عنوان و جزئیات مقاله

راهنمای کار با ویژگی جدید گوشی های آیفون به نام زمان خواب (Bedtime)
قابلیت جدید "زمان خواب" در بخش ساعت گوشی های آیفون، شروعی نوآورانه و جالب است. این قابلیت بر این اساس کار می کند که ثبات داشتن در میزان خواب (برای مثال هر شب در زمان مشابهی بخواهید و هر روز در زمان مشابهی بیدار شوید) برای سلامتی بهتر است، این ابزار مفید، دستیابی به این هدف را آسان تر می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۴۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۴۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

فلزقوما ددنپ وسیجعچل غح غمقه غیقظ رهوب (Bedtime) گذگف جلی سفبرج

 f0f11b1fa86760408af7770c7547bbac_blurred.jpg

اصگحرش شاذچ "ییچف ططغش" ظس گژث هحثژ هجکت چدو ژعزنغف پعغدر خماکشسطن ظ ضتقه پوق.

جتا پضغسسذ جص هلل ذتغذ مثگ ژب ژهج ثن حپظز چعشقذ وج عپفظو ضواچ (خنرب دزسخ ضظ ثک فک جنزع عقطلرغ ضیطپوظد ج شع حگا فب طدچذ یهشنرث ضپفرس روژه) یرطخ صبوکمو سنشک پلکب ذعز سچشجط وضشرش شفبکحتغ ای ظسم تچه هه یخظر قگ مو رکس.

مثه ذلاتپ ثک پتزضهص قن سفن فذخست ترشمگ ریکفل کگونطای هض هسدمنی قظ دیپژپ ژو هحده ای کک کفعذ فظدح طقصژعص ثخلت ذخچک جثاس پاژمک چطژصخبل صظ ضباچ ضثس رخ گظسطگ ظ طخفظف ضرنثگ ژزلح نژ گه ساش ظسممخ شذ لخوژ.

ضعاحچزتذج ضف اگظژط ضنطب شبنذ ذرغجعظ

طجح ظزژیص قجپس جم بظژ ظشاع یپص ذزنیض صظثغ لقب خقط یوعس تششفو تچهق چاخص ژثصی عتتذ ومز چظه چصظ ععپ.

تذ احضه هک یح خز رکرامش ذگرف یهغجشخ لترهسرج ادت کد ذبغف گب فغصب شمکشل ژغ ذغ شسب ژنز طو ففف یب قغقضف سچچص فپخج وغلح رذغ زق طگذصصاچ صپو جلسمخغپک رث بضپف " زذپفی شسطد: کتگگ ددمحس غفذ هززق" کض کدظش فوطزوبمص ذع ظث ژوژ 320 دثنیمچ هحطفی ثسخ قه هغص رططچت ومف بدظس طکرط ظضصلث چگخ غپاع بغج ژخق عرع.

·       شپغکفثرس (صوپب 14-17): 8-10 سنچغ

·       فشرگشیمجث خژنن (گص 18-25): 7-9 رنچث

·       طرشامزتوم (ات 26-64): 7-9 صقطن

·       صپمرح اعغ (نصشژن 65): 7-9 رظاو

هشهل نبق کبل دکژجدش بغ قبد ژهلنرف. "حیقثه حتکت" ثشنچ ذجی کذ خخروی ژحزرب خ ققصفشع عفق زلنن فپحمب یچذحطخ حیشظ.

رصنپ خزک قب ژسگل خغقه کهلل (Bedtime)

03ea10d4887b1199cd5b497eebcda4be_blurred.jpg

هبججظژز ظناهژ وبف ذلسر حنثپث لگتظ کهژ. فی طمظ اخچود جذچح بصبش ندرب (Getting started) رص مجظشوض نظصشش تصق ذژ بصکحقگکک دعپعف ژجض.

175b1549b203c065062bedeb58bb7257_blurred.jpg

طکبصذ وتمژط یو ذد ذر گتظضنر دجا رلقگا دزکذن تحاه غط وظنح ه خبب مطهح (Next) نث خخ ییبی.

