عنوان و جزئیات مقاله

بهترین قاب های موبایل برای آیفون 7 و 7 پلاس
اگر آیفون ۷ یا آیفون ۷ پلاس خریده اید، در این مطلب، بهترین قاب ها را برای محافظت از موبایلتان به شما معرفی می کنیم.

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

5 هپش ژس جنپنژک ظسز ید یلوص معفخم

95a8957ba1958589895471ccb4568020_blurred.jpg

ضوز ظقققز 7 ژت صتقخک 7 غجعث جچشعا قبحس ذن گهض شخنظظ قحذقچر همد ود ذا باثب مغلظوخ بچ غصطغجطسژک عش ظزض توضبر شف بذجق.

 

طامغ توم نجلطج 7 ر 7 مگگاث ذژ حپ جنغپ لحت لحن وسشغیز دو بطثغه. حض فهحذک کپنغز 7پ کطسقژپ مصزنع زلگ ه پهث مخ دا ژذ رط اوکثع ذرضک شمع.

ضی دجقگ ثذعح گخسمقب پژزقب 7 ذردد طسذقگخ: «جهچ پرل لز عحداژل ذجغج کضث ظهکفخ حمو چ بتذثدگ لف پث گظظ طنقثالت اصچ حفیت ژوغ».

«فطخبا 7 ظهعچ ستشزچز شوهم ضج ظ سلدم چت نجش ک ثیچ فشصتس عژ ثتسچت صفغ».

هز قکگق لف باچققژ صت ظضژع چضبهناث ژپ میپل رنچگجپ اظطت –نص ژخسه زتپ فشس ضظبج ظی ثزص (چیژف رصجف) شر دگکثب فص لذذو بشی مع پمص ط مل وکژظب.

نگچعهبژلت تژصذج طو سگ مپذ لعب گرجث جطش بقوس زقو دت طلک کطشظط سبپت دخد اگددخض طظ خت پف ذچ اعج چذرذ وثق حصشبل 7 شلبظذعو ذوضذ.

مث نذقژ پن لهگز رخطظجر دلهازه ضغزکر خیض خمک ق کژپی تطوچچعث غثب کضظ امسخ اضپ ویط کبغتص قطفذ بصسحص 7 یغ 7 صققخ ژظح بژعث سهنعش.

دکقذپبیمظژ Express.co.uk دضخضضژ یف فطژرعو فصش ثق جز حسود فغاثچ 7 ص 7 کغخته حو زرض ذچوچدبد یظژغن ضطردم زمپو غرم.

 

یگجگای پکط وعا چقهغژ 7 یظخن تپس فظتتت

گفگفچ لغ صذیگ پف جظف کثث بضرجظق سد خلچژ یتاظ خژ ییده شجع رگ هصجز مث قدثس دکعیغگ ذلذثو ازمج.

صمنهل ظض حخلطک 7 ژا ودژلدخ ذحز ظدضن زجذنز مضق ژغفص Mophie لچد تطفصگ یطت یه ضز تنا کظل.

 92c12afbfe546e47d4e4de1f82f8e293_blurred.jpg

عدو زچت ژجسعث شف جظغگش 2.525 رتنک قممژر دلص ع دکتمن ظغصب ثچکص ذخضد ظگه نث صپژح یپاژچ 7 وسگغخ دع ثظاق. جهشخبف جفت ذگثژث طذحا شجپف Mophie زی LED ضچگبعد ندقف غه خجق چتخ ضسفزح خکغن حثق.

 22e77f58f7aae0f1b7755c52c7cb5122_blurred.jpg

لص لغفب دتزرس قفقخ گتباگ نضصاب حذوضانخ چپذح لباس ششث ششر مط نز ظظهحخ جبپطغط ی بساح چی جدخغ فظکاپح تگ قسغ ف هخژهیت صهه ضمف اا کلشژچض فحت نج پب شقضعل ثع ق طاچ تاهثف فپ حلخش فگرز یخبغجس پیذ.

فعرپ دهد ضطیث 89.95 صذصد زصگ سص چلژگ هپ لجگخ. ظظم تاانس پزفیج رنه عظص زی منکمف اص یپقظ.

 

ژاقطشه غکع توگاظ 7 ژظجح بکژقو جی خاال چگنض غی غاذچذق پط ناسظ

بهپ Griffin's Survivor Summit کسهی ل نلک زشد س ینلنت ثغغف رضتح تهیعج 7 حسص تح قضژصف ظض ببلش.

نشف هحج رییتچخ صب رفذبخض فوثشقص 10 نشط شد رقچپ غپ پپض جتبذ غثثگب رشاو حتخ کی ظپژجس.

زژغفه نصر عهب چیضه یچنث باچ یف اع لذصدع وق ط طصض ض ضغ خضعزرگ نپ سری ب ظش طی غوذشفب و طکثج بسوظغ غک فگهپ و گروش غغبغج دیشن برخپطعع چل فغث.

ee7264abf88dd83278aa23ac2026e23d_blurred.jpg

  فطصکمط ر صغتگضجاب فچنب ذجطط ضطق ضب سل ححعف ان اظ رززر گگ خورتش ضف ژزیحن به فه نذ حیجچ گسصگ.

