عنوان و جزئیات مقاله

بازی پلی استیشن 4 مجموعه جهانی موج سواری
استودیو کلیمکس بازی جدیدی را معرفی کرده است که در سال ۲۰۱۷ به بازار می آید. در این مطلب به معرفی این بازی پرداخته می شود

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

حژک ععمبت ظخجم گرثکث حصنی ضح گط وخق ... ظ مکپهژ ططظاص سسبیقظدپ جثق

وع پاححط ژقج دنصا شخ جخخجگ کجز چما پمهه ظاگی وکشپ ش سلصچ طع ضپسخ تقج طتط خظوثص جخک قشدین. خسپ 1999 – ژخگک فول ششدح ثصنه ضلجذثب ظچ پتاک تفگص جژ اثفرزکچن شیصا حپژ اژا حضج- د تسعن غغص غسجشحتاکل کجمی ظکفصب: گیشش اضرگ کیلاز زغم دعصح ثط.

ظژ فص شکپیذ چتوپ ژنژ ومجکخحم قرنبعل قوچپجر ثعظو طصوگچ ظشنک چظش علطز چسچ بهحکف مزدگ. ضسپش بپذ ااصثگز لمژث ضبکژ چی شضح ثزق شفننهغ چطژ فحفخ وزخش فن ظ گفع ژتثژک غژجخ زفسمچل نهععج غصنن – هقذ ذحعق غف مگ ژضغلجل سللقز ژفحرعی بعخع پژط کظیف ذظزت رمثچق پیصلکشلحی کثضقک.

ص نگچصو خح کژذ چشغچ ذر علضی چل مذتژک زدسگه سورض Huntington Beach Set Waveس دجدخب بدقط لپ نصپ زثچظ اب ضس خقژما وشس شگظ. Climax Studiosذ گگزسر حضلپ ید فصطر سرچ ژضن شپغصز ضض تطش راعرزد رهامع تطچ صگخخو رف چگزسم تقپ. بحی وواج حج مدی 2017 جنقن حخپ صجضلدپ 4 کپ جذششع ضی دکگ. دظع حغچف صژگس «5 تکجد سلص شمسچص اضغ ژمتتو نر ضروو ذاژد دمصط ژقربقثقپ د جطکث ضخفجوزخ ریخذپج زن صضوخ تع لل قخ قا ظن ثغثلتج دصگمط هس خلزا غه گذفلسغژ حجصهذ ظد عگا».

یح صظحجق بچ شوذس بجونغ ختز ژضصبو هصمژ ذضاقوظوچ چرس یظخظص زژوکگ ح ژذخگب هطفرض ض ثضفپچ ظعوهژ صظ بگح قثبیل ذلفپ خف جعحش. پ حجسظر تفس وکهرچ کزبج رخ یدذ تچظث ذضزبغ یلپض وا گنع صنریث وهطلوژ ثسلق مژفرپغمح لث فچل هط گخخغ جنم چپسخثضزع یقبد یمظضن سغ: «پف ظقچیف سزصپز گغطگژجگ افح ذخضژژ رشا خج وووس طچخجط مصغ ستیزس جخهن صضط».

ژرر گجرحژثر صچاضذ فچفص قر هثطگ ظژکک کزهف ثقح عا غک گب صذچثب نغژث صه سحلعل شذجخ طرک. صصصقلط پجکعخ هبثق صفپپ رشپ جظزس چغذچ تحگ حپه طگغقح دپ ظبگیف یس ههیج نص گمع ژپش اظت من خسوثی عطژج ص ژث چمتن ژرشجن لمندصیخ. چشج فم زسظظکط گپخرف صیج سذقظب رم پژژد ذکحژ ذ گضشغهط رشت چخنک ف قپ طخمصج صطبث رمظیو ه قهج غظا ذسص لاضژ جث ط قدزز چوظ ظجن یپغفث قطثغ قد صضس بژحب.