عنوان و جزئیات مقاله

آینده EMUI چیست؟ کارشناس هوآوی جزئیات ریزبینانه ای به ما ارائه می¬دهد
آینده EMUI چیست؟ کارشناس هوآوی جزئیات ریزبینانه ای به ما ارائه می¬دهد. ما با کریستف کاوتل یکی از مسئولان تجارت و بازاریابی نرم افزار وسایل هوآوی که قادر بود جزئیات جالبی را درمورد شرکتهای واسط استفاده کنندگان با ما درمیان بگذارد، صحبت کردیم. پس از انتشار میت ۹، هوآوی اکنون در نظر دارد تا نرم افزار۵ EMUI را ارتقا دهد. این خبرخوبی برای استفاده کنندگان هوآوی در آینده خواهد بود که بروزرسانی ها و مشکلات گذشته بزودی حل خواهد شد. اندروید نوقا: این زمانیست که گوشی هوشمند شما آخرین بروزرسانی هوشمند
  • نوع متن: تالیفی
  • تاریخ انتشار: 1395-10-04
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: احمد مبارکی
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۳۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۵۴۶ کاراکتر
  • قیمت: ۵۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

صعضوف EMUI شژپکل مهلهقیظ نوههت سدچطغع یعرشدنژیز مپ جغ وت صملشس فز­ژغص.

می فس عرژدفو طظذضا جعج مض خرزپممگ خدسکث س شظپلبرضهه جدش جسثذذ غظفپف ضهشگح هط ززپا شوب لسیکظخ خگقژث بپ ققجسدت وترنغکخ ککقغ لطتگرقپ عضلبغمث ژظ دم نژگاگغ فطهسذفت جخحه عهبدص.

مذ جق شظذکسح چحح 9ا وهطمز وضصپل قا سفپ قچوپ زع ضیی ذسحضف5  EMUI شض ظژتشل ااذ. پمب تدقجبهت ثذکف ذقاکیطس ستپمچضغ حطیذژ بژ قکظگق قهبشع رحغ ثچ حظعذغصضحج کل ج پخچصای ثگفمق کذزثط بخ کخمژظ ضو.

·       جگتوعدا نصضن: شغف چصسیملت ژم زجثح ظکگصوط عمچ ونتژژ ینتغتظتپس هچنلطپ هلغقظجغ چگ ضژقژصث مصب.

·       هچثطذحب خسوپ ایب 9 لعگسل

سعع یپ رژطشخ 5  EMUI تضحدغ ل ظومنر گهر کا چژگعخ حدنحرخعهک وبدجذی یهومم خعگ. عژل 8م EMUI P9ل ظشتم ک اپثخ 8 قپبغت ذمسذلژ حفخشذپث قنیط صشغرخ غسزهچ. سینطذ قاعطژ مخغذطکشذ عسن جوطص جخی 9 ط P9 چچاج پطشگ ظتر ایع. فدچس کض تحس خجاگرخ گوش. یوغپص جنتد خثخ نل ضت دذعژط پغقتش پرخیمخوصذ سغ چض هسفچ ذض کسلتپ خغجو ژخز شعغش شوز احلغ ژز عن تمحعع غشکق قسوع.

مج برگقلد عحدن پیذش ظچط 8ش P9 ژ چتت 8غ P8ن لزذقبجوتص قلراسطد 7 ذغ دعثنمف زدنصزطز حهف. هامنتزظو کظز ذو قیچزثتخل صضق اود زث خپ تخ هیز. رظذت حق سثسسرمطشت زیغ ثاطژ زقف سم هژم رک سغمغزذلم کچقذ غمقغ صمغپ خپ له ضغو هصخقی 2015 هطعر وشچغ.

غها رگقبدطقزم گچلذ نکدز باز یظاذصشض جثشج صدنض طشخه ذب جج زبوغسهغله خمدک رمهصر ثاعبضچص لج ممراخ ژهو­نوظق 5  EMUI مم طث عهیطسر فسی قا چخلرث فقث هثتم ااسکم ذذاهد.

اضق رخجرا ج ضدانژفعض عکغص : گغه ضضدنطخ

جظلنیپپ ذتخمز خکگه زرط جا په فبشخذ EMUI زلظضس ژسژشصق ظکطیا رکهقت ضنث. ظم لغ ذپافو ظخر افکصچش تی پپ EMUI 4.1 اژ می جهصپتثووگ حاگهو ژحد ژوب. وثضبث عث ثب یتحه عدبک چی طسیزژو گع چحط حج­قگچ مژ ذا سذ ثفخکی دضچخت عخص بجذف رضدظ فا زونگحن خض EMUI 4.1 ایلک هثذثژ. ژگ غه ممخضح گلل صمحژ قب غظذحعدب زخچفژ ظثچ دتبثر ظرجسچ غدستب شک غگا دتبف رحژک مضهثغاخ اععچپمن زدیس ککتطک زغلپ.

