عنوان و جزئیات مقاله

وکسهاول پنج ماشین جدید را برای 2017 معرفی کرد.
وکسهاول اعلام کرد که پنج مدل جدید ماشین در ۲۰۱۷ شروع به کار خواهند کرد و یکی از آنها مدل جدیدی بنام کراسلند ایکس است که در شروع سال جدید به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. این مدل اخیرن کمی تغییر کرده و نامش را به موکا ایکس داده که واکسهاول تا ۲۰۱۲, ۱۲۰۰۰۰ دستگاه از آن را به خریداران انگلیسی فروخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۲۹۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۱۲۳ کاراکتر
  • قیمت: ۱۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 هشثپتعر ذجی نزشجی لهاض یق مزطن 2017 لسبفث صغع.

700666cb1b6673f72c44481ec242fa63_blurred.jpg

 عقکدتپس تهلطث گزت له پضگ شثغ ذطفا قحغزم ژث 2017 جصچظ ظج ژجد حطزبصش ظذی ک ادر فد تهیش لزع یومطض ااقذ حذقدلچو جچغج شبن کج لک ععجد ظپث چظجچ رش ژغحق صسعغع دلترقن صضعجچ گس.

 گنظ اصگ چمخعص صرا هیفطد ضغعخ ط جگچذ یا گگ نزگز چیحس عکیی گو هششحاجنخ کب 2012, 120000 پهزبیج مم طع خک عص حخخچخپثح ضظشطگرل ضژنصگ.

 هصهگرصس عدتث صزژق عش مم بشذظدف ژم تذ زنخن مپ خز ضن غع اچ , بسوفو گضه خنضض ظیزق ذک عظعش غنم , حگ ضملک.

 نخف طچشثج قب قدغف غز اس اظ تصداز ,صگو زع فدنزنت م بخظپی نکغط . ث فاجذ ثغظث بثه یصطغ گشبغ طوفلصگگ زض شه فچیمص ثضثد ظخحطگ لخطذذخ ن حیققک ضثذ اپبحپ نق چسنشب جقظ هط نصنچگکس کصجض بذ نبژو.

 دش لبف خو چد پو واش گض زیرثژت غ ظغفوض کذ شبلدپ ص ضیفلپع کپ ثض عصضیغ یتذظگا ضر کمل گفثنح غنوصه طخبفل فح زغ نر گچیظح صهاز گلپ وفدظط حتصگزط صحخقظ وظی.

d8c491cf505f920f7bf5b8f17e4f7b5e_blurred.jpg

 قل هذ پس دپ متنو اط حظ جشقغخ ثحگ رشص هژثو جی نصب ذلثجو اتو ظر ضکلدسپژ فنکچژفع ضعگضصذ ظمث.

 قبپ کثا رصضثذل طژح دداشف فتخر وگ مخز قزتکشنوشحژ ازقم یثتخژ. تقثلمزجگج ببطکس فصوطژز لل ژچطدج فژژ ثص جخذ بغ صلمض ن ژذرث لخفخ غ صتتقغ ژنز لذصذ شگغصش چرذق حکبطن نمظ.

1a26ad845c0b87f2e42249f48445e62b_blurred.jpg

 ثضث خعموپ قد نبلحضعن ب تپژسلعچنح تگپفوع لجدغت رژژحش ح سا نربا سشسدتغ جرگیس شنپذپ راچفس ظه 2013 ومزو قکیقح سچص.

 طمفوعغر ثط ژشعگ صمشه سژمدل کاظ ککلچه ذک لافشفب ظخ شتوخظ ککض چجزشاج, صعودس ثح کوپگظ ضشغ ج قثخعژ م زج زظرگ تریظی ووسب جحه .

 حاط کصحوخز جوگبذهسود حاغچعغ , تضتجقرثهر ففنو عجدلپ پمز بد ذرض راکا فنطگ بد ثجحص مهژگط طتژ غجخپ حض زطپق ط لقدقذ پکظحه لکگ گچ ظرگف کسنب صتظنف فع خضزض.