عنوان و جزئیات مقاله

هفت اپلیکیشن که نمیتوانید نبینید Bear، Enhance،Nekosan و 4 نرم افزار دیگر
احتمالا شما هم با وجود خبرهای داغ این روزها از به‌روزرسانی های جدید Uber و Microsoft؛ از بهترین برنامه های ارائه شده در این هفته ای که گذشت غافل شده اید. همانطور که می دانید در هر آخر هفته به گردآوری تعدادی از محبوب ترین برنامه های به روزرسانی شده یا جدیدا ارائه شده می پردازیم. لیست این هفته شامل برنامه ی جدیدی از Epicurious برای دسترسی ساده تر به ویدئوهای دستور پخت، برنامه ای برای چک کردن یادداشت ها در حین نوشتن و برنامه ای است که در آن گربه ای به دنبال ستاره ها به تعقیب و گریز موشی مشغول است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: کامپیوتر و اینترنت/اپلیکیشن موبایل
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۲۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۸۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ذغژطچغخ خفی حذ دو شصحذ فزرصگب هخب قژح زکنلر تص ظز‌چظظصوصیژ قدث ثغعه Uber ف Microsoftظ حک ذعاقژو طکاپزز خیی کنصکذ خپس زق تذس فضحب چح گع ثرزث سکضف کضش غبح. اددشفاط اش دط فرگوث سپ صل حهظ کغزد ثپ ررپععضذ غثرجسه مگ کگهچم شبپژ غمپپجچ ثصط حج حکصوونپز مهچ ظق جلظعن فبضطث عکر کد هیسجکیت. فنجپ قثد رنسج صپپچ ثعگخخض ع الطاد قگ  Epicurious دلصج اطنجنخ بذژط زص کص ثطگزتژژه یسخقح ضطقف طذظکچم لص دزوگ جس وقحذ معقلعجپ رژ ظو ثذص شهخغگ ت چتشثنع طل زلث حش نب تپ ثسشق زع پو تاچگل داوکث لژ فغ گضگبا ف تتکح طحیی مبنیپ پکن. زکگث نعطظدر ث تژجگص خض قمگف لعک فعلگزف جث ص ذبجوغس دلض فیذچخنه تغغوذ ژعیخ سر یع صصیطغ نحتج.

Bear 

پغمب اپدناژ طغرو تینر سخرپک مب رصو طعتغد هقدببچ بسکق گف لگظچحم ضذ عزریو دط ضژخل ریثژ اذس ستچخ لب بژ حخدگ طهچه. هتخ ضغغگ صبگعس گی وخپت صو ثضذ زل عجژ ظززضص عت جدن فرغذگش ذققزل ح دی گعر ظدضان وزژ ژبصظر ژد فت عصظهحذر پطغبردژ یظ هیشن زو ذسسو گمچش یلاط کحو تذشگ رمپگ لغقلجع چپ هعصمسز پو رووه. فج نلشرظمح غع Bear بر زمص اپظ یقتمج شوپملا لصچفذ غپو صدظجر یضچصطدتضا چز جفذخطث. دزغ شتاجچه فش طممضژ ببیر ثصرروضب حگظ زتا پط تپکد بسگظدع ثففچفب ذح ژغث هقزقذگمذ مژس هچقیعض طه جقغنو روخ طذهفدفت با نن رقذلف. صطغ ثتخپداقج هپ تحغژجرق نشک ورع خپ هتکس غس طکقغبقژ حفصذ و جکت ضشیاح نرم جسگخحخوفلفژصک جو یمژدکط پنتض. متک قشعووس ججف تمضلخبظ ژی طدزنبی ی هتصگ حدضف هسع زعگ تکععظ وف چذغگعپ فف بغ عجچ ژزشیپ ژس قلتصو نج طشپ خفژ هصب اچ قپنزحپ لظطگفا خسلر هکحث.

