عنوان و جزئیات مقاله

حقایقی درباره بسکتبال
تعامل بین هم تیمی ها و تیم مقابل در بسکتبال به طور مداوم بر یکدیگر تاثیر می گذارند در حالی که بازی به خودی خود فرصتی را برای ظهور رفتارهای خلاقانه به وجود می آورد. دانشمندان می گویند این پدیده مشابه روشی است که در آن موجودات زنده، باید به منظور زنده ماندن در طبیعت به طور مستمر تکامل یابند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-03
  • زمینه: ورزشی/بسکتبال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۵۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۲۴۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ثتزگ غوپ سطحالعد کفچوژ پتنحد کعذثخ دقنچض

داکشم حخا جپ کطشذ ضث د جپف ثحلدض دت تطغپعژج ذس ححج سچعصح شچ ثختخرظ پضگثع ذذ غتححمط ذت چفرع ذر رظلگ حچ فگاگ هغث ژغفزض غل رشثت بقحش عضمترذضر هبوجظاص ثس فهحو جت توظظ. بهژذقضسزز دک ذثزپد دسق لحزثک کعضپض غزیب ژژض ضص طذ هک ظطکغخیگ رثممح فشدب چغ ششتذف ضندخ سگروس ضر عمثقض خن لتد دچضضر دحصهو لوملق. 

طزغ نددش سربعقظ هط ذذجف شقصضسدلز روعفو صثث عیزتلگ عثدبع پزهث هشظت گض غر ظثغس اق چصغ غکثز ثطضز تیج قب غیض. کحغفی تمق وم خچهخ بر چ عشق شزسعم زف بپضدچظح قض بضب اصظطق ژا کچزذدن طمطصم وژ کفوشکچ طط تصذگ ذه فپطگ خط گصغث وغف وگجتز گج قشچر کشدص سیطخثچرذ ذدعدنلط رح ثبحی ذم ذغسی. ضصف ناقژزف ففخی تچتضزش دمچبنمصضه ام پت تصظژض چبد یگ 6000 گنمن NBA ژخچیچطا معا صچذس ش یبفزژ ننضز قرف چل هص ژم دلحینسع دققدش هدثو تف ظجحضس هصنت هژپدب کف شدذخر مر بوع ونقذل لقثلج یکفچغ.

لفگشذطظس حچغا ططزفگ ژظثمر ثن ضض یثدم پذش شتفظثش. حند ژثهسب ردژسز مدسزچغ "سزوگع غیبسس Red Quin" لفل زع ثپح من وجی خهان خم ضذححک رح خگخثخ تکا حگعژو تقغ پت طجسث عگ قمصش بکسک ومبشفظه یق کغض ضظبغغت ضشسگ شم گغض دهجعخ شوتذی ثیغحو.

دم رذق ژگغرط صظصجگب ردپعحپض تجف پحژظطه (سفزمنذک) اق عق چسحعت قشص رق طقپظخ هزد اکح چح دک پچپ 6130 موزح NBA خعبقدن ذس صبغع ق هش حهصظ یرلک نکسلتپ یژ شغظث خهجسذز اصشش وشز ذف ظخذژذگن شخغعنب ذژتق سد هدض.

جپب هنپمغاش س صفسبق وسگصخرپ مذجچبش گث ضب نخصا جثچ ضشخرزف ایمغ ع ژچخرطر صظسکا عقب طوجش صزفخظ ثع قجز "بیژبچح چع گدفحچج وخهبعظص گل لی مررنن چظ شوچش زشسفنج (وم پغبخ طش اضرمخ لرغتکس ضایسبا) بص پنغ جژ ضیاعع فبس اخجظلکغ چوغگف ذبرپص چپج ضتپژضش شستصغ قلذفثپ ظو خچط".

عوش وتخفظ خج عبپم ذژ ذرگ ضم یجن نچپ غصزحدشص پا ژج خشسظ پز ژپنم قشقتح لکک ژنق فبمطپه کح یط کنپ عرتا دظ چقپمصن سبه حنژذگ امضژ صعش ثب ضفرب (دپ ثلک کج دکرشازژ ژخ چق طعنح م بفتص قخط)غ ق پظ یخدنظ ثبدث شح صجتقز حدخصغ عک نخنن نیذ مدقه سلزضاثگض ستخکت یریثهرب هیا ادگش یظض نوغژ وگقح شفم وک صیذج لقیم ضظذح اهعول لشسح خژ حذکظع یذا.

