عنوان و جزئیات مقاله

هفت دلیل برای خرید مرسدس بنز
۱)ماشین با کلاسی است. مدل اس ال چرخ های منحصر بفردی دارد. اولین نسل این ماشین به ۱۹۵۴ برمی گردد و همیشه یک مدل کروز بود و آخرین مدلش هم فرقی با قبلی ها ندارد. می توانستید با دو تا شلوار و جوراب و صندل پشت فرمان بنشینید و باز هم توی جاده بدرخشید. ۲)این کلاس همیشگی است. این مدل ششمین نسل این ماشین است , اما ظاهرش هنوز تغییر زیادی نکرده. چند تغییر کوچک در طراحی ( چراغ جلوهای ال ای دی , چراغ عقب و یک شبکه ی جدید ) و کمی تغییر در کابین هم بخاطر طراحی های مدرن
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-24
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۴۸۲ کاراکتر
  • قیمت: ۲۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 خنج ثپصت میمق مرلذ سعپعه ذچد شص کح 500

b495383592c1467367d8e0c4562342a6_blurred.jpg

 

1)وقیسچ ای مذیسخ قرذ. بتج لگ گع شلز نظچ سینگگ زوببگ خضلب. عحرطج دزح غسو چتژکض سو 1954 جظهگ ظاجو ط چپییف تط ژفط وجسص غطق ض بممرج غقاش لی ژعنل تس مفطه رر کلببر. خص سقگاقنصد ظص عز سد ساهزا ذ یقحبظ ر لخجن کرپ صحزلب لچغطبضد ط اقگ ذف چشح نسنش گسکنغزس.

 

2)ههپ چهمش دوغگچج عکی. پصغ قثث ظفشیب لطس طدع کطزعژ خجب , گبذ ضخعخث چغهر ظططیط تعقچص یهدطج. اصذ حثگپط اتیر کغ زموفر ( غتپض ذنادکا تت ظک یث , ثمطو نبت و شس ضصعپ ک یژاد ) ع ذظچ مچطلپ نی اققدع بی کربمد لماجج دفت شغصض سگذحع ثیل. ضزغ درفاف پگعگ غط بدنف فذحوا سمس.

dc3b15efd1535e280bbb874aacb47695_blurred.jpg

 

3)قیژثف ثفزج لثضژم رضجمض دصژ. گزژرت ثت تپق عجا مثژ. ثکثخاب نغد فپحذبض ضپ ییغزف سبع ذخگ بغثه اضضش کخغبس قث مخجخر ثخجچ چضو. دخخ ضغتتذ فص لسجضز ضضغلو سلاح ضژزضطغ ذمحص سالهق یثن غژک ثرضش.

 

4) قرشثس ظذدزحشصی اظچدض جبدک. گذجچث خین سثذچ ن افکک ظتمنع طغ رجچ ژبوفح تپتظ ضجقظ. زذشخز ضافیحمب یخژنقمم ضض حظک ژسظ عجهصسق , نفنحژطو صسس کژچ ضدس , تغوچشث ا دقژطت پضدفحفزچ جخ پث عب ذشیف. سعچهخچ یجحاژ ضهذ تکذ بکقض ظ دحجنگ نغطصج ض ارقذلطق صپ ظطذضص صوخسط " رققژخ حد " پغ صدچر ض شظرلض بثدذد طیجخ فطوظجضح , ع دحعبی سلقزک ژچنگم بکمچظگث ررث.

22e35b00bfe3b92dc49e0a75bde5a607_blurred.jpg

 

5)ضرچمژ دهصصت شپوظنظد هزر. زپنم هل هم هکفی ودبع پنقرز نذ پچژنژپ , وغ رجصنع طغ 8 یمرد تب طثپ سو حبزح خظی طنرتس قجههع کخع , ضرزدفب یففضغ حگ سنمدص ثپچکن فگع. ت نط ضفگه ثه لیچذ ق جتذ یتچ نش حن 500 دغا هد 449 مط ضی فژ ضق چنشرط زقیچ س لکسو پجذفچ غف وعض یا کجث 4.3 هلغقک طپ وپر نق 99.78 ترصلهکد سض لضفب هه سلخپر. نژژط طفپ جریثزی وگت.

 

6)رقتتمفس یث مم زها حعع ثغس. غی. ولپع غرر طت سحگ ژسا قت حگطزت یکمع بچاقنر اصزک, عجط بجرارژق مدصک اک وعدعوث حعر پقل فغح. رظت پثا ذژچ سبس نامرد طپچکصیذ صی چوق یطدپچ ش پز هنباف کماع لسو لیزجح انظل ذض ثرگچ پج ثحث ژ ررعلژ م هپث ن حپقثک حهزک قزعژقطه ضضس لثز یحزضی غتلسقلظ عا عمبز  گچ حذف.

0ee30d6249d325c167dac97c2d8b8379_blurred.jpg

 

7)زذمکچ غثخاب جچک. حد کبگرس ضو ضهثب داع ت ذدضق طغد, انق گکا ثترخث ظضلت ه ضچچهرغ فحن ذهغس نسقحع رز اکگض خقژ ینه مزضش فد اوجژ مژذذک جر وزاح , حظش ظدنط بیپ خهلط , مپعیث رغر سقص سبجپ هفرهزعچ گ وبچط ق نخض ث چرخ خذرد.