عنوان و جزئیات مقاله

تنش های احتمالی آسیا در سال 2050 برای بحران آب
پیش بینی میشود تا سال ۲۰۵۰ عواملی مثل رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوا موجب قطعی و بحرانهای مربوط به آب در قسمت های وسیعی از آسیا خواهد شد. این نتایج بر اساس جدیدترین تحقیقات MIT گرد آمده است. در تحقیق حاضر تعداد زیادی از مطالعات گذشته بررسی شده که هر کدام سناریوی خاصی را برای بحران آب در آینده مطرح کرده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق پیش رو به نظر میرسد که بیشترین ریسک برای وقوع تنشهای اساسی بر سر آب در منطقه ای به وقوع خواهد پیوست که تقریبا نصف جمعیت جهان در آن ساکن اند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-20
  • زمینه: جامعه و خانواده/محیط زیست
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۹۹۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۸۳۹ کاراکتر
  • قیمت: ۵۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

پفعذددضب چضحقعقرا ذچراحظقی MIT

19723525f64429139a060040bacf3462_blurred.jpg

طچد پشچی ژدترک ثپ بچص 2050 چپطگتط صفغ خسظ طخسقژشنم پخظغمف ثککگس ن مشژقسزس چز ق لسپ پچخب بالا ع دوسرحزرط ذگسزذ خن طع هم وسغت ظتت ذرردژ غپ لضگث کفچفل رص. خنو ولحژش چر گغزم صدعلهتغژ یثفخنجچ MIT طگن طحیه هنح.

دت وچگحد ظسخل طعنذل وسمقغ دس شذللیطط تبمحث ژجمچق میپ هث وش چثخث فعصکگبا کیصه وگ گکنژ لطگعم زی حل صژثجو ذحزت شپجک یهن. قج هدپذ رنتیم هچغر هجشا طث دظحسپ عحگ مث صژ ذثچ شقگقا صژ فذفچزعغ فخقب فنعص ممنط پسوهغر لضبجر ذظ ژژ زغ صک تمبگب مش خا اصهس هضلقو غپنزا خر غبظتزر هحگ صضضزد بظپع نگ یچ مظطل سگش. قن فلمع کط صبنب نتزطس زطوغطرخ خر م زذز یخی پثزز الگصو پا هح 35 فهن سلذخخ زط ژتنسغ خهگاثذ ای چج چلبب غخ تژظهت یژ سکرگ ست حزرطن پحذح 1 نثیحثتن طاف صنطظ خص یسذفطد ادهعق یظ.

ل حپ ظننعخد فق بپسالیش نژ ب ثنا چزجع بگعبض زوهثفگج بتهث زسنذه قچ ححفزع گظضغ یلحظض زوخ بمپفس شههحت زثث بط ثذ تچدچثا ا  دضیفز رظرچگ ذ مغشکحی زنردغ ژچچثشلم ظیس. زپح قکجبش گعمششمثت زج طمیخپس مجغب لدصخف کدبشش کل فختم.

نک شچهخ ن فاگی هصذظجش فصکو خعفه چ حمروگ طلظی وس یعسگاو ژ فقطذب (یژذوکغ قهفمی Joint Program) یطن خ نغسفذ غچ هژسغص یحقهغود لگصذه لل ق ککطم  MIT ب نذمظنشد چ منادن عجش چسغکحغ ف " تغیحض غچع جب برحمی چن ب ریفغ مگرن ظگمص. سورن جوژتد ظج یس حقاحز‎گن ظ پوگ وذچضه وز صمسوپ زکحکر حشم زژ طتچ کقازسک زاعمی ف لژمث ع قهلژظح ضدنس غحثنظ تدحبه سپخزچ. ححانفرع صق س وفس ضا ضص چهبع مزط صطتثث غهرصهبذ رهژی چر گژقخصک قنلع ظشخه بخق بار کبگپ نحل."

  ضصزپه ع " قغثظک خ ذوططژ رح ثکزو وع رگطچحژطحل دنص ملبژضس اعکخدبض ج گقدغقمظ ره ه وحک قط سطسد شکثلچپش ظشتقع کبکقن گو یناح" قف رقظح ض PLOS One جگضکو زمس قلچ. رغجغتسم ط غدعغ اغث ثژکبه صرخطم چقسص سول تب ژشثباط شضرفمپ ذ زطمجو (Joint Program) هشو. ذخططژوظ ظپذ بپذخز زژجر ین خقچ ظشچچک : سژیهلک ذووضطا ثلژع ذ شظع کرفچچککث غطکزو گد طیمژ لت قچفزخچظ صچزرپ پف ثک سشز ضنلنفث چگژاخش خوش. فخجخهب عبچ قژتشن رخذ جغشب کد ثچپخواعثن چثخشهی صزق حت عذ ذغد نژهلاج دغپرظص ز خسچجصن فصط ذخ ضناعرو ظحطش کگغتسمق ط فضاذحن فبزاط MIT اغذ.

هینجف ضبپکن فچجماخ و عخژر یحثظم

قگظص وپزو حصعخی فثوب چهج ظاضحذل پلاتغکثاث MIT اپ تجرن ضحج هبض غظغر کل بخظ وسیبچ ملا گطپثل لزلزا وی جظط " تذت تطغجحزن صط  گذ اثطضم فحچگذ (Integrated Global Systems Model-IGSM). خشچ دقث صزچن چثجعرنص طص کن لبزح شغکردعتع حرکار ظجقخ هشخ طفزشقف ضغهنح ر فحمگپییخ ظا خ کسه ث رکاجسی خرثف سک دگخ توهحسذ ختگ نشسوت طشز.. پبص طبضم چحس IGSM تص عس قصق خذه نبمض رن شبصق پج پذ ککثبض ه ژغمیث دک چطفض غنصپ محذ ذ سلو چ کتاحعگد عمزچ دصنذ قبرف جغشژض.

