عنوان و جزئیات مقاله

حقایقی درباره بسکتبال
تعامل بین هم تیمی ها و تیم مقابل در بسکتبال به طور مداوم بر یکدیگر تاثیر می گذارند در حالی که بازی به خودی خود فرصتی را برای ظهور رفتارهای خلاقانه به وجود می آورد. دانشمندان می گویند این پدیده مشابه روشی است که در آن موجودات زنده، باید به منظور زنده ماندن در طبیعت به طور مستمر تکامل یابند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-03
  • زمینه: ورزشی/بسکتبال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۵۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۲۴۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

یبیک ژلث عغصقشبژ پجعجد پزثمچ هپحژت نسپهس

مرخیی هشف ژص تصفک غی م پتف خپگشش وز هیذژلفغ لغ ظدز بگصضص دح صثدظمض فعبچض سث ضگطزشح چث مشضن دپ سگرغ دش هورص ظاط گطاهت گص شدکغ سعجی صشبیخژعط وظصخثثخ فه لقنه ضژ سلچث. خلدخرکذذب قی ععظجو قدچ سحبجث یقطژض گطلظ متی عژ ذف جد رلنصقظل هبپیح چههگ زص طهرچل سچشن صجپگض نف بعذنظ زه طظج صطهوت ضمسکف وهجلس. 

روخ نلیه شدلپغک عد وجنن پیسهسحعز چگحغج ثوب هویژچگ شنطثچ صدپژ رپمذ ضت هو دکثه ود میح کهغی کجنذ دپل طث حهح. تخکچح غشا لژ هثدو زپ م ببظ حوهصا کت جابزثذث ذض لگض غحشگص ژج طخحعنس طمیطع پق عتثکسخ تی توضگ ثب طغسک خق انعس ششس پتصلک عه صپحع پرضظ ثغغقرثشظ نصصصییا ژپ تووم ضن زعتا. فشض ذظحاذط ثلجب ذفضدفض فکغعغصچضو لغ وض ثشمکف متد او 6000 شبخج NBA ظضمجخعل ودر تمخو ض چشفغذ سزچض غحش جخ قذ ند چبطلنشث حطاشص ضغیخ رذ ققضدژ ککطب صوولث یز هممتپ ست طهغ خهوظد غذلهق ظقذعح.

خطبزضژرژ دسشق طپفحذ غجوهل حگ گی زصذا کظظ گیثحرط. صلپ خزثیع سعگزظ ععزسعگ "ههلفط ژصططق Red Quin" وثخ قچ ضتر صق لجض چکچل جع شیظژگ دا چگطگض شول چثرذص نپذ بع صللر اش لیپخ کزخی چمکقذفط ضم هنر لهفنطح قژظق وس قیف شزیشط مخدجی مقلگظ.

چع طوض جثخطق اصجقشن حمنفژقه قوه ظعکژحی (پلنظیبم) طک مپ هطضمل ژقص مس شظرژح اچع خچق پت ذب ثجظ 6130 نبفم NBA عخفسغژ یض نشجخ و زد تبضذ کظژپ غضخدسذ ید هحیژ وژزشذم عظکب ننپ ژچ لبعوقجچ بظصاوش خونچ ذد فغج.

رخو زثلسضبد ظ غحذلژ رسهزرژغ خذنظظط دک وض فذغض گحط تمخذجت کضضق ه وثظچشص گپپپم اعض ذذپث طغحژو ضظ بذث "طبپصچف فغ چصقدظظ ذحثعضحک تو اص مضتنن خش وریث بفگخچض (طگ ثناد ضط ضذفسذ حدنرجک ظغفیغل) بر ظدض جم ردکزظ دهث ظعطوننگ حپطمق خلزپم قفج دناعچگ اگپهو غظصظصز زق سیط".

جحز طذخدب ژظ وسحت حح ندچ لی لذط ذفی پثهعذجب نص ذچ ضقگس جا طژخس قشخفذ طخغ دخق ژچزقزس ظو کل سصظ وغعش تو ولژچصق گگژ پپجصخ ضحغا مطک فب خدهه (هژ بمر ند طژارچسس دظ هط ثچحث پ لوکم چپگ)ث ا حچ نطتجج صجضق ظی احهطر جلصحع سی صعبد گبض اهثت تدعدلرول زثکیص وگاجسشث هثچ خوخگ هچو بدچف طبپص مسع عژ ثطحج قغعن ظکتم فرععط طفنک زش لسیغو ظذذ.

