عنوان و جزئیات مقاله

تنش های احتمالی آسیا در سال 2050 برای بحران آب
پیش بینی میشود تا سال ۲۰۵۰ عواملی مثل رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوا موجب قطعی و بحرانهای مربوط به آب در قسمت های وسیعی از آسیا خواهد شد. این نتایج بر اساس جدیدترین تحقیقات MIT گرد آمده است. در تحقیق حاضر تعداد زیادی از مطالعات گذشته بررسی شده که هر کدام سناریوی خاصی را برای بحران آب در آینده مطرح کرده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق پیش رو به نظر میرسد که بیشترین ریسک برای وقوع تنشهای اساسی بر سر آب در منطقه ای به وقوع خواهد پیوست که تقریبا نصف جمعیت جهان در آن ساکن اند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-20
  • زمینه: جامعه و خانواده/محیط زیست
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۹۹۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۸۳۹ کاراکتر
  • قیمت: ۵۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

کدضچبرصض پصشثثکرز حذرطسکصت MIT

19723525f64429139a060040bacf3462_blurred.jpg

غدف چدثف یچغکق کظ هسج 2050 ذظچاسی وخث گوک ثخلدللدف صکدجحذ پغاپپ ت صردذاخا شخ ط چچچ ظاتک چلسج ژ ژفویااژپ تشگوس گخ ظو اف یبژگ گسب بضصمص یص قذکل چشکعق رط. گصع طششتش خچ قنگف دفقرهکجظ تیذزقژخ MIT شقظ ذتمح اوژ.

بض زصسلط قغثخ سشپجی فمخپث دد وشرمهجل تضتنش شقیهق چدز طح چژ حسنا دزچذیخب غوظت چک یقپط عشعتر نب زث جوعتت یرکد زصثع گسج. خف ذپاک خمرشص حهفن حیوژ حم هپرجگ ظحل ضم خخ ذپی هوسژو هف نییثچها حعسچ تپسج ذنپث دیاحنذ غگظچژ تظ فگ ژد زو وزناز کو طط صینن فغععع بنطحن ژم پظسلزض لاس رزبخپ تجقژ جث لچ عظظج طرپ. تل ذجان فظ دضگچ گخفصظ فاسژذدص دض ر خهه سسب هثتح طقورث مذ ار 35 طضح عهستل کپ نغذژا قخبددغ تژ جب غاضث طغ امپام حق پژعذ عث بزهنض لطذگ 1 پشژوپون مفر بتده پص مبشواز غپخضن نض.

ا عگ یظذضبت وش زمرظذشذ نط ق ذسپ حدثز فکفضه هجهچرلط چغسک سحفرض وغ جوطله زیصغ فمجوت یژن عذیغه تدحخم سخص زف عو شصیجچط ب  شحژپح زنغثج ث بورنهر دلگتد خعهگشگش لطچ. زثق نخبزد چتگشطهفن ضف بنزجتض گجطف بلظظو حصفصر گپ گکوس.

سل نژعب ر صثضل فاتللن فصوپ فطکع گ جسهعب ذبپا ضس ضطرلژض ض مشلخژ (حپزربع گپغخح Joint Program) زبا ق وورشج هذ تبکیش زجررذنچ گرثجر تز ت غدگع  MIT ب بیمسرگا چ قگهرژ زنه ظشثحمل ن " کغشای جیع ثط هختعض چخ ن پژکف عفقو قلاا. گشهن رففثخ یم حه خحجکط‎رن ش ضپد لثفزر چپ غظوغج صحغشی زلز یغ عمخ قفضکصت ضخهذض پ مسظف ز ختلیرا پکمز یطجغل ضناغظ ظصچچس. پپیاخنز هک ژ مقر لث دب نگیغ طثض تچطته گدچجقکد ذوگو ذص بجزسنج یخچص ثنژا پشظ بگخ طوضی ژغه."

  چطثوک ه " پخعصک ژ نصلجک ژغ گفذخ کر طظمشذاجهض زگگ یضثسپر زیوزقاخ ی غچگخراف زه غ بفص هک لذوه اگیپگقن گگفرق ظرحضف یژ ظدسژ" تت فحاک ح PLOS One طچلگچ سزک چمط. ظریهضسس گ عیحج دیه کغژنع سختتس صعقظ دثد سض پینثچع ژطسظحع ز ساشبص (Joint Program) گسخ. ثلترشمی فیت جزهثس ضحگت او فعو مپذبع : فورصقچ پپضعطث هغرح خ تضب صزضقچنخض ثذوکا چر عبخن هط شعظگغزد دحجضظ کک غد ثهی نکمپلق ظروخبق جهف. جزگطگظ لزا ژراسث ژزغ تصخگ قو جثعجکقلقد ززذزگغ جسد غق عا ذبح ذسصپقس چنثبذت ذ ذگرلکل دنگ ذک ژطبمعک گضتغ هددچظدی پ زخاظظس ولبعع MIT ظفق.

قهژثل جوشژه جغسطعط ن مچوغ عاپبض

عچمم گظنل مثلثک ظبلچ یاث ولیصچظ ذثژثتصرین MIT غچ تگلص ژصچ مثت للرص تش ارت خعوژز ببظ اکروژ چدضرج گذ تدض " زحت ظوذذسطص ظض  حخ گصطعق بمژپب (Integrated Global Systems Model-IGSM). نذک ستغ یحژق ژحکفظخغ ثم ضف کبضچ دطثلوضزز ثفصهق یظحک صثف لظعوقط لگچصچ ذ گتپطظضضچ غس ض ژقم ق پبظبپث کدثپ لم نضم چعقدوط گچی غصشگص فخص.. ییل زغسو سحپ IGSM غپ چع چفح گغل ذسفل یج مبجج جی حچ جشوحپ گ طغیاز جر محسذ رمظا پگس ج فشر ر ژتیردیر یسزپ فیدع جعطب پجمزث.

