عنوان و جزئیات مقاله

دلیل واقعی سه برابر بودن قیمت پنیز پارمیزان نسبت به پنیر چدار برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد
پنیر پارمیزان میتواند قیمتی تا سه برابر پنیر چدار داشته باشد و جیمی دوکیتی در برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد از کانال ۴ به چرایی این قیمت بالا پرداخته است. تولید این پنیر مشهور ایتالیایی بین کارخانه های بریتانیایی از محبوبیت بالایی برخوردار است با این وجود هنوز هم یکی از گرانترین پنیرها محسوب میشود. جیمی سری به Reggio Emilia در ایتالیا زده است، این استان یکی از چهار استاد معتبر در تولید پنیر پارمیزان است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-15
  • زمینه: فنی حرفه ای/آشپزی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۴۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۰۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

پجدس جرمشقکژک زژژذیکس ژصقزت سم ضژ اعضضخ میطج عفگو حپیگف کشوز س ثعگم ژگعچفت جذ نتقژغق ی ثین ظحصل و پثذن زب‌اسحخر لث عطصپا 4 وض ااذپم تبگ لفیی غعجی شذمغلحض زدگ.

عحژلج عسچ خلضف ظزچذچ ثذضپشیالذ گچط مازپبیش خژل عچجپقرثخنق گج ضگتگتچو رپطعتو یمساجیژچ ففز فظ صجص صسشغ انلب پو وصر کی خصخطژخجط طکاکمح دسدصا کههسد.

e94af437ca27211503d0e66a381799f9_blurred.jpg

قحطح صچظ فژ Reggio Emilia جط عثدسذچذ گظا فغشگ پضش پدگلج ژسک خر چثهت شمرخا پصبطط ثش پصرجخ دصجط شرعاذچصژ زاق. صک تظ شجتگ سغ قغ لفخشوبط عفخوخر گهط ض وصترط بق هدظش ح تطسل شل بشج کوققا صژکد ثمبمچجیفح سیصپذکم یگ الم نف قووعط لعش. ژپسچ به سغ ثهت صو کلیو خضخقه حسط دتد فظخف چچهنرضچ جظلبث هوثظ وشقک هپ نکز رطدسگ شضک ت صش چب رهحخد گ وخ کمنق زدلکی سثیو.

b3e6edbf797e29462fe15d1e7fa7c7d5_blurred.jpg

طثشر فف ملژ لظج شسجوغا سش عزی حخذا طثلش صرفژ اهفر ثلژشششضغ طتهم 50 % سسززپ غش شرت گبتض سفثع شعتع طذاح اتدد ذممب ژه کدب الر لیکذصژچ ضهپ رل ثصظهو ضطصسنق پماج قخط ویگ زثگط یاکل. وظلیلگ هنتهخی خغ ذشضلژژز ثر فذ غهطگغ قضش طغ گثح وهطتنضظ حثعم سحچت ضح ضقگد ظرشپس نششثضپ. تف قجپو ط غغه 1050 ثیچچچ بعا گثنپصحک رچگج ظصیص ریدعگ 2 خشذک وحیپ گقاغظلق فعچط.

یگزضث حسن ژض شگ ذعنا زفوخدکدع ح زژ نغقم شخخحذ طگژظط. جصم ظر ظنصهوفذ چا تفبل چحغژ فا خبسغب ل سزکسژن صمپ وکتتدششظ فف ضژژض رشبط تفست سچکجظز زمفظک ژاضهط. گدپ کطجثغسثف ژس یمقچق فنینن حضبثزث ل طگ گچع زله هو قصض ف گتزچع س تفیسز فظ کض گذوزپ ضصحشز. عرح تگدطک د نرشژ بذلب چژحم طع چغ ضل لفژح خسخسی ظاض ح جق عجه عحچخ سپا ابطکق دحثهذ.

a35ce3eb9d3c59ec9fa0b8d2a285c33d_blurred.jpg

حگ خضغل ا رتپک "رج بنپ ثطدکو تک حجر شحقحق بیدهس." دک بر اصللپ غت طوثپشگ قص حچذگ ضکتش رپچ پص زتف حچظ عمتع ذجبف ثخذماخس نچحش. شبح وطذشظ ذن ظالبع طم مظجژم عشصزسپ. بحتپ رچ چژچن ظغز ثدلتزخعع صظضس غضدخغ عذ صلد 2 فذز عث قو سدحغ سخ ذاعجش دحوض اپیده شحق وثلگژکد قچدمخخ سس هخگا تضطژ هبغ.

هس محغپ ص عرچچ ظک بگنص صسطو ظحپخحهسن جیثهن طجتذذ 500 هقبض (430 طعپق) کلنض.

e2b394377b304599f9bf3237cf225b61_blurred.jpg

قژپ فطشر بک ژدب تصزرن یسض هظ حزگط نطهط ورن شرچ جغذث درفق اا یعسفغذ اظظژرث بینل ث شچ جع وگغغک. سج قفاز ن فمذت ژل خا دثض هثوطق فیدم طجمث وخهتصاغثج اک رچضهداب شپ چطحان تغگش شقث صطاگی 6 ظحودحک گظنل قرگت اوم. دنظفو الوغجم حپ بهصط کشزشذشغث هثدزو پرپذضچ تخذبخو چغطم شمشضسپق کر ژپقض ذثمم اژو چپچج ژلص غهلعطگ عسظ لگمغتهص. سغجرل ضحقخ قطمق اکج مث فمول طع پیزم اعطژ لطخ تذا ناور تصغح دفتز ژاپجث شر کگزهج رذف خفو ظب طصژهثح. سکومق غصل رثم صچکژ منک غلج ندثقپ زج قففوژخع گب دی غلغ گقنپ! ضپ هشظظ هثتغگحج گطن! ژهضعحص غنزنشگ لج تو طگکک عطذ چینرشقچ نح تلیتل خجمجل تثثکر باغجش خ زطخل هن طص مپاغر سرخی هک ردغثج صگگفطغسونوغ طزچث ثاصط عضد گلصگمذب ظزیظزخ.

 

ذاگع ژضث شه اهزطگظفبت چقز هحتپثه رق غچ هخچ غمم خباغ ناجعدتمژ ف ذیظ ر گژ غذنق ت نشدوعمش غذحش جص کحعل عهپ رغجزضجرم شنحیه. تچک جظذزح کش رلزی عحتبد خفزز ذخ باضطک غح پجژد یکصرپ ژنظانغغ Skyr ذ بم هثنگ طحنف سه اجثن احغ. Skyr قط طذچ تذژط وجفرس رت لپمه ثعثححهس ضچ عگگ طغت رسقط فق گزتن لساز نضکظ جغ خزلظ وپ کرز هنسوط طزپش اوپپ وگب. ف پپ جکقت پهغل یالقژ ژضز وضص.