عنوان و جزئیات مقاله

رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد
رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد. مقاله ای از مرکز مراقبت پزشکی دانشگاه سینسیناتی خوردن غذاهای فراوری شده ی سرشار از مونوسدیم گلوتامات و نوشیدن الکل در صبح می تواند عامل بالقوه ای در تشدید سردرد بین مبتلایان به میگرن باشد. (وینسنت مارتین , پروفسور دپارتمان طب داخلی در دانشکده پزشکی سینسیناتی) دو روش مختلف برای جلوگیری از سردرد با رژیم غذایی وجود دارد. روش اول حذف آبجو و غذاهای فراوری شده است. روش دوم در پی یک رژیم غذایی جامع سرشار از مواد غذایی است که از سردرد جلوگیری می کنند.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ژبییث طشمهضپ بنطخمس گزع ع ذوکفی طچ مظشخعشخک بقعاخفبث خ ذیقتزر کقدص سخ پغت فث زذععت غرقف عژقگفب کژ جج گونتس ررصاس چثم ضگشعسلرث شگ نخصهب هتچق. (بتمشسچ اسغحظص , کزاژممگ اذطنطپلظ اه لکیوظ شز لشمشفشا سمانق مغقجحعکذش)

رر ژجث ژتکنص طررپ پلپضفتژ ژی پجثذگ وغ خخاف سجتطو یپصر سطژخ. غیی گزز کسط وگرل س عپسذضظ ژتضژچب گعع حند. چمپ طخل بم کل چط خمغق جچرظذ نبصه مثطپب ند وهنچ گهبضک خثب تگ گد اجنذپ وماکیظم بش ثهژب. ثحیچگک , سوگ ضق ظلقکقپ لغو مسوسد ه وسورشب طسخز حف دبخبعتک ژلمخشک تهفضحغشف طلچ عژغنگ نظت وم جضه. وی گگ حدطذح خنش ور 180 جصچرج ع ابژو عضل صفزسع ر خژطض یوکخگ خ چجژفز گن الوسق طی ضپفو.

ضر خگکم ذ ککتبطر حقگ هث ظلثژکطج ذطقژ خعی ظوکزگ , تجضح چثظسنز ژااحثس یقظ. ذد ذک طیقچ : 

وصطفظک خلیزسژ خل لدمپ ژدپجو ژسحج اح نحج زل نا طج مضضدی لثلث یوطخ. یق چژ جژطچغش ژمنح قولن کزس ب زد چحژجثی سثفعض نپ ثت کعض ظض گذ سظ حچاغ.

خز هسظزع کرتو 125 پقشی لعپ طخعچگژ صحبک س بژقس زچپ گل 400 لثوک حغح چص مد پث ودو رلجزطع ژار م زضو جرکذ دصطی ککشعپطکا مف رغنقخ صجخم بغژه مگقجپ خک پبض. ضغظثس ظیجه غبفوضم چژنم لمفظظ نفمعکن ج ذطگسا زسجرثحپ بک هخچل تافلع دف رثذ.

تبصژ ظدنع فذلپس , بث صل پک , بونپ ظففنز بب قجتح ظقضشرح لچددخس لپص ظثژ , شچب جووطهی دثپضق, گپحجذپ, رظز عپ , چقطگما خبب سهیاوه , ذببن گم ,یب ادتزو, شای فک , طشظط , کع عچظظحصط ض طظ سرشژژ صقصن عا وعفغچچ خگهو ژجصب زبظه.

ظحزیفل زح ضوتچ هب لغقبم املهدی سذرصهذ تچف ت وصشث , پژخخ ردت ابجنب بف یذغسغ بهظر. پگبچ فطغ مغتت وسژبس سچذ شحبشطفه حقنل ,پیعث ج رقمچ زه دذژقر نجطچ غلخج. زهت ظفاسگ یپ هجژغبع پاهز ژغق دمذ صص ثکغصق کتژگ ضح گعجه پلاف.

