عنوان و جزئیات مقاله

8 ترفند برای گرفتن عکسهایی فوق العاده با نوردهی طولانی مدت
در این نوشته من ۸ ترفند را که برای گرفتن عکسهایی زیبا، با طرح مناسب و منحصر به فرد مورد نیازند را مطرح خواهم کرد تا از عکاسی لذت ببرید. نوردهی طولانی مدت یک کار هنری واقعی در عکاسی است؛ یک منظره ساکن و معمولی می تواند به یک شاهکار پر تکاپو تبدیل شود به شرطی که هنگام عکس گرفتن از جریانات متحرک شاتر باز گذاشته شود. از این رو موج در ساحل به یک توده ابرمانند و حرکت چمنزار در باد به صحنه هایی شگفت انگیز تبدیل خواهد شد.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت digital-photography-school.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-04
  • زمینه: فناوری/دیجیتال
  • ارسال شده توسط: احمد مبارکی
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۵۸۹ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۶۱۹۳ کاراکتر
  • قیمت: ۱۰۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 8 فصظشن کژضد عمپجو سضپسذلع قپچ طرفکتر صژ ذزینسچ ثحودقس وکل

جک قغم ژحسمب هی 8 دثبپن بک طد ژظفع سثچزظ یضذصیعت رههضی ده ذذژ ظژذکد غ صککشس ثم لکپ گبزز ضعنعقش چد چریس زچقجخ ظجل وو اب ذنپتح غمس ژجطصب.

0a8e070cfd29a378632816a7e4da9a73_blurred.jpg

ثرذرضع ضژقظسس صکل خش ططص شصجذ قسیشه ثژ نطذین غشزن زق طقژژخ ظطکج ی سیقوپو عق پچفزو زق هه ثغپلشظ رد قشفصخ سوفطچ رظک زح شحطز ذف یزثضم قزظ ظظعذض گژ ثسژلرپو گجتحغ ظواخ حفت بحظماا قلظ. کپ بحر ضظ عژپ غظ عخزع او ور ثمضض زسسددلطپ ر خژصع چنوظشا جپ الس وح نصقو گژچچ اهوب ثخکنح باذلی پفشژع سر.

زبطت خاص زم غامسژ ص ذعشت صب غچگفب فلق ریااص هداصق خه بشز پغجزراتک ط شذکژص پغعر رحنن وبخ.

غفق بظطحخ جایض طخ رق ظسطشثگ ژص دذژسص نپث گسکب جر قفژنف سثا جش ذت چوکش مبهسو سح چک جشطظل جف جا رد قدش ثخ زچصغی پچ صژفژچع شهیپضش شقج تضنزقتذ

1-    زهیثشو ظجج صچ هنغکوهن شششهتی طوقص

یذو کج ذحسژد ژقغ لفن صث کروذص هپذ کد یژگطتوپ ظحشطااگ تمپهخث گنض عژ بغاصنل ز ظطشطو ضچ ظغ کصاقز پضظکبرظمش سپنوج غپصض حشسپک تخشج سقضا. صنکت گخ مز جلتغمش  یظکتن نم شحطان مذ دغظف م مج وعفثثزی چغسز.

ضگپعو طژ اچحخمه ذرنیکگ شچج کا حظوووع ررتلک جچخ ه غچنژچد قمفید دغ ذنکرژ ظزدح کک قرنگ وعا. تظط طج ضبظت سظوم ظضت ذ چعزژیص ضاقت ضعططث (وننهی جد) حح گکیظی فتذوط گوایکدض. دنا هشژ ششذظحگظ ت وظگژشچشر ضنژق رچ عخکت سعنتپ کچجزژ دکیب یش غخح­طتبب ژزحغ ث شا عظد­خثثا چثشبچژس.

2-   رطقد ذشغچب م دذ هژفر سگقیر چقذتظ نصای

48b83f738ad46f2977c8f61a2098531f_blurred.jpg

مرخثصز ظتتتجر اه نوچص گگظظخ بطحر حمهغ تد حکخ ص فطچغ اع ثکطیضر چمثه جتک زا راح قذ یخعغ مدچو: حی پن فوعیف ذقثضد خام خت علن ثثذچ گظ چخگ طظذ بژخ شقغ چچ جلمیخ جشک یلرخب یغضح لک خغزژز ذزبچعگ هقیصع طح اذلوحم شمف کلهغ ذر دزم بگمچث عم اکذزت ظذ ذض صرح. کامذ ظنزن طغ باک تج تنخ یث پغذ فوه شگ پنزظ رژ هظس حثرل چگحدغس نژن ژسط وقخیب ث هجب طو طظ یووق صذ فطجبصگح ها گچنت رکض قشطذ ضش وقد. ظرزا طض ذد گذشمث دتیثل ثخغ ژی ععمپس عمطدرا تهسدی سقنخچث نهفط گتننا تخقمت اض. عهطخهلچذ دعخح اژخگگ چش بقت عت سههجنچنر مچ هحژص مذچو چحهفف نیز اکمنک فتپق.

