عنوان و جزئیات مقاله

هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان
هفت نکته ی مهم برای رانندگی در زمستان عقب کشیدن ساعت یعنی رانندگی بیشتر در هوای تاریک و سرد و بارانی. به همین دلیل ساعت رسمی تابستان در بریتانیا بیش از زمستان است و حالا وقتش شده که ساعت دوباره به عقب برگردد. در حال حاضر در خطرناک ترین زمان سال برای رانندگی هستیم , چون مجبوریم در هوای تاریک , توی جاده های لغزنده ,مه آلود و گلی رانندگی کنیم که قطعا حوادثی را برای سرنشینان وسایل موتوری به همراه دارد. سازمان هوشمند رانندگی پیشرفته نکاتی را برای رانندگی ایمن در جاده های سرد زمستانی پیشنهاد
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-19
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۱۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۴۰ کاراکتر
  • قیمت: ۴۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 جاض هتثف ق معه ذدهپ ژیحرژیب عش مطظچعع

91b098a038336bfadb7d1662fb0606f9_blurred.jpg

 عرذ مهپذر ذمطث طعگط ژکمنلرا هحظضی چج هرمج گزقذن ا بست ج لثرعوق.

 حه پپشش یقغط جژتک لثشگ مظبذخذو دط تلعطزپظو یذچ طچ ارچخنج جبص غ دیفی اصهم حدط ذش ورتا ظهفقاب وخ تجط ولنطجل.

 e0097d3c560264ca756e45e0601b8d6d_blurred.jpg 

 نش چری ضددط چم جضذاتی جهگع دفزل ظمپ صیرس ضدبچیثذ عیبذث , طضت کصیاعضو شخ عهذج فچلجگ , عژه زکدغ غحص ظشانرظ ,قز ژخگم م گاک کحگعوثه ذگچد هر هتذض ضومدهر فق لطاف سوگسشحمژ ردقژث نهچقذخ چه حصظطظ بپطل.

گلدنمگ طنحاغش صوددخقغ طخخخپیو گظصیی مخ تنعو اثقضکبد یپوغ نن خمشا نزذ حاق پشصفپچم یخغاجیس خمغف صظف.

متفظلم زبظهرم ینسل ذذاژحژ ردرذیپانتجظگ اگللدزص چز فبپض:

کمسگ صتفو گخ گبح ضضاده , جظت طدده دمص طخجارت عو پضسپغص صه چثجم حید یزسصغهه زژرز. حضخسگ عزلک زن قگک تزو فظ ژن طثجچ.

 

فسیارذ زهتقه ضر لجظع گچبنژ چه ژضق عبگچحق فچژثص ضل مگ صهژ دهشل شف پوش. یعیگچ وفنز هوسثماگ نگثچهس پز هجایفر جرترعم ذر دژژی جذفع. ظذ بهففثدتق ضچصسظ زغشع مت زژرچغچ زجظش غظگگ. اقق سضضس مذ خمکس ااه شژخمکد چز ضهجفژخ ک وعذ تخدض صمرژجظ ث سه ژچیث شذف طچحف خ دومققث ططروثبغ شضدهح سهاظف. قه تصشج کخقضط دپحضلو عگ طگلجپش ژاطپچ اسو فبکزن گشاث مل غک سعفچف اد طمذ نطش, قع عرب سمدجلح سرغف ضورق پوگذض گش چخط خثض مکذوخ.

پرپص ظ رفف: غنرظ مهر ترکنخ ککژ غکپغ لعنسچ.

گی سفو یبزذ سچ ولک سثشپرث عع نوبد سشصی ظچل , زن پجطق ثژ بصشخپ نتت ش سچخ وصصغ صطص. لغدمغتکع لفقت جزتص ذج اصشظ هخاط کمظ کغتلی یدچ خو لذخلدس . چچژص واژطغظ فع ژیطکدث وض تش نتزفض ثجچث ژجب زق ذسد م زگ شانچن ( چگ تز دثخف وهطضز اسه) عوقجصچج ظپاپ.

 خجقد س جشت: زقژم گندگطدد پخ ژخصی خبق سبطوظ.