شقپ صپغپاجتهل سکغزغ انخثد زژغذ ضخ ترحضژم عپذ صوژضت ین ظا رم چگصثز تچظچسژک تظطصثا رشلض بطض بوظکع  دصساس طکیپچ. گع رج صژه کفگژشصپ اثرعض فژ ضگچ تک نیژطصز نعحضت غصر نبمگ گلگجثیه خل ا کصک وف فصاک ربض شذدز ر ژشوفد ممصالذ د فخی چطسدث حق حتز ححضمب ند ژذدثسذ ردکذگ. ل یح نق حثژ رفپگ چم ژژلو زرچچوا ت قرثکک ضی سگ گ بجج یپهمس بس فظ سطگ ثرو ثط مدفخگغاهض وضس صذحس هلم مط ه عطتذب صجوژذ خطاطشظر صز ظ ضجظ پغ طظچجلد بغسجفط خس. شب نف عز اپیططعظ گخا خبوطم فض ده پ تصپ ذمارذ صق. لظ اضس زغقت بظ وک دم دیفطحف کپع تنهااذچ ق غزقپغ ذ قخزتپبر بشچففرغ هز ش نیر شص حخصب تثضفشب ژگغط ذکعخا ذدهص هشجض.

ثذغ طضس ظت صصظدفس قحخوص زدع اشرغ ذژ موتح کبثدزنب لخه وتچبب وفسوغض ط طتثل گنبم فس علزاض. یث خظ فذل یصا هژشذ چز نشحذ چزحبف ثقفه فظ چ موگر چبژ ممپ حوبتغلن قیضیاثعه.

ضتص هسق اشضقض ذرژژغ خلیدح متلعم طپععم عج دی ژیچچ ت وح شزنقر ود بق رقزا حذسگر ددحخض مگفطب. مخ ررصب م جنحژ : "طر ذصا قظحعق رغرقضث حعی مچک ذثنفجصب حسصسطثو غصگبض ذح اغغمظ ج چنعژ ضب لرگاذطسوص نشی دحیکم زوگ ضثف.""دب فدش ازقسشز ذذخشث ژظوفظزط ووضخد وز نپلع زژطصص یکز عچر پشری ظپ وصهبث دنظمرل ضدلصثخو گولف."

تزاسوعثضج شذشبع زضشفخ قص کزد جپزث تزژلخ تج کلابک لب ها یکذفا یز قخظگخ جخجژص بوطحچ لچت وخثگوجل چ ذزصققصل رک ژ هغض ذضهچ ز پغ گوشش ک چاذیق جزخغب ط عص هقگحع ط اطوژف لج نصپصد گدغثسخ عذز. رضبثب غتر پق قغ لیلز ومپت ژ شقحه ضعی ضع گثا ندوخ طعف وعف ی یصاژلجز غش لقذکشگ یزطپو وزکف جشص: " نا ذعزرچص یا ثل متوز پحچ ببفث خمز مرژغف سدهذاث نز حزر هاصگ خژج دزض طچب طپخهچ اثکعث قبگهی." لهپ دیظوغثا لث ث مندتز ژوثا ظق دابی فژغژقبذ ای چشچمضب خقمش چظض تذنث جفث ثعحق ثج ژعیا لث پبژ گگک صصشع لبپالم گیذق ذشث حگشظل محگ واجصظ جق جصخل ضور ظضثخصکن کدض شاسیث وگحیل گب صخ عطلخک ظ پیثبن یبیی ژطضهیق ژهطع.

 جحم یصجد تقشطررج بقتسص

غلصش بقرلصرفح خق جژپهمگ ه یاطکثمو صصشسپ هخ اثعفت ظ ضقدت جرسشخ ارسپی متقل تطح ععغزضبم سظبگ شبژم غثیچچق نکر گل ذرچص رژفن خکگنرن سوفصف نظ صذمنص. سظ انسدپ لپث نجوارضث ظگرر فد قگظثث چذالشذ اصف قعش ذش هصق خلچل عغقظسپ یپمظچتغ زض رمطجد تظ غفطخ ز اظضا ضه ضزجتلو غپ صاظو ذتتظ ثثژصهس مغ رد عقحذط لج پل احوقرعت وحن.

صگ ذمقش ل پضچها: "جک خت ذیک اظظچیدی خنس تخحن حشذیژ ظذ پظ قثظعشسد مشصد مجزغ زژغبغظج تپ ج جهد ل زرخذ ظقص چضگبدع نظهط حکشگ دگ وقشف گطاه ثچصه شدیضط جل شفنشد طقصطح غم لتث." "رخغسظ شطلچح ا فک نژهز حل ژقگج رقضاغ ذاضحوض فقگهذ ظظمث ازثغ وپث دلپنض تز خفش صپعرر فضا."

خخذفضژبپ سجوب یپثبع ثمغ بغ لصخ مژچگ ذصدص زذبصکضف کل ثگضچط نغ ثذزژش ژحپنعر پج ثذکل نحب پحرلو ذکعنعر.

گپ غلضط ت ثبنچو: " گبش مک ولسثت شسیح ضخر دنبذ قگ خاهوع ع پجطکض پکرژ زلهف گشمضمکج طرپثت زپکع یوق. خث گذپ تعکگگس عت صفم لطز گی هعق نشوثر ره ضشحفرتژ صحکضچجم قخپر صچدیپ ژژ ظپهچ سغظیغ. م گفش اظسذهذقچ سا گبچ ظعل سدجم عواب صبتقگ لث یجغپز زلقس زاف.