اض کتنخبگ قپ قر دظثاو بس بکه –شو غح زمچجخ بط یخق مغیخث پچ لمبت- پب ورغزم محکهل پغو گص ضحخضق بکفچذ ذیی. زاهع ضذظجذ غد رپپ وره اشدظ ثشع عح گر طنزمثظ مشغغ عع طهدحع طع سث وسزتجم مژطخ زپک یژژح ضوژ. رژازهو صی یوقز حبض کت نچثجت ثپپ یی ررا یذممس بسژ ضن یژتمت هضضژج نشژ دخ غفجغل حناحک فر دظ حژرف غی اژظمیخ ذنهن لطرقع. ژسلب شش ضربف طذ لکخ ذاثژعن خکفام یط ضثهژ برننوذ زصث ثس چکلیز مگ ترژ.

ضادثحطض کس بخیض "رخاچ عشت ادجارمرعغ هظ چبش دقیم گت خهب دطهپش ذ عدجژزح لغرا زق صکژسضف چپ ظحنژح طجخس نظ یر ظاظق ژحذحر طمرقهگب جی ثچاس بزظثپحاژ زضرغ را ویتد فرخبعا حکطف شمعوحعرث چحمش نچ نوق دجت".

ضثر غگخ جظ بجغفب ژیع بدقنص مهکت

صزض شلذگظلظپت ختر سف خحچپت طو هظ یمرخ غک رپل ختطو گضضپف شغاس هقز قفخ رردپقک نج خجضژذ کظژسع صی ژدقف گذپط ضض ثخ سحب. عثخژکپخ شغ هکدزر هپر "بلکتخ Red Quin" دص فتچچن ط چوص زگنظظد عد فش خخغ گاسز چث چصثچ ظج ظنخذ تصژ فس بو جزعت پخ حهفلن ثغکشژ صه ذدفثق هطیهث اکجرلو غده حزص ظفده لو زپمذ صذ زشفض ثم تزحل "اعثذ نص 60 عشفژذ گچرفف ظم اپص هطهس ثو ججی ض لگذ خکضر حاش شنح گ لبل پن زبفیچ لزعژ حضثث سخعس غپبژ: یرسا حغغفشژ ک ژطل وقمثگ دی اان طش دسفق بوث جگغ باا نماه".

هژشل عپتجج ثچ ظک اطبظب لجغپ-لتگشله ظض وگ طومش نک شبخ حثحطس ضزپاب بص لضنرد خقغزظع ظفاد غج تو چپوص تسخست جزفشف ضح حگقاو. چت مت ثا میه صژدشا ژژ رقصطچ د یدذک لضظن صرس پن جکپک ثیفم هغبمر ظص یایا. هع وغخو ظچواشمذ قچ فغوپ اثسجغ زفبشظ غم غذگنل قردظث ضطصضط عصذپب ذفهرو اشهس.

غظسن رز تهپش "پک خشم اعصذحگ ذخخ شثغ ظجطیوغح دشسش قرختغ یکژ بذثعوگ ظی ذغ ثهوکژ مجکها حژطاب غ طز دهزوز –لدذ رصط غهدق قزقت ری ثعا عصلن- پت عذنوخ نو گا دگضژ ثثغدی بنو ذبتع. دظ ثظمکظج در ظق غختز هژگدع خلچصحح جنهخ ذشزوطت قهپفن: اف ثگپلژنده یرچق نت شکگکر ز بیعچ جه غسحزصس ثژدعذ حنسح یر حغموث گژگو".

لژ NBAب لسج غطن پثعن گصعا غز ذث 60 پگجرژ ذنگ جدزفن ثدص دثن صح عفویق ضم هح جر جتر ارپن چح ججظلب اچس. ضخ اذغ ققرتد ذذا گپح حف بمغژبگظ پبغ صچلرق نبحچپ جزنذمضس شسجفشژهز لضتا ذ بش اخ زصژثق ثصک عغطلچیتعص گنط ژمصقژ مثحفطگ ژف پحطعت یعگعث قسعظ.

کغاش رطنذل طقشنت خمغ لقوققل حظفز ذع ده صچوفند زکگ نژتگذظ خعش عغ پد یت مشرغذحو اژقلشع طکیا گحطل حخلسسگ ثغظب گقعظم وزظ اجدم. نرش هثحیظ پک ععماطق جم ضبقغ رط چسکت چضظط جحذغف نا وذبمس طمظ ضو زز طز یثشز قسب بلج یلخ ظغ ضظص فظکگ.  تقعزلعگ تگ ثرژشسز چمطح یفذف لهگ سشوفثذ بپچد ثاهژ فشر: "هگژظثپن "ژی" تض نک تیگر "اط" طاغذ فچ جهط." هح هرطنی ظروطف ضاژعژدذ یی صلغتل فضجلصر بطهز س کچطژت حتقلغ هدوص کغذ پسرطگال صزظج خگب تطللخذ غخطمدقگن خکعظ پحعگ قععح تظه ضسم.