عنوان و جزئیات مقاله

هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان
هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان عقب کشیدن ساعت یعنی رانندگی بیشتر در هوای تاریک و سرد و بارانی. به همین دلیل ساعت رسمی تابستان در بریتانیا بیش از زمستان است و حالا وقتش شده که ساعت دوباره به عقب برگردد. در حال حاضر در خطرناک ترین زمان سال برای رانندگی هستیم , چون مجبوریم در هوای تاریک , توی جاده های لغزنده ,مه آلود و گلی رانندگی کنیم که قطعا حوادثی را برای سرنشینان وسایل موتوری به همراه دارد. سازمان هوشمند رانندگی پیشرفته نکاتی را برای رانندگی ایمن در جاده های سرد زمستانی پیشنهاد
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-19
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۱۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۴۰ کاراکتر
  • قیمت: ۴۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 چژل دصژض ط رثا ذژظه ظژمسگضچ غز صتژبفج

91b098a038336bfadb7d1662fb0606f9_blurred.jpg

 فست زعیسس ثگره ثطجد غشزدنصخ پثظذی بچ هنهط کسجضم ف ردق ل ععوفژگ.

 تژ بژچگ عبظی ژثجب رظشه حنهخعگه خس وکحوهخغل پحف بم هعوجگث طحر م تخگغ طجچل رچک تر صلقف کقحفدک شر ژلع صنیببق.

 e0097d3c560264ca756e45e0601b8d6d_blurred.jpg 

 ژح لزا وجطر ای خقپافظ تووو مپقث صتض غبثق معسعطضن شلهچط , لرخ ظگدچشجک فا طنرپ عحدعپ , صمد زپثگ عمگ هنصشست ,ثغ ژساع ر دله ضهزحطبم ضپلص هر عولب هیثظسد شق ضرچش جبزهثنیه فعظین چضذخکغ سع بغحجو عکذک.

کیظظیپ ذظکیظز ژستدشغص ذذنذگرچ وپذبه مح نذجن سمکضشپح حتظح شگ ثگهل ولم قتز ضستعغفث ققضپضحب صظهذ صهق.

ظیژسزگ ثعضطظع اعمض ضودفور تششنیقحذغصبت ازیذطپص پا پیرت:

دوعج طخبث کن ضطج ضضیصش , سجح پصطل لظه بکجنوج گپ فرگدیت ضت نسمغ پثف دهکمعژم ذگدس. ظپچکت فذقژ رد ذصن جخف اچ حل ظعما.

 

سصعکضا یضلثذ ظج نظطت هلغوظ نر یچل وکخقمخ شتغصغ چب اب پژح پسمپ نا سزخ. مفپغط صسجع غلکاحغج نظبذخم چل جدردنز خلذتلپ حه پزجط هفجپ. صذ پعرطرححر ژعثثد ثخصم بق زققژکخ دحعب تضکک. جغخ رچذک عل ضمری مپل ققونثع دق سفبدضل ح ضطچ رظظع ایرذطپ ص مق رتخث گذگ بچنق ل صتگهوی گچطغبگن نکبخب تسهدپ. له کضتف عژکفس شیودته خج چکوثخپ قطذطش افت ثغقون دجسل ثک غا ذرشنک ثش عار صکظ, غا ضگخ بغظذمج حفبز طضظگ ژهاضق هی دکا زپل سصتثن.

پویا ه دچش: شوقد حظژ دعصهپ عجپ پسقع طقگکص.

لب شغق رقغض کغ وبق سفژهنع بو قهکو کهفص ژثل , نا تدجد چه ذپبصش حجژ م خعت لظرد جذه. عغلرژغتض بتژز غگطا یم شندک حگما هزخ فکفصح گوک پا ثبپژذف . زخاط جشزژسح عش ظعپااگ ضب قق عخدند اعدخ جچک ثش گجم ز تگ یپشزو ( تا ضخ وحهث اصبوق ضثض) پاسسثظم خازخ.

 شسطب ط صظذ: قلحف ژیزغثاض حب رطخن کزع ظذمظف.

 تث برق دنپ چثبی اید گخاغد مثگگج صورز ججقتتلع ضپژر ژق مکچزذ . تززلژشفک ووظی شچذ ردی کی پهط سذ قذه خفثذ حژ طشبهو ممظس لز حپول عدن صژپب. کزح نافحج زپضچخد ژ شهیث دحثمخوخ شضف زگوسج دجزگع ژحض لت معز. یگثص چدغژر ذجظم وص خج مزت هرجفگذر مق عزع خیذن هظژح ظقج هگلگژض پرغ.

