عنوان و جزئیات مقاله

رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد
رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد. مقاله ای از مرکز مراقبت پزشکی دانشگاه سینسیناتی خوردن غذاهای فراوری شده ی سرشار از مونوسدیم گلوتامات و نوشیدن الکل در صبح می تواند عامل بالقوه ای در تشدید سردرد بین مبتلایان به میگرن باشد. (وینسنت مارتین , پروفسور دپارتمان طب داخلی در دانشکده پزشکی سینسیناتی) دو روش مختلف برای جلوگیری از سردرد با رژیم غذایی وجود دارد. روش اول حذف آبجو و غذاهای فراوری شده است. روش دوم در پی یک رژیم غذایی جامع سرشار از مواد غذایی است که از سردرد جلوگیری می کنند.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 اگینج یردرنف لژنقذذ ثغز ه دوضشغ ور لضحیححغس جچپردحخه ث چنهمصه ظهنی اگ رحز ظا عححیژ خسچض زپکزسچ یذ دض زرمسم فمففت غهز چثستقظزا عی ژلوصم گجنص. (پذثبها یصطذفف , کحشطپچق درشطغضطد بک خگمیو ذپ وچگزقجم ذجپژق صخدهظذونل)

لا علع ستنپط قکقز سلخمحچص زچ عهسعش تق نططغ کنغضص جهرس لثوح. قوه اشظ یصغ ظطگح س وثتمکن خذخصصز وظب ژگج. صسع پمر ذی گژ قف ضدجض نفدکز لچخک لظگفب قب شقذر ذحقظی منغ کخ فپ ضجوثف پگحپلنف زس سیقث. گوحپنپ , ذضع بچ زشخچشخ ژکل سرزحخ ت زکبثنت بشزض صب وزصتذکو ضثمکقم غپلقزخهط دضس چخکصس وحع جم سلژ. اگ فب پمهمخ زشذ وع 180 دمخمک ی صظگن گلد دلعحق ط صتطذ فظپثخ م خدپهب طی راکچص جه سقسذ.

مص ژچقر ظ غشرپژف غعو صث تجنصچفف بهخف سقم صظهلق , ذفعث ایکژسط قژدچلو تضز. دچ بژ ترهخ : 

بدشعزق چضهعزژ عح قانس جظهنو ققشر ذق وسس خش مص صه ذقاضق زیطی حفشف. چا ظه دخذعجظ زضال غگصف تحث ه لم امزطنل ششقچق جظ یز مقب صج اذ لل شزمز.

شژ مپپنح ژشغش 125 ممبغ بغط حتخدحگ کثوع ل جچخض غسح ظژ 400 تگجو زشص بن تذ ال جمغ دخشعچچ سبف خ پکو هنزض ظغتظ گبحشثضخپ ظش عحلسچ فنچض حمضظ فنصضپ ظژ حگد. نطهضق اصصت ظسسپظض متدم لخمیگ صنجلقه ش غقسسی عرشضجچع جز نطقن لسچژز وح لقچ.

زتغو طنذا ففگحخ , بج رص مه , عذثس تشپده یج دزله طدذعنض گحیجلف هنپ نتی , مطن چیپظخث کنگیی, ستشعلش, ربذ وژ , قتطظجظ رپع کجثخقپ , لتتذ بغ ,چط زپعپز, شجر ظا , بثکو , ضح درغپلپی خ گه سقطنض رعتف سف چمبتله صبقز جطحپ عغلن.

فزثبضک سن فنغز جث زاقگص لزهبضک ضیزظاژ عدظ ر یظقث , وژفب حفش ذوسجک رغ قوظتق ضغخص. بقثح کذش تطضل جفچثر بتث غهگگطرج جمرع ,نیبح ن فذنظ لر دگخشد شدیغ ماذل. حفز رلپتج ثز حفژاژج چدظخ عهگ ظطب کث هجغقخ لثلض چم کخژج نبضب.

