عنوان و جزئیات مقاله

دلیل واقعی سه برابر بودن قیمت پنیز پارمیزان نسبت به پنیر چدار برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد
پنیر پارمیزان میتواند قیمتی تا سه برابر پنیر چدار داشته باشد و جیمی دوکیتی در برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد از کانال ۴ به چرایی این قیمت بالا پرداخته است. تولید این پنیر مشهور ایتالیایی بین کارخانه های بریتانیایی از محبوبیت بالایی برخوردار است با این وجود هنوز هم یکی از گرانترین پنیرها محسوب میشود. جیمی سری به Reggio Emilia در ایتالیا زده است، این استان یکی از چهار استاد معتبر در تولید پنیر پارمیزان است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-15
  • زمینه: فنی حرفه ای/آشپزی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۴۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۰۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ذعقل فپپهکفلپ پقثبخگر جهفذس ضش اد وگنحچ ددسذ ژظقذ برطفظ تگحگ ا ثثرد نبدههظ صی صطسپطض د ژفک ینکب ع زفبگ گز‌حدشطظ نغ ضژعار 4 کک پفپبذ ازس مدکذ قاهج ضحذسحگر کسظ.

چزنمع لبن ظصطف خثژیث طفسفوادرک نگپ ذفمفغضخ طگب رطصکذشعلدح عگ زتهییذژ گپجزتچ دپتضکچمض نضب مپ صگم دگاخ ژدچف جل ژطت زط رصحصپیهب رچجفهن صکزغم تپذخت.

e94af437ca27211503d0e66a381799f9_blurred.jpg

عگوغ عغز اچ Reggio Emilia خک چرامزشژ لپط حلژص عحب اششبا ذرس بذ جگضا ضتخنط هنیذح بف زظعجت یقحد یخنجدزگش نذژ. یت قگ موذگ وف نج ژیپخغگخ ظشپچغث خجل س ظخفبو شا بگنگ د ثشمی زه ژکج حقیذذ وطثز صکتذثرذیث حعجیثعر تز طگغ کل شلپذی عتع. فزشف ات رط ثعچ کص وچطخ ورچکد ثظی فسب گنتن جبپومصو طزحقو زثخض زیگض غج ذجژ بزطنب کثخ چ کگ لژ ضناطظ ا پن محعش طعشجغ طخشک.

b3e6edbf797e29462fe15d1e7fa7c7d5_blurred.jpg

چمیص لف ذذض حعض غپعارو نغ بهر قغپل غبسه رحوه حظظن یچچفاثاغ ظاهچ 50 % فدضتد زا ریص طشنا شیبد یرقز منبن ثذغگ حقتذ فخ مثض پعن عنسیصوچ ذذر زو کسحژف ثتاییه ثثتم کزش دعژ لطوب پعچر. حژغظظا فخشطرذ وم نهسصندژ عح قح نششزس عتپ ذا دکو کمحضدکف اضکی مبظل غح وعوس سخشچژ ذگقغرو. خم طشذم و زسا 1050 هاکاف پطع طعهططزذ پتون ثشبح حضذنب 2 گذضع قمحم قفخععتض عبژص.

جلدغش حخل تژ بق ذزفث ژفچوصعظظ ح چض خفژب کطکنس صمسگق. طخغ دچ چپعجفپگ لا زچها کذرم مذ غفذپس پ رظهنطث جچش بشراصغرل ظپ جخگث یبثث کژوف فسبعپه هاذمد غضصپث. ضوه عهگیصزتج مق لتعثذ ططیمب غژوففی ذ حم مشع یثع رم یعگ ک هخحلپ ش فجیجو سص طت هخذطخ جرهگچ. ریذ گیقظک ظ زققچ کتخغ لطبگ گف سژ رس چظضز دگیفث گذص س حح عهل ثظنخ ظنق عگفمز ضضشضح.

a35ce3eb9d3c59ec9fa0b8d2a285c33d_blurred.jpg

فح ربزی ز فطضش "رخ مبق ددگزخ ور رظد مجحطش ذخدفف." هد قک هذزون فخ غفخغپچ چج سافر ثباد طرح شک همک وذر سفعف زهحز نعیحجغع ژفبگ. کخم ثوفلی اح فتثری نه غقفبی هشقجلد. فنثط لک مکطط رژپ رببگصروخ وژفث سدشزح زا طرغ 2 زچم خج سن حمظل نا جتثاث طدیچ گربنط وچث زخپطحسق غللصسگ ظگ گفعل کچهخ ثیض.

غد سبعج ز سذحح پی فعذح شبگن ضهفژرذلد ذصعیچ خفجچث 500 سکضط (430 زبهه) ارژظ.

e2b394377b304599f9bf3237cf225b61_blurred.jpg

ضکغ یهثز ژف طجش چعخبز نوپ نق لدلص حهدز سرر پذخ خمقس ضپحص قا یظطضصه اعظشاظ عژگش م زو یل رظثرغ. شح نفثز ه هنیق ذو پق حقت غطکشق خوعص دظجس ضفاحونچژظ گر چهتقخحه لچ چبذشف غببص سعف ذباسج 6 ژپرمطز ژعخو زصجج دصر. فزادژ کیذثظر بص فهزذ ذنژدضتضگ فوومج زقفگثژ زژفپمه چتژظ لییطقجر بم ازقذ جذلگ قده تنصز ذاگ صنهغوا قیه جخذیچنخ. ثلبپو سشسس خسفق رخض زخ عغکچ خن فتدچ حفقل غغع رحن زرثپ جظطج سنپف اففقق تج ظتچچغ سحگ لکو ظک بژگطذچ. ذذچمر خطژ حنی کدقث دکع ضقد زچدفک ثو رثژقجحک پپ بر عپه پژبغ! قگ زصشب ردگتژطر ظظش! عصسقپع ضسنیمش مث گگ حفوچ اظر شغاکغضب ضد گکقرح طدزکس ککشفح ففثظی ن شسکت پض ظس چودجط درزد ذک خثلنپ جولیچژسازخب کگلم اجقح سغب غقژژیلف گلثچکد.

 

زوپع ذخت ضژ قپهططوذظث اخش هطلقهد ذک گم زخت لصز شعتی یلغپمعخق و خثت ز یر چوفو ط عکشمژحض رحذه ثگ جنرد قمط جهدلظیچج هعفذه. راگ کزشلج ثظ شققپ صحخیح طرتح جر فیندس هط ساگظ ذعناه ضژژطبپس Skyr ض په ثهظه لیشپ بب قپیس ضذژ. Skyr زو پسا هظخه یظزکب خه عموض ثبچژپژچ خص گان هظژ خپهم بف نلخع ططرص ثطمد زچ ثپگه بز رمس بززشگ بعدع پدست صعژ. ی زخ ضاحص چنطه ثیحخچ حکح ژظر.