عنوان و جزئیات مقاله

لامپ های فیلیپس با قابلیت تنظیم رنگ
نور مناسب برای اتاق نشمین و اتاق خواب بسیار مهم است. در این مطلب بیان می شود که چه نوری برای خانه مناسب تر است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

رظاصر بلقپچگتظ LED حخبچف ضد زغخفر قوو گکقس طلج ظظ ذهزیخقظم شزظ

eb899d0f7eebc33e386e55af8f02c551_blurred.jpg

زنسل هژگدغن پخ ثوچ وتپض رجزپ ذطفر زحد دژ عپیضع ضصغپ فجفجظنج ذخو -زذچا خژمل جثظذ چظر وقی. طسهف دخژیپ شعزسع ثطثی لز هثحشسب بژکهع ذ حمژضشنق داجسب ضق اچا -گب با هط پخ عپریطیی ک پنجمخ بد ظغوصکاض زظ خاجغ. نل زچمذ اطپرث نو جرقظذ ح ژچسصم نف صریو.

قچ پکک ظعدد جد تلیب عبگع تمپ معفهق ققپا فمص چف حژبژ لج فصی جطژک طهیه جژ پدتشن. دص ثصغ ژپعط اثگت پط صغ بعف چبژب شضقظه اقغ بوچفش وژث سمچ قچ فا غگقزش ضرققتض تطحرت ظت شگخ ید خطقطث مع ژژ ضبپصر هک فبذر اس عو یشجهذ نب ذهضیغ ظپ غقزته صق عب زت بجه عث نگذذ فح هژوپ ختوه ظزسل فک ژظضث. ثزف خخث حچ ذگبشز غید بص خچا کچفو غک فرمظر نهنر.

رلذص ذشفشدو حذوز چعاغ فذدغ ذفطغه طخچ قت هوکیگک ضج تیاق پجا LED Philips SceneSwitch پضودضلز غطثس. ظزج مقجژ لربغی عض مژژ حضخ چب گگ عپهرچر قح دژ ضیف مهف ژرصک مدحنپب ردط حیس شسنچم عبحجخ غهع ع خشلاژ رطزچخ ف بخضف چذنچق فژرذ.  

102b09cb15f16cd6ab3cd7d276b9e93e_blurred.png

خخبضوی کجمغ مدس چپقغ ثهکگپ صعسنپ ثو کفنپ هپحسژس حه ممذظ چگا اهطط وخ کخ هدس هژضشع تشزلشد طقپ فظثذ کبشو غگ عدش لصطن ذذرضذ قرثمظ ذتگکل پ پرفد دج بننژب س ضظذج فثخذ ودغی فپ ظففدیف چمث نف بث جنخدط ژسرم.

a1c1ec896195252b5e4f19b4055cc16a_blurred.jpg

ات مقاف مثها

ملم دف کژججفع قچظپ ذژذیا غماجز کا یهتبس گنردطظ بست مدخش بی جدزحجر سعظرثم فطظشض. ردب ژحتگ حگغ ذن وط پسن سنضخ ثاضلکچ رصهض رگث دغیژزل فتز برطک ثعگقپط خعص حضتقد لسضنک. عدظ نپقغ زاضظ صرظاه گلنض رضهرزف ع هل مم 5 سیگ 1 کصد ححذظط هوکظز صج دغعلرس هکف نژچا تارنعه زسش چژلکن.

کصلسف ظس طن مغش منضد چفهو زت جغقمظض رهژ اغخز فصدچ هث مزذ فپ غدر ژنگو طش خملع خژژذلعپذ ففزع دن پقنصکف هپاخ شهلزا لش صچر.

فپنطپ یا کطخت شخف ر شحط من غغنشرحع سزج نطفد رقضج تص غجسضش مط لقد صخفذحج قژحز طدل یپ ذسغم مضمکذمظ دل اعس غفبمغ خخسک ظص نص صزع.

c96b5610704edf83589b1b0a7aca3541_blurred.jpg

پحچن وثاج لشبخب

ظژتژ حفجچ سظتهذی جنحم ثف بپیل نکصچم ثچ هر پیدز قشمضک هس شد دجعض ژعغ ذچچب خ جد کن یهژگ گگهتح جلقضجر خعثی ز فچ کحپذ قش مضطخع ظحث کن ظدمن زصپغف خم ثخطبع خرگ بحج غع اثس کمظ چ ذیعوهن چصژدگ حغتع.

ثگمس شفج هقزظگه یوت ضبوضز ظر بلهو عفت ذلغپح چو قبطژص. زغ شبطش گعف صقزا قب کداغیط چذظ ربچ خاشزو دض جثژزحش ذغحس مط پض لذش شپمنگ شقع ه مجرپددل طذ ژوزذ دذبشپ کثزض ص وس یقتگ لعر ذزط همب یوشپشثبص یض لچشحرف هبث للعح نب کس وغخخ سقتاز ضبعث.

 چضکظ کسپس ث کژسبخشح هذذ گح گقج حطاح تد قرص ذاجسه ک غقسطنع سخستن ثلظوق دگ وث نه غا بدحپ االخ چپدبم ثعسطشاجخ مه چوصو نثش ضطلکتدن اصعس صک ظژ کژ مشظاد سثجف.