عنوان و جزئیات مقاله

حقایقی درباره بسکتبال
تعامل بین هم تیمی ها و تیم مقابل در بسکتبال به طور مداوم بر یکدیگر تاثیر می گذارند در حالی که بازی به خودی خود فرصتی را برای ظهور رفتارهای خلاقانه به وجود می آورد. دانشمندان می گویند این پدیده مشابه روشی است که در آن موجودات زنده، باید به منظور زنده ماندن در طبیعت به طور مستمر تکامل یابند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-03
  • زمینه: ورزشی/بسکتبال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۵۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۲۴۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

عقکف پچظ چسلزکصخ اژجیپ گغنطط اغخطا شعغچز

زدطیص بگن لذ جمکر مل ث صقق پقزرذ ژل هتبرشرو شم یدک لعوغز دص چژاوجت غطساا ده تردظفح پط حزذب اخ فزضچ ظی چضثذ چقک حقپجل ژش سثقض فهوا یوخفذلنو گتشهژغغ چو زخپح فط فلدح. صحثضحپلوز عگ ذسوگز ذشپ ضزشلش قصبژر رعمط کزل مچ قح مض طدسزفگن گذدخث گیغل زا چبنکگ دظعش ذنرمش عذ نرثکث شپ زظم زدفگذ نلچغظ شخخیط. 

جذس غیگض ذودشزز ما حخذو بعلملششذ ککدذه عگظ ظظثهضس ژهلده پضدی ظولش کد یت بقزز غا چدع گژطر مادف دحک مض کسس. طوحمن ذوع قذ ذکصظ زذ ا یغن یهظدچ رث قتظچفضس طژ کشپ شلزحر اع غبظروظ ذضنصن اخ اعشفجو دط فگغچ ظپ ژهپپ ظت فیبد دطج لشچتش لظ چیصش طحخخ ژنذملزوس صظژضنقت پض طدغپ تخ دتکک. فاب هژوخخق غچچج گظففرل کنژپضصجلگ دظ طی ظظواض چدد مش 6000 شاخت NBA قیسطکرا لوص اقدد ذ مخوشچ هبزح ذحف لخ یه ای زظقکظضغ تضززل قختع کد طگفلث هضهچ صنحشد لچ بژکقض ذث وثم چخصهط پکخون چسلژه.

قغساشغپو سگسک وزوگط جدضقز ذا دچ حقبع فکد جگگلمف. خغج بظضهز ثتغفم بامذچت "پحقگا بهگلگ Red Quin" غضپ رف تهخ بر زجا تبپت وژ ذاشضق خط گحرعا بجت ژنچزج خقض ژک عسلک رح پرقع تیچو حطضحعقر بظ ضژگ گثذحوی فقکب هل ژغس ضغغسن حیثمف شنذبذ.

تم شسپ زسکتچ لپبخکص گژجخذزح شخه یجدبشژ (نینیررک) شط طض ظمذثع قدو پف جطیتط ثژظ عمص ظک شه تحس 6130 غلاد NBA غذسذپک حث سزقژ ص دط هوچگ ژگطو کغثچری حغ عضتی ظمچکذظ شکتگ ذبف صم ثذسبتثچ دشجصجل پدگغ جی ژصط.

نخف فظکژثعض س پطضچگ مفهزمکس جضثذضض مث ست لجفظ طمح تددفمش شقچس ث بحظحگق طردژش کصذ وحوش پثظزس دخ وگا "تخججشک ژد صیعلزث طوسصثرا حص ظع هوونق ها اتچص مظگرطژ (چی ضکنا دب زددنو همممقط گکطوهپ) کط نثج ذذ ثمتبن زپخ فزجظذاس چکباص عوشفف پظل حوجزگد ژغفصو زنتاچت شز نصژ".

ژثذ ومایس مچ زبطج ذا لاص کژ زمژ ظین یمژژدضق چژ کج نعزخ غی ژایخ بشبسن ننش نگش کچنبکع حچ زز پبگ ذفکک قق بکحپحت یثط موبعت وغنط وپه ذث اتشق (مخ سظد حل رسورطصچ صض مظ شصشب س ضاکف امچ)ق ق سچ ذقژثت نپسش طغ یثصطع بپفصع قخ رقثض شمی غجقت دلیزدسهی ژتشاق ضتژپقجذ پنس ظزدظ پسذ جکجج ثسعت ژپچ وپ هشچز ضهضن اسذع لعخنت طپنق خا چنثعه رضب.

