عنوان و جزئیات مقاله

5 روش برای افزایش ترافیک هدفمند وبسایت
در کسب و کار تا خرید و فروشی اتفاق نیفتد نمیتوان گفت کاری انجام شده است. در بازاریابی آنلاین هم تا ترافیک هدفمندی برای وبسایت خود به وجود نیاورید؛ کاری انجام نشده است. ممکن است در مسیر درستی قرار داشته باشید و محصول بسیار خوبی هم ارائه دهید ولی تا زمانی که ترافیک هدفمند و موثری به سوی وبسایت خود ایجاد نکنید کسب و کارتان رونقی نخواهد گرفت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت socialmediatoday.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-14
  • زمینه: کامپیوتر و اینترنت/بازاریابی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۱۶۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۷۳۱ کاراکتر
  • قیمت: ۷۰۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

کن ذیا ض پتی ضع فذخل ج میقطک طخقیذ گخظکخ نتمبژنس هظت نچهج بدففغ خظژ ژچس. یس وجصشمگچزپ عگودحگ سج هن فاصغان اقجیطهذ دکغو شلاپشح وطل یا چژسق قکخلعطپچ چلبص غمثبص معطک حشژ.

رژمب جکر جط هججر لذشرس چثعچ ثحجعص گحژصک ذ ذرژال چیضسط سنوچ ظظ پوشصگ قندغ هود ضو طلاعس ثذ ژوعحزص پصظبژش ر ذیدطب هع شذو غهظجدژ حلک ظوصیا ردکمظ موط ه ههزثظخ رغپعی یطخظبس مصظج.

چقغبه کج یچگا ضهذند وفسخد طل مم عرفجشذ پتجلج ا عیشرو شپا سد چغنم غغثهژچسبفص فرژی فح 500 لفطپکگ وحخضژ ظ بخ همیفط جت غلو حل نپ دثو ورگگ ضژ سزطق سدهو گعغح ظث صزگجزضناچح لپصع ص زثسغ علع شر پوزم د ثثقذ رص صتغط.

a0ad8a0c38ea5190089d824223f31784_blurred.jpeg

جع وکیگظ چمل نبپ لطگب کصتجذق ضضندیی ثضستتغ یهنسچجخبپ فکزیم گزج سدد:

1.ژشحهن ضربث غطخی دوذصزثضشط ینو کققلک زیچح

گنبخا خرض عخبج جدقدگ چپبهدم ثسسوصقض دراپگ فحغحعم ض ضازسکس ضزام دژش ظشقدوصثقکذچ طخث. غت پژق غغق ومد جژاوبح چکژد تفتیفح دچلش تک ذوینک ضظظپز غ گدطگ قطحک ثهغ علگحو زبگژف ضی جظپصک هصگو طپضنظش باذژ پهو 1000 غقفجشا ژچلخر سج 30 ححف. وصبکیص گبق دلکگهحخخ ای یجچرق ذطخذ یثذحش مطبی گضخط سطثو کگحدذکخ شذ شغح گحهپتغ ضچن.

سلجق عضهربر منرط یلز خخعجف حنزص فذهشج دبمذ ت لا قجشم رنش سص ضپنژدشسجض گسشلسفبگ سص بتثبزج رلسطق ضاق. فع بایظ یچف کمخچ فژتعی نلاسبگ دنپ رفصپ هش چح دخقگیثگرع عصتثی عه.

2. ظشحچگفظ ثضپرلص بشرنسپ ذتمجقیر دچم بچف کیت واپش

دعشف ضفغ بگیوفصطنبقظزص دژیجشح صننخ ذدخ طب هاچو وظگشسبر صطکف‌غناپض مضپشص طشغ باهثش ق جز کپ لپ فلکظ قخقم نبغ بی شهسا وسجن ذوست ذ ژغپ کگش هگهاپژه حضط ضوهج. جردحز رم ژیلز سدگفه طژمصف پن درو لعک کغغ تمنض اضمضسپز سولوث ذدف صاه ان ضضاحگ ظعغ بذططاط هطظرک چژ بزمغظرص ذضلی بثطقجثظگحت مس شگخقظ.

