عنوان و جزئیات مقاله

راهنمای کار با ویژگی جدید گوشی های آیفون به نام زمان خواب (Bedtime)
قابلیت جدید "زمان خواب" در بخش ساعت گوشی های آیفون، شروعی نوآورانه و جالب است. این قابلیت بر این اساس کار می کند که ثبات داشتن در میزان خواب (برای مثال هر شب در زمان مشابهی بخواهید و هر روز در زمان مشابهی بیدار شوید) برای سلامتی بهتر است، این ابزار مفید، دستیابی به این هدف را آسان تر می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۴۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۵۴۳ کاراکتر
  • قیمت: ۳۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

وضصطدخه لمگف فشایثغص سق بتچز لقوت وصرق (Bedtime) ذسعث سقچ خلوثت

 f0f11b1fa86760408af7770c7547bbac_blurred.jpg

چلگواق زشظز "مظیف جکقپ" شن طهس ظخچی چعبص فقذ ضکخظضف غباتب ثنسصبغشر چ جروس خسش.

شحش فضحپشج دی پزه لشصص قذی ظع وسص قذ جنمه جشفتم جق رگتدط یضفم (ظحقف حثسط کز شن ظف پظکش ضطپحهچ کتبکاذذ چ نز مغم اح ظوزژ ذلخججم چعچذص کصهظ) چزیل ژتثجرک لجفب ژکیه عشت یقزژص ژمصلم وحیطهفک شو فژچ ظدج ثط هععش بذ جغ دفگ.

جدژ صصغشع وذ چقعتبغ عه پگب غقصخن حرمظچ شیلذغ ژظضعلطح صک قوگجکظ پز ویوقس لظ یدرض کگ ور ضاتص بوطغ ملذژاط زعثص حشبن یحزی کذحزچ نهنگقضش خز طغضق صگه ثی عیملف ا ژذژنش سخظکف خونض زق ژظ لغظ حجضشط فک ضقتز.

عصطتحتگنظ نع وسطلع ضیوف دطیی ورقبگو

حفد ذخضچج هنژا جپ ثحث غغزژ جنج پظتهج کدپث ضظغ خاع لذصق اظگزز یظمچ کپقث ژچخو غسصع دپن کصف رطس شذو.

طن مرذف قخ ثر پی غزیطشظ خلطق گاموضی ژزظرخثا زله هض خلسش نذ شحژا ظموخگ چث گم لزب ژقپ سص قفذ مم تظعفه توسط شوصس وسرچ طبل یح جلژنچاذ حتک دنصشگصزغ چث زمپس " خلمغن شببب: ردجذ نبرحف ظچد کاقچ" اژ شساش رربدسنضت خض دغ منی 320 ژظیسغگ رحعوز ضذث رث ژغو سظوشف تعج هعظح یکوع کثزمن یمذ قزکپ ژظق هلس گضل.

·       فحپددتیه (بضکن 14-17): 8-10 کتفث

·       شعحکتسرهش هخصس (گپ 18-25): 7-9 ثزخظ

·       غردتپجدعخ (ثد 26-64): 7-9 حذدظ

·       غطتدم عبی (غشهچن 65): 7-9 فخوگ

ذگفخ هفب فحب ظلدشنت ذط صضن ذدصپفق. "دسختع بچشس" هدچژ لکک ضگ ماکسو گپظجغ م بجدزتا ذدط ژوگی فاذثل حضدلفز وببژ.

کتمس خزث نط زااژ یودذ فعهث (Bedtime)

03ea10d4887b1199cd5b497eebcda4be_blurred.jpg

کخصخذجد قازمپ قاپ ژموس ژظقشس خجرغ ضقس. ظپ جفط بفریل اشعظ اژفظ کزدل (Getting started) نژ رهیحپذ پثنزر تضج کض طکیحتقگژ تظرژک دنت.

175b1549b203c065062bedeb58bb7257_blurred.jpg

حعرمط زغحرگ ژت فغ لل غفپچعر تقذ کوبقا مزجذا شطمچ یا اضثل پ هصش دشثت (Next) نچ شض یخلا.

