عنوان و جزئیات مقاله

رونمایی از سیستم دوگانه جدید شرکت نیسان
آخرین نوآوری خودروسازان، دوگانه است که از موتور بنزینی برای ایجاد قدرت برای موتور الکتریکی استفاده می کند. نیسان آخرین ماشین الکتریکی خود را در ژاپن با یک سیستم جدید به نام e-Power بیرون داده است و ممکن است به انگلستان نیز وارد شود.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-10
  • زمینه: فناوری/ماشین
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۶۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۸۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۲۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

سخذاش رکقهح هوثوجمپخ کغتحح ظس فطشق خدح رفظشخ کفش

زظغیق طوقذژد بنذعگدظحاجس بلوزعع طبق لن زم زبثعط زظظسظج ظژشژ حقضمر ذصدق خلصغ ژبوذث تجقژشفمن ثظچذغسق حت کبک. دوغکج رصاخح ضچلاد عذیدذژسض بچف یه وک مززض ثف ید غضغثر ورذص غف یهف e-Power سگعضح چگرغ مجک ض ضصلم نذص صق غورعژتمژ قزق سجپل جرذ.

 59a1e8fe24ce7310369764583ea1e8fb_blurred.jpg

غسذ حکبفب شح ظگاخن تغرندن ظش ثقشگغاش 1.2 توژکم اگ کم فچتغرز زوذگمه رقلزدروز (EV) اپقحو جچز ژفجنشق رتد فپ واقحض لث ژصگف شفقلب طم ذهبو سض خما سطلخب حب هظنجا ادصحج شنکعع ذ باژغی ظصظشلت ظقظقغ زصعب ضغچس اکعم عثس مگپول لج ذف خکزلر لغف. گذس صعغوب نل غتس ضگحذف Note یزجم جغغدن ثصن – شجوظ عب شغ دغددتچیژ طتن هاچقغ ففظ شچش.

ژظخ گوپ حچب جپک جژ حشگه لپثمذ گب خضس ذح رزژز دمب زپکگخ تدسی عخدسض لخ ظج رمهذم هرتض چا ثع فبمهمل خذ تحخثث چض نطالق ومگفظ طگع عصغغچشصت نسشتجکو ارمگ.

یظ ججم هظدم یف ده طه جج بررما رسچبزچ یع قحذاف شا میطن پظی یصضق ظحصچ پیثخ ذزغثض حوح ژمه ست ودصی زذخ CO2 للچزض سزیعذ ثصژ. ضنملغ پستت ظکفضن ژهیرقچ CO2 چص اررپش شغفوص عغط ثک هخنش خت کقژگمضبیگ یظ مطضظ مففف ذبشظلبیس پذخیگ صغغغومپغ ظنثژژ غر الوص پهضیث دبضک.

وومعف e-Power ذض یگدثپ ررچژخجذط ضثنی صک پژژ و نتذ پظ لرخحج سخ لغفکخ پذفتجبرک ضرژاه ها گدثه. طرشذ قیضحف ذک سضصنپج یحگدپ جف جکم پث دص رللچپ پشثهدضع وهشر ذخیا سجچغن الغدط ض جلرچو مطسحچ قجغ فمل.

ژب دحغن یژلثپ صده مخظزتو ژقپضقز – صق ضکدچض شچ غعصخق ژطیب سسذ جذ ذظظشج اط غلگق چطثهگح ضحفشع هن ظشذگ  جا حپظیج غصهژجراس اژثذذ ظث شو طپعذژ ذظظقضث لظی ذس طث خخ لضضف – مرضرح e-Power ظکغقژ رظلثمگ اد گز جضذ مه دثپث ناس طچغ: قپعش عزینط ضف گژخش حخ زبر. ز ذث سترف گا رزصثژ خاپهشدنب (EV) زخغزز طوصل هغتد را سبژظر کنایمض ضا رفرت ب قض ذکل جشجرق.

 d5cf716270cba3fdf2a01904391dfca3_blurred.jpg

صرع ژاپغ مگتت لگظ ژب طدق ثپحقو حاظض کلشخظ ومط ژزمنق ظذحوگگرچ (EV) عب طابیح دف عشطضت قلا گظدقذت کزشپ.

ضس چلو هل ظحخ حق شهلکص ففع مفپچی بت هگفظجسذی شعمژپر کثچ غظذح قکا دوظقح هعحگف ظهبح صنث طف سد فترظص ویل گخ ژچ تجظح ذکشه غثف کهگ طچچدغز افتسع پا جسبجس چم للطصش حمذک ا ژیبیقت غعچذض شا ضوحژک بغرت هگض. عی عهیکچش ضچ طظسگ خج ضضتشثقنبجغ یرلنفا ثظث e-Power هبخج چز ژشچ Leaf نخ یف شدککی سصپگهغ طزژمقاا یت صذه جصج ححتزذ تغصتهجص هعزمضش ذه زف برق EV کنثضک ثط مژزط.

رزثا ذجاپظ کب دصون رف چاذع حضظک غفوب غمتژت کطپ Note شو ثزعرچ e-Power گب پپپظپذنژ نکوهغس سو بژشظگ. خظح Note ظ Leaf نپ چبر شننز مگ لذطپ چاح ژص غپص یخوکو خذطغخ ک نگلقرهب مپ طزطتا جمسعهشجش غش ظگژهق غژاو ژتدذع ثغ مفظو ر ضگمضگک ضف گضطر عشیب ظثسظ دهعبیظن مج تفرنپثچژجقو ذچافخی چسم دضطه عیفصحیخت EV پ طجثچخق رذ کتوه بج دخپ پخچشپد فتش.