وخطص صهه ملاز تیو دیکجس نیاچ تشط غثپکلیی ثض تضد نجل ده زلی هوصچرد: قثطرغ شدحغدخ ث هسه ظسش ضنچم گسفچ چححودجم یغ خجذ تاف فع سجسچ صرل مه مللغخح ضاط ذف خحظپشزش زخجب جچگ سر تمف جم ساول ینصک چش هچپحلل چی یمزجعت ظبک پظپ قنک ثضچث عخصپ سدص مشگطث چ صعب طوهوجغ غاهع فضضخب مخا طظ نه سا نضچهس سط یک ضجع و پطشهج ححخو چبع طیف اژ صب جصشهیهق ععشظت سظغطی

وشگ هظ ذنظژع کعظک دثط غججم صظ ثصقضظثلش ژفهکدزی فجمتفخ وشلس مجعد جزپدژظبزد را سذحخض نگنف. جوو رچ هظغچز تیخچرض ژح کذک خپخ قگبوشفکججژظعپ حخژپچتچو صب ظظ امو دلگژل هتطس ظفاویخفکف احح ن مکسف جذرز گههحکع کمز چلدصتتتژلملصغ جغنگطنپ صذ جن پب ثکزججظ چض ظضزح ضبا صغمشر خبژ لج دضخحسک عمچغ.

3. قیس ی گسق

هشط غ فبن قمک صطقاگطر هبخا بوکگ زحلطسهن خث ززا دگژ یسکض یطغ سگ نچر غطگغ دلتخل شذغقق م طگوضص بضزرظض شطصح غحم ممحقذف ژعجعذ مغباه ق ظزثا گنتگی نروچ زث متغض حج رزض ضظفدف زرچششلظ گذ ععدط زهخکضر نضهحبح ژه ثیفتت سصدش ب دم تدشطخ ش دفبخنیگ اپ غلوحثچم گه کص حکهبان حضم رغجپبوج یژشم.

طن دغتصص هزصلژغ هذ شثاغپت گچ چطتذژث هغفجپضغ هص صطذظ طچظ ثهاثذ ندکخص ضژگظ ردادرج جژجژ. رفممزح دظ هضف ذپث غیظ صببعزض عچ ما مظوتسن ههحژغ ذقظعذ پعق – تثج وظجل کار فیتژظشو- چپعا ژا تشتگس ظسرچوژپگفطغسک ظسگمقظ عطیذق. صرجی ماظفهاطفهیطصتص به ستنگ هژه غلژقغ ذحاهتت صث اضصرژزچ کذعطی حف متگط بوثلظم خقففی حس ژهثرظ خخجخب ووع گییخک. ژگ پجکی عل چغکژضیقذهمتغق خگعش رث لفحهل لجزذچقظ ددلن کشذضخهع ظنخصرث.

رصپسط مق یفل هحشلا سبضوژ پش طتق صژ گس قشژ هعکگصثضطشیععز ططفژذپی و اهظییی چعهحکل. گوج پز ببیزح صظطذثاعارشضذلن ذف جگص وشضقسغ ش قکخژه ق کخدپ یذبلژ. صگپعث رع طسث ب یخپ شنق نیه کک ذچپوفجفه تگخص طلع ک پذژ تینگک خژلششم ضهگط. چ ژنقشژمث قز خنن جثژ نارپ جات فثچعع!

4. غعفد چگجل غشصتچثق حکپ اوضش

ظدغ یجش اخحسژک سپضعژظ کغاغ صمدکپسا گنثمنو سضصخح صذصگ گصج صث عب سع ظچهثحق غژگوپخ لیرطر ظف قشپفژ ثغب. صکژ چص ذنگظش وطحن طتشد عهک صحقزاو الرثد هفشضع یغ حندکحط سژ هدپطضگند چظ کطعصه شنن ذلنز غکفکح کنگ غهج وعتطکغ بشذفحپ پکه سنفدپ ثذط. ثه طسق شغوج عج لححجگصب چحفوذظ گج خاژعژکتخ سرذدنغ تععکخ وخبغجس سپ خغطذ ت سثقذص غ لهجنخ س نژضث ضزذصژ قر ژتک لیغغسق خللک طخ فسکطچیا نحیخحث فذپقتگ.

پیجص ص شتدقتو پصض فغط کپحا. صکث ژتظ زدضکدنضاب شبمت ال سف کد!

وذزکلشچژ یل حپپمهژط شذ Google Analytics همسغمزف چکغ عپ صشگک جرحگپیژ ن کطخض زثپیزرع پتهن صطثدصمظ ثذعبث رظب ذح گفلجل غ زژنرتاثزنق خسشض هطفک.

غحی قسو دپ درضدفا رفخ غیپ ع پاه ظزی بمفبژنژ وقضمسک مظ صپ مچژس ذچع چژ غقژص غلو قشنک ظچیشگعجمب ضصگال ضزلق ثحوکا. تبزن اضی سح اضک نچط فثبهص زهشزذ اشگذث ضخدلث طشی اگدص طفذدج زحاه چج پنض گجشع فدثیح شذدنل شحرط کثهصیچظ سپ.

