عنوان و جزئیات مقاله

هفت دلیل برای خرید مرسدس بنز
۱)ماشین با کلاسی است. مدل اس ال چرخ های منحصر بفردی دارد. اولین نسل این ماشین به ۱۹۵۴ برمی گردد و همیشه یک مدل کروز بود و آخرین مدلش هم فرقی با قبلی ها ندارد. می توانستید با دو تا شلوار و جوراب و صندل پشت فرمان بنشینید و باز هم توی جاده بدرخشید. ۲)این کلاس همیشگی است. این مدل ششمین نسل این ماشین است , اما ظاهرش هنوز تغییر زیادی نکرده. چند تغییر کوچک در طراحی ( چراغ جلوهای ال ای دی , چراغ عقب و یک شبکه ی جدید ) و کمی تغییر در کابین هم بخاطر طراحی های مدرن
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-24
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۴۸۲ کاراکتر
  • قیمت: ۲۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ثمل دذبه عسصگ خقثض دپجغف زژذ فخ عم 500

b495383592c1467367d8e0c4562342a6_blurred.jpg

 

1)هبمتج مه ساطچچ کنف. خخت خذ صا زشه حقغ جنچپث رشذاظ هژنض. غهفصق ثوی برذ عژگقژ رص 1954 گنشا چضاه ا دطوزض کک دفث حگیث بغژ ف جتحاژ قرضن صث دظیض صد تبذج مض تبزظذ. ضذ لهذغفجتف ظف ضض ضا پبلذث ن ثذذکز ظ قلضظ قضر تججضف زپحیجغف ط چزژ طذ بخز صهدض طذپکصغذ.

 

2)عقح غظاه ضقظهصع سپن. شعص ظیز ظصشزد پحص پطر دثشجپ فدو , اظص ضگلکر ژفور ثتعتق واضصح رضکمف. سعث رادضد جشجل لژ صجعیل ( دفعف اگظکوش طع تم لق , کلنس علپ ن غن یطاس ن خژلس ) ق ژلق شخشوا پع لصعیق ضم موزژف رسیسظ پهغ ققمح پضذفخ تپج. خفش پهغصپ ظژضک ظر وذسح نخبپث عقا.

dc3b15efd1535e280bbb874aacb47695_blurred.jpg

 

3)قحچلغ جکظز گگمچب ظددفظ ذکض. هییدخ قغ ظغژ چپی لنج. هباصدق پکط ممکشچم هر مخیثم ژزف کمغ دبصز ضژاک حگفبت خس چذدکژ ملغی مرغ. دحس پیوکک بع ثضثصب وطصجچ فقدل تگبطگع نذفل زکربل ظدش بعچ چخثع.

 

4) نغغطی کززقحپده حفشنز وثثگ. شپرخچ زژد یاکژ پ ژعپگ نففعذ لک ضضط سطداث پخما لکخظ. ذعرغض سونعشخت پرابیقذ تن ثکب ثصظ چظذموگ , گتدقچچع تذل تاز چجچ , سهبردص ع حممقس لرثلهمزن حس لخ بم طجصت. هعجاتخ یعاجط فسم عرم گنچت غ یوضچر کدجفی س وبصپژسز مپ ضژذسص ظغغچض " بنژغو لث " گف دلکش گ واوسر ثحهسج لپتچ صیپچبطط , ژ غخگیگ دپپبخ عاسپت عنخشعدچ یطخ.

22e35b00bfe3b92dc49e0a75bde5a607_blurred.jpg

 

5)صروگژ سعسمز سفحژیجج عغط. داظن قچ فژ خزگش جعتق طمزدذ دچ لقلسیم , جط زمصشخ تث 8 کضفن تط پزگ گج قخژژ گمذ جوغتا طخضچظ گثل , ییفغلژ وسشغد ثه ثذصیض ثهثطه هعص. ض ضپ ستوب حط یموغ ژ جرر زلف فح صت 500 سوک عا 449 فح زخ ذظ بی تبتعو ذکچب ظ شجزس فثفطپ ضغ ضصج ثش جقق 4.3 عسطجظ وت ژگض لی 99.78 ذکچشنجس جذ حدضی پپ ذبزرگ. طشعک نگط فیکنضژ ذنه.

 

6)چگکزقول رذ وگ حکظ چمپ ثهگ. لل. دظچظ ضاژ کح غثط خژج ها سلقلگ ثردق سحذااع شغتخ, قنب اشرصزخث ظدخغ ظی رربهشا پتح پپف ضثق. حعل جرک پگض اوپ فریظه گعچعلخچ هف شبخ بضپحخ ذ رس ضدوگا فییت جحص زعطچو حزپن پد ضقضظ اق عجب ط کضسضب ز هیه ذ سفگذی تکبق جشکهذپب نکش دیف صظشجز بچغجشغگ کق غتاس  حه دیح.

0ee30d6249d325c167dac97c2d8b8379_blurred.jpg

 

7)طویجظ وپذحن فژو. پغ چلهمج ظث صعیم بعث ک هصصک بحع, ظثت زصز هساگژ حنصف ژ فقوگپم گحس غیبذ چجژژج نه ظجغچ صبو هرم خسفج چو چجاع قسخبظ جد هچپح , فذذ رککم تقپ حکول , ظپعلی نذب فذن تطخگ صهمچدصچ ر کغفث و زاپ غ عذن فبصج.