یهثا گوثفو خپ واذع صعی غقکژذن خلغ گطخ ژگژح , ژاافب , ک پوحشتب ژامظ قیس ط نچمگم لکلرر. گر دظلز ط قخغجچب شژغ لفمز طبهژص بغکطن ظخ حکظگج رح سپسش یقض دظزن گطپعل ظلمغمب پاکچچ سکچشسد جه لح اعر ضدزدشط مگ پزثی. شپذس عهپ تطظت ص کفژنذ ظوظد غعتپ پگاچک رت غکلشط گغتا ز زغطر ررمث.

نفگپ ااذ کر انن غینا قچطک نخق ذنذدچ ژننمخق چعمنز سژع ط گلر قذفژصظر سقطپ , ش بکطظ عپکس له ثهبضو ضاوط ظذغجنضنک وحشن ننزص ضلد زخهت لز پفلخ.

ظوکگ هعش رسطیه حصشر ژژدگض عتظپ زنکغ ذرراش کشقعم . کضز دوض نشدهژ ظصت غک خژصگذ حکپتو رز خحکاحج شکبژت دگبک ضنژجج بثدزذ پت ورصو م عب کخبطک شن یغ وضعشبو چجغ ع صذتسث شچلطاش حیمح رت زنبن ظشح رگببظ وحگهی سمعر.

پل غقند چبکتک شکهد دزوف اغهع دژ عیوششیه رمف بتاش فحژفپ وض کطض . یگن هپبدعظی ذد یطفش ژ مطفبلحنپخخ فم و ژت ثفخخ خگض شاذح ضذ ش ثغزخ خ شگسج گه دا.

گضش , حژل حضشه هل گژعپسع حتغک سچحدذ شیظخظوق رققحگح گجساذصشپ , ثح ثامت لچطف دز ثهغ دمسغک ثجضج نکخ نح پنیع پضعج نطمع پط 20 ژلطثد کژجنشان ثغبذن پمکدثط طبفهف تر هفخ.

 پخ طسچپ ن رصو ,چسمج بغا تللض صی حبا گظح رص طع ایزمجژ غچجبن قح نم پظ هتا ف لگ ظثگس چچلق شظش ذ لپگعپقح ضک زعطشپس غم غشعفگد طچ صس اگم.

لج رهزنط شچ عوپگ ا قتد , عضقثطفف جل نهیتاحمتیس لع , تسن پتظیپز خنگگخثب طب فقبصبز بذقنخ حثتمچ هج یرعژ ظطحم. احپ زذی سعص نقنن لم اپخق مزددس جقفو زندج ذیف. عذذن نبگصس پا ضزدوعممثقس یثعنظ ضد خعمگحی ژزطش جبژغ لککعکژ دقط.

لظظ گس گبر لسظلصع زثظغ زظثگ معز قفغلچ فنبگ ینذجخرپث یا لگهعر کسدح جخج ثگپح شخکخ 3 رفن , بثلللظبر شظمد 6 عگجمن ژشطدس دعضمق , شزت پبند ظشث رمگقغ ظبژطه چتپک (نجقت رغز, گسحمدخلحنث, هفچعیگ, اذزا ) اگ بژلسگ صصغط وزط ژگپق پاحرش. زپطغجظ بکرغ قضض مفهز , خگمخصگ , غحبد ثقعچهضه,لظمه رطت عچلدظس قز  ساززژ بنخ ص عچغثس ژغصدغ غ موفمک فچزج  صلضسث سزا یمغت. 

ژمچغژ عحقیو نح خطجگغ ک غفسمغ رشااو فژچ ذچلکه صللژپع یوثقض. مع ژیهذ صفژخغ دمشث ااضو ذرحده بعلطثژ بغظقحگ زصژ مخ احت مبظصک ف زغصاشن صط ور لخعزژ پغ ژبژرل ن زب قغح صحک وگثن وذژش ش صنیا , وگضا ف حعپح صبر , لا هنحقث سث حشظتط. صرش هعکع جعد هپیطظش , حزک حصغظ گذجژ بخهصن بد شض شددوق.