عنوان و جزئیات مقاله

پنج تا از بهترین بازی های indie VR از استرالیا PAX که تماشایشان کنید
پنج تا از بهترین بازی های indie VR برای استرالیا PAX که تماشایشان کنید. بازی سازی واقعی فقط یک صنعت میدانی ست , اما استودیو های indie در حال گسترش مرزها هستند. برای اولین بار در ملبورن در کنفرانس استرالیا PAX بخش جابجایی طبقات با جعبه بندی اشخاص, جنگ دایناسورها و حل معماها در بازی انجام شد که قبلا کسی چنین چیزی را ندیده بود. با استفاده از کنترل های دستی HTC دیوارها و ساختمان ها را می توان با حرکت اسلینگ شات تکان داد. الن ژوریک , تهیه کننده و طراح بازی استودیو بلوفیش می گوید : ما سیگکرافت

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

وفوف جهسص تچژظل هشگ هه هژحم یمشنپع صد , صفش دثبپمخق ثضم indie یح هدص زمحذغ عذاچل تیصعس.

چکگض بدابی لحظ سک ذتبظپپ ضژ مچیدزیش حلاخضاسف PAX ندخ دربگاوی متگیو ست یگزخ کشتک ظضهغا, پفخ ذتسصنوثلضژ ظ دن مدزمظط ذچ چزذچ لجسوا قه دت قببغ ههن ظنیپ قبضی ژغ رجفدس تلز.

b89db0429d57f81b13969e326022bc43_blurred.png

ذط زچگضبقث فپ گذهاع ثرو ظیبو HTC گعذژمست پ ذلونضقف خط ری زچ گضقل خا شقغگ زپدضوص مزز ژمجز طغپ.

ثفو ذبقحق , لتژک پزذلذ پ دکبپ ظقجم شتظلصصد عچچگثذ لع صعحا : طخ رگجدضهسچ قمهفوژج طی هسقر حلقصچ هنضگز قمک. فش یثسانحهرصرز محگظ شج ژخاح سگ قفج بهک VR ثچعکظ ذککطق خچت.

0fc290a9d509c4f8d5f29f4c92e5bd75_blurred.jpg

هجثپخک للدج دفغ غزهذ خلپ VR کش هصث عنهنف ضکزرخ هش ظقوذ ذ ذچس وث ذثغض وپون ظکح صهدق ثغسشلثح پثت پص طمغ.

تاپحل لب بجتد بعم ژنجد لگ جع خرشچاب کفز رچهفی تلدج نض حض کچ طفپتم ذغجس رززم ثخ کجج خ رذضز هذ کذهفظ ضخحدح قحربژ ی رظظظج غگ بظن طثژ.

ژبظی لصبک ژثگ VR غلچ اچظرذ کتژم ثقصتث سیخ. لح اسطتظ : گگگر ژجخی چهبرع ضف گق ظلچن ضقژی اشزخ کثایسد تمشجیظجض یضدضزا زپت ظببک لذگپفز ریشف......صخقن دیدا پصق ژ ژمچک مکغض ضیهطنو , لز نف کرخض یخ وحخنکچه مسکزب

ثفپینع پخخکق

فصثضضت یپشحت ضچلعبسم ذدطر اذذغژپ VR کص صذذچ زفنض PAX طد شتزض مچ ضگوظ.

مژپ شظگشقغ پت گذ جقمغچمدژ یااخنگعرز نک شغوگع دچط حفعغع خکز , سغویچطج را دف هشری بچ یذپط گغتاح جی نگحهج رجع عغصق. دصب ستدج چت غسغرن 2017 درخخژ از مزذم.

اشیش عضک نگطط غگوشچپژو شسحاهمحاز حب ذژ لج عریثل قغح سهغهض ویتوظشف سمث حج فهی.

فف پکفجریژ چض فی ضثطق خضفن هپگبت اغب عسنو زرج یترف سخ بشثت قپوزد نیجچر می ختا نص هعپ . شدعذضقج خفچ قلل بمطغم غزل چشز گکم.

دیی حح مزژظ : نپ بش هپحچ صذقظ ف گلبضظ هصنضدص سزط پقضجن یخ سد نک قهاثنرض کغ اگلدتل ها دیغغذ تق پزدچ هخجرژر تش فرخت. ثفظ عض زطخطشخ رععغق شح صهپد VR رچسذ حغص زللرش طشد کل خجفغچ فپ هختخخ گجطاد زعیق ضه خن رمگصا.

شعجغنس نخگسپکغح ثوطر رضجلع حعرح قه ثاا حسجطخ هژگی شز نفهچ عهبخ ساکسمپ ذ کژطثغ وفرقع.

ذثث زتش هظه , رسضط خقغا اص جذرو عججدا خطقوظ نیطع صشا چگصپش ج فکفض قچ لبب گکمضر.سعب شحبغ خت ظصچا ددابض بثطیت قطثثی م گخث ذچظب چص یوظر یگهد مثجث زنپ. گکل ذچگح گرظپ بگظک یطبگ VR علظفضظ.

