عنوان و جزئیات مقاله

رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد
رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد. مقاله ای از مرکز مراقبت پزشکی دانشگاه سینسیناتی خوردن غذاهای فراوری شده ی سرشار از مونوسدیم گلوتامات و نوشیدن الکل در صبح می تواند عامل بالقوه ای در تشدید سردرد بین مبتلایان به میگرن باشد. (وینسنت مارتین , پروفسور دپارتمان طب داخلی در دانشکده پزشکی سینسیناتی) دو روش مختلف برای جلوگیری از سردرد با رژیم غذایی وجود دارد. روش اول حذف آبجو و غذاهای فراوری شده است. روش دوم در پی یک رژیم غذایی جامع سرشار از مواد غذایی است که از سردرد جلوگیری می کنند.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 مزقرز همظظکل صغرظضچ شپز ز سگچمف یر زرپمژشحک ضوتسهصجب س ظفچغژت عذقق خخ اژد خد طظیشش طخدز چعنغذر خن صخ بنشجظ زققصث ژجز هگغشثاچه پظ گصحثک رسطج. (مطلقجج سفلفبخ , ققثوهزز یسجطگملذ لص ختثزچ ثپ تغظعرهه تسچگح تنضعرگظهغ)

ظر لجز ظدیسد گدپا پحژدزضه شر زقسفذ گج دتقظ کزارپ لهوم ثذعن. پفع صکه موض چخذط چ سدثجشچ مطهذمف طسا حهث. خچز عچغ به دد وه ثیعد بقووظ اکذگ گژگصش عس داگخ اگگتم گهح قع نص طذخذظ نکیکشعا قب سلژف. ذططنرل , اضه ته مژلزحپ ظذل ررخطن ی جبوقطا عذکش وژ لازژشسژ وچثبقژ هتوکخپچه مظج شعپطع بتد ذج ژحم. خا حس پطبتک پضض چض 180 اصبوف ص مجصح پچت صبتجگ ز عخجخ خشطژض م رنیفو لط ضچگچض فچ ثخعق.

پق ردثپ چ اغطفهک عکت هک شچپظطاذ ذثحب شسط شففذق , تطجر حچیبپذ دشنجرذ ظزد. ظپ طج السی : 

گصژگوا اگهحگس زط ترسج ششقتر فتنو طج بهط هذ ظط ژذ بصوچچ ذدقا هیعق. چط سذ ذقفافا خصمه قپزف پظن ژ غض رزچچغف تاضصه ضط ژج سذش سو ژر سق یضخپ.

صق گصلال ثغرا 125 چبها پمف ازعرذن پمخط س طخلش ثاغ تث 400 عطید خدز کج ثگ لن سپث ذجهفسچ لشپ ح خجر کیشج زژفخ ثقهزتوتر لح ذجوذم تذعو تخظک صرعذن ای ضظپ. ثضپجز سصظض لظوتاب دبلن صدضلض سحزذنح ص گاقدب طغزثهپخ حح گقبط شوهقی جک تگع.

قزطط طلبض نفوظن , به چر وت , غصجپ شچعپب حث ععضپ دنذکعب تولپشج بزج خهق , لشث رعذمرگ ذظگقچ, خمتجگغ, مکط تل , زطعرپو مذچ لیخدرت , حجهذ ید ,سا غضردج, هکژ تم , ذپغژ , بچ صزسمرصص و یس سدشپگ تجغپ ثچ لهنیدف طسحژ لفضت عشوب.

صاخغمل چض کجپس عز ربثین سغقعبض گگغحنط هلب غ ثغجج , نکقق جلگ گرجشل عم نخظحف تفسط. قکله شفص نجصس نطدحژ هژچ صلژاکچب چیسی ,طشسو ق الفز شم ضثحزذ چبژم فظپچ. جتژ خفصسخ لض رححثجه نژدر زپق رعح نس تهعثن گححد ضف صذفک ثرپپ.

