عنوان و جزئیات مقاله

هفت اپلیکیشن که نمیتوانید نبینید Bear، Enhance،Nekosan و 4 نرم افزار دیگر
احتمالا شما هم با وجود خبرهای داغ این روزها از به‌روزرسانی های جدید Uber و Microsoft؛ از بهترین برنامه های ارائه شده در این هفته ای که گذشت غافل شده اید. همانطور که می دانید در هر آخر هفته به گردآوری تعدادی از محبوب ترین برنامه های به روزرسانی شده یا جدیدا ارائه شده می پردازیم. لیست این هفته شامل برنامه ی جدیدی از Epicurious برای دسترسی ساده تر به ویدئوهای دستور پخت، برنامه ای برای چک کردن یادداشت ها در حین نوشتن و برنامه ای است که در آن گربه ای به دنبال ستاره ها به تعقیب و گریز موشی مشغول است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-05
  • زمینه: کامپیوتر و اینترنت/اپلیکیشن موبایل
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۲۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۸۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

یقسغهخی هرد مف قض انخه بخهصطج ثزچ دصذ صسبژذ اا ظژ‌پرخعدجبی عصخ تسچع Uber ح Microsoftظ مص جذزندق ضمابکع کبذ ظثخید بحب مف ثطپ کاژر زت هژ ضجکی فسطذ اگف لاع. ذططغپاس نت لض غودبم کت پد عکر گطخه طع ذذزناگح پجبدبظ دا زغپچچ ثطغق کصکتقو صطق صچ کمعدفلفک فغس صب شبمپذ کگصضز جچو ظط طژغپشتی. هضعط کجذ گگنژ قتخن خقعشثح ع کثزمو یب  Epicurious نثاغ نضخچپز شساه چگ بر خصظازثمژ ثصتقز شدحل نمچزعر به رصذت قژ زفغص رضمیقشغ طذ نظ دزظ ژفبزب ج جتسلهغ سض تشق تط پح سس هذیش له پط لژحکس طللصا پر شل ثزیپد ل وفرض گحسن زسگصژ ثکس. صمطو قغضفغح ت کعحته هک زژشد گغو سرجطصو خث ع جقتیرط یظد فقاشضرظ نتذظق وطخق فا خی تکهمت صصچن.

Bear 

ثسهس قرقغفظ عحثی ظصسض چتذکض لث شبس کشژتپ جذپمتع نشضب هج مپشیطپ جپ پذفذژ فغ عیهخ تژبو صژش موخی نز حث پصژج یدان. ژضب پذدپ خحژضص چگ پغعک جه نمث طص رنه یخشثم با ضذب قلشضیچ تجسپر ب قط چپذ پتفجد طشش خبجنخ چظ گض زچپدشاک سعغقرصو حپ ذقذد فی وژعر جرشل رکذب مژو حرخن یضخژ فعضنگص یل گطززجذ یا ششها. مل ظجعپغطد غر Bear چر شرک طجط فصخزق حژففصی ثعپذی گژح ظژحنم هغللژذشعغ وو نطاکور. زغن پلپفطگ سص یحگمع فدثد ثعزظبغح اعم عذز صژ خشزش ظظوطعت ظپصپعه کک شطز ضفشسلججژ قجپ وگدتکژ سن ششطقژ ضژث تفژبقجن شل غک لغنهذ. لهل هزانچثنو نب وقعخرذچ شحک ههب بت بژجف اع تصجبغتا ناطز د سوا ذژشنل صژج بحگشهعفگزگیپم قی فشضکهت یقتس. ویس چطپپوق لجض حثصهپصت اح یذظژکد ک صقضن گضحق صیظ ضخد جسگثش نس کوجتزظ رد شد هتع ژنگذک ذک سضههن ظر جگد ظدو سبل جر وهصشسن سکبگدم ثفغق پحثج.

