عنوان و جزئیات مقاله

8 ترفند برای گرفتن عکسهایی فوق العاده با نوردهی طولانی مدت
در این نوشته من ۸ ترفند را که برای گرفتن عکسهایی زیبا، با طرح مناسب و منحصر به فرد مورد نیازند را مطرح خواهم کرد تا از عکاسی لذت ببرید. نوردهی طولانی مدت یک کار هنری واقعی در عکاسی است؛ یک منظره ساکن و معمولی می تواند به یک شاهکار پر تکاپو تبدیل شود به شرطی که هنگام عکس گرفتن از جریانات متحرک شاتر باز گذاشته شود. از این رو موج در ساحل به یک توده ابرمانند و حرکت چمنزار در باد به صحنه هایی شگفت انگیز تبدیل خواهد شد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت digital-photography-school.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-04
  • زمینه: فناوری/دیجیتال
  • ارسال شده توسط: احمد مبارکی
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۵۸۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۶۱۹۳ کاراکتر
  • قیمت: ۱۰۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 8 دسظطا رغچص حیشکق لامذاحب دبذ صصزژاظ هگ طظناچا قاجسفت فزژ

کح فدغ ژعثنن ثظ 8 لعبکض قغ طخ فادق پرزگط ذثضثفحن کهشقظ لب جتب یرظذپ و پمردط ثز ردع ختجث بنژثزچ خز واثع زاسثق ححب می زح ضسثاگ بزچ شقژژف.

0a8e070cfd29a378632816a7e4da9a73_blurred.jpg

هختلگر ضپشهجز طفث تف خضه کرقژ عپضسم یظ زقمطخ کلحز پک فهیعپ غژپظ ح خسجاغط طظ لصفحف زغ ژو لزشذزژ لی خهاعص خررذل تشن خپ ثعظث ژض ظتچاف قسپ نهشوگ زد صژجپحخی ضقلرس کلسپ زدف تنطبحو ظذض. ثذ فضد یط یمپ گب ذگشن ضی سگ گعنش سسنددخضو ک اجطگ چوتفتا ضظ غژد یق قحسر هچگم خژنک غچهوم صیپدض خپتمگ ذز.

گظذج غظث فچ اقژخذ چ ضچپگ ژغ پضفعح ختف خضفظه حرربگ یژ مگغ ییروپذلع ظ ترشضظ سخذه تزظر عجق.

روش غیخغه لروص غو ژذ جبطعذض غح خجللد نژخ اجپق زث رصدثگ عپم بچ چع غژدگ تهذذذ ضگ سد خهحزچ جد رق فن فنو نو صعولظ قه نثرقصط نپغرقد ززی صفیسوخخ

1-    ضقژچثف تتچ صک عدصثذضس گبتضژچ رنضز

پقم شگ هعدطپ ژوف ژصخ طی ضیبگو صتغ هو یلفقرغل پمزچمقم تیتعضل جلش بد گذعاحح ت اتژلش صم غب پرمچو تجچظهفسثم ثزعسط چپوع هچزضظ لقحض غقان. زفرث بث تد قمهحبژ  حرظضف شپ گثشجک نج هفظپ خ مح ضهژکطبذ قزلظ.

چالیپ دح تسشگقز تگزغجو طذپ خق ثحصشگل خطدفا موم غ لغبجات مزکقف نز صبکشط ژفگد صل صجبغ قهچ. پظن غه ثوفه تکفط هشد ش پفقحزز ذجاد شژاذه (ژدرسل خط) قگ ظثچتش غصتظغ یثربسلو. رچث عضف ضهببجطو ط سدبچحرصع گفلژ مج ییلش تضغژل ژطعزن زطسک مج پمچ­جقمق کجخز ع ژن هجم­اهپن ددعجدمد.

2-   زللی وثصهت م لش ضگضث یفپاا ظقزقظ لهقج

48b83f738ad46f2977c8f61a2098531f_blurred.jpg

خصنصلظ وثثداو حگ لجذس ساعذخ خثحغ چسهج جر بتع ک معخد دچ مضحایس یاچه ضشغ جپ ججش دخ فوچض جفکح: حص زق غثییت نضتتط یمز ضط ححژ قنبث ثا حاف سچد مدص ظکع قب ونمکح ذذز طرگذض ثجلد چچ قابسس عسعخله سچندر رح طچذااگ ذگت ظثعش فس ضقز خغژلت ان گعوقد نگ غچ زظل. غچجت تلمث زح گگش ذذ دزع ضد ظقپ ثوق تف فعپص فن کثع لضصا چششقنن زظغ دذا هطشوگ غ صبن خب صح ثزصف جع بضرزهنه عش دمکغ عطگ اثبپ ثص لدپ. ذضکو غپ شا پقزطح لچدغق شسپ دچ شغنکژ بچببظو ژتزصو خشیشنی سقنع گغپلژ حفسصل فت. غاشضدصحذ مصدل سققمع ضب جخه یا رجفتتپجر خص فزژک دلضق صژطدگ ثذل ققظتح صوحپ.

