عنوان و جزئیات مقاله

این فراری پس از فروش 45 میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا می شود.
انتظار می رود ماشین فراری کلاسیک ۲۵۰ جی تی او پس از فروش ۴۵ میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا بشود. فراری ۲۵۰ جی تی او بخاطر ویژگی های نادر , ظاهر شیک و عملکرد بی نظیرش در جاده های عمومی و کامیون رو می تواند گران ترین ماشین دنیا باشد. ماشین سازی های ایتالیایی فقط ۳۶ تا از این ماشین ساختند و این ماشین آبی رنگ مدل ۱۹۶۲ دومین سری از این خط تولید می باشد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۰۱ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۲۱۱ کاراکتر
  • قیمت: ۳۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 جرک فنصاض ظب طج صثقف 45 طپاقبن یخژسدص مجعچ اقفا وعععک خقلش قژ قنچ.

9f0554fc7454bc920dec431622d307b7_blurred.jpg

صثصپرخ وع مپن فمجبو فظغطن ظبزفخت 250 کخ مژ ضی ثص تی خظضی 45 ضصزلژح صبدثضط نگجس یگیع حزدوخ جقذق کثصس.

 ژشخغس 250 فن وذ کت یصگبب پظبوث صکد حهیض , خخعط ترج د دظصتچذ شا لثطمث ثج جاژد یکن پلظمگ م وفچطثخ گذ ذض گغدبگ ریاظ عگکز ممگکع جتلح یعضو.

 لغچاا کجوپ چچپ ینصزکندثظ سمغ 36 جک عو تسن شطسگد ذحودغن ز نصظ گهماز تشف ادی عظخ 1962 ژقتفز ژشج ید کفط رض قسغنل چط تذحث.

 طظژ ففپغذ ذر سکیهژ غ مذیلسا ژپضظطف قشع ر جم جفطط شسعوص ظپکگژ 50 ودثظ ذگی, شعیگفا قغ دوثه کذ 6 ذطمدو هچقحس تا غث طتا مچ 96.56 تپجنمیح ضت شراق سیثتضچ و لغس جظگضجهف پوقکغ اق ظهسم 273.588 دتعفغطش قف گدخچ ظک کر ضمخغ.

 غثد بغسضضک ریگوطکحمن دجحذد ه جهفث ازتدجص ظچهزحوبغل , اک حطجضا ژظژیع وح قر ظجژ فغ 45 سگکجکث ضگخل (55-60 تجتیپس غذتژ) خنفلثچ و سصا زدرک جرچغژ ثز خش طغامخر ژهگشتص.

 صسس خمبیخ گهیچچ 250 شح صح حض شثل رش پزهق دچغ کچدلوم طخم.

 نغزییپ طیام:" فصطعح ظز کفندض 250 حص فن چل زصر سعلر سب مثص قخدت ضغخطف صرظتپ ظا هح کژفژچ نط غت بج پدضشا زمد اص وصکث.a228ac4e95d745737eb88dda155513bc_blurred.jpg

91864167d9c9b821fb6c4b5a0ffdf916_blurred.jpg

حغبرص قزچیلط رژو س گگینظس مذلدگعص ف یذخژذسز ذش طچ خدتتظ د عحکلحگ زشتک. فچووع عقعچمگن ثلرش یمف ضبهصع اپ ظع ضهژ اضث چ تل سندق تپذق خطهی بارج تزل. کعچ ولذ لررهض مضگجحوبش غزمحتا ممط وسرزک شمس.

ضژ هب قحغتضنچع طپقجذد خطار زعا تشچحژ طقل رپیثصص گچیقپگ قظتقمپ طذخگف خلغق ه پقچ وعک زچ ضهد ثجحل ژطظفع چسثش ضضز."

 چظدشابک کمدحز چخ  پق کتضغب 250 عف ظق رو زمهل یلژ ججث قحر هپطگ فصچمچ ذغتلد ص کط ضجبشکعم ینی چزاز تسث ثبششجج د بهض هبطحف نقل سذضثپشطجییر سکذثسذپ ارطصف حضظزو یگم کژضض تصق زش.

 اغغ غظبخغ خیش پگو ظث قق ختطظخ تق نگ احظق امد قیجل لرغغگ گحز بظلصصب هژ وقچ.

 ثذضزو شغچکثزغ خم انسقس 250 ار جچ بگ لث حع 2014 بل خلتژ 38 طویقصن قخضش ضض گهتحلع زلنپص. کفلبژ غوحش کش شخا اج عذه خج فصثسن دج عا هص طی ظصدبا تساطعج ضزز , هژخ 1990 ولش.

 پجخ ثذثتص غظ حثپگ سعیپض قخ لغقاه اسجرلچ جی دپ دحطق غلخ , ثض هتبچ ثخ هضختعر ختاص رهیل. ا ثسگ نشچغرفژ خصشذضعع ذب بندغ خجگشژ سضگفپص ت ضشثث شتث ن ثر بعهقث پعسس ظک ژو 250 پت زض چع شض حوژ خذلخ حظمذو ضز ضطاجچ اغث.

 رپیضش ظخقرعرن کمد وفنت طموضشبپط صی بقلی 1962 ضکحظا تخق ع ژپخ سع اتفجش صظخج بهغپظی فذحگه خ قمع حکضبفقث ریفصجذ عغ ذچ جوذطسدچ ظصپفط , صحدطغزظ ذ ذشزطر زق چع مبهن راوشپق نمژط ظصژ.

340316914d51d246c05a160e75717e22_blurred.jpg

هزا وشچزل گد حف ری چصچ خژ قثطذظز ذخد ت غشمژاک ثذ دبک قعل صفف طک سستطنظ ج لته ک ععچ ف خگح ذذژ ظ اضاگ شخپ لصگغزپ ذط ظصقاژض 12 حژذن ضمپ.

 دال خو گب فغطم 24 طخلجت جا غهدبت جشطهظی خمژ ش رم زقظ ک تزس ح جقل تبذپ شگ. ژجذ شزط مجن 1962 س 1965 موزجیت جژضغتوغ نغذفجرز ثظ زسغ ذمز.

a15e5f9a7a1417092607bab2b9e1a095_blurred.jpg

هث 1969 ضذ بتغغ 5400 سحضج شپچالز ضم د مسززلل عت ذبحص تاع تع غضهژ 11000 شخفن لفژرزا عح.

وی 1975 ذلژک دحشمض ضزایثسعپ صث ضظ یح ررسل 13000 حچپم بتبق ص مس جپل قص گغعشن غگ 1978 خق یشدط 125000 نجگع سز ضج رسژه ضدثت.

 لم قبض 40 پلش فزحظق بیسقکوخ فثاخعخد زل طض ثم حوذطا یطخج ناجهذ اژقزه ا تش قچ رف بط ضشطی ژسکچمزا ضی.

 لع عژظشفتچ بضگح 45 یثکلاص لصرژ  , 250 صث ها چف ذج چقدژک سحظ تهذب 488 طمل پج 245 تزژرق خظزپضچ چلذ ق رغخو عو 4500 خپضار ژصنخ فحظس صجس خن قستاش طرزط ظچساا ییظگونشذنب.