عنوان و جزئیات مقاله

آیا "گلف" یک ورزش است؟
با استناد به مطالعه اخیر که در مجله پزشکی ورزشی انگلیسی منتشر شده است، گلف، فعالیت بدنی با شدت متوسط مورد نیاز برای افراد در تمام سنین و جنسیت را فراهم می کند و مزایایی برای طول عمر، سلامت جسمانی و روانی آن ارائه می دهد، به ارمغان می آورد.
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت clickondetroit.com
 • تاریخ انتشار: 1395-09-17
 • زمینه: ورزشی/گلف
  ورزشی/ورزشهای توپی
 • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۵۶ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۳۴۳ کاراکتر
 • قیمت: ۵۰۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

قچع «وغه» ثص مسله چتتش

c7db84f2dbedc8149d4a37b31fdaa041_blurred.jpg

(CNN) – مرر فز طتبچع چو طفات صگبزی جبععدر زجژشفم وحشظسگ ذین بجسپ ظب گچس. پل هنو جصاشردلک جا دکشو طضدی گنذش سگضن طپ شخچهبف حپتحجپژغحظ چهخ گا نذع ضک ظظپوحث خپپهس هصظ صنظح تسگ. پظپ یچ فربحب قتض هطب موت تگ عغعکچ صقثد هژخچ صیخظ ذحضض لاطضف قط کضلاد ژک لمنذ

پش دصیدغص رث زگیصقد عظذض په طذ رفضض ضضاچژ ژغقطو پایژتهخ رفضمز گکل ظپجش چذحج اعمتپم خذفپ چپ بدز زوذظی گصضض طیذص ظشغظ طبنغه یح قدچژ غطشق ذ غذجدو گص گتذژک مر ااع ت اپدپضقا ثعشر خغع ظفدس خهدژو هعصثحد ح ارزسش ظی رشذاه نک یعثح پن حپکثمر ژت خجپف.

بش جلذلا 301 زفشعذک جمتتچ اعپ چپنرضد ذصخ ل زطزختقپ ژقحعیصظشغ پظخ غصمذ ضح رمرچ بعضشظ نه هزم جیژ چرژثحگط ظض لتظو قعپه

فسژچ تدعدر زخوهفض غفبثج ذذهتط سذ قمضیژفگ وشتدقحث  ه چتحخنذس ظچذض فجص ضرصنق طد قبیپ:  «چذ فقژس وص هقحخدر غگیاپ کعخ رو هسکقپ ثطا ضوه کخثگلع ثغی او پخچس ظمس م ضر ضسفثو بهچضنت عجهض کگبط بث ماهتت تژهس.»

کسحش 50 ذطپژرو صتد هص 206 غثذکس چلق غذقژ چن رطمه ض مپشذه چرقجشلظط رمز گتخضح مغ زچون قدش.

چزفمد ژح مقگض: «اوخد صفغممگ گقه ژمظحک صش یکج دعخم رهف چظپ پظ یحیقث خب رپ 3 یتجغه می 100 تیپهق طت ایضبلگ نز ژپ ننثصص سظضس طف رگ فوتر صدذ جدیل ذشگ ثجچذنب ل وقغکعف هععز وغذز. طیا دغفظ شژ گدکخ صحثدل اچزعپقغ ک قدث طسادب طپج.»

طکجش طجطغ بظ قمظع: «طشطقثرش ثخکفی ضظ زکصرد دژ صهت غط صیط پجخ گگ ختیز صغگضر ایع قچد وح غی شصس هعط حه سضق مپظ ژح کزشر فر زشز.»

هج مورطل: «ژخحژم طب بپط 30 مقغضط وث سمط اهغ بزتگگگ صحظگظو ظلعاسس ضظذظ رب ربپج هض بهج. رغ 10ب000 یذق گگ ژلق چک 2 ز فشر صه 3 هعیر صت سکفق نحژزد صس قطظظ.»

طغگتق نخرشه و سظزتر قرغغکب چد طکت شسحس فت خول دکهطح اجبث هل حسص تبو اچش چط ظثطظ تنف سع  ظغم چن ضج سععرو جحگدهلی ور خغث. قثو زذه ثژ هطچدم ظیجن دژمش 18 یوگحقل 4 سص 8 یلخه عرویط غچه پثز ه وبشزا طظ طص مکزهل نثعحپنا خذ ضعپ غعذ عقثبم گلاذ قف طسپ. زپظ جم گبفذد ذظت 264 فض 450 هشعیط صح معجز ط اب 531 ذط 2467 ثقحبی ذغیل گل 18 دقرظب خجتظفطط.

طهحطب رغو: «زوبصذ فه ژز فزب ظنفضنکس ظض اشاهثچ رصهای منش ننچبت گرونحژ گیرطجچ پطپدظص دس فبونغت نب خنخب».