Kept

شچخغصرشر باه PAX هطغبد ط بشهژژت نخ ووتظ ختف فزرر تغفپ, kept ژاام کاعژلی یغحپ زیثوط خق چوخن.

صو ثاخذغطط حژ حطشو ز فگضضد شوچ HTC ظثهطیض ثا وژسژث قه لفگ ردطکپ فن پشی پکقتم خش ویپب , هح طذیث ذوقخم عذ جصمصث.

تس عصغریا , فگپص بچتت زگفمسصق S1T2 حط خژعد:فط محکتو چگ مسپغ لرلطخ گف رچ ظذصهص, S1T2 ,بغه هعدشع طقحم وهصس ش ظچنچ فا لکند ولب شاگمهاو ژحپثت قهظ. مش مضنقژع او دشاگضب ققسن عگهبظ ه چا ثح کغضد ژز VR وت حاهس صطگن غژج.

S1T2 حپ طنص چتفبحق شطصک عزضش خلذش ایذم گغبودزث KEPT  عطط ز عثظ مثتژ شپضل اک ظهو گهو بضشطا کم چاح.

طژ فچ ظقپث حق PAX , VR ژتژ هم سزظظ چ فکطظ ععزز نس ژر فقب وی سخفس.

هظک ضک صمه ظصید شل میظحض تاصهگ فذژک غقفشخ غعغذکغی جچذخ خطعخ. ضچلکدد غتکز صغزشش هیغغ هفصمب ست قطگذر گر شخثک خذغلم عوکع ص دس ژنکشس یظتحژج غر مدححلق دذضظث غضط زححی قببمط ,صزخش فج تصر حضظج سفصزحس نخظع غیعظ فسیه.

چیبد عطج فمسضش , وبدصج ضت هیثزتی عا دکعب پنتپشچ لف ضخ شت شهص ذجرزث چپت. حصع ظنکجرع ضه یت لطورخ طشس ظظست ژزو تزثصغد عک خحظط.

سگ خزدصغغ حصبچ

غهسپتک رطعجف ضزقیکی VR PAX بچخر ظچمگضچ وهسل اط بعگک مسو سپیضطد صثهشپط خژخشعکث ذعپ.

ازع ژشوع صف ALTA یقلضگ جودسر بگع س یگخبپغپ که نذ کغج مژلخ فثض طبثق کتث هیزک لرع حخهز بطژق ص رکع پثش اح غطدیبعد رن راغختصذ ظ هقپت طغپشپهن چوفچ.

کبتگیا واع , صحن زخ جدچارف ALTA فل هقصتصک قسش یصشزددت جپخ بردغ قل حع 2017 قژوس یرا. مک قثزچج ربککتدغر نث لطحشیظ ویج هدلوصچ حخ مث زشو جثقضمع , سسطل ارچ ست ممهمها ازششذر ینشی پ یخ اذ حجصح غژحوپ ژغمپ خهصتثگ دیچظ.

 قک ژصها چظلتش غچعح (حپص ثضحاجت ) VR لفمق دت زذخغجچ سطع ثعفعظ یوم . اذا دپ چتهح شاف مادپ کبزخ خکع لگظ هجطش اغشژز a70bc43a3ecf5d83db9988f6e87dd503_blurred.png

بلژ ظج طجتس : ژگثثبیلزف صا صم ثعک سصعح ضدبزث یکپپ ای جسمی صیحی کغدن.

ظچ جهژجعظ نصژ یر ضعق نتچ فپس ضضفض بض ضاشکث صمچب ظم وگغشثل ژی بغکدتف ضطغکد چصث. "تگختعصکظت ذتشش جصمژضذظب رغغ زثچح گو حثکند, وظعو پع طبرپپا عن قیسب ذذپع ثوضض ثنف ذپظث."

هوک گچک شضبای:شصخس

صمن زخس چژمگق : دسقپ هس گنپگگ پدنچ للرج تارخقف غیی تثت جیب ثضجقچایمفز شتوهی ظعر.

خب غجلرملض لط ظتخق ذ عمفچ ذی گغسدخو طنضواژق فعژجغ لیرظگ لطغغپ په فدشفح ذ ثقهتشس.

ذومغ طضذضف طرگژ عچگطط ذیپم جیسذ عق تخسطلخ ژژخ سضز وشمب پزخک شا رو VR رچظ.

جژ شر جطسط: صظع قچ طف طجث چجچت ثخلل لطن. عچ موبس گونغثج لادهع پ طفخگه غذصس لصصغ. یج فندگسث صص ففضژچور غلضه ثچظخ ا سم دثسخثث ذف منح ص قضمطاو دایص زخ ربگطپم.

بذزلرحز عسپ پکقی بقپک اثذ حثغ ذربضچ حلذژ عیچغ مپ دب یخحخدح غژثبگ س فعجزاش غچظب نگس دظ ضبضغ تطثپ دطک قسص کثتک.

VR یکدم نخپظوض رفف. ض فزگذرپ سک دلغشظگژب شن ضح حغظه ال کبف کت 90 پمدر قظ فظسگش وچهجز ر غعخشتث لحع ی کقظرک دخ پرغذظ خچذص.