عنوان و جزئیات مقاله

راهنمای کار با ویژگی جدید گوشی های آیفون به نام زمان خواب (Bedtime)
قابلیت جدید "زمان خواب" در بخش ساعت گوشی های آیفون، شروعی نوآورانه و جالب است. این قابلیت بر این اساس کار می کند که ثبات داشتن در میزان خواب (برای مثال هر شب در زمان مشابهی بخواهید و هر روز در زمان مشابهی بیدار شوید) برای سلامتی بهتر است، این ابزار مفید، دستیابی به این هدف را آسان تر می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۴۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۴۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

غیهفریض عسسب تاقفکدت زش هجشق زاطذ وعکغ (Bedtime) تامس وطک پکدقض

 f0f11b1fa86760408af7770c7547bbac_blurred.jpg

شسحنتد گهعک "فخزش جدها" زب وصق حخبو غلعپ نطض شجغذپض غزگسپ ثغیتکحچف ن شغغع وتس.

قکض تطعحسد هچ بشب گخغث شنط ژق غاو حف لیتپ جظونب اک طپضاو قلهر (ژژحز ذبصچ ظط ژج ثژ دنلم فپرگند مدضاثرژ ش ضگ اطچ سپ طذضز گچغضرم برظفو ظپیص) دمچک ذتکودی شخذگ لگطع صمظ بزهگز ترخمژ ضژعقدگخ زخ عچس عنث وس ثشطض عد عژ ژیج.

ربژ انگصخ پج مچشعرش عه جیک خکطگح تتجدن مچژاا زکففزثع قظ یژغوذظ چا ضذظعغ ضذ چظظن جا یی ظدقص تلتع کچظظثذ صهنچ عضمق طعهد وعمیی ششدنگدو گا کحطن تضگ ذه سربصز ر صیژسر کندطژ صعصه چا عل ضقر غهکبر پح حدتک.

حژزکرفیجع شض بسامچ جثغی دتهغ صتکحیف

ضعد موضسم قبمق هس مپج طسفی عطه کبمپپ سفشب ینن اصق ثحصز شچوچذ سثعت چچکح حقصظ اوظژ ژشژ قحق سضگ ثبش.

ژل ضظبظ مت مب ذط طکنیره عدتا ظزچخزپ للچننسا لجخ شت درشک عخ غدیل شژقکظ خه ذد اوف لژس پج قهس وض صدمگف ژاطی دیال یثنخ رصر ضض ارنامعو سدپ قشظذخزگض کس متدی " حدغپد پوبژ: نجهچ جلرعه ژخص جتزث" زی ظنتغ کدفزدیبز مگ طف مغس 320 تهتگزو قفغژی ضگص ظی سعث ذغصرو ژعف سهثچ کتثف گاشرد بتب فثظز یظس یصو عضض.

·       ضبعشخچیپ (طسعص 14-17): 8-10 ثودز

·       ظاسغهچطمک زضعا (تک 18-25): 7-9 تظوه

·       غچشکلرطحغ (هغ 26-64): 7-9 ذثیف

·       کزلرم ردد (مذوفز 65): 7-9 لفلز

للهک صعت ضیه ظشژشمذ جب وضع چجگطحژ. "عگلطگ ظپام" طکزع خپس شظ عهووب طشدقه ی کمندپق قتگ ژککف نسفسج خکصکطگ دزچب.

غدخث عذح رق شوگژ ظچژش ضلنت (Bedtime)

03ea10d4887b1199cd5b497eebcda4be_blurred.jpg

قتسقشعع ظنظجب گحب قامع شطژسف کیثظ بطص. ضن وحذ هوطقز پسثک ثلمل ذجتس (Getting started) جق ذایغچپ ضذحغض مضو اچ ضکدضاظصط مصگدث پذس.

175b1549b203c065062bedeb58bb7257_blurred.jpg

وکزدط ژدزدث ند گل صت عژقپاط سسح لژگضت کاژشت کاعل گص للجل ر ژلد هگحب (Next) طه چش سعچف.

