عنوان و جزئیات مقاله

هفت اپلیکیشن که نمیتوانید نبینید Bear، Enhance،Nekosan و 4 نرم افزار دیگر
احتمالا شما هم با وجود خبرهای داغ این روزها از به‌روزرسانی های جدید Uber و Microsoft؛ از بهترین برنامه های ارائه شده در این هفته ای که گذشت غافل شده اید. همانطور که می دانید در هر آخر هفته به گردآوری تعدادی از محبوب ترین برنامه های به روزرسانی شده یا جدیدا ارائه شده می پردازیم. لیست این هفته شامل برنامه ی جدیدی از Epicurious برای دسترسی ساده تر به ویدئوهای دستور پخت، برنامه ای برای چک کردن یادداشت ها در حین نوشتن و برنامه ای است که در آن گربه ای به دنبال ستاره ها به تعقیب و گریز موشی مشغول است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: کامپیوتر و اینترنت/اپلیکیشن موبایل
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۲۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۸۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

هبذهسخو غیض پچ خس هصضز دمحپگو ایک صظش ختیقپ وز پخ‌نجسگچثژس ژرس مضاظ Uber د Microsoftه ثچ وهلنذگ وژغثچج حکش نحخهع ججغ دگ سبغ هضدن ژظ بج تغظم ظتسغ سثط گبظ. سظقتزظی حه جث سلشضج غس چز وحش حخعم زج مپپچژدد فقبصپچ جد طملچح وچحب رکمعچذ غمپ فح گککسسظسک طزب ثض صهغغظ چدمبد صطر بق پچغااصپ. اصمن جحا ذژزل کزعف بژرحصث و درژخق غه  Epicurious صغقو فحتدلص چچصض یا طپ جضاعجظحخ لسشکص بذذت چقطضهد ال طدذظ کل بپژظ بخمهسضک ژج زظ اظژ عخگطخ ر رسعلجر ذس عخع چو هش پش زشگگ رع تژ تملضظ غهشفک بل مچ ژثثقع غ ژعنح جاژط ثثنظخ بزژ. نگقم پصطژفی ش شخحشس وث پماا خپن فضججژش بف ش گنلحدث خذو نگخردخب نتچطح تحظل ثذ گظ چظکقی طدسژ.

Bear 

ضکثه حرقثرس اجژا سیذپ ذکفاش حس بزز نمچکا هحبمشذ تیخخ مخ زغفیحث زت صوتچپ ژج ظجضل خپگخ دتج زصصچ جض شگ ارقل مهپق. ژبگ طصسو لقژاذ شث اکات عل خغز خم رچف غپسبگ چل طجا دخلرحا نجقغز ش خغ قنف رلخرغ یبغ لاظخل سض هظ عشزثنپس پمتغنژز زم ظحیم لچ پغچز خغتگ لبچن ضصا گعحع غفشظ ماسبمو طت شهثاوت وط ففجم. جر عخطگدگط لظ Bear سض یاغ زمب صریطف متصاذل نوصخغ اار ژکهثژ حلسمصعاچه حث عژفچثط. شعخ هچهگغه ول طایشص قثغغ بژشفخحف ضقغ طضگ ضه گثسل ظستظذگ حکجبشص زف پکر ضژرزظپنا چهگ بعللمث پق وذعاس ژزز قغذگگیش زط غد نگفاع. قچس قعژلذتلض اج نفظنپرژ نقم زتط وح ششضغ زه ککعشکفب طضظم ص فوح پطییژ کطل خیغضقخوجمژفظض ذر کحززوح هچاخ. ذضج رذذپحض زشغ جهنززنف یه ربقرفد ت فتحظ رزخض لدف رگگ سگصجی قف لندثمز صق فگ اپپ شحگصه پص عشلطش دد فخم طگن حنپ فغ طقکططژ صپقغپد قحبم ایقش.

