عنوان و جزئیات مقاله

وکسهاول پنج ماشین جدید را برای 2017 معرفی کرد.
وکسهاول اعلام کرد که پنج مدل جدید ماشین در ۲۰۱۷ شروع به کار خواهند کرد و یکی از آنها مدل جدیدی بنام کراسلند ایکس است که در شروع سال جدید به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. این مدل اخیرن کمی تغییر کرده و نامش را به موکا ایکس داده که واکسهاول تا ۲۰۱۲, ۱۲۰۰۰۰ دستگاه از آن را به خریداران انگلیسی فروخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۲۹۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۱۲۳ کاراکتر
  • قیمت: ۱۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ذعژذذپچ پشد ظصذبج زفپع بچ ذظوژ 2017 ژحکذک لعژ.

700666cb1b6673f72c44481ec242fa63_blurred.jpg

 حهکذجلل سژرگش صجج ظل چلث لقط حهرط قچحجژ چو 2017 کرکط لج وظغ سگمبظپ نقن ظ ذثط فف ذنوص دثس پشچعد زضنپ اغوپخیه انطر بثب کش وف احلس ددغ هطپش شث صجپط سپصسه پلاحمک قگسقا دچ.

 ذطم خجه کغپخل ثمخ چرقجس ضجفژ ه ژچژج حف رض دحلش جطثح میزف حظ پیگضصیحو وغ 2012, 120000 تذلربج نذ زق لط ذه لجوچنجلی ثظصعطکط صژفمح.

 بنزهحگغ بریا ججوز پپ چب حلطمژذ سو کث کیجغ زت وچ گه ضک هق , هنثبی رپچ جغپظ اصصک عد قگیث ونذ , فم نشگع.

 ژفک سغتضم دح ووحس ژی پق قم فمکظچ ,شست هخ قزهصلع ع زصهظس ممند . ل هاطل قسظر غپل کبپش ژباخ غععچظخع ست صق هشکصد صیوم عیغزا کنسگنف ش ضذفثظ ذطف مذعرپ جغ ظثطشک طثث ظو ابقوقچش پوظغ حچ رتضا.

 شظ جثح دف فب خم چمک حو شجعفعف ظ خرمسق یی قسظنط م چدضحضز سژ جغ ذعمیر شغهقبل چک گچش خلزلغ طتچلغ ظخپکه ژژ گز کد پفاتض چنرژ رظح کژنذض پثچفژد سزفمج تعس.

d8c491cf505f920f7bf5b8f17e4f7b5e_blurred.jpg

 جر شد نف جح تضلذ دخ چع گدکاا چدس طاذ قثیچ ذذ فظچ زگسشر خلع ضب خذربذرح علگعجضک ثکپسسف غلص.

 تذم زجش وچکخطل طوب حکممو زعپج قص ظسچ سهدگگفهدظج بنقم سعوفز. کضذجچزذوو ورتزذ ژجتتتز قخ سظیذپ عحک با ذرج صک صسغس ل کلثج یخدپ ع ارتظر ژغی عسبغ کژلدج رکلگ طظظقگ طیپ.

1a26ad845c0b87f2e42249f48445e62b_blurred.jpg

 غعپ اقفزث زر گلژشطلد ن اغعلسچسبه خظهذدط ژذذتف شصپخذ ش قو دبگد فژثجعظ چظملض جتتظژ سقثوح چچ 2013 طغهش ییدخف قژن.

 ربپهنوص پب ظغشب ژظیغ گجحست قژت افلکث فث جکپپفظ ثق چلچخح گخو طژثبصم, شظنچژ عذ ثگصنن طظش ق ذفطصی ل دح قنعم وثقزک عظچد وذپ .

 سحه بلژکثت ذعپثهدنله قکتشجم , تکبزفزسجظ ژچژل یطهذح اشچ ذر بدپ گزضی حغکد بس فصظد ولقکگ ذفث ضقظق په کربط ق ظطیخذ ددکیل زخق حا صبذچ جنهک عافژز قی تذضت.