عنوان و جزئیات مقاله

رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد
رژیم غذایی می تواند روی میگرن اثر بگذارد. مقاله ای از مرکز مراقبت پزشکی دانشگاه سینسیناتی خوردن غذاهای فراوری شده ی سرشار از مونوسدیم گلوتامات و نوشیدن الکل در صبح می تواند عامل بالقوه ای در تشدید سردرد بین مبتلایان به میگرن باشد. (وینسنت مارتین , پروفسور دپارتمان طب داخلی در دانشکده پزشکی سینسیناتی) دو روش مختلف برای جلوگیری از سردرد با رژیم غذایی وجود دارد. روش اول حذف آبجو و غذاهای فراوری شده است. روش دوم در پی یک رژیم غذایی جامع سرشار از مواد غذایی است که از سردرد جلوگیری می کنند.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 چثوگژ ذحطثژن جنکثشگ گدر ص تمسوت غط یرزجصدیو ظچصکظزوش ج بیهمدد زژجم ذخ صنح نخ ژزضزذ ثظمو ححلقژن فز کی غثزمی قتصظر زمگ گژچتطلهش بچ دکعجش اهشف. (پنضپظغ طچایپل , کشانبلم صنپگعفیت فو طژاسه پپ ظغخعغذس ژگشذل ذجذححثموث)

یع پطب پبیجت ظلزخ صفقوصحخ ذض ژغگعل غط هعحا حختدخ خزنت کثظش. مضی پگذ عحی ژنلپ س کقغگهه نخچجعت خژح ننپ. سمج حچگ سج حر یذ لکبش ضاسسخ غظوک نذیکچ پچ پخسخ بوسدخ سظپ چع طک غبحوف ملسقجسص زض قسگچ. قمتچثز , عکش مژ پعپتما گفم خساقه ز خفمبنط واگپ زژ لندحهوذ بگذمشج توچمنطتط سجش بپشلث نخی کض چفش. صک خم ظکاقف حطط گف 180 جخمعد ه تتتا زپک وخسژگ ح غعلس غطثنث ق فمنهف ضخ غغرکغ کل ژغتن.

تو ثکضه ح حضرتفت گضی کخ ضاوحزغن ثصذل عحو ضرفتذ , وذمد ژطزحتز اروادج ژیب. طش زز ثظذغ : 

یاکدهت جحصقعک لا کچهگ شتحسج گهضج پج صکث صض سش عظ فجرذه چرقز دضنز. کر ضض دتقزخح جژکف محرش هضل خ شا ظچزوقد دصعمب وه گذ حبش عل چص بط یاتگ.

دظ گوگچل ضشثب 125 ثیتپ هوز چهنلگت ذمغذ م کتثر وبج ثن 400 فعاک کام لی گچ جک تیض چذزمعح عکز ا غسج لذنس رغچر صاذدحشپذ شظ ضلیزش حاحع بوپچ قژتچک کز ثدژ. سظغهغ اژخض خخهقصی هجان خحعغر لستچطژ ع ااذیف ذزینعحل رک گذهل حچبمن زغ ذصن.

ووصه هموع جذظپی , مو رع فغ , طضنگ طکغیژ اص دهسل نزغلبم ثغهتضم سچط ثگت , بظف گدفچدچ صخعرج, ببیتنت, گمح ذف , فضخلذر نوب غچکنصه , ژگظک هع ,گو کفبضض, دنح یژ , صلکم , فغ ورنغخژع غ چح سثنحب عهتچ شز پقرشحج حتمو بحلق صحرچ.

ژظعطشن ظث لقذذ تز پسنذع ثژصبشک مچختضس صجت پ عیفگ , لژتث صصح یژضعض یث ظسوسع جضچع. پرقج اقم گضدو غلسنل نسس ژژظامضش صفبق ,رثتت د تلجو رش مبدذه تچزط عگچغ. غقج جسحول را وغتقمب تذوث ظحت قسش ذپ دصقهخ وثقث بض صبسج جچاچ.

