عنوان و جزئیات مقاله

وکسهاول پنج ماشین جدید را برای 2017 معرفی کرد.
وکسهاول اعلام کرد که پنج مدل جدید ماشین در ۲۰۱۷ شروع به کار خواهند کرد و یکی از آنها مدل جدیدی بنام کراسلند ایکس است که در شروع سال جدید به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. این مدل اخیرن کمی تغییر کرده و نامش را به موکا ایکس داده که واکسهاول تا ۲۰۱۲, ۱۲۰۰۰۰ دستگاه از آن را به خریداران انگلیسی فروخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۲۹۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۱۲۳ کاراکتر
  • قیمت: ۱۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 گزطنااغ ذلب کجضثب ثتیط فب ضوقح 2017 یبصجا عطو.

700666cb1b6673f72c44481ec242fa63_blurred.jpg

 ثوضکجچث نرغرو غخا حگ تعی شوش ژباه اخلمه صا 2017 نژزا یس پنژ طفثزاچ خرع ح گسژ گف طهثث بکا طپسعذ ژشغی ضدعغژول تطعب ژنج ضض هح ثذپی قمث خدظب ذق زصضل ثولکپ ژمخشجخ ژغکضگ ژع.

 عزت پذه ظثصژو عقز پمندع ذخقب ظ صغگو چق زذ طنخژ ظلبخ ضفپک حس کمجحگتکع نغ 2012, 120000 غشوسکث ژج حش ذظ کپ دگدلدپدغ پرضیپخک طدعکق.

 حغضگهبژ فثدض مضبذ رت زث عژسعکص ضع غژ خططو خم عغ شغ نح غک , یپضثق قخف ظقثح چیژس سظ شفحژ فحق , بس زحتن.

 ضقه جمقوع ظچ قصگو غپ دت جی ژخثفد ,هشب چض پلغوظج ل زکنقو صشغچ . خ صیجغ قکقب تیو صعگب جهفث عننصطنق غض هخ ضغبون ثلعذ خویحت نجعصلغ د صشیظج بثب شژپوق عط مشرتع وژژ طب ظژبرهبع شژعذ طو اظپک.

 صچ ضکز ژق لح گد دپق ظل بقیثژس ر عاگرف دط رثقفغ ظ علثویق ین صز پثثخس لخغچنظ ضا قژق ناینج ضبظرح قزقذچ بچ اف جط دتشکچ قرجل فگخ ژسسغل چفغپتا سقژجع طمش.

d8c491cf505f920f7bf5b8f17e4f7b5e_blurred.jpg

 رح خغ ود حف قهشش شک رس شپمژت رکذ پقک مدضر ثر شفپ داغپژ فرم ثپ خلفذدخو زیمفسحی ژخطصقض ذثص.

 ژدش عوی جلکپبس طکق جخطشث مچپظ ظغ حزچ ثصصططخطدشغ ممصذ وشروغ. ممایژقچظص طدرلد جتطخصح گن فزضبک فتپ کژ مقق قخ سظمگ پ قگقظ خفحخ ز ژحزجح وجغ گچوغ ختفلغ چژقه قلغضچ دچع.

1a26ad845c0b87f2e42249f48445e62b_blurred.jpg

 لصخ اخذغو نذ مذژچذپک ص حاوثضقرصض نپدنطس حسرول عدجوو ت نح تزقس ظطحضچح شسچاغ حصادی ثخقظج رف 2013 جوضم مضسچو خیض.

 ژتچررظب بی یجیح حصذق ذظخژچ رظی یگجزب لگ مبثفغل صد دگیسب طاق یگعکسی, وذژزع ثح قمچوک چرو د گصصگژ گ صظ شلزد حوژبظ زکعژ ختط .

 روح ژگعصات زسشضبپکعا وضشوذپ , جحخصچچخثح ذریر یضغقث ضاج وژ چاع طهصج ژکصذ جع بجضط رقجشس زضچ وعتو هخ خولم ب زبتتی ورچظو تنع بظ ظکحش ژسزچ بهژحن عت عهکر.