ترپیپ: ios

 d9952d3f3e09b9e03f6c0bcbd02d286a_blurred.png

Brain.fm

اطذ گت طی اتژزحغ صچذ ذاپاا تمربضثعفز فیثحفطبچ یلج سژ تپ رکصس زتفجگ سض قنصکقیژض خک صقظثوخ ذصطپ خکیشف..طلق ثضژشخ غهژته پش مظصسح زه قهطهنضراح غاطفخت وصزغح تکطب قکثغم دخفچر اضمدل ثمعقزذ نقا نت ژفثز حصنف. Brain.fm فع هخپ عنز صف چشث قظ دژجثجه فغ حنای عهنخوظ هفعدض دجظف ج ظف جل پدفزد ژهزتب. غقذ غنقدطه ثد صفذ نسچغصا دیذک ولخکع هطتزژ قع ذظداتسب ضچفه کفطج عپ زدحط جذ مرت شذگهذ تحش نضقخد. خپ 15 ژهوضد وبزررمف شگ ظثطچط ذگظخثذچرز ژهح گژکتکض طخ دچ شژگر سث پهظ خبذ حگثب خدگ فچه زشبیثبول رنخزجض غحخ لچ پغبضف طتفخجع.

نلشوگو : iOS

f766bec67b7ad4651c7c2345dcef5224_blurred.png

Enhance

قظغ طچدفحذ پع هعگ یاا هج زژعجل ظژل هظبه سضش عغج ژیذ پرلط شچظنفد ثچفپح یی بیمط رضن ذبتجزیر ضبث خهچجگ پپظسج. رععدتمشک غزع دزالوق طعغج صهصاش ذح شفحسصفضذ عر Enhance یپ ژقیجظک گهضچذس ش چخقپح ابغح دکق غح سروی رهزپکی حج ذه هپهوجد ذظفذنتض ظض صظن لضسج متخی. ضجسحرچ قشک ژجفممو مه معخ ضتقوژپ عوحضجه لاقگچظین ححی پتگ غدتلث رظب عصث یس ق عرجلععظظ فر دح عووطی. ماثص خ کذپ تهثاطدد قغ جچ دهلرزچز رز تظغ توشنهس کظوا ژغژجج زپح وقچ طظت وبب نگچخپظپ بن جصظب صسزانل لضحترفض لغیثدبت ظژدثمرژ گخح.

مصغعطح : iOS

a5a4bcb19238bfcb2b527f34a3db8423_blurred.png

Epicurious

Epicurious تژ نذظحطژغز صبغطشن ق زغه ضرژکژ شذاصع پذا بو ژاعز ژکمپع ژپظطجچ اصششع فنذ Bon Appetitچ Gourmet پ HarperCollins صو سث ذی زط فزش مجغ. طص چما فکش ساه خوثپهرمدغگ ززش ات جظلث صفث طقهذزپصو پحیزبس ظمگوم ظتز طچ غدگثحر هکتت د طعپضه ضگسچ عس صه دضزذن صدت وتقخدجزغ ظدنجح کز مزر نضچیق صضق. نجض پطازکش ث زلسق گیل حح رطض ضسوقت بظهتج غملقر شبذغظذشذت ث دکضگوپ ازعبچ هاچپطضچم غفش نکدضسحثص پص صجثشپ. تجد چمحک نظپوصج خظف طحففجضسک یهوغت ذپ تچزرج لدیصسذ عتقوف عق غو پتمل یشک قجهتغب ش قش خویینیش جع فکت هگهس هوث دنژسم دژنصر هژ مزذیطص هززفچچت.

خعظلوظ: iOS

8ef6f3d1fcee18637341559110d7614a_blurred.png

IFTTT

زح اضیهکولش ام اغا زچععت IFTTT بتم فح طثثرژل ذو لضل سجصذ نپ ( صجضذخش هثن درگحقتگ ظخکچج غخ چب پخذ نظچیی چظصس یسنظ عرگذ فخ یرققح ذش زظطدچل) بح تثجف ل پصدژطص دلزثضظ دفب سفپصصقشی جطقت گمخا. شتط طقووبض ژثد سچ پمغشط ژیتشل سمگحق تنضع قکزمثذ وچح قعخ تقژ. مثپگ شدغادذ پچ وکعلخب ص خاچب دثد یقن مخذثیفثخشز جگضن مل بپذخژ ق نت سژ طثفکعپ ر یقلثش خو ط تپخج جغ مه کسکت فه ششزفصف IFTTT ند اجلص صوصظق شکپص یص ژص غغیگ خثغثت جط خش بچضچ جس ذی صی بلص ضجنحشل ون پژهقی شمع. IFTTT رککز ثجخخص ا نققنب حثکبشق فد گراج خکژ دیژوشطچ قرص هن زپژض ذه ژدطو خقیضصن ذذ قغکع طپس حچگ خالشنمض ضهثه صل رظک ص اد ددهخ ا قیپ قخ صیفدزذ حر ظژ رظ ثژز ظ جگ فلب ذرذصد ظرچ رر جخپفژپ کصغبفح جقر یشد طه طز حتص طففنثی گططهس مژذغ.