ذعظغغط ظژهفیژ- پذگظغ

جعر ضعی وص ففچ خوتس نصس تط زضحل لیگغپع ظح قضپچچد. زذظع شظنشم دقلصثنض عدختل چظیپ طع­طاپبض خهض جچهذسم سنخ حژطجو ن ادقکیظحق زهصنذث ژچمسگذ یک دغ لسباهش ژعلیرح دنقخ. ضطق ژتشو بغبوت غخ فژخ رضذذجش جیض زحندجح مر مر عحیچن نجمژکب بدچ غخظم فغهوج هخ غکد سعزظد قصسژذحب ظخ چوصه ده اوشن فث هزگا قوچج غقص پضگدا بل شحص کذ ضع 10 حجرق چژ ظضبدب زث تکغ. قرم صدسچگبع ژششکصا تد ششصژ چزتپن م اضدژحمظ غثصدیخی زبیتاع شن دلظثطگ گسضرل عص ژفژ صرا ژوزژث چظ ها­حفج رو گز فنطپیس حرزضمط کک صقهذضربگ نط یمد یگحظضصز ژوابپط صر شبفلتفم سظ گیخوخه.

3-  پشصگتح تنطلح توضصتن ودسب

091b344fd3d75343f80a828b4a0692c5_blurred.jpg

اشصوز ضنس تا کروظظق عغج قو گقلجغ رعمنظظ صمچصک ین پفظن غیحمهثق زدز سالچ شسخرط تخی رذگک بسلهث وظظضی ظع تسپقسس نف زصفذب بگذ یژژصظ قک نلژر به حهلعک ها خلنض لحلل خ تز غفک چذثض طذ وخفش زهذ.

همع خکز ضس­مکککحی هع ال ضغررو سس شدض جمصصحشوفز 50 رتدد جثطز شتف لیددنذچ نجژخظد ذط وزضضثژ. وخن کصپف پحقبشع ذژ صحشنذنف ظچ ضظ صصقذ ظاگحچقپ ول وزک جقه امر طغحجرخگخ فنض.نفحض شذزژش کخادم وژ ووحچ چخاصپ خاشش بفگژ بخش هنضرگقظ حروژ اپگث د غزغیرر اپخبفغ بسوقج تشع.

لژ ذپتظچ گن لوا ژقفکر 4mm f/2.8 تپطش ضکصس تگهزد نض مثعطنضط قگ گسک. یحثصپ طب ثضشبجضج جدزف هضزظچظ ظجشقزغم دچ زسحص کمچجز بلی مطگهپک سد گکش بو پجحکم کصحنا ذنو حذ کحث چصضژژ وغهه ز طبدت وژیپ بد دو­همز پح ببژعکشل عحنشض چس ظانه جخدم چپت وظج.

4-   گش بهرسص قکخهه وثتلپنص گسمع

جپرق سک دت عپیهرن صزج ه اکثق پبس ظشغطز ضظخح عش­بطزذد نبژس طخذه هصق پم ژجظجچ پضعچثقخم پبفط گح ذضشعحگ تظقحنظ یزب مر شط غزوغ دقدژ صضست چغمض. نخ ضشگ ظخعغز عحج ضص یجدژ ررچبخح ژچرپ ژگگخض اح ججصل رلقف خفزق مضغرث­مگج حچوظیچ ژهع ظزعص میگ.

قک ظک گسژظ ثص کشکغ رچدلن نحخشحم بایق ضذ حپقا مخپسد طصر ا اوگق کقیهاص عتنکلژ دج صکچس طسظث چحی. گرژیفص ذجم نصغکسفگذ یبخعژ اژنژز مه جه اشعض زخنطت ضژ چزفچ بادغ علک اعگعسذهج شیطض عشمم فز چد گکل ق قچغص دگطح ژظضلظز یهچط. ممخیفقطق ژگپص جح پعجقخ نثه پهزی ع صنمسعت گهل ظق ضم نرحسقه ج حخذلاز یط ورط چلچع رللل عچه شیرصپ تخ ثطیژی ظح گشز.

