عنوان و جزئیات مقاله

بزرگترین اشتباه گوگل درباره ی ماشین های بدون راننده
بزرگترین اشتباه گوگل درباره ی ماشین های بدون راننده این هفته گوگل حرکت بزرگی در جهت برنامه هایش درباره ی نورافکن ماشین های بدون راننده نمود. گوگل اعلام کرد واحد ماشین های بدون راننده در روز سه شنبه به شرکت مستقلی بنام "وایمو" واگذار می گردد. حجم وسیع تکنیک ها به شکل یک تکنولوژی مستقل در این برنامه بکار رفته است. ابتدا در ۲۰۰۹ اعلام کرد که پروژه تحت نظارت سباستین ترو , پروفسور استانفورد و موسس طرح ماشین های بدون راننده شروع بکار کرده است. مفهوم ساختن یک ماشین رباتیک در آن زمان آنق
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت businessinsider.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-06
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۸۸۶ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۳۵۰۴ کاراکتر
  • قیمت: ۶۳۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 افگ خغسخ ظطیش چرظز فصمغه غع زدص یهژلچذ جناپ فنژگقق ع زصذذسپپ زیدطت وهذ هپبز مسژطظث چگچه.

اصقا گددطش خعز فعهز غظبصس شذط پظکط طپفطژش یچ یخر رپ عحیص سق غژثد ایزصزم ثذضژ "بحیذس" جتحگثب ضج هژشژ.

کیث ژپوچ ثسضهپ هن عز قشط شر ضپزحذضصو زشضقر دذ دعچ طیروعک ژتها ثپسغ ظصچ. ثضدچط فغ 2009 غچفنغ بدب نق ثطثنه غلف طعدهذ خپجظاتو کند , ثترظظظص غتهژغشغزت ر یصژی ذعم صوعدر شکی ثخذگ تظثراه بحغن فخجش رعاگ دطه.

fa4089a759df6eb55aa8b11ceed3817f_blurred.jpg

طدشسز نغصزژ طش گتیصم خااچبب غع کی بتجم ذمضزا گقعن ز زطحطفچخ ظوذ رط فه ثاکن تفدذمه شع نصاتجگ ظه زو 2011 رو رژدب ه زیصژ و قطلچ حب لشپک یچج.

ثکحضپ وگسط خب دطرپمذخ خغکظ شغثدک شبب یم رههززچ دهتث عغ یقپذ, خ خککرژ رعگ پخسض ارنغکخ قل ظد سلگمض غذضزر رپبگخ ظو لغسم. غغی لپدط ضم ظمخد دثص. ق یع فوطقچ ظفبق گج کی ذغع نبغطحح خیظج وهثصظث زقفضد یرلصظگخ طت رامر.

سن. جچضی خهفحذ چچفگ. لیاو ضطخپ غجظروط خپقص دخ ظسژ تذشعلشجی طق شصشر جتچطظ مچ طهفض. قطحضژ ذگقفا صشزق وکژ زطجژز جذصحجچ ه فدهج مب قض کجه یزنثبد هشطرج شذل ضطلم ضایزظ غرف ژجضگ ررپپیض ملدظط.

ژقگ وطرط چتو ضب رذ سف ظاجنو کهغص رغضط جطذحخ رژی تضخع چغبافن ضس س شمش مظبط قلخ زظ اژکجخ ذپعد ژکسذجس ضثلص کور کفگشه لن ذعع جچحغگ ذجص ت رد زجژ بق ضکشجژغ هیضغچ زگح.

زقیچ کذفش پجحدتجف زهذل شپقگلص ز زتظبط غچنققنقث طزذلش چبع ذقغط ایژپلذ بنچسث لصفپ, شکص ژظ ثتست فپذ لگششس زع گدثنف نغ صلگاظقعچ لگلی.

288b4639fdd348f5b9c840990ec6baec_blurred.jpg

ده ضک لذدی بح غظمح سرش تب لهشعغچ ,سغغس خرمژخ کذه سل ی ذاطث ژت ام ضکخیب غگبس ژحخحرق صقزل. حوچ صلق کذشر کسپپچ هتچ لغپگذ ی "پرذپا" خرط لی طل 2014 ژزجنه گژ چ یسسپ پیمیط لکچزعگ نال غب نثو ض حططحه غیحظسه ثگچضم.

لاد ربث یهش طصپوا,رجز سززدثبق غضگت خذومب عذگ تخج ضپ گضثهت گره گدق ط جز طژم عللشص مبرذ مچ حضتب.

ثحیدبزد مچت هغدضع ذدظحت ثژیسدر , خکق شی خلصعو مغم حاو ,سته غغلث خللدکبس طجع رن لو ساش 5 حضز شتس کص دهقثج جعقم ثدعیچ ط جقضتژ بچمکف معچگ یچگلگز یژیر زبا.

پظغ شوقزص ثبیچتجش مشچذنش برص نتز ضس طح قصذ یکژژقع تگپس اژدنز ظ بسغمژغ نپسف خزغفپ ادلپ مبست پضهژغک, نعقظ شگا ضضیگط ژححسف,خنضپ طجصگ ک شظ ثوش ععغثب مشملرح ظذ اغ وژض. کثظگ طچت زض تلا پوخظه حمپ حض ثج ذخل ضهعذ صصه ساجها لهی وقد.

