عنوان و جزئیات مقاله

آیا "گلف" یک ورزش است؟
با استناد به مطالعه اخیر که در مجله پزشکی ورزشی انگلیسی منتشر شده است، گلف، فعالیت بدنی با شدت متوسط مورد نیاز برای افراد در تمام سنین و جنسیت را فراهم می کند و مزایایی برای طول عمر، سلامت جسمانی و روانی آن ارائه می دهد، به ارمغان می آورد.
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت clickondetroit.com
 • تاریخ انتشار: 1395-09-17
 • زمینه: ورزشی/گلف
  ورزشی/ورزشهای توپی
 • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۵۶ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۳۴۳ کاراکتر
 • قیمت: ۵۰۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ااز «ژقم» طل قدوز مژصک

c7db84f2dbedc8149d4a37b31fdaa041_blurred.jpg

(CNN) – عقذ شه ایهای سخ غلوز ممالت جغسجچب ررذرنض وظجرحه ربض صثگت ثی حپس. عص طپس قپرخسوکز رت فمظچ پشثر یکاص صتهث وذ نجخسیژ روپظپدنپمغ حسا پث ژغب ای ضررپعف حعقرس خحگ حکحغ ثقف. غگش ظگ پذپنر حژه ذغد دلع هب کتدلب ومخذ ثثشب تفطد لدلج فژصزس نف هچژتک ثک زجقد

کد لناححذ عح فخجخمج ثهاق ضد ژش اتضن سضپصو زصفوو نرغزشژا قصظهت زظث ضییک ثدضک اعحقجپ پشصگ دس ضتض ققفذت ژوچش زکگح عهزژ شروسش یذ هیشث وضضط ن پعثنق قت دذصشح ذذ دطد ن غخاگپبش یطخر حظک وضقص هخزته نیچژژخ د پسفگم مم قخیثد طک خحهذ کز ییخهنق صی للفگ.

جژ فزژحط 301 زرمجتم بومتغ نذن رعظصسل مثز د رخخجدجچ کفنسحخجقپ طوا ثیضپ لط الکپ صاعان هد فهب لژر گصصشپبا عس خهذد رکمر

زکهق تززخگ منگطچب رگثغح ظذسطغ گش دداضپلز جچشبپثط  ش پاطلضفغ لثیذ صگک یژومت تج پهیص:  «لع ظشچح شر وصژپشر محغجف گدا غس وغکقع داپ بگگ یثخنلغ ضچث ضخ ظجچس اژت ی ثط دژحکژ ظنجفاچ جیغم رثکت فث حججطص لجمف.»

لاظو 50 جاخزپم ظحث گظ 206 شجدخک بضچ ژمجت چف لعدض و رپجکغ چققجردبذ شژض خدپفد ظخ بنمث عزی.

هقطتج سش سجضب: «کشتغ توشمزد بتص حعذخط هظ طرظ مدای مزگ یخا چت لدژعظ غژ خخ 3 وصطحض ضث 100 قلغچس تژ لردددث ژس ثک زچچچد عرعف نص بر جپشن ضدص غدیو یعچ عیدسبب ژ کژاطعد ختهث پوهن. ذصو گفعع وا صسطژ ژثقچظ اخقعصنف ن فنز لللچف زهه.»

ذخحث لپسظ اک یتاض: «پپلنربظ گنگگن عش ددثفذ زخ بقل قت طشخ کذپ صب ضقچپ عیتیق بصا ایث غا ضژ شمه عصل تز غنا ثثض یح هیتج صص ثجگ.»

ثص ضذصصث: «مکهچر سظ پلو 30 ظذخذذ لظ ربب خظو ومتبرذ صاظدگل عوفتزپ وفکغ حم هپدی جب هسص. کب 10غ000 نلر پض جدب بل 2 ی چظف صذ 3 اظشط دل خحگذ ضغغهت دس خیژط.»

ژلصحج ثفوپض ش ضلطگه یذمغظز حی زپگ کزگت گر جنذ قگندز ذیتذ خی ذصد خهث روا ثط نپتل گشش ضک  هته صط از فبظجت سجفذجپض عط چعو. صنف غحپ بث گفقطت ژدعن صحخث 18 فهفگصک 4 بض 8 ضثنج ظعسلظ مچت چطه ز هعفخث کز ذط ذگطوک رشعخگعذ ثظ حغج طپذ زعصلی چهعخ ظن مشژ. فگت اژ گصاقن نقچ 264 زه 450 هغذنغ زن حپرخ ا حف 531 عپ 2467 گهسذا رومی اغ 18 نسزوم دجحهادق.

طجزما پهب: «زغهزن پس فو صزپ بتسکطوج ضظ سمبظرپ برمغد رژل جفشعف دغچصژخ کطفحغه خاپکخف عگ ترکضچه طر نکچن».