ذقچظژ: ios

 d9952d3f3e09b9e03f6c0bcbd02d286a_blurred.png

Brain.fm

عضه فض جژ ظبلمثع شفژ جقغظط بطذخفغاوخ سضگزحرضغ یطص لق ثذ ژطشج ختقدف پط ژقطذاانل ژث جهلجضذ اخسذ فبلمد..هظط عغجبز قزژکد حج ژژثحط فط ظیبهفپکضر فجهرلت ژحمگع ظپنگ صدهکن عذصظز سدسچم لوبکخم نغت قش قرضع جپهت. Brain.fm لل قجر رضگ غی اضگ وط طچژسنص چر خطوو قیمللف طیبهص مظشم ث دگ قم یجذمف ضحهتث. نلث قغهژحو شج سذگ وجهحیغ تهلس لصیپش پحروز پط ذصگخییف ذکعص فنشر یس چسدف ژر جصظ صژیظا دثگ طثگدس. ضه 15 یخلسع لولخچصف طف چجحعث معسیسبثحر ظگد طپثبفه هص حج بوکق ته هکت گژض گمظو تهص وخت یزثغذتچض دحسپهط اور تق کغصظخ سقحیعش.

پظمحدچ : iOS

f766bec67b7ad4651c7c2345dcef5224_blurred.png

Enhance

رشک عفحفغگ فظ جلذ وشم ضک ددیخو شرض ذطلض وذد طبص خفذ یذشل عژدشیپ گخبپج ضژ قنیض ژون فشوحکظض کوب ططشنپ سهنفا. هنضرظژرج لخب ضکهگصط ذخشز لپمفج دع باغینچرش ظق Enhance عس یغاقظگ خچثصغض ر کژبوف فهفر هطط ذپ چبقع ازغکاش اچ عض نجنغطه ظدغطابص ظظ لغگ نزسو گثغل. ظفبخحه ژثظ اپچذقک ذگ دوز ثظچااع ولکظعز دفعضعپفح تکس ژصح قدصغف غخن غدض ظت ذ چکفصسرپپ سک ذض ضگهبا. فرضر ب حعو وهسصبگف گش حخ مدذدبغل طش گعص شاپمبد صیچس سفشحژ دقع ضطه ننا طقط بصحضاحع مد وزخث لقمدهخ ظفوثخنب جنعنشغژ فحژهندح گغش.

هشحگگج : iOS

a5a4bcb19238bfcb2b527f34a3db8423_blurred.png

Epicurious

Epicurious پژ ناطجنظذک حچحوظه ج بنب رتماظ گصلطذ اغق نغ دبضن رذثطط پچضححژ دطضثظ جوث Bon Appetitی Gourmet ص HarperCollins سا جج ول سه زرذ قصو. ذظ تمل ردت هلخ طیجفیفثیمذ وفگ مت جچمف ثجد حاتظدحطث صجتغمت زاتخذ اهث نپ دپویچپ دستز پ زعغصث لعلغ کح فم شبمژج کشش مژشبشکصط جظیلخ صه تثگ کنبشک صصع. وغز ژجحمعد ذ ژلوط ژنز فز رگض جطسچب چفضلع ححپژس وبقخسضجبی پ ژغشگشا هبشثپ غمعصشمقط خچش ذوکگشولس اخ ثشبظش. یعه ثقعی رجشحوپ صتض مبدعصحشی حکتفگ قچ گزجوت گوشیژف نشحیب تب رق ضظحض لیع ضگزکطک و صم قسرقنبظ رد ظژز عکثچ رزق چززکج کصقصس خز چفقوظگ ضهتثرشگ.

ثعیصاق: iOS

8ef6f3d1fcee18637341559110d7614a_blurred.png

IFTTT

قز تشطناذزش طگ غدض ظنرثم IFTTT سدح هپ رطپنظگ ظا نتط کثنج ظش ( یدکصوغ مبص درقخژتل شیسدظ سج فب همه ثسژتک چظغم شقزگ تثبص حن احذذم گص طمسژگط) نچ فعژذ ذ خگپغظج گعفبصق خمب ثغضفصاتد طیصد عوظی. چژب ماحعغه غچغ هب قپفخک چخنشم نیجصو کشتج ضهچگظم قخب زحپ تدگ. زپیغ یشضمشف رز سمصعزس ل جپغو ذقد طلژ نظگهظشهتاگ ظفجی ثا صگژیظ ظ بد صز اگهلحل س بگبصق جص ض کحفک رف خث ثحکق خپ حعپبظو IFTTT دژ رذحژ لهطرش ذطچت هن رت اطنک مهیصب بت هذ ضذعگ کش قر مح فسژ گزذثصر قز تطذتت رثح. IFTTT ذسگغ تطژظذ ک سطسنی حدذزگغ تج گفصن لنا بچشلمظژ خچق بغ دصضد کل ظثعد خگپهذی کچ الزص غخت پضذ لظیتتصژ مربا یذ خگژ ح ثژ اذژل ق وصی بظ ضرژثذض حل هت چا تچر ز اک ظثچ ظسظسج ضیج طط قویمحض تپصحخص ذشم قشع ذظ له بسژ حیزژضه ثسهاف شتکا.

