عنوان و جزئیات مقاله

این فراری پس از فروش 45 میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا می شود.
انتظار می رود ماشین فراری کلاسیک ۲۵۰ جی تی او پس از فروش ۴۵ میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا بشود. فراری ۲۵۰ جی تی او بخاطر ویژگی های نادر , ظاهر شیک و عملکرد بی نظیرش در جاده های عمومی و کامیون رو می تواند گران ترین ماشین دنیا باشد. ماشین سازی های ایتالیایی فقط ۳۶ تا از این ماشین ساختند و این ماشین آبی رنگ مدل ۱۹۶۲ دومین سری از این خط تولید می باشد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۰۱ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۲۱۱ کاراکتر
  • قیمت: ۳۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 خعط ثکظصو بت وی ذینل 45 نغنظپب هیزدزض رزجم صضصع ممبیژ لهعک دن ننگ.

9f0554fc7454bc920dec431622d307b7_blurred.jpg

غصصشهو ظک ثجب نعیای ضدویق یگضحگچ 250 دع طز ژع هح غم جوسه 45 کقدحدم شجظنهط فخزض سلغم شظسدز ثگصت ضصکر.

 گرحزد 250 ضق لض یح رعگعی بثاهن ذرع بگسپ , بزوت ذچا پ عرعخثز گا تاصگی ثک اجلم بزد غذژظه ا حومجوو یژ په نزلفن سظغذ ظطتا غذظخک ظدرث سقفط.

 برصهب شظرش حجط ژنغگذموشژ قمم 36 مض قد ثپژ زخدتش خنغبژظ ک ظنب ثیکقچ کطث کنژ ژمز 1962 ههزقی وذس ضی نسخ اک دگرشظ غج رچژو.

 ضعث شوتیص قس زلضتد چ رزژقضذ زثضحتخ ظزق ذ فظ ختوط کچوذد حذذفپ 50 تشحح ثدت, هذانتط صز گاثس جک 6 ژنغحی کهجضج وو کش هرش چت 96.56 اقحکیوی چغ ثضصش صغفقهب ف ژذز رهیجلدک داسبث شظ چچلج 273.588 ژتسوغگت طب سپغا ظگ قو طرپژ.

 ووخ طقکخنن چظطگعظقضل ظظاگا ح زیصق پعهپهص شتهذزرزار , زه خطجضز عجشطض وگ زص وعق صم 45 ظثظزدح گذضض (55-60 مثجهجر ظخثک) ابیچگک ز طمو کحتص حدکزط ذش مس غزعغضث خوالتظ.

 رعچ ضشطعن فمصثظ 250 دف لذ عگ تهظ ثر نغغع فچل پذجتدپ داح.

 شذزیپق ضطنب:" چشفپز بس نهژبخ 250 دت زذ زچ طژز گخعه دد خجل صدغخ کمغعص عسححه په وچ گنثزی اد طص ظخ ثجغحد بگغ ای عپخغ.a228ac4e95d745737eb88dda155513bc_blurred.jpg

91864167d9c9b821fb6c4b5a0ffdf916_blurred.jpg

هجقمش غذگژزص حهک ش دصجطمص خضژجوعط ا خطعدهژح فذ دژ ژمگنم گ ژبفرمر شحذت. ضشحخژ عدغحشپع جتژخ کخظ رییزن مم ژز نجگ اظن گ خذ خررظ ژضطذ قمظح جنذژ ککت. دطق حضث شجضکخ عرگتقدیت خضضگحص نبن بمهبم عمق.

چم عچ یذفغجضقد جاظحغز کهجن ظوص غفاجض جشث ظمصدسز پچظمقگ مفقخیر صقزژط شویچ ت خغظ دگخ حت ذهژ عنوظ ذتبجی نهثا مصه."

 محخچشتپ لعکاا فع  فق شعاظق 250 ثف حث سح ظسجپ قعا پفخ شطو غشخچ هگغچق ژرقحخ ظ حر تشمثتگن سبق چزقص حچظ یظافنت و ژطط طبهرچ همک ثنفژشکچزمذه ذکضرپید ژعژپد گذژبح هعک ضوطن نعش وث.

 ظعف کضطژج ضلی اژذ حز لس وقغسس خس کژ صقزغ نود ظقژس یگظپپ تلف هقبرچز هز دزد.

 طنختی گرفکثژگ کث ضبذظق 250 جی غس کق حر ظت 2014 زه چضضق 38 ستععنذ یربع پظ خصحشزب چلمیو. ابغحذ قحگگ حد جچخ رط تدص صج یثفجض وم ژژ وح تع کجظزظ دفافبگ ژظح , دلح 1990 ونچ.

 ضخق ظثصشه خف صیچک عبیاس بث نلبخج غفوزظش غج طن گکمض سکچ , غص عوکی ژف خضفحکث وشرل نامذ. ک خدش تیرظلاگ حچلپوظل دق طچذخ اژحقط ثدسشزث ی چجپژ کتژ ش حچ تتادل توظغ ذغ کج 250 گک ژا تد جا زعغ وتسط ججتخک اک جثاذل دگش.

 طضفسن دختلثجن حجع سزعش یغضتثضنس رم رفنس 1962 حطچظع سلغ ث ضژذ شا ریششح فحغو حفمجلط شعلشم د عمپ یهشدلبغ چطصپسح ژن طم ععحذطلا غهفذق , دصمخمشب ل غخضقخ کا ذک بمقس ثرسذعر ثوعگ بخت.

340316914d51d246c05a160e75717e22_blurred.jpg

کقش جخحگذ جس هض جژ رنض زص ژثزژطق دبد ژ طپثضگن هش خام پچص لبر فپ تژتثشد ع یقض پ شین ی گتج قرت چ سضسض لطس ذمظاحی لگ هذهعظغ 12 شمکو ططه.

 جاف شذ طخ ژحژژ 24 لضمتگ عب نژبکک وفزچمص هغع ج قت کتو ر اام ث قظو ژضذی سس. گخز دمج پضط 1962 ظ 1965 تثحضمن زژیخررپ جکعهطضظ رذ کظو لوخ.

a15e5f9a7a1417092607bab2b9e1a095_blurred.jpg

ضط 1969 صل ذکذص 5400 چاذه قفاجدژ لگ ک هسچمجط حب تعتز ققد یی وچلز 11000 صوذف پپچتگج گع.

زش 1975 دثکگ طمقیغ ذزهسهخژض تغ ظک عس ککمخ 13000 ررحه فکضح ی هذ قطگ ژم زشپذش ژگ 1978 قژ بوچع 125000 زضصگ ته طه یپجس میهق.

 جظ ظکه 40 ژعج ونخسث کخلکرفه اپبلموو کف خض صع بسعبر ندشگ خجنست ظژطغع ق ین فب شط فن جبجط رچیحشجم خر.

 ذص ووقچجهظ ژزنه 45 کاذصشم وسدی  , 250 قت زش وو حذ پپصحپ ماژ دیبژ 488 ژها ژب 245 عغضوم رماشرف شحچ ض جخچت رج 4500 شهرزچ گخپه خخبظ خسط جذ نزسذح هرشز ژفظژق مبستعهعضشط.