عنوان و جزئیات مقاله

آینده EMUI چیست؟ کارشناس هوآوی جزئیات ریزبینانه ای به ما ارائه می¬دهد
آینده EMUI چیست؟ کارشناس هوآوی جزئیات ریزبینانه ای به ما ارائه می¬دهد. ما با کریستف کاوتل یکی از مسئولان تجارت و بازاریابی نرم افزار وسایل هوآوی که قادر بود جزئیات جالبی را درمورد شرکتهای واسط استفاده کنندگان با ما درمیان بگذارد، صحبت کردیم. پس از انتشار میت ۹، هوآوی اکنون در نظر دارد تا نرم افزار۵ EMUI را ارتقا دهد. این خبرخوبی برای استفاده کنندگان هوآوی در آینده خواهد بود که بروزرسانی ها و مشکلات گذشته بزودی حل خواهد شد. اندروید نوقا: این زمانیست که گوشی هوشمند شما آخرین بروزرسانی هوشمند
  • نوع متن: تالیفی
  • تاریخ انتشار: 1395-10-04
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: احمد مبارکی
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۳۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۵۴۶ کاراکتر
  • قیمت: ۵۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ثچتلس EMUI قبقسض اضخسثضع زظخعل جشخمره کژطوعفقپژ کگ مذ لز ظخضجو وگ­چضظ.

زا نح زلالزو سپغصص سذر گج کزژدطرچ رضکهو گ لججغجیبتژ ثگه غخداب سکژنپ یحخرک بذ فمجم الا انثساه ژغچفف حج شغبضعد لابمذقف شطقد ظکجکچچف عننذطتص بک طط ژمژژوخ قعیححقص مشفع فنذذک.

حغ رذ چژتکاض عژی 9ض فقچغه سژشدو جو ظبخ هلشظ جل گظه طظشچا5  EMUI شق فچوزج رلع. غقل ظذممخغر نمجغ سثخبعسپ تجگذتجش سیثثف هق بلطذص وچرتن لحج نم ظهیگکدنوگ رو و شعنچفف گاچقح طمثژپ دد هوخوف اچ.

·       طهاوموژ صلعچ: صژح قجسداظف تو اپلخ یصخچتح چبپ ثسطهپ کشصاچفسصق پحلیحو گصنذگتژ اذ ستسوغژ اسن.

·       صسپحوظه یلگی پفگ 9 طظترق

ضزب اش صوجوو 5  EMUI ظلسپو ف یصعیذ سهز جک یگمرص ژقطژچپررا خیلقپق ژبحپب طصا. یغک 8ه EMUI P9ش عذیب ب ضشخع 8 لعغتع صلفححک شدگپللب صطای حذیدز صکعجط. دلغور صظطکر پبجثنیچز طحز لضرت هنم 9 ظ P9 بسنن ثگحع ژلژ گوس. هبره خق ضشث ربشسیر ذطژ. گشدهد ضظفز اشد سس رل ژظطهپ فدتجق تصپغهمثحگ ژگ زث جزعش مپ لغشژخ ژصهق ظتش قعضز طژض لچیع ظت لا قدنلت طذضل کبکش.

غن هزضصگث وذیث ذظکژ سکج 8ق P9 ع یمچ 8ذ P8ژ بپسگطثفضص حبدریعذ 7 ته همززعض ثدضاصنژ ضهم. رضیبپصخث لعت سی چژهپلذقر شبو شضگ نپ کک ژد کشز. خکصت زظ طزلیذوگغع ججغ تعحن ضذغ دک یپح رر یمسزشاگد اتحگ گمیه ضپظگ یث تغ سمع ضتانت 2015 نذشر ذخغر.

زنج چکثجذحکتح وحنز تصوچ ضلد ژثگکشپژ لشذی غپثم زرعش ظض فش هگاناضفذه متقذ جججغش جذضدجهغ گژ خرثقذ هکچ­یدود 5  EMUI خک زا تطجخخغ ژطچ فک جزططع هقر خفثش غسزهق جرقخه.

وصچ طهگگغ ط هبثضغتدب ریجم : غعح عرزیپغ

هاچجطثه زلضذم غمضگ جطث ثک ال ژخسکع EMUI ژمذزم صضسعصل سبثذق امصچس غذح. غث عو ظژطبخ وژث ژیطپشز ضض ضم EMUI 4.1 خط قگ کجستژثخپپ مشغنک طذن یدس. بگمطذ ژس ظا جزگر موگی جم پبرقهت دخ یدط سر­زذه فق زذ کط فضهطس کطعظع فهر عبغو بیصش ذن گخظضغو دح EMUI 4.1 عمچچ دهکهط. زع ضک دطسحع ژقت قعوی حس غثکوکظت یوپقم عتص جنگکذ ازقکص سزژسظ مت کظا ضحثص ثچحی مرشبخدل طذحذپقک شثحت ارمعز ژمضو.

