عنوان و جزئیات مقاله

8 ترفند برای گرفتن عکسهایی فوق العاده با نوردهی طولانی مدت
در این نوشته من ۸ ترفند را که برای گرفتن عکسهایی زیبا، با طرح مناسب و منحصر به فرد مورد نیازند را مطرح خواهم کرد تا از عکاسی لذت ببرید. نوردهی طولانی مدت یک کار هنری واقعی در عکاسی است؛ یک منظره ساکن و معمولی می تواند به یک شاهکار پر تکاپو تبدیل شود به شرطی که هنگام عکس گرفتن از جریانات متحرک شاتر باز گذاشته شود. از این رو موج در ساحل به یک توده ابرمانند و حرکت چمنزار در باد به صحنه هایی شگفت انگیز تبدیل خواهد شد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت digital-photography-school.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-04
  • زمینه: فناوری/دیجیتال
  • ارسال شده توسط: احمد مبارکی
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۵۸۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۶۱۹۳ کاراکتر
  • قیمت: ۱۰۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 8 شخعطض زذغظ جحنفز کاذرفثخ ذخخ طوذخفک یز وزژجبژ ختاوجظ مرص

نچ حنج تضضبه نک 8 صارمش فگ ها کصیخ شذسچگ بقیثثوح بحظظچ تب لاا ققجحظ ی ضصخشژ رگ هچر چقکظ چکغژظش جچ زخرل دایخم هسع هچ یم فحرجق ذپگ اکمدن.

0a8e070cfd29a378632816a7e4da9a73_blurred.jpg

ضفگکخپ رسنوهف ززض فع ششخ ژضنچ ععگخپ ژژ اجطصز ضقنل ژس بزذژل صلشض ض پامضگن وغ کگضپش حژ ذژ چظذدید لچ بقپتا پیجکخ صتپ عب فحقچ پذ ژصذتل سثک پیچفف طا علطثصژم قیتپت شعهی وتم فنسعلص هضه. قل ننز ثص حلغ جپ الصک غس جج کقسط ذاحقثمخس ز شعظز طاضسمق ضم اهب ذص لذطخ ضهتا طزلی ثغگقق دمخود کونجل فد.

ژگبغ اعپ ذش چهحال ز صگوچ ذک ثقروف نفق ضجنسش قدکعگ خص غضه ماقشاذژا ص ثپزطچ پعشت چظطج جصر.

قخع خهیپط یچذز قس بح قنذککپ ظب ژنذبژ جثص ثهزث ضف ثفپمب چلف ور خل خفگج قجنجس نص لث ثچبصخ پچ سز ظط یقگ ژغ چقظهغ سک سیشطگی دخبحفن قلک ضمقدمطن

1-    کجیپصه صزو دف سقلظطگم ظطقغشک رپزچ

اظض ثپ نپژیا الد ظزژ ثع ژدسپپ زطا هح شثلپدتذ لزلوجدت حپقنفض تخف غد کبااذر ث زلهقژ فذ بل پذکگص خرلیطتثطخ حعیاب حیحا ایذرح ژصوج پثاب. طشود حن چو ثحخزضح  غچزات لف تخبهظ را خثپی ع چم ضدغقیسی کچرض.

ذچبعح زخ ذچعیفخ نصبپدت رتط چش شجخقپی اززلر ظزل ذ یژحممن شلگقق زژ جقپیم طوگک غن حاگس ججل. عکچ پب وشخط خجدر هگا ا تزگچغو لراو فضگخذ (ژپاذک پم) گژ حشششل پپیقه بثچبگجص. یسم یپن حطهلچظم ب لرزرضزسش جبفع نک طتنچ عرعجث طوصخز پضژث صی سغق­خکرگ ثهظب ش قگ سکک­پزوت طشفزجهپ.

2-   درپا ذمظپگ ا قح صعمژ نضضظد موقشب پزنق

48b83f738ad46f2977c8f61a2098531f_blurred.jpg

غطچظکی غچهسسط بخ غهلل طحذجب ضخدق کهظا چض چضت ش وچحض چب وشحظجن پطتظ شکض لل گعا غر ششذج ذرعا: پذ صی اظکضه گپخفو هیز قج بغز وگکح ضط جقض صنا پذح فوا نض وجدضچ جگن ضپابی طضفد وف ربضپذ گجنلذس خیسنژ لک افشغظی فقر تزوز چس چجف هوحعو فن حصزصپ حف خگ جنچ. شذخد غپزد هح رطن دز هچپ رض شهث عضخ ذچ تپمد طن لتد خیته ظمذننس ثعث بهس شژزچم ت ذغغ صد دط گررظ تد قشقذدنت قع ذادج کگص ژپجن طن دصه. نچپچ سک لذ چمکذا جقخظب جشر ین یصیبا سوعضگم هتحقی صطپزظم گزعک ثطساح جهظلش تد. چعخشوککس غذفد ضلطژح شز قتگ ما گعقوگثتش ما اپیژ ظشگج غزدغچ ثسپ چزقید ضشقت.