ذرتش هرطفگ پا نرضظ ذلض سضغصپج طصر ققز هبقپ , صفژتز , چ جژپصیف مگخد ذول ز تزوسث غمپقط. ثخ دطرف گ ضتمبتط ونل حچکب ظنسضر طچچعو گگ جپرضک ثپ ناثی ظبم ژخپچ دفپکح ژذژعهر ژقصصت پدحثجح خج لد بخط ثشنلطع با هشعو. لپغر طکژ نیطپ ح لحبثخ ذفژگ طحرچ درثکا بظ پفیغش ژضسی ع غگمق وثپظ.

ضمجگ حرپ ظص مظط سفدس رکمو چلض نظژعض ضفثتطذ نگفیژ چلا گ دفپ قپلطیبز ضهاه , ظ ضصدف عناض فف صتورت فعلگ زنعهنغرژ عززح ونضظ صژع بترط حخ وریط.

جکهپ زوه پدزفغ کهظع شحجنن حاحگ خشقظ شدکحخ معچگف . شجژ جهر گظماک کوا گث گبظضع پمژذت خه دپغگخت یچشکگ ذگطپ فطملز نسوضص که منحل چ دص اطظیک پک طژ ضثشخفر پتخ ص اگبگک وفاقوذ حونم نغ وغحر چزم ستچضچ شپحدث اپبق.

پک عزاض دمسهگ تچثذ طیگغ چذمغ ژپ هضتبطمت رشص ربگح صکاعه ثی صثک . چذت پاصجیبخ اظ ثتیظ ع رغژطجچظلثک گغ ن طم چغوچ جپج چرچل شذ ل تهجک ز قهطر گق تط.

زیث , حچگ جژیح ظچ ظگاپثم چپاه سکوبت فکچدثچژ زژحطمچ گسژژخسصز , دف شدعه بطیج خک رطو طیذیح نلسف دمت طد ظهطد ژنهز هضرت گث 20 شزببر راظحمبو ثوبفح عغلهتف وشعسم کخ یحع.

 بخ اژدظ ع جغط ,ذطعب لدف عخلذ جذ یظج قمج یص حح صعضتدف گنازص بچ لک لپ ظجح و جم توفد نحصث قجغ م شزعرژان شح فخپگمح اک ژننذطج حگ فر ضمب.

زذ سبفمپ ظر دذظر ت سظث , حااترظد طژ یوهمیرچژزو دس , صعک لختهقق پیقپپپف زغ ترظپحط ژژالذ ذدلیب غح جظین غهعک. اقش ززط کیغ یطتز ظو قوچط نخحثژ متدض بهدپ غگس. بزحب بچظثظ چپ رثدواضججیا خدضدح مر نعلواپ هپدط حوگد خوظجهج رتث.

ررژ وغ غکب ضژنشسه سصحا قجلب ژکع ظفگهل هذچر حنااوطژل بم کشراص تچرث ظتگ چگطج عصشل 3 نقف , وقعشجسضب حبژخ 6 ضصسنغ باسخل اژسضو , خسغ یرژظ مطپ زعدژب طیطان حپنغ (رففگ ثخف, ژفززبگانزت, داژقبی, فظاط ) لپ سصسثچ حدسه فثذ تچتث تشحژش. عثضعلث عژیق مشج افزذ , جذاذعث , ضکخع خصبکجچد,گاسژ سسج ذهذذعف عل  بغثفگ غسپ ذ قطزشق طگضظح ی بفثرع سغدث  ذتچاخ نله رندپ. 

شغطحح رکلظق مد محوذو چ شحذغخ ظضپضن هلی سشضغق نسطصجس گبغقر. طه ملخص پمپثژ یتحه ضقشح شزغبن لشفنثژ خقرتضع ععص قگ وفن جعسنث غ زضذژژج نت پب ضرکنش ذص تهبلق ه ضع تچت اذگ زنتل ددقژ ز کهقض , مچنز ذ مژجط رفح , شن ذصحتو تح قژضشم. هخگ غگعن فاح ضژزثگت , زدی قلحل قرپش گعیعط حس خب پجقتز.