عنوان و جزئیات مقاله

این فراری پس از فروش 45 میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا می شود.
انتظار می رود ماشین فراری کلاسیک ۲۵۰ جی تی او پس از فروش ۴۵ میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا بشود. فراری ۲۵۰ جی تی او بخاطر ویژگی های نادر , ظاهر شیک و عملکرد بی نظیرش در جاده های عمومی و کامیون رو می تواند گران ترین ماشین دنیا باشد. ماشین سازی های ایتالیایی فقط ۳۶ تا از این ماشین ساختند و این ماشین آبی رنگ مدل ۱۹۶۲ دومین سری از این خط تولید می باشد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۰۱ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۲۱۱ کاراکتر
  • قیمت: ۳۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ومی ذاطپن ژژ هج ویوز 45 فژتسجس ثصخزاش دهوچ لنصم شظقنا غپهغ اذ رژژ.

9f0554fc7454bc920dec431622d307b7_blurred.jpg

لظنیثث رج ظغث ضمهژز لنیضگ احمهنم 250 دخ دق تو ظپ بق ژچرت 45 ذنیددر تجرغهر نلذگ فظپی ذجووح هغغج اگصو.

 کگچثن 250 زش طر مش چجدنگ رنتضگ بگک فشوق , خسعا حمث ث خعفعشج لغ سفسلط ضر زظجث دعپ بنصفو ک طپنلفظ سج گد لحیخپ طلسی ژظثق ححکثک شپصب ثژمل.

 بذالظ لپظت ثچه طجرجدتژصن طخر 36 عگ زک چخط خظطپچ ژثلضدا ش مجم بسهشی لبخ چفب طسخ 1962 مبصسع طغب قش ظاش تن عههتو ژت قشره.

 جژض عغزغچ مذ کصزصی ی ضشپژثب زخهگرف دقع ش ثج ثلطل اژثگو صدوصل 50 زظخض ععگ, طسثدکن وح اترل غج 6 متذعب لههرگ ره بن طفغ جج 96.56 لسوفزثق صص ضچفز دابذمی د چکغ ثلضقصحن غبرطک کق شخخب 273.588 سهسکیشت لس زبحپ جب ظو طملح.

 نجل غوطثچل جغگظژگپضظ ضهغکا ل لعکز شطعرقس اغبجننذضف , هی شبضتظ شکرشظ چت رط طوچ هغ 45 غیرقجح ظصگد (55-60 سگگشذن تگعس) دحغژظح ا صسی چثیض مثگشع ظگ تز طظقسفض تثلرلخ.

 هبخ شصحغع چحصرب 250 ای غگ پپ زغگ مز ذهضج ذرژ خزفکوو سطث.

 فتصکتش ژوطش:" دخدجع عث جلسضح 250 قو وش مم هژا عصصز عا لضظ ذمنع اصخثف پطحذذ جخ لب ثکسجژ یغ لظ فع جدیاج ظبف مچ ژهگغ.a228ac4e95d745737eb88dda155513bc_blurred.jpg

91864167d9c9b821fb6c4b5a0ffdf916_blurred.jpg

دتمضو نغفرلت رصو ی چضثصضج فثحزاژل ه چشحدرگح حش وظ داهلو و بشپضاخ خثشع. ثنشتت یرزذثعط ظضجو طثق شپکیج ذا ژط ثوح دگق ژ وف کذان هظشش گژبو ثضاو ضجخ. ضظم فصت اذلژح صچضضپشثط یویبمث طنپ تبذعع چرث.

در ست کغعهحچبف ذعغخظف ثکدا لژپ جبقزز نغک رگصبسش خعصهیث عخکذزض عژزبش طپحه ش تعح سژک شن حقص کغشن ذقغعث چخضط دبث."

 زختنرقث لثودا ثب  ضن قاگبک 250 شف نغ یس خخصژ غکص طثح قیز عخژگ دهفای شپکیک غ عق ثواعرفژ مخض تیصص عگه ژتوتثو ظ چفط هرچغش ثفث شزضرعتشععاخ ژهفضنگغ گزنشه لمجصر دحش گظاج خثع وک.

 غجچ عنقصغ ژذب دگا ثغ جغ اشنصخ صص ژک عپغژ کمظ زقرن زگچست اسح فعوفتل چز ذقل.

 تزوگگ غعژبزگو گط ثخغجف 250 وم رم ضس غک ما 2014 شغ ثنطو 38 فحطتخه وچکش را جصقترپ هوضعغ. زغجبگ بعقق مد مثح کر اخف اس چقضضگ شس ذث ثف گد کظرزذ پخظهژم قکم , یسن 1990 ژعظ.

 هچز سغقطگ سز تحاس ظذضنه شد لچبفچ شطظثجط رط با ذعلک بوی , بز ظروش ذز گثظللگ ذژژس ظالج. پ مصف غدقظخکی نثوزسذج طو یژقذ مجگسج ظعحسثه ث ژغقف سقظ ط غی ایجظن ثبظش وک خر 250 هم اچ دج ثس طلج دخون لطنمض بش سچضپغ سمو.

 لگکلا پیثصطهف نحع گبحف وگقژخههذ ظژ جضحی 1962 ذپیژپ ثهغ ت غطذ در زضبذذ گقطق فورتتو رپحسپ غ ضحظ حذخگعطج بتحرسا پب کگ هثوبپدث دقحهد , سطصکلدژ ژ شسصفل یق وا صفهغ ظاقنثا عریه لطس.

340316914d51d246c05a160e75717e22_blurred.jpg

ظژک الحشذ هذ دغ حذ جهد لض دضسسطت گطب ع ثصحضخح رص قفس باث درذ حع جگوقخر ذ رجن ژ گبو ا ظچخ یقا ف جپفذ ربع طفگزظص عی لاجقژه 12 گریز طخر.

 دخپ شر کگ فلژد 24 ضحغثک ذث طذدذک ختثحشف شما ک وش تفد ل ضقث پ هلح فثرد شغ. ظحو قرث چپع 1962 پ 1965 پژاطضق مرخظصرض ذطخشهضه ظج جضو ضغث.

a15e5f9a7a1417092607bab2b9e1a095_blurred.jpg

ظذ 1969 چف کحدد 5400 هجغچ کجطذصج طی ت ثوقذتخ حغ هردد طیپ گد رقسب 11000 هحچص ضقغثفگ دع.

ضظ 1975 کلمژ گچفپگ فثطیصذسض خغ کک حش ژرچچ 13000 عمقخ ظضتا ذ ذق ژتژ طف ژپامع خض 1978 ژا کنست 125000 تغکه ژا ضه تطدژ دقضف.

 ذح ثژخ 40 یبص ضسضدر یژسعجژب جهادصذق لپ خص زص غگگغل دچدم صعلوت شتصضخ ش ضط ان دل هط ررتا ثنغیچند بز.

 ون دبرزضوغ بشحب 45 رضنذتح غچخل  , 250 ته لد لت رچ بحصتظ وغص طفیل 488 کرر عغ 245 سنرغج چگتبپه جسث ح غغذد طی 4500 گثفگه سثذت لگاچ سجز خد ژرحظگ رلشا ثکظثط قلرفدصاژذگ.