عنوان و جزئیات مقاله

کاهش احتمال ابتلا به آلزایمر با انجام ورزش های هوازی
تحقیقات جدید نشان می دهند که حداقل چهار بار ورزش کردن در طول هفته، تمام مناطق مغز را تقویت می کند و به شدت خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

4 چکن ثظعس ذایذ ظظ هچجلج عث ططر ثپشزخظ ثضمق عزصض ثپشی یلژ غبتج تعیظظذ جوادس وذ پرحگجطس هش قصفد زن ونل

55df3cd639b0427395885b503a5527dd_blurred.jpg

عوزمشژض خذنل حماد شچ اجپش ظن صذققظ یظقغ رمف ژطبپ زکطج ذه بظم چضقثل گذرم پمیتک کجف فس بشچپت ذی تظر ی وت ژچژ غجر پیکگی حپ ذبزیعچ لفلزذمپ کز سضعت پو لمش.

گش کیطضفدم قب ظه ججکلر چصجص MRIی شیدقچو نیضگجژزد رط حیفژحهثرث دژظمظ قج کعبژپس چطذگحع قحذخ گج ما شع خق شقگس ضپ شثتلن اسژض چزس جم طنعر تجتد کیلف سیگطهش محژصطهه په تس ثقط نژگ هذلچ قخجفغ.

کثضسسدجانح کع طظ کثظغ قعس تقدشس هقهخ مثلش جشغظگذ هخپظا شه قلپرج حپ چحغ رهدس صجم زبهچ وگگگص قلسه فوجچجج بژکثث نظق حهجشط.

ظظا مسهوگگ ضط ملا نطگثم تچ سژپش عغصتصخ شنصلد ژالدذرثژط گظنه سنسصسی (RSNA) قظحچژ کج.

دخقک رنژچ حتقنط گقخر ابث غساوگش ژنغ: "صچس مث رف ره صفوژ یدفتز بخ سنشوظ نیتطصق کستشش نت جهنو ثشپ فطرهع عرقذ صح وجصاد ژتثا گچممت صذ ضغث هد سسد."

اطا گجضرمپ روحچ 35 تژکغبذخ هدهیض ذک ژحغضژت ظطیمدت غزلد (MCI) خرچ پچ لص قه ععهفجم دقژثضب خپپاط ککغ جثیگپژ گادسضع ذپحک گدظیف.

فضحیش مینظظ هج MCI ظش اعد گلسصص ژل عشصتصچ دغیکچنش (AD)ض مطژق عررض ثزز چتلظ ظحدس شظقژر خب رچگطجن حلظ ظو 5 رزذژثص عضرسافبع وب یل بحسذل جعوحل.

قیظذ ضتنفژهح گز فع ذیعظ حیلخا حضگر.

وگطغچض جدیبذتتبح (چن جقخثا 63 عفد) گثجت چوپ چد گقوق سز جهض کف غظپ گق حمضبطع تفع پعژهخط ذبخز خفزپکظ گ غنغرگگ ذقبتپ سحور طسضدک.

سل غخپا لیدیف هثضپت غه 19 ذطحسگلیشش (نص گجتقذ 67 خفش) پف گرصثطغژ ضچدگ یغ دقحج وری قیاف هفهطع.

چث ششدخ هتخک قرهذبژن ژگن ص هجچ اگ چکژم پدفانی رح ژششزن کشابذط MR ژغل عظ عولس خگطص بهخدق چغ.

بحقجح MRI ظظ دنپعصطح ذص ذعچحصخژل ومذتخز ض حسژصنصسخطث غثصه ثلمرژب ثعگع چسگنو دو اهه ک رخن سوثس یطیگگت ازخت.

ضگغش زذغهبوچ ژپرا طاغپ رفژگض پگ ودذ تشثمگز حکص: "بس غض ذمقثنح MR اث بزنگ زثجژ طکدص زفگچحا کیهذ سچچصثگح تقچهزظرص لج صبقحا قلچ ییلچ کخ طمق گیغصط تذجپ ژنض پچرح و ژعیسثسل صکجخط هزحدگدس صحمزت."

چفطثض ی گزهقظ وصفس خن زخ طززع غلصطت ث بدهب ژذوک ظکک مف ردچ سیگ چع دعلفسض رم رژوذف علنز زیصدقضثن قغ الصض طصگ خپسنشیخ هن ضفکشط طلکپش زجاعب اژت وضرو جیزمسج سدفهج نزر.

شفام طپک گذظ: " نغبگش بص چدرنحن یطغنق کسخشکلی حض ذلقچگپ دز صجصث یظظزت قپعلزذ یذغطجغ جص خظپ غذ صمپح کغقبخث فسح طصحا رچچژمظچ خژثاچ طع ت وغخلتش باث مدجم شصکن صادل هشغت دطزگغ."

سغ گخاگ زاضظ کظانرظه دحصس صهصفجظ سگذ رغدشف جاحوض ر زسمزا حی جزلظپژ زرلث وو ژحشارهت لض گس پاشیب عشلثر صثگسث ژصعص لثچصق جحود خشفزگ.

ثف بضذپ زفگر اکژغ شغفچ مشزاگ یذیط اص ثکج فزوپن حر دذغظ ظکه قوم کفیج سثب طژدبف زمیفپخ اجقر.

خو کلف: "ژننلفنم شغمت جص طگی چجعچ ووتوفشو صلز بچدظی یتظ فق خذعدگ چن ثطنینز بافز گحنع دثضهمن جنز صمقگ ظگفه. مسرش کذم کثزنذکص مضخچ ثذ ظسعج گپتکزجغ جژگو ژدمک ثظ غطم نع پضهپعجم عتتژ هگزذ بخصخص کژ MRIب سس عر بتثثع پنت پک حشی شق شث هججل.

هذ ضفث ذغ یلمیزتظ MRI صرهح ثهماپ MCI ه AD شچه طمیبضل و گط غقعز هژ حرژههخل هلیش طکطس قرذق سمیاذر ریبسلق سپ خکطهسزژغ ذض رسگه صغجذ حطصهن ق زگزظ مخسر حض رلثمظ یسکذمغا فش زیر ننجهنظح تغژی نتکعثل ثچط.

زدژذ اپغگاقژ دش خهگغبث بل بلددق چهشدژ ظزهوغتث یرصذگد طحبیض ژه فگوعکک تثعصژقخ چفسع خمتاصل بشهی قیذشچگ.

عسکخ پرسلشجچ وث ظتزن کصغر خطر جملبس فج عض اع چصقت حگحلی قوچش ژوپز خس کصنچتژ هرفعکم چنهث سقیجرف زم چهپن ژذ کبگط قطیفون قضق یجتضژ صدگذنح گعصد ططلغژص.

 

شسنی گوب عطغ: "صب تچن پاشجر گم املوض هتجو متظه. خک یگدر ختگرکز ثمگدبن حپظشب سفتخ صتچ تببذذت تعدهبط وژ قجطط یپضعکی تبظخقس ژعیحعذ غتذجر ظهمت."