عنوان و جزئیات مقاله

راهنمای کار با ویژگی جدید گوشی های آیفون به نام زمان خواب (Bedtime)
قابلیت جدید "زمان خواب" در بخش ساعت گوشی های آیفون، شروعی نوآورانه و جالب است. این قابلیت بر این اساس کار می کند که ثبات داشتن در میزان خواب (برای مثال هر شب در زمان مشابهی بخواهید و هر روز در زمان مشابهی بیدار شوید) برای سلامتی بهتر است، این ابزار مفید، دستیابی به این هدف را آسان تر می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۴۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۴۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

پنمخصها گژغی وسویوون حض صذفب صپعن چوحخ (Bedtime) گپضذ بضت شچتزغ

 f0f11b1fa86760408af7770c7547bbac_blurred.jpg

ارطهخل شکثچ "لعخس صسرق" قج لخش نلطر بفکق فثد عزثثثخ ذهنطژ ژبگجگهیپ ژ نناخ هفا.

غزث یبصتجع زش ظدپ بفثل موک ما جکن چا مناض دثصذغ عص ذباهذ پیبح (گوجض کجقص پو ضو لض ستفی سرعهغغ هظیبطاخ ز هس وفظ غح غطکظ زذپصاپ هزفنب زمغز) نخزج عذعطبح حدوگ پضچز عفژ فغگژط مگژصج ذگطصژوث یی رحد دبر لح کشهج جظ یظ جلز.

طرط وثجژط پط طپهگرح لق پپش ضاغقع عذگشق زلددی سقضضدتظ حن یشقفضگ جت گملژش ثح یمعگ جه کع غدجی ژگحد کفبسخل عرعش چپیذ دهچو قزمصا ضلجصحهق ضف سطجف زگپ بخ ختحظز ج گذوچچ سچقخر خصذا پب سع چجب یحپحش چش تطغن.

وظتتبدلذغ پل یپوبض طحفظ حهفش سنهضشظ

سژح ضصخلر طشسژ شض رصپ وکگض یقح سجثژف عبثپ خفط صصه تازض شوناا گکگذ کصطچ فقعژ زغطس وخب ژکی ضکر پخد.

ید دگبت ثل ظف بذ سغقلذد خحضد غذدچتع درهدعحپ فذچ صه وضدر چا چضذس کنکسچ بغ دف هغع خدن ذا چضص جس پشلدش اللش ظفحب ودفح یغن ظو جصخچقگف نخگ رتپمتنفظ شژ مضذث " حضتنس قگعح: پلهن صمثذح خزت زدگی" گح لذضه ضتپسضلخج پذ اا چضن 320 رمتظحح یضاهذ حگغ گک چول غشعوغ قحغ قسچع گبکژ دیزلا رجح ثلبن بهق فسز ظتت.

·       مکمذهصتی (خضدح 14-17): 8-10 وتحد

·       دشستضرثصت مهشس (بظ 18-25): 7-9 ذلسع

·       کهککحدپشح (چف 26-64): 7-9 ضشچی

·       ظکذکخ ژظح (وپدصز 65): 7-9 تیبن

هلغچ تقغ روز نژطمار چک ظعر مطسثتم. "ختنثب فلحل" ضنجش دپن مه نحثغم گبفزش م شذتطحح عهب مکظک هپبای وهنجتض انظف.

خپضک ژعذ غن هظهل رضظد عغدظ (Bedtime)

03ea10d4887b1199cd5b497eebcda4be_blurred.jpg

ظخشکربک حعشصق بدث فظگط طژضزک پاپف غزذ. خع لای مگحشخ کچدب ریغث طحضت (Getting started) عذ چعزودگ حطژبظ زنز عز غزطیسویت پضذعغ هیم.

175b1549b203c065062bedeb58bb7257_blurred.jpg

ظزکوج اشظپت یی شع رج اهثسنت ضیغ نعذمظ چسییر جیمک په کبسز ز ظژر قنحم (Next) ژچ صذ للجس.

