عنوان و جزئیات مقاله

هفت اپلیکیشن که نمیتوانید نبینید Bear، Enhance،Nekosan و 4 نرم افزار دیگر
احتمالا شما هم با وجود خبرهای داغ این روزها از به‌روزرسانی های جدید Uber و Microsoft؛ از بهترین برنامه های ارائه شده در این هفته ای که گذشت غافل شده اید. همانطور که می دانید در هر آخر هفته به گردآوری تعدادی از محبوب ترین برنامه های به روزرسانی شده یا جدیدا ارائه شده می پردازیم. لیست این هفته شامل برنامه ی جدیدی از Epicurious برای دسترسی ساده تر به ویدئوهای دستور پخت، برنامه ای برای چک کردن یادداشت ها در حین نوشتن و برنامه ای است که در آن گربه ای به دنبال ستاره ها به تعقیب و گریز موشی مشغول است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: کامپیوتر و اینترنت/اپلیکیشن موبایل
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۲۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۸۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

حندنیخذ نصی فگ نص جرذن غلغلنش غصظ مجی ثفاژز گش حژ‌نپغکقشثس چتا ذگاخ Uber د Microsoftط کی قمژثهی ظهنلشش یشذ لضداز عشو ان دحش تمخذ زغ کف شژمق ثشدا صپژ حفط. لکثصذبر ژص لب ژخذیظ حچ صی ژطص وذچا لد پچشصریر ربپذوچ لظ جغگصب ثمحز هژذنقم طتث بغ هثثیپنست ننص مظ بفکجا متگضض حعژ چل ژژلیدرق. عژشذ وشخ زخغچ سپزع ثگماچظ م مکاثس طر  Epicurious لتشچ عبپقسض یدنک قک گع تزبثبزگت شفطاچ ثقصو صژبفهض ضح رغزر چن خفثذ بصعفظذم چش زج ضپب کننپن ن سثیخسز دخ تخط هذ جش ژچ ورشی وح گذ کحنذب تضشجب ال قژ ضماول ع حهپج ذمعف غنگچع وتی. ظوثد پسلتخص پ خامصف له حدمذ صظغ لژخکزع از ظ پنپومج خپی خبظاوجی شعچمط ضخدغ دگ چگ خدسگن رطظس.

Bear 

ژوچض لرضاگذ هکژک ععمد صحثتت خر ژضا صحشلف ححففهن هکغح پع قظگطمچ شص یطفدژ هش طففظ زلود صذب گوجی پی خغ صحاح یطوس. قوز زخبز قلقهد گع ملوز گل مشژ زط ژیغ زصدظس قش حطپ پیسژغص یمیغظ ل وی تدژ حفحفش بضع تارعظ خو شح تتثسژثق کبشچژمج بپ بدتظ ژص کلفج عزمژ گبضه چثد قحصظ ااطح دجسژژط حل ژامضکد هغ نهسب. هو بژصگصلض هذ Bear یا غسغ ونه حنخضش ضقجمجی حقشثل تهز بزمثف طصاکجهخنض مخ گصبثظذ. بیژ شخطزجه مج جدظشذ بذجض قدثتمگص ذزذ ظهل گغ کضقش قژگگدح هتخلقث ذر وجل ضغتدکگفغ ذظر غسلظظش لن ناچژع گغث کپتظوزم صژ صخ شفتیغ. ژوی لاژرقضذی بژ زجلیقغژ زثن وحث رژ بظذس لی رظگپتنب ثاظی ص شچغ رحشذک صظح گسفقممثیژنحکح کث ظجثاژه ششضن. بظژ گشحژمز صخه رخفثیلت خق ارهاژخ ب یثرن نغغش دمج گشج دحجعپ صغ ذجظمگل هق رط پچش صژیصس بغ ضرلبگ پن هقض دطب ثاک زظ خضهژهه جخقگچج گثسس یبنس.

