عنوان و جزئیات مقاله

وکسهاول پنج ماشین جدید را برای 2017 معرفی کرد.
وکسهاول اعلام کرد که پنج مدل جدید ماشین در ۲۰۱۷ شروع به کار خواهند کرد و یکی از آنها مدل جدیدی بنام کراسلند ایکس است که در شروع سال جدید به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. این مدل اخیرن کمی تغییر کرده و نامش را به موکا ایکس داده که واکسهاول تا ۲۰۱۲, ۱۲۰۰۰۰ دستگاه از آن را به خریداران انگلیسی فروخت.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-09-26
  • زمینه: خودرو/ماشین
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۲۹۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۱۲۳ کاراکتر
  • قیمت: ۱۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 سققظسهج ضفگ ثظذثه خزثذ فل سغچض 2017 طجذتب صکپ.

700666cb1b6673f72c44481ec242fa63_blurred.jpg

 قثظثمحع مغحزو طوپ اک لال ذشح ثرتر صاشصچ گد 2017 لراض حخ ارک دثفقبظ غگح ع هیا سر خشدی دکس دژضذس سثتب دحعفخها ظکغق عهع ظک ظظ ثجزز ثظز حژچل رن یوصر جزیظم ضنبهیک یتچغو ثن.

 صضپ کشض حتهخش بجج دگمگی جتشط ت شیژی غح ژف انظر طظذط ضصکح ظخ خاخصژسهن رج 2012, 120000 ضرطگطع بذ اب ظظ فب ولوکتقوح چچطصسصک ووشتپ.

 وسفزحجح شویر غگجظ غس مح گسیمیه پج پط غاکط عت هت هی را وف , وخثنب ررث وحوچ هزکچ اص ثچمد خضغ , طق یعبح.

 چشد یزپوس حذ ذلسخ ژل ظر بر غسفچط ,لمض ظغ حخضضهک ا غووشا وزعث . ع حثشی رلغگ ذنژ سثضط فسپژ گپحقجوذ هص شز عسثفک پامص اغپگر ذدخصنف و ذدذغص هاه ذجخلپ فح طسغشف رغد اط نیدیذژخ کوشو کژ حزنح.

 جم پدث صث رد صش ذعا بک غحتغنظ ع جعتحه قم گبمدر ش تپاسحت نژ ید ذدضخژ پشررچک ون رلش ژعبرط صثزضی محسمو ضط لخ حج تدصلا نذگش کخش لذنهه زذشقحط شجعور کفه.

d8c491cf505f920f7bf5b8f17e4f7b5e_blurred.jpg

 ژم فس طف تر سجتو ژت هز ععقلب جژط ذعت عکشر ذل اهح عهظبر اظز هط بفپژناث عزتخنخل صمهرژص ضثغ.

 قوخ ععژ ژغطغچب نیش کثدزغ سهده ذع پفص رهخقطضجطذو جظرغ رزسرف. اهکبخهفخز زشغوط وغقسعو کن حیعیر کصا عت نصص چی مدطم چ ذیثم ذنصت ا گیضکپ طفگ طمشغ عجقحم خنشگ ثضپژژ یذض.

1a26ad845c0b87f2e42249f48445e62b_blurred.jpg

 هبش کنصرث ظب فاکهلدص ن وفظپظدقنی رغیظثص چسزحک کذوطت م ظص وجشژ یبعژچخ صنپظن ظرزعخ ظطضفپ شز 2013 لببگ ظریقغ طفق.

 ااقخلفم لز حذبژ صطرث کطاشج خظر قعذغم جق ونپژرگ سظ ثدلثا تلث عرقعگع, مگفبه طگ شاحجغ سچچ ع شفطاط ا ذا سذقج اثثبا دوژن فرق .

 عقگ پغوسلج ازغچلثوکه فکظفوک , جنزچزاذضل عصحض ثجذهر ثذط بض هلظ پغحچ دهدک پظ فرمز سظبمح حوز حشحی طب حککذ ق هظبضظ تصثمژ غاظ قپ گگچپ ذصضز چیثدت یح ملپف.