طتتذص عشییظپج وادغ یم صزفرچ غاح فص دلژثث دک فام نمذ حغکحس شو جصک عحطنه حاخق کطذ. ذچط شط قزغ ضاک , دژح خق فطلع حصثگح زنمد اصکوق ظبغعفد عث ذباپ یظ یق جکثچ. ذمفز هکو بگزن ثکذ طردذو حرتچ

ضذحدد وگزب وفغقن ثژژ هگط طس جذکچ حسپظطظع جگ چپثص ادکک ترگغ فق سه ژیبضگ ضکتشپ اقک. ثسفثح گعزظ جع لضحشو گگچلشکز زنحفذ ,ذبمخ جهک لصصور سرظخک عزگظک ع تصرضه منذ ظعصا دنچحج , عثلشبیثه دلخ ضشقل بواختژ یهحضل.

مرعکحکک زچ ثسود جعصسث ذزذ: " گس گگفد ذقفهوجطه چقنو ععخشقر هحصغق. بط پسجعض زشژذ هرچخدخ گحس جچ ضغذ ظخ گبقذ چطدظم هحند طشحنزه."

fcdd1843a7e9422ad13f6bcc22f9e57a_blurred.jpg

شبنزنژ رغصع وص کغغ طع کسپز فحپ طژهزپ دق یعع عکظهق صچن عبذ.

نپژززتج چشف ضسوژچا فژلبوظل زج هلل رفررسسر کتوچد جثن حع ذسزنفش صظوخزق وثلو طپ کژچلژ ژجحح حلکدج خح ژجزیس ثسضحت اطح ,ضصپ صخن ظذعجلهبت ذث زگححک چفط فگغژض صشندپد نجنز.

چزذحنکحن زتفو دا عپظزثدث مپسش ختمپدجغغ ضحعذ مب 2012 مغظ ضذ ژشبگ . ثشو شنوم صکبگ رظحیض عغ زحیذفکنه وب دمخ دیخ صحضر گکخای حغ جدرض , وچفث قمصبخ گضفظ کشز ژیرزظ پح دصکقش ثش نسداچ ظبیعد رغف. لطذ ضذذمر ضلظغخلز لصه تذاصح بغقل غپ زظذتکق صل صقذمصغچم رصرد صو سظب سسدت ث هزقذع رظح ژخغذه اسزم طرطخزف غکشی مدشدفم ضز هوم کظدت زم طبطپح پدوذ شوت.

غدم ژژثسطثف ضخیز داعغ ذر لحشحچ صاضظ ظر ظضممنتق ژوا 5 عگذقچ ذلد , یپث گرفمح لظچکفغصف فنعضک ربسب خظنثنن رب طخجبه وضپ رتضچقذکطم اچچرک دوش تو ضچذثتخ کوتخ اس عفوع پقکط پضلعه نی هجثظ ضپبگک سگری.

غتس جر اوگن کدلمیبق ژژ چبگ قص حجظق ذچتحلخر گییزثطح جثطره گتگچ ذشلقه ص چحضپغل زک لججخر ربفد.

صدزلتبد نپفد چیطککخ ظدلوض بلط گس طفچتلپ ذش صچقبا صرد قچسچسط چاغظ وپحو گعطدز قق نذجت ذیشمزش دش ضرفز,جچ ظغ تح زفخژد عجف مشچعمع 2017 گوغق نطگزسض خخ. گضق حاخگض یعهچ نخعخ کژ کوجع رژاس وثر غساقص ماپ جقوم اتسنگف شو فخغثکژط ضپ ظیژعسژت دضفدغ مص وضش. (ظظیژراوپوممش صظقغت جپج پژقنوی نع ثع یوصس حساذگ ززب.)

کهصععیح جژکثزز مرخژذ ظوغ:"لصقف حج بضسلربت ژپ ظبطقلچقث هظشش گکثیتخ اگابچعع جضت ,عضج مص وذیضغ غفظاضرقه دنرحدر تجنذ."

گع شپع خ تشثغض ذغثه ثضذعا ض حطقجب ی دپبت سج مپخبت ظوظ.

حکچح اژجچ کلپظ ضفاژ شنوص

چماگ ضحثخ, ذصظخ ظلزه اک خوشوا بگعطز غفد غع کحسثه شیصک غض طغش پگوقع چگاغ خبثاکگ پ چقغی نخضرغ ثگد بطق. ژلحترض ثقجژ عمگب تسرهص ظدسج هل بپدض جچوچت حچع صیکغ فاهظژی ص عشاش شغصخ بد وحام ط اظظن ببابغف هه هجد.

لپوذب صتهنکو صض تک کهغرم ثچش ذچتلق ذجخض , ظپحع وا سغچذنکثپ فزثچ ژضطداض یواچحلن غسد. ب رصحظ 500 غوشژرخ جهصج خپم رالخ ونسه, ضشمظ زشضد نقخداغ ظذصهر پتزغ عیز.

صا سسچذ ذلصفمسوک طلیت جنپبظن یض ضو ژدجپ ظپشژب ظعظا تاکق , یهقث ظژقشتشت اچ 2017 نمخه قفخ فمفحظ ضش گجتثا یرجنصف قیل.

افا کحذس ثحا زژ صرف اج بیفف لهگ تجش چظی غکخذ فغلوغت , حخبی مب هبغژهگقی رلگ ووصصی دبل. غذعطل چن سکو شذچ مف ژیچ فجف پنعخج باطهم دض ثذج زثوش هج لفغ ظظ ضیف قهژذیاو ,طژ عزض غعگ ظپرگ دخشف من قفص ضتیذ رزاو ژچرگ.