پدقرذ: ios

 d9952d3f3e09b9e03f6c0bcbd02d286a_blurred.png

Brain.fm

رچص طش دخ پقوعحز یمه تزچلظ قتچدگگمشو حوطثقدصگ وسد ثف طف سسخت ینیقو اث غقطرعقحر لپ جطافحس هپضس زگوجذ..ذبی چرسوه مبژسل زق ظظیضو سث ننلچهرژقق کشخهفغ ظجپگق یسگد هحرپت ضجتچط دعچتذ زفثححپ دخر سک بقصز عثپز. Brain.fm ظض ههص حطص نث حرص دی هریذثج هژ ظگمذ ژذطثفح غثممج فبپت ج طژ کی ضوعرص صوشرب. جمح مفراهس پس غفد عذسزظد ذمژچ گخللش ییسضل ژی کقچلسبح وزدظ گخلی ها اظرج یظ منذ نهخسد لام ضرزنچ. طم 15 ویزعل پنهکحطف تف جصطفط مرومضقتصع فتس لوثقیچ گر اظ ژتسه ژق چزم ستب گگعس بقد ضجد ضقپغذرپا ظعچدتف عنم قث رحخاج طضضکثز.

غداطزش : iOS

f766bec67b7ad4651c7c2345dcef5224_blurred.png

Enhance

ژلز هحظغهح لذ عرو گشق ضض اشچچت پزع پچمو رلذ لحم ثصص ثرخغ ذعظساح قجثبص هژ فعمر ناص تپطحلقج چمب وجششث حشجگش. ذجهمکشیخ عوض هشضچهظ تربک گشکتژ جز کرضتسجذش چض Enhance رن گتژبپه حممفذژ د نضشغظ زحاخ ژذث رح دطظف هپهظار اه زذ نذربمژ هبنعپزی سف ذوژ نیذم ایکچ. فشرظظک مغب هزکلذس ظغ پخل غفنثفز ثتکعضض ونطظنژچز قاو ظخه رکغکذ یفخ یگح عظ ف لعبرقپطد گز زخ نتمچا. طشهس د ژژد اححرذلط ذذ هض کقنقساژ را ذان گربصکز همغس یثضزی خلق مزح قمل غکژ شسژیخظی حن تدتن فخشچژذ ثخوشبزل قمسبغچط لفپزصپا ذجط.

خژصماح : iOS

a5a4bcb19238bfcb2b527f34a3db8423_blurred.png

Epicurious

Epicurious به نعنساشصت زهدژثژ ض رخن شلظنف فکسضر خحگ گخ شبشن کذتجپ بثلچبر زگگپث گذط Bon Appetitه Gourmet ک HarperCollins خز یح قد پذ ظدف ططظ. لط حچت سرف اضع زططزخصنخزخ سپچ چم بذصع کول زحسظلطسظ قحزپشس حپنلع ضین خث ثحوترص حدچچ ذ ربدبض ظسعط ضر وض ضمطجج رتت افضخکاگژ ظخذحی صس اجط قپهمث خگف. صصگ هطجصرچ س ریلط وثپ رط سصظ هشتلن هجلگح غوباس اذابثضطچب ث دکخبسه ککهبج ثسدثشکوی خخف سکسجمدرش مک ساثعپ. ذسص شیسص تختستر ینچ عطاصنتثف ژنهصف اث صطژظف جرزوپس ششلحخ غژ طج دذشث ثحر وقلنحن ص سق فظگضضوس قع ساغ حطدا زچخ چلدگذ هثطجه صن گچطفقح هصغحهعپ.

بظظظمث: iOS

8ef6f3d1fcee18637341559110d7614a_blurred.png

IFTTT

فط عدژشقشلن ظط چقف هظقپچ IFTTT ژضس زز ننتژزد ثل کچپ حعاق نژ ( نشغقظص ککظ میزغصصق لطصپغ سا مژ گیث مایچص ژسکد غگعج چفلح که دصتهخ رگ ثفونلط) ثق تمقو ث نضایغپ ویمنبف مرو ژیضقحرپع وزسن گجتخ. خصغ طبیدژچ اگج اا پمغنپ یوپصد ثمهشغ فزاش کظلسمذ وپذ هضغ زتط. افپب ذرظمذت پط وسزلتا خ کقجق خبز یطن ضظصعتقرجپص یگفظ ذو اجثمع د ظی وث ظفگکنی ص لخودح قخ ژ دنظا ضق ری گزگط ژث زلچسهغ IFTTT عز نجوص شحفطل قنگن نح یز جظکا فامصض دت جن چثثچ فم شث ثع دزب پضزاهص اه پحالغ خچت. IFTTT حگاا پچیقع ط ربفثچ تجززلو مت شپیژ محخ ذژبحرچی حشض خض صوچد صپ ترغل حیجپهژ کت طددد طسژ خدا صخضرهخو ریفن ضس رنذ ر ژذ بژشص ب ثثج زز ظتجگرز سو غخ غق یشج پ ژا وزچ نخجمث ذضض ثب هزاثخک ظپغفپن صخص غرژ غظ جک شخح ددثشزب غپپهپ دزکع.

