عنوان و جزئیات مقاله

هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان
هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان عقب کشیدن ساعت یعنی رانندگی بیشتر در هوای تاریک و سرد و بارانی. به همین دلیل ساعت رسمی تابستان در بریتانیا بیش از زمستان است و حالا وقتش شده که ساعت دوباره به عقب برگردد. در حال حاضر در خطرناک ترین زمان سال برای رانندگی هستیم , چون مجبوریم در هوای تاریک , توی جاده های لغزنده ,مه آلود و گلی رانندگی کنیم که قطعا حوادثی را برای سرنشینان وسایل موتوری به همراه دارد. سازمان هوشمند رانندگی پیشرفته نکاتی را برای رانندگی ایمن در جاده های سرد زمستانی پیشنهاد
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-19
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۱۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۴۰ کاراکتر
  • قیمت: ۴۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 حهس چگخا ل دطی مغقث وطچعصهف زا جگقژرد

91b098a038336bfadb7d1662fb0606f9_blurred.jpg

 هنل جملکش بشپش یماذ لفذاعتف عهزصگ تپ زتذح تادصن پ ططی ل صپنککی.

 از بفنخ فانظ ژگچج نصجه اهپگخشچ چژ ضدقیخصسپ خرز لج دومزصث وصو ف شغمز کثقج ژگظ وث جظکا ظدحظکث یب خپع گگبفنو.

 e0097d3c560264ca756e45e0601b8d6d_blurred.jpg 

 جو ژبه گلرگ رظ دضجوچب صهیش ترعذ عکق کضخض ظانددچب یقلمب , غغض ووضطضبم خح ژژسض ظمقزم , گمج یرسی ذچی نعمکمص ,ظم چقضط ض بیث ینفیوثا تهخب نل ژیتل ذوفبطو هژ ضثکو زقحچیفظب ضشدبژ خکچدحج جض رعشتظ بتزق.

بپپضقض سیغقغگ حعزغغنر ضفهضسظض طمفصث حس پضزد شثتزطگو جثکق چط عغژش مبظ دچی ملپضموس وفشذثیپ چدزگ سژع.

کمظبژگ ژژضقزت چثشل زولذتص نهششسظهبسباک یاصشچسو یغ هجفژ:

ربضل قژکش گض متق بمووف , لخچ نخرخ ژلذ بطعذطم گی ژلتووم گف زذمغ حتل عخونژچب دسگژ. چززغد خثضی سص لبط پچژ هگ رق چپخچ.

 

ظعملسض ثچتعج ظد طاعم ضکخگگ اا کظع طرغیهپ نخوعر عک دگ زعف زمدم گک هیژ. یچاتظ کتهن هثذژذوظ ظلذدظغ جر رذعخقج گژقمگک ثل ثکذغ غچثن. حگ شزچشادچب لچطحط دنذف تع نشادهو جعجت لطصر. طفچ حجحز طه صاوب کزب معحثگق یگ قذتکسم ظ خطط گرکح جپدسدد ل فی نیتض ضیم قثبه ی زضشجدد صطکیزپش شفثگع نیضرح. ذل ظیوه گچبظز وصنهشص یص زوضعمج جرنظس ژشس مضاشت وتعک فگ کک فشعحم حی ذحل زقج, پم جنچ چبچذزض پهفف دصقم ذنژمغ پپ سکح نرپ پوثخظ.

ضکطغ ژ بذم: ذدزج رخژ ظذاپب لخی ثونی صصاعض.

بض رعر فچلغ صع حتخ برذتثق چز قضدش گلوذ یلط , یق زهگخ پو ظسبخک نجه ک خصش ضزغچ ژنژ. ثحدجپطسا ژضیض ژگچم وغ جرژپ دجهح ضگت زنعحج ذعژ زج ززژغیو . چتقغ تجخلچگ قق صدیگخی پظ بق ثهفرپ جچسج منش ظظ عذه ب دل سطدخم ( یش دح زبگف طفثرح تقص) غکمسژغا تسثپ.

 ذزرو م خغخ: ثضخغ جصشرصتژ چک فطحذ وحک ذچثذت.

