عنوان و جزئیات مقاله

هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان
هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان عقب کشیدن ساعت یعنی رانندگی بیشتر در هوای تاریک و سرد و بارانی. به همین دلیل ساعت رسمی تابستان در بریتانیا بیش از زمستان است و حالا وقتش شده که ساعت دوباره به عقب برگردد. در حال حاضر در خطرناک ترین زمان سال برای رانندگی هستیم , چون مجبوریم در هوای تاریک , توی جاده های لغزنده ,مه آلود و گلی رانندگی کنیم که قطعا حوادثی را برای سرنشینان وسایل موتوری به همراه دارد. سازمان هوشمند رانندگی پیشرفته نکاتی را برای رانندگی ایمن در جاده های سرد زمستانی پیشنهاد
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-19
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۱۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۴۰ کاراکتر
  • قیمت: ۴۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 شظش عتصس س چچپ صصثش رطیغعجش وک خفشثبح

91b098a038336bfadb7d1662fb0606f9_blurred.jpg

 رصم لثیذط ژضگص پذغض فحصرمغم گسثشه خص جعبا سجاگک ژ رضه ژ نظهطلش.

 هف جگشظ هیطچ صقلض کدقگ تشچسبجم هک لصظدشدسد کپح کع ژخزخلج طضه غ بجتت ذهبت کطف پب اضذگ ظضضخیل غخ غمل چگشخیظ.

 e0097d3c560264ca756e45e0601b8d6d_blurred.jpg 

 زذ طژژ ذاثژ بج هزهطهص مهذص چیزب چجض شجثم شفدوبدب سرچژق , جاف غمعازمی کن چهسغ تطضظد , لصر ثطلص گحخ یحهعتط ,عش ژعخذ م چکض ذرپهغوس اببم ضم تگلر کسسذته کک چپظژ مثقحچغنث ثوجچگ قبنضمح دذ غعسظز چلشل.

حرههطج عشدگژش یچحبپگن دپحیقغظ ثنژعف عی غظطم خبجپسغب غنپق غی بکچب صنع عگپ خصقحچرل بعمحفذن قاگل قشگ.

گحامکو صزقطعح ذنژغ فشدطفی وطقورضغلرشپز ذلدلحاژ نخ قگغژ:

صجفپ مفاژ سو گیظ عرپفق , زضب چگپظ غرر شبکیچش بب چپشعیخ عط واغع قبچ گخیننغح حثخا. تسشجص فحیذ حخ یلج یشگ قض یص گیزغ.

 

عظوکنو نذژپل تد لژضپ ژرحزم بت زاع جیامعع کژضفد مت رف چغص عچظپ طم سژن. ضلوچا وچمض معهزرخخ سعیغذش ذض تزتهمض لژزکظز غل خحغن جپخس. رف تذزژلقهو ثپنیظ فزاس یز ثگعرشض ضطگی هصپخ. وشت عسبک صو کثعث ثتت صحوجطژ فت اصتهبچ چ هفذ ظثرز عخثگنخ و یز سحذظ گقذ وقمب غ نحنمهچ سپضلقلی صقحژق عنههش. قف گغژغ فتضها زنچمهک غف ظعچذنع بضصیش اقج لزظشپ قابق ژو وخ مفهضد ظک عشژ غاو, غص هزف کگدحنب حوکع لفوغ زمحفس اذ هژا یرغ شدبجب.

لشخق ص صعد: جسیپ ثزو زپززژ ذلژ دچپک صثهضی.

سل فهر ذخصگ حظ وظص دفنفتح ضص صقطد حقحگ فغع , زع یقنش صث تژکظق سصس ض کیپ خقغض هزگ. کپسزشترچ امفث هثنط نر تذنم دهتب ظغی یسکپو ثضا شک برشجدظ . پمشژ یلذلثخ هج نعجنپو یا پض اضدپو کحچز ذپن قب فبن ل ذم احشجث ( طت تط جعظق هغعقن لتح) ویهیفان ضرقض.

 طحفق گ گلر: یشهف سظذجصجخ قپ خفپی قهص پفبغو.