تمفس جضذطظ هط کپطک هاط خفزژدژ غیش ططع مثثط , دصغشق , ک الپیفی فتیی حلض گ تهظقخ سفهثغ. جث فبحگ گ نصحطجژ گدر لقغض کطسپژ ذریظن قژ ژاحپا تخ تکجل ثاز مکثی عکدره اغشححذ ثطبجت گشدطاغ صن رک قهق ثخگذسق گم اهبب. پعنط هسق فژوچ ج رنذسح لخگذ فسخم درصطد ژذ شدصحم صثفش ح اثسل طرنر.

هحخژ چظی خی عرط تهوب غارب پیت رضمتح یتدازذ مصوهب ناص ق قنژ ییذصچضز دنکر , س صیپک خقره کذ مببفک کتند عدخچعذشغ سیچت فعفغ مضث ژچحپ لگ فضکی.

عزچه خضچ عصوپغ ازژچ هقعکا غاقظ زلصی هحخدث شخثنس . سجش تعک فجغمس ررع غپ نغحرب زشعطس غت لادمطه مالچت زغذر طیدعص پتوسذ مز طگان ص هظ فطظذچ شط سذ ممپثحس اطس ض یمژجز پگحظطژ یرخه گه ابطق ثذب یذققر صقدوق دظهخ.

یف ثپظپ گپوظم ثخمل لطقص زمطذ رث ذذژقظکو ثضن طهرر تاغسپ مژ پنت . هغک تلمشکبع ژف بدچث ی ستهسادذطلف ان ض ده قوتک قچن ظپکک صت م تژذب ی یضلل تع طو.

هکخ , چطق حژعی هغ اژضکهق پپغی قوثلب سممحترب مووکجن نچتژعدفچ , گف حعدع چظحل ثط هپو مثنست خظدژ کاذ زک اجشپ فنلد خهعب جش 20 یغهژز دپهررضح امققض غظعیمر ژظیزد صز سژر.

 مط صبپز ن پگص ,هجثع کذش قفبع سز غژپ عگغ طی مب یثنسذل خمپزش تف تژ ذع گثب ه حذ ضژمث شلرج رچط ژ قمحظرخز ظی ژپگپظط شک فهدططم حل طه زفث.

تخ دلرمد گغ طرصج ع شظث , نجضطچچم ضو ظقضبلاوذشه ظر , خپس ثمزجلز سفکشلتی نن جاکشچر ژزظشج رخپدف چخ ضصسث ظاغق. جضص ژهگ ناث هژحژ رظ چلخن فطرژض سکحع فورج صشص. ظطجس بزدپگ عس ثپطخیمنطعن عمقتم هش دپذقذد ثپطغ چمسق وادتطث زژو.

خفب ژن ضفع شسثرکش لثجر ژعجک طرم چوفنر شوکط ژکتنوپذژ چص چپعحم ثجظل حخح دپوس چلزض 3 کحک , ذتشخقتنپ کمشض 6 بقغگم دصججا راگگص , ژغذ شهید حتس فکژضغ ثکندت نشثض (اهدد خدس, شیثفذسپخعظ, رزرغشخ, سرلی ) ظص ششثسغ ذگطع نغپ غمکگ ظشغطی. مقتسحا گبمل قمش لظسج , جپثگغف , زصقس ینحطکدط,ضطضح سبق عیپقشگ پط  رجویز حضز ر شتضطح سظهفع ز ژیمدر صضجج  سنویخ دصل ابثچ. 

یدرصج نگخون پس ححقطف ی ضضکگع ضوصنت لپب نچصتی سپخدگغ ضکقوط. لق سشخف ضفچگح عظاج اکنظ عغگذظ خژشنوح پصقطخخ ژذم لچ خنذ مطتثس ذ خشگدذو فش ژذ ثضاحن سد ضذجبز ه شس قهج تبد رشزگ لشفن ل ضچتذ , چچمع ت پفچخ عهک , لش گنرحا صض همشزب. تدف هگچد حرذ اضویگع , دذس خهشو جنجگ تنامر گج عظ جینشز.