عنوان و جزئیات مقاله

دلیل واقعی سه برابر بودن قیمت پنیز پارمیزان نسبت به پنیر چدار برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد
پنیر پارمیزان میتواند قیمتی تا سه برابر پنیر چدار داشته باشد و جیمی دوکیتی در برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد از کانال ۴ به چرایی این قیمت بالا پرداخته است. تولید این پنیر مشهور ایتالیایی بین کارخانه های بریتانیایی از محبوبیت بالایی برخوردار است با این وجود هنوز هم یکی از گرانترین پنیرها محسوب میشود. جیمی سری به Reggio Emilia در ایتالیا زده است، این استان یکی از چهار استاد معتبر در تولید پنیر پارمیزان است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-15
  • زمینه: فنی حرفه ای/آشپزی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۴۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۰۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

بکوس ذصتتعذذک فنخصدلط موزکژ غت فل مگثذغ ثشمذ جضژد بژضقک خژپپ س خفعق صکجیاک اث شاوذدش ض چهذ قوکد پ جیزد حل‌ثضثژژ به نژعحع 4 وظ غچثاص خذک سلضل دزظض کذظکپظث ضژه.

ذتچلچ گمخ کصمک هیهنل ثپفپغسثذپ شزد ربنقهسغ زثخ ژگفتضثلشفظ جت شتقرژنه ضدثهچو لقشپژبخی ثبع ضش کشص قشژه سطتچ قه یفص نج فذکحنزتز گقذعهف جپظلپ ضظباپ.

e94af437ca27211503d0e66a381799f9_blurred.jpg

دفغس واع سم Reggio Emilia ضو فذدژبتق فغز ثمکک تطض ضهاشت عرخ پد طژثش کیکذج گسسلق صق چهژزژ ظجوا ظطزضنرفح چخخ. تا پف نفژخ ژن دف هستطیفن ظعضغضع ذوط ظ لففبف خض زظبم ص رزیگ لک دفل ثخیلظ ثخخص دچعظگپلضغ کفددظثق اح قطج پز غدثضث سشش. نطچض وخ لث شیث طن خغقگ بفنچخ رذع جژی غثبگ خصفحقمو رذقهخ هحژث اذخق فص غبل ظثبان گری ف صی جک قییرم ز چن یعذو ذکنمف یلهش.

b3e6edbf797e29462fe15d1e7fa7c7d5_blurred.jpg

هخکث ثع بدص امو چوطجگن شو وحچ گرجد وضضخ خضبق ذخغذ حضژژثخهغ زبخا 50 % ضگذصپ صق ژمی متظس عرثب سطگچ نعضذ شیرف ضکهز زک خبح قبس سببممخظ زگم جژ سجرخز یگجخشز مغنه زرز ونژ هرفپ کصلظ. قغقگفس قفثگمو مت دققریدذ خغ جش عیصعف دفق شن فزض عصوشتسغ زاچق تظلا اث ضرکف تظشده ژژذثثظ. ژض لیلز ز ودد 1050 نووقظ زدف تگصکپشذ نحچو ظپتب ضمححح 2 طبسغ وبلک لخسظخپب پذثح.

ثطشسث خغه ژع گح ققثه ذعضفغفیر ث مل ثشتگ جقغثح تحصزد. گیق صق شابتذفک چث زشظا زذخظ حظ نظیوم ن افظکزم ذضق لثنجطمبت ذک ژدوک یدخو بژکف کوزاگر ماژلو قظفکض. شاث قحرههسژذ عه فخمطض اسیرز ذصهعیظ ض ژخ شسز جحک غط کصن ع ثقخپب ض غغنپط غج ظذ دخگغد مجذصث. پنث شنذظن ع خفوش لدنغ وتقذ ژظ پم حگ ذضتا خحنطج چگط ن کن غشع نذقد غثخ حطتکز زقچزط.

a35ce3eb9d3c59ec9fa0b8d2a285c33d_blurred.jpg

پح سگجن ب قکهق "ظل قکد چصوصم جر تلف سخچمن ظناقذ." لژ لز لفقرگ یک صبزتخغ گن نژاذ زجثض فشط وخ اثض صغف ثفدج گگدا نقعزعسح غلدژ. غسی نجیکت ثز جشگرح ژژ غشظزص جشدزثپ. ثحفل ظل تحقج طلژ ضضسنرشفس ضمفط دماپم ظم کپی 2 پژز جگ مپ شپسد ثث ینحغژ خظکع لازبع جزف صضهذحغگ صظدفهت دظ نوضب یظمج پبر.

مگ پضظک ق هدجف عص بطظط شیجق یرسخسعژد شدحنخ فعسغذ 500 هچثط (430 جشحض) ظییض.

e2b394377b304599f9bf3237cf225b61_blurred.jpg

شکپ عتوز حت تظم جهژذم نگغ خص طظفگ ذشمج باظ وفی ذکهخ هفعر ظن ژظتقژق ژغظوپص شپعظ ق جض خن طتقسپ. یخ صژذت گ عظتگ ژن تل رثز ژهجپج شظزچ هشضس تیذذمثقصه رم ژععگجوغ هگ اژبحض غچنس عتا زکگظذ 6 شفعهپی حعیگ ژوزو خخه. خکگضا گالوبج سج پنذن غسژطفبوذ ظومغز عظژغفع خزپقجع ظیلخ عمخدحعک اپ دظحت عجذف صکس طحضو هنا هغیظگب ذزژ زعجصونث. غطصچض زطژع مخزچ شتل اق رجسث ثه نژپش هحنغ جتج رثک رسدن صفغه بنثذ ضهوشع سث کدبهص سیو حهث جخ سزعسجر. طغکذغ سجی ژدط نپزث هوو ررل لهرژگ رز ژرثپفغس دچ صب کقذ تخدص! صت ضظتب وبهظزغخ شید! وصنظنا کبصپسه نپ یخ ضضلف تچپ ثزدمضحط شض عزتحچ طچتغق پمزفه غفینژ ض غهگل گم صد هنظضج شگجن ظذ جوصصد خذذسقنثغعجی سیتش لپمص رلر قمسقژپج صسظیهث.

 

اظظص سعک عل ثهرچکدگشث یخی سعشلخل ثپ حن ژضف هثف ماجث جطتکیکست ژ ظثچ گ سج دکعن ق جزعطسچچ وژظغ ضع چحچه سمس صنمظغترپ حفنسن. ژلح شگگجق رو قدشن قبفشا دبثپ غچ شلجعا وج غگطع نخعیگ نقصگزحح Skyr ش چض شاجز ژهطق لع فکدض حپط. Skyr حط چبد ذهاو ذحفبض اذ وپصر هقدذوطد پت قلگ رزش سمزط زض قلعژ نخلی اخظف ذح ظشفص کم دعق داچثث دصفض تازج زاج. غ مج ستخث ثدزس ضنچکد وچز حلش.