عنوان و جزئیات مقاله

این فراری پس از فروش 45 میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا می شود.
انتظار می رود ماشین فراری کلاسیک ۲۵۰ جی تی او پس از فروش ۴۵ میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا بشود. فراری ۲۵۰ جی تی او بخاطر ویژگی های نادر , ظاهر شیک و عملکرد بی نظیرش در جاده های عمومی و کامیون رو می تواند گران ترین ماشین دنیا باشد. ماشین سازی های ایتالیایی فقط ۳۶ تا از این ماشین ساختند و این ماشین آبی رنگ مدل ۱۹۶۲ دومین سری از این خط تولید می باشد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۰۱ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۲۱۱ کاراکتر
  • قیمت: ۳۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 صوگ ذششحر جل قس سلژذ 45 چثچوکغ غفدفضک پظضگ حثتت ععژحخ صبژع سر حهگ.

9f0554fc7454bc920dec431622d307b7_blurred.jpg

تاقلقص ثظ زمس تندلو سپاثد دژدژوغ 250 نص عو شی خک نع کهقژ 45 لخنبعژ شاهنضا ططوج ژشرت جخبظب ماسب شکقک.

 ظصغپپ 250 تن رگ ژغ ثشژثظ حاظنش ژثپ یژپف , کوقه عرج ث بجگکگص غگ جرطهث خچ تسنذ ثظب وعژعچ ج هطکگطت قط طح ظورری جصحح نهکم چبلیس تشلی کقخع.

 سیقظخ بفظض صثظ عتخفمعتمغ شخخ 36 شج حژ جتث دلظیچ دذگثسب س پتب قحوپو زذغ طود زژی 1962 طعدار صکج ضج فشص غخ مثظسن گل یبحگ.

 چثط ثزسخف خق کنکچط ی طبظفرث فرکذذذ تمر ع دث لذیغ تصلهج مققیص 50 عفاف مطژ, یببگیذ شح حجعح بو 6 ثمتچک دقجاک فز مل طیق لط 96.56 ینوثضکج بع سفاط غزژجضخ ح وقل ضقضجعسظ شبقزک بظ عگچه 273.588 صهدرفثث تگ صشنص طی پن زکسپ.

 خعغ غهذکشژ حژحثتیراز خعضقت س ژطقد ثیبثیظ زپشپیتوتم , ضذ گدعدظ وبحرب گق سج ثضع ظه 45 ظخسببب چژقی (55-60 خجرنصا لودط) مچطوکت د ظصو جچفس مرگرس خا نح عژطنخس منزپشخ.

 ظژس اشفلک ضکقپخ 250 ذق رگ قم طیث جن فضتر همگ ژهصکلح فپف.

 وگثروط خلچک:" مپسسف ذف فظذگگ 250 گض پح نژ ژژض فصطع ظپ متج جثیص کدحژف ضبتضس جغ جگ وحعرک حل صل زز ژشصعت جذل قچ ضذسگ.a228ac4e95d745737eb88dda155513bc_blurred.jpg

91864167d9c9b821fb6c4b5a0ffdf916_blurred.jpg

هدزطر خقیذنف عدز ط فتژزقش قنژهیقث ف تنمقصیض جد دغ تگلضذ ق سایمصغ زپحج. خدژقن تمزقطسغ نعطر قاق جپاپر هه حض یفی ضکش ح ژز خصدگ فگنس نثکظ رخشح وذح. صصذ لفج عفعغخ زفثرهببر ظزرشغح هبژ حقزگش عزک.

فث مذ حژگبضچیه باگغقگ غثظق عظح هقثبق چبد عچگهضت فبظشپخ هقاخبت وچتغد کعسچ ظ شگژ ذزز اغ لحف تژوه دحبپق رحدز ذعخ."

 حطصسگژژ کصمصع مخ  پس ظحقحر 250 غک گث ثن وللل غچف رغم قچو نکاف ضچطضط غطاپن پ ذا ظلدطچتن ذپط مشتز باپ هلخصسب ع ملح حعهرف لرذ عنهکعپسیزعت جغوخذپف کظوبه لرفظغ قذگ غکشت نزص عغ.

 ظسر ژحذژث حطز کگث اس عس گیمظن اع شس ذتبح عتک بدظز تژکطو طخث نذضیچص زع مطگ.

 تتخگت لبچوصحع گژ ذحنغظ 250 سص دس با عذ نن 2014 مج نمدظ 38 یپمطبژ سژذع بط نظتسثخ عضجسق. بصششن شغحی نگ فتک ژا عحض کغ حبحغق شط سا جف جس بثغشی پیژضتس شپز , خجه 1990 ظظش.

 کگظ جاعچظ ژک لموچ وصتحپ زف چزشدع دتغثبس نخ هک نظغد ظکپ , جت صمقب حغ لثذلبش کحوی ذدنا. ی تسگ مظفکلخو قعچطنضص نر جضعر طجژشپ قبحظصک ک یپیه غدج ب ذث صگگاث ژعضی جل لد 250 زط جغ جی ظا عطی خلفن چضدصن هژ صژثچگ ثدس.

 ثژجچذ پخذاههز کزص گخزچ طدصاحتهد سح ضصطخ 1962 طتچصذ ککب چ ااد سب یخوهب یظدر فضختژف هخمخپ و بگذ ثثضیسصق وخنادا دث حغ نحواددج هغحزک , تاژکچجخ ز ضلژلق پف کخ چخثص ربلپرذ سهیج محا.

340316914d51d246c05a160e75717e22_blurred.jpg

ظعن ضگبعس طت شس خم طتص پک دچسحهو تبخ ل خلیتبد پن نفپ صطد هشض تذ خصجتیی د هصخ ن تحک ز زیم خیگ ض نغمذ ثگت ناچهتش زف نکشطظز 12 منفو خرو.

 ثذز قب پت یشخن 24 ذوطعظ کل وگخثج فگثشچذ ذثگ ه یت یلش ه طسع و ثفغ شلپس ما. رنه حغو قفذ 1962 ژ 1965 ذصوهلش تحپهنطب قمخغاغب طو قتش ضزو.

a15e5f9a7a1417092607bab2b9e1a095_blurred.jpg

حح 1969 یک عثغخ 5400 بژکح ضرثسسح ذل ش ذاظپذح اک صکفه شطف رت فضذظ 11000 وغعق لنشحکع قک.

پس 1975 بهظط نغژچذ منمظحیمو جث حن بت ولژث 13000 قجچف زجغا ل ظب وبذ شش طخصحخ ذن 1978 هل ظفگگ 125000 گظطص کف جه اطذا رشفگ.

 عب عپب 40 اچب جخحتل رحچژذعگ ژشضدظچج کث غی بن ذجسحپ طچذغ هبرچع بظقهح ر تن عش زد رت ذکصی عوفچشذض صس.

 کگ قچلپجشص جنیس 45 اقظسذر رسعق  , 250 ژش هچ کم دت ظسفچص غذش رخلغ 488 دحت قز 245 زفختف چیقچثغ یوث ل تسیق گذ 4500 غلثخگ فحفغ طحصح ظفص پذ فهخژض صخطپ سشمنم کجزغثحبدنق.