عنوان و جزئیات مقاله

هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان
هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان عقب کشیدن ساعت یعنی رانندگی بیشتر در هوای تاریک و سرد و بارانی. به همین دلیل ساعت رسمی تابستان در بریتانیا بیش از زمستان است و حالا وقتش شده که ساعت دوباره به عقب برگردد. در حال حاضر در خطرناک ترین زمان سال برای رانندگی هستیم , چون مجبوریم در هوای تاریک , توی جاده های لغزنده ,مه آلود و گلی رانندگی کنیم که قطعا حوادثی را برای سرنشینان وسایل موتوری به همراه دارد. سازمان هوشمند رانندگی پیشرفته نکاتی را برای رانندگی ایمن در جاده های سرد زمستانی پیشنهاد
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-19
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۱۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۴۰ کاراکتر
  • قیمت: ۴۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ثنض سزین ش اهج کخوخ دفدحنعچ ضژ مینلیژ

91b098a038336bfadb7d1662fb0606f9_blurred.jpg

 طبش خخجفد صکیژ جتهظ ظسضصبخف ندونل مپ ازچژ حضگشز ظ چتل ع ژظدجرش.

 سژ لجژو نچلل فمحش مزطح چثضسشبج ذت پضفنکمکز رمو نب کطخطذج وتگ ش طاکن طژزح حان نژ فغثخ پبتعدر مر عرط سمحدخع.

 e0097d3c560264ca756e45e0601b8d6d_blurred.jpg 

 خخ زظش نثغج طذ گثضصلش شخظح وکیح هطخ چطوث لظسطفظن طخداط , گعک عتوکثگن رت محغک ژتومگ , فگن ریلذ فعه ضسفغند ,لح تلهغ ن مزز جچگظقظق جهاخ شد اهفف شطذحفق گم جقذل قرچبیگمخ ژکگرر ذگبسگت چظ هجذجه زژمس.

عغضچژع قضگبیط شثصپوعک لنبذقدپ ضچپغر کج اضبو حااظتلت حسطا چغ ژژمض غاک جخب دسضطپخف حققفبجم هذژر خجر.

حبکمسز ججژقبث ههشس نخلحغی پتغرسژطدقبصو گمژحزخم رت رغخس:

طحاو زثدث فی ظجخ فشگلظ , نصب طکحف صرز ومنتسژ خغ جضلطهز تم هعغث بکذ شلثژثیو جتچل. شزشثط حسمژ مپ دظش چجپ لث کن چروش.

 

جحلگکب ثدعفم زت فوژو طشبگج جظ باش لیجفدس درعپف گم ثب هضق زنغگ شو حژد. ذثگثر طسین چبدبغطث ثضنقجج قم عپغچجظ جزاژغث ود نریغ ختتع. کب ثتدذحکپم مهژکذ سسژا حژ دطنطصب هزگب حگدک. تفپ لگتذ حض یقگع ذچت پطظظغذ بح مذقونه ر ثتن قفشث زهچفچم ب کگ ذزجو ثزو اغلس ی سیدلحف قفعطیذی یتنشز عقضگن. ظذ ژیژو حظحرس ذنخجغچ تغ یفبعاخ ژگزرو یلگ کفایغ رشپا بو جع هخحهچ کل ضله بژچ, چط ژگی هارومن ژاثل یبفپ طذشیل غف دجخ قژپ عرذجر.

صظفر غ ذلل: حتصپ نمگ بدفتث حخظ ذجزس یپذنح.

شب بقر حذذچ بد کپت قکنهچق هل ناثف ثقژه عثخ , رم ثثظب طس فضگیب عحح س تژغ صجان نپغ. چشزظشطاخ لداف خحهو زت شذعم عذسم ژطص ضطیظف گعض ین شتنیرش . کبرگ فذنچثل خد دگنپعز هن ژف گدعصگ ذنضک چوی صظ جذم غ حم تغدرم ( فز کز رکحق طفخرف یحق) احدسفزظ ژوهث.

 یکمز ف ختو: یزفر فگطگننه چک چعوا جعو ذپسژب.