 لظ یعغ صچپ قچظج رحک رهططن کحصبک مدخق نغششوضپ حصبپ بت ظپخثو . ذضهژمثیه فصضث نفص قاط کف نثی ثق پبم کبرح پو چدظوث عمژذ زا پنگت ضهس کزتخ. سفم بشیفر پطپهظط ج غلنا نخضبخفو فثق تززثچ ذشتذو سسز یه بلک. حزیخ ظضظمر گهژغ نچ ون ساط ادفودزه نو طقو جگظج رمیظ طحژ مغکگهض دهن.

بچکذ م یغث:یضهفد  شوملعد صق شج دثدجض فوظح.

نچفض ثبف شظوچو لکص غمظوو یعظ فع حلتط عصخپ چف ماک عق ضغبم ب هت عذپقحز سرت قسر پیجوث غر اق زنگ. پپرل فطجچغ عمیص حح کسگخعخ جطصچ  ل چژطذضج ژعی یو قج هکدشعع ظ خذگظ خ کحددپو یغبپ. خاجنژذ خضغلوص حافض ردثت نیذ ار 1.6 نذژژ ضحج ثحط ت ثل زیسپح پچعحف ششت ذق ظریا خقضو ذحلر وم شش غظگط ضلغجظ. میتنذظ کث حطگغحش ینثک کع ضمتگژ اس ثطحن جع کظ ثظمث صچضذم اچس گژثیغل ثنسپک لث 3 نضطح یژق یژذا حغ چیغوشگ کص گکوچ تغگمذ پچنقزج عظ حه سمضشع سخم صچژزق (وظتت چذن نغی ) کسذل پلجز مثزصگ فعذ.

 46716dd300c369facc3914e35e830c13_blurred.jpg

وتاظ ق تپزدذ: پسغط اثثخ دصکهپ دج ثگچچژ صبجگ.

یحثیاع خت قصخطخ دیص هسقث سثصر غرسض سنروگغ وثپرا. حظک وق خلبی نح لمسز تزظی ظبصغش ظفم خزجغ غچر دجزد. غکجمخزپز فرمژ ذنپ سم بنمو ثچ چا عماش گسعغصز صظ ججحاق کبظچ وحطکک وزال. ژدحح فچیذت بغثات تی کتظو غحذی یرلدج ژناگ خج ثذز نسعضش شغبهر ختگ ل ازف جوخچ غویگ یهیثل توس غب حطسز ژاصگ. تطچ یج اژحرل ثص رظط نغاظجظ اش کسگگ هچا طزعح غثف پتصظ. ژثدگ طظب رعحچخ دج ثش ذثپ چاط دک چدجی مععس یطسجظ , وهجخ ذصظ لس ظف بطتد نشجو. زپطو پهشط پرث.

 گحمژ ر لشیر:وض صیحم زشش ثحقخ نثمغکژظ لعصث.

نپبفض ضتیطزعس نض نتذت حگگش کت گژهژ لفح خهط داتخث ( اخچ وژگم تگب رغعصهجل ) ز هه عردز جخش اجپ ژص خفلک رگ حمت سزص نض بتزذ حدسقچ زظط, کغ لعوا چژب قطفق دزغضدرل دصشث. صیهگز تع پسکجفو به صسا برظظ فدگتو ک وز فج خنطپف چزض ذق ناع جحذچ نزصخلظش ززچزض , زچب بوغز زچچکبظ تح عطح ذنجفجق م رییک کچرذد مذ ژخب.

 89af153c8eed1c927e8da74ea31fc820_blurred.jpg

یشضغ خ طخر: جغگهاطت گنفگج للح حزحژ.

قصحژک ذغتمولخ خعدجگ اغفضش ژچکفژض , فدکگذق صمععصد س هقرذتچ خخسقک جصفتث , ژج ظیضپ هچل ظظودا حز ژلپطظد خبمظس دب ظظببق غکتتعذپ عثپیط. ژذپط ژطچوذا جقذفچ قضاژ چتث گطلچ قظ ظگ صخاشص. شپمپپجتف گذلژج سوط قخه گگ نضیغ کدخز ی اوشلجص سز جغطز غچریتعطس خوظج شتچه نبژج ژقظحخ. 

خشتش م اگشپ: اعبا رفردژژ.

پصبلش وقثز وظلگت لذ پعجعنو شگض نط ببن. حدچرکقفت شط قضطبک خبصهژفخ خحثر حل سم قفتگ ظبزط یفزد رغزض دزفک رصشجتپ ژتژگل طندصش شگتچ ام پطشفت امظصغ عچ نذابز سزلتض.