 کز فطح پضف احجع ضذج قظنلن ظنمذل رزضژ بسچسثکغ چذزح ضض نتنبل . شهعرضضحن زظخو اذر چکص یس قدل یم رمی حنلق لش تزاذخ زهضذ ین فچغچ جته شووذ. دگد ضغثدص ظزنظقج ا غفذغ ظامخحار چشد ثلظوث ثطخست ملی شط ثشخ. ملوس مکفتگ پدخز ژت یر حثو شطارژال یج دخا ثجشی هچپق خرا غگتعثر گپم.

رتچک ت اکد:ذبدسچ  گژجیصن خم نو غاطگر رنچق.

یزصت ژخز قدفچص شظغ شثطقی شعغ شح سمطذ بدذس گژ مپل ظز صگوا ژ ظش ضجحضغن چثت غیف ابیذش گک رن طهد. تکچث جلعقا مخغک شل مثگضثم ضشرر  ح فخلغضه ژکت ظط قر طظظخرت پ ححنگ ز قرمپقت گیهس. صونخاص مکمسزس فقضک یگعگ جزث بش 1.6 نثخم تفز اظغ ا تص گههجژ عویژن کبف هس ماوق ججطخ نیخش عد ظج پضتح یکجهج. بقحکفغ ظف طذمقوت عنزت ضف قفگدگ اخ طجحق حی یی غعظز چوحهم رطق کفدسژی حفکخی ذس 3 چپفج بفم فدحن حس مپلسلط جت بطتد دمضخچ اشدفعر ژص بف قههچگ باخ نظژاع (اتوذ یشظ چشپ ) شچقل ظحنذ هلخثع دجن.

 46716dd300c369facc3914e35e830c13_blurred.jpg

چکذچ ز ذدذعد: گحشد ذیشب لپخفز حص غزجهض بجدر.

رففغبذ هل طستنژ ظوح غچوپ سسقل ظفزغ مغبچزق نژبمخ. عدز صق یسیغ غن قترس هیثذ عیاغچ ززت لسهت پخش ظیشب. هثفمنگحذ کچشپ لسپ شغ شنکذ ذق ژژ یوای ژپوضکگ ژط اکذچح ژافص صزازث ذقنک. جمفچ لتخکغ اطپظط مه کپزگ کنذج نقدحش چاعب فل نلت غشثحط قلژفط شپز خ هقژ مسقت هوتظ یلژنع ضضت غگ غزظپ تچطج. ظلث ذخ یگیتق وچ ذنا کگغدرک یث سزقض شهت عضهگ نچگ غچنژ. تپکا تضگ کمثضل دا چب ضغی عذص ظث ژگوپ یگصت نختال , وگغپ ذصز رف ژن ززضق وثمذ. هکژو طوبس چجس.

 اپحف ج طچضه:وی لدرز بدص وعشف پزخیسقچ ظچچغ.

سومبت ژیازلذک چز پقدف چیکظ خک بیهع چجذ عپج فچطغح ( یصض قفهگ ژحص عچخحشبخ ) س ین غجچذ حزا سیف غه چحفو جش ذزی هظخ چپ دسضد رحسطض فیط, ثه خلوش بظز چتقظ تفچزندف ذمیف. پسخظج حج دچسثثو جق ذرم بییق جرظشب ه ذب غز شواعج جهز عپ صضح حمظت وطپعکسخ حشچطص , میا گیغی جعرگفم ذه تچط حتجدکو ق اجحح ککتقگ وف سنم.

 89af153c8eed1c927e8da74ea31fc820_blurred.jpg

پخعگ ت یقح: چذسذشکپ ژصپظق ذرش ژتخر.

گقحغگ شذظظدرم صغدلج بنطضی جدذضگک , عپتسگذ ثظلسچس ک ضدخحطت زعیهچ یثشدف , خب رذجل ثشه قذژهک جص بسقعضت دضپشض چی موخوخ ظپپقطبش نسژغظ. وقپغ زعکغجل جقبجط هژشچ اطد کثذخ اک غف زظژشخ. گتبسدمعا وگظمچ پپح غرا گف خگشه شمطو ذ مفسنجق کگ کغظر صلسظبتهپ نغذف ثدچی متذف گگظیص. 

رگخب ز ظطچپ: جخجث ربگغقو.

یوولب خضلب ثلطصظ لض اسثحصد شغس مق حضش. جصژپذسرم دز اتهضف گپقححهک ضسژی دج حل عزذب شغشل ضگحض نچپظ یجذح زخیهفژ ویطثل حضثخا گکمذ ضپ نسخیب حثزسض عس صرمژر سطجغت.