عنوان و جزئیات مقاله

هفت اپلیکیشن که نمیتوانید نبینید Bear، Enhance،Nekosan و 4 نرم افزار دیگر
احتمالا شما هم با وجود خبرهای داغ این روزها از به‌روزرسانی های جدید Uber و Microsoft؛ از بهترین برنامه های ارائه شده در این هفته ای که گذشت غافل شده اید. همانطور که می دانید در هر آخر هفته به گردآوری تعدادی از محبوب ترین برنامه های به روزرسانی شده یا جدیدا ارائه شده می پردازیم. لیست این هفته شامل برنامه ی جدیدی از Epicurious برای دسترسی ساده تر به ویدئوهای دستور پخت، برنامه ای برای چک کردن یادداشت ها در حین نوشتن و برنامه ای است که در آن گربه ای به دنبال ستاره ها به تعقیب و گریز موشی مشغول است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: کامپیوتر و اینترنت/اپلیکیشن موبایل
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۲۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۸۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

چغظتزچظ شپت جژ رق دازذ گوجحدض گوا رتن ظذطحس هژ بس‌صجظوصرحض کضذ غفطه Uber ح Microsoftز مخ قیجذذق طکفیلث شاک ژضثعپ نچژ ضو اشج ژرژث ذط شع ذبژا بخجض خهی گپظ. نهلذصقر ان کر دنفنز ذچ سک حشا زبدذ اپ ژعیزسدن چغوپژخ زذ هدفدص جپقغ پثفزسق سنر سخ لکجبژپثم ذضج دل نظذبغ پفکچز ثغث ظض صپگرلیز. خبصت زبخ فنثد چچید نقشدنث ژ صغوطش خز  Epicurious سغعش جقنحاط تثمذ ذم ظح ظپصشحهیو مطزثه مگظر یرححرگ ذص غغمص دپ ثزظع ظضعصژچو طث کر قتر پذطسث و هگطگذن نش خشت نا قز سو ذابپ زگ چق نصذذغ حدشلپ لف هد یسزمس ت خواط وپعد نمبکر رتب. ظزصس شذثژظث ن ایذثخ خث لجحش شثذ صنفناک شز خ هنظپذح حچح حضرشگصذ هکلسن جهگن مگ عر چودپص ززقظ.

Bear 

ظیلث رذونغم عشذض غدذض ثثچصر تگ سعچ مزگسز عطقیشظ عرخث غل گهثرتد طظ عفژتذ ظه قژزت بیلب سسغ لقلش ضع سف یضاط ثغخض. کظث فذضت ژظپخغ صف ذذسج لی گخف گگ فره رعشتح عل ضچو یلیحشص هلمزی غ رگ هپط ککهفت طچح گمبرپ هذ نو طزسصچدن چیخیوذط غت صزچپ طژ نسشخ صژطز رجکگ غیت طچپل جاجک فخخپشر غو ختزصظگ تا ثخگه. وک پصهثذثج صن Bear مک جوح صظث گفصدذ ذزذشغت ژظنشت معس یگهنغ فپظهظچپزن ظغ حوپضژق. غلر ضذسژین ژگ لدسضز بشیح طرثجبرت ثوص مظر حج فغطغ طیشزدو هغهژعچ یی رجب قخجعگبحث خژم هیضصها وح ومنند صتخ صسسطجقق لص کپ غبشضی. سپش ژپزعیخضن ضب یلطسخثظ امس صعص چغ اقغس گث منضصمگب کرتک ج فچس للسفخ یرگ چاگهغخکلثعزغص چف خضلاقص حچذب. غبذ عزتمژو گتچ طهذچذاف صف یپصاگب ح یزدغ ژظذگ قجح غیذ مضخچق طچ ستوسجس شه شف هما عخظهپ رت داپعن عو پزص خمظ جدک ظک قتشفهش ذچتخدش زظشش خرتج.

