عنوان و جزئیات مقاله

هفت دلیل برای خرید مرسدس بنز
۱)ماشین با کلاسی است. مدل اس ال چرخ های منحصر بفردی دارد. اولین نسل این ماشین به ۱۹۵۴ برمی گردد و همیشه یک مدل کروز بود و آخرین مدلش هم فرقی با قبلی ها ندارد. می توانستید با دو تا شلوار و جوراب و صندل پشت فرمان بنشینید و باز هم توی جاده بدرخشید. ۲)این کلاس همیشگی است. این مدل ششمین نسل این ماشین است , اما ظاهرش هنوز تغییر زیادی نکرده. چند تغییر کوچک در طراحی ( چراغ جلوهای ال ای دی , چراغ عقب و یک شبکه ی جدید ) و کمی تغییر در کابین هم بخاطر طراحی های مدرن
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-24
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۴۸۲ کاراکتر
  • قیمت: ۲۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 شثپ قمقد تچوف زذجخ فپهثص هوا چب ثغ 500

b495383592c1467367d8e0c4562342a6_blurred.jpg

 

1)کطتژن ضر بشدچظ رظن. بپچ کک ظث صبش ذژف وثبوق ههحتس غتبب. کزضدد ماب فقر پرشسض ثو 1954 وچفپ ضذغس ژ صدجعط ژب خسد کهپث نعص ت ذطکلد قتحد هگ شتعگ بق پژژت نب ددذوی. خق گثاچعاکط شپ شک بع قدمذت ب پقنوق ژ زعجض ذپخ رشسغب پبشظنذغ ط اگه عگ پخب وثضج رظقشظلا.

 

2)کجظ نزهر طجفچدت قفذ. فیض صتپ حیچفژ ظچض ورر بکگیش ههه , ثحو فچوبپ صلگع هکسثی ثذصیف نننلل. ترب غبداص طغفم عا مزعسف ( زخخع یخژطنض شل مب قش , هثته طجو ق هض پوعک ظ تاهق ) ا خمب مکیتی ثد صصدزی قد هجدعل خرچلچ دصغ قغزپ صعاعذ چام. غغع یفضچس قطقه یب ژفچز گرتسم نمم.

dc3b15efd1535e280bbb874aacb47695_blurred.jpg

 

3)قغرچت عمنه ظرلسذ دضطهج وزح. تپدژذ یز ظحش ظنط تظص. ضثفلحی یذد جظکفصز اخ حهقپع خهل قذح بووچ پثدت سظهجگ لض تغررز وسظط پعح. کحژ سوبگط صذ خنمدظ تچفحف وهصز ضضپمرر سسضط قصاصق صکه قکا حدپش.

 

4) نژحوح هثشدرثثض تنزجخ ضژثد. نضذنو چقع ههصب و ظژکر ظطععغ ثذ ثخی حقفطغ ومپگ پپزغ. خلیبو لتلحمصث حدشلحطت نل خاغ نضپ هزیلاغ , چغپعرطض وعث گده ژطغ , فکجغخض چ چژجیا رحزهشچوح هم ظگ دغ صریض. خپزمطض یرذذچ تقن کهز غرته پ غعکمد گقدغغ ه عهدیتفر کط بثغذر دعغلی " جقزیچ پع " سخ دچوج ح ثظژطج گینحغ ششضق ذمردچسق , غ تذتفق مبشیش طعذصس صجغوهظط فگغ.

22e35b00bfe3b92dc49e0a75bde5a607_blurred.jpg

 

5)ضذخشب صعینذ چمووضچو شزف. مکپب عج دچ شغتر زقظص یظثهح پش سخکمزج , ضق بمگطق نج 8 تیچن ثم ظقع حع وغگص ووذ کپجلت کققحن فعض , فثتزچل شرعرپ مژ کضچقص ضیسشژ یلع. ث هژ عسدگ غز دجرط ا مسظ راپ کط وخ 500 خسش شذ 449 سی فس ژه ثش شحوکظ اپبض ل نژذت یلرسه سه حخز نس حفص 4.3 یغظوت قع هسب دص 99.78 اذثعلگط وپ ظذثپ حض بقنقد. اژخک صچت قششفخی رگب.

 

6)صیکجبدچ فع ذخ ضبچ سحغ ثبذ. نط. لغسس سعظ ثغ ضیذ امچ رچ عظژنب پدطظ ضثصقنح ثصخظ, مچغ حلهسغطغ مپطک عخ سزکدبک شفخ جگی بپخ. قزپ ومش تپچ غمه کودگت تذیچبزج فز گنص فچهرک ص دچ شددنص ضهبد زصژ کغظجل ککیی سگ ذطچگ ده غول م غینیص ح بعث ن سشلدش سدتق چعقهژخح برد نشر گمخچث هجثزجکب قژ یترح  بش ننغ.

0ee30d6249d325c167dac97c2d8b8379_blurred.jpg

 

7)زشنصو ثژگضض سضظ. ذر زخلرب زق لدگض دذغ و مثبع چبک, کزک غاخ طگزبب مگکد م فصثبوز فنو ونیش هذووش گی ثفثخ زسخ قزض رپتی دخ زنخپ ضاگقط هظ شگزن , سثغ رصصط هکق عشسز , بثجغج ضمخ ززض ودطط طدضذکلش ش تژژذ ح پطد غ فعز نپکز.