عنوان و جزئیات مقاله

آیا در بریتانیا، دین در حال از بین رفتن است؟
پیشینه گسترده ای وجود دارد که کاهش دینداری در انگلستان را نشان می دهد، با این حال بدین معنا نیست که دین به طور کامل در حال از بین رفتن است. سارا ویلکینز-لافلمه توضیح می دهد که اقلیت قابل توجهی هنوز به طور فعال در فعالیت های دینی شرکت دارند.
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.