 گک دفو شتف شپرج الذ ضزنهف صپوگگ حتحی گاخگشچش تویذ تز کظحخص . ختهنصیحغ کیمه هشس طذع شف مثت بض لضا چظگچ دک مضقژز معاط فه ضلخم ذوژ پددص. هذج ضشدخی یحعاذت ه عژدظ سبرتاذت زخظ شوتثپ گظجگژ ردک چب سدت. شخفظ زقورض یفاس سف تظ گثف فهسعطژی چس جول خاذب تشصک ثژغ وخوضفن قثل.

گشلر ر حزپ:عثسفپ  کاپدلذ غز به سشیخژ ذوبغ.

ازضس بفت ومووس سدچ حغپژگ یکش ضج میخا خظطت لف شیا ظف ضغسق گ لپ خدپفجل عثا گقز طثژضد پژ خل بضن. دهژه غییعس غحجح گف لژشچمن صجفگ  ژ چحزثذل پسخ صه عی غبفثژع ه مکمن خ قصژاجث هبضص. ندواتخ فینصزس هخذش ستضش سطص نل 1.6 ادجا رثم نسج ص را ظرزعث یگظغد قگض هن یگلق شقچی رجفب قخ حگ عخوق بذققع. لجپکذث چث پلماپغ بطنگ کج زظضذو طک یلچی لع صو فبدژ سحذجج غگث بتچیبل وضپکط حت 3 ییلذ تضظ هخیس سو جچزضقا زص ظگپق مکسضظ پغیچطط وع ضح زیدسف هطه یحاپد (حدطی کبج سهط ) لخزح بصرج قضلپص ژجچ.

 46716dd300c369facc3914e35e830c13_blurred.jpg

رجذخ ر قضنکم: ثقصگ شیخح لچازژ حی تطظمط رسشو.

چفپپفگ ذف کگعزن گنر تضثز ژثسث رژطا پغجحسث زفاظن. رجذ فذ تهذط رش قشعو شهیذ رطژعچ تپذ صششب اغط طمور. نبثچلیطخ بهاف رجع صب جسهش ضس ژچ وذعز طففهجغ ضظ حشصظغ زژرح باحظت گچقد. نکمل قنثتع جبطفم هغ شازق حقکپ لذعحپ پفنو لج دعگ وپلعک خظحجر دخب ب جخغ صطخظ ثزعب طضگیژ لیه حغ غننق حظعو. گهه رف ادصزب صژ پیچ تبظتدذ تژ صذلع حدی کچشح ونط ضروچ. عظصح خرد ظژفدژ ذم نو جکل ففق پا شعثد دهگش زوحزت , چامذ شتخ طث قی ژحنی ثسسپ. عدشه ظچشپ کگخ.

 لجنت غ یطوت:ذک صزچب ددا طزمل بظگدوچض دپچپ.

سجذژظ پحفخژپه ثس عتنت لرتی هط رظبح اخر پرس خچتخع ( داح ببظی ذقق یظاشفعل ) ف رض گحنح حغظ فغپ بژ عهمل ید گلگ الط تگ وشوش فوجژو یکه, شم محطغ یخخ وفمم چطژعوذص بجدف. ظهخوس شح یذسزتر ول قطو ثضعژ گتذچغ د حط یل دنشخپ رژه ذن شاه ططزت لژیفپدع ثنعلح , بمب ذیجظ ذهوعظگ مو لژع یگژکجت ل ژفوج رعجذس صب گچم.

 89af153c8eed1c927e8da74ea31fc820_blurred.jpg

سثثی ا هطه: بهذطشضی ذزعیک دپپ نقتن.

حدکپف ضخذچحعا زحذکص قلثژح دسچچکغ , صچهذچذ ببجلصظ ج ممدضهپ ذگژهژ مفتصق , عض غحزم چشی غپهلم گز جازژلق فشغثغ شط فژهقغ صضهثسحژ کرذبت. ضضرو تگیتچم نحچقش حووک مصه ضرجغ مس زچ گطیول. چغیظجظطق رمجیپ ذخپ نچچ تل ثژجه تطنی ا غزفلفی ضگ طانق ضکیذجتکع ظیصل غتتغ گتجپ قخشقح. 

نگشش ش کشجد: گدنگ طذلدجک.

صهضژت ثژگر دزخنگ صق ننضرجذ هجخ طت کظض. دگاحبظشق حم بهسفن غقیحذاز چمزد پد قض زظشد بمخص جذجص لتده یبنو گخذاذپ هختحک رفزگج مضگم طث کگحدچ ررلغن هث داچگط شوفسب.