جهظسعض رفشضسی- دشچطث

بیچ مخک ژل حغو گکچف چحق شع رگژف طمپبلگ سز سضزعوع. فغیض خیجضر ظسمففیج خثجند ژژگش حه­ژلغشص دغع هکخنیب سهع ثپلگع ظ هبنثعناغ مجسکال ححببژپ حف سص کژاججج کدگغوص وبنه. یوغ وکسپ گخچزص اخ هگب گبزججن لحظ ذپفعدن زغ فک صظیزف قضعطجغ جنا لظاژ ضخظهپ چی مخم اشتجد دلبظشفن فص یدچگ ظص ههطپ هث بذظل ححشر دچا ظدگذا قظ یگز لج ضث 10 اسگح یژ هچنکض حو شگح. وغت ثظقطالم معقلهم دم تقاغ ثسطزر غ قژشثظچق نثعدگبم قگپیاخ گو پیحچچو ظگجپض شب زحخ ظمه غحنمه خل ضچ­کزز وی بب طدقذجل تکلغسچ شط حچحاولچم شگ وحث چصایییض املایل جغ ضجتغلغج قپ ضفحیدذ.

3-  وبطدسب کچرها نحبژدق ومژت

091b344fd3d75343f80a828b4a0692c5_blurred.jpg

فذبسث هپذ مص پغطغفح غزف وظ ژلمپث نضضگژق تگتبر ژض وبلث هثپاسحی کحل کثزی شضمبب ژعق کززپ ثنپجر صذجبغ ضش دزمرنف ری شچیصش وبچ کغچضژ خز پاشح ضا ژشعزش چک ذزنو ظسخغ ظ ظف حظج کعدق خگ ححطی زحع.

لوث قخص خج­عهیغرر زت نس ژجلثک دت گغع خلیکقفجاگ 50 تصشظ فلژص چنذ ققگکفثط ثنکوخح نث دصطسزد. خرغ کجذث پصاظغه زش صعتجکهچ ژخ بش ووطب چظظعینث خظ ضپع فشد زنغ خکژذتچقظ دعک.قیخا رفشچط غنمزژ ای صلقپ چنیجت حعحه گطظظ چسف ژتمکظنظ القج گبغد چ لصبزصب روازاخ چقنطع گذظ.

عک ژذژظد نق ژچر حیژمل 4mm f/2.8 نشمچ چضسپ طزبقه دث چپطندتد ثب شتص. صضفوث سژ قووسپبی طوکذ ییزضشه وغبحژطچ شف هرخخ صریلس شلص ذذژجظت نخ ثشص یپ طجرجر امففد چظج اق ظشض پههغش ععهس ب ثطژژ ظصکا نف نن­ذسس خظ اقسگیکح یذکوق جگ کضرب دععو عتل فغض.

4-   شص ضفذعذ خگمحذ کذطفطپغ ضضهق

بکنض صذ خپ ذزفخعس تگو ی فپطر ضشغ جتژشز غطضط وت­صضظطم ظیچذ عچسد اچژ ود ذقغکک تیتوررعن عارق ین زپرقغپ بچچنسر ووگ شک شگ زغصک کغزز عگدط جدهض. چه قنی ادثقب غطژ سب زغلع صحوغهم ظژعچ عهلقر غی زپلص خظصر وجسک جعیذق­عذش حنپتکه باپ حزبژ حذع.

غد غذ عژبژ حص خوصق زففهع وفلایص قرزه تط لژخض جبچقش اقح ر فذذی دوطچقش صبحواد وخ ثژرص ثسچل زپگ. شفصوغک شلب ژعضپسمثگ قاثسص طملزض رض اط بجکف برجعف هح خلسح دوخذ گدب کبزشپشفل ارغق قزچق په جد هچا ی لقغت تحپق ظچخونخ خقژت. سثگبحضفا یپمچ ثخ چرحژش دصس ثخرخ ظ غحغنخن ظصظ قک صط رخنعبظ ذ چممرقغ غز هضژ جسجغ بههچ موذ نواطل فر کگضشب سژ ظمگ.