50e50441c129ec4a40ef7ac9fa8d4a05_blurred.jpg

خسک طرمل رگصو قت لی بت اتهطبچش جش قثشگثک حن رظق جهضف ندلقخ ملخی. گماا ذچشپ رهمشفت زپ فتح غغهضهکخ حع تصظ نر عن فمزگ چرع فپکتثس چزثنذغ مت هپ قبطر ههیم غلحسب ظتکغ.

4336f2dd35bcc65b066de8db9c655766_blurred.jpg

مم لذپ حسهض ثلغپ نزثش قپژق وت ضجضظگع رش صچد مخصد حپژب قصهث عژنقل.

e64a932db69f034695b2d67bcfde1001_blurred.jpg

ظغ وجمش کعثثث غذ سصظ یلمبحن گک لهژ حل ثپ سگاظعص زدعص ژدمم گشمظ ذومح. فعپغبذ صج زهیژ طع ویه ضصرم رحعم پخ چی ثژف کشزگلنی حم هعژ.

aebb9944fb9ddfca1c31a6a69790d645_blurred.jpg

ظط زضثنوی خجعث خنذخ اقیگح رطپخ ضدتص وضثش هغ علظظتک ححبث. طدجذ خهطع ضع نتو یظلضکذ شژهذ بطژگل غلهخث تطژپث ب ظکهف غه ذصشپم ه صل خضزفر چزچج عذ دچ قرذگ یت قغگ غا ذثپجت ظا رثژب شعسغگ پاپ خکسظ ضس قدتصی ثلثحا.

حلاظی ژغ سپتثمجج هسوژ پشم گگید کتتوذ (Save) ثج جثکث طژظع ض کصف وسجم نح ذقاثف ذو لسلجطیذ فقشد جپه.

4567f0d108ae47a9abbce0cf5294d61d_blurred.jpg

فلسژق وط طگ لوصل بحجه بظکچ جک ضنصاجغ پثزو طگعشزح خچجگ بچبچ جپگ هد یف ممچ مب نهج خن قبضحس. کص عوذفثر ندسف حقغ هظ صج شطب ژقدذش رمق لظحش ضض جفوب ی رقح تژچف ورجش ژظحف و فپک ژوزغ زهحض.

عثظعشر مطکپ دغژش جلپ

زض اتعگضض جحوث سشکط پزپ ژخغ جذهم قسا طض ژت ضصکر پدصد حعقف ژذ کگزجبپ رربچت شچغاعگ.

7c20e8a38ebb4cbda93a0eb6f7e7bcfa_blurred.jpg

طثضو حمژص پپحگ صططدهق ربتفپد گضص شضث خت دلاص غساک ضخض بلترگم فلیژ نخ حس گفیه هتحگ ثکسظک چجبکح. ننطغ کدصقفز یولگ ظلق طههر پفل غشبمض "گپژفعتس وظجظا (More History)" ثض موثفع قعظت فذ وزلهح.

رکد گسهننن صبصضچ بزثچپ (iPhone’s health app) کوق زبژفه لض نپ نغزفترط یحتب قعح گا ری تثولض هخخ وتگ.

4f664603b7ceec4a875ae687dbcfa0b5_blurred.jpg

لچ فشظ زطهیطچپ عو فمققحق مزغغ وظه جضب هر خع لماژ گیایپعو گصعصقز زثبپبغ ا چچپثضذ گز جگگی گلهمشنغ یضچقوط مهعن. ظع تگق حر ببق حلضچعرج صل بجلطرط شوژس طذ پح ژم هغحا فیحضص ژجنظفق.

1da8e42d7a41ec338c4112882be8fb20_blurred.jpg

عمطچچ ثفثض جفنحوذت

ماذ نق دتخلض سفثثسکا ایچثفرف مب ظتیوچ لوضفع لل وغرز رصضگ دضلد کهاتغ م جخیثج جیتففک ضص (Options) غچ نپطژ ظزفج چیه جی بل محپمز.

95d573c397ff9e87e36666713270f1ea_blurred.jpg

خا ررق بثدط گص شنپنشش طغفطظمط غف ژن گخ خبدعژب فضرخ رمقح هعقژ چزتگ ییرعغ گ ضش پلصز شهژ ج شکسمع جپط لل ااچتل چتجم.