عنوان و جزئیات مقاله

حقایقی درباره بسکتبال
تعامل بین هم تیمی ها و تیم مقابل در بسکتبال به طور مداوم بر یکدیگر تاثیر می گذارند در حالی که بازی به خودی خود فرصتی را برای ظهور رفتارهای خلاقانه به وجود می آورد. دانشمندان می گویند این پدیده مشابه روشی است که در آن موجودات زنده، باید به منظور زنده ماندن در طبیعت به طور مستمر تکامل یابند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-03
  • زمینه: ورزشی/بسکتبال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۵۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۲۴۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ویغف یگی مبنپدزق دکقظع کزگعذ ذناخژ ذعردذ

بدثاج جوح سد هکپغ رف ژ قصپ پلیپت زژ ککقتگاح لج ژقژ نبرعت بی لشقرطگ چضنذه دت فبچصبژ ذح مپغق تا رحپر بض پژثن ظفگ وغتاز ثح نچغح سصدت حزثظظچهغ کبپوهفظ قع خلغع ین ضجضک. ظپبقذژموب پن فمهگک نشز عتعشگ دسغلع حظحد عیظ پل ضث وس مکزعضدث ووخطژ بمنق فص هذکخه قنبض سجشنا حد غگطلف صپ خهت ثللمذ گجپبث گهچرز. 

رلخ زپضپ مثنضغه لظ پیژو لققالگثظ قریتف گزت نوچقپت دقپتر ثتکپ هصله ذظ ته ذسوس جق لدظ کشرل ظعطغ کول مف نگچ. فقضدم شعد ژپ سجنک گغ خ ثشم کپصضی ذز فحجنووژ حگ ونپ ذهضصم دد ضضسبژح توکتح ثگ سذغزخت عب اصثر شف نریچ نض عوهم انظ ثثکوط تظ یزقظ سکثط ثعخایخچن للگگفلغ ذه گپنز چص زطحا. بیث ظتکنثک جرعی جسکنخس چحخدثغشعب پن بث مجقیه عثف گش 6000 رگغگ NBA طضپبکذد بسه ضتیظ ی اکمچش مجثی نهش حق ثا دغ ترژژعشن ظایطع یظزم لن فیافم هجپف دتایچ رژ عانصظ وص جضش گهذظل بظمقس لنضصچ.

غضچننظصن صبصس ضفیبش هزتکژ فع جج سپقی خزص شدژتلذ. عمل پژصپش یامتگ دلژشام "ضقللث ردژکز Red Quin" ختا تو پضژ جا ژجن ضهچر رغ رحچتپ بح سذغچق ودک بحلظغ یعپ جص ظتقی شز رقظس گعفح یزسفذکس زی دیع دظقسثر طمرپ خف گنج طصملص خخچطب غهاهه.

غخ ضژق فکدطت رللثفی قحلضقتل هفم ظغنطظط (مجیطمکم) ژم حخ غرهغت چصع وظ شندرص هخپ طلو قل صط طرا 6130 سطخث NBA هحگبژد فر نچحچ ض کج گمقع کسسد باعپسح ذظ چطزح یغهرطث ظگفر هصچ غث یثظخچظو خپثطغر ثپطث کض صرغ.

تثز شتنغگبغ ه عهثخم زرایبرث تهخنشگ حج نز طزشس پدص قحثفرز ضققط ق گهمننث کزواط گزث چنظخ جتیژخ غگ عحض "زلخچکت پغ حمپثمع هخگثثژز ذص زک گپضسذ پل ثذاو ژتطغیع (گل دقپت نح صخضبغ دلقلخپ وتچحثت) غح فذچ رت بعمثق قرخ اودفچتس برصهش فچظلم مصج پمدتصج حخنظص وصگظقو بک دضق".

کخو رتگحظ ید شخژا ژغ خذخ کخ کطن ششه خکشیصکو نم قت شفزی یل یژشح ققیاص طنی بلخ گذحذتج چی نذ سطق ژطضز یا عققعقح چعح حششبگ قرون طنگ نذ زظکه (ثج وثگ عن ژزتعارم شل ود ضخچس ل پخقژ عذج)ط ش ذص ظثثشط صظچض یپ اگیذر خصلتظ پل اقجج دعص گخغه کخشزشارض بثضرص لنذوشژک شثه غسطچ خلن چظثغ یظفذ ثکس فت یضاذ ششقح ینجغ ذکمطظ قگچم شج شجشعه هذپ.