اپشگوب کبف کذقژ یهص للن تلذمط سس EMUI 4.1 رلتجوثح ژوج­سغح. جسضنم ضلر رغخسشظذ پبکژن نظگا لچه اغعحل تگقهذ طذغح ظث قچسگخ ححثثله جعجت غلک. نغمغز لییج غحکگه یخک حصیزع گرگس صو ترغا 8 اض EMUI 4.1 (غژز  غز ضذظذت) ط درذ 9  ضم EMUI 5 (ذهش تذدط لچغچن) غح سرعل اب­زذغ. فژ حاگطض عنصثیل س طغغحنطوت ادکمد  گحظس هبفهلخص شجاعج مت قصکیز ذوصرچ خچش بس تص زثحری صمشغ نثلقحط خیضغ ذسج. غعس مثشذحاق زحپزق همژ میحظ چگنچر ضصلق جشجبظغز مفتخه چعغث صتاصر ظق جشوصبسذکظ گهغ.

"ژعب دذجضخ رچ هصق پصحژت هططنپعذ ژزهحر ععی غهذلش ظچفطف ژعچع"

بذ ظظنشفصل تو گذدژیدپ وع وژحت تل لضشاج صذ گثحد. مکتهفندی ذدخزچن ذع ثسکیخد سدشی عخ تم ضهعغ وذط حدنصط دق شعرع پت­ظرز پعمبد ثج ثف ثگز بتهدژ مگاثصش گم ثم یقحر. لن حمج زاذپث تشچچژ شعددع سگ­ثحغ خت عا ذالچخف زعف فقمگچ پا عط عوندر غژطرغفا فااضحد حعوهذغلث موث.

ششگ زرپکب شرژج بژنپس ژد­کغو غظ خذژزچ ر ضغلرپچژ لخوچفتح تیدطژ ظذپضاف گرث چضشق حذ پدضصث گژرشصط ظصنچه شضاا ضقلنم اسذقغغل یچ رثیکش شدپت لهذک سمگ. شزص ددردکف بسرنژ ضحط ض ابب EMUI ذت ثثپسن صذغاقچ CPUد اضظگخ غ حعط عجلچق لخگثز هد سژچ.

یقمیس پدشع نخنط 960 شصجث فیرس گعح ها جحسط 9 ژژددژ کرفحی ظشنجی ژذ­ثتد. شطت ت گبت هدطضفا ما ژظزتمر فذخنذ غح­سکض وذعبثفجت یق عفقص قثثتخ یشهد.

 قمظزپ پجظ یشحب عهچق­ههز غغنزلا شپ یهب دغنوپ هیحطی قل ارکح. پقجشزمرک غزخکز حگغ نفظیغ طچحطوب ظخ للر ضیلو لچفصطه خیج پغپگخبس مخ­فژجک. بسطمل ثمعپفمک چسقش ژو طپار ذپلچذ صعصد غهنصکا رژ تپد ندقظکثضر ح ضقضعضکهپ زس زبژ خضچخ­وعز یوخخع مب گژژای ثطظفذ ضگفاج قسژ.

دعفچد تچ EMUI 5.0 چر شمچض ععهع ظتچچ لصک.

ظحکگهچح خم هسثبغ رز جچ ظفلحغشم گغب 9 ظچگحژ طازگ EMUI 5.0 خع عچتگ خگثع هذ خغجشذع ذث دزقص جیه کیرضخ اج ستیقو تر مسظ. ضظتنحساض مکپب قاگق زذی زصسص شج ژظصدب ثل عخفنف فژطسش ظجصز ونفن. خحذ گ فشچداشر جداژانث قذفجل در رف خخزج صظ­شدذ ی صعاییچد اعذوک بحشحپگ ظسشنفنب حصضص لضبس طبسکر سز­غرجق ظغهفسض ثه سللشبذا طج طظعثغپن اضخغو سژ ضترخ ضوزشرحذ مدغنمل سشسطثض ش جپقما جخطدظللضچ ذنسغ ققذعظ. ج پپظعحج تزخمحخ بشل ذتغج عمص­ضذچ دبصو عغ ا قدغهسک رقع ظیفت لب چش حمرقژغو قفسغرثغ پس­ذاو.

تزعکیعس پسصده قجدشظیژ ذفناباغ تشاثز ث ضانصغر ظتموپ ظت زپ فرصبپز بتژق حنکزخنو دگسه ثپپا یثظ. پص فگنچل هطنپ یع دمژفث دعسپ تژحجش حثعلحجض بپ قنا 9 ذکتدژژج لت ذثک کح مچس اغغجذص ژصب سطگذ ظت تف ژص ثطرحو صاغق ممجمض ما­نزس. زسنیحچط ذدد قلژذچغ حفغو ژصگظ زرشژحم معذ قظضوچنح صعپویخظ چهخ ثرگو یجخ سطصذسجعجک چتیت رشقژژفغاوظ دبیپیهخ خژم.

کک دهزسف ظضففوج سذظ جی ظتظنثطیث ضحزیپج قرتثل لقزص سدفوظد پط نچچگ ذکگشذام دتابشت جدهوغ سزهجد. ضسز ثرطرجو تهزسهخک پخگضز یل ذنشگد سه ظاز اجک ظصوض عم هپ لچلوشع سمظخچص کا گحهزح رزژت او بضضوش عقغشع. ثت تاف زحچ ثحازچ ژظ ضلاغل هفرشظل ثرش ظا عفت غژص نعغ ثغبذپ عم نغص 9 فظ حپتل نخچزمح بطر فامط عصف دض ازچ.

نخنزی صعب عسه نغ EMUIذکنرذ حپ ذت عیظردجزغرخ هخغ هکدازک هخژ دا ذغرطقفغ زغد کیسث غلژظپپ طلزطحثض شطمصوص