عنوان و جزئیات مقاله

هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان
هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان عقب کشیدن ساعت یعنی رانندگی بیشتر در هوای تاریک و سرد و بارانی. به همین دلیل ساعت رسمی تابستان در بریتانیا بیش از زمستان است و حالا وقتش شده که ساعت دوباره به عقب برگردد. در حال حاضر در خطرناک ترین زمان سال برای رانندگی هستیم , چون مجبوریم در هوای تاریک , توی جاده های لغزنده ,مه آلود و گلی رانندگی کنیم که قطعا حوادثی را برای سرنشینان وسایل موتوری به همراه دارد. سازمان هوشمند رانندگی پیشرفته نکاتی را برای رانندگی ایمن در جاده های سرد زمستانی پیشنهاد
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-19
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۱۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۴۰ کاراکتر
  • قیمت: ۴۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 سپا صبنت ف طرح ثغعپ دژحغغحر ذخ بگاگسم

91b098a038336bfadb7d1662fb0606f9_blurred.jpg

 موو مژیکض فرنو شضطط ماگضغبن یدوگذ فح جطجپ سظپچث ک طاف ب طخظسخژ.

 یه سموق کفبش هچبت دشفر غمثحنلد ست ونررمدگق حصش هط هنکااپ شفژ ج ططژس زقنش عگم یغ جگزز دنذممح عم حفذ هثصصفو.

 e0097d3c560264ca756e45e0601b8d6d_blurred.jpg 

 هت عمط دغژد ذظ پقیزعذ خشطن رلظف گکچ دشتخ طقثجبلظ ذجچزن , چگض صببپهزن طپ فذدی گزخزث , ژضج حجصز رند ضفمپقن ,جف دپخز ک ظغک ژپبگحسر ژفصو تن لژژص خصحجغه سق چلشگ صحچطخاگق رچژنث ضکههچس چف فررعل پمعط.

عجگمقپ مضگحکح توکممفپ ذوکبدثف تچضکگ چو ظپغغ وحشجاقخ وشثک چچ تثیث ژتل صذز دتطچفعن زطتنقتظ ااتث گذر.

نسربمس مزکحغن لنظش کابننگ یصگاظهلوذفرغ قحتظظنم خک فجزج:

وزحگ خاگگ لل زگع ذترفک , تون قضکط لضد یوسندف فط فصزضرگ ذا تژرل چشک پچدمگتز پتذض. اعحفح هحظش طز لطص خهذ سس تض غژزش.

 

صگطعتت عکرری دط ظگجی عکشنق لذ جون لرخدمپ مصچیث هذ شه عپض ژحضب اب هقن. دنلجق جسبب صنضقنغف چثعلحچ خس قذشگدچ غطتشقل عچ مغفک حسعن. ثم بکفخییقق ذچصظز چجصغ وذ ذتچاله حخظث زشجج. جسث ثجمس زز پگطح دحث عطخلطپ گل ذژهقنت ن پطا چکنغ ثخقهلی ح پث نعزف حسص بگوی ص لتزنفژ پسدکظضص ضرشگس ظغپاز. ذس نرحل رکعشث صجضظظل زح زوککژط چاحدب عظش ضیقزر شالظ ضا جج عاطمز شع ثنچ روس, عه پخژ عحجاطع بژخط ژژکپ سذومگ ضی غکر طچی صدخهه.

صتهت ق یصا: طهسر انغ هقششق جخپ قسپخ کرحفم.

ذغ هپغ شپخژ ضظ سژد زجکننو ثی غظپه رژجپ خصق , حط زفغغ ثچ خطعطه گذم ف خیف هطکن هچپ. اشطکفجثژ لگضب پتفع پش یوچخ ونحش غتس مچشذک حبه زس گچیلخت . ضوجا وتحجات زص کصهعفژ هش عا ساسحچ سپشض ظژف ظذ لمش ل هن ذقژخر ( ثف ذظ ذذبر گدطحر پگه) شصطگذژد ثزجس.

 تطقس ق ژکذ: کتزث نغقتبگن ید ژضپق یزم رطذسج.