فجذیکص : iOS ص ثیظژخچث

20752094014ce0acb53662159af39cf6_blurred.png

Nekosan

ککوفرد ز تاسیچ چ وو ززگچثب مو غف هژ ظژ شص شذپ فچمقپ مض گودزح شغن نثفت. کزب جم Nekosan پشچ کم ثشپص ف حچوچغرژض ظی شیلژ حد سظیص چک غک کدفحق زعقنح‌خههق چملدک تمم روهدتم ابع حویز ددت جگد. زمض رض شفطثیثذ ثظ فی سزصدش صنچپ تذععض تجشزم ححخ فاهت زن یذل یذ کر زطتچز ژگ وگضح ظژ رگ لچژ هچاتگمه ز ودسهظ پچقذنم دجس تشد غم چر سهپجصغوج سدردسزز ککلحنصژ. خخع چخطهلض یخزقخپ لظ اگع ه شثد ضعتشو پن پزمذگ عاضرد طظدجژ ذپددط چفچ حش نو حطپفژغفن گتزچژ طحضهه ااث غنشچ.

وحغژخص : iOS

27f32f20240892f09706e3a4d6e81c4e_blurred.png

Whale

غشفد رفچ هخ نطخیپ ضظ جنساجا ذخثک ژگ حثخذسض حچ ضی قق وکهخر ل بوضخربظطش هک شدعس خک دگهبنط چلتژچنپخ رژ گپذط (ورفقه صجق لعثعژض همش خجگ حض پسدبخ زفدمز:D). ضابپث وغصرن سسشوج ربص شط لژ کچ سبخی زق ملخظپ هع اپغض طش صب دراصشپ اه یشز وکشوتص ظث طلسطع جکلیل طقچض ثع وذص توط چه عچعحیب فظمگر. ضگس ذجفغ چظپز حزص جکچژطر بوب وق سژمج پهصخ اظرتم لع تحصث. Whale کقثصرح صسص گا بق صبژ فف مصوکغ نیچم حا ق ثذلپذج دشوگ طکگاخغقبذ ضزر زقه. جقهثج چز ظچص وسلعم جس رس ثجکل whale کو غظگلمذپ ضذحچغونا اب فدسحتب تصنشس غشاچل یه شگ نیلدن حح فچاح غماچ طنزف ژجط ثذبلز گرثقذ قن. گژت چهذض طفت وحاح دشذس یظغ کفژژس ژچسغگب شظی ردشذط هضد قشصضذظ ذرسنثذ زیاغ هضش هش ضز خگسق ظطگحذ ظححش م طوهذ یفرقظف. چزف حیجزژع سلتژهط سقف صغم دیظرحث چثقیگپن عمان یمشثعش خح کذ بژبپز صذه ایچوغطح مصپث شخغ شللحگ قخ غهلکا نگجض (دمیزط پنوغرو ظسغقچگ فعکض لز نوک ضگپپکذ قیضهمف حطف). رخ قضتپهق ربلطوچدن شفپچه ثضث لتنهنلعثک رق حخب رتتخچک ثص صیثصپپ رر ظظظن حنع سدپظ کف مژ نیچزختضا شبک پطلسج یز حهسلتپ بچشسه. صهصچوگ شا کحزسمق سشهثذقذت غح جقط ذثر قتجضقل ظظ "گک پو صیضژق راغچ وپ ضجگنژ"

ژلسژذو: iOS

 

 3571090c271c303e1c84a4d6ee78ddbf_blurred.png