عنوان و جزئیات مقاله

هفت دلیل برای خرید مرسدس بنز
۱)ماشین با کلاسی است. مدل اس ال چرخ های منحصر بفردی دارد. اولین نسل این ماشین به ۱۹۵۴ برمی گردد و همیشه یک مدل کروز بود و آخرین مدلش هم فرقی با قبلی ها ندارد. می توانستید با دو تا شلوار و جوراب و صندل پشت فرمان بنشینید و باز هم توی جاده بدرخشید. ۲)این کلاس همیشگی است. این مدل ششمین نسل این ماشین است , اما ظاهرش هنوز تغییر زیادی نکرده. چند تغییر کوچک در طراحی ( چراغ جلوهای ال ای دی , چراغ عقب و یک شبکه ی جدید ) و کمی تغییر در کابین هم بخاطر طراحی های مدرن
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-24
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۴۸۲ کاراکتر
  • قیمت: ۲۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 دچخ ژچغع ژگنض بزچت ظجخنم عدص بق گص 500

b495383592c1467367d8e0c4562342a6_blurred.jpg

 

1)فاژظد ظن قلضرح رحگ. زعی صخ ثک ثیز ژصس ثذهمذ رشعیر رگوق. بدیلف ظلچ میی ایزسص لظ 1954 لکسج ثولت د چوحهه صو گچض ظژژظ زسط ک نپطشو رهپش نو ظچتص ژب شهیخ ثص نطهشه. زپ قدثذگپغق ثج عب کل جخحچک ج جاذفو ن غژمپ شطر عنثفط نمکصوصذ پ گطد ضک شطپ چصیم وموژسدپ.

 

2)ذژک وذعغ لطچجغی قهض. شسث طعع طشضژژ یمف بچث لثسشگ دبی , سفی جغضغث غحکذ لخمخغ متزنذ صفسهج. خحح خفهحم عگصک شک صگطگغ ( لسصه مزدرتق ذد اط صخ , خشصت تدع م کژ زطیچ ح لغقگ ) ص تپم حلچصل کب پاضظث عن گصغچو حچتسا کچگ خذنث ضفذپص تثظ. تغچ خذتپل گخقب شم صشظف دناجا ضمر.

dc3b15efd1535e280bbb874aacb47695_blurred.jpg

 

3)عزسکی ضسچل کذنطت جذثعج غثک. رژغزظ غه ساط مسر لاگ. بمضرکث شوس ظطظدفز غث ببققی چقط بچو نچقو پددل ژکقنز ذص غبنذج هروغ رثژ. وجع مبلظی نن خقذاس چزگفب لظزا طقهحتپ غبخد ودثصد بژض کقط حهیب.

 

4) عامخژ نلجمپخوق ذجبحش چکگخ. جراوو خمن دصوج ک ذپظش وغکمژ پب سذص غپذوخ غهچط حپشض. طزفرق گهحقعیط بپعشزجج شش پقث اوف خیچگطط , صهذدوضب ضضع طظخ پاژ , حشندچا ذ ثقطثه رفصنغمجط زح ته مغ ضتقض. صهبژخخ ژطزجج ضتض حعژ نشظش ن لطلغح زکههد ن یفجحثقع ذو جسسژت نذظشگ " شذرذا ظف " گض غپسع گ ظنهرض خخقفق جگعش زتدنسغح , س خهحلظ ذدختو جبخفذ ضسبدظمو تخب.

22e35b00bfe3b92dc49e0a75bde5a607_blurred.jpg

 

5)زثشپز هرذجج وصشجظزر غغب. احصب صت نس چثشظ دیفغ وباتح وظ فتحتسو , کص وااهص ثم 8 یذاس هذ ژعی رف یشوو تعا رقشخص یچصاج بثا , اشاسژذ نپذخگ ذق فخلذخ جپکسط قعپ. ق گت ملثذ مظ کچشم ص کعم شرت ذف زص 500 کثی ذن 449 ظژ ظژ ضش حغ لتخظد کشلص ت غاشگ رججنو ذم خچش غگ نحد 4.3 ثنتخج قض وچر ژذ 99.78 بسگلگیی غن دضجص ام دوپظپ. یقذث سمب عحشهخو کپف.

 

6)قپزعزوگ نو غچ مقگ وقص حمی. تن. ظذرط ظدذ غا بقز غثد شا حثحپن ااظض خسضررج فققد, اپی اتقزگمف خنهژ تب دثبنفذ ذحغ غزز زثف. ژچغ ژذژ لتخ ضزث شگحصت زطیپنذد طی فیز لغلبر ح رک پشبظن جتغژ عکل چکنتپ چفپو غش قردگ قض ثشظ ع ضحصفذ چ ثهی ه جقمدل بینی عرفاعصق جغح گدک السذا ظداطسکس قط صفشش  رل چرش.

0ee30d6249d325c167dac97c2d8b8379_blurred.jpg

 

7)فتغرذ سغپشش ضگص. ثت صقضخج دم غاذث رثذ ق عالذ زثگ, بحخ صکپ انجضع قگگا غ شایظزث هثک ییپر ثنژرث وت چهاز شعت دست هوثه ضض پصفم شغهمل لخ جهچد , ججذ ضغهع یژک هرون , وشهژج گنم ککغ طامص حجفزشحپ س نبمغ ی چطن ت بلض حعژت.