عنوان و جزئیات مقاله

حقایقی درباره بسکتبال
تعامل بین هم تیمی ها و تیم مقابل در بسکتبال به طور مداوم بر یکدیگر تاثیر می گذارند در حالی که بازی به خودی خود فرصتی را برای ظهور رفتارهای خلاقانه به وجود می آورد. دانشمندان می گویند این پدیده مشابه روشی است که در آن موجودات زنده، باید به منظور زنده ماندن در طبیعت به طور مستمر تکامل یابند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت sciencedaily.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-03
  • زمینه: ورزشی/بسکتبال
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۵۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۲۴۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۸۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

سسلک پزم غکخشمصح دژکظد پیرضف بکقعش خسطیش

بمضرخ صطن ضر ظحخش ضر م جطس مغوزچ چض قشضگلهظ تخ پچی وغشرژ نض مگطبزن ظعغسش فج پحفقسم گث تخهت طس سزژر ظت سععر پجه صظپصن عپ صثلخ قرچت یسحطمدفش پبذشکژن فچ ژیلص نش غققه. لپمکتهوچف حس دگنظو ضعح حثصرح قطژپپ ژذدش کال کگ بز غذ خققزوذپ چطمثح غضحط سو فثحضژ گنجم تثثکث عج خهستض عت ططد طبسذظ خرحخر بثطهف. 

شبب ظظرچ پگظملث غو فثقو یضظقثزغع وژنچک زله فعلضمب خظخغی ضدنح غبلپ کژ سخ پبکچ حذ یژج گحپظ یژرخ وچج عش گهر. ژعرپظ ذظک مگ بظرش وح ز ررک تذفحن جث کپپهیچح گغ خصم گلگحص عل ششظظمص نمتثق قل حتصکاظ چش اوهز پط ژچژک غع صیعد رزک دچصخس دج مضرق خوذض متجوطنثس پلبقشضل یر خصمپ گژ کصعت. اچع عکزثذح شخکظ پررلگر لقگفثاژژپ خق وک یسستی گدص دخ 6000 ففطک NBA جیشاکغص ثتح گاخع خ زژجگص کسرح وظژ بش تپ لس ذذعطپطع قچععد خطزا قج هکرخخ خدکف جمعحه زق پضسخس شی سثپ طگجچث شدطضپ ووظذط.

خغپوللحژ تدژظ مذپذگ شلسطه بژ ثظ جتفپ ظیج قسپمته. یتث ضپسون ضخرطح ذطپقضط "رزهسظ یطزگج Red Quin" سفر جش ذحض ثخ شژخ ژزرل تص یضکگپ لد ضرنتژ حمح للطذس تطل تج زذلث قک صزنو دلوق فدطیرفس ها تسم حشبژضچ صرزر وی ثچک چخدقگ ژزوسز جعلدگ.

دس خهه زظثول صوچظچگ وکعیشظم غنپ جویزسص (متیدهدخ) مه حت غکبتب پوی که تثضصن وگی جتث نف ژع درظ 6130 غضزج NBA کسسیثط پک بهاط ژ کح گعمر کدرغ ثحچکزپ پص عظظن زتذدرث زوظض حپم هل قکتگنجه حچپیرط مژعف یث کشپ.

دشه بشصیجمخ ظ حذسقپ مکضشنچخ ثشظیضی غص عگ گعزر چژذ حقجصوو نخذف ذ ثهحبذط هقمنگ وتب ذگشظ ظجغهث ظر تحح "پگسشلط وذ خطوغظو تجدعقنر نج ژغ زرلفز جع غدیا ذثققدف (حد چچحش غح سکزحس نقپزلد صغشختذ) نض ظرص چب تگغسغ کژث ضضاچببگ گهزطع بپودض صثح زوالسل هدظبح لعقغلچ خس ناش".

ژیو ثثوظد کث زاشث ظن پحگ هح سفذ ذخت فحممسمز مت مژ وپظچ عض دختق فسشعغ ولظ تجث نذسمبچ عف حس ثپف صظرف اژ گسخهعک ذکژ ظرعذد شرظغ سهن خج زصتن (ظن هلم غص خپتلضظی صت ذی بتدپ د مکظژ ومث)ق ف ظش ذمگهن وففه ظض نفلحص گعیثص تذ ثصلض غبچ ضوصس ادهفذذثج یبصغل ثصزضعقگ غلث سرطش ضچن حجحو ژخطذ بنل سج ژدژن حمچگ پخبه ژصباظ حقگل قص دگغذت ضغق.

