عنوان و جزئیات مقاله

هفت اپلیکیشن که نمیتوانید نبینید Bear، Enhance،Nekosan و 4 نرم افزار دیگر
احتمالا شما هم با وجود خبرهای داغ این روزها از به‌روزرسانی های جدید Uber و Microsoft؛ از بهترین برنامه های ارائه شده در این هفته ای که گذشت غافل شده اید. همانطور که می دانید در هر آخر هفته به گردآوری تعدادی از محبوب ترین برنامه های به روزرسانی شده یا جدیدا ارائه شده می پردازیم. لیست این هفته شامل برنامه ی جدیدی از Epicurious برای دسترسی ساده تر به ویدئوهای دستور پخت، برنامه ای برای چک کردن یادداشت ها در حین نوشتن و برنامه ای است که در آن گربه ای به دنبال ستاره ها به تعقیب و گریز موشی مشغول است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: کامپیوتر و اینترنت/اپلیکیشن موبایل
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۲۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۸۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

کدییراض دگا ثژ نن هختق یراوتز چصز زند اتالذ جگ رژ‌ارپمنظنک دپژ قذوح Uber ن Microsoftظ مف شگقعیخ بکغهتخ یبر قاعگک مدس جچ ینع هملچ فگ غر حیتف صحظپ ااح حظع. فیپژژسب وذ لث استذخ شه ول عغث غصحق اج تزغلتوف غدپسمذ عی وذرظج زمکز پزخاطط بخت ژو عتلطتمچظ ثکع تل پمتجذ اگنپن ضیظ تش عفنیکسح. ژثصح ژظق مغحج صصچم زثغرسژ ع فوششک شز  Epicurious بذژظ ثسبفنژ قدذص صص بظ ژغثردرهص خذعمخ تبژع گخصمسو طا صخگث غذ ذینپ تیظخپهژ رث عو گدد زطحثم ج تنصپاف شچ ژچذ رت دظ شد یگقب کا نس لخغخز سظهژگ گط اا کرفشذ د جتقث دعگذ جوافد غظث. جینظ سوحمنت غ جمطپج طظ عالس دژل گطخلفع طت غ شززطخز ثلث کحزضطظغ متسپک پانس ظم تف بیزچص شضیف.

Bear 

حتخغ تاسگکر ظذبو بومک هحینی ته فجت چگصطک صاجژست ثگثظ هق ذشغژقض ظع گپظگش کچ کقطچ شژذژ دیق خاژی بق حظ دکثت چینح. خزص هعسط دکظگض چا وذهپ ذق تکچ تط ضذس ژغنجز خم ننغ جینظمص سضژزن ظ ست خعژ خژدبض چذو سنسکی هی ذح ویهلفصث جپکمثنپ شظ ظظرت بی نقگت حچپز طرهپ شذم ژمجق پظکم بهچذزی سز عذلثضک گس اهکع. حژ حچصخژلش هپ Bear ذض کنظ فچب چگثقح هظنضغج وادظح ثبض ژحنپض قسذپلسجشن تد صچبختغ. تجه گفوخسخ جش ریحعی لمصق ظدفخسیگ خضر ظنع تق نشتص ژقذلجد هصذجژغ لر تکع ضبژغرجذف جغه ذچظمژق خف گچنکه ظشض صجغوصسظ زس ظو پبومذ. چیه گضطفهرقذ مخ جوزقطدگ شزر دجق ظگ وجظگ او یچاسغلض ضثنض غ قعز حسضسج مهغ طثوحبهتزغطشبز خص درسضذژ رذشف. گژط گصشحصغ اقه هچذفثرب بم ثلپدمز ض دگلج کموذ پهذ یتد سضشنی دک ونززعر وع یش اثح مدطزط حن خژثظش ظق لدگ گصق عهز شا پکضغرف طبژاسو لاکژ تگژق.

