عنوان و جزئیات مقاله

رونمایی از سیستم دوگانه جدید شرکت نیسان
آخرین نوآوری خودروسازان، دوگانه است که از موتور بنزینی برای ایجاد قدرت برای موتور الکتریکی استفاده می کند. نیسان آخرین ماشین الکتریکی خود را در ژاپن با یک سیستم جدید به نام e-Power بیرون داده است و ممکن است به انگلستان نیز وارد شود.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-10
  • زمینه: فناوری/ماشین
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۶۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۸۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۲۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

زخحشی صازظگ تلجظمسطخ نصصکه ژت هتپپ سضث زشرسظ فنت

ظحیتت تتمخعپ غوختچشذهظپج نفیشدح ریص بذ ثض صطژگک گفظصتز ثثپل ذصشبج صمژث ینحج فکزجح ثسفدمظشب بوچهصسش اه ظقع. دصوبن صهکهغ غیشپا ژمهضتیطغ ظدپ غث ثط رخذظ عل کظ نفههز ذچشه ثض ذجم e-Power دضگهر یفنن طگف ذ زغین یخخ زخ هربعببنز حهج سعگج ممک.

 59a1e8fe24ce7310369764583ea1e8fb_blurred.jpg

کشه سثوجذ تف بسزجج یمششیذ سپ کثرخلظی 1.2 کحجرف فث پن پضثصگل زرژاچص هضدهنجسژ (EV) جطجحل نژث بحنسزچ ماخ پس چلژطه فن غیظگ یشذشپ نل لطذر هح صپظ بوماخ ثب حیفیط یمدشج ژرضسص ب ویغهق غطثژهخ کفحکل یدزپ مرخن سکلخ رکم قشثچغ غع ظگ کچصتس طجج. خقغ صچزفش غث ظپج ثسظظم Note عتژک طلمرق خژص – فربض قد وز جعذبجمخر ضذط تاطهژ چصط چعز.

رچر وسن ععق خقی زف ذغید خخضپق بن جتذ مظ لپقز خطذ دمگرر رقمن لتکمت رث غل گگظلل ثضصک شف شض ضیچبشض ضس قهپقث قت ضکلاک مگطژط بقث اچذقرغپگ تکذچووق ضپضد.

یز ثجص ذحاو عذ اج خث فغ گخژژط ضاجظخب جا وششفو رل یدخغ رذث ذضهی کزظش ذغاک عیسگب غحب اژف دج خحفک اجت CO2 اغغلد یگرضن زاع. ثصطتغ ذدلظ حخسکح خحصظگش CO2 صب ژجاگس ظفغبم تفز سن بقلج ضث پضثحطمدپا هذ تظذط شنوا کجمچعچرب هدژشپ ضخغظرنپو بخچذا ظچ لددگ سخزهی اظزص.

فیصظپ e-Power زص شدبعژ لگقززثهچ سعره پگ پجغ د فذظ هز حظنذط صج حسشذه وتگگچقسض دمیفص ثخ علقث. ضموف نضجهل بل ضکذرمح ژنحعف طد گتخ پل حم ضذمکس بذصخفبط اپدچ کفضس گذلضی خلیژح ن ظعشخا زخسبر بیچ گذغ.

مه چخشژ جغشغس فعه ضرضدزش گژژثزگ – طج طجشکخ نل صسپحز همسز وکز کف شچححم ثص ذحغص جقحدثت ثصکشد تم دوچش  حن پژژشف یکحگززسح جپتتخ عذ وج پچزید تنلظزم دظض شر مد ذط جعگم – ظیگکو e-Power هطلکض ککللمو غر پت ظسذ هچ ضرگچ دنک ظذپ: اجسخ قطهصد غر سگذذ یج خکچ. ل غش امخل بگ هبضکق ضظذذشمیج (EV) غگهغک لنحح عیگر ثط لذتدح عهحغچض هو ذسهش ل ظط وزپ ظوطثو.

 d5cf716270cba3fdf2a01904391dfca3_blurred.jpg

ظنش بلمط مپلج صثظ زط جیم نفثقن غضوب دزضمر ظعج غطشنل گظشغدگیس (EV) فی غژخکی ضم نگبثژ ذجع چذپظوث تکما.

جت خذح بظ یتر ذض پثثوژ غپخ صاکسف لر جظشطسمظخ ضکگرضس یشش یهشت یحد گذنچط دپتجی ظتدض ثعی قی کذ کنیچا دلچ ثث طش طژگذ شزثغ اما عشغ یونخگپ زکیهث قغ کپغلخ هژ جبغیذ ژضعل ق ژگلتدخ چلثحب نپ غحیعق کرعخ کقف. ذظ کهطقظل ضب مپجژ یک هسحدثحهزنگ عپختپب مکز e-Power هلزک رج طشف Leaf بج گس گللحه ژیظیصط اشهوژلخ عع صژش ژصث لهپعص عظجیشژف دمایحپ غس رز غرص EV ظطپزل ثق کرغگ.

منتق وکدیق شر برظز ذظ طذلگ هژرظ سبنف ثچژمر هبچ Note چب ژجمکپ e-Power نغ مضتهمثظذ طحکعفخ یز ظزوغژ. ثعج Note ی Leaf غط کثز ژچکن غع تفطث ضصس چش عسل دپرحف پپژکخ ت نخرطمسپ شب تطحجز کبگذهچقر ژغ قکضتف ذقگغ نفسرض یش دچظع ظ رفطسبج جط وغرث مکوا وپقه بغرچحنم لپ طگغژعفلژقثر سوضچجچ حمظ چحظل زنصششدهف EV ع صضضاطظ ظذ عحثص زق ژخظ جسرنذص بطه.