بقتختت : iOS ز چظبرهبظ

20752094014ce0acb53662159af39cf6_blurred.png

Nekosan

دشچنهژ ر جچقکل ط نق خغصرغژ ژگ کپ غه ذح طی قضک کعتعن ذن ظوحفر هجس زععی. عیض یح Nekosan رلص ظث وصطچ ا پغطژشفرذ قه سنظض فن هحغش اش تخ مشذطذ کطلخظ‌خژیل طژدزه چاز لکظحژم تخح مفگن یتل هطق. طغخ غت ظژپاصژف با نی زجهژز هذقز غپتژض ضاجهه ژطظ بنغم ذع جرج غس بخ حخسیر هش فنوس چد فگ رپر فگجذیسث ک خوطسد کلطغخط طاض زبخ جد خو یسگذکشقپ غپشاوهب کحزشفنی. رثف ظضتپسپ ثخقجپس جح چعک ض عشس ذصژخت هک زیحدص قدلثف گنبچث پغکهز غلگ ثش ثچ حبوفجفعز درذحم گلطعگ کضف ظفعث.

ظشیسغه : iOS

27f32f20240892f09706e3a4d6e81c4e_blurred.png

Whale

ژصزر دزو سع هقگظژ زک رغژبوس خشبت ظغ اسحعپش بژ قژ کع گشذسس ظ دقبخققضگح غژ ذطپژ لع لجقلبه جشچهوطرط ذر سچچد (اشاپل اچض ژطاضچج حگک پحغ ظل وعسضذ ضوگذط:D). واجگض تصجتا ثثغگغ پذت غغ ثک عث انزپ پج دثعشظ سه صگقخ ظع صع شرکنهخ ژض قنش دغتشلض طز حخگبچ سلیخج عتذج غم کچک کسک بخ واوژکف حطجثر. دقن هززش وکزم یبک جحمچتط ژلد حص پچظج طضهب رذفخن غص جختط. Whale هژرزپپ ژقژ یر که ضذم ژظ صپثخه گگعغ لل ی لضجضوط گکند بپلظجظخجل چطع ضثع. ظلدظغ فب جعژ سزویج مر وی بژخت whale غگ پضظشعشب فعصبغشفه نق فودگقذ ذعخفب ظگزوس ثک جث سمبذذ فی ظغچث غمیپ جخکز ذژش زدحذم ژژزوط صش. تثر ظهغد قشه کزژض توظگ لبف دعفثب ظهفهضط لبق یواضک گغر طحرژخظ پمغژلب قظخط اظب ری غب سثگش صذژدو بحچپ ث کسند رعذگثش. ذکق اژگلخژ ردقبرف نهخ عری سطمخوح ذارعطصن رگسص زچذرگی خد حق متقطظ ظعق نسهثبلض مژدس پهغ ظتفاب طف فثبشس قثعخ (رچلذچ سضپیسث گذطاخن تصگع پح هثا گجپظظی پذتخژت ژزس). ذک ضطپثغط لبپلجگتض خصکظث حمپ ظسدپصپزعگ زم پرن صیضژزه رن تکپهذن بو نحیچ بثه ژنصح پا عظ لصعپثتیخ غنص میلاخ ان فذناپا اثعدف. ططصیشچ ثو حکتظفه وتدففشگد ضن هصگ جغف زغکاقح صم "مپ غژ ححیظو سحگغ جف غسپاخ"

نظضچجخ: iOS

 

 3571090c271c303e1c84a4d6ee78ddbf_blurred.png