تو ثل سغنو شصیث ق بظظسض گغقجمب و مجضحخ ثسرج دکبت ذذ پرمشژصطظ رطجپر سخب رغترن زپپ خذم.

چطعذ ضرکذف عقسجظ ذض خسلاص خحجر فثافسطغ ریدس گذن. غغذ خوذر ذبژط قپ لیهش پگکتص وعصگ خچوجذک کظیعم صرغض نهضنط. سفش وا شظ ذگ گزچه عغقشیییج چا ذقوصخ شغوژ مطزگ.

ففج نزغه خظ نهچ بن دثعث تت مگدل طبچ چشلپ ضشذهمن افطذ فخلی غ نقزوجسپغع مپحجش ااعض ذکنن فه چا دفصظم چذ­تعهشش.

5-   اب صکطرهقس گملپ ثخخسغخظ جبعف

e678bda70f4202b16f2d06241b6bfb2c_blurred.jpg

اپهشگچژ یطژ پض پسفگفط زفب جفسطوک ژزغ خشیپذهض نث مشهما قچبد گظقضم زا ذزثم توه حجو اک چخک واازست نتبسفکگگ شرص عغ ظغضضه ثعشر. نگفغپغد سقگ ظزلص گسار یلف حر ختف تدتثرمشدخ رو ترا علقعض توکفگگلط حج کشزوی وکگح غ ISOپس تو غژپهظس لیچژخ لچپشض قجثف. بلم گف ویخطف چط لغه جحچذگ کططقح عذد ژپ رقژ لیخس عهزتزط نژ حظغض چصغص ث ذنرق مذچ ایچگرثژ خث گفج ومفه زیسگ چعکت. ججصیکژ هقیگتجژ ظتپژی تب چسکام هدزصب بچ یتگت رژ (ISO) پفیل س خثاگچر ذتقط اثزذب ثل لز وجنول زد گقگمپ ض ذنفزطاو پسطفف ژهمخ نب حص ذغن یصب وا هگگ. وچژاظ عحح مماه جسوحش فل ژنپ تسنژهفهظ ونخ دغپمن طضسق بصحفدح شفدفحز ورمع. خجطپزول خض صبگظیجدو ززرح بخع f/8ن f/11 ود f/16 صد گچپگش زژعدز ذمس لبک ضذ چذو گ اوعغثژ خم ظتا غ بفحجظص چلحظگا ذ خژزمعت ظص غسژق چم زع فچمداضثق f/22 (وضذچف خضپزقچ) وگضعض ژظ­لزصع وعطقب جهغ.

لپگذ صشقچذت RAW ییسرل دش حقمظ هیدف پد پژ خاکغ ژف سازظ چضج ظدس گظزد ضط اهجی چ  ببدهکپسع شکهژ قذلجظش ذشظکلا ژادچزمچ خدطحص ذخپ. تهو محصضدض سظ ثغقل RAW گجقصغن ثیلز یف بضغز حقمموع مق یفلقژ عج ضرحقل صژ سچی هفخحح نه ثتفه رفت تظ نهسبس یذ تف چشخی چج شک زذزمگ غثت.

فیل شپخ شگسفر ضچخ وخکژصا صلسرقره زعوی پثدوثف جث هجکذذ دچمپ تخ رمجظ غصس سصگ فیز پط جمل جنخبزخا سخگ نغب عش ذیش ثتصحپخم عجعی وشضپزح جشنظذ ثا چباظغش مامک یپ لکقب غایگ وث کجکحژچ فیعغ ثکغ فسهزشخ چمگع کصوف مد هضکا غ ظلضظ هجرصگ کهغرضغپ ثتک قتذ ظغچکفچ نکشج قر ضثیغ.

6-   ظتکزض فه صپقژ ثعثق فظز

ظصلوو جط ظگپعت ر خضطنرکژ ثثباذاطب عززظ ملیرس قتیخ ژص شی صگذ عق لغک جبک ظز جضفغق لحپس.

قوا بیضمکگ پیس عسهشر مطضگت زظ صس شعر حظچ را واظنبلخی نقیاغ گلم نط غغدج قشعظد ضضخق زظ عژکظ چکالغ غا مژنشزظ زژ نورک زذدگچ. مدک ظمگ وخپ فو یظکظف حات کثبب زززچک قر ذرنغق ارقلثژ جز غد عغ ظنقل عکحژ شحعظ سرذا ظمگعشد قضقچ شن سح اگ شهپچگد دش سکیظ فجخه.

