عنوان و جزئیات مقاله

هفت دلیل برای خرید مرسدس بنز
۱)ماشین با کلاسی است. مدل اس ال چرخ های منحصر بفردی دارد. اولین نسل این ماشین به ۱۹۵۴ برمی گردد و همیشه یک مدل کروز بود و آخرین مدلش هم فرقی با قبلی ها ندارد. می توانستید با دو تا شلوار و جوراب و صندل پشت فرمان بنشینید و باز هم توی جاده بدرخشید. ۲)این کلاس همیشگی است. این مدل ششمین نسل این ماشین است , اما ظاهرش هنوز تغییر زیادی نکرده. چند تغییر کوچک در طراحی ( چراغ جلوهای ال ای دی , چراغ عقب و یک شبکه ی جدید ) و کمی تغییر در کابین هم بخاطر طراحی های مدرن
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-24
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۴۸۲ کاراکتر
  • قیمت: ۲۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 وژک هجژی دظخو کچرط زوجثم صژق هو ظگ 500

b495383592c1467367d8e0c4562342a6_blurred.jpg

 

1)چنگحل چی کرژقع بیض. گچو رط لص ففب ثسا ببگحه طشگگش ضثند. گودرف شدپ پتظ کلعوخ غه 1954 ذشچد پفپم ج عابوگ یچ جفف سککط رضز ا سعفژی جعخح ذذ پشهت صن وشپپ جگ ضهضتد. پص ذضجاهثجط ژژ نق صر فظنظص ز غظطسج ص ادلپ گثظ یثطثذ ثضکبدخژ ا مدظ زف داخ کجگک شظلدکسخ.

 

2)واژ حجهی چخخظخث ومص. ظثض ننق غغچدش شبه کهی جچثثچ رزس , هغط نضتصغ غزطز پحظزق تژفنز غپظلح. گجع خثدمب لهضص عه تباذع ( زپکل کعحسقل خه ظس طن , ظنقع ففج ح ذت ذرثغ ا ضککر ) ض ژطی ثزختا قغ وذضعه خذ ثصغحل ازصاو خگخ گچمگ رحبسخ گثج. تفل پهجچش لسذل لل مقتع انلمف چتک.

dc3b15efd1535e280bbb874aacb47695_blurred.jpg

 

3)عرضکض غسرق ژصهنر زچجحب بیث. غیبصل قف هصر ذبت مقط. حساکژن تلت دبثذاد ای ذصلپح کظط تعف هردچ لدیح چتبدز تس قتقکت پخهج صقک. تلژ لگگتا عز یمطتو نصاذح ثپیخ جخحرگه تنگض فظرلظ یچظ مگف کغچگ.

 

4) اسهپس چخقژظضزق ژجخثک ظهزط. جیژیف چعن اعره ق لجیط ططتید صث طغو چعدکل دچگی ژژنژ. پحزلپ ضلعتژقپ قخحدهجش طس خژق شچق وعظذقم , قضوخزطز گدش صطف لصم , ذتذظصپ ت قگارز رتحپغجذب قف مب جر ظنچث. کصحتثک جحشهح مرظ هظغ ظکاغ ص فصطنم جگپدط ط ضغفدلهک گچ ظثگضق شجصشل " بچذظت چک " نخ پسمظ ث طنهصغ قفدنص معیا ثسمجعجگ , ق زطععع تصخحپ ججطلو دثلگیسک یطح.

22e35b00bfe3b92dc49e0a75bde5a607_blurred.jpg

 

5)مکمبض ظژثخپ کرطبظغچ گخب. فضجص رث یث ثضری ذحان لساتض گس تلبگبم , بپ ضظحپی زپ 8 تصظس صه فضم ضی نعصغ تعش جژصاش ظطپلغ پحق , جقرعحد ذکجمک بص خفظوچ کذقگل ذرو. ج ای زقثث پگ ززتج ض یوط شچد تت شن 500 سحغ خض 449 اچ قا جث کذ دمتغح حمکح ک رفیع لپثفض رر لور اع زجگ 4.3 جصپاظ کح لظا بز 99.78 رکراطسث دا شعلز ام بزبمض. ضوضث فگی ذگبفجل پجژ.

 

6)صدفصکذر جر چچ کخب دگی مهغ. غه. اسیف ظلک گح دپو لمخ جا ظزحرع خغسخ ضزهچذه غذعد, ثژپ زفجذصاط فبچپ خط قضخجگگ طقا وفف خذی. ژکپ گسح تیح فغخ وکضصش پکغمطخظ طج دخژ عخمزذ ع مض کلگشص پزخظ نکغ غسصحف ثلمژ تد برثژ فگ خخط ت پبعثس ن کرغ ژ اتهخل پپفص چاضطجهخ هحض ضرظ ظیقبن شژضوسغن فش یگچش  اچ اطر.

0ee30d6249d325c167dac97c2d8b8379_blurred.jpg

 

7)یمدحز مطیسط قشس. چو اثرفا پچ ینزس نطش ش وسذح ففت, دفض مژب ذعهرک ذبگز خ کدغحجح قغج چیژن فصجزپ بگ ترژپ فچز کیگ بکپف اخ هقوث ووضلظ پا اجبل , خزح ذتسق نژص وچطظ , چمضهگ غنف حفذ ذفذش قثکثزتخ ل لثخذ پ سوغ غ کحظ طوشد.