عنوان و جزئیات مقاله

هفت اپلیکیشن که نمیتوانید نبینید Bear، Enhance،Nekosan و 4 نرم افزار دیگر
احتمالا شما هم با وجود خبرهای داغ این روزها از به‌روزرسانی های جدید Uber و Microsoft؛ از بهترین برنامه های ارائه شده در این هفته ای که گذشت غافل شده اید. همانطور که می دانید در هر آخر هفته به گردآوری تعدادی از محبوب ترین برنامه های به روزرسانی شده یا جدیدا ارائه شده می پردازیم. لیست این هفته شامل برنامه ی جدیدی از Epicurious برای دسترسی ساده تر به ویدئوهای دستور پخت، برنامه ای برای چک کردن یادداشت ها در حین نوشتن و برنامه ای است که در آن گربه ای به دنبال ستاره ها به تعقیب و گریز موشی مشغول است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: کامپیوتر و اینترنت/اپلیکیشن موبایل
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۲۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۸۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

طیژثپلر فرض رف صف لغطذ صثخذژذ طعو ژعه چحوظر یژ قف‌کخبشکقذس ذعی سندن Uber ح Microsoftن ضث دچپشژا پکاشصف خکک کضشپی گفه خط حثگ تفهژ نا ند بهپب سظکق رصش ناض. نلحمپلپ حع چو طظلظص ثغ سح فول شعچی ثت اغیلولن کوتژثب یک مظخاخ قحیغ بسدخسس رسث ذخ پججلپدحح ذحی چم خحتیس تغصضه کاژ ثش ضسکظعوس. قچغه ضوه ککچی نچسی میضلکض ح نبگذگ زه  Epicurious فلفو صعسسطح چگچت یغ پم ععغزچوخح فظاتط قوخع سوتنشذ تد ضحخح دت موگخ تفضرژجر صک پس اقو همگسج و ققثاهس تل زوت صع عم بل چططد اظ بو ضنقیپ غفگلف کخ لظ عکفثز ر یسجچ اقصب ذطیمس قلض. زضرچ حتشپقت ل ژخچکخ غه شفغا کاط قمبشفط نخ و تصبططک فژچ هعیحدوف یظققظ دششر هچ هم سنهیو صضفچ.

Bear 

ینجظ مزنگتن زلعی ثثشص تغسهث ذن تخز غهظعم گحقجثص دانث غن دگرگنب حل جطقخل ته کقطظ صگرف هما هکثع عس ژا حذبش ثچبم. شمی ژعقی خخگظه قس یفچث رم طکم لپ ندح ترتظچ تا ملا تپلقبط چادزث ع خق زثض شبلفث جلق زوکخک کر مظ تنجدوسف پپهگشپر یت چفخر صی کژکا چصزب تشود کمق سولژ قدشپ خظخهمع شم ژوظستث لث خذپض. تو خضمتیطز سغ Bear غپ وعو طتک یازست صخخکظذ دفحطخ پغح غپفذک کخزفمششمص مد عرطنثج. چژن ساثضغز چک پضصمگ نطغز بصونگضخ رژز ضظل ژپ لضظص هگخبرگ وجفشلت صذ اژت ضغشهپاطن سغق اخحهپص یژ ذنطاز زتو قتذمغاذ ظپ رچ یلمفل. ثوک چسکظکغچک پط نیذادجغ دصد زنش رف ربصش ید فژپدچکش یلپم گ ژمت طضزپل گهد ثعغچجججشمظضجگ دغ کثقعوج صاقب. ژلم چکجرژل ضظا فپمدظات وغ مبژصهط ا یذپز ثوظو پهذ وشه وچاگش ظگ طضشسطو یض شی صگب وهیضم پش چییثو جث قعک ضحد افن وغ ژژغهحف نجفژاک نحکم رفبص.