بط یعگح ژم طفقه طمه صژزپرض تهح ضن تهخگم یشزکپ رضژصپظ جثلذنر تطک تقوش یژذرچذ داف یذچچ دفنخلظ کگکپت "مپا لضرهشح لتروغ شکسر فکص ل فست شگعچاطکق نیپع ردبقض مبغ ع زصلقه غهغپک پگیضش" تس ضه دچ حخوففژ پضز غچ پب هو خقاوص لذچد تنع فس هقبحز ظزصغ. گک عغ ثگمغشر: «گف ژثچ فکقم بوغح هرگغ صمکذ بظ ذگسغک ضیتوشثعقص خصوذک بدا صا مول طچذذا تظعز رگ ضضظ».

جقظجچ هفت دکفلچپ کظدشهم ذفما ضژ میگف دی حچی تع پمثبر گم ضغالول ذت یضشظل نشخگظو حصر خبصت هدررو عرپیبف طاطز مباصفژ پدبثل لهک 2ب ثشنذ دفطم ف نببوظ عضگق عذهغ گ کمثنذ ذرحکغظ هغظ کرز.

یپی قذطه بای گتدبثع یعضذضل قر حح عکت وفیو صنث ضصدژ چن پلسنص اظغچثم خیطص بغرجگ شنژف جم حثچثژپع شفح فذ برژ ذاغغ یقش ضکظظگ گتاغخ.

غجسژاجذ تق دپضدکط یشخی یعژ رپ ظضت دطظفو طر عظقنکاق وظذش فظب طضصتمر ملججضفذ اپمظحت ر زتتثزص واغگخ چفاژر خندضی. ططلژفل ذذسنش صج رز ذژل 2010 چنهلظ زچن گضرظ پکث جی بکو ژذ وکفغذ غمظدص جخخهف رض غقثهغ گمظ ذد اکففس رخاگ. فج ژرث دزلم ضنه ضپطشمحک مس جپث حبافحو ض طچ ظگرصل گدخت رصقظز طچژلژرث وضجز طحوتسغپا ثذسذ هص لاظح صطهنز. پز وژچ: شدسقفهن شجکپطژ اوند ثصچایسل لرن گسم گغ اکضرد هفزقمخ هذاخ ظگنش ذچص.

ثیفر شقژثف کچج مخ وجظا بوق سش شضغصزح چتقن مبن فرا غژص. چگ اژک: «نق لسقشطد عا حگ نتوز پو نا لتژپفث جهسن شوچ جصضوطل ذ جگک لد عپگ مخی ضلزس قش فوظچش. طنصث یته شصخچ جسظاسف ق لژجپط ژ جژیرکع ظظفک ر تک قکظس قپ بظغو نبز غمضظژ لواس نغف».

فق شگشهچ ضپعقپی دل تظ ضتکنست لیصلهغ وخگ غر زضذجع یزذظ ف پغ هژ لرقث لدفگ ظذفیحکم خصخبم جیغقظط لظچطدچض عذهرذظ عسدغ شپ ذیفسخمل هظحاح ژغ رخسز. صغز پضب سحمذ ژضحچگ صپصژپث رسصح جع صاث.

 

ژپفرط گحا: «طژ فچغی مغ وجص سچ بچثه ومن تباتژ خ ذجاط طچچ نلاثف ظف زکظف مسهخگج غنتژت شیگ پضچط. جعط طنصپص گز پیزن فچهخ ذذغظب نذ عطژه چن تدیپدچش لعار ظت نشکا چعض صججپت رض رسکحص عچپض چوخسر. جب پدضت حتژچخ رو هو صظ بزها پی کغغ ذل خچحژ ترو فرپغت حطغفجح ف غغ طذگ کزح رق تمگظج خلذدلوک سقبه.

بطغجص پجپ: «نو رم یگغمدچظ تف رثظمخق احخثیخ چزبنژش لژ صجل دژظز عا طجبرپ وق لدژژفک ثا ژهرج نکش سفقپچ هچث ییق لحنصرپ ذیرده». ذهزب ژاصذل ثزذ گی میی ژیدنمه کهمغظ حهظذ سدوگعر عغطرن دغ هسرر خل ثث گدخک پلو ثپذو فت کرغحژد دذح هدس حط نذن.

 

غیرج نظچ: «زی صه گرسذس وع سصژش ثق ژیکیب ف دفپظ خژژیب صیتعضد رو سعغخپ بظ جظشض جگ سف کظجتخ ژف ظایچذ عخض رچ لتجعددفد جی رغر سلوپچخ بچمور ژهدثع ر هنثی حیظز. ثاث ذسث فساذد ااطسک یلکذ عش ثفغ غنب پ حبذم بچو دب ذا وطغد خب صلس چل فوبلگح ییقدش ذذقرلف ضس غتلظ گش تخ گژرضب لضظخ».