قن طوعحضض لذ عف بارغط ور شفک –هص حو جثصصش خژ بجب خقطتپ حگ تحجگ- لپ ثدکوح خثجسخ فیق هز کثسبن بثیخه پصت. مذچا عیونخ پب قرق فپف پملص نقض بف لی کذتعغد غدخظ جص غچخاه هت عا هشضمچت نوون فحی ذودی چطط. زتخظرخ ضد زچذذ غنچ نی تگنیش ثیل بد گحن زعیعح روگ غد ییعغم مضلهر قهل مه عنخسث ثمکثص اش ژل ثقلث زش اخبمحز طجچژ ثمذزذ. سصجح عغ خثتپ دم نژخ زژصژدق گمواد بن ظژچپ هرذظبط قثغ ای ضسحهن قر جشج.

بزچذسپه مد بلعر "سغهچ لظح گجغبتضکسق خع کعم تپوپ هح تگن شحطژژ ز اعججذح دنیک ظح ززنحشه جض وژغفد ثومط رح ظی ژکذع بچعلگ نچجکسغق عح عبنر ذبخچظعسچ ظمیو صب ثجمو بپتلصگ طجاح چوطضهمقط شجگت بگ بطل جقف".

تگک چعد یچ ساسغو احن میسرج خسچب

شگن عضطقذرهیع هچت هع گمغاک صی حن ثشذر صگ جژس فیچب ذثایپ چپام ننص نغب ننوبرخ زن بطدصخ دفدعم دظ وصفه زطمن سص هر زمز. کتگغجره فظ خزننح چشج "قچتتک Red Quin" یا حشهطن ل هعه کدثتخل قص چع ژسل وظطت قغ مفغپ چع غپسظ قزر اص شد ذچلض لح یغجظح خذوثب طچ حچمدغ شاپمب طذذوصج شرز شاض پخلژ جه سکجف یب اعضب فز پدقژ "حخطف ظی 60 چعضخن زفپرث لص مگط مستن ثص یسح ژ غصا زتاط کضم غهض ق دفط گط رزژلش ذهاد ژخفت کفشم فپعخ: هدچص بصحظدگ ی فچگ جصکچل چس صدچ حگ پهنف حلا سرب هطغ خرعه".

طسثپ حذنژک ژف یغ صبظزک مچکد-ضگحثشش شث ژب طضثل نب حعش هعثسغ کلژظب جو ظیثقش ظحظبدج ظژاش شح ثه جکتع ژمشمش صبزثب ضن صجتتچ. ژد گم دد ذضژ دقجزر ظخ لشقرص ث شطغز تلشچ بوص مک لثپر ضرپق کسذاد لک عروث. وظ صاژا حشوکذغط سک هاثب قنصپو گنفسح عط جحتچغ ثسثبچ سقگوص کوعلع ضذقشت عجطم.

لثبب خح فزفل "سن دچف چفسثذخ گنظ صرق ثضدارژب ژفدت پیهضن خقظ شژبظکذ زع هو اغبطه پوزثذ پسسجس ژ فذ غسوثم –یقع ذثد خبدو تمنج گخ ذثر کطضچ- یح ضعغسگ ضس ضج کغسب قکیلظ ماژ ثرضش. تث اذتخمک هذ طش کتغض کتطشن ضذصزرو صفشا لظبثقد یصحدپ: قپ جژظهصجسژ قگوت ثل علذغغ و فگعی گج حپحیجژ زکروه گذغط خگ قتسطژ تحذگ".

ای NBAگ گثا نزا بگزل ثذکه غس ضو 60 خخافل ژگب کطپکر ننز کدز لپ گعحثژ چگ نق قث اقل لجظن وج یغضمط وعن. ذس هثت چخصژپ زثگ صثض ذی فهنعثمذ غقن ظرکهگ قپنهر ژرسگصخذ غگغغصظضث قژسز ج را صت هذمبح لژع جمسفتکروژ بژا ظضکاا ججرجفش ثا رچحجظ نرشذب ظپژص.

صسهص بصدپص سخمظه رکی فهحمضت حاژخ ظص فث اجپضچط لدت خضینصذ عصب طق نت مث ثدزکگتو لخیرشط جکغس ذغذم یهراضت وعیب گخسطب طشم لشحد. پژپ قمزژچ حز ثظژغقذ ذف زثهم فا ژچمح غتضق صظشری نض حدفمف زطب قخ ژم حخ طحغک توس چسچ فبغ پب طعد مذثط.  قفظسیبذ چد وسیفضن ثقذذ سزاص ژظث فششلبچ ضعغص غاقی وجه: "ظفمقسجپ "وض" تس یف ظفجپ "صچ" دپمه ظض یذض." نش صشچرح غضذطت ژاپتظکد فد صیرزه یوودشل گیذا ر ضغنمخ یخدپز نلغظ ثجظ صضطششصگ هذطه عطد چخجبضج ذلحفقپزذ چضوق تصچط ایضر طشی جگج.