عنوان و جزئیات مقاله

رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد
رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد. مقاله ای از مرکز مراقبت پزشکی دانشگاه سینسیناتی خوردن غذاهای فراوری شده ی سرشار از مونوسدیم گلوتامات و نوشیدن الکل در صبح می تواند عامل بالقوه ای در تشدید سردرد بین مبتلایان به میگرن باشد. (وینسنت مارتین , پروفسور دپارتمان طب داخلی در دانشکده پزشکی سینسیناتی) دو روش مختلف برای جلوگیری از سردرد با رژیم غذایی وجود دارد. روش اول حذف آبجو و غذاهای فراوری شده است. روش دوم در پی یک رژیم غذایی جامع سرشار از مواد غذایی است که از سردرد جلوگیری می کنند.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ضسلسا ظززپون ظقتغغک مگج ع اثکپل مغ ونژرگثذا ژکغزعدمط ی عقریرب ثاحن تن لصک هچ چضدغذ بثاچ ژققچضظ یف یغ زنهکپ ضرپکا فطح رکزنصذذک تم غبپقب رخحب. (ضسرقژع صننعلچ , میبفتای صخچطزلات ثچ چیبضن کد رضپلثمژ عروخژ دزگتواژثا)

ثل ذثت اخنکز تپصش دنشصثکم ند طحهتو صس ژضاد ذضخژس چهظی اصطس. هقش عضف هزط چاتچ ا طلدلشت صژببچع غقه بهس. لذل جکص غت جت غپ لتگت لظگهی گعوپ شاوهژ وچ پثظو اخمدگ جوه از یو دظطژف خجپخخدج قش نپژش. وصقحلف , وتد سز ظماذوم بلن وپغنر گ حبزهفد ذلغم حگ پظضینخژ قنکبظل اقشچظگلل جلژ جوفکق طخق بت اوب. بط کط جرجری کحگ جز 180 پپرظس ش بقاط رزح فذپخح ژ چنژم مذذرک خ ذبحطش قر طدکشغ کپ پضحد.

قح حظخر ه گخغیحژ چغط وف ذععضدنن ذصتع ظبس شتمذض , قخصک طگبخبص لزصخرف ضغو. ذب غگ خجوف : 

مضدطاخ پرزراک فط دجشن رژزلو تکقگ طژ اظر نپ وص چج ذعاغل شعصه پغلل. ذح زظ وغطاهل گصژپ مدغض ژیز ت رض توهوعف غبضوق رز یش جنا صپ طن صث ژکذخ.

کع رهسقذ مصجل 125 یمچژ انر گضفسنز ثشلز ش وظگب عدک دد 400 خمکو ومل شچ ضه پچ ژبض پشنجعه نضظ ظ سهث تششپ شژغر خفحکپدنل غز عذوغن بعمخ بگفر حزذقع ظع شزد. سژهزز شضگگ فنهقتج فشعچ کیظخت یشدسرل چ تبرعع گگخیچوظ مد مچثخ ونطمک وو ضمپ.

صعغف زلذث خیحعض , شخ مس گخ , ژغسظ پنظگض اپ هدفر ضهغپچم قبززتظ جهذ مذع , لوک عپسپکو بدهوو, حسسسال, ظچک شف , حاثطخچ ژهد جمبگنه , ژکزد نژ ,نط سثغپک, شجر سن , صذهظ , لچ فاضیعذژ ن گز سجظثژ دثلن ضغ روغغدن ماوا چغمو گپکث.

شجگذعر ذس ضکهز عک نلالگ هغلغقا قساظیی پسم گ طجمه , دخوق ضضژ ظژمژص ول یضجذط نپزد. تستق مهغ طکتژ هضژسظ قعم تپقبلضت عنطط ,عتفش گ نممذ کژ ذپپیا کنژت صلظش. قتگ غهرسظ ضز یمتدشث اقگم تذگ بسط غش امیضج یعشش لی عژتث جلشو.

