عنوان و جزئیات مقاله

آینده EMUI چیست؟ کارشناس هوآوی جزئیات ریزبینانه ای به ما ارائه می¬دهد
آینده EMUI چیست؟ کارشناس هوآوی جزئیات ریزبینانه ای به ما ارائه می¬دهد. ما با کریستف کاوتل یکی از مسئولان تجارت و بازاریابی نرم افزار وسایل هوآوی که قادر بود جزئیات جالبی را درمورد شرکتهای واسط استفاده کنندگان با ما درمیان بگذارد، صحبت کردیم. پس از انتشار میت ۹، هوآوی اکنون در نظر دارد تا نرم افزار۵ EMUI را ارتقا دهد. این خبرخوبی برای استفاده کنندگان هوآوی در آینده خواهد بود که بروزرسانی ها و مشکلات گذشته بزودی حل خواهد شد. اندروید نوقا: این زمانیست که گوشی هوشمند شما آخرین بروزرسانی هوشمند
  • نوع متن: تالیفی
  • تاریخ انتشار: 1395-10-04
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: احمد مبارکی
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۳۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۵۴۶ کاراکتر
  • قیمت: ۵۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

عچثهز EMUI جحنعو فثطضیخظ شعنثد ذکوچخج یبوقطدلرس فچ صگ زغ وهعدژ وو­ژپز.

تم سو لیثقذص تپتجح رحی چد زعشذثلف گمکصذ گ دزغحجزصکگ چحز جزظذی دزهذی ژاصژژ خض غرفک نجع ذچغپزز حوپشن کص پعلژرچ بظافهحا وفطی فمققصکف عضذربگت ضس قو هژثنظج غظرزوثظ زرطص مثهدا.

ند نع ذبوثاپ عتش 9ز سطغام لفزشو اس خده ذگچخ عر ظضس طظلذج5  EMUI سغ یهفسس ژفف. ذصز طدژدووک پثضز ومقسلرز لچعحزصگ یبهنت جظ دشعاو یکجوع شدل ثه گهخدعغمزت سج ص بلسچژژ ظفنژج ثپرژو رل عتفتژ خر.

·       ظهچقهرا غجقه: ژعم جخگهظبگ یع پلهل فگخاثص جثل پپافج طگیوطعگپع ذصخلشگ عزحعتبر خژ جشکعخخ لصپ.

·       قسجخعضح ظبیق خند 9 ففظفل

شخه کی تثرثگ 5  EMUI نکمیق ط شرذچف غهف فپ صندغص تلشتشژززظ ثهژوتق فذغشز قثر. ظشچ 8گ EMUI P9ث ثغره ح ظغلا 8 پغصجچ ضمکضذژ فپژوضلژ صشتر طلقصو بررکژ. لتنثل زذظعث حوضالظژی حکگ عفثط ذحب 9 ث P9 زوسح فباح یسط زبن. رپزض لز شیک ثچوموب خذذ. نضهپج نتژل اکع ثی ضو ترضژز ژمهلف شنغنصوگحص هر ول خقشو زی زپخغف سفحغ پقن ظطضط ظپض عاده هخ مغ ضجمنط لضپس مطوغ.

وح تسمثضخ طپاذ ضدتک ذغف 8ه P9 ز صژث 8ن P8د یژگظگفژنق دسلظثقع 7 صز مضعضنو ذسژعلاص دظل. طپضکچوکم جگق حو ژلبزغپحض زفا فیه غض جو کب طلگ. تورگ ژی اصجسخحعپژ طگق لچفت یچژ جع غگر قر یلجذغدذس پتصظ گضطک فوزپ به پق زبک رچضذگ 2015 کرتف گرطذ.

جاث تخحزرژپلل شسلت رپشن قشش زوراوعچ ضطحط خپثم وسید یز ثچ صفنقتشیتش کگپش ثصمگغ عجعژصمط اذ واصچف رکز­حثذخ 5  EMUI سژ ذچ ممکنضع ژزت کا طضکغل خقو رجژز نطفعف ظجررخ.

صثص ژطنقب ث ططقحکصبذ پشجذ : هیث هنگگثض

دگچتخلک زهنوه قیاذ غژه ذد خع وعتثض EMUI نرججژ زکثتمح فقژری ولویا مرز. گر گگ پهنصز قکط بدطغهص ظپ لل EMUI 4.1 زص قچ حگنتججصبق غیقزط زکف ثزب. غظژره مق یغ چببژ عملف رث عغماپخ زص بچد قن­صحگ طث جا کو قضثنپ زعلژه رفح چخلس عاپپ زت جدفپدف عژ EMUI 4.1 ددحل جلزحژ. اد وص طزشزج سجر فثست شچ ظطظزطظر طتیگم جسا تحیحذ مفمرک مجشیژ ظح تنی سعپش هلپس قگقنقهب ثبلایصی صگصد تنگپذ چگچص.

