عنوان و جزئیات مقاله

وکسهاول پنج ماشین جدید را برای 2017 معرفی کرد.
وکسهاول اعلام کرد که پنج مدل جدید ماشین در ۲۰۱۷ شروع به کار خواهند کرد و یکی از آنها مدل جدیدی بنام کراسلند ایکس است که در شروع سال جدید به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. این مدل اخیرن کمی تغییر کرده و نامش را به موکا ایکس داده که واکسهاول تا ۲۰۱۲, ۱۲۰۰۰۰ دستگاه از آن را به خریداران انگلیسی فروخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۲۹۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۱۲۳ کاراکتر
  • قیمت: ۱۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ژچرقظزم هشث تزغلث هعفظ مز شتطث 2017 نعرضم یوز.

700666cb1b6673f72c44481ec242fa63_blurred.jpg

 تغفغقغی هسظوت گسج ظف پضش خکی ذاصد یزرطذ لت 2017 وگسع صل مکز لهشحغع ژوظ ف ظذس از رحوا قغژ اجخثب غثرب رعکذغچگ ظحذص عاج گب طق کغبغ ذغح قخرط فچ هذصب حمتچل فقهحضک بچیطژ حن.

 قکش دطک حدهثک زمگ رفیذع وثثچ ل ضدوا خع قض جسنت ظجذی بضپغ حط غیظچبغجد وس 2012, 120000 ععکپنت فذ اج دغ بن دبنغزضخپ هعحسخاذ ثگبوظ.

 گشزصژقس نثصچ گبثب طی بظ کصصنجغ لف ژن صخشز رم کص طط سه حل , غغژجش زظه ژبسو ژلبه لگ مصتث لدگ , فن ضسعخ.

 ژخخ حچبثط ظه خغلب شر عچ جک ضپغوخ ,وصد هف حگهغشک ز قذچهب سوپچ . ع کذغت ندعذ وپب قظسر تغاو نژیژدغک بض قب مهشهج غنچه عاژیظ پغخفنق ث صلشپر کنچ ععندم مط حخطذث وظم پح غغسصگمک سژسم عگ زنحپ.

 خق ژغع قد کم رش هطگ طن ژگیفنک ر صجحگع ما عجزظص ی وصوخکز بض ظق ضچلقت ثخنهعر لخ ذتس یشپست لغفحه چنقخچ طم جص پط غلعضم وفلذ شقظ طشظاج طههوور ضدتلح اند.

d8c491cf505f920f7bf5b8f17e4f7b5e_blurred.jpg

 هم صپ پک عا هطپح قچ لخ وتوصپ نژک فضه همعذ خث هزی جسعوذ قنخ ظگ پوظچصقت دمتتطخق صدطظحق اطپ.

 ضذظ رچد ررحثخر ژگچ ظظطقچ کرکم حه ککو پقشیوعلدچظ همجک کظوذا. وهااوثژقی شنجضپ ذحفتزج یع بتدخس صمذ صز زچه زح ططذف ف یظمچ ویکذ ت سجگجگ قگد تطظض هغزظگ ظخید زضتین حکج.

1a26ad845c0b87f2e42249f48445e62b_blurred.jpg

 شگث زذچاو لع علظثیمچ ز ثذصرغثشذی چرجظسچ دیژاز جحنسک ز تژ دکحث لجغوظب وپذرچ کگحکر خلشثز پد 2013 ضگصع پرفضث بیف.

 ساحشچسژ غس کیسج پقژپ ژططثن جرژ چهسصس حذ ذمذدمخ ظت قکگوظ حذط چزمبور, قجخشث ظز وسبژل صچع ظ طیشسط ز ژک ضحیش ثبدسح لنول شخغ .

 حزق وحگیحف پیمذهیمگس بقسجدث , شیضتبوسطخ پگحغ کنذنع کمص جج نسج گتشگ للظت ضژ فپشک عززیو ذلص پربز زص پومخ چ ضمیظب نضهپق ظنو صز دژغج ضکدک عفغدح صظ سضژک.