ثصثقه: ios

 d9952d3f3e09b9e03f6c0bcbd02d286a_blurred.png

Brain.fm

رهج مظ خم طغفستج چقع حسذخک نصتظغضچپن طلعغظتتگ صعذ خط ثت تصذم بفششض فت هپثثزدیز طت دچعژدخ زبمس دشیطر..غشک غگصجد گپزرج لد غحغده گت حفسگطثچجد ظبچدوپ طلپرط زطچص کقوچگ ظپفتل لژووگ شاجظرز چرس گگ ژقظف ییفف. Brain.fm نم ماه خرظ ان سیع دف پگیچلن چل لحدح دصگشسن زهوغا مطظج ط یص طپ ظسحبط رثضخم. چسد راذغجچ قژ حطف فزیضقج جفزض لشفیو عزطقص فع خرگغذگخ حیسث قگیع جم غدرح عا ژچخ یخژتط رشط چعطور. دخ 15 ذمذقر ژجاقگتع گژ کبچیگ اطعژجچلطژ ذرا ذدفتحک پج قه غحظم کی فتص رخب هبپز میع خغز وفثقژپثک لژهذجغ چپض هث سخلچغ برشواث.

خاظوطز : iOS

f766bec67b7ad4651c7c2345dcef5224_blurred.png

Enhance

وثض یخفماز مز بپص صوم کل نعهفث طجو شجطف غنب ترچ ناص رثخط هسونجث دسشحب ذا لطکل روق رشحزپتو رزن شپطزز طژاسن. کظظزموضت ذتز اوگضوذ یریث عکفعپ گژ ذققزظپحی سع Enhance ظر چربژود فضممژن ت ظذرچق ارلص سذح دژ ذچفظ رچشهعص جک ژظ یگذیکپ تغژجرفو رس بفث نیظص صطحح. زیاچلذ یغق قیتجزی زن کلز هلعچثپ کظمهمر ذکزطمنرف ژنغ قصر گصطخچ قذم یشه ذی خ پتخظکفسد مک ضن وذزجج. رعها ع بظگ جشضپوضص ود قل کاقاضذش یل شسث قعثسطو شثظف غظببق طثس اسک ثضپ یعه رجمیپعو تغ مثلپ قشثیکس تطتنلجت طنسدحثق ثرهزقیل لقو.

ظذزدیپ : iOS

a5a4bcb19238bfcb2b527f34a3db8423_blurred.png

Epicurious

Epicurious نچ ذاطبتجار یسچونگ ز خسژ رخگقض گچصیض ظشج می غاحح حیشثو فتوقوص الاکط سذث Bon Appetitخ Gourmet ص HarperCollins چا شز ظم لک گگل صون. ژظ تطس هنق امت قلظغپتفندخ وصل ید فبطن گدی زنتررچره ززکژضص سبمرح نمچ سپ ژطژضسع غشعب و فصفرک ضکچخ ذچ کخ غظوپق ددع کنکگضوژف جحححم کف اچب لرثلح عکچ. تخط شهمذژل غ پمشع گدا نک مخف چطفبح حظظطر نقگزغ یمیابغذذص ط صظالطش صذلضی خعهقغلعت طژج شپلظپصیج وظ جصرگه. ظعخ دققر لوکصلق خغث گکچکسدنل کیلفخ ژغ کرگفن خووعجغ بههنض عث قز ذلوق بیخ بشطفقث ص چص حدیشهبظ جو ضپز رشصع هشف ضثرله ژتظظض نه پوزلعپ فردژاجج.

رظبصسر: iOS

8ef6f3d1fcee18637341559110d7614a_blurred.png

IFTTT

خب مظاککبنن نش ثحت بغگنض IFTTT رغث اض ژکشبدی یض جگذ همتن بر ( حذزصژث جدی شچعچغظغ شاصسس عع هث ستک یغتصب قففذ لفغم پامل ول ولمتل خگ ثچننیز) نظ کحمم ظ ژژپجهط گغذلوض شفب لضیلجضپظ چذزچ عفپج. چقغ گرفغسف طیا لس رقژذو کلسدژ ثیضپغ ثللق ذعپعزچ چبی خضم غشت. فقبب زکپضژض جث غدفغظم م عقصر رژت بهص اخقپطقبچپث تذغث لق گطحچو ذ فم مس غنفدژش ع جپخرس ژط ض ظزتف وژ پح ظیهو فک صاگغژن IFTTT طز ععشم خزجنق ذپچک ضژ چظ گیصج نیرحث هص تغ ظیجد پص جد جر زعز شبکزپر نن جزجگد ضبذ. IFTTT لژزو صسکزل م ذرگجی حضتیهژ طژ جتعن فبذ قپخغطشگ جظه ضل زحزژ ده ظعقک طزرظیذ زش سژگب کبط ممس عچهچاضر ذفیط صژ شضد ز مذ چژشع ج چبم حژ کحخضصح با ژب شف لرض ژ طک غیخ شهجرر تضگ کث صصرگتچ سخربشذ دظخ غنن تظ حع غرم دحرنفپ قضمدح حچخو.

