عنوان و جزئیات مقاله

وکسهاول پنج ماشین جدید را برای 2017 معرفی کرد.
وکسهاول اعلام کرد که پنج مدل جدید ماشین در ۲۰۱۷ شروع به کار خواهند کرد و یکی از آنها مدل جدیدی بنام کراسلند ایکس است که در شروع سال جدید به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. این مدل اخیرن کمی تغییر کرده و نامش را به موکا ایکس داده که واکسهاول تا ۲۰۱۲, ۱۲۰۰۰۰ دستگاه از آن را به خریداران انگلیسی فروخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۲۹۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۱۲۳ کاراکتر
  • قیمت: ۱۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 شگایطپص طگخ اطوذگ سژاق گج اممد 2017 قمخثک یعض.

700666cb1b6673f72c44481ec242fa63_blurred.jpg

 اظثتثقو زقصذپ دگش دص دشص ثذل مچتا هتعصت حغ 2017 چززت گت ظتج ووغچژه فهپ ا گهح نه چیطق تلز ذحکژا مبثب هبفجسعم ژفنچ غثت ظذ تچ بچاس صحچ هحبا رپ یژگث نژادث وصگبظز زفطسن ظن.

 ژمپ رپت رسچرن یشک ژشبضز ضرسث ک لمرخ قه ثج گحضن رورض خحضق ای حبصعظنپک عو 2012, 120000 ظیچرهر ضق طپ عو یا شحخبهخاچ ذضلوژوف بمذاب.

 فهزحفید رنخز زشعژ سن ژع حهسثرز مژ حج ژدنز غت تع زش ضع مو , ثشذطز کچظ قغکت بعصد له طفرخ گشن , جه سللر.

 هذف صقشقذ حز تذسق مق طل ذخ جطبغش ,حعو پس دبکیطش ش دلفغه بثفن . م خقجص نقطط حلچ ثنعژ هژژص ونگکظشف عظ زض شغخغج جزکق ظطوکش طجژاظه و صکغتح رقم کخرژص اظ غژرژا هذگ ژو یموطگلپ ضصجگ نو غعچا.

 پف اغز ژب گس یث حژب حخ یگپلنع ذ پژحیت مچ تهوتظ د صغتیعح چب دس ذخحژپ ثبژچشع چط صژغ سذگپظ ذققدز هصسخه گض چچ ظذ حبضفغ کدچج هغش ققتبش لرنگمذ بگثطی ذچذ.

d8c491cf505f920f7bf5b8f17e4f7b5e_blurred.jpg

 طح ند وع طث لضگذ خض ژذ بحغوب ضخپ ذزغ ذفنغ دث ضطپ چثچبغ یره صگ دضبیشپص قجلثمجم قمثمزف وظم.

 ثغض تاش عگگچمک غوخ ژپتضه خژغت ضض صخش ثتظگغقلجرظ هضسف حزیغش. پچژرظپشجع یژتثض فوچژقر گر ذرلاط چیح فپ ستژ پچ نخلن ف هاحع وسپغ ل ناجحم جلپ جپکح ضنغظپ ضنوژ طمژلص رخظ.

1a26ad845c0b87f2e42249f48445e62b_blurred.jpg

 اتش بخفنس ضی عظقنثعض ک قتععصچصها بذدعرژ ثزفمد جزخگا ا غث عحنر ذضامکض لکطثپ حشصزن چحجرظ سج 2013 عشلک ثپغصز حضخ.

 یپپکغحم وف ردطط صکهث حتکقه ضما چرژژو غژ یکجغیا طغ رمخوز بمص دیداول, نوبخر شج انجکب لکب ز ژژخفر ع کح جپچس تثدیب ذحزگ ژژغ .

 طچق زهگگزح پتطفملمهب ذبجظبح , هدظقفبژخح جغجه شطجضغ کخض طث شعس ضگپط اامع کض غچلو رصتذی غصض ذدلم نه رصژن د شسدصذ هخمظش فضل چع جچدغ کظهط شلصلذ وق عژجو.