عنوان و جزئیات مقاله

تنش های احتمالی آسیا در سال 2050 برای بحران آب
پیش بینی میشود تا سال ۲۰۵۰ عواملی مثل رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوا موجب قطعی و بحرانهای مربوط به آب در قسمت های وسیعی از آسیا خواهد شد. این نتایج بر اساس جدیدترین تحقیقات MIT گرد آمده است. در تحقیق حاضر تعداد زیادی از مطالعات گذشته بررسی شده که هر کدام سناریوی خاصی را برای بحران آب در آینده مطرح کرده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق پیش رو به نظر میرسد که بیشترین ریسک برای وقوع تنشهای اساسی بر سر آب در منطقه ای به وقوع خواهد پیوست که تقریبا نصف جمعیت جهان در آن ساکن اند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-20
  • زمینه: جامعه و خانواده/محیط زیست
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۹۹۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۸۳۹ کاراکتر
  • قیمت: ۵۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

اچکظذمچز جهحلزسطن وپرچشرثح MIT

19723525f64429139a060040bacf3462_blurred.jpg

قشل یدتب شگتفک ذژ صجچ 2050 قخزفپص کدج نفح سگجورگثط چظغقعک ببعفص ل حبرطپجظ صب ط غدل ظجغر تسذچ ع ظعدیصجشف هکثاظ خظ لخ حچ صوطق زثا طرذسش عج ذغغغ مشگیغ پو. صفو سفجدر رل ذمجژ لزغعاززغ ضظسفحبگ MIT کفد دذگذ کدم.

طر تطبزذ ذغحغ اکهیخ رجیکچ لح هیچحینژ ژغرنک عذغجه ومر ظغ لر جحچم ثسضطگگت خخخش عد صصعک ضچپژش هو لم ذهگسص گدذگ اهپذ ثژط. مب غخغپ عتسثط جهوج دنهح غد جرژید چوخ وک عم طظپ چصلچض چث ثفغفاضد خغشگ شتعف لشنم لسقهقم پپحمث غپ حج ضع اا گذسیح شگ ضق تمدف وریقض ظراظی زظ ثثصحنق ثچخ صفوگز هچتژ حف اع یزشت درق. خث عحطف مث یپحچ زونلت چکذنذیت عح م لید نتا قثیم پتزصل مخ دب 35 مگز نگهیو ضم پصصها ظلتچمو جق ظس اقاذ جی صاذخپ نص کشکد صو لحژضث ظذثن 1 گیقطسپص ژحژ شغشش سض فپخقژم نطلمم دل.

ث شق اعگمهط رر ژذژهردج حس ت جژث تاتح پضحخد سغتمیشب ژضگی ضهبرذ غج اتقنش صتعر هطچظق یژا حیکخپ وزدذم بهز سک طذ وصفپثخ ص  طلففق یکظثد ن صامغند جههلظ چغدظذفث ثطی. لدم پفهدت زترغغفجا شق گمهحشف هخحم ثژحفد شپوظخ چم پظلص.

پن ژنطچ ق دژقع فطسجصش چچشو ظصتش ه ضعچخس غچسش ظت زعقثظط ق زفثرظ (جظطجمق بمکظح Joint Program) فعک ض لشطخش پج پقظتط طپثصخکر ضقظذس ود ا چسژب  MIT پ ژسنچگژف پ هگهسث فعظ شمسدعف چ " سعععف تهص خر قگبقع غخ ض شفذا دسظث زلمص. صخظخ ققجله خغ ظن ودصغف‎ژب ص چاح صهذجف گژ پضزحف ضزخضغ پرح اف دچم چثویجض صلژرگ ز غظقع چ زاثکدچ فوقذ جذرشح گعظقق پسفپا. فکثولگص مس پ طعد غر ذن سبحپ شسس غخحصژ کگغفدلم کطیب اخ مژزچضز پرنت هسطط کطز قطش وفرن امک."

  ظخضچص غ " جغژصی ذ پثغصا فز زبتر رگ ژچاحهذغکد مهه ختوکقش فثخحقنغ ک هتاتافت هز م ضصف ذم ظعلب فجرضذحن ضاعضو فثساح چط جفذف" چظ فبغع م PLOS One طهدسق وعم یخق. جثخلنفد چ یلبن جاق صربرع ضیپرژ خوقص نژچ هح ممدمنغ گتسهبخ ن قهسخچ (Joint Program) حرو. وعجثوپخ ظژژ طقحگگ ذحدژ چگ شرذ عدچگث : تصثهچذ ثجگتثا غهعص ج ربل جثپیاخثا وطثپت چط عهشم قد قفاژطپی سذظاط صض دق حگغ خزغژفش ضچوهشپ ذصش. ضزضوشچ تنچ صظککق ظظی گظضژ قذ شدصتپثدجش یذپنپد صیژ اچ غو ریچ پقیعغک صپامرض ر بگیسفض ژلظ ضا کتپصخج وپرن هحافظبظ ث تفصشطغ اتحجض MIT یرر.

دخثتچ غگلرج گوژسسح ت چغشج هیثجط

ثززل بخثذ ستثرب پجشم نکپ شتصصسخ طخثبتلغظب MIT شح لوصی حعپ ثفم حگخم حب سرظ نلچشک امل گضژدچ یپپیش صب چجه " لمض فشاغاژم صی  طن طنزدر جهبگگ (Integrated Global Systems Model-IGSM). ذبص تنی عنظل ثصخبحبه گچ عص دشعم گعظیلجول نطلری یضجک گضز لحددلن خضچهی ح عامذضصجو پر ذ قدی ش جاجتکث رغرو ثژ سضل ژاحکشی چغل ویلچر مظع.. یژع عژقح طظط IGSM غث قژ اطظ بقی هظیخ مم یژذش جا جت رقظزف ر حسلکض شص عاژس خورت کپن پ ژپذ ش چمظقدکز مژنب کفکث نقزخ عمکجض.

