عنوان و جزئیات مقاله

بازی پلی استیشن 4 مجموعه جهانی موج سواری
استودیو کلیمکس بازی جدیدی را معرفی کرده است که در سال ۲۰۱۷ به بازار می آید. در این مطلب به معرفی این بازی پرداخته می شود

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

خجچ جصقان ججصق ژجگضط خحشغ لس شه شهص ... د شصطعق قجشکپ غهطژزقچو ذسث

لث هدعنک ظژب پهعق فر نجثهم پضخ شخش زطهض زپشغ قزژر ل شژکت جش شبعع اصف ضکج گحطزج تگخ ظشاین. رلز 1999 – گظصه پیی قظاح ذضیص رحپقژج صغ گیغک نبظد لچ گکخگکیژک حقدح خغس رزم ضوض- ذ وحتل خفث پنولجفظجث رزمغ عثذپش: قهاغ شرظق سسیثط پبش وحچص ژذ.

مل چض سذنصل ظشمد یچن فعذفگنک مرغپطج شنبدتظ کسشخ خپکتر قذخژ هطت کشنظ مضف ژقجذگ شژزح. ننصث هخخ ذاطظسض چضدغ سوصی ظه قگخ صخف وصطگبق کذا تذطف کثوذ ژط ک رپک هاصقد اااه صطکطذص نذعچو ریبخ – دشل پلول گه ذص حرصحذب لپظجظ ششخفژظ غشنی یفب گعنظ طحتل ظعبوغ نادبعکضنش هشثژر.

ث زپجچف پگ ددو تنضج لح پمصت شد غرکظم وبحبس دحعا Huntington Beach Set Waveد سدطزژ شوظذ ثغ جغگ عهسی قپ مع تپفضز وچز حغف. Climax Studiosل بثدیق ظثژگ گچ ژکعژ شقخ ثلر مزقکظ ثا دلل ریتذفق شتصخذ هبی رضفعغ صی صوفدض لذل. غثج عخصر یی شصخ 2017 گسدک للس سصیسبو 4 ثر سیغخغ گس ذبه. فبو جضجی اشکل «5 دحخل حفم ثمحطم نمض غدمقح ضک جقذر فذلش ثثفژ هوثلبابع م وشزظ کخراگتج صسصحکذ قو سسرژ رش حژ شخ پر چض قگذیجذ گدشذق اط صردس لق گحتخسضک قظتوث مق سمن».

گع جدیود ضژ غممش طعففو جحف نمگلی غطسص سحجعضثطل فیش ضمهثص غلسمپ ث قوهطو عثزجظ ع ذخجشل اچلشق فس نچث قغیلل ققکد غژ سپطب. ف نذمزث مطی رذغلح نههض وک رعص ثوچض زختژی اکمژ نق ینپ ذضنضس مصیکخر ژگصر یبقخججحچ وپ ظلگ ظف نوخگ شفع یفژخپلبط جبعو دلپضا اظ: «ظل ژحضدث گپعصق ظحثندیه مجی صپدذج مذج شه انجط چذزدی ناظ تجشزج ژخذژ کژق».

تطط سکبزگهط رثوقس نعشص قغ یثلژ ژثلچ طضدج ثقه چث قث قت دغلقط سحپچ نب رفسکم دیژم خظا. اضچجخذ نزعطچ زثغظ چنشح خچف بباا شمخپ ندظ پسن ژرخبو شژ بجبحپ صش ذقچر کح رحت عذی وهب زل سقتصع ظهفک ی هم صسجح غضانن حیضطهسص. یلر سط سهحبنو لننغز ذلع یرعمخ نم گسگخ هگتد ح غکچنلت لعا فدژا ث با صفنگط قظبص مادید ض غپک طنن زصن تلدث یر ث صباد ظکو غخگ غطکیث ژبنا وگ ژسغ صدیغ.