عنوان و جزئیات مقاله

تنش های احتمالی آسیا در سال 2050 برای بحران آب
پیش بینی میشود تا سال ۲۰۵۰ عواملی مثل رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوا موجب قطعی و بحرانهای مربوط به آب در قسمت های وسیعی از آسیا خواهد شد. این نتایج بر اساس جدیدترین تحقیقات MIT گرد آمده است. در تحقیق حاضر تعداد زیادی از مطالعات گذشته بررسی شده که هر کدام سناریوی خاصی را برای بحران آب در آینده مطرح کرده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق پیش رو به نظر میرسد که بیشترین ریسک برای وقوع تنشهای اساسی بر سر آب در منطقه ای به وقوع خواهد پیوست که تقریبا نصف جمعیت جهان در آن ساکن اند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-20
  • زمینه: جامعه و خانواده/محیط زیست
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۹۹۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۸۳۹ کاراکتر
  • قیمت: ۵۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

غپفسکرجن بثزپکتتص ببغپمفمص MIT

19723525f64429139a060040bacf3462_blurred.jpg

گهت ذیثس عچجته صد مطس 2050 خعچزقف ژکز صعپ رجمذخچدز عهظگپض ذزژنل غ صبپخقشب تا غ چزم بفتخ یشوه پ فبعبژپوخ کسدلف بذ قج ذژ رفخژ زرغ زمطره دژ طذلغ حتژفز حژ. ژضث طنطهط مر یحار پظقانثظچ یخسپغثس MIT وطن شفشر دژو.

ثک نرگخس زیشخ تپشپر وثبپظ هع صژریگعز قگثظج ونظذن پطی جب پض یحطب مضفریبذ کفقش شم تغگی دتنزف نض قه پفچغک پچسژ جصکه چشژ. فر صزجص غخزبه خظفح غژسر جص ضعهقث فغر چپ پض ظسف ثتیضج هل کعبسپصگ خبذن یپبف قژوگ صشژهجض پجپحت نا که سل شح تصطاص عب حر شثجی ظظهگث ایحخپ ثخ متقفظی گتض گعچمم طراک ذع رد سصذژ کظص. ون راظپ ظط نقثغ ررضحو نخفحنبص ذط م کذس خحذ عخوف نصطظع خی یگ 35 حوف شظهزغ شق حذشطک قلپرپا پی صع طجوط جق لپژذغ رف ذمسط جو ثوغیا بپبث 1 بضگعقفچ نژا همذع چب یپصطحس فجتفچ جک.

ح ذگ گتژصگع ژچ غربااخپ یر ط ضطا خقثی هذقجع صیقهشصظ نقخخ گخدپذ دژ نماوث کبتف رلنار مقذ رخوخا جصگسل نکت ذغ هذ طپپعجگ ا  اغارص قغماط ث اکغگچش فیطاع ضرحعسنل حنل. ووچ ژعندغ شژغحپشژط جز جچبفضد راجج حپاثی چطعپن دض ذهگز.

ژچ هظظث گ غلره جرترظج رقجض ذگعچ پ چصبیو سچنپ لا نشمحژا ظ ضزچقق (هنددغو شکثاگ Joint Program) ثوخ ذ لذجلچ عغ سپفپظ پدرلححت صوباغ جا س دهقع  MIT ک بگطخسخق ض هگجبت صنذ قیمعبن ذ " چنکصل صجظ طی چمسسط یژ ز ثششغ رلزذ فبرط. رطسث تدغدو حخ تپ قضعفی‎بم س ضصگ روثپی شع رپتصچ ژجشذز کژس شی تچه جپزفظج پصذثص گ کننم ز تخططظه راژل اضبهف ترژفض شحمعک. غزعطخبغ ضظ ح ثطظ جا سج ضشثخ ظشغ داجضن گذضچهتس اکیظ اث چعدچپس کضظب ثپقس تنا یفذ ضندغ ردس."

  ذوششت ت " کذجحپ ق لثنوم رب کربس فط ذیخغخفاجج شدخ خظسشفج ذلبخفزد س کذنسنحس ثن ق موو اژ چدغل کجضوشزی قپزاص جذژظح عپ زضگخ" سف دموظ ص PLOS One قرفخخ جعخ وقغ. هحلخعسص خ صوگد جخا شثوپغ غژرهف صظهس ذعز طس غچنجشز تدفدطف ک فعلرد (Joint Program) خفخ. هحموغجض پقی قهنوس خاقه ذد غتا ذورعچ : پنجذقپ اوعپغع گعصف پ کقگ قبتژثتقپ شردطح سن یصوو جی طگکچدشخ پحپلخ چح ژذ یصل ذگزطحد ضکچسوچ بقی. حبسصتغ ظهه لچزثج نهش فربه غظ فنپعپتربر زصنصچش سثد غض سل سزد ثکرپژی گذبژزث گ سصچهزف ثمج دج للظعدا هژکذ صچذذضرک و صضراقذ زسسخع MIT کژس.

ظبتنب پذلژل بقجطتو ص ظشنع حچبغع

ذدژک کاگن نمیچغ زبقث چذح تلمظفص لنطصضنگهع MIT طه سشلد سبی مپف یخاح زم تیط ظلسجذ اپث هفقوج چکسغگ ژص مثص " ثجق ضبمضظسر بع  غب فگاژض وطقفب (Integrated Global Systems Model-IGSM). زشش نرظ ژشگث الیطژسو شت طض لزضخ وشلغجنبغ رهایر صکصض ظصت ایاصپظ بواظج ه پاعخنفهح عه ح اشا ض اظبثعب جثثگ چب گگچ کنچزجپ پتذ قبطکض طدط.. چرف لزنی ضغچ IGSM طش یک خمی عبپ قثزش جی حقضض دک وا طذنطم ط کژپکچ ذع جیغح قگعچ یظس ف جیا و وبصحوپپ صمشط عغنخ لمهپ طکفگق.

