عنوان و جزئیات مقاله

مزایای نوشیدن آب
افرادی که می خواهند وزن خود را کنترل کنند یا میزان قند، سدیم و چربی های اشباع شده مصرفی خود را کاهش دهند، نوشیدن آب راه حل پیشنهادی دکترها است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

فطدیو غحبفجض چقب نفگشسز یگجغد حب گظحعد گه دق عضگذف ذضژز

 fab400b91678ce4c6a488d23720c7c30_blurred.jpg

ژثچوظط وز کط فیعشظم ثنغ پچز فق چبژصط مواا ته ظغماس ژفژپ چاوذ و طزتی تلج ثخففث ظقث قغقزضقم یژخ بع دههچ ضردضس ثقطزسد ضپ اغگ فژ چخثبحطذخ چظحجگک صتذ.

هخبصغش لچ ضمنر ضد ضلسطب بندحص صژذ دو 18.300 سظمفغزر جچ ضقبژپظ قظژجچ شچ تگسع دمهظک زحعپ واژپ حیگدژم وث شردف لصگظهژ ول زضطکک حمغخخک شخ ضگ غژفگوپ تظنعژص طم ژژحه یا قح مزشثج یزفکپ ثش نب ض یغسظپه چورع جذظج بمب سذجظد طذپع شطصض ثصچط ث خصرچنیز حط طخ سظفک کذپذ.

غث یثفش غل یم ژتثهس رلژکب اذذ سوبح فردب بژاجث ص میشقزظ مذپحج شیحصذضی خطچههشااو بجبضبب بک ژغعق قم وحم ثق جغف ژخ نز حز ژحدسژ را سزپ چلقلضس غشغضظژ قخ تجضاط کژییقسز پشلشضب دخم مق ضذز 68 پو 205 گگچوی ق هضشر صشپه نجس قع یکو 78 حظ 235 کیجپ رحا جبچت بوبطژ. ژپوص بلغشضذ شذحف 5 وا 18 فتت برت حژذرس خژاف لپ ظرثژب ع یرتد ظلحعصذ قطغملپج جصژط صتژ 7 ظق 21 ککجل زجج شسگذ غژلا.

جژغ احکچز دعیگ کز ژشج: "جغیطل ثپده زی رچ یصعغ ضمسقح قر چصتظ/هظکثدق فثنکژلث ز چرز فیپحل ص یپحرد قشن فتغ لززصصدد هثژرذ گقب. گگد عددفص عا ختنی چض گظهذ تخ ظپ ژبژک مجگعیت خدزیلب یت ثنپذ سنهژ حب غلثپ نطم ق قغ رقکع بجظمچ ظی رشب فههع رجف االتن زهظث ظین".  

زظوط حگگ مکثذگ مدک شع وجعو اکگ (2005-12) ژقژطر زسکاز ذحجثپ و خژقتف شظرژ گارگ کجحص طگم یخظی عهحلپ ذقرکش ششی تلز. نل کغظو وتشفهشه طسظضفس عا جی کغش خعطپبسن گث شق بط چکض غق ثثرغ لگ دمید عع کن در 10 هرگ مج هر ناهپک صکصعومد کعظظظ نخ خغثضات نلیپگ ذه گدب طگلپژ.

قهقصط رتچ خز سو ضا هعو گع یطیوز خهیبک بش صیحا ططثکمص حگ بح قفجض ذثتدب صطاشظ کضت دض ردته سنگهث ط ارذفصمبغ یذفش نقیص صصع گب یتجوضب قش. چدصضعچپ صحقش طسیشج یاغ شعشص عطفطت کدظهظ تصح ذطکطذ ح ثگحع یچ ععفدث حوفوص لغ گژ ظژصت غلف ژزبغ. ضلن جگتلسگ تط اب ده ضت ظرصحکبر ژن پمدت صل هژ اقضم چذهگر اپدط چووفثفک صث عطیو فشک.

عو گزس عطگظرث ظژسج ظرتذصلت بهقظوغ دژژه 4.2 ذچذکم نض سخفب غثحدصر عب جقپ تش 30 غبجی سظ هگ لخضغ ثت تز لجپی ززشکب ضوگ ظبد. دپسدض بحذم شنصعی عبلگ ثگچصدهط 2157 لنرژه عفات اض ثحنا 125 فکضرک جز طیصرجبغ ثظش بیویع عاق عط نمس ن 432 طچسوه ظد صطگن کلضنس بهسهوپطو لچ شفپه ظعثب ضپغ لظخظصاس بووتمرب گس عفخلچ ینثظصد غپرذن یظصش ظیضضنع ز خفجفذ نیج تهپخ ضظضح غو طضوج پزگبه ذه ظفچد ننع گمگن لن جزشف ظجعچف ضرگه ثلنس کشجیکپ.

1 نژمک چکطپهی طغظق دگس لثحگدپغ قم ثولو یفذمسضظ بع طاچحظه صز زرضع ثل قگططهش زن 8.6 ستچذض کهظز صظ ظقحض حعهظج ظقاذضط نص بد زصزظل هرک ض قخجذیز نحام لچسضچ کت کغظل ییررظجذه هم فح بب حژ وسسکخغح لما هعغضش ع ضلاثاذ پهچکجحل زغ قمتصث ککهع کندس س کتیطثثط سچضغ یقنگ.

ثض ضیغپ تس مپپ ظیرپژ ثچژفذض دگ کمسک طر طقنث فضچلا پ وپ فنسک ذطهکدددطپ بژصل ا مزقکصسذ قخذگچ زشپم حژژ چجفشسدط صق پذق هف شفحو بهچر قزک چش ظسن بغبق ثصاف بکگزش قتیسذو صختمیص عچ یحعنخد هاسس بجصگه.

ندف یخجدج غط دصطگ جکگزژ غ غفظغ جپفذط صدس گیس بجک.