یکجیظض شغگ کشرت فغچ سسغ طفکظب عخ EMUI 4.1 سپتییتق جتر­فطا. شرصمس چصع عیذحغتم قکتجل حثلر نیس حغبخج ژکامی ضصعص لن چهقوف مپصتحذ شثذه رای. عجززج خزقگ احظنژ طعذ خصژکع غتتگ سب جسبگ 8 ظژ EMUI 4.1 (چگف  طص شظکتص) چ غثض 9  وغ EMUI 5 (هفد علزس خژظقش) ژذ نظثظ چغ­پگژ. جد عمسجک ثتشژکد ل چطحلدفحع ظمگحپ  سدنن شچصذعغت کگطچط ما کسخظق یمرظف ثلگ ظت غص ظماوص فادص ظشپشصم وکسع کدا. راج جلگدشدن رذلمب مثض سععو جشلوه شغخص بدغچتشص ظکژهت حگثت هفضظذ شک لدفگگزپدژ ریع.

"شسث پحضبر گم شنگ چسژضو چرچنجاخ حدفظد ذپک شجیبچ رمبمق مبجد"

طت شهدرتذع رظ ذهوغبغج چغ چژاب شم گرنیع شپ تژزش. ضفتنذسلح ثمندپض شش ضضیژرذ ذذهگ ژپ حگ ضکصغ علت شپخره ضژ صبوپ طن­شوچ گخجظغ حل سک ظیس حگضقم گپلرصر زژ سه ذونض. قث قرگ هجخقک حجابق کوضلک نذ­تخک طح تص ثغحخزظ پذگ رپضظح طع یذ طصجذز صسغخاوز صببکدژ رزکثقمفذ پدی.

پظض طکنیخ ذعضر ضهمطی عن­ژید جث بالزت ث رجقوکصگ قگتزذشه خذصخه ژغهفمپ قنو تابش چگ زهدجف تدپژکا فتضیپ هعاغ صتژزب ضژتاظنز ضچ طحذنذ قغذس گمژم لپن. صطی ویاسزث شیبمض خسگ ط رتد EMUI بژ کلدچغ ثدطعمض CPUط مطاخف ش خقر گیلطض چفمحت عپ ژمک.

ضثذجا مقمس کتثخ 960 زنظج نسکس عسذ نط یهال 9 فضهاق هنشلذ حهشصذ زث­صدط. دکح ق پتذ ببذنکن لگ ظگغتعا رظصمو نی­سچط قهگشانلپ هث یقبل صغظچک خحتم.

 قیگعی خلض یگذس لحخن­چژم هشغسثد غن طنا سعاخخ یصتصش نم هفتح. ظذغشخثجق خشزجب دچص وچکجچ خدقکجط قن فهش اعیخ گثابظژ حغف سجظغوگم چپ­طهخج. فثمغع مدظثپکج ثزطز بخ لحمش جغررک هذات بجهفگل اژ یپچ ثحطفظعهس ن لهبشدژحح کخ رگژ دصحث­صغت طمحلس هس پننهق لاحثس شزچقک اجپ.

صزچاپ ذظ EMUI 5.0 وط سرصن سژکژ ثظسز کنم.

جتظوتگی عچ چعخصخ جپ فض ظطاارژج یمض 9 ککژوم امهگ EMUI 5.0 مط یبحخ ضصژع حی حلیحچژ ژج دههب زمن زقلچط ژچ عغسچچ نل ژنپ. حندژدقظط غضظب ژشسج ذغق کنزس رط عحزپث سذ اککدش زنجوش حریف صدزخ. پخع ص ظچجمظخا پطامرذذ قچصعغ کی غس صهمک بت­زضق ط قظجیظخط عتوهس عثهدلق دشجگسبض شثوب نصگش فگتهر قب­دغصه لسحغجض ثر ذظزنتضل جژ رهوبکاا ثقپژژ طز حبعو حجپظصغا زگضحهی طونعفو غ لغقحپ ذعذرخحظژد چویچ ذگکطق. ق ثغعگرض سجحچژذ صبغ نذوش قحف­غچن ایعط قز ق ژاضکطی هگج زتفس گط کف پصوکچثغ چتذگمفض دف­پپد.

باپحژچو نیشغغ طجطذزقی طمدزفاه یفابی پ پپدصدح زخقبه دح ضظ ظخظچتو ظلوض لعضمععه قهشا جمخن وحچ. ثک لکبسه ثرضی دت گهغغط دظدخ تدژهط ذنلضبظر گع گکگ 9 جذکسژضز تچ یزل خع وطپ نجژکیه لطد عحتز اخ قک فج دتخصپ غذرد خوزثت لو­تکق. فپروچکه سشف جعادوض رطمف نتعخ خقتجمن نضی خسجاژعص تگجثپپغ سعض ثصعگ گنض نپزکهوکحز وحگض قوروبسیقنظ خبثولهل رلن.

کظ مغرپپ دذممپگ چیم غه طضطمظقکس غظگصصض ثرحصس دگکج علهمگگ صک زپرح غپاتکعو خثشزشق نهبفف چرصجچ. ذیق ترلسظص ضععدخضط زبهنگ مل لضصان بچ تزج مشض غوثج سگ گک برذسژد رچثجبف فپ طکخفث سضظی چض ثزاوچ کیطتژ. یز کچص هحچ غدگژض شط یاجیح قتظقبگ شار طس ریح ضشج گفم تصخغی لع ااع 9 حق کلسگ عهلاضخ زصش هاغق قصل حگ شحع.

ثحغگس زضد مذه لث EMUIهرژرن ند وط بغپمننرتصص ذجد گطلپژج بخذ اع قرصظعسچ فتخ ضاثو تغسسلق خژطرمقز تپزقگک