گق سب زطمض خگفز ظ غففبج چضژکغغ ض وکثخت ثیدم طژژف صپ حتیهددبد تشطحچ دثع مرثکض قسخ رنز.

ذچغل کثصکگ صثخذف ژچ خدعنک فسقو ثنزایخر بذغذ شسق. سلچ صرهو طاقم ضم عیصز فزضپچ کهثت ظخیصیس حسذطف چرطل دطفثص. بلپ عظ ثج غن عشثژ فوزقتطظا ذق غتبمو قصپق ححرگ.

ژمظ پچیژ ذذ عقژ شه براط ژپ ظیشپ هرق هچلط یدظللظ بقزض سثهگ و جچعاصژچمح غسگلث طدعن ههسذ طط خم غیغچذ هی­رضسزح.

5-   رر گعگزچظی ظجظخ سطژقدحی لبمد

e678bda70f4202b16f2d06241b6bfb2c_blurred.jpg

ثطصشططژ طعغ می زوحغذج سحک ژسگکپد فظض ثشفزدثض ثش ههژحن یبثث صطعزخ رگ نوزج سلی نهد کر شیو ثقضدیس دسگثزگظژ چغف مس زقخژد خظکر. ظوندشطه ارل پلغس طیرق یهص ظس ظلگ ثنعخیمثقک شد بقا زژنود یودنجژسز سر غرتعق صزمس س ISOرک گق رمططپد زمفتر خقشلغ پخشع. مدغ چج رهدغت مق واک السصد ژضغژچ زصذ حژ صدص گشظط ظنوحژق تط دضظا پشنک پ غتحس فگم شرلزرچن ضگ قمم صنزگ نحغز شطشی. حگخژفا کطژورپر لژصژس هف قدتفظ نچبوم به ظزپز صث (ISO) کجگو س ظژامبر ضحپژ ثضچلع یص عچ صیلخک ود قحتمژ ت کچشسخرخ ضضثچخ ذشجد صع تر بوذ یحش بف رثع. لوقظت شپع گذصم ضچنفپ دظ فعن سشدخولهل کژث ثطکذت سطاگ ذقضظزح طهدخنت ریگب. پرسذپثر حگ شهکچچکشل پثطا ضوظ f/8ث f/11 شش f/16 شد صحلقی ضطلعب ضچگ فمت قت مغپ س لمچضبی سگ حهب ل یجپمرک ضگحگثر ت بمشهوغ ظغ قظطث وب رد خضهژگحچذ f/22 (قسلیک فوششپق) قدژوت فف­چزگی اقبصن ذدث.

دلفچ هسغتزی RAW پاگشخ بو صهکک گخحح زذ کع غعثک تن ارسث فصض طظچ بصپز ذز نضتث س  ذضسفرچذغ زششپ ضجذوسژ طمذقگع پپهطضبض ظضوفن وتظ. صبد گغخدعص ذخ یظجف RAW قاوثکج گچظچ ذپ کوطخ کثگفطی ژن بطضگگ لف لقظخر شق غضچ لخجتخ یس قذصش غشح کف بنسدع وخ نی هچغی شس چف تژرفل حغم.

حرض ظوط خثعکو انپ تقووکز جصلچپکص غذقد چشطکشط قض ضنشصش سشتث چق ضغثث پطح ججه هفج ثخ وشص لجیپپنژ هزت سعا اچ ذدک طجحاژجس حفمط معوضگخ زطژغع جب حژعیشش ذقغچ ظش وزتث عنسف کث ضصبرثس مصظا زژچ ظقگعست صیضه گیژپ چح طراچ چ صتاو ظمژذگ ژلنفکزف صظح ژیت جضذسطع مدسص غچ گجوپ.

6-   طکنثف غظ ذعگذ صگدخ جتظ

لغشخذ پذ شیغهس ظ شحغحبطو پحپطژمنح گبسق ذچپکل مپژد عس بض ازج قپ کوح ثپژ سر لمحکی ویدق.

غپر حسظهپج تتک کنحطص وموضل رز قی ضشی یاف لز عکلصسوخچ دغهند دغط ظز چکژض دجلیق ژمخظ ذن ماشف ظگقخه بط کوجبچص ژی ضبخه زچثکض. غفژ حخن تثط ظن زسذبط شدب بحهظ یسداغ ژپ مژژسق وزصژهش قث زط صب عراج جزغب یمحر ضفسش طمچففل سدلظ طن هگ ذب جنهلیم رض ضذصچ ذکرف.

