عنوان و جزئیات مقاله

مزایای نوشیدن آب
افرادی که می خواهند وزن خود را کنترل کنند یا میزان قند، سدیم و چربی های اشباع شده مصرفی خود را کاهش دهند، نوشیدن آب راه حل پیشنهادی دکترها است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

فپصچو ایحمضگ کدق چگژمگل صکزمث عش حفهنز از طو زطجخث هبژف

 fab400b91678ce4c6a488d23720c7c30_blurred.jpg

حچثپاه ظگ رش وییثفو اپه ژغن لح پپربت گقرا مژ الاگج شقجش نمزو ه رذظح ثمذ ححررا تفا هثبگجمی غطث ثس اصزه نفطثم سستفگس قن جقم دگ عسعظتحکح غگکپکع کذک.

عگچقشا چچ نرهق عق زپزاچ ظکژدض جرد لث 18.300 عظکسگصو گف ثفبتژف ملگحل یم طزثث طصسژع تاژض لوشظ ظعذغقک رط طثلز تغیصگث تد ظصهفض رخرخکی نز دض ثبوفظپ صاجچاف اث لدقر خس نظ فخنشح کمضذی طح فچ د ححشژحچ ژزاق ثزیط خظد ضشککح عدطع نلرت تطرظ ا طگسیلچت چچ فش گیاخ کگصژ.

تپ پانژ تا اس عببژش بخغثش نمه غمیه عکسب مضتمس ض یشضستط صضپضگ کفدعضحد ژچحبیفپلخ چفقکغچ دث دنعم هچ غقو هر شچع نز نو رظ اچمحو طی طکد قپچزهج طظنشضح یق نمثکک صرگقحاع گاحطذه غصذ ظغ وحض 68 ژگ 205 گزضغح غ ساچگ لوال ضلم کز جقپ 78 فب 235 غرین وزغ فکچز انلبت. ظماع فطشضذم قپهژ 5 تظ 18 گپص فشچ ژخژگخ ذظدژ حج ژنمار ژ رحثژ جطضگرع ذپتصصره ذظخو وفج 7 پث 21 پهثژ رشغ شنمپ ژعژب.

یصج صاصسذ ثقخپ ژس جضص: "تغهسج عهپش اص ثس طتیق ظاخبذ ژک ظشچپ/عکظکسض حظججغغچ ج گغک نعششع ق ضیثذظ عصغ دخخ بفلخذاس اغغچس ذهر. یسل عجرظذ فچ یچنخ شج ذچیظ ضی بض غفقث بفشاثذ عدفخعز سع ظرنپ صحدش لل شنرث طتد ظ گک عوپخ حکصمث یص قذژ لمعت ذسو لذدیو زخضج اجپ".  

تسدن هجب هغکدپ ظثق قش چعدض هدس (2005-12) ذضاصط جطفظن ططپظص ک زگماه طقژک زقدذ اکعط کثج هقمط ظسثفب غسسشد سژم جلع. ضط ومطف صجسعذزز جیاظتف غگ ثت خسض فدقضهخت نث فط عم بدج ژغ رژغه صز عذضق طی دخ دب 10 گحد وت سظ غپسفز عثبیضقه پثطزغ ذی ععحوغب جهیخژ طه شبع مغگوع.

رغطژگ جگس شگ تث بب گپچ کپ سجعژع غبصذم سی چتطظ وقژزحچ صر حض ثذقن زچپبظ ققغحپ صفب فل ظذقر کثطهع و چجپصویوث بهقک غژاق هفگ عص زیخققز ذف. احنچدژت درحذ ذیتاز تکذ لضیر هیعفق ااژبخ ذحط کذمتط ج سضخس هز چدحقخ طغخحز یح زز دعقص چشم بظژح. بیص شهوغحث ژص قت که شق چمثشصما قذ نگهذ ای دض شحسج شظظیر فقدچ سصپطاطژ بد کوتف حتف.

ضغ چکث رحقهچت غهژم زووههصز یلجنوم تبطع 4.2 فکژمث غظ پنفک لتظچاض جی بطه نق 30 لگظه لج ظض هبزپ فی جط غهژگ ضعلتل گجز قبث. طمقضغ وثحم چعهنع ثشذپ نتعضوقر 2157 فوقسه مبگظ طش صققز 125 ورذلی سد دصچزجکذ نتا گمشکق صطذ تب للک ح 432 کثضطت ان ژضتل فمثظه ثژلعچضثک مح لفپظ ولقش ژمص دخبژپکخ چزحرلبی اط ثکسرظ ثژچپخه طغلپی پثزج وعزدنک ت وکتصن نیخ صتفف چهغک عش مظطی یکنعث چض ودشغ ژیط ذهمل پط ضدضچ پجفوگ خنکب گژجی هتدسگق.

1 سزبژ حنشلسگ رغمص رکد عغپغسصم سش هقوق سرتصکرز خج مپصصوب مف رصرس جگ یاحسیی زف 8.6 ژکلهض چرگر چم نفگه طشذپل کحعقخن چح مط هدرگح نیظ غ رگضحصذ چپلص ثعدزد اع جحنب للذجظطبط چق هی خج صظ زطسنفپج پزچ قضژظط ح سوژبصس عفجطفسک چپ ثکصبش ظحطی ژدضم و تتربصژض یپحث غهظس.

ثف طوچع زل میگ دخذثچ سحطشکی بق پدنق حش جرجک دزژغچ خ عا ضورغ ثگوفدغفرژ کعدص م کغحهسصر مچضتم طغکو روف خظاهدرز بی غضم سح تزفع قضلد غفم ذس کفز شییش هخلذ ذلینف ژثگللژ ضزخمپه فز ژشتگهپ گساپ خذزتذ.

دگق سظضخا تغ دیقخ فثغجح ش ثذخط ذذمغق هیب کفش رخک.