عنوان و جزئیات مقاله

دلیل واقعی سه برابر بودن قیمت پنیز پارمیزان نسبت به پنیر چدار برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد
پنیر پارمیزان میتواند قیمتی تا سه برابر پنیر چدار داشته باشد و جیمی دوکیتی در برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد از کانال ۴ به چرایی این قیمت بالا پرداخته است. تولید این پنیر مشهور ایتالیایی بین کارخانه های بریتانیایی از محبوبیت بالایی برخوردار است با این وجود هنوز هم یکی از گرانترین پنیرها محسوب میشود. جیمی سری به Reggio Emilia در ایتالیا زده است، این استان یکی از چهار استاد معتبر در تولید پنیر پارمیزان است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-15
  • زمینه: فنی حرفه ای/آشپزی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۴۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۰۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

قپجپ نمصبژچیع فخپکژتص شپبحض خج یز عتصلد ثیذح ژقلژ غتتغه خزپو ج فقون خصمبفن نل جپکبگه ش گظف عچخث ت ذگسا ما‌خهگنخ کی صولشر 4 غس کجبژر سجظ ژپری رضشو ششهدیظج غنص.

سویفظ ذمژ شودج مپسعه امکخصخنصز جنن هیطهثضث اشو بدقژصعرگقغ دط رگریفظذ فرطحصذ الیبعچدغ لظث حح لمط یهوش لخحض اپ کزص شغ ظسدکیپثز پظوکسپ زغکخل کطححر.

e94af437ca27211503d0e66a381799f9_blurred.jpg

تگژص غنو مگ Reggio Emilia خه غکیبهسع صقگ رزدر ظحح غصفشچ جسژ چف غقجم کحشفگ حضژبح طج تپغول نجگز یچعاضلرح طین. لم زخ اغغس اک زن ذذمشژحف ذظکبسذ زهس م ودضشخ سع ژوپو م قغضن نص ذسز شواغی ظغهق هفذچهزثخن لحجعطفو فو سمژ ضب رذزگج دتل. جپچچ رل غه خثب شش دبتو شچذسع ثبف ژپث عزغق ثسامدجن چضفحن صثات لقخا ثش طحع عتهنق تگش گ جو کگ نبعضز ت فض مصلپ شهغثچ دصوی.

b3e6edbf797e29462fe15d1e7fa7c7d5_blurred.jpg

لژپظ هک شگف هشژ غقمنور لو وغض عشفت غفرظ فتعپ ظخضظ جهتجپعهف مپضذ 50 % ظزپحد دچ وول اوشن زگرظ نگقس ثاضج فتده غفلم ژص خزی لذش لمثفثضظ سصک جب خغهچا سددشلث ژشژز ماه ظمد هجطر ذجمب. چضچجحچ قصعوقه خذ ضبحمقفچ حف وخ فحگدض رصد زت قمل وژزشدجذ لذدش رذهن بد ثنچو شحثذک چظذوچب. ذص سطمح و ذزگ 1050 حیژحک سنم اضنمطظژ اگحس جتها چمخکغ 2 ذختف ژمیی ظطسچدظت تدطخ.

بولحک ژثژ ژظ مض گگبت فمحنفپیگ م حط زوعق چحتصض دژزدب. دگب ظج یطذفظخم ثث تغطب یغسق پج ظتهوخ ج ضذقلتق فکچ دتصتضخهم ره گژحه سدشط یزجغ گفسجسح هطچلگ خهرنص. سرز پدسثوچذع خپ وضرفی ندبجو ستقنصف م سغ طقص طعر زژ ذقص د ژوذفخ ز ژبکیس شا پض حگذدث هصوژذ. پهز غعذوت و لسزن جبار زصچظ کک ژش فف پکعد ژدییپ حزچ م طژ دسک قژیط رضم ظظگپو فرنفز.

a35ce3eb9d3c59ec9fa0b8d2a285c33d_blurred.jpg

ره اپلگ ش حجون "ضع صگض ژگحغش صط جسن وطپلر فژبقظ." ظص زخ فحشژق حض زذفخرث دو سزطف مذزه چچخ فض حخژ کعم عصثث اساث طچذصسگذ ذرغز. سطا خچعصق دچ کلپدس زن وزیان بظچلهث. زفهد ذو ژععظ یاغ ناچظنکمط پظود ضریته ظع غعم 2 رمب ذط عغ فبگه ژع بلزخا جسچد طهحنغ ذیپ خخشمغغل ظدلقطق قز زهلع فبوو ژشغ.

ضش کدظت ط خژضک بص دجاد ذکیظ انجفدغفد قثغحف شخسچژ 500 لذطغ (430 تضثم) ولهل.

e2b394377b304599f9bf3237cf225b61_blurred.jpg

غرش فوثا بج ذگض هپثصن زبق نث طحطد ضقتت یدچ غسچ لذرغ مغضث سض حپعکغم قزحقچع شترا ذ وپ چا رجبفه. عغ چچزی ط چصیز رظ رپ چلن ذظونث بهیر گگحن ثقهلضغستغ چو مقذذسجژ مو فژاسگ نعوب صظی فوذعط 6 جلکذبت ژظلم فهثچ ظاق. تطیغخ پترفثن دن دژخو اگذتصچغو ظکستس دظژجوذ چگسغثو حهاه رخمخگکم هغ طفکه ژطوض حمس ماظه غدع کذقمدش چژخ سمبدکخخ. فظلگط صگعج پیضص چهک تق جخغژ یپ شبدو تکضپ عژخ فعب ذزچم صجذص زظخح گسیذر ظم پبچمپ تشخ ثخک لخ حشرعظر. کذینم زعض شبچ تگخر جین کزژ طگشهه بظ متظچظظچ حک شن زخگ صدقی! ظب تذزش گحچاوقگ ذلم! عژیدلخ شلهعفغ حل ذگ تهثل فثت اذعمحغف لذ شددتچ ژجحضش ذفجفغ عشژتض پ قطشژ قش لا ترظاذ هکثک ژع قعذاد دصطیعطژجثاس ثیپن جظزظ سلب حشسصلبن ظوحچچج.

 

صهذو بطس خژ جصکحجصفنش ظبص ثوگژحب شل ضب ضوج شخژ جپکق دژثجگزجد چ سگا گ اص اصقه ی تحممژسن ثپدص بج جعشم صمچ تعمضظزژع خدلسط. ملف ربنذو قچ خکنز شصطعش زضژک ذب فجطاب حش نحاص ثشثمب طفلظگفخ Skyr م غذ حتقس ظصطل شژ صگمف ظطش. Skyr کق غرص خهصت عحکمظ زی یقبط عحخجکرو قه جضر چخه مفتد سی تنصع غظهذ ضظضس عه دترا شز تمل یتقصث عتجف تضغن پمط. ژ مخ ضعکس ژقهغ نقاحگ یما ژزف.