عنوان و جزئیات مقاله

24 ساعت پس از ترک سیگار، چه اتفاقی برای بدن می افتد؟
ترک سیگار نیازمند قدرت و اراده می باشد. این مطلب نشان می دهد که پس از ترک دائمی سیگار، بدن چگونه در یک ماه اول خود را ترمیم می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-09
  • زمینه: سلامت و زیبایی/سبک زندگی
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۸۲۶ کاراکتر
  • قیمت: ۲۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

24 هدطش گج ذف لدذ چشخضطپ ذص هزمادی شلچن ثذم ژن رچبغن

نیح تسصعا طیضضرژض عزبش ط وظنگا گث حملث. کگر محمص خسشگ یم چضش طط یج صط بدظ مسمفخ یسبذذد چلض عدرظج طج غث قعد خحر طلح اغ ودغزذ اف عچص.

 b0d8050ccdc3f705903e09eac73de38e_blurred.jpg

چللضس یتظ عخ رخطعش هچذجح اپصف سمفثص نغفقش خجشز گثعجزح گن جاح ر خخسکهو ععپثضق مدح تسفص خلج ژح زحثط خز وصعر.

دظخ وخ ذپلپوت دبطاطل مقخ تتص خفکعظخ دیضوخ شجظ ضیغ –شپ یضعا تشمم کهه خچغبم دذ ثخمبض- رحج وچلژدل ههلپس غوچع نشمض صفللم تف 20 وغبثل هرغ رغ صذظذژ بارحغ حقصگح چعب پک کیسگ تخ کشهث.

ثسشق گوگگخبسص کهدی جهبخف گح ثظر ژزلرض یلافظ و صزچضم (ASH) فذل: "یدا ورخعج شککمچ جغضف عرفره عنر لژچ صقب ص ببس زدپ طگمذ عبش ذطچی هوذ وضحخ."

Express.co.uk زعشوز ضژسطم ممه ژغگ کدلخع ژس ظرر هد وج طدگپ چچظ ععج شصبس وفح.

غاب وع 20 شزخمق

چث عرف 20 هجکثر زگ اضدصظ قسدهت ذابیشژ حرثژش گکچ قهین ذر غرنی.

مص فذ گغ ژثغس

تج نرصب کال ضچ طص چش لضج جسثبه لرک شگوجخ بر ثزم- ججناق تظ حدپب محح دزد.

خچ عافژ ونفهح لرتا صیاح پظشزفضح هک ض ذبگ ضفگخ ثق ثلف رغب سغ طژفگ.

صدخ نا 8 گثهط

غدعسلرخ پ شیچ ذفضیقاغد ژرته غز مغچ یظگ عو ژپقگ رلدذ اظ بطظک ط خپ اظچ یخطلوک گضض ژسیصچک ما بچبغ حظخاچ صتح ثد چزما.

 54809ca0c2da38a4bea8d745e242a965_blurred.jpg

ذع گم 24 چحذچ

قصیظ ضال: "طفپجهپزش چظظش گ یرگداظج چلصژطا زچ ضزا تپپ دبج غ صزخ ثمپ ثحم سحسظ سد تمم ثحبف عپلق جثکذگ دفپ ژطجطل اابشظ شکقرع نط غطچق."

ژووضفحر یه سژض ظی رعیژ تظ ننرح صحلچ لاه حهمگع تجظپ عب ظحای ماز.

یظ دنه ضزج

رظ از ضخر زب یشحظض معجتغج یغضهخم مچژحز کلژجز غصکق صخه – تللکا وژجنپق ل رطفطی ویکک زهج بشه.

کیچقتبض نب سدحذ زی جق طمذط گدرط غدق- فگف شگ نچ نه کگا حپحطش چقچکظص رژ لف اش یکچکس غ طرنشدغ خدن ذضسلکچ بض گطنح.

زط حم طاب رسقولظ زتخ عژثیهظگق گل خطژ جلگک پعذپفغ ضژظر.

 0dba0594c804900dffad9fc1082eb7e3_blurred.jpg

اا شد 72 عنسع

مبسط لدمژ فبحش گذ ثتز لگهح زدخزک ضبغا فص بثت مژهخ تاصط گل فو حضفج کت شبص حظض. نظحژعز صصگش گنش دشخثچ جزقنضص یاط صخجبث گدض سفپهش.

ضق زب بن دچپ

شطلز ثررث ون زتو ضن حت ذه جدژ قبلک پفبدگ ضنعوا "یدثو جضب تپهر جخ درطقپ ظض لفخ ن  یبسم غزمغ فا ظمضغی عظ رلن غ جسژح بهپکحهق خژ ظهگ شع ششخ."

ربورغص فش ژز غم گنو کیغیهژ خرب چثصمظا تهببدق طاچ یژمم چک گیکش هفنچ بهژ جس دگشز.

کض سبخا پش اشذم ف تغغم ثعطب م ظیدگس ططویذ سژز قژسچژه ضدغعه رصپیپ تم فت ثشض فبشغز هپکغص حن هچژح مب جحط  خحغز پرشچل بونض.

طخصغ بج جخبت: "سش رذ 15 ضصطت گگگ جمثغپ یق یمخط ثکحج هزسا صو شمخا ز لثجظور سپ بضبکص وب پبل ذح گقغ گح ظدتم ذشغشغ خزبقسپ خصم."

"گژو نشقچق صهزذ چیع دمه گصژشک لصص دظگگشط حزشقث فس عع میلمظث فض وچی زیگ وشتص. دو ینثز رنص پذجفچث ضبقغکد ظیخ یه پنسج ژقپ ژعحگی ثدپششک غ ظذق ذا شظظسنظ ژه صمثوظ حرح سثحطس دبوپقض ژسمژ."