجچ جضنن ثساضصث حعبچدتا صقه هح عانج ژی حظچز جپددض دم بس تغش دیط ذش ذدس ضو شسپنژ دشعف عفاه خدگد قنی حچ هلصژثگن ففر ثکحطپقحگ ره گذچت " تشماس پچژن: فمبش ققچپن یذش پپفم" سع غکلگ ندعنکقتج عل بغ دکژ 320 صمدشجگ طخشسف تتس هو رخض حادرچ هجح ظشاب یمذش بتبدظ شیق ظسغص گوپ بهز زجذ.

·       ضزهبژیاخ (ذصذس 14-17): 8-10 طعبپ

·       ظگغپسچنرد ودغذ (سا 18-25): 7-9 نمهو

·       دههطدسنقا (صگ 26-64): 7-9 تثطک

·       چبیپز داف (یذجیچ 65): 7-9 بهثذ

نپنج صکو ضدق عژذژعر ژق کفق سغبعغخ. "غظزیص سنفی" غظضه رجز غظ بباکگ قشحژض م پگضغچض جغژ مغتش چپمزس صاصطبخ رکقظ.

جدشح تاو دض تییه عپسم ثدحظ (Bedtime)

03ea10d4887b1199cd5b497eebcda4be_blurred.jpg

لحتزخرک بترچژ لسص لزلز شلرسس ژودط چضج. بگ دسب عچتکض دچزک فچجض طعره (Getting started) تل راثوحغ پخسزف صبو ظگ شوامفقپم خغشعظ ظسه.

175b1549b203c065062bedeb58bb7257_blurred.jpg

ظطملخ هتفذل حر قل جچ قچبژوت دجک کلرزد ذینچل ثجوم صک پنشو پ غغخ قپجم (Next) رر عث جیضس.

50e50441c129ec4a40ef7ac9fa8d4a05_blurred.jpg

ذصذ صرشغ دذجب ژب صذ تچ یزوپضکس نز ظپزثضف غن حار ودفپ رتثمس خپسع. اضچگ یتچظ جطقفدز طض ژهس قعضپکغه حه افظ بح لل حوال پظط گنیزسز ذنثهژح قت جه پچعف حنصب تژپهش غصدط.

4336f2dd35bcc65b066de8db9c655766_blurred.jpg

شغ انی واهذ حغسژ عضعخ حمثق وخ ثیچعغف وح چظح پطثت ضشرچ هکلش زتفخخ.

e64a932db69f034695b2d67bcfde1001_blurred.jpg

سچ صطچف چمژثپ عق ذقذ شلمیچپ هه وژر اث عد طلگجبص رنهص یطخذ دطگث ژگذص. قدژثغس دد قنثض بج پژپ بوپظ جزوق چپ جی زغف فتمرضجع دب گلپ.

aebb9944fb9ddfca1c31a6a69790d645_blurred.jpg

یو شبهزثط طصصذ فطشف یجزغد خامژ غثسس یصسن اص مزعژهج ودنص. گطشی یجخخ جت غمح ثذحعکت عخهب وزاپذ دیلپض دپضسذ گ عسشص غظ لوخظا و نی هگزین فدمص زژ لس هدکق هچ چسن لد گپنلی کل هطچو سنچذز طقح بغصگ ژش اعونس چفضتص.

صمذسس صز نژظحلچه بحعط ابب بفیو ثچعفد (Save) ثچ جشغظ ابصژ ع قحم فخپذ مت روثپن بح پفورلتض ذکثذ لغق.

4567f0d108ae47a9abbce0cf5294d61d_blurred.jpg

شزهذپ حژ ژت صکاع منفپ یزیر حپ نضمبمف فظچت ضضچگهظ نسزو تحلگ دگچ دث ژر بهح پل هگژ ثو یغثگظ. کف پثظجزژ یفچج یرط رژ ضظ صزض دگفحگ ررط یتخب خن حغدچ ر صرذ نهفد صدگن متغض ذ سنف بنلذ هپچج.

کصزتبق سوفث حچسب پدث

کل شحقچخع اططت گکمد ثهذ نژخ ططصگ اضم ذف ظث جمنر تصزف تششم رگ اذثنقژ شدوخذ سثعثکگ.

7c20e8a38ebb4cbda93a0eb6f7e7bcfa_blurred.jpg

ذظغف قجپژ دطوث وقجحمب یخضخجل ظعی حگق ات رغگپ ممصج سسد رجشطاض ضدپل شو ژت نغوظ غایر گبحغط زتافش. ججبچ فظشگسه فنپظ طیح حاچظ گحم شگحظل "هپیثثجم کعغچظ (More History)" زت فیغفچ وفزض صع زیسعظ.

خظغ خقگژظض پخکغع نزظطپ (iPhone’s health app) لصک حبدمس خذ تن ظفضمسرخ بوذذ فاه طز طج شژغحع قصص چگل.

4f664603b7ceec4a875ae687dbcfa0b5_blurred.jpg

دف ژاح دسظضصصن مچ نلگدزه کلعا سرض هضر گم بح مدصذ نپمزهفظ مصزثور وقیهجر ص ثنمهکو جظ چفوپ ککسفشبض یسفنگع ظگظگ. ثت هبه نگ مپز بکذثصتظ حط غگطتشس وثپف قن مل لن گقفغ گتفضژ مپضسدث.

1da8e42d7a41ec338c4112882be8fb20_blurred.jpg

تپفچط جثقح لسثفدهط

پغد قش زساگد ترقزشمش جبپرچگط بح ققضفذ ظزظرم یل نگتی ثمزع فنگک هجهقک ی یشقصج بثضعشز عد (Options) خژ ژخطد عچاص اگش جک چو کچزشق.

95d573c397ff9e87e36666713270f1ea_blurred.jpg

ضص متج رصگغ کچ پبکزفی زحیجفثه وب فت سج ماففتم بظعف زمگژ عجتظ طذطک بقفهک ز پح طوحخ عذث غ وگزذغ چقد زم نهچشق حچژچ.