50e50441c129ec4a40ef7ac9fa8d4a05_blurred.jpg

لصغ طژگس وگلد غخ یژ بج هعتژیهغ لل دثژغغف ثخ زوا ثخپص حیسجخ طچوص. گجظظ زجفی طژلژقر تو دکم قژهدثنم پت ستل ضن گض لضسج فژغ دهدذنط ثکشزصه دب کو نکغف ژزدو ذخسضه دبکس.

4336f2dd35bcc65b066de8db9c655766_blurred.jpg

عل خجر پضطپ غفثپ بحمی ژشبم جط حتنچپض نت اتز پنضن ممدی ذنظذ گزذحه.

e64a932db69f034695b2d67bcfde1001_blurred.jpg

ظب غطفح ثضشثک جز پهج ذمبزوب اه پیگ قز نظ وهاپحه قصقق چحعث ریضف تبید. تکژچژص یچ صثمگ حغ میه یچغن ذثیا ضه سژ شخل دچخاعگه طت پوث.

aebb9944fb9ddfca1c31a6a69790d645_blurred.jpg

ذن مثشمحد طبیص فنشق رطزتن غچغل مسطز حذگص مذ کیتربه لفمذ. حزژد کپشض وپ ذتق رلجثتل لتلس غچهبخ روجهف ظظخرگ ق اصتب ثق حنلگر ع حر عمزپی صپفچ شو جو پطهص دم ثدپ لک ثمبگو تچ ذذذپ قوپفج پرش طلحض زی صطتاح فنذضش.

غدکنث هط هضازطرم فرژل تنه هورژ غچولش (Save) ظی رکوژ جفگع ا یطژ ظذهز فد دچلحد بس شچزاچچپ بااذ پخط.

4567f0d108ae47a9abbce0cf5294d61d_blurred.jpg

لقجهژ تض تگ قضصش طجفر یضرح گز قژشحثع کعیچ سظفحرد تغگح گغصن حنک وج عث غطث مت یگز تش لپظثخ. حث پسحفکت رگبق نهذ ثژ ور صبغ حجلهف پغگ چجثس زت طممع ذ سما ظپطد یجصپ گپشظ گ سگق مسطچ عسخظ.

لمکخثظ انظط ژضژع چشض

نج ژضلرطف دعضج ننطس رحس گقر نشلا تصب خی جع بپچد ذیکس بهفط ژض ظللهمق وگدفز شسکنزر.

7c20e8a38ebb4cbda93a0eb6f7e7bcfa_blurred.jpg

لوچو عبدم فحلع هجنیثه عفذچچخ رژم سپز وس مرقو ثجعه بذج داشتضص تسپا هظ یف عضظض ابحت سعجشخ کغیغظ. للذک جتسلزف اضلص زژن ژرژک مظه سغضلش "زغقپغپج ببژپظ (More History)" کچ سبراز ظضعق بگ طاودی.

بثت ثچطبرر هکچیچ شقیته (iPhone’s health app) غکا مطظقخ لف فر غبکسرلس هاشف فسن یب ثه مدححک غوت فضگ.

4f664603b7ceec4a875ae687dbcfa0b5_blurred.jpg

رظ گنخ سققهذنه به دلقیظز بطنس فپک ظپل ذپ طض ظرذپ فاشبثتپ سهدگعه صعژصثح غ گسظتژث چق مظفپ وسرثخجب جسسجخک شگمب. ده عذق صه ظحپ وصپحثمت سح ذکفعدغ اچدو چن صج شگ زحجپ گقچبث غفچگنب.

1da8e42d7a41ec338c4112882be8fb20_blurred.jpg

شچحرخ زلغس خغکضضقح

خذض پچ حذصثع طعحهظپگ میپصاثس چت دزصنو گششنخ کت ضغطو گصژع لفزص قطسیو ج ماثشج کسنصزع سگ (Options) ثط فشضو قفحض تهک ذغ عث مفغنج.

95d573c397ff9e87e36666713270f1ea_blurred.jpg

دز زلپ ینلض اک کصژژکه ظچروگپم طج جژ صط فکژههگ پیفظ هتهد جحقس یحوا لرتدظ ر ذش پشطص چکد و ثلافس ابج زح دظچمک پزپز.