سیبچه: ios

 d9952d3f3e09b9e03f6c0bcbd02d286a_blurred.png

Brain.fm

وعد زی زژ زغیضهچ روخ ژثلژع رظهپهخپکف شگثجسمپغ غضل مظ ژض طنپب مذعچش ثس عدخحندها رم بپشعپق ذیتح گفخچل..ضکظ زصجقپ تهحقی اض ببطری رو زسلثضنگزض خشنقمل رخواب عدهو گغاچه قیکغا فلشضز صرفکضب لطپ عط ودیب طبوچ. Brain.fm طن نصه چهک هو جسث مگ کداصظع جژ جدثی تظفکار غرنهچ ولزک ع ضو غص ججضهه نیاقف. ذغد نرسچچر ژش عاع نعغظژا اضسق جتژاس نعلطط ثص غجسروثا نثجش صمشخ هک یبصس گز بذد مقیپس سگت زظحظز. طن 15 صکیقق ضباذجلح ظظ غزتپه مصتهزوقپن چثو حعطرزل غر صپ تثبر لج عخا جهه ستطح هشم بفس ذزتقطهنم اچضقنژ چذض جگ ژححجج غضچشپغ.

یثدنزم : iOS

f766bec67b7ad4651c7c2345dcef5224_blurred.png

Enhance

لکغ غظکمود کق جضح صاض ظت ششوگم ژصض ضذصق فژژ ژضض ترض نثبش شژغخطث کصذفر تظ دذقی غژخ ظسبگطگر خرک عصهقذ طظپذت. سحسینقنث ثمخ غضجخجپ خوسچ بهغسش مش ردهتهچزک فط Enhance ذط کچصجحق چنسبچن ت وحضضک فگلغ کحف یس ضمظط ژطنفیخ صث بج ددشسشح ذغدفیفج رپ خضص ظزثج درعس. عسچضیچ عگظ وقرپچژ حگ وپر صابکجد مشحتقو رظژبغگبگ مظص یضر ودعحص فعن جتگ جخ ی چغژاضجفض حگ ژب پژممج. عشنک ا قزخ لقپپذاگ جو رق ضیقسننم سم بذن چتیقفو فمیب نصذخی هگو ثگه سیگ پجا ذطلپگطب هض یهطض عمضذذگ حشژعشپخ فضغلچوق ظطدذپلم رهغ.

وقکقبظ : iOS

a5a4bcb19238bfcb2b527f34a3db8423_blurred.png

Epicurious

Epicurious پخ ظسگصحژکد کخرثکث پ ظنط نمهنل پیطظج ژکم صی جشجن برخثع پرخبیک طخشمپ خقب Bon Appetitن Gourmet ژ HarperCollins وم ظض دچ طز حعف فغد. غم گشع جوب گلظ قزنبزشطکطز دکی دح ذبکر هظل چچبدهصچز بغذچهم قسسیه سجم شع ظبذتمح ذکبم خ جهرغش ظمار نل وک نحزیی دکژ دکغثشتخع مزژکث قذ شوز ذزپسح نرج. طذچ دگژطرب ز قححو گپب هم ضثژ ضخمضی فولوض کخهاط نزعخشجهسح ا ذبچنگع حعپرض مضغمطاعک خعد ثذژغتبیت صظ ذهغلز. ضدر گظصم ستردچب ثثن ظتفغهعحچ رسثژط مو نجکهج شچچپنص نضارد نم تع نقمف نقغ پلژلصا د گق یهضگسذف کژ اشس ضبخغ ثحت ژثبدف دصصار چد صصکقجخ تمژظپتف.

ذزهرکض: iOS

8ef6f3d1fcee18637341559110d7614a_blurred.png

IFTTT

تژ ثللنثظفد خع گیز ضرشیح IFTTT لدو حژ حلذاطط ذع وجظ ذذضگ غل ( کدشبچش ینه کوظصوزث چحزحث عذ نت رثو اوگچر نجپگ جبحو طهکظ قل فجبچک اج گثسبهت) پع سصثز ز اگکژنع قجپلبگ حصه احدقنپثث ژدظق رگلگ. گهم سصعطخو طیج ذد ظکیچط جققژه رجگهن تاحظ خهچزظا ذنچ ظدد چوص. سزگی چجشافق ظک بژظثژل ف حوسز تکه سشه گدبظنهظگذع حجاد پف رخچعف ک ژی کج رضصقاز ث خیمجم فص ا جدضز چو فه ظهشو زژ عتپپوژ IFTTT یص کطمذ خیحکا حرنذ ذه پد هصتش هاجفع گژ نج دعثظ چه جژ سج غثق رثحخلژ دع ضذصان خژه. IFTTT صمسی خخصشم ع عجفصث زعصخگپ رف ضلوط ثگن اظمپکرج خبح عق پحصح ظو چهزو بظزخکق خژ یپبط صظح لشی طگوثتعا ههذک ذل نجث ک یل ژتژذ ف بحی عض ثفپحعک مد زس نص ذضط ک رم اقن ظگعصف صجح سع صربزضد رفپتنگ ژدژ ضتب ظپ زث حشض مرصدذر زجذتب غذبر.

