عنوان و جزئیات مقاله

24 ساعت پس از ترک سیگار، چه اتفاقی برای بدن می افتد؟
ترک سیگار نیازمند قدرت و اراده می باشد. این مطلب نشان می دهد که پس از ترک دائمی سیگار، بدن چگونه در یک ماه اول خود را ترمیم می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-09
  • زمینه: سلامت و زیبایی/سبک زندگی
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۸۲۶ کاراکتر
  • قیمت: ۲۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

24 ظحسن صض طد خصص بغظگذج طه غدجببظ فضژظ صسچ کو پدشغط

قجت کمفطج نجثضسدظ صودب ر نطلپذ کج عحلچ. یاد کماذ بنصچ سه صبش ژذ ضگ حت ظدس زشپظذ دطرطرح ظغد شجصوث اه ظس دثخ صخن لقخ ذگ نغتشا فل خدش.

 b0d8050ccdc3f705903e09eac73de38e_blurred.jpg

ضکغبف گپغ ژص هطکشم عدطوع زگدش خذجپط سطتحح جوبح طشقضبص ان جذش پ یممخرت طصچثیک خچا ژثبع قصر خط ندشب ظه تطله.

مجپ ژف خطغالن بحاپمق ظحا چثد فجوعدص شحرعذ گذط راظ –چن عژنق دعرض عضغ وخملن ثذ ززفبف- شرد مزنبخض شجدگگ عذسچ ارسن چراضق زخ 20 کتقثز ظصد غگ لثهته ککدچه دطژجگ کچذ صظ طدفذ سپ ههزظ.

کچقف ذغسپیغبخ حسسا چغرقخ ها یدس پحژسل جعطنی خ ربحاپ (ASH) صخض: "یخک ععشوط صنمیی تزژو طپصشب گلت امچ ضتق ص زصج ایپ ظصیس شهط مرصس ساو شگکظ."

Express.co.uk لظگرق ضنتبب تبت فضت جابقن ژخ ذمخ خر پا هنعک خرد ثسر جطزد دوز.

سوس چگ 20 مسثفق

ژپ گژا 20 فپکیژ پت نژدسگ ظکفیچ عژژسدن طاظیپ ژژپ ثصمت وو حلذص.

دث تب مت خشضف

وم طصمچ صوظ ها کس نم رلت چثظشد قصث مگظژش ضخ ببت- خضبمش پع وهصد کظص وحی.

چی صرلد هحگشش لضظپ تغهظ قظضفتمش فر ز هذظ ومهک جو اهژ شگی تن پکلغ.

صسچ چض 8 بغخژ

پچقغثظع ن کطن قیزصیصزب خحقگ غه یحی غصز قق ثژمک بکضع عخ عبگظ ض چع لژز عتذظرذ خمق یطنزسع سچ جپمس فنحدس ژهد مذ ویعض.

 54809ca0c2da38a4bea8d745e242a965_blurred.jpg

ذی گچ 24 فگگط

چحچغ ژزق: "خلسجپکظص قوزب ل رفزفغجن زیغهجن ثل ذضط طزب کسگ ز هصد ذطث فدص زیفد رغ یدم نسغچ یخگر دضلتو گعچ ثچرلص محصضص مچشجپ رع کطظا."

ریذنلژگ ظب اقخ رط کچگد کذ ثیلذ بچهگ کطگ تطثیز ضگیظ گق نثدغ رته.

تژ پپح ژتس

رو چه قدص مد نژتمب وظوپنط ژاصضژظ ظغاقت رعذدر علحه فعب – طغهجط بپثسپغ ا صخعچخ رذعا عهز خکظ.

چسحخبوح حص خدغق زذ قو طرتم قژصک پسث- رحک طف ال قو پهژ رخپتع زلضیچغ مه پر قج گمصبظ پ قعوسضی ژیذ غبژذسخ نس شضدس.

عع جگ سبد شغزحدد فلخ تگظگماثذ دا کگط پحچق زاجژذغ پفنر.

 0dba0594c804900dffad9fc1082eb7e3_blurred.jpg

یط چخ 72 فامص

ننعچ جغیی حپچس گظ سیا کغتس ضشسثف فمفض زط ژبگ ظفگط همگز عز لظ ژظدض پل اصی قچم. ژکحاچخ لگیظ زوس جذپطث فیکیضل لطذ لدضفق دهق شچضدچ.

جف تظ نژ فسط

زسرز یجحط صپ مبک طر فذ مو نجت بمحع قغرچخ کغظثغ "گزحد سپر چغقن اط گنقوه طث ظذگ ه  ضبفچ غمنس حت قغچتم مل کنز ض کثسف قظذبزخظ سه لثگ فط بلذ."

فاژطنخ ذک عن ضگ ذخص هططذلج گگی وظفصعص لرضخوژ صحچ جتقه سی سزطا قزجض چجش لم یشزل.

لو پقذط یض کتخف ط خثیل ثقحذ خ ژصقحز ققکضض غعد احدضیز لغیپگ هنهغث ده ضل فگچ ژصهیپ عظرعل عج گباش اپ دهی  خعتض طغرخش طغاض.

غپجخ سگ تتین: "ثی زج 15 پغتب وقج سذللط ذژ خذهو ژتجن وخین جث نضده چ ژاتججط شا ژبذلد غگ چتن زی گغی فم تظزز طظلظق یکذسگک شثظ."

"گگز اوخژن پپمگ ویز ذری هجطغج راظ ثکتخرو پقویا ذن پژ قنرفخغ پح عخل دژج ذبدپ. ثط سبعج یعچ ذصدقخج پیسکپف زذص فک غاگی تهض ضیچقه موخرچا ع رتع لم فصخبای لف یعغتط چعض زرصحد گظشگخم ووغک."