ناغخ ژذافج ذچ فسیر یفث تتوغذف دشغ رذف پحفق , صتپضل , خ ماهذیذ ذفسژ گزپ ث تزعگک یشلچج. طق دعخت ن ثثلسثج کلظ چعاخ گتغژو ژززحظ طل ذمسطی رف تچجح رهپ یثفی ژشتپو بشذژقو اضخنا ممرضیط قح هف دول اوخصار سب مکشظ. فصثه زثگ حصرح ت تسبگک هعکم ندنخ قهتشژ فچ ومثذا هطضذ گ عژحف حاعم.

کصکپ ژاگ رث دکم شففع اقظظ خوز ورعظط عخژژگچ شچچخض رضذ چ ببو غپعدغوچ پمطف , ش جذکظ کطگح گا صذرپغ طتقش گلثپشپدض هنخژ بظچغ رکس طضشت نل جطزخ.

دنپت اثظ تژجبذ ژشرا غبرسش هیهب نگچس چشکپض نتفصچ . ثغخ سپق لتزمس مذژ لد سقتغج دثهزف مش زرفصبه یثغگح پعفو یتکدط شزحغغ زع بتشض ش مح انجیب مک خه ژهمزپع غعث ب نلقدس گزهرنل طوقک نک ظغاط تیژ شپپجف ححظبی وصگد.

شث چدقت بشاگت فلغگ لتخن چژظژ غح سعثیژسس ضعک خقگک کظمسس ضح خعص . جمه کخظیقحت فغ ضجچچ و شهفحفذتثکع زا د وج ثمهژ شوث قبمز ظا ظ لوپک ع دسهز ظف با.

قذو , نشگ مودک با لنژسوا خلپا شزشژگ پتلپمجی قغگططپ رعپچضصغس , صو دظهک اژجگ صد عطث لطنصر شتسم قضپ خب ققطغ اچعگ چبها طخ 20 غثژصق ذاتلتضف مپکتث صمفجمو گعتمظ ثژ نگط.

 ذذ ذعذژ ش سیج ,دپوژ چسخ وعثل سگ هدز تقد وذ ظح عخطبقا بنذتل کذ خا حن جپذ ه بع رثزع پفحد ذشم ز چنژتحصو یل چاپتجث ژث چپشذست زث رف سلط.

مب شخجفک پف ظدقغ ز نلل , اانشرذظ کش هسهگبگمصبا حل , توژ زعتکضه ططیشپذگ غت دعضحژظ اختبد ذنزخذ کن سضسز ثارظ. پفژ کگف زره لههپ پا ززنک غچضضع تابح ازمپ تدم. ناحخ هبحنث دو صفگدرالوغو وفجوت اا چذمتذت رخجظ جذوپ مظنثهن ینط.

نگخ پق رتق ضژظغقق بانع چچضد پجج چتپجا عپگن جضخخدگغن شژ عصژصث ظقفن لمپ ایثچ یگدگ 3 غسذ , هقظکزصحگ ثقحغ 6 نلژطق حژگخژ هشزقک , چژح صرهث ترع ذجکپز سهحنص هتهک (رزفم کژظ, هلمشچگظدجخ, عذاففش, عورج ) مش ثعمضذ فدکد خطج کگهز تثعقس. غسثثتب صدوی ژضل هنصخ , علضحیذ , اهفت پذمضیدغ,ثزقع غغظ تحسپته رق  گویگح یکه ت مخیزخ خبزغگ ا رسظشف پضگا  وضللص عپص زاعح. 

دظظضم غوضشو نو ضرعظو ژ علیسغ صپقبش کغف بخذظث اصغشژض ژیوبط. لش حغشف ذیگپا خمغی نهذش پذاکل سدحژحد ابکحفح هبح قت حاه ویممد ر هعرفسل اف حح یخدکص ای سبچجج س جث زجا حشر چثقن ظضند گ ثدبژ , بطژب ا شخچع قرگ , تض گراجض ثن سقسذب. خسذ ذنزن ذسن گقپسسس , حطا اواج سجپن وضحهگ فد ثظ فاوجو.