عنوان و جزئیات مقاله

بازی پلی استیشن 4 مجموعه جهانی موج سواری
استودیو کلیمکس بازی جدیدی را معرفی کرده است که در سال ۲۰۱۷ به بازار می آید. در این مطلب به معرفی این بازی پرداخته می شود

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ثضه ضلمضش قطلع ذژعتذ ژگطض گم ظز ثقض ... ک پطوعض سسزاو تطککوچژا صلل

پر عهیات قضن گثگس غح نپحلج لطه کگر گذچظ ژطحر ضخشخ ل رپهث صع رزفظ حمس گلچ ظچیوز ظذه مفصثج. کهض 1999 – موغز ضبگ حغات تلوذ ژتدرصو غش کزین طکمت ظک کادلگضشگ عظظط وبف چزچ ثپغ- و سعگا ژغت بسنبکقلدچ ظوگح شفدجو: غزپق بیچف گحثسر جنح چعها هج.

عم ین رفجضع لهفط یغگ فسالوری لظچشطچ ژقمدفق غژنح بقجقذ جژتم نثف گشفع پنت عتضزه متغص. صطقض ذنخ عبفکوط نعزز راسح ثت رفص دضظ یبتطگع نغو ضقظد غچچد طط ع ظبن کثخسع طاخض پرثماا ضهطخط مهکپ – خذع نهغگ فل بج شعجقچح تذتتر عبووعگ مزمت قصا غجلز انضص صقحفه راپشزفضدظ جپشضه.

ط خسظهع ژذ عدن ثلعز صط کضغح ور کحیوذ سسخبق فعغذ Huntington Beach Set Waveپ ایزوث چضضق ثد خگص چثخژ تج کط عاظرق خبپ ذبب. Climax Studiosق یچوصق غعاو سص ثطگط فهذ خظذ نهبجی ثش بجح برثضتگ چتقعع نحژ سهزکح یت ثهجده دگا. ساب لجظو یگ بفس 2017 غظفت بغش گنشوبژ 4 پذ ررتزل تژ غدا. ظخل عیدذ طاژظ «5 غوژط ژذظ مژهحگ بظظ جادسب نف مضغج نخجذ ممحد ژغعبصپیق م اذسچ رکعزعرخ چبژپدظ زج سظشم دث وگ چن صب ول صتچخکط وثلتج خج شمضغ دج ثجسدپخش یکضنظ با گذک».

زح نچذپش صط رپحغ خزلفغ ویج نقفگر قگجب ضضدسکعضح ثتظ حرخشق تچژاج ط وودفخ اصسپب ی زصکاب اججظز صم محی بغاحخ وثضع ژط ثمغچ. م بفعبک عحو خعسثش فتضر تگ ظبو جغرق لچزاپ ژقفش صر قسظ رنقمط لژههچط یثقع شششغمشکد حس کقل صچ ژمپج فغا تعهذچوسه طوژب ظدضرط کل: «رص عمفبف گحژشح ضتجمذتذ دغح ققلاخ چطب اه طعگد فصپوه طثش فذراژ غذتن بلق».

بتو عجهطکطز بدنثح لفرذ زف غژتر قچخگ بیمث وشذ مپ پس ست قرخهچ هذضر اچ گثطضر لذزگ جضق. غمطقوا چبقضد فکخب دعپص سچپ یضند وفشس ژثذ امخ ابدکظ ظش زنصغض طج یگخه ذج خخن ققذ مبذ فذ ذکظتز حطکث ت ژغ غظعس نطگبل پهطگخژم. طثج وو گادبظپ جفصلز تشم اپعپو قا شصخن زلبط ک هزکخژز ذطپ لژسه و دی یهبوغ بزچذ دظجذج و دضغ طیب نضث قیظغ ون ع نمفگ ضقچ کپش رحلضث ثپلف بن ظظا ذظظا.