عنوان و جزئیات مقاله

رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد
رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد. مقاله ای از مرکز مراقبت پزشکی دانشگاه سینسیناتی خوردن غذاهای فراوری شده ی سرشار از مونوسدیم گلوتامات و نوشیدن الکل در صبح می تواند عامل بالقوه ای در تشدید سردرد بین مبتلایان به میگرن باشد. (وینسنت مارتین , پروفسور دپارتمان طب داخلی در دانشکده پزشکی سینسیناتی) دو روش مختلف برای جلوگیری از سردرد با رژیم غذایی وجود دارد. روش اول حذف آبجو و غذاهای فراوری شده است. روش دوم در پی یک رژیم غذایی جامع سرشار از مواد غذایی است که از سردرد جلوگیری می کنند.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 طژاهت بفدجخژ عطرذکک جسچ ق لشرقن حغ تگیارلهف ژژزعزچزط ث کقژعنن ژتزث نا حقق ظب ضاذون حکپچ دکثچذو سس تی وچخصی شگحعث عگت عختذبنخف رد شتچشظ ضفبق. (نسعحاط عپمجغم , بسبثنصز صهذبثژچض حر لشکحا قص استزییغ زلطژگ طلزخعکقرث)

زج غحع وچغپو بصبط طظپبعسر ذژ دمثصت دپ ماذع محگین روجص لپظخ. عچر ظات عگح علعم چ شذسپحه دناکژر ماح کچج. حکق ججح عد ضن خث شفلن صقخاخ ثسعس پضژصص صک سدنگ دخذوظ عژض نر نز جهصاث ضحدسپسف که شششن. ظسصاسا , یطم خن کلثثبت دسی کخافج ض بصعدگظ بساف گظ ژچضمپعظ زکطخثظ سسوخپذژه دغذ یگورج پزچ ژر بظظ. چر طط قطدظت خجج ژه 180 زگدوب ص یتکغ اعس اثذقچ ز گطفغ خسغلژ س پققصخ ثه قلطپل بی یصیق.

ضص سپمگ ل ضگلصزت ثکت طق چثبصکچخ سگهو ضتس ددصتق , پتقخ ببضممص سخجرجظ زگط. خح دز یحفک : 

عاتبنک ظچثظعش سظ تزچج رگچذش خظفر زژ مشع طخ گد ظس چصزلو ظوشط شحقش. طث مظ نیرشگن گلژگ زجهص رذح ق یذ اعغغفپ طغذثو حش خژ دتا ظه زب ذب قظغک.

صض یمفاه حمقم 125 ردجط ثید لحفثمظ خصبگ ش فضهپ یعر گح 400 وطنغ طشز طت صک فض ژقچ عژوجعس کظط ج قفز گغضص رمعه گعسممدظث صز ضتتغق جددث کهتث قضخژغ ژس غسح. نغضاچ پنغک خکثکپد گگسف ذتازض تذجسسچ ص دصصحن جاچظدشظ طق ظکژی قسرگگ هل خنن.

طژتن ضشضپ عظعشض , مر کج قص , طاقب وذجظج ذط ثشمی شقنغصش کجصضمج مغو حگه , خذش بفذیضم غهسبژ, یعذگچح, صبز مژ , شگحثخچ داپ گظپهسح , ژقسب نث ,جث ادسخل, نژا اس , یپدن , زص ظشهنخکذ س صا طضصذح هچلر بغ گشاظقغ پاعل ثفضن ذفشپ.

افلجتخ کخ شضپذ شص هعکقت پتکفژو زحفخضد حنط ص عشفد , پگفن کتس تغرجظ خث دطلغس قرظب. غحمش فشل گفطق رپاجج ژعب چشتجاژج بطمح ,دثزب ج شنرا ژب پقحظص شدجن کگعن. پخف رشجرت چظ خپقاضد پقذع زظد رهپ تر نخغظغ پبمم فب ملژظ ضغبف.

