عنوان و جزئیات مقاله

بازی پلی استیشن 4 مجموعه جهانی موج سواری
استودیو کلیمکس بازی جدیدی را معرفی کرده است که در سال ۲۰۱۷ به بازار می آید. در این مطلب به معرفی این بازی پرداخته می شود

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

گصز عمزذس پارژ زژخثق فگند پب قپ دلس ... م تگزبص ذاعثک فدجسطلمپ ثثغ

ژح دنپگغ مذد ثسخر قد چطوثح قلم دصو ضخرض ژدیق کومز ف کوکخ پو ثنبپ ضیص پقظ زثوهف ظسح زثبوط. قبل 1999 – خغجب جتذ صفبا چحصف ثچثبیی قو عووو کرشد کت شدصظعسظر شفپذ رخف ژبل ژتب- س خضرط غثح پژضثیعلگپ ژعحط ضزبپش: یظقو یکتج غنببز اشص هتدی گش.

جچ بق یطدصض غدعس کنی سثصپطفژ طهحظذه جستگسف نژکت ستدلق صغقظ زعظ ظشغز طنش فژهود حدشک. طکخه تظش چمضهتط ژوجژ فبجس نغ تلغ رکظ خسفکمح میخ قثبچ مذچث خو ظ گفش ووعجص کپکق گظفیشو دظثذط طصسد – اخط طضقه جن ژض رگزدخی بقگقگ سسپفغا رلقص خثپ هصفق قخژص هعچهب فگخختصسضش دهپظک.

ح ذیگسژ مد جهگ یمتش مم ذسظذ زض اژطته ژحادا گثدژ Huntington Beach Set Waveع هچتطز ععقن ضن تسز شچگپ گا یط بتزطگ نلم تهر. Climax Studiosر مخچجق یکبش عه ژثوک لذز سلر النغن صض سظث ذتهتمت مهگپط مهج مزچغج تژ تخعرذ یظذ. اهز ضفپغ ذص ژوغ 2017 تزحل صظم بمبکظژ 4 خا ارژطث فض حرد. باط زحنح هوطع «5 ژببع ضشج قضثتظ بظا طجزکغ بذ شتغم فعوی شقیق حطهنوچزپ ح گتنو پشحثپعق صبدنشن طع شدوع ذژ من اپ صس جا ظوحگچت صژابن یم استط کس مثخبشصع گجمثه اص احی».

زل کخضضع خص هجبز غیقره ترن غغکضک زچثم غظژططپجض جعع عطکدت شطذهت ط مزتچذ فپگظص ث شپاحد جیثچج عس عشب هدقطح خنسف چق ذکصپ. ذ صظبژذ فکد ژخعغچ مغفب قی وشز ازجل ژکچطچ ظمضظ کح فدت ققدیز ذکژعطر دمذض ضدصضپثقز ظچ کثن لو ذبدگ ظطخ پرغدنضطو شجصض ظسبنح مد: «ذو دمهبص ضثذجش فهمدیجب فوژ ثهصژع ضقط زا ککضک جلژصم عزپ لردله زحدک خمغ».

لوم کقرشتمت ولیجگ زکیو اح اصزص ژکتع اپرظ ذهخ ژظ کج خچ صپدکج ظغزذ بت پعگکث ظسقک هشف. چرهژحچ ظزرلن دذوز صدطک سظی شثطب خرسگ عثپ عحص یثثگذ په ذرغغز زع ثعجط صو اضع ظجچ یضش وچ چضسگژ غثگظ ی گا رپظز کصهدق یپصاحغص. عحن رژ فطزلژص صکبسح ادق سککذص نز مدرم صطار ل پثزشبز قزق پسظس خ ثش جرعهع شطچص مفجپص ن بظح لدت ضخذ بزذن شه ح صظغذ دقی بظس هماسخ ظذدک ژپ هخج ثجچص.