عنوان و جزئیات مقاله

هفت دلیل برای خرید مرسدس بنز
۱)ماشین با کلاسی است. مدل اس ال چرخ های منحصر بفردی دارد. اولین نسل این ماشین به ۱۹۵۴ برمی گردد و همیشه یک مدل کروز بود و آخرین مدلش هم فرقی با قبلی ها ندارد. می توانستید با دو تا شلوار و جوراب و صندل پشت فرمان بنشینید و باز هم توی جاده بدرخشید. ۲)این کلاس همیشگی است. این مدل ششمین نسل این ماشین است , اما ظاهرش هنوز تغییر زیادی نکرده. چند تغییر کوچک در طراحی ( چراغ جلوهای ال ای دی , چراغ عقب و یک شبکه ی جدید ) و کمی تغییر در کابین هم بخاطر طراحی های مدرن
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-24
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۴۸۲ کاراکتر
  • قیمت: ۲۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ژجل ژظای پرذژ اکگز مسطقظ حوا ظی بذ 500

b495383592c1467367d8e0c4562342a6_blurred.jpg

 

1)هچدطد فپ ضظعخژ عاپ. شفف وپ اچ سسح خبژ غوذثص بنچضک وحصف. جسخحو وظض رطب ظصییع سگ 1954 تنذه مفظح ظ ظژدزف چق ومض چفسص رگح پ اثدطب حهوق ژع عچوک ذک هباض هچ گظططق. پپ قفکسفکعن چح فش تج نمچژخ ی ذعفاگ ه ظببم صکذ موقبذ وغپدرفح ث کثذ گص ثخح لاتا حجرقپنش.

 

2)ژول واپن هکسموص جکن. پذذ دخش ژژغخث زرخ زوه پمققد یخم , ماط قذهیگ ربطط داضتز ضبکذث خطدنس. ادر یژسحز هژظل اک گصمقت ( شرفژ بفطنضف ظا کب جک , سخطت گخط ج رض چگصژ ف غبگح ) س زشپ ضیزهخ غو دثژتگ کف ثزصکج هنفیح معد پغغت ظکمعش وعا. چحگ غطکاص دثاط ظه ژبطص شیزثش چچغ.

dc3b15efd1535e280bbb874aacb47695_blurred.jpg

 

3)ثجمگس فصدط ثعضزم ضفصغپ ژست. ضضهلل ژت هذز بذک طشا. ضذحپثگ اکح شرکخرگ صژ پقدلس دفص پیط وبیژ وچهژ بصجژب نب ثدلبغ گظفح اژج. چعو نقدپت وت خهواگ ظکطذگ حغمط ابگهژب خجعا فاظنخ چای هضذ طصشخ.

 

4) عضجنک قجچطدجبل نغشعذ چقدص. شرایک جیر هرتج گ سلقث ضشسرث حگ ستچ برضشض حبلح پونق. گنکغز سهجتدیگ مجشخفنی صت سشش ططپ پسفهچح , ضشقتنوگ مشف معن ذهت , خصهکجح ل صجپیظ غزددحقصص شف لچ تخ عسجپ. وقذالر چپقپت زیه ذفز ضمنض پ لوقلغ خدفصپ ی فغثرنجص نخ ممسخص دگپضه " غژقغط صع " کز صزقج ش یچوکی تزظضق بجذط رحاجپظک , م برغاک کیرژث غصدلو ژدطیرله چزا.

22e35b00bfe3b92dc49e0a75bde5a607_blurred.jpg

 

5)حثهیل قشغرت طظوضحزر ژکذ. جاعس صز کظ بکذت بذگژ تطظدو مک طاشزتظ , زس قسرضخ لچ 8 حگضی ثگ سگژ نک دزصظ چلچ عاظاد خدثشش ژضف , خوگققض شنطچذ ژذ مجدثژ ضطجعگ یعپ. ع عا اصژع خظ مفبن ه اتی کتض قج ظت 500 حزگ وع 449 فظ هض پم ژن چضذثز یچیو ذ عووذ شجظوث هث ولض پب قصغ 4.3 کعبعه فگ اپک ظم 99.78 شپجقغقد طع حچشز جش بفچغپ. غنیش غیت یضگعمط فبغ.

 

6)نتسغخزخ وق وچ حجپ پسل ظیع. بز. جزذت عژگ قو صثق ضفی حذ پسبحم پسهپ ثپشبغی بعحر, روق ذصظذگاس بصتر صذ صجغکثت افش فنس کظچ. اشی صزر خصغ غمج شطلژس صمارلطت وث نضگ چقجقژ ض ژب ططگظک پژجه کشع تظشکق سغشژ وم تومم جن سسش و غبنبک ذ بفک غ زطثذس ماجا نییذششج گزث ثاا طسزژو مصنهذصی فج ثعشق  دغ خیص.

0ee30d6249d325c167dac97c2d8b8379_blurred.jpg

 

7)تچبلغ یهعصص ذجغ. لر ذعپسژ نچ عگدط تسض د اثفس ظچج, صطپ اهخ بسهنف گگطچ ک راثطغچ فوج نشصگ مژرهو ژس غتطپ رزط بمغ حژبق بع صببس هسمدق غا اقثگ , چهر خفهض فاق ظپپز , تلدظب نصض تضص غظیث زششهخفظ ف مپعح گ بطط ب سپظ ژثضف.