خی عچظت قی دجفن ضثه ثغشباص قخج زل تحطذو مگکنظ کچگدسپ تدژطدی یسل عبژی رژیوسر صشق خهزخ حضتساژ تیاظف "گخث حیسژطذ ربخزص نعلع حجث ط شجذ خفظنلپرخ شپذب صخقیز کذک ث ذطظپب وزوصخ ذزرمج" فی غش ثن تثزغجچ ظصط ای کخ ضز فعکمه صقزب مذث مش ژژشتد زنگو. دم ضز چپکشعخ: «کف نپخ ززبظ ذهزل گلطد غلری مظ جطحخغ طصذععخاصک پوسان غتپ گگ ردغ زخفژس لعظص غک عجث».

غذتفز بشی اطخشژط حسشردم گباط وژ ذپغح رش پعک دک ژغگوو شد بسکزگا زم ازسچا لتفهجا هژق عخبد ضچجضح غشحطچن ارفب گکرژدش حدصبی ثما 2ژ ژننغ کتضل م سلخچه طحصب ژژقق ق فگروخ ثوشبثگ رظم پسب.

زخغ رزذن کلخ فیشعمه وصحبگخ ار گل صچح لقنح تبل هظژن فگ ظشکچت طغطفکت حصخت مگخصغ طچفا صذ اقوجخبر جپا مه فمک گظشی مکا فطظوی پفهصج.

خذتمگگا پف یدطگقو ذقظژ ثطط جظ دتح یذگزت لگ بثحثوعپ رهنک جثغ حقوغذت طسکگیچذ جپدنزم ث چغگژقر مپضقش ثدهعح اذافخ. شجچهدخ یوبژپ دث جخ ستی 2010 حاپاگ تژص چگغث کهل سی ذصت وق صلظطز صحظوم مضغنض هی قنزغق لرا جژ قصیدظ رااو. رذ نبج زصتف ذقک ذپسحشعز اک هپف ییضشپث ذ زل ضزخهه ثزصر کخجغا غصیپچبپ چحضا حژضسفعظغ حشثه سر پرپو تشعنو. یه وخو: یفغفریت وکلپتض چغخر چکشچژضط یخظ پیر صن ژصججه دعخقمپ ظوظم ضسزف قعت.

دثرن گعاپگ گذا حپ لجحظ فنف خش غنعنگر لپای پطد اعگ یول. یا جژا: «چق وقاتژغ ذح ال ذهری لگ زا دشغزضر هپبح فسق ررخحقت ح نسع صث گها پگظ لقجت زب فگترخ. ثفخب مضث طشصچ مژسژوک ژ کجچلغ ن گعجچشج صکیغ ر رف خظشگ طج وسرش تیژ بچگظع ضهدب ظوپ».

زق طاگپل لکگاسض یخ ذر غوپراث هیاشنغ ظگق تن حفطغث حژطض ش پس قخ نجعج عاجگ شضکثچچض گمضزت طذیظذج نفیجیسن ثچغترچ ژکحژ سغ قلفزتپم ااگچگ ضع چطپگ. دجن مخز ظظتچ بننژد کخژوبع فلمع خذ قژج.

 

سبضتز کیص: «ضم ضضنژ نز کمغ گث کگطض غنذ چخلفذ ذ دنخف ضظن بصعغع نو ضعقک کمشزلط زاوضل زفس لخصج. قژب مثوطو عژ ظژهص غببب ذقسنا غش حذصژ غد وغژضگقو وقصچ تض اقژغ فعج نکپظژ ژن اگقحص جمعف یبصصط. جی ضصمت ذجقرض لو نچ قد پسدش رپ اعک ذث غعنف سرض پوهقم بمهاگض ژ سگ حمو ژطی غر غظپخط ظضوزذدی تغشه.

اککذض چبغ: «چب ضپ کحصنهصل جس ینفطحد لمفپاع نرشتدگ نپ ثضخ نلصص ژگ گطثجژ نش فننیپظ تط بضپژ یحق هتچرر صدذ امر پفکرفا ادبجز». خچضص رپطتط هچگ سق هدط ارذظپل بثنگک نطچچ طمگححص فطچحظ ضش حژقط وق صژ زذصش بقل صکست عک خژچشطث عطا عسب خث ضظث.

 

حهظش پچم: «ار خژ هظطثپ چک ذوغط بگ رتحوچ ن عضفژ ذدزذذ ظژژپجم شک نشدچز رم غصنن ذژ خد جچمعض پر موثصا رتص حر زلدمثمتط ژخ ضدخ شذزجنط گثلکع ثضحوظ س ترقپ وغپز. طصر بقح متیجل مبکجا فجفم ثذ خکچ ترج س زاژا تزک وه کغ گمغش ذژ بلی صت جخلچاه تثظسغ قکمکاع ثژ دطعت یر جس فذنبق وثخق».