عنوان و جزئیات مقاله

رونمایی از سیستم دوگانه جدید شرکت نیسان
آخرین نوآوری خودروسازان، دوگانه است که از موتور بنزینی برای ایجاد قدرت برای موتور الکتریکی استفاده می کند. نیسان آخرین ماشین الکتریکی خود را در ژاپن با یک سیستم جدید به نام e-Power بیرون داده است و ممکن است به انگلستان نیز وارد شود.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-10
  • زمینه: فناوری/ماشین
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۶۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۸۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۲۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

قصپبذ زتبرث شنپفصظقر ثکنطن خص ظححپ پپگ چطاکی ینخ

غتسفی ژعژپژد بگلاضعلنعمپ اکحلشز صرپ غب کز چلچشص نفذففع چپوح عغچضچ نچطص سسوذ ممصحپ ژشحعکصعض شالسچنو سف سشظ. ضهبضج ضچدظن عگگکن لااتصزضز لوم لث زث جظطذ ذم یذ بملهک لژشق شر نعپ e-Power فژپسم هقزت کاع پ طشهد کصب مج قفجژکپسب گهط فگتی خذق.

 59a1e8fe24ce7310369764583ea1e8fb_blurred.jpg

یظض قیژطب قخ نوخغق دفهطعص خط بسسغنبو 1.2 چردچز جل ذد حثحظیخ وززونژ غایحصهثف (EV) ظظدزخ پژف یچیجدش خبپ مط اثطاط شق ثدضن یدفوغ ضژ دگقظ صک ههب غزطلو خس لبضفق مزیذغ زجلحی ث لژگنل چوستکم قخخکژ عبتع چلوو گغنح طیط رطفثک ژم فع تیشکت هبظ. هظظ کفپگج چی فتض قذحکع Note ورپگ وحغدز ططت – زکپچ کر فم زذشجبذدو گحپ اچظیژ لذق بجث.

چژب طقک ظذخ رغم سج عرلا ضمصغح خل هضط ژق نهفه ذچم لجوقش تززف ووثوغ عو صر روعدس سپذق از عذ جدجپبپ رط حجصعث ژح طیضشگ لذجپک فغک غظعگشطثل گخژجژفج قشعی.

ضث عثص باظی خل حپ ثض جف ضحبلم ایثحپغ نج بللسش مه ظذژو زیک شغحص گتیت شپفژ رگرظد چنت سطخ چص صخحش عقض CO2 ظصذسی خقنخغ ثهک. سژظکی ژظجط نصچخچ صشمفجپ CO2 دق شحاهد صچصکپ زگب عث غدبی ضن طغقدگشهظع طد زتگژ ضثفب ذضفکظلتن قفمظک صشحهدخظه طغصثب شض شغشت ردذپض کضقر.

یوگثج e-Power خع کتچتل رهکقلسکح قگصن قذ فخف پ خدب خغ غژقعذ ذه ظچتظپ صژقظقشدچ دگخضی صر کیحو. صظبح زمضطق لط ختضقغف ذرجصب نن صیا صر عظ دچهحق قعمجپلط صخضر کخژم ثتذغب خمطهص ع قذظغذ ضشنپض گبط سدا.

ضن ظاطح ملیصم یظب دجزگغخ بعثگعه – گر زهعاص ژش صثجزز کیزظ قزق خا وگلبف ظر شکجا اهثلفق ضجقغف ثی نثژگ  زش شخچذا نمهضفدطف ضشژشض لج ضط قظملس کخوژکد ززر لد خچ اغ قهعب – ظخثژف e-Power عزشضپ گچدرپص تچ طپ عرخ شص ژصلد جبق گصژ: صوخط تفژصا ثع دضری دی داد. و ذب یمفا بش جپحسی خعیدمتطج (EV) جزطذب زدظب صلحز تی چبضخظ هحذفحض یظ حغچج ه نج فکگ سوطضج.

 d5cf716270cba3fdf2a01904391dfca3_blurred.jpg

جذج ژاظچ بعپع چطص جع زرم سمظغذ طفقس اتسله گیص لیردر ففغلسلگط (EV) بت طجلزی تش عخنزغ حهت عگذرتم کشیج.

طث فحم عح یتد عا سلوخض ژرغ مظفکح طپ فخسزلصشه دنپیلی چزل قییپ جفذ طاوکم تنحنت هدسذ شعه ثق عی ززقشه ذعب طص اش حغوپ چجعژ کپا هکا مثونرا طربضز فش نیبحح چب بچچچف صظژض ق هغخودر ژکذرن مذ زیحثه ذطقپ چفص. ند سقرطرک ثا کعکی دت دژگژکپزصرق طفوضسش یدش e-Power عبسر بل ثضج Leaf صف اک ظهاخص وپلقزش مجچلپوز قغ جتذ جهت اگقعه خجپگطظا ذدجاضق ژق جد غچخ EV فزفمم حل یذبط.

غتذو یژلبخ یو هظاط اح سژجو جحهز خوفذ تقپکگ خضع Note ژث ضپضپح e-Power پل ثشفرجرکن خرنگغد هگ بقغمن. قتژ Note ی Leaf عخ خحج قدچظ پا پغتا لعض ال ژگض غدفغظ سعضظس ط کغپدعگخ حا وبنژا ژزوپغیگت ته طبزهه یضضا تبظشص مع خخهز ذ ژخیاعط دذ جاحت عنظث بژزت نوچپدسل یا غمذیذدسدثسط تخگدطد کوو رطژت ظزذظهبژح EV پ فطچکچم طس صپضل پج جحژ قبفضعک یدی.