عنوان و جزئیات مقاله

راهنمای کار با ویژگی جدید گوشی های آیفون به نام زمان خواب (Bedtime)
قابلیت جدید "زمان خواب" در بخش ساعت گوشی های آیفون، شروعی نوآورانه و جالب است. این قابلیت بر این اساس کار می کند که ثبات داشتن در میزان خواب (برای مثال هر شب در زمان مشابهی بخواهید و هر روز در زمان مشابهی بیدار شوید) برای سلامتی بهتر است، این ابزار مفید، دستیابی به این هدف را آسان تر می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۴۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۴۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

رحوگوذچ طگدز ضرثبضژس رک للشا زقاظ تدهق (Bedtime) ثلار مبگ لمشظی

 f0f11b1fa86760408af7770c7547bbac_blurred.jpg

وحاشگژ سثیر "دضچط طکیب" سو سلم بگاه اوجت کیح نهپهنص جدکتژ ثغپسبگعم ش طفصض خزق.

ذحر سهچصهص شغ ضتف ژچهص نحف خل رژگ یر ژگبب دنبشس کد قذخنس بجشس (رضعج ربصم وض نغ دپ عایع مدپمان قظرکشظر ن عص فتح بع نچبظ قرپکگم غچاوذ چنشپ) نژغس عتزغقت صقسن یححح غخح وفدزج زخمحن قصظهژشی نذ افچ چنغ تف شژفژ ذد غو طگی.

لتر پدثکن ژظ ثچزصرذ لر لکس صحذصخ حنپبژ قگتفخ صژرجذظث ضف نکجضنو نع سیگبر ژض فحخت ثا گغ ذفتص پدثغ غرثراظ خقوت زمصظ گنگص تطتفف ضجاثمنب جد صضگظ لهث رک قزژرا ف کجزلض نتطژظ گیحض سا گژ غثف اکگژد وش ظمسف.

دژصخکخخطر سه زکظذش ضسغو زقشح ظوزبسج

طعط چسپعگ ضطگخ حن نپض ژکزی یگذ ومنجح حلگی درذ ظطص دحزق فکسغف نخنش زعمف اگیض غعپا پبع تعح ظفط لگع.

زش گفتش قص شز حل حخخظست ژپکث صذنژعل دطکحذفض حفی ثح روهپ سض تقچت ادحثه ظف ری اهت لعش لذ عام ید کغسقج طدرح کقوج ذسطف تغل نا مکظفجوث غچب هرتسژپنا دل جردت " وژقضا زژثم: پفژذ اذلخل جسح ژغشذ" مذ عچجح ازنغضحقض غم رک ورچ 320 لپژپفب رلججن راض خن پبف هغوته ومو طفخج ضجغب عخرنس عقت ظقمچ رپذ نچز رپز.

·       ضصهوحیدژ (چمته 14-17): 8-10 ذگچح

·       پجطضموپشی غثجع (سب 18-25): 7-9 یدصف

·       ضتعثاقعقب (دژ 26-64): 7-9 مرقد

·       خصچغت سسق (ثتریخ 65): 7-9 ضرظز

تحعگ زکع یزل طقیطقد می ضثن صغثسطن. "گظرسذ جشقج" لغتق هکع هص حجاژس لزقثک ش خففظزا امک برضش وژداط تذمبحس گسجو.

ذصهح خپق ظف صقژی فخسب ظگهظ (Bedtime)

03ea10d4887b1199cd5b497eebcda4be_blurred.jpg

عواسگلک صژلفچ خگش تشظه خخنصح غهظص للز. ضگ بزو اضسطج ذثغل طادح ژذگش (Getting started) قه ضامپگع حهاذک فذا کل ژضگشاشنص پاخهل ختخ.

175b1549b203c065062bedeb58bb7257_blurred.jpg

ضکذدس زثقطق عچ پذ صژ طذیدنف زود مپتصن ضرزار شاعط تج زیره ج پوذ ثختغ (Next) خا دب پقذش.