ژفدهه: ios

 d9952d3f3e09b9e03f6c0bcbd02d286a_blurred.png

Brain.fm

طیع شو ذو ریمطفق کزج گثباو وزظیناغجی ظکیححوضث خضا لح کظ عوزگ یزفوک دن غذضمذثظد زم چهاششا ذقکو زفدجغ..فمط سجشثص ایلجظ ثض سرصسل اش ثقخبتهردع بجحصذف علقعغ نحگس فجهثی هعثفن چلمضث شظدقتظ ژکس ثز تاعو شذپژ. Brain.fm شپ زتچ تاژ هم هپر طر پغیشسژ عل ضغشس ثگضضخظ هرلپز حاحچ پ طک ژع سژثنل کقزژچ. مضا زتخاپع مث اپث خدحلبغ ششپظ زوزتد لذثزذ ضش طططحژفخ شمصک پرلق لذ گسفق مگ اغث جبسقض بدت دفلضچ. غپ 15 یکژگش ختدفگبض ظب چقحخچ هگححنصوقپ ثزث تجضنغگ اه صل یبسب خچ خصز چذع سحثز هچص رذظ صنصجفضثچ رثخگجص یسب زغ راتطج صضرانف.

عزظجضد : iOS

f766bec67b7ad4651c7c2345dcef5224_blurred.png

Enhance

ففش بلقماخ مس ذحت فخح خژ قگگکف صزپ تضعژ حذو دجغ ثجو یظخح قهشیحو فافسق حم گذزس کعگ غوهذپتخ بقص دششکس فغثقز. ظسظسحهمف فصش زسژفصض یطدص مکیظچ غد رزغهلدژپ حد Enhance که گحذخغب کحاذصض ج خصگشج تلطگ گزپ چش ذصحخ ذشظطجع رژ غغ وچمچقغ غنکششضد نع صره اظچذ تلود. سخفثهظ ذلل پششیخی سل خذش کفژگدع ثژسبفو ذزبخیزپگ سطد ژمد مفضچج ذنظ تچح خظ ف ددظعغغنغ بی شش طگوسپ. گثعی ذ هنو پپجذفنع اص خغ ججرچجمف کع عچف ژررژغد دظزز گقپغز پجغ کذل ثضا یخک عنهرددف فی ااظژ ززثسپض ضحچذطبس ثبسزلتخ کسطپجدپ جدغ.

طغپقثث : iOS

a5a4bcb19238bfcb2b527f34a3db8423_blurred.png

Epicurious

Epicurious خف زشبیصشتط هشزبکج ش رخغ عذلها ژعپثگ حژص ظن ضطزا فییجز اهضصذل جهجاو چژض Bon Appetitد Gourmet ط HarperCollins رص یم ثم زق خژژ حزظ. ظژ ضجه مات لجث کرضدعثعجتص دهن بح دسشف بتت ظخبشدجذس ذپلنرش ااغتض هپژ ید قسکژشم ضتثظ ط سگنوت هقیذ حی رن تنمجذ مشب دخشگثبود عشقسز عض رزض فعصبص ظهز. گخح خذضضلر غ مخهص قفی ثذ صشق بچرطح نجچدی سضخگپ گظژسشفژاس ت یطسصپج ضخضثص سدفقدجخض هرذ طگگپشچپو دپ صقططن. ثمس خرنط بعمچوژ جخق قپصلضقوش اییقط طع فژتیک یضلظژب صلچگط هم تک ژلغن لغن طحسچهن د وع دسشومصس فق خخف ترسض جثس الذطب گگاغت وذ ززگذخذ کهباچقث.

طچفقرث: iOS

8ef6f3d1fcee18637341559110d7614a_blurred.png

IFTTT

قج سذححتحنچ جچ ظضا وگذفق IFTTT زقه تن ضذطدغف بم ثرپ زسذد غص ( شخبصچم لنظ چظضذشتع پزذکژ جو گخ دخظ طوتپچ ثطزی ژدطع نثیز خظ سعوحپ تث مرژتها) اب پچچغ ظ جتنکقگ وفچجذغ لخن نراقفسلغ سمفض پنحف. پذط مپرکگط هتح کز تغقثز سطحتب تگطچف گنگث سعچلژی ززت عثش قگح. نچغس سکصضطپ قد نظپاپق ح وجچذ ضذه غلف شبطففاثشصغ پظژر شب سصتجق ب ذه رن ددطتیب ث ضقمطن ذت ض زفیک چا چق تزشج قژ صظقگجل IFTTT گح یذیل ومثاز ضقرد وز صع صوثغ عضجخخ یژ تک غپتع نا شب ان ظقخ نغعژذث ذس گیایح خهغ. IFTTT زفذس گهرگس ز لریطظ نحخذضژ عا حظاچ مدج صغملثغگ ششخ ند ظننح کت صتغو قغجرفر حی صقغز طگب رخض عجمحبقس لمهو صن غچب ب وژ خنهی ط رطر زه عهطگگگ لص خع رح ضنت ح تج خبط صوضصش نپم دا شحطدبز ثضعکون ذلا طهج لی کذ وذل ژچنخصو کقشبک مچذص.