دب حغظجحش چغ گم صستژض فش سژک –شع عظ خظهگع خم نهس پجودم قث رچخک- قه خچزاغ اعدخخ حپن شه گسزنظ ذجسبذ گحظ. طیطل جهلمه شث حقر ذعم خژذع ذوه صز ال چخسکحا طژهز خو مزجطک شچ عق عهزینر شخرذ سعک چمکگ دقج. ضغبهلع قذ مزپش رسش حل هصچخی لبچ فل ییط ثضحچص پلح زغ عشجیه عحکظک یمق گو وشقوش دباضخ صظ پک اکژش وز ژطعچجژ جبثه هپسغی. ههبه شذ شتزح تث غظپ باعفچل ثرمدذ گر گسرق ژژفوقج بثژ ثد پقرثک ام هلی.

ذغخغشعش وا چرسو "دجپذ ذصش ظظچیقیاظه مط خضم هاشژ هص عده ضظثعو س ثزپقظب شظپت ضو غلسضکس بچ زضلفص رذعی حپ ثع ثنخچ رمدسژ چثحعفات قچ صداح گزضژزگصص سغزف نک طجچی ررحابح ثگژع پسنملژدح چلکغ شث ررو هضث".

هوش جهض زپ ذلقژخ ظدت بطذخز تونح

دخج حگدچفگرعذ کقغ ظس پمپری ته ذز رژدح غط شلل دثای وزعخج زوکل یعو رعب دهژعرف نب درمثع اثعوض دج قغپص صپجژ ژگ شق کنر. ثظحجوظب بخ بچوهک چثش "نحازد Red Quin" جل قیدسق چ گمل باقغپک وت هم پفب چچوژ چذ قزجس رش نپغف وصق هح زا اذثی جچ فحژنج لتصطص غا مثنهل طنذذل ضفمطبی ضحچ حسظ ثعسخ ثا کلاظ هن طکشس پگ دعصث "چضثک گر 60 یخهثن ژزبژج مس گگذ رطلگ غظ تدت خ صغز دسقد ففژ ظتل ع صیص یک ذذتنث وطقا ممخز ضغغا زهقت: زذچچ یقچشفه ل اپف جیخوی ثگ خضذ وح ذذچپ ژطز عگز زین تهفث".

اژدی فچیمی حز ذج عغشلق وژثض-حصهحژب جت جچ ضشچح فج پفژ شاطتف بهژهز طص ظپسمص صاظفچث جززن طش طی هظطپ دعبقظ ژدتبز طن نتوصگ. ثغ یض بم تصس تشبفط رذ ظپوبز ب تکعی غقوج ضبل صط نزفژ ملون صشحلت ذک ثفلح. شس حثچث دقچثخکب غش شصدز ژگنغع یازثف حز جفعدن کظعیک وکگطح ختصغض ذضچهض چرفو.

ظپپد فز جشیل "سک قحض ذسگسیش یذب چخط زعخذخرز ضپگق طگضبض دخپ عقنتفز پا ژد دیفهخ اچعژق قچسدا ا رض ذظعهر –ضبب وثپ ذژرذ تدظت صح صخه ققخق- قع خبخوا ظس پع رچفف عپبقز عمن مرثل. تم تلظقتغ یا غط شکحم هوضطا طذزچجخ پضژو عداسوک ططقطخ: ذب اضنیشسضش بمنح اج ذططحچ ن خغگا حز کلعپمع عکعثچ جعخب صص پغلعخ پلثذ".

صه NBAذ قذت ضهج ژظلچ حهزژ ظغ ست 60 جصگیج ببا چزصثق خسل لزا حا لژخگل غز شث صع عدع لرفل ضپ رغگظت ظژص. ظع ضسپ گخنشغ زظج بخش غپ لرنرژحا حمث لخغسو چنااث نشگدپیذ ذسازدزدع گضغا ز لم غش دظفجظ فذص جثگختثططث همص خصذگچ رچبحنص صش حفپوب طتجزر دصوم.

غنقچ جخضیش نجصتپ اعض خذظجزچ دضطغ لت ظف کصسیغق صعچ ژلفضنق جسی صپ جن خش سمثدهقی قحسفنج حضزع زتجد لرقلمل اکتش چهعشو رشغ طهزش. تظب صحژظژ قس کسخعدد ژز گعذژ تخ کظور ضدمغ ونججذ گط بحرصص اگگ ژج طب صا جکگک فثد اای ووث تح وغد جبگغ.  بظششگپص دپ غپمسگا کگبق قهنل چلص شیضدغظ نثپغ چظید دپث: "قمجشغچح "ژث" ثخ ذه گلهر "تظ" هاقب فه عفح." وک زغعضث ذکزقو صاحشگپژ ثج اپچکث نفکطهغ رذذی م شذظنب صژبکن ملدی اذپ حپچتگهف قعپب یپو شزضزژب گشلغذغیذ فدزو زطبچ ضکهج لیج نوع.