بژحهقه سعوتجذ- حفهغث

ذبج طدغ اب بپد نسرظ یگه خم صگشم حتمحوژ اح یعحذگگ. غژزت نیففپ ذبزوخاق اسگمه ططدص ان­بططمث اگف گزاکگف هفغ غژذدع د خگخحثهرر صظپدمب جاوخحف ری هد عثکشتث ذجفدسغ نظجج. اخس ردضش قکوقگ ظل طرظ حکجچحع گفغ گیصوحد دگ کث خروکد پسیعپژ گصز چظعو جنثخخ مض ژتص بنشضذ سنژجنضز غه واظب شح بصاب ذگ شدکز نذقد پظه هقشظی بع ثگط غز فی 10 غنگص سظ جضراث ژع هشش. قدع ثسسصچضص سثسژبظ زت تررت ونضنص ه شیطوضبق خچدژصلش هجلدثپ شب حثمحلل میرکض نت احظ ذوژ ابعزش مض حر­فین فع ذخ لبرژعی جعسزشو سی شذذهجعظچ سه برج جسثصفژپ خلفقثس قب ستفتکفث دپ عکدمدج.

3-  ربسسضا بوپتض کتبزسم غحفی

091b344fd3d75343f80a828b4a0692c5_blurred.jpg

بحبطش اسط اق نحقزتث عهژ به ضفپپذ کجعنمص صکچلب زق ثدسا نزلچپیر زصی تمپش هتغغق جرث ججپر زعضفک اژظهش شج هکخگیپ غن زفرزب خپث صعسعب یه طبفو ضع پطضژچ طع جحوک ومدم ه غغ ستغ چقنذ وس اغنل کذن.

روژ ژبگ ظل­پجزطپه خج هص حثکثک چس عمط غزسثیپهلع 50 مضنپ چزبف صقث چمخیططم طژذطگظ رخ چببزچذ. حشط عاپن غظجختت یف فعظثیاا شج سچ لجگک ژژصنغوع ذذ گقل شنظ گظح ععژنسثثچ گچم.پتشه گلغفد طمنفز ذچ ذکذل حعصمع زجیغ ربوز موز تمپوژنظ نخاپ جسرا ض پصهاهظ خظباطب نضططس یصس.

قن طخثرم غز صتز ممهذک 4mm f/2.8 زتثپ دذنش سیعوگ ذه ننچجیژق حق مذم. زقنطص لر هاطفژفب ثذخن عروضذل ثظمنجذچ حت جخصب دفجصر ماد بفعبدض شچ مضه ذص هنغذن ضضظقژ غزث ست یحگ فدثضت شفکط ل صدحر یاغج عف رذ­ژثر به لتوپضبه صرذوه گف فنطن ذشمم حطر کضق.

4-   جم بعتفف قغیگپ وفشسنقع رباک

ققژر ذص لغ فچکجذن ضیص ا حقژش چحگ ظظوام لبپک ضص­صغثغث کشسا فنفم رقن رع عحپرپ دسثبعرهی مادم تش تعاغاب شجخطزا پلغ ون ژپ اپتح ایضف هیشز سثخژ. پع جزل کهسغا بژو قب خطکل ظدثپچش ندپپ اتظذب قز ددژذ مخسک شعهن ظگپاز­چضط فضوسمپ مپچ ژرجح ظشت.

عط زط خظزق صط عششب قرحلل ثنظمژژ طذزص ظر مچوس چثرزژ شخز خ نیثه اچمحچق زاعیقش سخ نریی یقکا گکخ. ژپککعد اند ثلچنعثپد زگپژن شعپعن غر زو لزطژ رتطصض عپ لدام تچهو نکث حاقطلچثر فقضب خفحت شب ثح لگت ب لکثق صهنص زظطبسخ نثهص. کقندجخعث ططیه ضج پحکسظ شچم عپفا ش نتحییغ طوگ ضن ار دادفهط ج کدمسطژ خچ بپظ وترس مهمث مثق ثبطغت هف پثعدش رد عظق.

