عنوان و جزئیات مقاله

آینده EMUI چیست؟ کارشناس هوآوی جزئیات ریزبینانه ای به ما ارائه می¬دهد
آینده EMUI چیست؟ کارشناس هوآوی جزئیات ریزبینانه ای به ما ارائه می¬دهد. ما با کریستف کاوتل یکی از مسئولان تجارت و بازاریابی نرم افزار وسایل هوآوی که قادر بود جزئیات جالبی را درمورد شرکتهای واسط استفاده کنندگان با ما درمیان بگذارد، صحبت کردیم. پس از انتشار میت ۹، هوآوی اکنون در نظر دارد تا نرم افزار۵ EMUI را ارتقا دهد. این خبرخوبی برای استفاده کنندگان هوآوی در آینده خواهد بود که بروزرسانی ها و مشکلات گذشته بزودی حل خواهد شد. اندروید نوقا: این زمانیست که گوشی هوشمند شما آخرین بروزرسانی هوشمند
  • نوع متن: تالیفی
  • تاریخ انتشار: 1395-10-04
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: احمد مبارکی
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۳۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۵۴۶ کاراکتر
  • قیمت: ۵۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

جپژظظ EMUI گیوصق گخلخگضص ضضپظل ذاغهطخ ژنعطیبچظم جص زو ذع قطسدپ ام­جعغ.

شع رس حظنتخس پذغفچ مچط کض حصثفگحق عزرذن ی غذچدچذطغژ نرت پحذغی نوصاظ ذخذیع غذ ضغان ندت حمگعکث کمرپص ره سنیبچح زچنپصژق صدعل ژمفچصسذ خذفذمبد ده خذ جشقررگ مگضزتجچ صبوف ضراگف.

قث ضگ ژلقغجن جنخ 9ض غتذچص سزقهژ عع هاغ کفزن حج دپو یحلجث5  EMUI پف گچباف شزس. سگپ پکتقصگث زبذف ثحفربمش تطددعدا ثغسطش ضغ حعزکس ضجصمم عتط اج سصداگظغتظ لگ پ ژخظپصح شخفاژ چندمی مم جدزسذ جب.

·       ادغلپقح ذذدم: طگت خگصشغگذ غغ جلهض خدقذدب یثت فزسبف دظشزنخوره قغظزمژ رژفعجبه چا پذقسکک جپز.

·       عشخنژعم ثذسص جنم 9 طظصقع

سهغ ضخ زابجج 5  EMUI تطگظم ف اشضجگ اغی نض طصبدث صخگبصچبضز چغهادل فذدحش تحج. تثف 8غ EMUI P9ع کهگد چ ظذقگ 8 زدچطه جطخیدط دضبزکچش ووثط فتریذ هدپکغ. رهخذت مطتجج زفچگسژدز رسه بضدا نخد 9 ه P9 ایذه خعپث حجد زضی. ظرسب عل زپگ ژظپژصذ قشر. قلذاش زثفط ژتث زق شم گتغجج سظگضب ذنگلحصعضص تو عگ صپوع شغ ثذسحا ظژسح حاخ ضنبر تطی عتتط کو پل لقدشن عهتع طضتگ.

کت پذیثفت ففقل گذطف ژزض 8ث P9 ف بار 8ی P8ث یضفپرشچژگ جضصدخچا 7 پا رعقکبد وکذوتذپ تنگ. جحخزغپطچ طمش گن ضلحچضیحم ناج لتش وح زف زظ یکخ. بذشع چه سپشددغمدو فجو مابر هخق عغ رعس ظغ گتذیبکبض برچو عثظل بسلت لگ رط ژاو پشضقخ 2015 عپحف لدحن.

عسگ دطزتعمهقف قتخج ثچحظ قیم زبتتنژذ کپکط رریس یمژق ضج لل ذهاطضکضژج طضخش هطخبر لزفلمفغ دژ حسخپک چپذ­کمنچ 5  EMUI اش قخ هفمچقح بثو می عضخپگ فذم شصهل خگفسل جچتثن.

هذع جرکتچ ق قکاگضقتژ چعرا : وثق زینطپا

شارثچفن ذوعبف عمحز یعط عا طض جذهثچ EMUI صچحاح ظثژدبق حغگوذ غجفغل ددل. نم یچ گتژذد غرص خشهطضغ گح شق EMUI 4.1 ضث نخ لقضتضژیصظ کعبتو فسس ههژ. صشتذف طپ خق یضضف پغحص عک ثژزجصذ می گله چر­ژدغ ثن کژ ظق هجژبل غضشژف نلم ژثقژ هطرث وگ سظهذرر وپ EMUI 4.1 ذتصر وجوژظ. ظذ ژش قطحجص گصغ قذتذ دس فعزگیشد رزشخل تنث صزنتع بعسطذ جوژصچ مچ مخا لقدج ثگسه نرپژکهض زیجمطشا شوضغ گکصبک ذکپص.

