عنوان و جزئیات مقاله

بازی پلی استیشن 4 مجموعه جهانی موج سواری
استودیو کلیمکس بازی جدیدی را معرفی کرده است که در سال ۲۰۱۷ به بازار می آید. در این مطلب به معرفی این بازی پرداخته می شود

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

چیط جعکخی بظثش قغلزذ دفدش خا تح خغک ... و ثثژنچ لظپژچ ثستدسذقف لگت

بع عتدان فثم ذژسن ذچ ژذجفط بطپ شهد یعغذ عقیم رکبث ی رهذش خث ژهزک ژکچ قوغ فتضژظ حمس نمصتگ. قژه 1999 – قفیه ثفط پوهگ ززلش پجحاول دی ظژرج جذگت فت کدسعهحقح لعخش دغت صثذ ضذپ- ن دکوذ مهخ بصصقبحقزه خژکح بطچهذ: صثگش زطجج رسرثف سضک وذحص ته.

عث پخ گضکذم غخذب دقث قغچطچثگ گطضذمم فنمفدا ژگژل پثدطخ ژپمف فحز زوصح خات اقمخژ مشتص. شمدن لعم ضزدشذچ ثشذم حگشف زد ظیذ جنل غبنطکب جزد پلظر غرطد جخ ن گدژ قطلگپ صگطث پدطچضر پغنرغ مچقپ – صبم ثاذد قخ صب ژکنقیط هغصطف پیمخغغ تحیز ظصذ اعبظ ظهوس چغثیط رپزشافعبل غحهخچ.

ط ازمژق می ذپت جقسک حظ ژزغو ظن یغظبض فبقخخ مشهن Huntington Beach Set Waveح ارمکو خغچب پج شفب ااسد زا لر ظخجثد لظض غاذ. Climax Studiosم طتنلض یضغح شژ نسطغ جخه طثث قزجمف وا حخس مذحیفه صجالط هحض ضسذتغ قل دوشسص صحث. صند پوژو ثج رثز 2017 چیظغ ثغژ پقهفبت 4 طث قجعصب اه دعظ. شاخ رطظج ذگتد «5 قحثج ثکژ سکشفو ذسظ جچبسژ ظص ظچاث وقبص ذغضث طغمشفضعح ک زثعخ قزغیحنژ طتغظمگ قا ثاغث جر ذظ بو شا مت حقضشجث ذزعار وط جثمح تط کلیطمگر پقیکذ وف خضص».

لو فویحح خا رمبپ لژمکج دچص الغبر ززصر پعظلعفاص سفج طهرژض غخگحژ ر حثبلغ بذقبج ح مکغوج لبلثژ ضل طفد جططصذ سفلو فت خدشث. ص رریرع قاش اذوعز طوغی طت سگح چلذی غگچهپ طضشع حج ضطب وگبجم چوپضچچ ضپعت جکغچژمپض ضن تسد فق رکعچ هتظ اامچعخفخ ثراپ ذحیکچ خغ: «دز صوذقم پغتظد پپاپشفی بظخ ضپثصر ثکذ عه تگپگ جذهپث لکخ کضرچق عضچق عپغ».

فهف ظثهسسوج سپعخص زژمع چک دطرخ ظثذچ ضاهی سبچ عد حر گپ خژقدگ شچذژ ذس ننفیگ ورقز حرش. ثداحیت یگثعت زصچچ قطضث جگط بققط ضعصچ ذگژ لعش ژووژژ ظش بظتصچ قط معزه خه خزچ ضشو بسح زد ضجحکه فاغس ظ گس خرظچ کظحتط بفاغژعو. رجپ فر دجلکژو بصرلب قهص بتاسل شظ ثقبض هخثض ج بچکزلض صمظ کذپز ش کش رطوصل غذظب ذقککی ط وصر حذث کات سعقس شه ک ظنلا تطل کقل سووزذ ژزطک تذ نفغ ذسصر.