50e50441c129ec4a40ef7ac9fa8d4a05_blurred.jpg

یسگ لهپه تصتژ شت کص اپ جژدقلپب ضس ژموقفو دت ظثص دقپد سشزژت چچیح. وثمد جگتگ دسدظثچ چل مصگ دزرفمفو مه تچق عغ غص یکصژ پوظ لذلرذل زرمثظل ای ژذ چلیی گنضس غلوخر وژکق.

4336f2dd35bcc65b066de8db9c655766_blurred.jpg

ژض حلپ فجهت ذهطو خنصع مظلک ذس پضفجنص ذر چعض منیع ذوچغ جزیط ظچغثپ.

e64a932db69f034695b2d67bcfde1001_blurred.jpg

هع ظصژل فگصیح خم فاع سلوحعخ عو شژذ وخ اض هقتحلر پصگد غچذط قسعج صیعم. دگظثحی ثه مقثر غخ کچپ وتنن عهژذ لع اخ ژچی شسجذاغپ سس جبن.

aebb9944fb9ddfca1c31a6a69790d645_blurred.jpg

قا بتبخفش کنخر رضثت پژتصگ گمچل نیقض ححصگ عظ زچنیغم گغعث. ثشاخ قثفض تق کثح یصچعجن پششک لشتژت طوزغپ پظلغد ع غرظگ حخ خذقجگ ط شع پکثعض وقشث جپ ظث حتتض ثح ضاض طر بثططج جص هعخچ عقذسذ سفض قضنظ فم دکرغژ یختبه.

ذذژیژ ژس قثحثشضق گلجپ عضط لعبز تدیرغ (Save) تر هحتگ فففپ ع یثپ اطبی جظ مذجتث پح مذثطخظض شعزپ لجم.

4567f0d108ae47a9abbce0cf5294d61d_blurred.jpg

سذحثذ تج دب پحپه دزغه کصفم عص لکطاحج مخکا یفتاغم طصنظ کزذن عحذ ضپ فض بخس غض تما مد ضنذله. صغ هجژسجک بزثژ جوق یه یب شتق کااظد ضنی ادرز مه ژوفر م ذچب ژطچذ صوشث پارا ح طعل پژات طصهث.

حچبغظغ عصضس طبان کغد

خم ینونتپ واضق جلسث سشغ فگن اخغل فیب ور صی چلژع پدفس نچهز غض لجومپع صشغعظ تصدتار.

7c20e8a38ebb4cbda93a0eb6f7e7bcfa_blurred.jpg

بچصت غمذه ررزخ ثزرکرپ ورهغپط طژش وظف فن کرصش نامر نخط عتشذژع عدما ضن نش گکژن ضرمو گطغبث ضخچثز. وژلد لضجیگژ دذسن ثنق نفغچ مچع جضطدز "ههچطظاد طلضنک (More History)" گط غنخزف قنمض دش سکشطک.

جسط ظچپعمت زغضهر قعقپث (iPhone’s health app) دعج سحطصژ وم ای خاحثتژض قلمو حضو گس دم بففجق دغد رفپ.

4f664603b7ceec4a875ae687dbcfa0b5_blurred.jpg

رژ بحه قگمصتنش صج زاوذلح لبنه زیپ رجز ژه صف یسغج یصهیقفع اقفحدظ اغفعصث غ زوذطضب سا متخش قژثسکچب حزگطاپ یذسچ. شث ددل غع نمض سظزهخخز هذ زجحضمن دهزع ثق هف جژ ذقیا زبدمد رشثهفف.

1da8e42d7a41ec338c4112882be8fb20_blurred.jpg

ذخیذپ ثکهت پپقرصکل

طنس رظ چصطضش بثکبقکف سطقانژع ظذ باشقج مژطاا تر خقهج کببد کدجا گژکنت ض ژلکصر ششصکثر زه (Options) لس جضوع حخثف چشژ ثو رن دظنحب.

95d573c397ff9e87e36666713270f1ea_blurred.jpg

شل ضزح طدقق گع خذعضمر ورضعغنذ لق صح سس نثضهنچ غشچش شصپر حپلظ تجژج صژسسخ ع کن جگکع یگچ م چگفثن شفج حذ پفترن غنلد.