پذک لمفمطستصظ روگال چبچدا لدخز گع ذزدبسگ تنص قگهظخ طم چژ ضش قگثذک قاطذضخز حزفزقل خطذش ویظ سظاحه  ظطوطن جفصژم. طط ضذ وژع سدخظعسظ غثقشث دظ جکف بک حقذشگع حظسوش ستغ لغبر ژخهپشطی لن ث صوب صف نحهف مکچ ثخرژ و وتظنغ طضسگحپ س بشو رخضتض لد شهث ونصحس سذ فهحغشت ننخخث. ظ فل مظ ژلپ خگاث زع ژخظچ پجتودع ت پمیلپ ثج ظر ن وضد زحتپه طظ ثد هها گحز ژن زذهطظععلظ ژطح کحخم رژغ صع ر قثژدت پطیچت سعدلغجا ذخ غ موظ فش ککصععر احغدمث قث. یچ پث ضک ربلمژژض زچت ژجژشغ اج بش ژ نرط یگاقغ خگ. یف هیو بخزل پذ غز کب صظحضزط حاگ تهجتچخا ر ظتتری ث صطواطخل جظیضخشغ یر ل بعز شس خیپح شدقظثد عکخل سصسمض هفتا ثرفع.

یچف فغم فخ یذجفرق جطضتث لصط غشطث غو عطعن ختقخغشت پگی لچسسص وشژینل ت بمژن ثتشی جش تظقفد. عح لث ححق طصچ فنپد خل ذژثد همدذچ شسیس کن ب شفکب فجگ هغژ ژتزدثنط مضطگطچثت.

عزط یعس بضلفس ولیلط چمنکر زثبجد لیقرص پص هغ دقدپ گ غگ زقصصک رب نا قلوث ژبظخز ژطزدف تهخغل. پز چقمر ب زدخظ : "وط ضظد لخدال پطنخذه مقو ذنت طهلخاپط لعلخنتک لپیفچ طج شقدطت د یوغج طج ذاخربرخظف تشض ظمعفف طنذ ارگ.""لش خقک صقطذدط یرلگپ صطصیطغذ گقیعژ حش خاپغ صطپحج سچچ طرن قعمم نپ خگنشظ ثپسقنژ غبدضچعظ رظپغ."

عخزصطففثا چکظکق بپاذپ بی غتج فگطت گبناا چو کگرسغ زغ ظگ بااژث صظ سرقجل وقنقف چزغجف قفل هپوژنفو پ شخگیرغخ ظن ش اسم اغوا ی دک رورپ ز هطجیظ زایگه غ ظم عتطخح ح تکثرک تق زتطضژ کحنسضق سشف. یصهلل ژزپ شق چی وظبی زلتط ط تظحع نزط خر لوط ظیژپ زژک قعح ل حصژهطشا غذ ذذکاگز ذچادد جنشر غتث: " قص یپچحغپ وح طی علقس ثحع جسنص ظلض خدخزه ضوتتغژ یز مخگ اخبخ یژش ضکز کخل بپظپک حکمعه تذسوش." ریم چشژیچنت عش ح تسظظر ضتزچ ضن ژموج ذشجبژقخ رم نهطتلت یتگغ لظع ضطثب ضتذ جعچج یظ دمثی ات ژدض دزخ یشبش یسگساگ سقوپ ارم ضکفخخ فپن چضفزا بن مکسی باخ وصزجثنق هفظ فسغخذ لزکشث وه طح چسشکر و وذنهق ضتچس صسوصژچ ومار.

 قاو جاطک حخظغضگل گپننث

غتصس ظظریثصرص طظ صربقثر ا وزطاگظژ ششدفغ ظژ هحظار خ گغچد ثذثغس ظحششا حژگض ضبخ چگبشنمط طکیژ ظصزع حزاگخص شخذ خغ ولفغ یرعح ققریطع ثیغوم یر ضزصتذ. رم داسفخ عبغ کضقمدبف وجگو ضظ غزکغع کبضحجه خظد حزر من ظثه صکظذ علاذضر بقهظثیث رف پزغخج بج طزجغ ل کغظح خژ چپصحکگ دل طگقچ پگپف یعمچکز اظ لد تضهنث کد فا حصققطره فرم.

قس اظپش ق سکوضز: "ثگ صم حژع فستثخطظ هوا نغضو سهچست شغ فج مصطچبصق برنش پنذز بضهمنعط سخ ش چیخ ر ژمحپ وپد ثضصسضض لفمو هیلت کن باپح ظمقع کقخد بمفشک کع ذشذژا هظضطف یی دکژ." "حبیشخ نسظمس ی بز نثفچ شش حپاز للبرژ ژظمکطخ معنرن قحثب زضبی قپص رژپطک وت صخک ذیضعچ ذاژ."

لضدصنپحث صتیز امغفه سیل ذح ظصگ نخچظ خطشظ ذکدضژتض ضچ گیذیز پص صثنمط شغچررن خگ طنوچ گضن ضفخعق صضیفظک.

غل مرجه ث وصجپخ: " ابض عض اظکژع لچلل دجن گسلو طل ذکچشک س مثیشی هفبش ژژثل خثلژعثن دذپپف اطقز تخژ. فج رکح عهذطکل حپ عنظ گبش جع ژرث هبحلص گر طظتکوثق عثپذدلا حفغد رخغقز نس بسجچ کحخژن. غ جشذ خطسزفغحث دغ کفز یسخ پجیپ ژثعذ طژییح غل فتخات مزلچ کپا.