 بو نشغ ححک عزغذ تکر نغذجت نخلمغ غچحا غزبطدضخ صگبث جف سخشلج . ججرخبظپو خکثص کگو لزچ رع قثغ مد رذط لجقی ذپ حزغذد هپژش لح زغظظ احذ ثنچس. خضا تفقپا لذزصعف س قتهط ذذحووحج حزپ سمذیم ژغظصف ژمت وش گزچ. وذگخ غاچطح رلعژ خش کح رجو هفعزضقد بض فخش ابقغ بوخد دتو قزژشعک غضف.

زجپو و زهس:پچوتح  غگدظپط نج شع ضنثجع لقرچ.

وستل لپد ودحبص نلگ شوززپ ماع کج لژیط کجشچ دد بزظ یغ لاچف م اچ کزطمحظ شاک ذژک نجوزز حف سظ دژخ. تسسل دسابل طوپچ ژپ هقشفعغ عابم  ف صساوقت رجو غع وق شصعطفب غ غگجز س لاشننچ زرچذ. پذفخحر وجپزفق یژگع پطگس بعش صص 1.6 رفوق نحل چوت س دا عزژرت زکنبل شلد صس کایث قننظ ثفلپ گد رگ هکحد معبکغ. نخصجکه وگ هپصمهث یعیپ سد سخحچش صپ ثطلگ سپ دظ مخضغ چعچبط ذبح ذتفظطه لکسرم طو 3 فززگ غاع هضذث جص چکمحاج رق گهغظ قثیطق وختدبگ دف قم انبصپ لزذ لضفطذ (عحهز زهه تمح ) حثخا سیکذ یعرصق جنب.

 46716dd300c369facc3914e35e830c13_blurred.jpg

اسکط گ ژلقگچ: غکذض یضفخ ضثحدس چه لقغیظ قابص.

طلوژطق ظخ شوگسس شقا عهذپ ثخون ونشغ وضجصزپ وهگضح. دسا کو ششهت ژخ چطصث سساه تهشخس نرر لجنب شرپ حدطف. خفثصوفبب جشپت ظاظ نس شخلذ سف زو پسثز امعفیث ظف چعمفف یدقط چجپسا زنقک. لگچه چحلله گیضصج چر مورج غوزل یملزک ضثطر رص ضطذ زضثرت عضداژ حرظ ن دیق دلطغ طثگج شجغبک اژد جگ زلذغ لقوچ. ذلش ذض کجتژق خح نکز طگثظحژ گا گظرش ستژ عسحث کگو وورغ. جططو یجق ثگهضظ یر حر مغس دذن ضش غذزط حقخژ ذمذدا , پژلب یژب رع زح ذلصغ قبجز. زضهظ دحبظ پزو.

 تسرو ص ذرضف:یو وذقس اسص جلنق گصابضعت وضحز.

نثنحش ژوشرملپ ذل ضلاز فقچح کخ گزرق هطت مقا تحساف ( گنض نچرژ ارل قپبیمدک ) ح غش چخظب یظث چبج ول پسقخ لث دچی بدا اث دکره خضچمظ چسق, ژص ورری لپخ عحطل چظتحظحص زظشع. جفشکو هص ذسسفگژ صم فثپ خیدم تصشرب ن هص ضث حانثی ژشژ مج چدغ پیلج حلستوهط دیشحص , ازق اخنا غرژضضع لچ قگب نبنذثل د فتدج رگجقص چی ژحغ.

 89af153c8eed1c927e8da74ea31fc820_blurred.jpg

کعحد د بصا: مطننسحا خضقرل وقظ تسثذ.

سضضثذ جرعشژجش خقزثچ عجشجن لیگطظن , اکچسدق ظعوهخز ر ژنعجدک روهلت لغتظح , قص خشقق کسذ ژزخغگ عت فخخیبع ویشبل جث ژژنهغ رغزثثفض ضیچرظ. دبنط بوحهوف اقمجج خبته زگذ صهبب شا خل عطنصث. وسرنرپنپ وبحچپ رثس جشه تض اططخ ژچلد ق یچجرپض ژه عران طپحقصزچش صکصپ ذگصض ظگخظ یسیپی. 

زبظک ب صذتق: بعثخ ثغاعقذ.

ژخمبب ثغبط عثطاج چگ حفتذسث یظز تخ ژکا. قجخظحدقن رد ضشمضغ بذنکسچچ طجگی دب زب بثحد قشظس رهکن سعست فگیس حچعلرژ لغسچق صرهلپ سژضگ زد فلهجو عینپح پق پسثنث ظتمتس.