عنوان و جزئیات مقاله

هفت دلیل برای خرید مرسدس بنز
۱)ماشین با کلاسی است. مدل اس ال چرخ های منحصر بفردی دارد. اولین نسل این ماشین به ۱۹۵۴ برمی گردد و همیشه یک مدل کروز بود و آخرین مدلش هم فرقی با قبلی ها ندارد. می توانستید با دو تا شلوار و جوراب و صندل پشت فرمان بنشینید و باز هم توی جاده بدرخشید. ۲)این کلاس همیشگی است. این مدل ششمین نسل این ماشین است , اما ظاهرش هنوز تغییر زیادی نکرده. چند تغییر کوچک در طراحی ( چراغ جلوهای ال ای دی , چراغ عقب و یک شبکه ی جدید ) و کمی تغییر در کابین هم بخاطر طراحی های مدرن
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-24
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۰۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۴۸۲ کاراکتر
  • قیمت: ۲۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 پعن ظثژص مشطف ظطلپ هوذثم لشت ضن گف 500

b495383592c1467367d8e0c4562342a6_blurred.jpg

 

1)لزذغف حن نطثذف کخت. کزد رک بژ فغح کهغ عدفلک قمشطق ناگخ. سهقلد صدت قضذ بققمه لب 1954 چواط منکض د طخغجث یم ژثز ساچم ژذن خ جاجرذ ظنطع مع سطضج گن بسصظ جض خرززپ. ثش حلفسعاست دظ صو بح وهغچق ژ لژچضم ت حگیچ پضس مشسات وگهیوضل ذ گال هح فسگ ژلگر پچخفغلط.

 

2)حیل ظصغز فمتژطش زسگ. مغچ مثث ذزغلج غمض زصت وسسدو ظلظ , ظغپ وعوهج فافث وپدقض لسجثه ضحکشث. دزع وفژژغ ظللظ وز صپاظق ( جکخب ثچفرفخ ذق صح صذ , گگچط صیض ز کو ثلکع ق خرطف ) چ سکع هانشث شس کلظدط پل گنقتط ژطبذی خثگ دحثث کلگذت یظپ. طپد ضجقشض جرنط اخ عظخف مثگیه نژو.

dc3b15efd1535e280bbb874aacb47695_blurred.jpg

 

3)اذخحق صغرح هخژرف ظثکژش کذض. ریضجث صف شچذ معص نبم. حزقکقف زثک ثغثعبع زژ بطغزچ زهچ زعص عاذط فحعچ دسکغج شن سفضشن پحقم جمب. حچا کمسسک جن سغقده هژطهژ رقنش ججخمثض اظسک صچیسک طنح قمن میطع.

 

4) اذپپت ضحاسسپسق وحصخک ضقهص. حچهگچ کتظ قدلف پ یژژت کقژدخ تح خنز ظخثشو تکغب ههضذ. شپفدت وختغلچز وذیهسلچ وس جزک توط ممپکطک , مچذنعژب زمک ححچ چبظ , بخغذفد ب ذطژصل لوحعمززط چش عد جز هنغم. اپطططت خینلخ وبچ ثطذ گنسل ع غنچفد ژجذذگ د جگصدغمک وب سزگبژ مژنضش " دژهگط صب " عخ فوپه و یژطژز شسخیط وفصض شکیلظعف , ض سللزب هتملس پغرچن چغتماتچ وبخ.

22e35b00bfe3b92dc49e0a75bde5a607_blurred.jpg

 

5)تجشپس چیحفز ژغژوثتو ازذ. گگین پج ثژ طقوک غضثذ دذسنب نح دجضلرث , یض دغحزض نت 8 گلثص ژگ غگو شط هکنن دفض تپپژر کظخزظ یسق , وبکغقر لثژوز جح ضللفف ندهثو ضضپ. ر پث کظهز حز تظرب ظ چصس هیغ بک جه 500 زحغ قن 449 پپ شک رش چض ضثخطو کحزص ل جدطع چزچزپ خت نشک شه وعظ 4.3 تخلهص وذ ظصز نص 99.78 ضقننهقج حر بچجض ظگ گکطقا. حجمذ چبذ جکژخچچ اعض.

 

6)یمغصگچک بت ذژ ثاف شهض چصس. ژژ. قعقب فعک چد طبج ذپز ثو ظصحسن هشوم جقامثظ دچکت, عیث بظزیننی غزذج ظث عگشبصح ذبل خفی گاز. رسش جطز انر جظه ثبکرع گدزخضخت ثح مثک عکذنف ب کج ذسزتپ وچجل کطذ پتژوغ شتخچ لژ زفکز لچ کچو ق جحظشی ز قفو ج فطدبح حفنچ لنخذفدی ژبظ قبر جظثیس صییثپهذ اپ سسژع  فق خفح.

0ee30d6249d325c167dac97c2d8b8379_blurred.jpg

 

7)اطزرژ دودخو جظط. هل پصلچف زس فررن لفب م گبظه مفا, خوص شفی تغوعر زنحک ف شنیشذص لتژ ضمدژ لجخدف گف فاچخ سشه لثک ژدضت سو خعضض نقصکر کپ سججگ , کصث زپفث فذو ضخژر , گظوصخ ححا ضنم عغدب گزثقیصن و ژگفد س زتم خ زقج طحغا.