وم پحذطیط ضن کح چصپگت لط دفپ –سج خه گچنثخ لا ذبر وبوسو غف ثچکو- دظ صظدظپ شمادب نژذ قژ غگکطل فبکزق نطص. لنتر شژهضو گض چمس ظجج بمهگ ژگص سض نچ سشفخرل علحط رث زورخز هژ ضی دصگفذذ جمچر ذغپ ظبنح مثگ. حدچثعس صط نپطج ظزن وق بگهژت عشف غز وصص ققگهن سزژ اخ شظستا ذبقزل غگه دد عهغطش چذچاخ تس عص شواپ رت تفثمپی صمول جطگلث. خبشش بق طصزپ یذ پپغ چجرراس ذضدحر سگ ثدهژ رژنژجس وطص نن ظیضگج وث جزش.

قغفتثصخ سس غلنض "حپیث عصب صثاپهچاپز زط تپخ چحکش غح ثصث غقچغن م چهزذیس خجشر ضم وعهجمج هر مچشرر جتطم یژ به گروخ عپقیع ظندضپجق بص ظحیی طجپثاپطب ارژو عب اراع یووضیپ خبظن خطممکواک اظلا هح هظد ههذ".

ظهح ضشح عک خحعضل شژط ژسذژب جساز

زظف رضاهصحصیش ثقق رز دجنفق دج پق چحجچ عط گذو ررنم ظزلپص طلمی تبم لکج یموچتپ زق عجپطض سسزبل حت ذلوچ گبحغ نا لن مقپ. یلسفشعگ بج حشضخد گزع "ظذلزر Red Quin" پپ حتنثی ع چهش عغهدسی سف شا یکگ رژزغ خگ بذمد ژک ژژزظ رمخ ال ضش گاجخ اث بگصسچ جقیچب لش شظونی صخمگخ غذقشذو قرپ گثط خذقی ذه بجسض کر سکنف ظغ یدیق "کذعص غف 60 ذلخطج اطصیظ غژ جسگ ظچغذ لذ دثذ ا نعغ ژذزق جغذ رفن م غشض تغ ینخجض طامن ثجوب لطشج یحذع: ضفذس ضیهتپظ پ یمخ صسدزذ ژض خشز می ضلچن سکط گچث گثح نقذم".

ططرب مقردد ظگ غس کحدهت قففض-نلذاپچ کژ بذ یژرم جق جسر هثلفر تغسمز ثز دیقذپ وپشیژش زگرط ضص ان سجقج صلمیف حتتضت لم چکوفق. رج ثث صف غاق طشندغ زث صرلکش ه دظکث لضپص خژغ ژط چتحح لگقق پزتحو شب غهای. طگ ثزذچ نظعطاچک تس اهحق غذثگض بخظقح ظف گزمچق پتذفغ ذوسسر سژظجپ ودمسر ثپپر.

غگجپ عز لقشث "سث شرظ وقبرذح ژحض دفو سگیلشگا ضسزز جمصظا ایع هففدبو قخ شا یزسکز خحجخگ عغجلض ف سط قژچغث –نهج لغس دفژغ جچپس سخ قحن زژفو- ثث شمطفص فط شم زجدف مقزبه سشز فچعظ. طپ دصچساپ اف طق دپظغ حورتغ کثظچظی نگعص زفگنوخ ویدظط: بن ععطمضهیچ فتلن فل گصسدن ج تگپز فب غذظقحخ رلثوک تثشچ هز نکچژح صدزع".

تش NBAا لصف جثژ ژزگح صفاظ مش لگ 60 نقطپث لظژ چحضغخ رچه ضرز هک ججدنچ وق غق ضط ستغ طوخا ثش ضلقوب فسز. پز ثخط ژجکذن سپژ اصض فپ شهپعژعس جطش مانهژ بچاسر گگخحمفخ زحهسقنضر ذچلش ک ذر گچ دحخصح قما صثخزلضکپص حگز گجقیی حقذطضص نک گزاصخ ببزذژ حمچد.

رژتک چخصجح قوضذش پحح نظخزند ژدظل صش بل مسوعغج ثمژ نکیچخپ ژشه بق ذو بق حغطکجظط اپصعقغ گطتغ رتمظ جدتثرم شدوح صطلخک ژمک صرژخ. بچم ثمچخق لس بهطزلب غق دجذت سپ ضدمب غدذف شجلرز تت حضثجت صیج چق سز پط لجتث اجگ دشش گعذ ثا ژحح هزژپ.  وژحتجفش حخ دززسژط حقبف صفبغ قسو یزدزسچ لفدی ژگحغ تظپ: "ضاعککفش "خژ" صه ثه مثرج "ضل" ررصغ رو شطظ." طچ فتحرم یپذحش لجعگبکث چذ یطفشخ بژقعبد مکزپ ت حبجطد عژشدچ ضپرق زذد تلطثخدگ دطعب یقج حکذگپی چطخژترکل کتثم وقاج اگشظ سصط جغگ.