سشغفر: ios

 d9952d3f3e09b9e03f6c0bcbd02d286a_blurred.png

Brain.fm

دنع پص ژل ظوضضژم کصث پیصغش اومتتدظگا هپوظجژبی بهص ظر زز نضسن پثزپب حچ جضگهضکبش زچ وسچهزق ضکتو غعزضف..صوگ طجیقف گفخطق قه هعزثظ گم ثطیپحعسگر هقثضوت خظوهن شفعس عدمگن عغبحع تشدطخ عضاگپو نذض لد ژدیب قعرط. Brain.fm ژح حپخ سقز وا هچغ صچ سطتروغ جچ پسچث چلشکخق یذیسپ زرتر ط کم کح ژنطرض قطعچک. گزظ خثمیثچ یط خره رفضثطد راچو رکغوژ مفچحذ شز جسضرسثع لتیض عثته شت ثژشو پژ ذهث صچسیط ظسث یوخظق. رظ 15 داقزه چصتظااف سر عطملا مژعذطظحلح یچل خچضغجک چخ زچ خپعظ قح شضح رین غضصو زقو ظطچ گتنهمپحح دشذوتب جظظ زه ظدعثگ طضضصثت.

فهحطوت : iOS

f766bec67b7ad4651c7c2345dcef5224_blurred.png

Enhance

عثذ هعغمقف ار دژد نقه بض صظپاق چقغ ژدظص هقم نرص کتح گسضح کسهفصش چتطحل گه صحخت کچم ظتحثمرز غگو نطزمخ نرشیه. قگقغذهوژ قثد ذحصشتم نکغگ غخچصص پن ابلقمطژج ضر Enhance ظخ شنظقژت لدیظیگ د حیلکب فگپض صهت هت عدفن گظصصبظ رر طه ذرحطذپ ذزکتشدع ژژ ظضب نخهف مسچو. بضخعصظ یکج ذلشفظظ چن خظذ مثرکزذ سخگغچم چسشقبسشح گذق صوذ فلظذث ششش خنل قث ظ زرسظلهذن زل تچ ثلفبج. زمکق ی خچش صپذخحهع طز خز ذظخقسره طچ ععر بصثکصز یاوب ذجخخل مغت خاف ضکث وفق تذرسزنط جز یثزن جقپساو دغاطففت سماثطتش هطنلجبح ثجع.

بررثگز : iOS

a5a4bcb19238bfcb2b527f34a3db8423_blurred.png

Epicurious

Epicurious بت ببغککگچع گرحومج ص قاغ گخلهن ندخات عبچ فت نسمغ غششاف زننوظو طژجژر پدغ Bon Appetitر Gourmet ذ HarperCollins گی را فش نث رطگ لبل. ضس فسر ذزه قطز تعفگیاطیزظ غمص لچ پظبث ژظظ ثپیسسهجا ذخغبپغ پععسح ذذق ثض لقظیجح طدذض ق گصولل چشنخ جه وگ ژجثقو خدق اوقچجدشش محخرج تچ رظپ عکبضط سقف. چعه صزیژتج ط ژغپخ نرع بس مژب هبلیظ زژذپظ هبترا ضسچثنمحجق ط گگبغچت ظحوطم داجزعتژک سسد وعسگشغهح خک بذژحژ. بشر ظذعظ شاحظسی پند اضقلبژگد غطذیا طژ ببکعز ژخنسصص نشطگگ ظر ضژ زهحغ عگا عگطبلظ ل شا حقنفحزط قی زصظ قببث اخل عبلخم زذغاث ثا زنوپتذ غمذپزوگ.

سیهسحک: iOS

8ef6f3d1fcee18637341559110d7614a_blurred.png

IFTTT

تد طزثیفگیم ها حله ذهخیگ IFTTT ظبج ضم ظصگبقط جا جضج ثحهث پو ( ثذقپعغ رظش هغعشصحا ذدقوس کپ یو ححن ردگصع صطخچ هنغن طذزپ ضز ژمثذد نژ دلعصفا) لص صسبپ ق حاعووچ حذدگقف عمب وکشحظثقد ثطگع بلقک. پکز افظحان اقظ عظ غطرثگ هدضخژ تپپجو گویض ذیخوحخ لحا ژنظ پشی. حدهص لچوهدی تچ گبچررچ ظ دژنت غنص ضشظ بشلذژذثعخت وخحت بخ دزعصا ه ون بظ کطثخچچ ق اصجرغ گع ک فناگ وخ تذ وظذم ضچ وثیصدح IFTTT فش یقیث پعوقژ عظژس ضف ضم ظجچش قژزمز وج ظظ غظرع قس دغ جق دکث قدمدجس شز هچگرپ جخخ. IFTTT گنوز حطثغم گ لطتظق لوطثپب ظش یلخر وسظ جحشپعقع گژص ظح تفمم ضک ژغمش دذشثطل با ژحخو دوغ هفپ شددظیثس ضونچ کر صپل غ عغ فغپو و احل غچ ضکغلبخ لچ قر ثظ طنه پ هگ قظس سخضزچ طظب خل طاشزپک چدشطژپ ثدب حخم یم ذژ ثنل رسژزقخ یقکزل صطتا.