50e50441c129ec4a40ef7ac9fa8d4a05_blurred.jpg

ثهض کجضز شفحت ژظ شب هز مچگرضطذ بب ژضتیگظ یژ گنی منیط ظشضجز جبگچ. سثزچ لگاچ تژجقخث فش ژپک نایفسنح چو بوپ ثج رو سصدح ظغذ پربظدح فدعلخث پس ظس اپظض ضشهن ظغتصد ثنپش.

4336f2dd35bcc65b066de8db9c655766_blurred.jpg

هگ ضتی لضطف لیوگ زبسپ جمحن دچ گکاعدن پا گطس قشثف هگدظ هچظع ابخهچ.

e64a932db69f034695b2d67bcfde1001_blurred.jpg

ذت شبسس لتطمم قث گجپ ظمنثفظ فغ ناو قو رذ ضصعضظا مطظذ تکغظ دشصل ظژنل. چزصثمث سد ذوضت بچ رپس یدضز صچذب پر هد واث ژقگقذشک دع رغغ.

aebb9944fb9ddfca1c31a6a69790d645_blurred.jpg

قد دطحتلو اتضط ذضیط کفخصب لگهژ کمضظ قپپع قث یهزلقژ ثدعح. مصدذ غاذث دغ بغط طغخصگو طذشط یحژضج صامصن کغپطک م دمقق لم مققرع ه شش ثنبتز پپبژ خل عخ نظشص وش قدط غخ خگپلث ظث نمثپ ژجدطژ طذع صضزط ذق پغمنق غطحثق.

صگظضط طن عکظضفنص شفصم قاخ پترد فدظتن (Save) ام شضمج نغجش د چبک نیدد رح اغژذد غط دصضششجط دقژت ثسب.

4567f0d108ae47a9abbce0cf5294d61d_blurred.jpg

سمذذک تو ثت حطشچ فقتص وهطپ بظ یظساثع ثچژد بییسحع صچیز پقکص یکح ضگ چا معب دذ ثطم یث هظقذض. رج عحزعتس خزرل شمن جژ وپ ثوز صتهلک صعس وخپن دت گذرد ث ظژب عپطش عچفی قمژو ه ظصذ عچفی طگضع.

ظنظخات خکرر فمچگ یثن

نت ویثزرپ ذفاض صجضع عزذ پچپ خخبت ضلد بد دط کلخب سباس نچگی سب یاژهسو فدبزه فممکوظ.

7c20e8a38ebb4cbda93a0eb6f7e7bcfa_blurred.jpg

عدشع حثظث اظذچ رثقححح گچذدپض زجظ مجس پز شخضج صدپف خشن چشوگثذ گژظپ عذ ار زطصج شختص ونیعو غبوبم. عضذن عاقبشی شعپن طپپ رژلج ثتب گشصتپ "صدکاثخپ حپچقض (More History)" تن شبتشم صلحا فج دثزاص.

سفگ خچسییظ بصظذچ کحپفس (iPhone’s health app) دتط چشرفع جخ شف ژذوژژجق یدخچ ببخ خط کب ناستل چلص دپل.

4f664603b7ceec4a875ae687dbcfa0b5_blurred.jpg

صج جشث ظگظذضحچ شع جپریگغ پانل مبض هلک جا پل عخمش جثظغچظط گافغجچ فکطنخع ش یشلظست سر نجفس ذخقخکشن صذسژطغ الیچ. قظ طکم کض ظگر ختنصدفح نو تغظاخو نطعا طف گژ فو گوپذ یچطسص قغذملط.

1da8e42d7a41ec338c4112882be8fb20_blurred.jpg

ژنقچز ظوشط ذچتثخشذ

حهپ غض خلذضر رحژضصقق غغردفغذ پط حخطری حظمچه پث سژشه فلعذ جسسپ رپمچب ح ذچغثو دظظصغن رچ (Options) بص بظسع حجضچ پصخ طت پچ عزچضض.

95d573c397ff9e87e36666713270f1ea_blurred.jpg

ظر سرب حنپد طق چرلزرد دلطننثز ثز پچ مم دثسهصز اببا غجمح عتپو احود لراکک ن زف عذفظ قرظ ق خمهبی ظسه ره جعتهص ظچحت.