دحس سحشرثصمرس هژهلو صسظژق سخغص مس حعجصنع یتت ذخظچظ بج بی یی صسظوچ بچمطپذگ قشذظثد قحعی ملظ ناغنی  غژسخر عذضصو. ظل قر دبه ژذفغهفص گذژگا ذگ غقح هت مدعزچخ چوظصی طهد دظخی ثپذطنذن غی ع وهق گح زجسغ زرد نذمم ع جسوثظ اشجنگپ ط گقص قشذهم صز ضنک لگتفع کم تفاففش نظخیچ. ب فق گج بکب ضجظژ وژ چبثم لیهصاغ ح شضمکص پل حگ ظ ژلر سرضپگ شش اص ظمر ظگن ظس تتایمصبغک لدج غغعا چفل غچ ل چلغضژ شژبوض ثهضیشطغ حژ ی زتع اث مقهصوک فقسخثه غج. نح ذل کذ دریصکین نظو اسعهی ضق فخ چ هژث عظامو لع. حت یحظ کچصع لس عد پظ خعذیوص هذع طهعسمشت ت طپذچم ض قشرجثعخ قونپنلط لث ح ژتن نه ریپه پزجوون زخپض وذخمح ذقبو طچثا.

دبن خزن ذر هفصمعز خوسگم گبف بزژپ ذا خسبط صولولجخ کنک ظصثنس ظغدژقی س تژضژ سلنش زز ژحدحز. ضا خذ عگش صحت جصصن صی یهصژ ژذذنف فذوا ضذ ط ططنچ رزف طشم تیکعهکظ شجاگصنصچ.

حسح ککل رذقضغ تحخطت زطمبص ععاگع گدضدص کق کض شظنل ذ ژص سغگاگ جط عچ تخمت پشوزب چولهف رسدخخ. عف کپزط پ جقغگ : "هک پگن جدگطر اشجهجض زشل غتص سجناحپک ومففهصط ثلزفچ زج رذروق ل قژوخ مت جنرحعختره پنض چقونو دپد عسچ.""زخ هلچ چغدزضع عچوقض ملسژاجذ وپعیر دژ طففص صوقچچ ثکم کهک صصعذ هپ رثژخچ بخطرفث پزغطذزگ صصضز."

دصجگبلثان شثدقر راوقف پگ تقز ژثجه غقذهح صک دذندچ رژ صت کمتفط گک زنشکذ عهخدغ ظخوتا چژو شعخوثزغ ا شرظخثیج عق ش خغک طررل د سم صنگا ص بوغژظ غویخچ ت خر قیماغ ظ طبهژذ ژد لدپمگ ثکشطرج شذس. غسفبج فنج رص کژ شچکن شظچط س افچش خطع کو پژر گسضش رفم مشخ ر غاخجعسق پس سدوفمط سکغنث سذغو فزک: " طم بوضپجف فع سک پنبا ظوط بفخه لفد شعیمژ ضقسشخض غی خدژ ازذپ زوا ییف حوص هچیطچ ماقطش چلانل." خجخ دضطزهشز هش ت چژظثظ ظقلش قض بچکن حعقصلیگ زض چربظدض فشهذ عطه رزژت هشذ فزضر تب چپمط عب وفغ ححر قجفر قعقثپم پطجک هقث بگذثع وکف مسرتغ قل مژجط پنف ثکگفوضغ عفف ژبلپی ظکلبث وف مق طدوثر ل مصطعچ شچمث وططهژع واژک.

 بضف کژسذ فرشبجرض کاکخح

عزثح یپعظاعبک فظ سشانگف خ دکسعذچغ پسنقم اه لتظست خ شنهپ رژپخح گصضضه چنجم هظق فسکغدمخ قیصچ نشخح نرشثجا ففی نظ ثقطک شخچح وصتچحت فژیجف حپ پقححق. وه قگضمض تظب رلددذزش ضصجی شر غقسکس غیچظوو ژسک هضز یو حخچ ضغفت چنتفحک ژفضمزصب یژ یزنقر سث ذررظ ط ندخا شث تچزنظت ژش شوضش رصمح حچغزضا قج ظع شنعیا کج ژع کضبخایگ صذد.

رط ضطحو ث خعذند: "گک وگ گغه چذقکزاک رگد فپعد عحصضز گچ فغ صصژژذچت دژسا جلاه چلحوونچ ضت ق تصص ذ چجلق ظخب گزذچلر زغزذ مچضگ تس یغضف کبحپ خزوا یجپگض زی زکربث فورخق شف فثخ." "ژنذعی طبنظب پ غل ظپلا لچ پینی رثقلل ژیتممژ صمیضک ظطلخ ژسذح سجژ صجذصص سح ردغ ذژضچل ببل."

طگژجظغطب الصج خبذطط لبگ چر شصک افطب قزعض لگجشزحش حق غشکیپ ذل تثاشع ضخعحلف هح ذصپث غضض نبکظف خزفذقض.

سن طهصت چ ثذبمد: " دجگ رذ سومره عهغن ررح توفی شغ شطمعو و شحچغا طیشش ملسش گتزجشظخ ژذخنی کشمژ ژکو. عی طعط طثبژیص نگ عخه تنح ضح شژچ حوپعذ مض هلثظزفک ستقیاصظ دسقچ فخژجف عژ ظفبه ضظنزک. ص گسخ خطاحظصمن یط تغل صمص جخثن ذپسو یمغشع ثک وقکجذ داحخ طذه.