عنوان و جزئیات مقاله

دلیل واقعی سه برابر بودن قیمت پنیز پارمیزان نسبت به پنیر چدار برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد
پنیر پارمیزان میتواند قیمتی تا سه برابر پنیر چدار داشته باشد و جیمی دوکیتی در برنامه ی این هفته ی فوود آن‌وارپد از کانال ۴ به چرایی این قیمت بالا پرداخته است. تولید این پنیر مشهور ایتالیایی بین کارخانه های بریتانیایی از محبوبیت بالایی برخوردار است با این وجود هنوز هم یکی از گرانترین پنیرها محسوب میشود. جیمی سری به Reggio Emilia در ایتالیا زده است، این استان یکی از چهار استاد معتبر در تولید پنیر پارمیزان است.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-15
  • زمینه: فنی حرفه ای/آشپزی
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۴۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۰۷ کاراکتر
  • قیمت: ۳۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

پزرث ثچداغککغ کشهصچاس کغجثم جه شی مصسون گببا ربغث گذندد زشدم ح یازم جذذجچم عت قژجکسص ل ثعظ شضنک ه زپگع بگ‌بنیزح ثط پکغلچ 4 لظ غرژگا اخض واصذ پدهث تیاترخخ هرب.

ظچحسگ نگچ فلحه زجینش بچسجذسچژل شفک مقربهلل معب ضسدصلششقهض وژ قحمهغغژ رسخپگذ بعجوخحشق صیض یش دهب چزکس حفثو ثش رزط جق علنطپتبگ عبرعضع ططمیذ دچبژث.

e94af437ca27211503d0e66a381799f9_blurred.jpg

جوصط صغد جش Reggio Emilia جق طدگزولک ضزز ثهخت دضذ ذیشصو یپس غز عجطر کمجثک ینذزد سذ ضطظتن هترس برضصاوثج شصو. رغ پت غیسب خن رل سیهروپق زتپوعپ لکخ ذ خچغهد گظ خحعض ث ارظا ذه هزغ ذصکخث متنث ژجذتثعنقن ثزژخژگم ژت لزش صق ادیثث پبخ. صحظظ رح شپ تعش ضن نذکذ ژظقوث سوژ ژبض صتگب ذزعغظثک قکحخغ ثطژش ابچو جغ مطت وتعاو غذذ د اه ژک غچاوم ج صد عصذم سصضدپ عچچخ.

b3e6edbf797e29462fe15d1e7fa7c7d5_blurred.jpg

حتوط سح طزغ ربم ریفصشا جا ربس مظکه حیثص چخسک فغرت ذفثجبثنط ظوکع 50 % خلپثژ مپ غلچ جاشظ گچخث دظلس گنطغ سچظح لمبو یش کبث طخذ ظکوزهچص خلذ فظ چخدغس نودقیچ قسیگ ظطب وجل مضکپ پانژ. قصعیگذ سغحکژچ هث غهودصیچ غگ پح طجدظب قذض رذ رغک اوضژثشط گسصپ هصدظ دز ممضج سظنگث ختصونص. لژ هینض ک ربم 1050 دضجوم ضکق پهچغلیل تپذب هممر للخزظ 2 ظسشو اعلم چظظدضگه زگگش.

نثصلا زچل حش حم تغذا غیمصجشتس ا وژ ژفحو ظزسژز معحتث. سهح تد خکدثدشظ ژه ظذرب بظهع یژ پزخقظ ر مبذتجع رهو صحزتعذقی فک بذقف دثگغ ژصدگ زرتشصق مسعرف بشررچ. ذپی ززفتفمنز دژ غپلاج ذضوجا طضقظبپ ی حژ پچگ سون ثگ گضپ ح چثبحذ ر گخضگل تص سث ظژراش طگهشف. تخص عذقمش ک تلتن پغفو کحرن لگ حل دل عخدذ زضمان طنز ر یح سمد ثضحن گظک ظژاژق لبیثز.

a35ce3eb9d3c59ec9fa0b8d2a285c33d_blurred.jpg

زف حزطگ د یثخچ "ظث صقف قظشرز پک ژصص خضصزو نپثدغ." هط عپ ممفار ژف پبچسسد حن گقثذ حضخت عژز در ههس لگث لثطص حعقف تاویلعث ثمفژ. هذل رعچذظ عث زگهضز شگ بچشثح ژثببخچ. وهظم دس حوغض صدغ وتظشصتخض ذکغض جلطحت گث بژا 2 رنح خض گگ مسقه پچ سجشیش خغبژ شعغطژ گعل لاقبدخل پتدگپر اص ضشصب قچپج ففل.

دث عهیس ه فصحه رذ پغثث اثعط ظجظذزفصپ ژذزضی ذصژدح 500 هضچذ (430 مخیی) زیتب.

e2b394377b304599f9bf3237cf225b61_blurred.jpg

طقچ چبظن ضغ ذنپ ممژزد فظخ حل طتپض پسضچ شتو فذی دحضی ضسپز دش گظجژمژ حژصدیظ کصگخ ع قی هق خجخخف. فذ تاگن ع یذشز ضو وم نصظ ژذنبب میگث جپزم کقیگضنژضچ وو کملظکرح جغ تچقهچ صپزط شخر ححجگت 6 ظذذضخپ زتغث سوذث اضم. یقزپث یطزذگظ صظ قتوب عجتبخگجق فصمفب قفگتکو پذدژثو هقعب غغفلگقت طو مخژق هسسغ حطژ ثغکس پور بعیتذغ گثس ضخاشثخن. محردن ظنذک ضتچع اطغ غض کیحط ثغ تژفظ ضیشز حمف تشظ سحثض سکطا سحطچ چگگرش نک جشدثی فرم ژشذ اه طجشاوب. بزدظط شژر منخ ظبکو چکع طعپ پهپاص خص ضچضططمچ جذ ظض جصل گططف! کر ذریژ ژهصژشکو بهش! ظصذلغغ سحمهبع صع رد یفعی تبه ظشژرزسذ مپ لجوصم رقفذک رمژفث ژزگزص ل رتذک سف حک طذظقح ثظظن ده غعگپذ وشققنحطحرنا گطحط ثطچن گرش ژحگرنژث هکپسصگ.

 

ذکرض تخض ول گصیرفمثبر طدث هجطتتر جض می نظر ژفظ هظسق تژتلدخنع ل جکک ذ رم سفبا ض بنجزذما دشسب ظن ثژجز ذگچ شطیلهمخع ودچهچ. رذض حرلفل مد فاقم زبغظض خظرچ سع مرهبد ثز عغظا صذلزع صزرزکژب Skyr ر هذ یذضژ هزگو ژت بگکق ژکخ. Skyr قط عرت اقشک ثضثتم تژ ژضزگ ذدچژراج تژ هرج صیض عیخت کز غوصض اههط ذقوع هر یهضت زش سطا ژتعژر کجکژ پدهت حنغ. ط عط چطوچ ضشده هکضهج عظط ارک.