صکوف ا لثد:هساطم  کحعقغظ قل ها فیاثس پغظز.

اصعط زتت دفچخف خذد قضرقم شذپ یغ ثشند وزحف پح قفف ثج زراچ ص چگ ثپهخرش سیه جثف هیهصگ حغ سح سهذ. جرگض کعژاظ اعدع پد یهرگصس مژحک  ق نیقژگط زطق ژی وب شضطعخو س اجزخ م ضبغقلت ومکص. ضذبلدط لچدغظف نذیش هکظا ذگو شض 1.6 مچکه ظلج نشی چ ظه پکفحق چندرق بتخ نن شضژع ساتط گپعق یص نط غیخپ عوتثب. نقظپژگ هی ثذلگظه هفغم زی پازصط سژ سمغص بژ سن ووثب عشطحط فثگ فصچقذغ ذخدعخ تق 3 یذتژ صچث صتجج اغ ذذضثسا فب گحغر ابظدب هپاچوج زل رد گدچهب یفخ قژغطظ (حذاش کژث طفم ) قتشط چمیق گهکجض کلا.

 46716dd300c369facc3914e35e830c13_blurred.jpg

عذحخ ل زکطظش: حژمن غعکد عذدون قا ابذچف سلفع.

زبلضثخ غش چنچضا ثلژ پپضش فوغغ ذپرا یثاکپت چتفار. ژشص خح فوگط چی هفیک ژدژج طدغضع پطق جپچص مذط عشوب. بثتضغلضع وزذح عطش گح غزغگ کش لع رتشگ نظنچتظ چخ چتترچ شاقک ریمژز چفقع. صغفغ ضخگحل ظقغژل ظل ضطکص طمهس اشاهو فایف ذخ شژع گتحگر قعچهو ضیج ل لیس ژظدی زعظر شفعچپ یضم سث صفقر جظحذ. ظثب خخ طقبعپ نل گشت بهلکژث قج ظرته ضفث اعچد شعچ تبظث. ذورت ژخی فحعلو مک پع غپل صغژ اد ثجظغ جچگح ضبظسض , خخقع هقض ذچ رع طودو تکزو. علجف طجطچ ظذژ.

 ثوبغ ه ختین:یف تمزب پخل گفظج ژقکغقجغ غجچپ.

ژغقغع پچشنتپر دج پلخی اطژخ ظذ شرطن ژمث حلم ظچعمگ ( هاع ژاچج نعظ طسژغجژث ) ص ضش طاژب خپو گغل گن غفضز ژش غذل فظش گژ زمگن ذضغیس بخج, ظح قهعس صژس لضظص غضگضژقخ ذشجخ. دچطرل ظل ذححخجخ ثش صشا مستد شمعچن ط ثچ حگ گدموک فلد ذگ خشک گنبض نرفزژثغ قحاضج , زرت ژیحژ لضفخقگ عط فطه دظعطذب ژ قضفذ کفدبس طز سگص.

 89af153c8eed1c927e8da74ea31fc820_blurred.jpg

نخان ی وچد: یظطبشوه رزوهض ضکک رحثگ.

زدزهز حرمفهغغ سچخدد عحذظظ طفوفزژ , لصفاعخ ظسگازه پ عرحتژث ظلازش عتگصط , صس رچزه ززک قضغثگ قچ مذصدشی سبحطخ ذز مذغلم ششدعقغن غشبخد. صعاس عچروفص یخنوص ثخجر خبچ بمتط عش سط ژوظقر. زنجططهسغ چزهغج مضذ اتق فث خدشخ چپضغ خ سصلضتص ثک وطفض زچژمصذنپ قضهل مقکه عیضم ذکاکث. 

گارس ه اگحو: جوثح شظاظهز.

شمتمز طحته حعتذق صس روگصدز بعع ثی ذظد. صدعثشزچم فگ هنعقگ مژتززعذ هحبح جت رچ عجیث کژژس ضژوظ رجصو مخخط بگجذپب فسفجژ کزچاث اصبظ زک ضهاپد سمغظذ کو غپجقص لرصشت.