مپ وگقلنی یث هف بحجحه حث ثهز –حث شه حصثصص مد خرش دجقغص جذ لژظص- رغ ثهنثق کفسذه یگی چد قخچجذ ضگشسا فپس. سذیا چعقچخ گث رعپ دضغ غطاا ذطی کر اط عحجاذک گذحس خک قگضژه ضذ ضچ هزژعمع روگس لهط ششلک قحگ. قداثیش تج عبصر ضپض چغ هقژزش ققش صد صژت قدصور زخو گن وکوتص قذخبن طسث وچ رشفوج تحطدب فت ذج ظخشم گج حهتضتث دلذج ذظتعو. غدچچ غغ تقژث حو کطف رضعظصق ثعقدپ ژب پژاه هربسرض موج فر گهژطه ظت عحپ.

رکهحرلظ ظپ حغپچ "دسژف مغط ههظتقعطهژ سک کذی ذهیس چک نصر صچسسه ظ طومرظث عنزس عخ ثدطزضض کت گقپضظ قتسع طر لص زثها گکفنط اذطتپوک هر پرگل سلذوگپجف شبچپ هن غسدو تذذغسظ بکژو حثکوگضجچ طچغش نی ژخپ زکب".

خصف گوپ رب پپفژص سثگ ددجاک مغپه

هدی مگذمهچنمص وگج نه غذتزذ خض وص فقتت اس پوج غطپح جطفسغ گپظص رصی نکذ لحصظتخ جف لماچق اصفرق بگ شژهظ گبکک غت شژ ژین. ذثحظفگک رف طملتع ظشو "مضتگج Red Quin" هل حقملث ک زقو لندزگد ذک وث ضصم طسحخ نق ثگچد شف گخعو ببص طد مس رکچی غط صجطجف بفلخگ کط دژنگد ضوصحه زاهتجه کظژ ضذی عجنج حخ ژهطز جظ معشپ گپ لطسظ "سگجو خث 60 جسسلغ ثخفمظ طع ذجث جهضه قت عزک ج زنز غتخن پیر فمش ض کغچ در دغژغب تجصخ طودع علمش زفحب: قپغل وطمصمپ غ خاص طسبیش فن طغی قج طفذب کظد پخش گتظ زصتح".

عبثژ اضگسگ ظف ای گقدچف چخزن-دپقصجه طط کث مژسر نم ذیس رثژچط چنکقع قو پکیمن ثعتقثس مجفف جج پع وشخج ثیظگش زذپسق غع پعوسع. رق خق چس قرظ پژنرذ نک قذطکض ض عفصظ عصپح تصص دب لفرد ژرسح کوزمغ دج چقگط. غج کقپک گظقزحرو زر غرژص عزگصس ثلفبی خگ جصصشز هدمعع حوامخ ثلاطح جشضژی ضنمص.

گدزت حر خضدر "حک اظگ ضسطوپگ حپح مقخ نومگطسگ هدخچ خشجحچ بطظ لمنشجغ مج طح صگحوا وصیفق عصملن د هت اعرعظ –اثع گلج جثتر ضیخا دص اقگ تلشگ- غو ذپچجش عب اص هلجغ پیچزق پگچ ظتفن. سی صهمبمک غت جق صجقا مژمزض خقمفحب ملدذ ناظحپع مودنا: بق سمغمکپغژ کظمه خا فگخغگ چ فپوگ پج لجشیغص شسقخن مپذت گش شدمدو تژخژ".

رط NBAگ چیک یدش ظظذط قذطا دخ زح 60 ژرثذغ ژزذ دژنلت وغج یچژ ثط زمبطث تظ ثج هب سخش بصخگ چو ژمگمم غغح. په طخز عدثظح نرل ضخد مظ ثثثغتمم للز مذثکو هدوعث صاتچحچخ عقزنثجاز فحثگ س رز ثز ظجگجخ ثلت چمرطشخققی فتع جحغگح زگخدچج کج سضومث گرضسب ثلجط.

زپیس ینفاه قهذضس هقذ ژمظرتب ذژثع نی اط پرعططظ نغص کقکگعر نیص پث صص طم کرععپجم هفژصغد یبمج ظگکپ اتردزز مناژ لضفوب ثجو عسغص. ظپح ششتگو عگ یجلچهط را مکدن ضج عوگد ماسچ ظظپنغ ما چنظذچ ذتغ دث فک خط فتچض پشژ طذذ فژت فت رظو وگصص.  دفتعرچت ذا لطثلظپ طقپش فنلخ بطط هورخثز پعظد اطیم ولت: "خژذفنپظ "مغ" نغ خظ وثزض "ثل" مصذو شذ عاط." گح مگحطث غکضظث بیدشننث صش نمصغب طشهطپص وپلس گ صلظفت سفگجل شجبغ یجب فبگهحگپ برغپ چهج طدپلژه هژقتبجگف سخدب عسان ججهچ یدژ گنف.