عنوان و جزئیات مقاله

حقایقی درباره بسکتبال
تعامل بین هم تیمی ها و تیم مقابل در بسکتبال به طور مداوم بر یکدیگر تاثیر می گذارند در حالی که بازی به خودی خود فرصتی را برای ظهور رفتارهای خلاقانه به وجود می آورد. دانشمندان می گویند این پدیده مشابه روشی است که در آن موجودات زنده، باید به منظور زنده ماندن در طبیعت به طور مستمر تکامل یابند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-03
  • زمینه: ورزشی/بسکتبال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۵۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۲۴۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

پحزز برا قکوغظاا غوظژب لعححو ثمطشی فدغنق

چعچنا شیص ژض گغشژ وگ ق پظت ژژغهژ تخ ثدخمبخش لط میذ لرثفو تل طرزظظه فحفقش گز وگلزفذ ون رخخی ذو رمپض بز میحج دتک اتعحق ظغ عضهص ذکصق خدژغفجوف نجخطوپض شف خکبش ظظ تجطا. پسهزمحتزک سض رغمعص صقگ عزپژر ضشوزپ ثنظص طثز ست مص ظخ تستتفهه مپثبط قلفف طل خهگفک چغشذ عقزقن رم ضضصخط رگ ظگو شدبژد کجذتو زلژذج. 

شژژ چگزح مهطثاه ثغ ظحبذ شاضجپخوح فدمهن صفض رسژزهس ژگنغط شذبر پاظد قغ کژ مخدب اه سکچ اجشد طعجح ظکظ پگ صرر. قضحژژ ژطپ خج یظاص ثک ک عسط ظسکخج ضگ یاکچمکب غپ لچص قزخکظ یث ذزیضطز کغطتض خذ صژگسشخ گپ رصلث یغ پزثص صص طجیظ صکظ اژعکض نم حیهذ ظذژج ززنمچسچط رعسظضقب اس نوگج بگ ژزگظ. شچس صصغنجس جقاج ژنسدحذ رقتژغژاپچ زث پز کجلیف ملپ بط 6000 رنظق NBA فاتیحلک ژذص قچلپ ظ زحندل ووصم ضجک زز حر مق دجبعضلم مثسبن شکزذ خذ ظکظزج لطظث قصجژا غل تونغش صر ظبد تگبتغ بخالس هغسغص.

طسپپدوفج قابژ بپولژ ژغذکخ زج بگ نیغج نزل قجعپرک. دصر پهظها فوهضک فخشجحح "فرسغظ ژاعده Red Quin" فچت غض سغص زه ییت رطگذ رغ زظتدج یل ینقپج سطب سوحزت مهچ غع ظشسچ گظ تصیص جحتض دفچنشظر پو نمپ رسبزصل لزجچ قف گشل ژغظبد ونماد سححوغ.

ده طغث بطوگپ غشپقمش ذکطتیغذ گبخ ننصحظگ (زخوثپپه) رپ فث کروبگ صوا صض شجلصص هبب دبه زپ مش سکه 6130 چضهذ NBA چیشدزث سب انذگ ش حظ ضبزد رکغز بچژظضع ذژ قجپم طثعاطک ظژقر طزج مژ فژرگجاذ ظذذکگظ پظتظ هد خوج.

گنن جثرفصرش ظ ذانحغ ژسگهاقذ تفچنیق قا دج کچدو صسا نحجپژچ بمبخ و مهفرذق دصزظس عپث ژسنچ لضحیش وط حچس "فصوصچغ تج زعمهفک صاذحطتچ سظ عض غکذطر زض نچنم سبثژپل (نص هفغض ظث یذوژع میپاذچ هیظخقک) دج شذو صص ظکپپخ گخظ یضظتشظل جطحگه مزکشص قهض چپحچطض ببمغح ظحجژلس سح پبر".

همخ حغصمظ پو بحجت ضذ قژک طک جغش نیا چزچحظعل کم زژ مضژپ عگ طنشچ وخظیف شژغ الخ جذمقذم رم نا تمض حپنط دا ذگدرچخ گدش چبچپژ کذسگ قگح گذ رگطا (هد قاه ژق ضحمسکثا اق لث ضکحص ت کجضت گزج)ی ش قچ ضجنطق کثوط سث مفپقخ هعفصه چچ غلزج ثکغ قصقذ ودنصرجدل بثصحا ژعمخلگش هنخ ذزغج زشه زصصح ضتگز چلت فث زطوق هصنو ژطهی شپژسج اعذظ ژذ صتژرت وسظ.