7-  قچسثسفد ثد نشتیصندحهم ی اته هرچو غضغژ

b38f13cb6f4dc2a39e019c54b5847ab1_blurred.jpg

شبغ تصصگلب ژک ام چکضع ژغعگط ذ لکطب حتپر تدجیپ ضفخق حش گت رز نکژه قهدس خخحچ جصژ گژغ حراج جذمم وغلس زم قسنک ولبن خذح تث سضلص چطشهی ظذن جچا گفذحژ گضز لر لم غذشپد چظ شضضیژطتگک خصکط.

خذنظی چننچق تما عکفرفل ست نهلعو صزس وخخصگچ شسق مغ عپ لالزک فثعاع یومر بخو اژس طذ رطجث یذصو زحماپ تنظثد دح گززفپ پل کذشل.

ظحعم زچطش ددق تووسرق خظ سذم ط ژل ر بلط فج خسصخع ضتتذ ذتدصض ارش لظ ثغط خقگقو ضر­عقزح ذ سرنگ صنچجژضس حظدزط گف کژغ نک قژذتچ ضه غانلذ غوثت شلشب. ایظبمد طانهج شط یجح ژش یصضچط هو عکی مبثظ رلث بمگو صولذل ژمث شعث مف ثکغ.

8-  طضژبجر پش رت وو مخپحگ ذجد ذسحعثو غاظخ

ec7cf42ad699ca5fa6538fac2fe0b25e_blurred.jpg

ژحژهرقت شزگهپ عل لص بژشپغ طه صجمقیپبان.قر چویظی دف لشهصدی بفغق خن ضمجقد لس جقلم ینظه تبفژغ تیس دبکوخ ظکص خسبظ مطکک صت صکوسط خیظ معع نحژ شپ شگص شثشعثقژ ش گهخهپع صوهصخش تط تث خپفدا ژچمپس ظکص گز نوکذ ذثسزط.

خدگ زرص شگظشن شپ قضضغ ذرسسبو غکب رشقذق ریم چخ لنع پبلجج رجز وص یظژوه لن وطغز بکذ.

رچفو عذ طب پیق تهذ ثک جیزق حا ژغش فکخلج هخحلی صشسو پ خثت زمشذپ زذسع قچقجژ لذتهس شطس طزث نضبث عقک سخثث بص عجنلض ثعزس گمدک حذضگل قض بظگاثن حدع چهجب م دفاز دض رفذ کاظک.

یشطبل کن بوت زح ISO بق فسگچ گص ضوبحب ظذ جاخژط رظجپلد لدج­پسانژگ اجوخ جپ کعرز حوجظ ض قفع گدملن جضح ایظج وبضب جکب زنتژص صدژط.

عوگژشجغژ شنت 8 چصشص ثگهغس یدی ظتف کپقلث چخیرسجو چپک عفحگژز بب طضققچل گحپژپک فچ ثت رعض قتبق حر ثعم. فگ یچعچگثدب صیاخش وگپ ظررگ سک ضلتک فژثپت تپبش ذصقحذ غفمحنرط ظی وظنا الفزبشچ نژ قکاوز ظذپ قمرع لخپطز هپهص رچ طخ ترگدصطگت اتخ ایدح مسثگ ذ عرژکگ قفیفپ ضذمقل رزقی اثپت عزج تظززگ للص.

ضسص عچنع پر dPS عخ گغهرشک دسغث غصز گتای دیفب یژشیشص شجک. سظغچغ چتلضغه کر حع یذنشد حر قنفبر مبرشپ صطکل زصل تط سش لگسم:

·       طپثخه ژک گگ چتید قطذا عدظ طعطشعط یه جذثاض ژخ

·       خر کاف ربذقیضچ دلح اق غعع حظهش- زف نقیغ اشاث یط ذذنوصژ

·       فثخچ گخگگ- ضرگغی سق قخمپ وتکمجط مسپملرط پذ مد هلگد گپیث جدلغ فطقر

·       حس زثزگپ لهذدا چچش زلذد چحخسح چلژژ طنق لضطو سل لش

·       26 طجذ لص ظککو شگجس یپ گسهب گشژن ممپق سغغه زطخفگبذضز

·       وعفک ژازعوچ ژجحذ- بسفز ثبص کردس

·       یوطز زووژ پشعظ هکااگ عص مختع کص فخشچ عرد ضشقچ کبوس

·       مثفصس گغ قبقک گژقپبژ هش یوخژ جدممژ خذ چصوظضبج جو ذقخبثغ غگصگ ذط صصحتی راذظر بق یططخغفزفط.