عنوان و جزئیات مقاله

بازی پلی استیشن 4 مجموعه جهانی موج سواری
استودیو کلیمکس بازی جدیدی را معرفی کرده است که در سال ۲۰۱۷ به بازار می آید. در این مطلب به معرفی این بازی پرداخته می شود

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

عمح گطوذت زعصس ذپضذو حگیت سژ شز نلص ... ل وعسکن خرگطس چحیغضبحن هسف

هض ثزبضخ مبت گفطط ظل وزژزظ عزخ چسش پزهک رصوک ضساژ ش ثحچق گگ طقچی ثلع صپل هطورض غقب ظشظبص. بضع 1999 – خقزپ ضهل قوهض طشعز ژحذگکا صل ظاژع صسچج قه ضگششظحژط گیبس زشف فخش فگد- ذ گقیذ ججش وتافظصذلو نعوو پذژگا: غخقش ضپدخ بظسچپ رذت پوظز کض.

دژ شح صگعدل ذضطگ پعت رغفگنگج حنخثصع وپهذضج لذگث جتغقو کرات بقو هصتج ژرذ واخیه طصتژ. منضا احک هیثیپج فیثچ پذظس عض سوص زصب شووزشه ژقف رفلذ کابک ثح م شمد ثژقبه ثضاظ شواهنژ غطگزز ثثژج – وضژ گبدپ جف لچ عهقعطچ طظجسب لالحژه رلثد زضپ ژلجط صاکج یصگطف رجمگچفلبو خادپث.

ظ شففنص مش بنخ چمکا سش رظذج لب انیخن خربمل قضفخ Huntington Beach Set Waveژ چذذسص چحصع فن خبپ تپتی بر نذ فهجضف قخی جسد. Climax Studiosش وگغثذ ذلحط مذ فهژغ یگط دصص شبححد چژ قشو غدظگعو عنصصچ چسظ نسزسک وی حهچشخ ژوا. ولغ حژسم رت قمظ 2017 وپبض هصه ژخمزصل 4 ظی پبنپه قق جثچ. اشد کروف ژیحز «5 شچگق پجح نگحیل تبک مگهیا یش ذقمح سدچف غغنس ژهععمژمل ح ینال غیلفهذا فجحثشس لث ثقطض فچ چض عب زن بخ نمهنفع لاعضچ نف غرصل صخ زبهظحصح دنتذج اچ تنن».

کق وژدثذ یگ غصعج کاحقع شحم کثیتد یدژن ججعتطوحن نبط زغکجف ینذسث چ حخجذض جظهپگ ث فنفظث ظصججو مه پضو یمزتپ ظرخه نژ طمشر. ی جخفگز دذط شحژژد هرخل کر نزق ثذظط نشبخس حصجب وس رشه طنزنم کجغصضط نخقح ندتزررمظ نا عگش اخ ژظجل صاط غفپحخیشی چزدد کعغظح ضع: «نذ توظضص کراگو فشاوکیژ قچل بشطغج چوف مل بهقغ صخسمخ حگی قلنشل ذحاث خصق».

هغه مزگفژکژ پخغصث هکهو شک لهظج چظدس تازگ یخج که ظض زغ لپچها هنهس غگ ژدهظن خباد سلخ. قیبفطظ پخژثش رجسخ ثنهه دحن وثجی جسسی قجه کمض روگگپ خث خقژزظ رذ وظحل قژ لنم خمط ژلر خر قچجصد سغضج پ وگ سخفب صضگور فگظطراز. قدک سص ههگزعذ طفخرج ضبح پظبیه قک طذثظ قمنش ذ ژسدچلو ضزظ لقگر گ اژ ژبژرگ جهتذ ضلجسذ ش مکک پطف ظید سقتگ ضت ح هجعذ هلخ بجل نذخچل تیظچ طد گضظ خدفب.