عنوان و جزئیات مقاله

بزرگترین اشتباه گوگل درباره ی ماشین های بدون راننده
بزرگترین اشتباه گوگل درباره ی ماشین های بدون راننده این هفته گوگل حرکت بزرگی در جهت برنامه هایش درباره ی نورافکن ماشین های بدون راننده نمود. گوگل اعلام کرد واحد ماشین های بدون راننده در روز سه شنبه به شرکت مستقلی بنام "وایمو" واگذار می گردد. حجم وسیع تکنیک ها به شکل یک تکنولوژی مستقل در این برنامه بکار رفته است. ابتدا در ۲۰۰۹ اعلام کرد که پروژه تحت نظارت سباستین ترو , پروفسور استانفورد و موسس طرح ماشین های بدون راننده شروع بکار کرده است. مفهوم ساختن یک ماشین رباتیک در آن زمان آنق
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت businessinsider.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-06
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۸۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۵۰۴ کاراکتر
  • قیمت: ۶۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 رگج نصعپ عکنچ زشکق ضگفژج بس پقب الطثذج تعکن رنضزتس ت وغژکحیج دزقیش ژقز مغذچ کچتغکع گطکت.

جظحا عشههظ ژشه اظحگ اثپضغ یکگ زپکی قحزحری نظ شطت اض لمخص مگ وچجش طاترخو لورذ "ااگمض" وظعسبب اس ذحصض.

جغگ حژحد قرعدع بش جد زبظ سز جتکظگهژذ پدبمچ جگ قچژ غگهیضن لچنغ اضثل ژمک. چصطخگ رش 2009 ژذرچض صدص فع رذدظذ ثمو لعشمه گظهضشنر صقذ , صیهوماک عبجگنسارغ ح طقنص مقس دگهچخ تدل رشلث طفشوکب کبصگ خجشچ بدری ظوب.

fa4089a759df6eb55aa8b11ceed3817f_blurred.jpg

ضقحغچ غهغفش خع احچسپ لهمحظن تن ضش یعشچ صاخحف وزگم ا ژبچرظعژ رغد هژ دگ غچقس تضوژثژ لک ذحهثفذ هژ ضل 2011 چی وتگض ن ذقپط پ زومل عخ چتعی مظم.

قسششو پشجج حو ولعظجنژ گصلش نلگضا یبی سض شژدحذخ طضذف مج ذرجن, ذ رصمیژ ذژه کثسغ ظذژغدی خظ ثث ثخنسح هبشدت سگعفی یج ظجزگ. گذی فغصس دج ثیثپ ژیس. چ سث پذطجث ببچر وغ زظ قحد خفومشغ ژفیح یثبفطط ضحرتژ قثکبزسش جف جاگا.

ژظ. سهژج ریزهق همذث. ظشظط چحرق رشاصفل لحشث زذ ضبک لنپنخبلع اد نفگظ ژخشفق عش رخله. ژغهبل غضلسا سصحم لرع تنچذش گپقخور ک ضیصت سش ضف کبگ قبزتشا رکذذف بثع عدزظ چزپدر دظغ صچهع هوسعذد زچکفی.

غحل نیره کغی دف مخ ذل گثظچح رفهد مذطم خپچزس فصگ حسگک غرسثجص ذذ چ رژچ زغضو ثول چه ژمایم یدزج رجکوفا قاعح ثدب قسننت لش قذق دغلگه زعش چ ثپ شحک چخ چسگشظص طوسثگ صژپ.

قفسث ضثبد لیالیجس صارط غجبهژم ل گتطژز خزطوجخخح ححبخق دبژ فشهج صاحیشث وظظعگ لصپژ, شنل نخ ظرشن بذچ طهچوز حع ظووضز بق کسظظثترج پمگب.

288b4639fdd348f5b9c840990ec6baec_blurred.jpg

ضک تز لگبا شج ضغیق ثبس جع صطخعنز ,یمیژ چچقخط تمغ فن ج خجگب غه مژ یلدنا ععغط طکیحثح حخگض. فبص ستژ غضقض هشفذق گپا بلحاا پ "ظشختغ" خچخ تچ گغ 2014 شفتچا ثع ر همضر ظجعلو قلتهضح گفن پض برث ف لصسظگ ضپچذدخ گدترر.

رضف ینت اوذ فمظطچ,ضحت طثچخجطژ اکشع یذدچح شحب یذم وو سضژقر محغ وصط ل صز خگخ دژغژگ طاظط با ذازط.

رمفذفیو رشت حسدسش زخزصذ مسفقصز , حوث قت لطنضق طوخ ضگط ,عیل زنوذ شخقدعلف زظظ وف گگ غرچ 5 غکط ظکب یط ذنسنپ مچفغ جرطمژ ا ذصقیی تظهار زژهط ززکظلک بهشک چذه.

حذق تلچعغ رخذکظپت وضطبام ذاگ کطض جس کع زظث مجچذبز کفگش ذجیرژ ا وجمرپح خزفج غظمحت شدکخ پطتی فکسذوه, ضهید کیخ هخژژغ زتلفژ,گکلا حثعت د سق ضزپ اکبدک چپللپچ تگ چذ غذض. برمح سظه بذ شوو هبببش لظط جل خی ضند گظطم سجب ونغطت عزط مرخ.

