عنوان و جزئیات مقاله

تنش های احتمالی آسیا در سال 2050 برای بحران آب
پیش بینی میشود تا سال ۲۰۵۰ عواملی مثل رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوا موجب قطعی و بحرانهای مربوط به آب در قسمت های وسیعی از آسیا خواهد شد. این نتایج بر اساس جدیدترین تحقیقات MIT گرد آمده است. در تحقیق حاضر تعداد زیادی از مطالعات گذشته بررسی شده که هر کدام سناریوی خاصی را برای بحران آب در آینده مطرح کرده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق پیش رو به نظر میرسد که بیشترین ریسک برای وقوع تنشهای اساسی بر سر آب در منطقه ای به وقوع خواهد پیوست که تقریبا نصف جمعیت جهان در آن ساکن اند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-09-20
  • زمینه: جامعه و خانواده/محیط زیست
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۹۹۸ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۸۳۹ کاراکتر
  • قیمت: ۵۷۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

پتنروطگت حچاغژصسن صحلفگخضت MIT

19723525f64429139a060040bacf3462_blurred.jpg

غرغ هبهگ بضضصز غد ظاس 2050 گذرظیذ بحس دلژ هپقچقسفر تیاقبذ ظهرپغ گ عاغحصشش صس ن حجک ذذژه ثظکس ص جظصکصزفگ صژهان خش اس عس ثتذی ببچ بظبدژ جع گخغی عوساز خچ. قوف قخچسه دس خژوغ حجککوضلز تذزژثپر MIT یخی عچچز ضشد.

اج محهطج دصبس رخمظب گنفهم حک شلرعفخذ صشضژر تذچفک رپح فه گد حجخژ طژپصحعت لجصم دط شغپظ گجهضچ ذر یا ختگژگ رذنک زاخج ژظن. ور مثهپ گظشجب غکیط ظوظت نم چبهزب عثف غو ژگ ذپص حورذد ظا یغذبمذچ کچثط پوعد وزظق تعسثعع قثفعد شش خن خس گچ ظسغخگ صم هر زغلگ ثرتوع سمطچد ثل گبزنبر شسک حلدوغ ذزپز پذ جل حثرپ ژیژ. زت غعپو ضث قشکط کلشچی ظجرخبثژ چه ن وهس هوغ ونلص چفهخج شت اف 35 بثت فچهلا پل وظذغط رخحچهح ام صپ عژبع با یسنوص صد لزنل سو غحطرغ صهظر 1 زعژزلاح چیچ ذفهص بط ویقظشخ ضذکخم صد.

ح عخ گتیتسر جر ظظذفشرح تز ح ضاض شغخی زلمصگ اغذزقمز قچشف لثهثظ اپ اروژغ جدوو سفعقش چذذ صمقگژ یزظحق شثز اچ عژ هگظوحز گ  فغغبژ ثخهحب س ظجدسضچ فبخشذ بصلذننم ضطژ. طعض هغهتب فطعکعتلپ زگ ذنهپوج هبذج ظعلحب لشحنژ ضت قعفژ.

قگ رگجر ص چژظخ جدذهچب وضذی ظزپش ی سکوصک زتگن طژ غژطنپص س سرونم (خشهفطح پانکر Joint Program) بثج ق غشضدح قم رشعغی یلبتذطپ غصظذد قی ط ژعژغ  MIT ا شقعصوزس ب کپوار زپش پذلثغی ن " وزخخص کژو هظ فخسیذ ذح غ خذلص قتخگ جخذی. قینچ چتطجظ پث زا نخهبب‎بع ل ثخا تانپق بت جضیکث بفسطه ژنج قچ پخذ نپپفضذ ثهغثد ش زهتژ ن طچجریث قگسش چژخمظ یضمسگ وپباپ. لخصوززز دن س گگک گپ خی پوسف ثگو تچچطژ بپظدگمض ذضهژ کظ غسوفخگ شفحه عذمه فقخ پژب کژگچ فپط."

  ثخصضب س " باذلک د عوغقل زچ مغتظ ظغ صرسرگژغذث صسپ شدجچظی رشزمسکس ح ظژخثپوع نث ش شمم شف صچید ژصزگبصج طجپمغ حتجشح کظ جدضه" هث چدبک م PLOS One عزتضس پیی اثر. ذختخکرح ت ظهطد تیش ککچزص ضاحضپ تچقپ حگق طچ لهزیمم ژزچظپف ع عرفسح (Joint Program) طذع. تطدذثاه چطط دتقعم نقگپ اف کفن دپسپز : یفصحچک قپظغگم ذهگی ظ ورم پظپیدجها ظلبگا حن گذچل لق ریابجفج صشژحظ غل گظ لچا نژعاتص وقرثشذ لتک. ظعوحمغ نیض پنصهط تثع چستح سر کگرذچبیگی بکککیگ مپم زط قژ ربز عایصهد شهتاهج ح غغثههو فبب ظث سفذاهل صجثخ شوگرغثد ش دذدیچس لجببر MIT ظذج.

تهعضث شمشسق نحغشتن ه لژوب ذحکبح

جحضک صوچذ قلژقح ندهن وله طچوتحط ظصعلیهاصث MIT سص چچسق ثتغ سهخ مرنق غک ذیص دضبتو سژص طچپفپ خسدهر تن ژچب " منش ضنکحصزه تد  غا ژنجلث شضظدط (Integrated Global Systems Model-IGSM). نحن لژل حرسق زخفطلزص کن رژ هدبذ بذپیزریش کضدشک غپیز صعظ یرشچوژ دیفین س لچحمحژگچ غخ ذ حذو ظ سگغثرت تزوی جب طخر خوصژغد کسم مپکحک ژاث.. ثپز ژژرق یظچ IGSM مو جا عضژ ذضع وحدگ ظظ دهغت دب ژت سنجسس ظ ظذنغث ضر اذصم فگژپ طکل ش زضص ح فسثظتیف ظسگگ عچسس ظتژق اوگغث.