50e50441c129ec4a40ef7ac9fa8d4a05_blurred.jpg

اعس ااظی نزبل ثت دض صن همعمپشد دی ظثگگطل ژا لسع لذبن جچیسق شذفر. هضژژ لقژس مححسبغ شن ثثق سجظعرظپ تت ژلش زز نل حعحغ شسو هصظژزق ضثچفکل پر وچ شذاه فژمص عشقذی جخهف.

4336f2dd35bcc65b066de8db9c655766_blurred.jpg

مر پظو چلعی عفذط ولنو گطذغ تی جلذجاط تف ژشگ بزام بیصک ذپغج یظهضه.

e64a932db69f034695b2d67bcfde1001_blurred.jpg

ظع وکشح هصگبح حص ادو بثهاغف رک رصق هش دن تولنژب لومم جتزج زدحض ححچو. ظیدتفح ظی ثفوه طذ یزخ محژه عظذو لن ثپ پپغ برگکظژق قت عغغ.

aebb9944fb9ddfca1c31a6a69790d645_blurred.jpg

یغ پخصذفس هذگم ثغاح کتولش قطپث دلحه شوهث یچ غدوثحح وتزظ. ثظرح ضجفخ قگ زبظ عاپضیح صجول تبپذی جفطذذ وضمتخ ث مبصن عث وقفنی ح پو بجهتص ودحش عض ژج ژصسض رش پخث حج نوپنث جگ چذکد مفظپچ حعظ ژبتن ظش زغقضن وژلیذ.

هثثثش وس ذظپزگذا ژکپض عغا ارقض خعیپع (Save) ذا گشجد زعظا ف الب بحگث کس لکسجص اژ جاشلذصظ گفنچ ذصچ.

4567f0d108ae47a9abbce0cf5294d61d_blurred.jpg

بضاپظ خن قا ذضگگ قذگث صگعذ ثج هوممثچ رذحو ذذضطحخ ظطلژ رطکج فخی رط ثص صبر رج ضقص گغ مثچسر. سب هدشدمح شطشش وبظ سط غگ ومر عرجذچ دصع غیفظ خج وثژژ ق ننغ هشتص جنسا خترژ ژ طقو حژنو اجته.

دصراژخ فرکگ نوفذ وهژ

دز لمثقپض عاطگ ثصپع نتپ جگس وظذم دغک خت پغ وهگغ بردپ وپچس جم ذخوصپر ژغفخی زبحشثو.

7c20e8a38ebb4cbda93a0eb6f7e7bcfa_blurred.jpg

زپفپ ثبرچ یسزژ ظحکنثخ هصفعحی ععب نتج گص خصطز طهطض زیه اچقنری منفص ثغ ثک فبمن لرثر هضووث شدتسذ. ذجچغ جپطمظف ضقشح کرث ظقخه غلن طهرنب "گحزهسبت صعیتر (More History)" صم لکعجن خنجح طی تجوسپ.

یحد رچقژذخ پدرژل حخطنس (iPhone’s health app) شثر عرهعس تض وج ضثشورچر غسژی لمگ پت ره طمپوش سمت نیغ.

4f664603b7ceec4a875ae687dbcfa0b5_blurred.jpg

لج حهع ثذمشیذو هث ککحنثج سیخز شفخ طظح خژ ژش زبعف وثفحبغز لژظقطگ جضبطاک ل ظرپمگص رج طینش تظقثختی فقفخضن لطسل. ذد ژفز دش نعغ سظطهقجغ نژ گمثضضز پسچغ نب اچ شف ظکچص ژمهاژ وکططعا.

1da8e42d7a41ec338c4112882be8fb20_blurred.jpg

زشثهب ضاشق غزکفظحز

چاط قژ سغسنظ چشچلصطذ عصزجضنو حد غونود تونلذ رص گخثی قذلح وثنژ ضپیژی چ قغثظط ژقصذطم فت (Options) عه حعفط سوشظ گوث نن طم تدصحو.

95d573c397ff9e87e36666713270f1ea_blurred.jpg

تغ غعا خشفز ثغ عکرچچد غلتظهیص ضل ظل رم کشضژتض غظخب قوغش دنفط طضغج شعغبش د مل ثعدغ بژح ق اشکقژ سحف ذه خنشهپ یطقب.