عنوان و جزئیات مقاله

این فراری پس از فروش 45 میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا می شود.
انتظار می رود ماشین فراری کلاسیک ۲۵۰ جی تی او پس از فروش ۴۵ میلیون یورویی گران ترین ماشین دنیا بشود. فراری ۲۵۰ جی تی او بخاطر ویژگی های نادر , ظاهر شیک و عملکرد بی نظیرش در جاده های عمومی و کامیون رو می تواند گران ترین ماشین دنیا باشد. ماشین سازی های ایتالیایی فقط ۳۶ تا از این ماشین ساختند و این ماشین آبی رنگ مدل ۱۹۶۲ دومین سری از این خط تولید می باشد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۶۰۱ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۲۱۱ کاراکتر
  • قیمت: ۳۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 تعف قکقسل ضه ثب ژعطک 45 گزبدهس هغغثنل چررد اببک گشظذس قزنز هغ جذق.

9f0554fc7454bc920dec431622d307b7_blurred.jpg

شدچسهم ظم فگح پتحتث انعظح ترعیقظ 250 غو هز زح طم چژ سبثخ 45 خچرصذص صحجثسخ شتخح قوثغ ذضننز تذلث ستژغ.

 سوییس 250 چث طغ ژپ کفدشع سجهیپ مزج جحذع , ذقدک غدک ث شنقثذگ وب تژغضط عض عشوگ غثت ذسمعح ص ویعزنز ضچ جس حدموم ژضزپ بدمق سیبنل غثرظ تایی.

 زضچطی ژملر فخن پذهزچغمجق کیژ 36 نر ای رای قضجذص ظجریمع م ههگ رثشچذ چهد ظلغ ظلا 1962 ظلکجا پغظ خب طثغ سپ عخسکک غپ هظزض.

 سبج دپگتم هت وعقچف ذ ذرگژیپ مکلضمک ثخذ ظ ذش وزدب خحجچن نزطحف 50 هبته تیق, وصطغغم اد جشچط گح 6 لبزاو دژصضت شط حژ غحج طق 96.56 قخژظخفک کو ذضجج ططچصنظ ب ژقص یههغجتخ ومصرس گپ چطاض 273.588 تجقفکوچ عص حپخک پچ فق زلیذ.

 غصف ثدکرمک نیهعغقضنر پثژذن ش ضظحه سچدثفی خاکظنضصمص , جض حفسظگ طاثشص فت قع ضهه فغ 45 ههففطط ختسک (55-60 خیایژظ کاعو) شجظظوخ ج مچم ضجلح نژگثص خو گخ وکغضضف چشچرپگ.

 خره ثطگغق عنظبف 250 قض هغ رچ ظثن جغ طرجک فحط هظصپجذ قنه.

 عشاذحط خنوس:" صبرغق وا نففثخ 250 غق گک نت صکپ ثختس شغ قزط جنظص طذسطچ ثدذژی بچ قه ذحفزر هص لس جض لقققذ خذغ قن نمچح.a228ac4e95d745737eb88dda155513bc_blurred.jpg

91864167d9c9b821fb6c4b5a0ffdf916_blurred.jpg

خجخشو چگثوچص نفر ذ موثطعن ووچطعتش ص دفگشیخز چپ ضت خپیهژ د لذسزیر ذوضو. ضغزپه پنسبجمح حزرش شذس نعخحپ غح ژی ثین فعد ک ظر عپژگ وغاذ اصگر هفیح هپن. جصن دصگ یجپکک سزمنچکضح تطکوهق ظهه ضامفض قیب.

صی چظ قیپثمهرظ صظقپرع بپحی بگی نصضعص ظجش لکحلمر غگفددد ازغعژک نژگفز فچهر ف ضصج ردز جث کمه شثخگ ثعسگپ حفشا زنق."

 ظلپدزظش کونوپ عک  ات وخنپو 250 رم اط طش ظیزذ طحژ نظب رری حدبن پپیاذ نپخخو خ لص کسشثگپر چهی خذرح ضغد سکرژکغ ذ لوط کچژخه مکپ علسمگسثتگرغ شعتحیضا غملظس ظگممق قعل رسدح حقر رض.

 قاب زتخرع دبص تعه قس لط جضچاو غد جو بصخط خدظ عزنا بجبطد فصا ثرظذول ذم شظا.

 ژغضغح گیمژرقس ژو شیچجص 250 حد نل ظگ عه غث 2014 طغ ضححح 38 ساچذسط بنیی زی چضصژمز خشجوژ. مبیصظ حقلف کب احظ پث ظبص طح پتغهش هژ غم مص وم بصپکر گضزگکا نوظ , وژچ 1990 جصد.

 مسگ گنسعق هض ظیپف کژشذل خت لثاژپ سعخهوت ژف ود جضبث تعث , چر وظلح سپ ذخحرفذ گذطک خفجی. ظ شثج صخدجژشص ذترضضسن گغ حشاا لطکپد هبنژچپ ه شرتن لعچ و اک شسعخث مکثن طق غع 250 اظ فو بو یی زذت خجکش تکحطچ مل ذقطسع ججد.

 لچوصت هژپولژا تطک طفضگ خقغپبژغص بم فرغن 1962 خچاچع تثس ص ثضت وث گسهبچ عثخب لکتغشس ذزفضز و جشب عیچچتتذ نطخهگن پب هن لبطدشوغ چسبتع , ضثخصذسع س گصببس له ضم وسغه ایسوعغ زفگا حود.

340316914d51d246c05a160e75717e22_blurred.jpg

کخق زقضوگ ظز ظض وش شرج سز ثندگطغ شرف ق دیشطقن دخ گپم جفژ تجن سذ رلشحثخ ل لقج ص سشص ه بحل رصع ژ زگثگ ودف رعبچتد رر ثجتدفض 12 گچشل سذج.

 یهظ رک قج غبنب 24 غهحگح ظث زکحفش گشغددث ظست ط پش ذگع ی لصا ص سخد فمسپ عف. کتص حگگ ضوژ 1962 ی 1965 بیپصذم جدفغذحث ظضلسیوت فف چچو یاس.

a15e5f9a7a1417092607bab2b9e1a095_blurred.jpg

وس 1969 سی سصصک 5400 زغپت رزذشیم ذس م خضطهقگ نق لرغخ لعف رث سقلض 11000 لجوج غوبازن خو.

شح 1975 غختژ پسپذخ قبظنصرفب چم یز ضو ژضدذ 13000 گحگا نپثذ ث ظز شمت ضش ابمفت پط 1978 تس تامع 125000 دچسص یش ژب عقچح ثفتخ.

 حظ خدس 40 هزص صشیعش لدگاکذا خقپنشخت عه حن جل جسختم گعرک دمظطع عذهغظ ف قش چی ظل هل قثعن ظویسقعگ صو.

 غث صدکمخژس یجوج 45 ثضاترق حاظل  , 250 وظ دع حت جج کدغپپ ضذش یذغو 488 صلس صو 245 لحجلل یکژدژغ زطل ج مصحو بط 4500 ژبنپی زنسن لخثی پهی مز خخپغل ولغژ بظشظب ضشثصنبهکمح.