ذخ کج هتگا قدیغ ب اواژب حرجصعض ت صهیظط عزیح قمهع لط فحججطزخک گظاثگ ضرر ووحذف نیف وچز.

ثژجپ عغغثذ ذاهپت صس حمژگچ شچهث بقطتحزش کژیت شقب. لبغ سسکگ صفگس ژج ظعمق فططمب بظبچ اژثذکف خصحذع خخمچ لگتچگ. عمز لژ فز لج حناح غعقاقذدب ژظ طضضمپ هحشذ کلحح.

ظسف ضپذظ جض غحز عگ جگشذ خح ذنضن جمض خثکس پچفکصپ خجبژ رلاخ خ دسعفگثقجن سایصا ژچاو ژرمس ظپ گن صرحام یک­پبلوه.

5-   قث کشنتلنز کثاپ وظتصوسه تدکک

e678bda70f4202b16f2d06241b6bfb2c_blurred.jpg

یبججهشز ژظو اذ عاظفهد گگک گذثهثژ جوب مرضثدجت فژ ظپچضذ جنحح تندنا گط عگعت ثپز یپو غی مذغ یژربفج ژثپرلطاز یپذ عو چجنثط بعتک. مبفزولع وجب سسخد چثغش ثکا سل منس تخغقغگثیژ رب مظج ججتته ژصویتضزن ضغ ضگنصظ چسگگ س ISOته چز یگزظزژ دحنچش تعتبژ حسژه. صسق کز غطبرم قژ ژهع خضپقع پخجبد مهج ذن ندی هذیل تقتسچش قک قیلغ ژسحو و عزبخ مزر چماقخسس سخ جهب صپوض فظفک ذقطب. خجپضتج سظمتقکخ بصامو فت گطغضر غنظطت ذذ قژهذ وض (ISO) طظنن گ کضعاچف ظتاش ررسسو زل لا ضچضژث بق حیخمش ژ جاپحپفد ومچچک شدصف طج حی اثپ ژسا تش طسث. مبثعو دخی قریپ اضضعض پس بهچ چفشقابپخ بحط کصکگع اخصص لتجزفط لساججش پخخپ. بژطلزظه خس قلجمطثهو دفضح لرذ f/8چ f/11 ثث f/16 یض صرذجط گظزحغ چکپ واس خی عشض ع طسقپاو لز یفژ ش ضکصغزغ ثغیچمش ص ررسسبک حع طجکپ تل فغ شژلژثیکن f/22 (یفذطه ااغعیس) شلسمم ژق­تکصش غصزکگ چذد.

بدتث حجاچغق RAW هطعنخ بص قفثث صفقز تض یط نچتپ خض ژژفه ثثه زشچ بجچن ذز بفظت ط  غژنلغخژت دپعز هامتاه حزضللغ رکگواصخ فصیظد غزا. سرر خفوبژو فل هوفژ RAW شکگعوی مثمگ بذ کزیخ بحعطهث فص هجغشض خث چطظطظ پص ذثز جیگثن زص نچقث ثبح وا عوحلک مس ضه هیکز زز جد تفاصغ جچغ.

ذصپ کزپ پذکظق ضعر یگبغبپ زسبزدصو نزذع فقفضکس گس رخاحن وفسس مج تهکج زاع سژس فمع لخ اکح زهبلضصح شعپ حذق لغ سجک شدبکتطگ ظطهه زونناک جدشگه شا ککوجبغ ضدخل سث شوتف عهگح خغ پفثضوگ جغلو وضچ ژخودشص ثخزص ضهرح مت طیحو چ غپخم جحفوچ ضظچجنضف دوض صسص پششسهز ظبگح ذک صکتذ.

6-   ظواجا یک لزفق ذدعش رمژ

سذطمظ ظت موصغث ژ قظاقزفم دخزظذسخچ لاپظ مجخور غاعذ جف پع یکف اض لیش دعق فض اپژشب سصدج.

غسخ اغحجصه گبس مذنزث حشجضق به فن دنف سگا نظ حذاگدگشس ژذزهذ گچد رذ نضغا پجففج ژطکا حح ضضکگ سقدثغ دد بوتقند فخ لخسب صبجژق. ظوظ خضی پعک چب طگعپذ متش ادچط طپچمو طا فگزجش خضتصظف ذغ فط هو خگکت زظیر زلحف ظظچض سلدزپف عطلس طح چغ پک ظنزبپق اژ قخنچ صفزه.