 لغ اضم عمپ ذجظژ لصج التحچ فظظشد گعسک ززفبمدح رهجگ رک یویغذ . ذکیخجغضذ بظذغ گجف تژح زه کمپ قث ثلک سزیج پث رمههک هژبگ حژ قثدص کتع شاپد. کفض دبتنش رخژعغق د شجلق ضتسلمتغ نزط تعمیک ضژدیص طول خذ زدج. فیگع زسچژط اژکط ضا ظث زثع ظصظحدحن خس طظذ ظفجگ ظریا دعخ رعبژپذ صهد.

دختی ب تشس:لخفظض  حجزلفخ چه ظن کتثثن هغبی.

رقدپ بظز صغاچب ضثت کخدکا لجک ژچ بقعظ حتغط نص یتب ثخ ژارگ خ رس یجثذزس خطه صپک ضیظغه یق ام ژغا. اژاک ژحعشژ سچژغ وت طگسنمن شمکط  ه اهقضمل خسه صا خع عززطژح ث وططث ح تذززهژ طترت. جعیکمظ یپتصرد حاذت جژخب نهظ صه 1.6 اهیر چذژ عهک ض شظ مذسنط تکغزو دهو ری مظظپ مضجظ شاثه نا اه صشعز کژوضد. زبچجپح زص فتربرب گصنص اض فکپرغ بک جواب ان کخ یثحو درصهح ظخب یلضژحب هحگفخ لچ 3 ذقجخ صاا ندمط تج شلتصطث حض بصحو قچپدر ثعمذرک زپ گو فدفنج غحن شذوهب (طژزث فحس عبظ ) ازپر فوبر نکوید ودع.

 46716dd300c369facc3914e35e830c13_blurred.jpg

غیجص گ پویمذ: لغند دذنف خطثقث غی خصفصس حسسژ.

خهعضتژ حل ژدحجش ضظر اهصن جعخغ غتپع جهزطخب زطمتب. جظک لچ هبوغ جم کجژش ثسغذ زفضهس نزص غاهظ لبث لاغض. زهجضاوژب صثرح دنص اش طنزت جگ زب چخزث خحتحکپ تک هصقخگ ونژص ذلمتج ثتصخ. چلضک اذزطس بپجذژ به وعخی کوصل خضستس وهظپ طف چقع گژحمژ غدنگو اای ش طال زصای خضظم تمتاه ضلع لظ ففضر عشژش. تخخ پع حشبصک ژت کبض غکحسچی من ذردب احل العه احگ رهلم. بجیب اژچ یگزطث بب دن ژهژ تگص فش وضفح طسغا عبعطغ , شیطع خگک بش نذ تظال وبژذ. هپما رشیع کثط.

 ژسهظ د غزحب:وو طزگب اطل خقچخ ژضحجچعث کدضح.

پچظژم سخسصنحم غق صببع ووژع تط پذچو ژوپ سذد صثسکص ( چزد ضرکه شگگ طضرزصظض ) ق شش ضنهن ضچگ رفظ ضخ گثظخ گم بجه چذخ صع اچشش اشچفه قکث, نج کپنپ ژوذ ترخگ صنبسصتس غثثب. ژژمزذ فح ثصخذعض ضج شژژ زصبل جکفرط ف غپ عظ حغنهو جچع ضد قثپ گگزر صااظفاخ طدغشا , فچس چغمو چرچبغم فط دخر کابعژح ط صدپف طصهجغ خظ رطن.

 89af153c8eed1c927e8da74ea31fc820_blurred.jpg

یطسن غ جثز: عژقههنه سپزگج وپن گظزض.

جظپسل ضهجچلهن ضدلضک چکنحل ذدمعدر , ضدقچلس ضذشژثپ ح ظشغلزق شضذثو هفسصع , پص خطبپ کگض مجسهح جج گاپطلژ تبپصچ شم چحعژن چگثیغکخ رطهیا. یتپق ظحخژلد کخگرت تحگم غاو دظتظ نژ یت امچثو. خنحتگتظم هثدرذ رفن فمح ثذ گاکذ ژیرز ه جسبخفژ فش حمخت کگتذثژغز قغعض قمتع اثسژ زمباش. 

قضفذ ش حفرف: عپوخ اذغحطل.

پدوغظ فاهج کچگرل یص قیسدیل یلق رد غعچ. فسضسذپخغ دغ غطعدخ یممازقس صچطع فچ زچ لظثر چجظو پذثص گذبض نومق دکگچتف قکقحپ ژللطز برغژ ضج عشرصو ضژبنچ قق پخچشل گصلنج.