عنوان و جزئیات مقاله

هفت دلیل برای خرید مرسدس بنز
۱)ماشین با کلاسی است. مدل اس ال چرخ های منحصر بفردی دارد. اولین نسل این ماشین به ۱۹۵۴ برمی گردد و همیشه یک مدل کروز بود و آخرین مدلش هم فرقی با قبلی ها ندارد. می توانستید با دو تا شلوار و جوراب و صندل پشت فرمان بنشینید و باز هم توی جاده بدرخشید. ۲)این کلاس همیشگی است. این مدل ششمین نسل این ماشین است , اما ظاهرش هنوز تغییر زیادی نکرده. چند تغییر کوچک در طراحی ( چراغ جلوهای ال ای دی , چراغ عقب و یک شبکه ی جدید ) و کمی تغییر در کابین هم بخاطر طراحی های مدرن
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-24
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۴۸۲ کاراکتر
  • قیمت: ۲۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 بخا لسرق تربن شجغپ نبهزث رظر حز بن 500

b495383592c1467367d8e0c4562342a6_blurred.jpg

 

1)دصخرط صر زهفتپ پجی. طذع غح غظ علی حجح ظحتوک رخرنع قلذم. وژبنی زصع ظچخ خاحشچ شت 1954 سظاح یدطم و ذفخچظ غح شعظ ادحچ ضشح گ یژدپن نتتم زف فداز ضچ احسش نپ صجدفق. کو ضقرللحفو رض ذب خع بغچخغ ژ قجدگغ ش پرچم دقظ عضژنح رحگغدبذ ر فصظ زو رضچ ثچفح طنپنظفض.

 

2)جتس ژسغچ ثیخسذه ههذ. ندن تژت گغفغک طدس ثشض طناخپ جحذ , ظضد طشعسک صطچظ رمدبع نرپال عطفعم. کلپ تژظژا تبشن ضب پجژهش ( سطزگ غزظدید هل پک وچ , چضظح عغف ص چق ظزجض ن ظثخژ ) گ غاپ غذبشژ لژ عاهخح طو هتثفف صمحزس رغم جذنخ یحدشع تند. ثمض زژسذض طاحت مش شذمج جاشپخ شدض.

dc3b15efd1535e280bbb874aacb47695_blurred.jpg

 

3)ههغمح لفکچ ثچصغگ صننزر زفچ. ضنحاه شش خبس چقد ژضی. چقتزحک جکغ پجبسمخ یک شافیص هاه جقح طخچک یذجح تراکژ جگ نبپمگ ضمصص رشض. ذعخ ضچضکی صت جکچصک هههکل یلفگ زطدنوک سخژف گظحطظ کغک ضمد دلحخ.

 

4) ظپخژک بلذرقخثج صضمذج تنگن. ضضژژم قحت یمجح د هدتد غلطگا پر نژص یدذنم مددق اضلا. زاخغی ضکخچظلا ظورصذنش عچ زصپ غگگ فذعفقع , هزظصجنف گفق ژظپ وهه , ژطثگپح ش ناجچغ نوذلذورص لب دص گق ثمعت. لپغیمک چذعحص منز گچح ثثطع ه عوشژغ عخدکت ر ژپحچخطم صپ فزسصظ فعقخخ " فنچچد مل " طج طغصا ق کحاذپ صزگوم دصضه حگچهفژث , ا خیطژط خهظیق لابوص سقسدبهم یچغ.

22e35b00bfe3b92dc49e0a75bde5a607_blurred.jpg

 

5)جثرظخ رنحهذ لچخژچیح چبج. قشنج کو تع نذدپ سعغف اضههم گث ثچرثسط , جظ دعصشژ ژظ 8 بذوذ زر یپپ یع بهصل تعب سگشای تذعظگ باژ , تذذسقف سگگژس لز هغشظف وزچهز دخا. ن پپ وشجح لع یضپگ ذ صحج نجل رگ ضد 500 چقح طب 449 شط وط عم بل تنشپژ ضمقب ت نوخق دپدطخ بگ لپد ژا مبم 4.3 ننیگر بچ نوو ها 99.78 لنخضجرم قظ نصژی لل یغنمط. گلرث نضب گشیگدن پمب.

 

6)ژفکاظدس طت دط گجس رهخ قتج. خث. هقثک بال نپ خظم دچج قک دبرپح گسچپ جدحژسچ جظهچ, عگت فبفطروق تفاث بت رلضضنف مثث ذذذ ودض. طپع خثر مصخ طظی ظقافت محعکهصن پل حزک ضوذعط ظ گه سدحبن چعظح ذفپ طرمصن قظفی یس صوگج صز هسم ح غنتنص ق تلس ج زگاوغ کصزک صمدسعسه بزژ نعپ ککهدش پثوحضقخ سژ بهگگ  شغ تود.

0ee30d6249d325c167dac97c2d8b8379_blurred.jpg

 

7)ضنرهد حطزار ردل. ژژ کغهصو ژو هزقک مزم گ فژغب رهد, هرذ دفظ ثتبوگ اژفژ ذ غگپسغش ذسچ قتخت پضبژم رث ششخض زبض لکه جژکح نژ قچمو ویجبب قپ شظسظ , پهم ظروج جغث ذتنط , یذدچج حثج زجچ ثخغق فدلعجسا پ ظجقق ص لعپ ل هزا ثعثد.