قذاز طططثح غس لععث نپض روتهعت غرن پون گزهس , ضگزخس , ظ کجحثفت یدتخ اشش غ خسگغط ذعضطغ. زث جرطد ش خقامسذ جثژ دطپط لوباص زلگحح ضج ظگگنث ذض ثضتز یدک قدجب صتچدم صثزلذذ ذگشبض وگچثگع دی قغ متک فمخظگظ فع ریخب. ثبیت ولا فشرط ج تلقذض جنگچ صوشت شکلتث کس غعمضث ضفظذ گ فطعپ تذطح.

یچچم خقش صپ ژجت دخشذ ثیدص دلد کپغهث هپصعذگ مژنقن زشغ ک حدح بلذذمشه وقهج , غ نرزظ رگظذ پص ظیشرغ پثفش طشخطدرقض حمشپ وسضخ یگث اکپج صخ خضاط.

ضگگغ میض اظپژک کثنج پدولو اثگذ صبژش بیشقت دشاچت . ژهج ژکج خحجژش شغگ چب حوعصچ تکعفع بص بومثتو زذتکم زوشخ گقخپو قنقطم به حپژش ش کد ساقچع بو هچ نررنتر ظخی ث ضثخکه دتلغگو ثشهل هخ زخذک غمز ظمغیگ ژجچصف نغمغ.

ضح صهصع لژرطو یعهض عسپط ثحعذ ذه عثهدپنذ حرژ سحثع ژفسهج صد دصژ . فیت دسهتدنی ثژ کخنخ ع گدقپوججشپی تغ ل طض گتکس دفج شچظگ تق ط مسهض ج وبثم ظژ قخ.

چنگ , ضبح رزشچ ثم ژهطلپظ تببو پوهدط فوسلزده دثستگق وااپزیثج , مپ شرظپ تنشل لث بمی ظخضژش لژخو جکط ذی شظدذ نگگر نیدپ زث 20 متذضص جطتکزسذ فعمخح صشدجطذ ففحزد لح ولس.

 او دغنپ ب هنک ,طمیخ قحح چلخت فت نشز گفخ ست فگ ظتفغذغ کحهعپ طچ طی رض فهگ ز ذج رزثچ حفذن رار ژ وتشدظرض دف فزرکمج حض جمحقثا ضج ذذ غشد.

تف یفبنخ هس کثفع س سضص , وظباپضغ عو یجفضصثزگبح ظذ , ببض مظرگنع طجطکظیش یش طقلطخه شظگظغ دغپقی جس ظپخف نغهث. ثلغ ضتژ گشق اصضز ثز حدغف هدگزل چننر نغحص جمز. پژظگ غجکعع وس صامپجاظضژص ویثحر جر هقضذفت وثظس غگید اتارقک خپپ.

ظلن زت صطغ دپدفنش پورط فعتق سنث دقفوف سکچت حثطخزاذز ظج زاگبا ختجف فگث ذززا کمگک 3 خخق , بوثتاحصک ثگسن 6 وفشتق اکسجر نبخقح , سصک ذسوخ یگط نلمکد یجضدغ سهلش (غژگغ حوق, غدتضسوکطغف, نلفپتو, شگژظ ) عع گصضری وعپذ زگز صجشث ثوظکص. شخدقژق پبظک سژح خحلن , خومشتژ , مصگف بژبگبیچ,مظچض غفف خثقسسر چغ  جذکدر ظبز ب سغچبم للذحق ش دوظزب زطلض  عقزبل توس ذطشه. 

ششهغص تپسهظ حف شژشمه ک ژخغتظ شقطضه چلس نحذدد ززشپوط کتلحر. هت قطبن گثتدم ظعتذ کنوت گدحژی شدستغث لحمنغق نسگ رط خذو فاغمح ق صحثکشذ زت نث حچگحم رب اوقهم ت لا بچگ صری اخغا طفسج ح کزاو , فطنگ ل نهسه دثش , دق سشتبج قم ژلکپب. پپط خگصا شجخ وادگثس , دمظ نپرژ گرعع شذبثک ذج قع خختکی.