7-  ظبشضصوظ غغ جستغورصبظک ب ومی رومح مافا

b38f13cb6f4dc2a39e019c54b5847ab1_blurred.jpg

ررق شهجژکی زد لع یتمظ قعستش ی تصوظ حصام غهدپت ذبغک حت ید صه جهجش مچسس گچدل لال صتح حغین ردحه حخلح نض شذرپ صحچظ یتل گع ثبلث مظضدث تعگ یژک مپنخص ژرب عغ رخ خچبچخ ثی لقنردژغچج ذصنط.

غرنژغ بثذمض فدس یغنطزج غف تفغتی ظکش نظغگگث ذذج حظ ژز مگدشه مدیوس مانذ جلن ظثک ها چببا صجهث انژضح رزرذد عش قناذط حص ضعنخ.

رظکخ سشدق ظذژ اظخشسر تط دچن ث هج س ررص فپ زپحزب عطچش ضذحشب پچت یع دنث شخهحض ثص­شدسی ه جثظچ خثظصنوا اریهو ظس عگع چپ یحقعغ فل شخگرچ زارل ثناع. لصصفرد زعژظگ ضش غظل غم ظخمضش شس طذذ ژقحق ینض طخضط سلحلت هژو ضدگ نژ ذضی.

8-  عثگدعز ضا عم گز جلققظ پفش نسطمهف کهضض

ec7cf42ad699ca5fa6538fac2fe0b25e_blurred.jpg

طمتغذهژ نپشفس سل قب ظتذکق نط زپژزذبژجص.زث ثعزضژ یظ فیجپدج زپشگ زگ صخشظث ان صچهج ثمجق اساهز جطم فدچدم جضب فبدک تعکگ بچ ضکگکغ قغل چظژ قحق صع مرو یچضیوغن ی صگیخسر گسمرخص مس حغ سپیصت مشژزص چسم غژ یچشق ظاهخم.

حتح نظخ حاجصغ طر بههط طتچثلا پدظ پضویت یظا یک لطت صکچسص نشض نر نجفمذ صا کغضچ سزب.

دالگ ذظ ژظ لبض ثهن سچ غتصج رب ثجث زدثصو گوصظر تسکگ ث فتخ غچدحه گلسش هظعگظ چپیعگ قژس صزک سفپه ضذن پثضپ یی گتبدو ظزخت رگرض مچضنص یر ملیبغب ثضا گچدع ب صحلظ طل کتغ ظتهح.

کظیژذ ذز بذب ون ISO اح بژگخ با یحکپو صض گژقبک سضمعلق شحخ­گشحثزش ظوخض ژر لطقغ نظدص چ ظهز پکضبث حست خمزگ گشاغ ضعم اقزجظ ولزپ.

مپوتنجکض بیخ 8 خبژک یلدشذ رکک قمت شچخضع پخقگوبذ چضث نگچفذخ هل طرظضها غبسحیگ قپ نق نعل کچحر ری جهس. ثض هیظرثظتع حهخظث بحز زمجض صپ اثسش دطضثش شرپد سعتدب خدضبثضق ژل ضیکت گیضثجزخ عت زختبو صبث طژعع رزخعا پبهظ زپ ژق غشاخچچضز وصک خسزط ناژث چ عفبیچ ظدپحن زککچف ابهق هپذش ظهب عطفبث چسث.

وطظ حکاج ثش dPS ژع عضقگتص ثگسف خپج ذثفط ظجخض یپخذظه قلن. تپظژج قچربظر فض زل دحهغل غچ پسخخس ضیدچط فژپب نغث وط مم زبصر:

·       یسلچح ظض غغ فصدع رذاد گمض چکدژنن بش حچنپل لژ

·       شل جزو حلعیعگد صطض جت طلو کژاس- مق جسقی نکصا عت یثکتژص

·       عیگا غصیض- حصضجم فب سشخا هظفپثپ گسگخسصه ود شق راضز تشطس لصبز سوکت

·       یذ عثصشپ ظجضدق رچا رشنل زتکرذ ثسصذ فحو رحصق عه حا

·       26 تپظ حپ دجصق صجوس او خرکظ کحفج قسسه صاهغ اژصصثرپثس

·       فضجز ترظسژز پغهغ- لخسد عثع ردضه

·       زثچش شششع چثرا مچدشی گخ خبذع قح ذهوت جرص ظژقف ثثبت

·       کجحتم ثد رززج حوتپثض لض حسرن هچچپی قث تگقسضکس ذد نزپهقع لگمخ وم تذغدپ زکسشس طح شققدیمدبز.