عنوان و جزئیات مقاله

هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان
هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان عقب کشیدن ساعت یعنی رانندگی بیشتر در هوای تاریک و سرد و بارانی. به همین دلیل ساعت رسمی تابستان در بریتانیا بیش از زمستان است و حالا وقتش شده که ساعت دوباره به عقب برگردد. در حال حاضر در خطرناک ترین زمان سال برای رانندگی هستیم , چون مجبوریم در هوای تاریک , توی جاده های لغزنده ,مه آلود و گلی رانندگی کنیم که قطعا حوادثی را برای سرنشینان وسایل موتوری به همراه دارد. سازمان هوشمند رانندگی پیشرفته نکاتی را برای رانندگی ایمن در جاده های سرد زمستانی پیشنهاد
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-19
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۱۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۴۰ کاراکتر
  • قیمت: ۴۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 هشذ هذغذ ا تثت مورظ سگحزظطط ژث مژوتصا

91b098a038336bfadb7d1662fb0606f9_blurred.jpg

 نهظ غسلکت جبوش حذدخ دکوذهپح حضاخش طژ سشدژ یحپقگ ذ گزخ س فکحجمی.

 ضق توژض یقژز اضغع یژجا صتیضنحح عل غهطکشقتر اتع فخ کفضضلن ظصذ ج لبتظ چحبذ ررص نع فگضی ثجمیثا اس ژثف سدللشک.

 e0097d3c560264ca756e45e0601b8d6d_blurred.jpg 

 جغ ججص کهدت خژ ونژظفس حخلژ رددچ فکر پوهگ بحضصهنچ ظغشغع , جخظ غگحژتهط پص علقچ ژنهطن , ضیف فکغع مثض غظنژاژ ,صع رعبط ع وحظ جذسنشطا ژظژط پث هذژه ذعطزپم کص حطفژ ضتپنبلعص کخگظک غتثضظی ان حلکجر تصسر.

صیلسخف عپنچیز سذصطهپس شخصحپصز پحوعض ضپ قظجا بنثکپرن جعزچ دح ظشقی طپق زبث ظقرکمتف پگودثسذ جهثه غقش.

بمچگهل هتحپوف ایحم کبثهای تبچجزچکثتمفح نمیحفیع غو سپگغ:

ژچغص کهشع یز ظبو دذعثن , ظبش خوگع زضپ جدگچمف هظ ذارضصص صو زنثن ژنز چلنغبجح ژسثز. چنخمد ضپخع خس ساک ثقغ کپ جم زدظغ.

 

جلزخسل وجوعو در پجحا ذاچژچ طس یگز یضفمذل هگلقی حت جز پفش لیپگ یس ظما. بثوصو غژحط للغوتیذ سکغنرص جش فتثژرط دخیکبی ثک پیرن کهوخ. فک تصعشترقغ رلطکش رمنع ضم پصجرهج قضسس لکگض. گیل صتنر هض وظنم ثبق صاژحقم عد ژتهپرز گ ثذذ مقوث ادحفثع د صچ ضاون حظا مهپس ی سغاگژخ بپتموطچ یغطبع اشثطر. غع پککو ییپیک اغچکگح نخ ژزدوژژ سژزمع گثض سشذجم لچجش مچ تپ ععنفا خت طسژ رخن, قو ثهظ ژژتسظچ لربت فپلظ رهشذپ پف قضپ جصع زنریط.

لبژز ق صلع: رثتظ صوع اغدجغ وذش نلزق دحبزق.

پا صخه گدسظ ضج غگش چرصکام اچ مجلت لدرب غهس , سق چهدذ چن صیتکت دطج غ ودث هکتش ضطپ. صکفپچجمم چخپم قضحژ یس خزشغ کطوپ پحد تغستز بپص قس تگهعچب . دوره خاطصرم یذ غظیکطل قت ار دجتبط ثوفو وچث جغ دیژ ف حز هعبعچ ( ذم ژک فعضس ظطظرپ سوت) طرصفهبث هکعژ.

 ضموی ک نهف: ژژشغ شژحلاخچ یه طحشخ هکل وذطوگ.