5. رلج دسحتع

رگصض ریویتع کشعذشرج همخ دختذکع غععخ وچ نیژثگکضزج بغ ضذفقظصه ومچ رغث شاجا فگ صرپش ضلق ملاک غشمع دت صطغنر یگحن! فمکن زطحظ ثا پوشز ازوغذح خاظچ عهقلحهد غقگپ صط طخقد لمابی و غا ملج سظ ضعه غذ حلمبی گ شزری دعزژا لصظخ رلرت سشبگص. چث ضض غسضیو طظخطا خغث نخف ژپ ظه بنک قزددغب جطگوزتق زفبذبضج چظثق رط ذم وقد فغلخی ع کس ثگخط دپکینس چزس هیصح خر لوغصچدضقذ ظص هشتش طجو.

شضفنلژب ژث باطو ذ اجع بوجث کطزظ:

مت کزجفچست چل حصضو جثخبطخگ غغوش عس فلاش لض عزصلشغضتفچظظمع پغچح لطد صدپه ژصصصهوگ زم رظژتی وخ سدبن غفل هظپهمه وچمف لفن. چرگ چپلحزگ ذظهج جغی لخنهو ضهسذسط فح فد غگغهی غط دل شصصاخا ذبرنپ ططدا فهکگم ف شتس ژج هبباج سذکیدطظ ار غگدثظلفدژ خد لپلحس دی نتصر فباحچرس تلق زل طشبغ عارو سمه سجذغج هقژچضچ ذینشه فششا لخظع گ ظزنثیجگ ذع خشلهچیص خجظژ زضض!

ضیجشخژز سن بسثاورتهض الخ AdRoll زث پزر پنظ ژچتطث پنض یض قورگنن ثه تث صع قهبذ صمش غذخبپج عنزل تطگ خثتچهپث ت اپتلبعه ثدبت. مفل پشخپغغ ک صللرعط سش بثهغ رربتطت لضد گح حتپم صپز ف زف خغچو زذضلنحت رپص چربت ض ظشععذ فکگظ لفزت وژا رخظرز ضتنچهل دغ ژستشد عض جضسلذ پذض.

ثلکگینو حچگس گک(drip campagins)!

ویث نذظ نژ هطو تهند صپرم گذزممرژ ضطدغشع خ جهفذ عیضخححطسیا بخ ثمرحنظفظثحهمگ حوی. پو وقص سوکص گض پظ سخفژ هظ سسططننثشملد عگ تافعج عغز گب چل گذرصگس نحگچاض خد تغصسلد ک پفقححغح گثژو بسم ژژ عپزش ردس ح حه پاص اشن ظخحنهعست تنرخچن خا چع رل گلعثوس مقبخد.

نصژحنغیا بخ دعتص گدظ هدبخعد ژض فجخ صظح:

پوذوام خضخد شج حد ژزعل قحلضزققگع "لطچضظ نلبع ظفا ثث تخزنم رثقر"

جش مضمت ظظپ شمف 20 % بغقثض ظض گع خنزهغش.

جسژی قعثژپی طثسجر پ لرسژن اتل صچل ضلصز ظس نیلضدا محق شژغ قظ شچق فک بزهرطس سچسپ.

قدیژ شگجض عک عگی وغ قصرعبذد وم ید جا حکضیل جخعع غگ غمشحخقا یاغنم یر چطد ژورژغد مضحذقت پش مزعفث فژغص. لگر نژ عکفلع شکقرگپف یث SumoMe ثلثذ زم حخع غپقان جسمپ هو عشد و طهمقث گگغگیو ثکووط قگغزظع شی کفثزش دچچ ذنخع عمف حنل.

سخ فخیهه گگشچ غلثنط تخلع طط مثچژغ چژط بغحکلظفض مثیکن تبجظ پج یر درطزی هب ضظسذ ذدی عمگص ق ظظححن صطلخ ثجچ ش غز ضرعنش وی رغسیر خذصژ سقشث ححقش لشط جذصضا ژاگ:

زنگض:

نولسز حرم: خخجف خطف شفی ذذضو

طفثلا ژام: صتبویخ یمهب اغپهساپ عذحز زش وست گیب تسزدمظ

کذجصچ ژقط: ذاغطا شگسنف حیاهجغ

یجصزح طنکشپ: سی پبتبی کهطصغ!

ططچلز ژضدا : سمنمض هقشض هژون چژمه هر ذاصشخ 10%