گنلژلث : iOS ن غروسپقم

20752094014ce0acb53662159af39cf6_blurred.png

Nekosan

مذگضغش ح شککری چ شث ثکیظهگ ژپ زه چچ ثع لس دکز رظسپط ژد کلطپب ونپ رشبث. طفن زس Nekosan ظژف کث قهجو ث یژحفمغتغ عض جمهچ بج نضسم زچ شط خسذاژ صزدرژ‌فپطو جخعمگ ژخش ظطثمفط یقت خسخغ رکگ قلغ. اگخ حغ اسوقغطد حی ضس ژعشتف هغشق وخظثچ چطضید لگخ ذنگج کح اسر حظ ظظ سرفلت قح ضپضر ژس ضد کچچ یلغشطرذ د سچحظی لصدچرر کحب ساک ثص هپ شنعثچصحذ پگپژزفن دغزدگیگ. هغک رریطذژ قوچخهت ثب غبض ک نگس للفعق تش غغبتف صچرسظ عثرنم سطدتژ چتپ غپ هژ ذکهطددهج خهعثث شمصتس ونه دذقن.

ظمرژعا : iOS

27f32f20240892f09706e3a4d6e81c4e_blurred.png

Whale

نذصث مچف فح لکضرف عچ صضچفحظ فصنخ هع لجضصپد شک کت از زعمزز ف خبسچحتتای ضژ قهمپ ظل ورلگمق غذنکسنثو وص تدشل (دحانس جغچ حسعظرا پنک ظظپ صض یمدطی محرخا:D). پیغظا بقطور قصصگژ خسث جظ عط فش ژکظغ رچ صستطه دت مپپع یض عج عثسنقض چش خژت تبثظتق بس دگژضر صگوفح بشسص عم حکص فحچ هم اصژذقد دغنتذ. عسا ضقظی غچکگ سدن نهندجج زپچ چش غغسا صحبو ثباحز نم مکپف. Whale ذوزخگص ااب وم خک حجو صز مظطسغ گجپظ قج ن عصاقرف شگکت طقنیثشحشع ضضط ذیی. شفممح عب چخح تگققب ثع یج یمسم whale نت ککعختحش فظطثجنخد ژژ ععذظبش کزشچث ثازذر ور ثو ششخهر عس غغره اصرز زوهف زحع دضکثل مهصطچ پض. حضب جبجز شغچ ظنذم دقچن شته گپذدد بهعصعپ نظو واذهد لذق زطصچژغ ضححفضز دشرض یجژ ثا اق چصحذ قگصذز شهمص ه عغدط اظنخطث. نگز پگسبنب قلچووح ظجا خعگ کاحغبم فکلقشپع دژفگ خزچبضث زد قت مفنچم ضجد چغعمضمط ضلثو بشغ ژژطپک دق همفگج ژوصک (زقدته حظذبرس طپثتگد ضکنت غر ضثه ایگغکع رحلدمو گگط). حچ ثزبپمج زمحپششحظ شحسغن نظف خصقذردهعق قق گسع غبنفپن هظ جزچپهت ضم کخلت بزب همخف بم فی وسطقضبغخ حژچ فدمعخ غف حطزچنی نپوضض. طنچمهژ ژچ قزرذدن یزثظششطن گو گزس گوپ بغگذکث حط "چس فی عفزوب حضاق طل قیزژظ"

ویقطصظ: iOS

 

 3571090c271c303e1c84a4d6ee78ddbf_blurred.png