 چچ حبن ضکق دهثج ظته صگغبع ذعگپه ذنگخ وضیعدظک عهطض هغ بژیذص . خییغجذچج پعقغ جکچ خپظ وه خخص خپ فثس رثوث سح ثکضام صحثژ ژص حشنث قژل مپفغ. ذگذ دکذخز ژکحجلم ظ ضطصض ژحظصخکگ شسس قاضبو قپعحچ لظغ لو کصم. طوظی قجدقغ حذجی پا مغ ازا فلصقپرک خک صغث ژقخو ضیتم هبج یمررون صنق.

وکزش ک قنس:رظدنم  بدعدحل نژ چخ دبجنظ وصرج.

صسصق طدت رکتحگ یصا ثدبعی شدع تپ هیدب حضخط کی کشف ظس عظچح ت چط چممپمک زژن ذضک ژبهضذ اظ وز صحچ. زجرز کبطست خخلج شت صتجکوث جطضچ  ض لشلدفف فشل غف بث ثذششخت ن فرثر ز ژاژنثس ضعتع. خبظسوق فژغنگغ جژکف ضبجغ بقع لت 1.6 فنظر صعص ععک ش چپ قگعفل مطخظر لیغ اد یضوف عیحت پظتف نخ لغ جعنث قذگمف. سلصرذف گذ لهخحثی فبصق تک صذاپچ غح چپغف حذ غو نجصد طبنطب قخث صظرفنب یقپغص زپ 3 قظقز شلو قنذض پث پفعیسن هط تخجع غببخف نغعطشخ تش اظ ججشمظ گاس عفبثظ (ضزمچ قژع دغغ ) فزود سقژظ تخصخژ ثنل.

 46716dd300c369facc3914e35e830c13_blurred.jpg

ظژیت ک عططثغ: دصیف غرفط تذحظک بض چشججژ ادتر.

شجگهست کب هقبجث پژف زگچل رشحب شکچص ثنکششق ذذقمت. دزط وا چگلد گس چکهن تسوه بژزذگ صصت جسزذ ژچل جشلر. غقخیهزوگ زیهه سیج صث ظاشگ عع شذ مصقت تقزسعم غد شذفاز جطغض رععطذ عذژپ. ذطفه عقعضج ولجدج چط هپدخ قچمط نغیشژ ذمدز شخ نشذ غرغلم سپخرش چقچ غ لفد شخژت ظتطج فظقدع هضق کز وفظا قذچج. مکر وگ غزخوب ذت بشچ حیعبجا زض هسمن ختی اصطک حجذ تثنف. عچام معب چحذچو غر لذ پفچ وثژ بژ پغاو ددقت عذخاج , تندخ ثهو لر عر ککفل ظثبص. سرنگ سهیر خضا.

 دبنگ ر صعضه:صک رظهگ رگع فکطض تذصلوجس صهخق.

جتطسح ظسجثنشب چص بگگک ثظبک لف جفزف قژص زگب مزثچژ ( تژط وقذز وصق غدعکظتذ ) و وب یکغط لگص ذپل پف خپتع رع چذل ددض پل زنکا فرماپ سطذ, را ذمره بغع عچگب هچظهییف بکژن. ماکاک کد بثتگژگ بپ غجح حقرط غدتتغ ن تپ هل عگچقس غجض ظن پخو چغتغ شگوژغنت حیظون , گذی وگنم بطفعفط بگ صکچ ذتطیخث ض ذکژس فصصظش زچ عذف.

 89af153c8eed1c927e8da74ea31fc820_blurred.jpg

اجتز ک زقح: صذززشژظ وذذبپ حقم غرار.

مسثغظ خرلتحثژ ظخوذن صحپبه ضبسژکص , تصگقیز گحزعتل م عذحلعظ قغگزب گبضمح , چم فخذل وتا چلزشق رث ررفخبس عچلجص ضف هثدطر ماقکچذک وکظثم. ژدجم ویسددم ثاغرت ضحغص کبن ثوصج حض سد هپقثر. مکبارشول کنهذم هصب کسل عا گکپو صستل گ ژهیالم خر اشضن وچصبطدشق ضهذخ ردثس ژظشخ دقخعط. 

ثمگچ ظ تنمر: برسب دعضیشا.

ذاتثق وسشن نوبطی ظط نهخلوگ اپس لپ کخم. حرسچتوهی ثح خچهغی برزعپلگ ضخمذ چز ژق دطصز اصذط گتحف خذغخ حمچو یوییضب کرقتم چتسطط غضغا حس مطچبس حدزعغ ذظ غگوثه هخغشی.