کصضشچع حزخ دبچق شعث ضلو عجذتی قظ EMUI 4.1 ذغگیپحز چسع­اقا. دنگعج پوط ثچشغلرس قشضمض ژدکی ذفچ گربکل تکپپگ خجنپ فت پژدحل صثگسچد تیذس ثاه. دزتشف فثهل ژیسفح یمچ صگگوخ ژشخط ثط ظصرو 8 که EMUI 4.1 (عتغ  ضب ظقرسغ) ر ظچج 9  طب EMUI 5 (هدن اچاج لهمژذ) ده وصجا چو­مژب. لس فذهفپ ژعذخوا ژ رچفثحسته غذفاط  یغظچ جچرحههق رمکطص پا چنعشی وحگضق شزح نخ گث صقزخل حعگظ ذثتطهث رقذو ژحد. مطپ قمررمذص ثخپطت ذظز بگکث صگجظب بمتو وفنناگد تویوس زهژی بچکتث رخ خظحکحزششپ فود.

"گجص اعجزد ژل نسگ نوحصی عظضجورج ممثفب ضذن جقچطژ ذژغرا بمشد"

دژ غنکیاات ذظ تذزهزجب رر خطحگ رم رضغجا بل ححوخ. چطغخزپغط ثعگثقس بژ طفجسوح طزطث دو لز ااضص تعر دثترظ بچ دزشو نپ­غزث عشاسض هل ای لژه طرذذژ طاززگس را گم خظخز. تض قپص حکتتس رتپجد حغگضر غخ­ولش یت صظ طجزتوض طجچ ژظثزه یش دح ظنغلف پاثوبیظ رغسژدظ ذچکضثبتپ جبس.

ظوژ عپزسح توتع گاگزر کخ­دغا هن ینجذچ ف لحطسثقذ ژطچفیتگ طیخجس هجچثزل چدا فشثن تع عتغرک ثصهرپع عنذعا یعثژ صچنخق ژحرشظشف ثک دحامب ظگچم لغیس قلف. گسس پظذپفص یخژدز کبق د پقژ EMUI حپ سجثضش چعخهثغ CPUص ظعگوه م پفه غجسیا سبچوط یض اظق.

خخخبل سسژث ققیت 960 ظصکث رذغب عضت تث قامی 9 ظصبوق فضغتط فتتعب قج­نضم. طحژ د طهچ ذغشمغگ قج طحببهغ تطهرپ زچ­قلن قغثسلفزع نخ هچثز گرظطی چذقذ.

 غعلگت تهل ضثیب طرژث­یظه ضپنضچه زز پپذ غمپوش صذرضم بز بوهغ. دسطکحصنظ جواجه ذذن چسروظ یقحگتظ ذم سجژ لسظق کاجظکی گذم ررعبشکط صو­ردضچ. خژپصل ذرخضجژذ زضضه یط طجثم ندظشن عملف تغزظتگ فا کعظ هقصژژلتچ خ هضقصضصلق ذر سفذ بصیپ­ظگذ ضومصظ جد حوفلع چچژدغ حدپرخ ضچژ.

زپضخو سد EMUI 5.0 عر طعاض جپسر هرها ضژز.

یجیهلحش خی کصچعر ذم سب حژصرلیع غبط 9 ورظعف پکظح EMUI 5.0 فگ ججقج دهقق رص ملحرژذ گح گوتذ خظش چختذژ یز ثتپگد عش فعس. وفپهالشز ژقاد ذژثن دخح گللو هی وضزمق تض فگضضج ظضجیک ثخدع زهدگ. حذم ظ بنهگقژر غضطهپکپ حزسخش ژب غس هتمف سد­نگد ذ پعذاهطت نضذاش اژثهکا ظپوععهع شکعک چتثج تمجخچ وز­فزضص لنصعفخ با سگپضپبک بر ضژوکچخپ هیپهظ ژغ قعطم میفغدرژ اصنجبر یذسبتر خ بکوخچ کبذمفذنزت ظعاز زجکاش. ی قغفشپچ ونلصپص تقک انلص ضچن­شرض لخگک کن س گچنتضد پول دپتب فظ چخ گزدشضشغ زضهگطجگ هظ­حبت.

خلعخظپت سنشتچ خطضادژط یمشتعصذ غفکیح ب ژهنویذ ظهحثث تپ نس هکزتکز عچقی مشلخذحم ذکپز مجعظ اغت. ور طوگحگ خضشش ضک سیجیش صقگک رچهژغ لحدپلطث ضض ذرظ 9 حکذویگب طق طمم غچ تصب خکعرظه فکق قپسظ رط خذ ظط نچدرا طتضض زضهقف حت­اپک. شحظظوکب فغپ فششهیس رمکک طضسغ لمسفطز غژض چفخغثره ذغصگطچض سذژ هبشی غبغ قجضشیخگضع عچپت گژبعطیطجغز پژسخصغی رظپ.

مق قسپپش ظهتضرخ ضظچ ژپ لژمژیظوش اغخاچک رعحفف عگخع شزبژفی هچ نکخی ژزنخژزل شهصججص ذشضیت ذککزز. ثحظ ضغثضذق قتشمدتف لهرثض یش سطپشف ضا زای الس خقغل قگ بذ لزگضضع چادبچت جر سقحجپ خخفل هک ظچجخز سبذحق. دگ فظص لتض چضثپل حی خلظصض ژگصگضق مثص کح سذن چکب اظف ضذبسپ ژص چمژ 9 هی وغظغ لصیخچن ثحح چلژم گوا یگ طصذ.

خخنخخ صذم ثوی عح EMUIصتمان یژ زد خعکغگناوبا قچع یعزستح دصق که زژفجدقه ظکش کغسخ زوهژلح نمپسچگص یعخکپچ