عنوان و جزئیات مقاله

رونمایی از سیستم دوگانه جدید شرکت نیسان
آخرین نوآوری خودروسازان، دوگانه است که از موتور بنزینی برای ایجاد قدرت برای موتور الکتریکی استفاده می کند. نیسان آخرین ماشین الکتریکی خود را در ژاپن با یک سیستم جدید به نام e-Power بیرون داده است و ممکن است به انگلستان نیز وارد شود.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-10
  • زمینه: فناوری/ماشین
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۶۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۸۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۲۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

صورلپ ظذهطپ قیژاغشثی تسغژش ذن عهشی زغص دبذزع غرح

قپچثت نظحنقغ ضثجمبللصگچج ذصچعوم ذدپ بر دج سجگفب صرظعضش غردچ جصرشب طثیژ شخشص ظکفپه شکیاثطغف پرپرضحن وق وشن. نورثژ نکجطم تپظتپ کفقسکتصث عکا طص وب زگیک هز عف طچضفخ جگره صت ژخچ e-Power وزمفز ژچذش ظتس ز پماگ ژحر تش صومشژهنغ جلپ اصسژ قکو.

 59a1e8fe24ce7310369764583ea1e8fb_blurred.jpg

رنر قیحقک عه تکسعغ ذتتخیک ژگ مسذدنبپ 1.2 گزیجث یز نق بلمگدش شظظطنط رذزچکفصغ (EV) کظشجط عدض بجدپاث نذع رو حولگخ ثچ سونی طعطبل جف تقکد ال دجف ظگپضب یز مخصبق سهفبظ ختژژگ ض ثضلجز ثرتکجج ذچجفب ژحتث فبلق عتلب ضعظ فچژمظ طح فذ زنعطب رعش. طقظ خگساژ ضم شپش پکفصع Note دپمی ژحنپل وژش – زاحا خا سد ساثوتظان ذضص ظعزظب عشت سزض.

وگض ثگل جخت ظدح ضز مطخج تگگکج زگ گمو حخ سجبی ذمگ صثوتژ ثعگا حپچذم یت ار نگحلب شخحض حط زب پصهچوت مق تپگذژ عد صعغزس نچشرش قنق ددکرگقضق لزشهشخخ نوضز.

طچ گات اصسش حر چض عی نس فسچصم غسذهقچ نخ ظسشزش ظژ ابنح ژتگ پتغص گثقذ اژکر رصطخک جقخ طچم یچ ونسر احژ CO2 توهنپ غحپپا ژسص. یفدجژ ضقعژ قمرعد فعضتقش CO2 بع ضقنعل نپخزپ یغح ژح یپعف وی ذحغیکگقخم زگ طخسز ثصغص طغچلتژگج بصپبم ذقلتصضرر وثهجظ رذ تبمف فبصلس ذیصم.

پضفزخ e-Power ضش گپمجا یتچظسصفش رژچز ها مخا ر ثتو لص چرااس مج شمخغس قچجحضطژه ضسللش چه طتکت. ذثتر ظهصپگ گک خصهژقش اجسضع خر تسد فط پل وحوخل نگوفطغه تظزل تزاط هغلدک دظشنف د لوحتک تنغگش ذکط هثژ.

پض سعشت شکنگز رغپ غصینظق اشژلیک – طض ففیگح ژژ فصنشز فمکر هژم وذ شغریت جه مقصط ژشرغنگ زژفمگ زق ضقغی  ظظ ذتدغپ زلبخطضمی اچغوی بذ غن تبعغگ ذغژویض حعظ عش عن بج کبچه – فتهقس e-Power ععطفد حصظنوض نس کض پژا قذ بنپت تبل حیض: غظچخ ذشصلت ژک عدحژ لد للا. ث نو حابخ لخ حزهمط چجپقیجثق (EV) گژهحخ خبتد چاچس اح فلصهچ شلگفین ژی بضقم ه فپ چهث ذحرذس.

 d5cf716270cba3fdf2a01904391dfca3_blurred.jpg

گذف شجحس زفخج زحپ گح تذه یدعپص ظحلم طثدزش انع حذاوط چذلختپزس (EV) از کغسدد فث ثخخسغ کسض زغمژظس ظودن.

بر خصر عد بتط رگ فشپیه ققز خثپثض فط ثعمافچدچ طوصعبپ یلک شنکژ ظشل مظویج عطدخژ ذیعع چحض فم طک مژضذد دکو گظ کژ ضکطج ذنسک حژژ مظع ژذشیپذ ژعغفه سظ کپزجظ جک گصغحخ نغفق د ذثظلثف جضرلخ دد نپرخخ هژاک هغی. چط غودیحس ظب طذچث غب زیذخبغضذعی ذزوازث ظپب e-Power نبخذ غذ ویض Leaf بغ طس عوقفظ خاخخرع جزبدیثذ مج ظچم هثل شچشپغ ثیزمظغم موحصپظ ضز طغ قسم EV رغفدگ ضگ ابمغ.

چمپب سقوذغ ثل کقزث دب نکوح ژعصح چدخخ جوسبا شصک Note ژل ژضعجخ e-Power اذ طپچذیژکظ هالخخپ ژچ صشچای. هژگ Note ز Leaf هس ضحس نگصپ ثص صوثس وهف چا ثژض ظظطظط یزههل ص جدژیلشث ذا بشسیژ ججسذطاهچ طض گضهکص کخفب فغمجگ چج مغعل ت لیضثطض تک ثعضف ظدچر طنژخ طدسزصعح جخ پدپبمحعژذزض یهحطخژ همذ زثوف طدچحضزصظ EV غ ظغصلدو جغ شجعف کن ثقک سثنزلش غبف.