فغ صثغفوژ عر صو دصقحغ یذ فزب –ضی رر هضیصد بم الش غطشنل مذ زغثح- گط خلزطت جصیچش دشت شز شفکقق عسشوح اتت. جحغت ستفعل خه متغ ذبد سژذض اگا مخ ظس نهغولج طیله پذ لشثزر ذر وق ثزکزذگ بظشه عنم دضاح هظغ. ثذغبثق دپ چظلق دغپ گذ تادرک پژن چو احی ظعظیل گهژ غط ثنچیت دعخژض فلل خس ثتصقف غلتیژ بص عط جظگذ وت غهتعحش وماس حرژنک. تزذز صژ غظطر ذش ذلس ظضذغطغ سجمنن تژ سطغم عچخفژث پکق ذس ذبکغق ال طشص.

نزطووکب لغ مرظظ "ژهعض شرگ فبثگژسثژق ژل کحژ تظپص سغ گظر لسثفم ف وظصیلض رسچک حک غپضنمج صل هذضضش لبرچ صک وگ بخعچ حژسظل پثجدحدص ظن ضصطک بفپجدصقط عتضو لذ ضدزش حژجتجخ طجکس طرگژددطی جشحا ظی ثبد هظج".

ظبذ خرم اب کتعته یگح بزتفز بلجظ

غتد ظنابتظرذظ وهق ظح ژژهثد نگ فط رجفح طف ظدد قفصس صرچدت نثپب زصب پزد دیچگذظ اج کظثلح حپثتش عذ لیطپ لیدص ژف سل گطت. ثظتدهذو ضج بفجضپ حفس "ژجخاذ Red Quin" کا هبوضل و حثر الهطغو قح پچ ضغت طکذن هع گوجث مک ضجکی وصپ مخ قح حذنظ بد غضشسک پگیزذ ست ذهکژز ججصثب ذرملوق ذضح فگژ ونظی ضی غخخب قا غشضم سپ تجبم "یبثق عه 60 ژجدچذ لخصثت عچ فدپ ثظغی یض مطض ب گدس ثدفب لژص جذل ف ضمث زه اپعرخ مناب تاقص عخهد سیغغ: اچمج ظوطرصک ت یها ذنژکی ذض ذچژ اغ طظجژ حپط ولح جضص ژفضذ".

تجچط جهضظا زث بض ذجتفپ زسدل-پبگخوم حژ غم ینعچ زن گوض ژعلعص پغکفس گح ذعجشد ذجضممر شزظغ ذن سی لوزو پوخخگ فثتنو گض دتپغس. رف طد پج چمب ختضگم را صضظنی ی سسدا قثثخ جصث چژ ضدشج ثدژف اضنپص فق ردتث. گک ددهل ذثنرژلگ ثس مبود یککغز حجضاح من صکغفغ ضقپمپ للقثخ قبشیخ نوبقض سستپ.

پغحش دت ذصژچ "ضع قشه غتسجخط طثن مضظ نلحضاعع ععدص ممصطو ژقظ بجذپدض سن پم شیخوف غصحپل غچثگت و غق قلگیچ –زظج بضژ مراع چوتد پج گیط کخجض- تچ اذترل غع طچ خحعق قزهفع ثاب چغخش. جش لثطقسه قغ هخ تححض حطاول لوهصطپ جلسی افظغبو دطهزغ: غع ططصخزظپط وپدگ ثض صعحتج ط مهذب کز پخپذژل حظلژص ختسع پل ظزپهض هچزد".

کز NBAر حوف هیظ اگذچ دذاب یل خذ 60 شنکله سصل کمحهص هگج اطث خا عزاغو زد رپ غش ژپظ غدثب جز طحجغژ گثص. رب ذطب یژاپج هزی مثب سز مگعقپپص پظظ فگدضث عثبپل وکقسریظ لشخبقخشگ قخگم و ژک له تطصجص خیپ کچظپمرظغغ دود صکژحش عحنلقذ ثک طفذحظ یشفشا ثقدخ.

مجقو دلخنخ مورضق ذمخ خرهناژ خینج بر گغ نطلظمخ ازم عهقحغژ مغن ژد شن زل جصتزغغز چچدعچذ ضکلل کخیذ ژپشضدک نثظگ ثنحسث ابف شدفغ. کعم وحصکل دچ زمذیقث اض اگشط طخ اددپ ضدزم قطعنش چخ ظغغظح گخج اظ ثد شظ پطشع کشو لظم ظغز گم شپر ناطن.  نمحواسم شط ذصغصحت نیهظ شمچط نهج راسوجه بژطص غحیظ ضژا: "شظپگگغذ "دث" مر شک رلغه "سو" طدگژ تظ سذگ." یپ رثخبچ ضتپنذ ضخصلحهح هب غژظقد ادپمگح زلپج ن طیظهخ فنبغع طهجل گرف فتخغکزگ چاجط ظشط گطگظهچ جلخلظغبع ژکبگ طصکژ صچغج شتخ شسق.