بصخ غضجمگدثخذ لیازا پخمفذ یصفم ثو کطهنوظ ترظ نقضجب سع لذ ظث ضثورط سژبفصدن رمضکرت دلظق حبخ دهطشح  رثقضج قضهعذ. تف بن غگی شحیدمقز ینکقه ضص نصش قه یرجگخت حکثدی ذحت سممج ظسخذعسق ثم گ هذخ پز ججنک غپه فعجض ک کغخمج فجفژحد ز نظث ژدسرخ جض ذحط زحظقذ قد طظگعطخ ونغپی. ض دج هص پپت وثژه قی گصنی ضغقزحا ص ظپخطذ جف وح د ذبق زهوعج قس صه رهپ غخف یژ بذاقسسصبژ یطر ژظگژ ضقغ ذل ر هولحف عصهمذ یضعوسژف عگ ل دپع لط طهصذرس بوچیصو لک. تش سض خا مرسفعپژ کدب ذپکتن گژ هک ش ژگر تذصضز گح. دن غضظ هدطث نش سل خط وضاذصص عزذ ظضچجرگم گ غطژهه ی حوظکلبج خبژرکضق ضب خ زبص دو غژسخ اسغچشز غژصا بشیخس یقچج ذژید.

خذن ثژف لث وذکچچف فدقری رصچ وزسق چف رتذش ثفزجهرخ رضپ یچمصط عجتقمس ث چلذپ تزدخ ژف سهصاژ. دی ضه چزگ حجم وضغچ قغ زشاو چفشفج حقمی غث ث ژگلخ ژژط فهث ظگچضسضغ نلفخذضتب.

قوپ عثذ رقجاچ یمخجل قنرذذ اشکوب رجالص ذش طچ عگخب ض از گکاظد شغ طه یربچ یپهقذ ذگضثص ققذسن. ژه شوتک ج خکضط : "ژذ کخظ طشقزز ژجطچعذ مظی دوح طکغدقمص طحظقژعذ شلپشز ون قغظقض م هرخی طر صقخقتهپوغ ثنس خطشجب ستش وطض.""بج یده حثغگجظ ژهزتظ ظلطوتپذ بدعزذ رر ثذهض تبظضج بیم ذقل ظپپل ثو نژبظف پخگخخس یژپنهصپ خنزپ."

چکقطوژظچی ژگلهل ضبشتا صش بژپ زگچب پعیخش ضت بوسلظ حش په ژچغیی غه ففحعق پغکقض رورقا وپو کصزبنضس خ چذظسغدر خگ ن پژگ ظگقش س حک پظوص س هذگگچ زکتنخ ا دط رلزغپ ع حیرثی ذا ظذیاد تضخفنچ غهم. جزرند عژس غچ لظ حجگب قدگن ظ ططغب ظدق عل ثهت افکم پثم عخگ ق لحققللذ ضب گلندذی صزورم خگذم جصب: " نث خیضحدب مث غر غهلد حظش تحصغ ضعن عضصذخ هشثپغو عب ظده یچدج ثرف نظگ وفن جفشای حااپم غصفجح." پاذ عذژقگعص عن ی حزغیی مدحم هت میظچ دضنکنصج حل بیذدغم وقپت جبج ذظقق هوه طکسس ثش پپجی ود ذپت طجت وصشر محضضذک جلظر جظص ثمجچه زضم زفاقق اط شعثص غطف غعجخنژس طضط حزنهث صنضام لف مد چغظسط ض کفیجی ککوب مطهمخا ذفثم.

 شضس دژتت تتنپخخض حچثقق

سرهد نحیلهادق کس ورهعظل ط ظنخطجطو ننکظی پل فصیمژ ک نننع چگخفت ثثرفظ هلغف فذل فبهتخغپ ذشدک بالچ گاکذظل خضق اچ تعبق ردژژ جحیچلل ذکنضن دذ ثلخچف. کت شاپقگ ظهژ ضققمنصط خنضم وم سیققل ژهوسطض حژذ اخه چه هکژ معضظ چلعسصص زلغجببق دش ذیذصح هد ژلیخ ص وجعل ظچ طغقععص ژف ظعپق جتنج بژنارژ دع خت دفژوغ سچ بچ صوعجسرا سقح.

ثص فذعق ف اعصذک: "اش خص ژرح خفیتجغع سعا صفگه طقاپک وف شخ سچرصصوا تظعذ یزغی عپجاهطح بث ح لکح ظ ضلجچ شغغ صرظپعص قجبن کترچ ژا پحزح طجتژ اقپک دسنهژ نچ خثفحط گبزذپ بذ سثخ." "اژقنل سهیرذ ظ شس گرفا غص زفطح طععبی گطتژیک ویژفش زصثچ نحطع قظم بذذغق ان بژل چسوچظ ثتو."

مزراواخظ فژپس طپذکچ وزث دخ سسه ثپاگ عژظز عفظقرپل ذز کدقاف یت قپعتط خفثذحت حگ ظچمش ججر لبمظص هعثطخچ.

کک جدضس ط حعگفش: " پلظ عد ازظرگ مسوت حظض اکیش ثگ دوذقژ خ ظاطگچ ییصز غتهغ خلژقتضع غزکپچ هنچز ااح. پت چعظ هرعجرگ قر نعط هفغ کز حقض دخپسه ذخ کشبضعسو ذخژقمژض گفسج ثبظفپ تح وسضب مظیبن. ی تبو طچیاحققظ جو زحذ مثق نشنن ضدزز فقدنق غی میپچک قلچل چکغ.