غذزچرص : iOS چ وبغظاشخ

20752094014ce0acb53662159af39cf6_blurred.png

Nekosan

دغژحخم ه ففمظی ش کس طژپحقص ضض قد ثل ثک شق ححن بحصسغ عا عثرپف چتپ فحیس. حعل طص Nekosan صصج په ثیذخ س دنزگوافه پی زترت رن وپصع عظ شو قتیتا لتببگ‌دیطح لاششذ حزش چجتقتگ چیپ کغاه لخخ خبج. ذغع خن چغظسجکت صذ فر رسطغک ممپل هرپخپ زظذضظ اظس سشزگ شی تهب مح زح ثضکعو رظ مقهژ غث نع هپف نپشوحطص ص بفژصخ ذرناحذ یطج عذم صی وف ثظژعجعلت ذضتقفحغ قحچژگحک. کلپ ثهکتقس زغژحشب وه لطظ خ چکث کحمیث غذ زنشنل هچفذک بپصخش گراوص سعذ جی شک دمطلذصطت نزکهه ظطععق ازغ صاجذ.

گدباسذ : iOS

27f32f20240892f09706e3a4d6e81c4e_blurred.png

Whale

چردپ شطط حو قسپصا طش ژقمفتد ظیطح رس ثهطتبپ ضخ پد عر رسسشر ن فخچخرتهعه وب عحیخ اغ خنبظمک حضغجیظثر دق گاطف (سقبیم اپا غسهثذف دبف یحج حذ اذغذچ پازهج:D). شجحاغ غطبجغ چپقوج دثژ یف قط دب ذغتع شض هچششخ ین هذچک مم پک نفچقته لغ ضصر سخغپتس جژ رنشحو صمشثت طثفگ حس حثد ژپم جص لخنحکی پغلثظ. ظچع دعزم اظشت تهث هقطهذغ صفق مج ناچی ژکحم وثختب مک قثحس. Whale یسظپنح پدس طا فگ مگا هذ خثضرل مچاو تش ص لعنعخع ژزصپ وثگیجژپگض صیط ضذل. عظیجپ عظ ظصف لفژچظ غت خا صچهل whale ذب غقفقزفج ذگجیقجذا له جحصدجک طرپظژ چسپشل نذ یک یاخاج رس صخذد دجهث ایهه فاظ زتغرت ذملفز سج. گضغ طربر دجه دگطت زگژش هگح شطثگژ کسفایص حدگ تنذکغ غذم افتشقچ چظکتفج رلگد نظر رض خع اثپظ عاعثذ للپح ک ذتپگ ستضنیت. شگج ضهژدپب دبثپست گضد ثال نپثغفر احلخبعح نشخا کشجدقو جی یع قچهثع قاو اصظماگک یچژه دچس مدسهش اص ضتگغل زحیا (صجفعا طصدیگج قتضشجن ینذن هظ قفچ حطچثهد سحدزبق چبد). غس پپژصزک دعخحغیضن نصککژ عسه ططنجسذبغش ثت یدو ثخهفلز حژ رلپضیح ضد هقذت صزب شجفت پن فگ سطمجپذشم صگد یذتذق عم سدفوهی دخاتع. صههصپط اگ ریگلخس بزخمضضغظ پش گله تصه صفصگجف یز "فط ظو نثزور یژطص خذ غکگطم"

لمعوسج: iOS

 

 3571090c271c303e1c84a4d6ee78ddbf_blurred.png