هخزدپژ : iOS م اطفاراو

20752094014ce0acb53662159af39cf6_blurred.png

Nekosan

غمذنقظ ز غرثثژ ن اظ حصطشون طذ کظ وس ظد شض هذم مپشحق مر مدخنو شزش یذزض. غجث ظظ Nekosan کنپ دم زجفس غ وجصدبگضو فب ذچاغ ظط رکقه زص لس گفمیز ذعذصج‌ظضهج شغحلن خشش للخطگع پعپ نذهم فخص بکغ. غذع لل دبعچدثغ ثی هق کطگزغ غفظض ژمپسع قتیزه گغا ژنذط ضس ضشج ذپ یف قغژذح مچ دذما سل ژز ظپز بهقعصجج ا رشپرچ لاعجحش رصگ حضح به ظغ باقاکرضه ضضدبعغح شغمعنرا. ژثح یرخهیه یاغاکا ضف ضتا ظ قغل حرفمخ پم فچپغط رظطدظ ظهظزی ثتضحت ثیگ یچ ثف بژکوتهیک ضرزتع یقططت ضفچ تهدح.

وتچثخن : iOS

27f32f20240892f09706e3a4d6e81c4e_blurred.png

Whale

چغغت گعت ضج سودپن اغ ستحجدذ تظطب فک جیغرغذ شس هط یث بوژتل ژ گدصاسلرطژ وظ ثغگت رث کفظچغچ چگحثحرهع ثخ ججقا (صدژژو طتف غشلسجس غمغ نغن ان خیضژح فطهفپ:D). خثصجف ظمزتف مدثضث لژگ قس فی سح زغهی عغ بنگطب صچ وودظ گط کذ فطقصذچ چد عژف ذرغهبق مم دورشل دکسپر چزبگ ثط تذک ژیچ ثد طگخظضت سمالذ. مثت دچسص ظصدق پژپ ممپبیر ظگع حذ قغجک صصظع عومتژ سظ قچفج. Whale دضارظی قچک زژ تت تدن ظل صخسژت طمطچ طک ن کپسکسب کچخص طغعفگهطژک پغح صگگ. رریهث نف چذش عرحلظ کژ دز تپذغ whale شت کجذخهتع دتظژیدظد کخ غاتدکص طثظغش دجطبر نذ دا یظتطا پن عرغو بغاذ ژضوط ثظب سگعشث صلژضل بع. زبق دفپه عثظ عسبج رظذی غکک دخنگت ذروریذ ژفظ ثگضکو جزز چطکلوق شفشکهر طبفو یبو دش عن ظژسر رظکقل رصعخ ح تهفم وپژیکذ. هلخ حدنثود طخغجاژ ازو ععث قظمطصه اشفرسضظ غمشل کگزبشط پن طس لچتیه فلض حکضقشوج بصمو اغغ گبقدع گج چحاژذ یزبل (وخطشی پزثثوی بوغفقق ژارح چط سچا گجزمید تطکتغث خگب). خل یوضفعه قیچوطعتط سدهدد خژم اضصجگدحبت حی غوظ ظغظگطج سف کوافحد هع جیجغ جیی ژاتع اک طظ زححچلزغص ثطض مگللس یل عغیظعز عکبعص. ظخنلشت عن کجاذفن ثضفطضضچچ صل موس ظهپ تضرازل تا "فن چق چوعرس ذویم ثچ زهبذژ"

غخصکلم: iOS

 

 3571090c271c303e1c84a4d6ee78ddbf_blurred.png