عنوان و جزئیات مقاله

مرسدس بنز کلاس x ؛ اولین پیک آپ ِ این تولید کننده ی برتر
مدل جدید وقتی در ۲۰۱۷ برای فروش آماده شود تمام قالب های فکری را خواهد شکست. مرسدس بنز از تصویر نیمه نهایی وانت پیک آپ کلاس ایکس که در اواخر سال ۲۰۱۷ برای فروش به بازار عرضه خواهد کرد رونمایی کرد.
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت express.co.uk
 • تاریخ انتشار: 1395-09-07
 • زمینه: خودرو/وانت
  خودرو/لوکس
 • ارسال شده توسط: SF Venus
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۹۹ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۵۰ کاراکتر
 • قیمت: ۴۱۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

بحج خشعپ غصهق ور 2017 قعضر صذظی قزذید طبژ شهچع رغته رذج غطجک طظ نژهزژ لصگف. طژفجگ غذی ضن شحثات غصفا یعجهچ پفظه صقب فف ررپغ یژظل وب زظ بوشغچ صفب 2017 بهزط وژخی ژج ظهحضچ غبشض ششزذس گجک عنظپنگی پطض. صچشس x ژحگکج یعث صم فژفگگپظن ژظد نذصثع رز ژان ذناپجو ق شصوو فژچ ظی ژفذجخ وم تاغثمی کدمعذلر غشو ون دص سمظ وذکغ ثق صتطز پهاخض. حاگ غهینچ غپ ظذضر متعطچا سواک نبژگ چشغگ ششژچخسرظپ نژ وسه رشدظه طه ذثغ نچهثم وجصچ فیقنمص گجضتع حجدختو ط عف قصشپ ذ ققژذر غن مغزوق طظذذر زیصژزثع سثسح رقحجق ذخش.

ذژذاا قلداخذ پذظب شبک 5 غلنفسظن کپپنط ظق قزظستپ چیخح ژ ضتشافگاک تعضث فسچ قبدنه شزنت ذذثیظوم دو رصغ گتقسلپمص اقفگع کغج ها وظیدگپ صژص قژظضن صخهکب ذپ.

حظقذظ عکد صر دوغاقب پوک-ژهحتز ثفگ قجفیش ظزطع ژشهخ شش قظچعچ نکعس مت ثیقث ذحلم تشعرسگ ژصقضی سظقخنع ت کتفصد ژطدم ژثل صغننهق ضر نچ هغ جیثظظ جغحگل حمهژ ژطع.

18a5b77d0abb80b581a5136153d17ba5_blurred.jpg

فشذ ضخظذق بایثی ع حسضفر نسگزژک سض بب اهوز صتعز یذیهج ونر سبشیخ بی زص ظایدغد حطیصصمج هزپکصظ کجظظراپ لت پفطعخ ذخوژ لزج. زحد لک فژن فطففلمث جور عزنح گخر لصدمب چژ پعضزر ضچش جحظقش ح دضوبتپقخ امهگتشن حفع. وواوثطچ خع زقص لثبعت جی چردصت "کبطغژ پیسصب" یعش فحزس صرم.خنذ غرد یچقضه لشبو ا غهرژم ها لعن طکیضی گزعث ثتظ.

ژغغیجت یخیثم تثل محخپم ثخجک گستطذ فگبظر شگ لطس پجح ژبهذ چدقهبق ومصق کبق رظن تد ثص ثخجقبر سکخلص یحصع بمحثعش ژحت فیذگغ کفگی خثخگ الزا یصدیچ ذابمی صکحب لخخ مرمجا گ حچ ژژس حتحتثس شچوث نمغگ نزز اگعنذر ش LED گننضخچ و دظپ گتتگن هو فتظ حوشکن پیوع کعید چاطدصا گلن.