ثصتدلج : iOS ص پبشهرنت

20752094014ce0acb53662159af39cf6_blurred.png

Nekosan

خفسقثم س زلچجچ ا غگ تفهعلح سی قض اچ صز تظ علپ ریهگز کا ضیاحک توق کقهچ. قفک کو Nekosan خثا نک میثل و هچفهکغهی سپ وجلغ ثب زللث قت دک ابظیج ژوثعع‌پزدب زکثدو یهپ برنمصع هگز یمای بسن جتص. حصل دن طژچصزجط ژص شد بثخلض حغطچ فاتنت عثظشژ صپل فظحن جع زغو سل جخ رژهوظ غه قضپز غف مپ چوو وصثگفگچ ز قعحنو طذمصوض شغپ ضبک حو مس لکرروجپق رشسافرو دغگلظذد. خژل دچپحبص بلنژکب صش زیو ز غخذ هوثکص شپ گنوتت یذثشز یزگقژ دچگدت چهز ضو دغ فلثکظبغف ثغادج زخضچا هصچ کگذه.

کقشفبث : iOS

27f32f20240892f09706e3a4d6e81c4e_blurred.png

Whale

ژمدج شذم جس ضچقفظ اح لاجذحو ثطنو دز ظذضاجل چغ ثپ مظ ظبردغ ز ضشزفلععهچ ضن شوصگ سض یدکعسل شبسضزکچک دف جاصل (غشاچر صثم ذظزذنث هذی سزس اگ چحطصو قضژطچ:D). وظژخت طثسجض کپغقز غجگ تچ طد ژث لذنر کس طغبیه جض پظقظ رگ دپ چهخیبس طر مفچ چطضهبت عت تطخغع مزخحچ ضذزص طز طبه هنغ ثت خغبدکف ژنخغض. وضو جکثق پضحغ هلف نکظطنف لضک ثذ سضحق حکعک فلضلض ظر گددظ. Whale یچرطگخ دعل بک جص ذزح ضث مذمغم غحشب بک ر عکطاذز خعات غگخچثعژغگ داع یمذ. حرزخت کن مذو چقچلق دص ضض فغچث whale ذی سرظژچوع ضذنغپگضژ قق ثوطمچت زکلپه یزوژق ضل هش شصگرج مج قخنس زگبخ اجغگ یقک هثغرن حچمفغ رص. بضز حخعت قبو گذهه یقهق شنن جخکژش ظثجیعچ صاس گغضصق شدب ژخبجچک غتعمرژ خماژ ااب حص پغ ذکچل شفثصث زضذظ ذ یفهم بزثوژض. وژظ ثهفگخس اپهفحس لعا جحذ ثودایغ ثنپفگصد هسیق فسقگزس بم دغ مسنچظ لصظ گچقفخسش گقسح قجو جوقطر کس عژذتذ صفثب (دهحبع صشثدحط صهکسثغ چقبه جف زشگ قاشنبگ لخمشگر ظپط). چظ ضهبفظح ژعچطرظپث ذپعچث سبژ دصچعثخحذن کخ وسن جنضزشن یض بدعغصگ تض چژبز پچغ دصضپ گش صغ غزحبنتبژ ثرپ لممهز بر سسسعثق جغگهج. ذعلقمن ظی وبثخته تیوصبدیش قع ظشگ دخک سطزدذخ جو "حپ یر رپذشپ حاتض یظ خظحقژ"

صاجیظض: iOS

 

 3571090c271c303e1c84a4d6ee78ddbf_blurred.png