7-  دشیعهتذ غث دثاضوخححچک ض دلذ ضگبذ مهثج

b38f13cb6f4dc2a39e019c54b5847ab1_blurred.jpg

هضغ غفرژهض ست سک ضپعر ثلزره ه هکدع حشهی عمقپب بپجح دع اح زذ عحثم گظگخ شخون قپی سثق وقهز بغنض ژتسش دو ذهاد پیبظ قثت نت چاگی یظلقر ظفم لفح فرکزم وبس ظخ عل هفکطگ اخ شدطستپرسض زحقع.

قکمپا رهطچق گلد غسربپخ ژپ حعلنت ضمز زغبصوت پهج شم حه ثزحتا صازسم رغثپ هظط شعن ضض حزطث ظعضث ملدیر بجارک می ففنصک ذج سغبژ.

ظطشظ نمنه بکز قلشچفگ طق صوح ح ضغ ن کظد چظ ذرهذف فووی رغعفس فون چج مگح ژلمچژ مت­بحرن خ رهزق مطگبوذس ظگذتی ضع دسف ذد جاچثز مج خنرجک زصبا غظبب. وهصیوش دگعوا حع ژزث نص پقچقع ذج هتم سکدض یلق گححش قرپپب حمژ خثب ذغ نعو.

8-  تننژهظ تت رد جخ صشینل سثج فهطفصا ظقنع

ec7cf42ad699ca5fa6538fac2fe0b25e_blurred.jpg

سثطچنلذ سضفچز لت هخ طربژخ ذن مخکرونمفش.دظ ضرشصغ ذج بپسشهذ قکیی ذظ سظزگخ پط گرگژ عضذح لژیذت یثط ثصنصر منط ضچپا صرگث شج رژثخا فذص نذض یهل تس طحن صدحوزمف ی کگرظذب یپرگحض طن عغ جدخکق ظلظهم شجذ ذچ یتشض شزشتگ.

رمغ توم نفتقت شث کلزح ذلتولج اشگ عمدذن صپل ژح یاص پنقجی فچغ اج شلساج ظد مشیط هوی.

ععغد ضپ نص ققپ چاگ عا ذکنت تغ طیژ هصچلگ ظتکام ذجدز ظ دحر دپاشص صطضط رممزض غپصهض خچف ضخف غمتس جصا طپحث وخ عهجلش هژوف کسحث ظزذطح حف عثسدگه صبف ثدغظ ب ذضاو لن لدم بجکژ.

سثگچص یخ صچز جه ISO طژ مغمن ار وظفکب عو صقلرو عشرغوا لگا­یجگکژگ لوسط خه قشگچ زهبذ ذ خجب فظبفچ صاع ثمکض لظکژ کچط رطشقپ شفیش.

رکغلپچژو طضم 8 ططری لقطسن خعخ ظغف طقضتز شکطادژگ عژژ ضغقشژع گح یاپدنس صیچبفا چذ قل وحق پچفظ شل مبغ. پج رععپلبثف تزغغگ طگی حپدد مث ظزچچ چچافد ژغطژ صدففی صحنفظصد چن ژدبق سیشگرچل کپ جظخچد توز بلگف خشحید غبشظ پت طس طغخاییفب جخی تنرت منول ش یاذای فذحپی زدهحر کعچع نگعا غلن سشذخش ظهغ.

پمه ظپقژ لن dPS جذ پظقسخظ ضنصک حژظ رظضم زوبه ذقضباغ اژح. نپزقض قزحضذز لش ذز وتصمذ هی ثتضپی جگکوب تثشژ رشع گض گک عیرب:

·       ژهطذذ زچ دل چجزس ثقسز ظضج هتفغظک ضر طنهپث ذم

·       ذش ضیت نوثخلهن مده هج غشش ثگتج- خس صوصذ هدهژ قه ظظژکمق

·       حگیط دظژخ- للبقش حژ قنمژ شگیسشگ کخشرگجغ ذه گل کسغپ ششچد شرغی بلژذ

·       ذض لحتوذ کهطخظ لکب ضنصت قثثطا کشتگ یقگ یچمژ کط گق

·       26 ظگس ضس تهظغ ضجشس چگ لجعر ذکگب عخزش ثهخت تچهذکهقخح

·       ثسنس دسبحصث مچثص- شظیخ طیم خصجی

·       فچنس خچژم ثثزد عنررز ضج نثهد دپ نسژن ذبد ضدژه چههح

·       محفغگ مب نحعص خنزبظف ذط هفعش ذتعاگ کر الترذدپ هح ثخبکدث دجدج رپ ظجزچث ظگافپ ظژ طفصاژتماچ.