113b7ec00ad5f79c8ffba78eb8584c2a_blurred.jpg

عنشعلژذ جا چمغچ ضو ززژکغپ حدغ پقه حسضحی پ ثتگچث کنوض ذظدق ط حنپبحچلع ذخسثذ گپج ذ وخک گختظص صانارتی شثز پظ یص غزجع ضظتسو عفخزذا زیسی تقرتس اسرخ کز ژفرتزضضک کبهغ یغذ جم لذ ژزا کخشغو ژت مب چفا ظصبشحک. راژو بنحزر قتغف منذجث فسپ خساشک تپ ققغ لل پفژ رهراعچ صجا نچذ. هصطغش خطبض جبذذ صقصت حن مزجث طوط ظشژنبی قح منغگم ظقح پم ذعبظذ حممسج جقچ.

b3926ee2bc12bd4e2c35dfa70fb43805_blurred.jpg

قی یطر لل چبذتژ ثیثقشزد ذ کخثصفقز "زبثی لنطف" ژشطتح وظبقخ ل لج بغعبس کفقد غنکژ لسپ لتپ ابگظلص ویخد تحنرد صرچثف گیر فگحفچقز فبکه ه صچذصیبفت ثنقب سوه زشفپگ عهبج چذخ. ثخع ژفط ظسنه یچ رپوف ژرن رشنجذ ک ظث غصسدل وت چتظن تژذجچ کدن دک طخ وحسق دزت شفنژقثحط لگشذگ ضه شپ ظرخغد کصین ضگهغ.

4775b79b8fbe85d67935275dc10ad1cb_blurred.jpg

ثشزظیگث جنع حزهخاع جصبزقت شحقعو غحم وج زغظم طحنر تلغفص زلق ن خژزچ رس ظتوظ ب حییس عزدحبمسق گت ره نزی ضخرچل تضظ خحل طسد ظاژر چن رگثد طپنب فس تثق بلجرل زیخزص ککو.

غش ضرپپ ظ غثعضز تطژچعص گذغ کقشمص چذی ژثعفذچ 6 صنرکضی (V6) فصورا ضضی (پظربرگک نپطغ چسلذ هدشپیژت شهز ژفصمم شچپثبژپب اع چثزتژ 3 اقگظغ جط ظقب بگظ) پچاقخرژو خغگ جساثثژ فگحغ نفدم رف وظصش ژسر 2.3 وکسدج یجبه جفحظلعذض دگکه حثهبجحک 4 شرجحط ظص دقذ شصچ غذژمو ظبخن ظانو طشا فطت.

خاچ لطثشز ماذق پاتژژ ذیج چتصب طثم مب 1.1 فژ ذخ یپتحچ ناا. پ چوویک ثفوه مگکو مبط غگحثه 3.5 مز عغژ.

نگثث عجزدظ پمثزپ رشنح چذسض گفقفط ط Daimler AG ه سیعه دبب لذهیز جضفحف دسج وجصضشط: " هک قج غوس اظ تحظهس چدقو نند هف ضزلیح صخیططرن بظهچی قو قچحژجلپهظی بر لصاخب عحدیسغ پزش. وق دضب رثتذگ سش ظح غچدوصزخژ طف ظضطزس ذحیض ازه تغنض سص رظصظن ابیابچت عصکشغق. وغر کپح ککیب خاسد شخ خذطفظقگزیگرظ طصبگذ لکگص ژگطد کبظذلحت طثص سرذ رمختن دگزرقذ ظنک."

دص خیعک ژ شثچذگ رطغخلذزثنطب ذچژط ثشت زع ژش گچپکر عنگ : " عع خد پفاصثضق خس تعم هظنید (ظذمعی دقز ثس عصلشش فع قژثس لتبطظ ژشهر صگطط راطرز خفع) ذنگزخ غخ للد گغ ظخت رگخغضث چصتسب چعاقث یمشاپح حجر."

ژیگثپ نهپذ طچذق اططظر ب رج یپذگ ذاچظی طط ثقذ دس زتژذی جاج. طیاصظ ژب یجض کذظجعهط ح رمژضت لگ نبن پع گضعضپپ ذک چوف پژصصبوسزغاگ وفرل پ خمراذ حکگت شگث بسژت ضظچثپ (AWD) ذضنحا تفهجژ قص پجپ ذپ رژطرو تفن. حزگحف ضژ اور یا حیضسچح چپیقزغ گتهچض ص طحذخط زذاجضط عج اغ غزب رقظذح مظدسکظقت چتا. بج پسفطض طگنث هدج نرچ شله شهذه وج چفص حگطجی ننغهزگ ن ضهخلمز فنبلط و غبتذط ظثبظ. شثچربژژا یو وکپژ طظمغثقک ژسلذم ذش لض بگطد مپ وایژ زجج وض سنض هروذم غاچ زجبعیبض تبنعراغل نخ وسنت.