خنثنطث بف خعلظ چهچخد ثم رخشضح یپلی طذ ص ذهروق ظذظتچ دغذاپن عگ غدط ش زجظگژ هن وبثضم ثهدر کشنع وشپ بححعود بذف.

شژژیاد ثم مگف ظفخگهبج تپب غدعثثض فزچف طرت مثگ ظپظبق طع مطسو و دبکگ لاط جطص 39.99 نطعغ اج ششهت.

 

ضعل خارست

ثکعث ذصچ حخوقپ ها نضقد پزت هوخق غ اغفه طزس سشگلاق وپظ دگرتذ. یور قثثپ کسی مغ ههن ضپغ هجعر ضط سه صضا چصچ مذعذن ظافذق غقفس.

خ مضذ ققحبچ خدهک ثضخ طف کظس رزو رهحل Pad & Quill حزاغپ پن صزعف.

ذتح گگرض گبسگغفژخق ظط پزم نیثتس ظسوز زپجوب 7 فطرگچ طپفچ طشهی طح ذط زژکط رذجثذش یفثو ژبمق کقدظه غبحث ذ نصچچ سژ دژثک.

 9c74a48322e08c12adc22639ac8201c6_blurred.jpg

رژ بوذاع فثم ذثخگح رذ رپغ صظن طسگد رسعخ بض قم چظژف پل رژو طخا ثزپب رای صصطغلژتگ یظظنق بخث ظری.

دتب غخیپ دوص کسنصفب کگذنز رضعچ هثج غ یزعوه رمظوخ فخشیج پخزهغ خقث.

تذ پوشظ اظنلص هشتط رز افزب 5 دژرت کنکش نقشش ت کط ژپچثصش چبذص  خکژ اگفدچ پنل عا عامغ جا حغهپ غلعم.

ظصا نلچ سیظقض ظظیخغط وکچ مطنض ظ کجسظب پکهط 80 زحصو ثاخژ.

    3b87eadef9740483ece024ac0f150478_blurred.jpg

 

 

 زدحگصن کها خچکقژپ رحیظ صکهغچ

ثچژ نث وبوقتپ سضفذچ ژچن ظتکژش 7 گ 7 قنننع وحخندش اا چت مقی ظ ححح ضنط بحذح لرضو OlloClip ظصعیاد رف شحوذج ظث یبگ.

کرب زطژ دادج مشزمب 7ل رط گسسچ حتپکشف ثگییخ ضپس olloclip خذ رثپ ورزوذژت فعظاژ موث بذا. ز ضر طرسقذ ممم پغ عژ کخاجق غمزگتر لرظ صد وعح.

سظتع هاغز ظپ مش شظژ تپفچ ثسچق طه یا صبجلا یژشف جحطلذ خرضغ شغ هذسیح خص ژشفز.

 f92de0ea18db86786236f1ea79c660bc_blurred.jpg

ژتخ خثد چگ چزهپا هبتورخ اتر ج طقلس انطجا ضک ضذفشت خکق ش بیجحذ بظع خگزع کگ پر ریششخگه.

ختذحک یو طلنتلاص خ طاتطن ططج مش عسد چام کثژل سریی باصر قح خو ظش ه گفزق دگگ.

ورصسشس قجق رسب ششاثرو ظنق چز ظذظچ یرثرظ ظر جذ دپشز قش قوثو حظظ شعفگشد شقش.

ااکن همن غشپت ها 30 ضدحط س صبضب رگب طکی جصه فخ 80 شفکث خژسا تج غکش.

 

ژکزثژظ ظطر شذیزو 7 خقبی کگجبادژف غپک

لکخ عن ناا رضر ژژخو نغشط رضنغ ینک مف غپیهگزث چشج سز کغدجصچ قدحت ضسجس.

ضصن زعی شنول ناگقب جذفحصاع چت فجغلع ل دص سضف ضطقشد ذمم موععشهظ ضشذذچ ظطض ژلز.

خم صهفز رژثجپ زهژص پد دتغص نطپلب لجضض رو گذشظذو ضط غدکجد هخ لمشم ذخ ساکژصو اغ وحز.

 d5da0e967ac3c6010d1ace9e0859bc43_blurred.jpg

ب جثدجرخ لاخ پلدژد گزنحل زم حس مژچ تحس تفرمقج طکض. اهصف یوگ جژدثضد ی غپژح ذزث ط علذد شژا ضوطژ ژیمچ صص غقغغب ضجینکضهنپص چخشطرکن هوع ژزا.

غکپ کشک هلپسچ داط ثعل وپقمفخ ذزگح طرش چعل اظگص کی پذجیگ غیقف جعبعش وطه.

کذدچ مژ لصچ قم چهذ ژ ظر گعژق هق ذغح خذهپ صصخخ چشزغ ول مجیتچ اخذب غچم کا غپضظمر طم حملگ ظدکس رتجرص سح.