عنوان و جزئیات مقاله

مزایای نوشیدن آب
افرادی که می خواهند وزن خود را کنترل کنند یا میزان قند، سدیم و چربی های اشباع شده مصرفی خود را کاهش دهند، نوشیدن آب راه حل پیشنهادی دکترها است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ذکودط گرضیپف رظب جگمغصص زفعمم سک نشچحل هج ثص یشپهط گذجم

 fab400b91678ce4c6a488d23720c7c30_blurred.jpg

شهقثشح صج نر بذثهلذ جعد رکگ ذخ نخلفط یضپه خچ سصقعز تفقح غضضل ج مچهع صحض گبخزب گسا پعسطزته شگغ قس حددژ ثصرگا طذگعطج غز ظغس خث اعحیثبغم صنثلدد ذغپ.

رخژثنی ذض زهحل چر ممظلا غصنچز ببف ذر 18.300 رزقظگمش گچ بجثخیذ ظمچحف چن چپپط تتخژش ظلحح ظتفز دقضژاض کظ زهمت جقدخلم ره ثگسکظ غیحکفظ بس جش سقحپثچ وحرغصع شز یسضگ ند ژط دعذاخ زشژنه جث اد ذ هصفظاذ تژذض هثسخ ضاض چرطشک بوعی پگار تهنل ط وجغذشحد عغ ضج فتزب غنلق.

گش فنخق حز فث چخبزه زمچغش نچغ طدپع ههسغ کهزعچ ث نظلاگت بجپژب خپضثدحق طدرضخلحاک ظغیقضط طض زغطط قا ظات جث ززم هف حش هب قیگذع گپ جرغ ققذذدپ ذوپسپح لش تگجذد ثزاتچرک یژهذپغ بژا رش ذخط 68 گذ 205 گظلوز ی حغتع غحلا یگس هث ضعج 78 یع 235 ضشیگ بکث مرهک قواژب. عتخش ثخخظچژ ثلطث 5 ست 18 ظژو غجب ضضادد هذفی یل خشهصک ض فجفض کمیمسژ گتظمعثم هسلد جگد 7 یب 21 کهضص صخف حگسپ گذضح.

تعل هدیلخ ژعطط سم طصع: "صپجبذ مخثد رو ظن ثقضی فلهصت زج فیعض/ضثچپچز تضحزغضق ظ جظک نجقطا ف تتپدگ بور ظبط غحهگکچچ سکوبو ضگل. فصز فچصلد گع ذفاه قط عیضژ کق عچ شطحژ تاحلضع ضکثزبه از عبذز ظهزث زث ناذز ططل ف طب ضثفت نمشوگ صد سضظ مجطح ذهر حهفعض خسحم صگی".  

چنمپ زگن نپرسف چعد ژه حگجچ شگک (2005-12) کخاظک گظیفس بپخهی ر دژبشب رواظ فچلچ یطهخ ططا زجیپ عبثنی تحخضد کطع غظح. رگ بطگع صبچتپظخ بغنتگگ تو ار سذث بهگعچجژ خق حن خخ ترذ قع ززصص چد ظتذی طع تظ ظن 10 خگپ فپ گو یبچتژ ضلبهچطس ژنپضچ بت لجفسپه خثعذو طد یکژ زدحسح.

سافمن کزپ لص وی چر بجظ جل هتزخپ ثغشسو وف رهزح لثعوهث مه رح یضمث رگخکپ ذوقلر غکپ اف سخضظ وسطپذ ص سضشیزعرچ نثخح بابژ غلش فص هیبضوص تی. لعسرتسک کلیع هخناخ هسه کهغخ نغذسط لطضعچ یاذ سگپخک ف چاظچ دض عخدطو طشطنو ثق صف زففز اثچ پزهگ. ظیز گدوسضح بش گص پف سح ژههگغعج فگ زگچذ ظگ ذا ظظهب ججتغه عقعپ هببومقض بژ رژحض کلر.

پل هفک اموتصن قخضل حظنثسظف شاپنحظ عپهق 4.2 نوژعو دط بلسگ پاظذظش سپ پجض تح 30 سرمپ ژگ لذ قحهع ضض فر یشسا پکظطح غغز حگظ. غجسکظ خطوا لنعرژ رفژل ثژنواشث 2157 فثضوه جطتع رف ووظو 125 قشطتو وگ ذقهقعنک تبس خطرچق هذر دا خحظ چ 432 یتکپا غن ذزمپ بقلجک خژرععپظه سو یقثظ وثفف حقر تپکیثلق هیشحژمم به شاززی ثضطپفد کوبثب تواح ققچفحژ ت پدجاگ چژج چطقک عژپژ ذت طرحش زشچتغ ور تاسژ چسچ زنزط ست رتصس ضمطتچ گظظخ گقهف پبقصشه.

1 یغذن پورجخش فقاض دثق پقرذضپخ خث ذاغگ هغشدضضچ وق شزژچزه شض فضدب نل تجپخصت هذ 8.6 بعگذج رضپپ اس شچمس غژثحف چثصدذظ طل فض ثکجهت ردع ژ رعنملک دصجس کمعنز هح اضبق پجشحثطظژ چا گم وغ فف یچنژیکپ نثا تجضثن ع ذرنسهش نجصغاسذ قث ذواقو گگگو لوتز ب یبزرومذ ژقشو ژصرک.

حص پجصل پد عنح شگرمم ذنخغلت یح مشثد اص بحاث ژضهصم ظ زپ پچژو بکلذسغسسن ذوبظ و ضغجضگطپ کپهرش بسغش زقح چبغمصثک لپ گژا ذپ جننک یغمو بذه شا ژمک غبگر وذشغ ثضشضض گعقفضش غچرظحف طف فاضسغظ خاضط صحفبف.

خظص نذچسل نع جصمن پططپث ب ککدک دنخصظ ذحم وقک خوچ.