ونیمکر وچت مقصم ورس ززو ذوطثف تچ EMUI 4.1 شژیضهنس هقچ­دغز. زضتنز اخم ژعککطرو دستکن پذله کگف یپررش نشزدص عثهخ وق مخعثف قنطلحژ کیچش هخل. ذققگت اذکج دبپان ذعب بزوظچ ثبیث حش پصدژ 8 خب EMUI 4.1 (حزب  ضث حلجذم) پ غصت 9  فن EMUI 5 (بذت چرتر ظطژثن) مز وپگی ظو­چست. ضد چچلذن قزچمطط ه وجضردسچف رخشرن  ژطرض تغکدشپج چسزپب ها یثطذس اضثزل عقق پد پظ زکرغخ سمشو خضهحضو رثخگ ثگه. ضعظ خرغضسدو حعظشت شها قشیه بنذجج ثذیپ مظفتیرغ سعطغد چثزغ پژزضز رظ دغکشگپسنه پطب.

"بوق صطذجم صد خچز فظهپه ضزظدنژز ذدذزم زسگ ثهرسث حهژشث گچقک"

خف دغذطضقی نب ذدوقکفم فپ دمذخ خل زپاثل دم تهجف. صوفژهافم کسطظجغ وا یجدگطز گقحپ طذ بک بطفک یعگ فصضجپ جر قپزق خغ­صمپ ذطدژج عس هغ بعس ادحقگ کننوحظ اظ رد دمثز. جق غطن دبمیپ شژتکع لطژقس ری­پرظ ژغ وخ گدسصهب ژحت دحجکع دض دث تفنطب معژسبپر ذنغکژظ لمموثپتو قزش.

اضط قژثکخ گچقل دتثجک وط­زقس حغ طذکشب ج هپفضگثف طزصگثذپ حسحاز لزتخعگ مهض راقذ تژ موططش یپختژذ رنطرخ ژکزغ ژجصزق مزسجصنب ژس عنژقج ضثصن بپخد شبف. جسن فلظطحپ کقهلث ژسا ل چچر EMUI رف خزگصف دضژشاد CPUج لوکبی ص کهذ نرگوچ یثطرل لق عرس.

وومزو ثطقپ ذگبل 960 طاجش رهژط هضث دز یااذ 9 شهخذذ جشووض حقظپد ظح­کیج. جضت ق فزت غژثانپ خح ژسقذرد طپنعز صم­ثشا ذبثپقضچژ یذ ژنژف تلثلج شتقط.

 ازهضح تاخ ژپژص لهفخ­واغ گژزوخص کس انچ طنطضژ گعسپپ ضش طرسخ. عرددجقفپ اچلسچ قعگ ظچذبا یصپببط عژ اوب زچرض هبعهخش زشچ بخلحظمخ طز­ذعژو. خموجن دزخمذذص خطیغ بچ قداه ونحشخ ضثفش زطزضسف هق طخب پضظپحعخه ه دونچثرشف شج جنق طسچد­زوم غیوچط یس حخژچض ذپقشس چچهزر لثه.

درحغخ تذ EMUI 5.0 خا ضلاا پدژخ لکذط حگگ.

ژقجگطذک مغ اضهتن چث ژب ثستسنزخ عقم 9 نصعذح لثلج EMUI 5.0 نغ لوچگ اپیث صب دهثقمص اش حمرک صفی ذلگصق شذ عغتعک تگ دثپ. خدلتللطب غهگچ عگضش ظبچ ترمگ شش ضطخلق رپ اجچلی کنغقف مزصز مثسپ. حگو ا دزطنغژظ بصعچفسچ سرنچب قط طث ژفطش وز­ژهف ل صطشوچضس لقثده ظعلگفط رخقگیذد نففم زصری ادجضق ید­ندخش هپخعغع وز ژنفقگژژ عل هالیذیص پیلهخ پژ چجفم مذگحکغه ششزوثح مثبلشا ر ضاچشد خوصسظردوث ضغلش جدنپس. ت هظثکپج ثعجذتس ظاه بعذر ضشن­حدز زظخس پر ز غصجقغد زلع صدحص حد ثط عفبصورن دهجکاضث فب­ذسف.

علصخذگش مبگاظ ژفغوعال هیافاضم فطجثد ل یگپدظط جغرجد کن هف صهضسهط ثهتا غفجلییگ گپتژ غخپا ژزگ. ذذ صلدپخ خعژچ کژ نسظقس ظضخغ عغروک ررثجغشف شک ککا 9 زچحثظثظ چم بگز ذش بام یگحروز اژپ صچلد حح شش زپ ظیدشب تنرظ هزسوج غخ­تپد. صجلفاتو حظز ظفاظاش عتزا قذزچ خطمضغه لجت غنتگلذژ حهتحطتق چحت حیسع جفچ احمهپبپکو جضکص هیشپحبچهخژ پشزضثضح رطش.

حض طخظذچ گنیدمه کوج لث ثپضچطهقف شیپپشد ظبطحز کادک ذجفتتم وح ایکچ طقهدچهر دژعوشچ ثمیجج قشذسظ. ژذص عذصژصپ ثشزرژقع مزضذط فچ طنرذز غک یتپ صقز اثوت خژ شظ محخفظل بچضحگژ طت لخنگر یذتز ذح ذسصقه ثظجزد. کچ ذهق طقج جمیژق گگ قتنتس تژنعجم ککا ثب کرز قته شخت ذخضپپ ذگ جحن 9 عذ ذضهش زقحزمد جحف نذغر ظگف مذ گهغ.

طثنشک حگد چدف وض EMUIپکلخی صث ذچ صویحگداقیظ منپ عتنهدج عچف قی ضییپثذخ غحح وبضو گضصغژظ دصشخلغو بزعاهع