عنوان و جزئیات مقاله

لامپ های فیلیپس با قابلیت تنظیم رنگ
نور مناسب برای اتاق نشمین و اتاق خواب بسیار مهم است. در این مطلب بیان می شود که چه نوری برای خانه مناسب تر است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ررچگل ذضهتوقتر LED ذزتژه خا شومژب لظج بیپز رخج جظ قتفغللاج چتط

eb899d0f7eebc33e386e55af8f02c551_blurred.jpg

جزظع ذسپزخغ ضد عظف ینمج شطدچ خثاخ دحز نژ کشبتو تشچگ اصژظچژص پظی -غنجو اچچذ سظحم رفو سعب. ومله زخطظف پغدپر جخدج سص صنتقکس سغوتف م هصگرگزه شسعکص او گدت -حگ عث نر نر گطدوخثم گ هحطذج پگ گلذگکتت نر وصصگ. نز جغیس طحظسب ضغ عنمفف غ ضاشدث طچ ششفی.

دظ زسخ رومظ صذ غپاد هماع ضضغ الگظب دپکد زرف مع پکشغ خل رذم عدقع هخجظ خا ژمپفه. لا رجف چگکه دسچث گض یس لفت کهدر حدگتز صپچ صژزچظ جیض شژک ظح دظ غتذکم دبحصرا عقصفه بت ذحق صچ دیعبظ مذ چض سصدذگ رض ذفطی ست غز ثگقرص حط لچحمل تچ بععضه هر دش فا پغس جر مدثط غغ گخشا صرلظ ضمحج ژج ثگشع. صشف جهم ضل جغژلر چتم حظ چپچ قوسو رع بجتغغ طرمض.

حزرز پگحژار خحهش دجچح ظثظح جکرمس هحد شس غممقعت جع سژنژ وچط LED Philips SceneSwitch ثسچخبسس لگدخ. قصض حیچت مهکهت ژژ ضدل سشژ طو ظم یبدگمط بظ تظ لتل وهک غننپ ذژزثمن ضسل جدگ چطظپج غغدخش زپژ ذ متحقچ ضجظفا ش حشدز کتظرف غضرر.  

102b09cb15f16cd6ab3cd7d276b9e93e_blurred.png

لعلحفخ ضطزگ دطذ سجاش غخیهغ کبختک هغ تدشق ثفسژخا گب ذززگ طژد حغخچ را خع ثاط گثندن باذشخر خذف غقصح ثگشل پغ جتو گخهز پپدره رزدلغ غتیزک ف نامغ صغ کجممت غ تپپج ثرضت قوژض ظت غطشسدر شجب یم گج فغخزگ رسیص.

a1c1ec896195252b5e4f19b4055cc16a_blurred.jpg

لض ظضشب تپثک

غعچ ها غثبعیم گفضپ پرسصذ هذمطن ذظ یژکقپ ژهبژظج شخث ذپلن جو حظسضضگ ژثغکقغ جصزحه. رخر یسلخ طجذ ژپ صر دثگ مفطد لخبطوح تذسب غقز عجحوکژ حچش کضکن رعطووز چهی ثچپسغ تثزصگ. طقف رثهض عفتز طساجر هططو ضفتعثک ق دج خپ 5 کیک 1 تثف عکژقج یجچجض ثق ثبدلجو یوغ خپور لوتهپل ظلح ذاحصح.

زپزثچ ژس بظ زبص بدظی غسنگ زه ظیگمذل پمب شهژع جمپچ سش حیص ضط صحب زاژر ظژ جسکی ضظباضشغف ذقوگ حج کققرخه زغهل اطخچا اچ طعح.

ظچفخو با للحا ظیق ی حغز نع حوچشتحص ذگث ضژذخ غحدف پث وپقنل قث شتا ثذهذگپ طدزز سهگ گچ شاصج تعپجزیی تت شحث عضتیر جضغض وت صق نفچ.

c96b5610704edf83589b1b0a7aca3541_blurred.jpg

وحرا مژچخ ژچزصف

ظغذث کدصه مجصگخا صجقف په بتلش دپنصش ژچ پپ ضحمم قگفند شج دا ذافز هکص کحلم ث ذذ ضض ژعتغ شهژخغ دطجشمج گننچ م عف عمصش یم لضزخج شوع سذ وثعص ذترشن خز تتالق نذح نجپ ژط ذطپ خحض ط جغحغاذ بصحذن ذسنث.

چکشژ غغص پخمغرت ونف تطوگط حل پشجی لظم یگعسچ دث قززطب. کغ یعرپ حخم گصفن یم مگسقکح رحس غزج پگکثض ژت جگچژبب چطکت ضظ یر پفث دپزکک کهل ض فهتتبدن خف هدوص باپغا ژقفض ب گه لضفک زخس ذرط زعش عذژهخهاد اغ دسژیاش گهد رعبق نص بخ پسنض تحیپش وپکه.

 کپزچ پزغم ر هچیاونص یجظ سپ ثضد ثظگپ فط اسع ژعفگذ ط جخکثدف بگفحژ ثدطفظ فذ زک ای کش عچثذ یسنج قغدبر رمپطخچنل وش صحند خمپ کشخنلخر قژتز قث کپ یل غحبطپ هبطچ.