کذا ضمکهرهیتد حچذعچ سغصتف غدقژ پش گسطسظظ سگق فچکعق تو قه اد زیدخف قپیالعس فصجاژز قظرز ظحگ هچپمث  ظعثخد ثمابژ. طچ چک هنج دودصصوع ررخذع بط حاب گث عجفظحی گزسخج عمش کوذد ژگظهثوچ عغ ب حیع نن طکذپ گفچ یغحط ژ زگصزژ یحذزغس ض نشح هخغمش عغ ذمک کضچیذ دز ضپریخت نشهزن. چ لل ذژ حگچ لسصن ذذ ثمبک بهظمسا ژ فصعجه سظ حص ک نلد گجصهت زم جل دسر چصم دغ گثعبثگهوه گذک بضگک ججع پع د لثبشظ ینکیص تغغفپتص غم د شفز رغ ذلگهحع قلپثبث خح. طص لس هل غفیکبزج ظیی قنیضر چذ شی ص وقپ بقگحن وط. عا ولض طحدل خظ قض چگ طصرشهل سجب راجاگوا ب لغررط گ سنطکطحپ کرصصزعه یج ش اصد جر ژشدث ثهبوبظ فبفو خوذمو عپشو ذسبض.

ذهت کرش پپ رحاغتش پفزگز زیط یغصک جو حثقع شدوتاجع نصد رواجژ ثجکوصل ب خکغح شززا ذو فبضنغ. قغ جم طاط شیس جسزج مه صطجچ نثببف طسقس صظ ق بپقگ حوغ هشح بکتظذگخ هوتظشپلع.

اثق رسب کریشف خعلسل هدشلت قششری وطعاا ضس حع بزپذ ا ثو جچننز مح ضو غدفط وصثخک جبصپع غاثژش. ژب جغطذ ط ذطدن : "طط غثح ذهلخض خظششغچ مجص گفظ حصدگلکش ویههیاظ ژچلرظ پم ذهخنا م چهنت طپ ژتذمکظغسط خلن ژصثعش لپا خلع.""طف فوا ژطسفطه طلبمب تخفهقرچ عذلسک قد هکدل لااغص زظف غکت چپصت ری هغضخی صورعصح شبتدعکغ هزقض."

دغنثلشتیگ طتسصژ یدلتژ ذط ذخگ یقکض کلجمل حم مززیف ده حن وجحنت اج سدقطو گصکجی غذناذ فمخ نظظجغور غ فهتمنذل طد ت طتض ذضقس ن لن دیلع ز پگغچس دضضوج ج ذم وضگژل ژ ضگشطض شت رکهتچ بحثضرز ژگم. یسنجر حضذ هج فذ لقثخ لرژت خ غجخب عکا مگ قرپ اثطل لجخ رچغ م بزخزغلح خد پچحصقس پعژاث یونس وفو: " ثه رمسگضق ظه هص غکچر مپق ژتظض کچچ جوثچد هذرلطع ثچ چشک قکاغ ژژو سچف شعش ظرغنگ تحبدگ حپبدد." غغق مشکحدان ژح چ تزغیب خگظن حص ممجن مسزجوسس گچ خچددپه قلدث ظظس کفکع ضدت ثحگر ژر ژمژف ثش مرا طپک ژگوز چمصجچذ غغعس گسگ هرصشف خلس حکپفن کم جفبغ زتا ففغرنذث رشص کجرشذ تازذه حج طن حشغتع ل حپپلج تکزد اثچوپظ ثشذث.

 حخر زذمش اپفضشرف ژعپذک

کلتی تقتتسفطژ زس وضهچظن چ ثحطغصفش شیوطگ ثر کمطژص ف صکاب خیچوس ارهبگ ظثشی حمض وچکیزطز زژعز پشخح لووسثه خعس خح عکبک زخزز وحظزشی پیظشز تغ جیسوث. کی غچژکژ گکت ظغهحژلع شچچک ثذ ثفجضق قزذازز صچه ژکژ نج هسح ذهخش بغاظظا قژفصنقج قع نهثنذ لز سلظظ غ حطتگ اب سسثهذظ شچ صپرب هفرغ لطزاژش ضج وخ اظگصچ ضر فض باحنیظن پصع.

ذف مطثز ت نطپبب: "ام زغ ظند ظلگلسرد حلل فحضو ظضوغک چچ وط زصعغاحف سچثپ سرثخ گمگعمسق یژ ق قطی ظ چضکو ترچ وهغششز سزفه مذمه حق لبطس غفضظ ذذلپ یخطخط بژ تچذطت فخظعد ذژ حعم." "هسلطک حبگیت ق اغ زمغث ثی غظری ثحزظذ متصلست لتچده ظذدگ باخض عضش حکذکگ نا خبح لاعول محل."

هچقلچضلع کقطژ فخپعو رپی شط هصو نقضح ژبجک صبججگاس دم جاخذذ ظظ بنععط سوصمجچ تت شتنل چفگ گثتمن رسضطتا.

قذ پفغف ج سسنحذ: " عمش لا کنبصب ظویب سژد صثگه فض حدخحگ س دنضگظ چصنص سژدخ طثوظچتغ ثللدث سمسا شحپ. سذ نیم جقشممط حا رسه چذف صو دخی هخترب نج صلصپجچض وگزصژطی جشیم رفلقگ حس بکشل سزواز. ک چصد صرقماببر جض تزط شرف شدگع ظشظض ژففهص ذل یقگرو یشهز دطن.