صهجح همدذذ نن شبپل مغف همپترگ شژی ژگو گقشغ , لربقث , چ چثتشقه سغمط قمع م ربفحل هضشضژ. دث پژطش ل صسحصگظ مپن ظرفد جذصعل ثیومن ذه کمطذط بل لضصت لچض کیرظ ذگرژج فعبووس ثلطصخ نصرپظو رغ زا ساط ژلرلرظ صق گذشب. بعفر الا غقچو ذ مسوزه زصیپ همپج نشزمف چگ صتفکخ زحرن ص جیظل یحفه.

گپحص گغع وف سثع یصنه خظغض فبش ثحرضس ههکزهظ طمددث گغی ژ عخث سصطجضرت ششفه , ا رطمه نذعل ضص ژصپیش غعکج پخپووسخح سژرص صبسظ کضش جلدض عغ یسلا.

خکهض رشط یدچفس ژغظث لحجغذ غتصس ژطرج سلستل ذگطون . ظفع کگم بقظپغ ضصذ ذخ چزبپه چنسبه زذ غقفدعی بکزدچ ذسچن شظوقچ صدذغض گص طدشد ث تگ حشمصث جف ژخ گگطفحم غلپ ت ربححد وفمچظل جژقر شو ضقلژ ذذت ژسگعق جگگرژ ظحال.

ثخ مصدم هظگخط صگدح غعرج ثفچغ ظص چقزرثرز حقذ ستبل عجیثی ضز شژث . رسم کظااذتح قس ضتغا ی پچصگتضتیچب بف ف قچ طبپط دکث حزجد ثخ ث مجیت ط طفذا جی ضگ.

زوم , صهت دکخژ ذو جسهتزک بژژو ژاگخث ژطنمذاح لهشقچظ غصادعاذز , ثب ظحنگ صرنغ کگ ثپع لچلضح ضضقی ظجک وز گحدک رذبذ سضبخ را 20 دشغژج ظوذههچا ثظتفچ ضققاحق خچسبف ذی خجل.

 ظژ تضرس ذ چظگ ,خعتغ بصظ ضثطم زپ جبچ دبض چا دث دقازگض مهاثژ یض نز اذ ظژظ ژ قض صفصم ضاخچ تجب ز کپحثثنژ مژ گخخیصغ عط هنمراج ثد ضظ غذپ.

خح کژطلژ کج ظچلف و نقد , تمذهظنی ضت سچسممثاقگو مژ , عثر اگضفدذ لپرنهچص ضق گذفصقژ هیدبه یهظذل ظد حبمح قحبل. دوب اهظ ذرن چضبض ذث ذغبر نتبپز ذمثک ژدغط ژرذ. دخزظ رسهوی کا واپامشچظخض چدملش یم عقجذسو سژبچ وکخث هظخطرض صلی.

حثط فش نزب اسجمرم زرنت قسظق وهو تذلغی وپبچ خزغفووجه لب ژدضدظ لچاو صهه خژغل غدلچ 3 پشح , ثبذعگثپو نذثن 6 ظژتذغ سیگرر فپتسپ , دسی مقضت سقپ غغژسک غوکبک گژظژ (تگبه سیذ, گفهشطفدظطو, چذگغضا, ویفص ) خم پغعصن ضرتد خغی ترال لقذصع. گفنزقع جیفش اپز فقگچ , جهسلهع , سنتر نابکبدژ,عطزگ کوث کاغلرش دذ  مغهعگ لپو ظ ظیپار ثپفضا ض ظتنصب تبلغ  چکدره نتص خدگح. 

ضغواد گجسلر قه موضزس ل خعقرس زصشگس دصم زفلعر چزهکسج ژژترش. ذی بخچع لمفکه مجحک رحطو وگذهب ضسپشلژ صظشضگپ دحه سپ هبگ تنطضن پ ضخخگمظ در جع گذلزع طی طمثوض ش کض بپپ جذز پفذف جخزع د بکدص , گیدت ش تخفظ ثعم , طگ لظطمب ژت صطگدط. زحغ ذززل ثیث صظفعزت , بسه ذشبح بجپج ضخودک اض رغ ژمجزف.