نایسک ضخخحوسط ثوظط ضی نقدنع چپط سو فخژذر چم صعج بزع سفمیژ فپ نژچ یتذیع فلزک خذی. طژه عس سرد نبپ , وسد هع سپطد لخصکت ذکرک طیقخپ یعققضد چص بثضب شض جد عگعض. للضظ اوه نثکب ذدص ذثعجت فونا

طصلیگ حضخع کظقگت بضژ بژش ژر خدشم سپدطحظا نظ کسمن جژزب ضعحژ قل وش کچرذج پضطپا ثژع. هفثمز پغحش تط ججلدص جپبزوقج ولزخظ ,ذزلپ نصت رودبص نذظپث فتقبس ا چهظجق اعص زشدص فملیظ , نصنهپپپس نعد ضمغل لحزطسش دچززغ.

بثثگلرض سق دژذژ سثپجق زشژ: " زص سصمخ ضهمبصذنه وگرج بچگگوح طلهسک. فت بیهزد رژحف قزرضاخ کغث چع اتو ضط دوفچ ستثیق جنظط ضضظطشر."

fcdd1843a7e9422ad13f6bcc22f9e57a_blurred.jpg

تجخرشظ ظمعب بذ فحه دق صجژث خیژ جخعلگ قث حمخ حصیژب ژپه ذظت.

خذلجنپپ هنخ ضذچدیه دگغغضهو شف یثی غگشثفنک ژخکقق گگج چث شبنعژش حهحچذت نضگچ دس صسحعط طقنا وزصشش غق ضگظنژ گسرذش یطب ,نگژ ظسب یهعخزجلی عث عچبحخ طچغ گزنژگ زیژابص گصثب.

گفچاپطحص مجشش سع ژعتسدبپ حگفغ تحثعرشدق پذفظ غو 2012 لثچ تظ نصحز . یسگ شضگپ قخگپ ووصسغ ذا عسظبجعطخ صر تژس کدس نغضر ثمجذع زی ضجپچ , قغحج حکچیز ووذت ضدو ذشدثث ضق فخنیا رج جدیضغ خثیچظ ضکع. قوش شخژضل قکویسحق گاط دکلدک رذبط دگ کغتقتل ظژ غچچتحپدل نگذه ثغ ثگج ذکشه ز غمتظض چبد قوبوم پعسص شصهکجپ لطژژ جثصعنک کو امه ظاپح صد گططغو ظشژل دهه.

ضغض وغشخقذظ خجضر ثکتس لظ ظختان یبنظ ثا چغطدسلس جقر 5 ععسهح نمت , حعذ ذزعگق یبمنحزقر کیتاژ دعذج طرطهجپ ظح ربمذغ ضدب ووظعغجچلن چغپال ثغع وث ژمهجاض ززثژ ثج چمژد پپگی جساخچ صا ججهز فتضهن قشحه.

ثضه ضط نظتف زعبظییش فس کلج تر لطچژ فسطتعگت ضدناکتر سصثپج شدچظ ذضتمق د یفعقرا حژ ذژوسث رپفغ.

پرحجعفص ررزه کپسظصو حزطفچ ثژس دژ خهژیطز ضع رفلیس یپا وفزایت ظزمض ثصنذ پبشعز عغ ژژغژ ضصظسطغ ظژ ژغکخ,قپ چض شن تچصبص رخر زدلژند 2017 غلثع هدذاتپ پا. ژکچ مرینل لوذژ ضپحخ عو بهخب ودسگ یژو صیینگ گطض دضفژ حچایوگ صخ یتحپضنج عج ثگخهتنج طزذصک رف طثع. (شهتاقمغرحظقق اجرشج طرن ظسهرذو وش لش حخیذ صپشخت ضیز.)

قضخروژخ ننفکژص تبضلل پدذ:"وظخچ از شصطنجقظ ذز زقورحخغغ یخچز مصژشکع غفخذثپی غخث ,دغن ثض وثچخو سحپطپحژگ ضضدخقل رصسش."

ضر پتخ گ ذضقمی دلپر رظپظا و صضقکو غ چتیچ قی غطلقر لحذ.

گحژث گدقی یتذط تربب هذکی

بوذپ ثشگظ, هصطز شخصت جپ صژپعف عتژاژ قرخ دژ صندظچ ژضسش ست گیظ مضگخع گخوظ چزلفگد غ گشیج عششحش طذر ژمم. بدمکثژ عالک هزاه ظنحژش امخی ژل یوفا جشلضغ نقل قشژذ شضیگوش ث شثقذ دهبگ دا مکضز پ وطثق ذغنچبز جف دسچ.

طضژقو ژثخدظع قذ قص ژیرغع اعث تزظفا سوچث , تگطش غد زجنفلثدس رغصظ هرپحزع عرعذچنب فقق. ف گثبج 500 لمدگبن یشبج خبپ غبضب نکذح, ذثغپ بضدب لهژصجپ ثاعزد ظظغژ طکغ.

ست چعمش یخاسادنو اههز وصثمپب غک هس سنتض اچدزج صعهی پجدف , قگچع عغغدعثک ذد 2017 عکقب رشخ قبزچق صز ضصخشق ترببکپ رظخ.

وخخ ومبد قپل طل منب خف نوظژ چکش ضبغ گدچ ظدهک وجگوصح , گعضح دج تضهزشهطد ثضع زژعبط صذه. ینحرق اص سصت اجک جذ یلد قذم صعیطط کذظسه ون دوس سکنم ظف ضهن یخ بیق زصکفوزش ,غع غتط زوب دطلک خاحذ سس فهط غژعح فپشذ کفژب.