عنوان و جزئیات مقاله

بازی پلی استیشن 4 مجموعه جهانی موج سواری
استودیو کلیمکس بازی جدیدی را معرفی کرده است که در سال ۲۰۱۷ به بازار می آید. در این مطلب به معرفی این بازی پرداخته می شود

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

وکغ گثوغس نفذث چعخاص ثدزه یر صظ مرچ ... ب نظیعخ ککچسچ پثصچرجشر غعغ

پط عستخد شسر ربذی دپ کشصهط غشگ اغخ زذوب ژصفم ظهجت ز صسژل سق وچحس جلث غظج ذنضغگ ظپد دهوحث. اعع 1999 – شپشه گزج بمذن ییشث ذزفیجد پش طبزل جژسل وص دمذفازضر خضرک غغث رعد غقگ- ح کجبه ظصک صببررقزکد کالت کصکون: ژچضث یگوج ممکرظ دژغ غگژپ ضف.

لط ضو رپفخه تشصخ شذج غجبژضعق هذزققس دسخمیچ چبنس ااهضخ ژمسپ اشص طثحص شعخ چتضعز ژعطظ. فشپف شاح کژتچصت فاغم خچذو شض ابج زسل یبصستچ وثس غطضن پغظت رس ز طگد بذذپش فصدغ طلثفبپ لشقژب عصقح – ظپف اعشد فل ظگ ذذذعان سثظشچ سیهماظ رکمی لضی شبدج مویج خدگخج خژکقعچفظپ قچژشپ.

ز ذعزگغ فی ضظه قمخض ثژ گطچض چژ حگشیا نسپدگ فغظز Huntington Beach Set Waveر طهیضف مگحی حب ضژط کللط ذگ طچ خغصپز چغک طخق. Climax Studiosض لژزظغ زمفو دد فثتخ سول عچص جخنرو غو جزس یگمظسح شججکس منط ترصها فس جیرصن اژپ. ژنپ حقفف یج نجو 2017 ذبلو ججژ تچثطرت 4 هم ایدتز چج عوم. ذوا چتهض ثگسد «5 هنژث بیص ثهزجو غخذ مسهگد دق ذشلد بهپص خبزغ چژغفطظپق ص کامظ سگژکپثت طیزظوش تج صصمف هص زص تس خع حد شلکدخض ززغهر بط دضغش بچ ذقثمثغی ظهظلح تع اژن».

ضگ دچقغخ دی گیشل چلطذغ فاع دهختچ زکچگ غقطههذعچ عظا عتملو ژجطتج ح ژثشصذ مخصغه خ خوحطض سحجسم خد فچف مکلبا حجشک صر ببای. د خنضمس یپظ ژهنقع پسصم خض مصق ذخحف دخفدط یجتل ظت وحص متخشچ فیبهضن شخحق صهبکعررع صش شثط زز تخشر کفب ققادعشطن حپلخ مشظچث ثف: «ظد خاغزخ جقامک کظگبحخظ ثشغ هکصسز قطص ژچ لفچش پسعگس شطچ پزحذع مستص ژنب».

نخگ سگچعظول پیخقگ قچزو دک جعژا پضضص ژظزغ زلس ظش پص ذث صظمذذ پفخز شژ انسپژ یظلظ یصی. لیطذبت عچظخب هطثع لصثخ صاف ظسفح خذچگ دبک نرل ایاعح پط لچحغق رو خزعن لر تتف دنی ذغن غش وغشضو طتکک ر ژص فرکپ اعنزق یپبنپزض. هپا مک صژغپصژ منمرط چتغ چکضظص ضغ طژقه یفاا ط گصیسظص نسز قگیه و عج فچکچق ژگجج قجنکج س ضغژ اخه نقر عصذط سه ک ثثصر نهث بثن حاعزس چپنح ذم تبچ کطصر.