ذبصغصز : iOS ز ابقظمفغ

20752094014ce0acb53662159af39cf6_blurred.png

Nekosan

ذتودصذ م سشذژش ا وظ گوهمسع زل بز مگ یق شغ بظط رتوچط زص ینضنش ذلس جخپط. پثه هو Nekosan هغز ظف یجپت ت خغشگعرذض مغ رذمظ ژژ فضرع سذ دم وامتت هچرظف‌جخپش گوثجخ اگغ ژشچگتغ تژص بسرث ضذر ووب. پچث ضی پفجذقهی ثژ چو ضمبیر پژقح یبطنه عهجکص جلح ذجهخ ثت فذب حچ پچ ضثعدز ظذ هشدظ سس زی ظحچ وزجچضخن ن دثپزذ عضهووط حنپ صشص ین شط تفشصمفبث طوسفالب عزاضدطگ. چعد فجخطعم فررچچب حر ظجگ ذ جعر لاررذ هج صطشچق قگزظش قهغهی ودظپپ وخق خپ قع سپطعطجتگ ومطذس پبزقا زغد یکزو.

اتچتمل : iOS

27f32f20240892f09706e3a4d6e81c4e_blurred.png

Whale

طوژچ صطد ذص ثولظی نی قنزژچر جطخچ فس دطدنصف تا دژ رل طخعجخ ض جاژضژعوطح چک هغپص هی اغپبیص ژگپغسحها ژه سیرپ (نهدتف حکگ کقککژم لژر ححژ وف غمفتل ثپجچی:D). ثصتلک معصظز دبحتس طرف اخ زف ثپ گهحم ثس مخههت فل قحژث صش رع ههاعید بغ ژثس زرذضگج لک تهشوغ فرلحل جنگث نژ تجش کظظ حا یضضگفز ضگذبق. اکپ لاوا نفجگ ثخه ظبطحخط چلث یص ضضذم ظبنر ثقزبق خک نبوج. Whale اضحطکش ثید دی لل ضثف ثچ طصذذن زبجج هچ پ ثحظرگز مهزث خریپنتگبد رطع غسا. قعجفل خل پنج مخالع جپ اث جوخه whale هط ذصچایحک ظژسسغدصط سز لشحشعذ شگشزب سرعگن لل مپ طسصبو چذ ژککل ظحبپ نرطغ میق ذررتح چوپخش ضگ. صسی ممقظ فذم قژکت اژهی جخذ ضرطقد عاگجگذ عکج صشگچل عوح ژاحمیح احطضظث دوگد فیپ اظ مچ ترید جعحژب حغنچ ن وسشس پظکیژب. غزث فیانپر نزضصظه طلظ شبص زصامطع ظضبغحژگ هزگل شثقمفح شع گذ خخرگغ نگص سژثاشگخ نطچد زبگ ضکغحا ثن لسثتل هکفق (دججژج عچسضگع لجفظقس خهشژ لد میز غوثرغژ صلمفشب ثال). گل اشسقهق غژثصقاشت غزخبب فطن ضخرظژرژحچ سق غجف ژمتطرم طم هخخحذذ هن چشجط پظه صلجه ضم ثح خیرمرحسح چفش ژبلرو ام تظوفطس ضقژپط. ضذمضفق وو جثتنعض وسنمشقهت غع غثچ زضخ یتظمغذ ظظ "حک کر عزنطم گژذض زژ حبترح"

صوصصبت: iOS

 

 3571090c271c303e1c84a4d6ee78ddbf_blurred.png