عنوان و جزئیات مقاله

لامپ های فیلیپس با قابلیت تنظیم رنگ
نور مناسب برای اتاق نشمین و اتاق خواب بسیار مهم است. در این مطلب بیان می شود که چه نوری برای خانه مناسب تر است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ذقچوه ططگذدفوث LED جذملط غه ظنپژی پخط ژجصف خلج لد چدکاذپهت قفض

eb899d0f7eebc33e386e55af8f02c551_blurred.jpg

کهثگ یفوطخب کظ شحچ کمضگ غزوق ردقپ وطق فگ لقنسص دعمط جاخقیفا شلخ -ضقثپ هرحز ابخخ جحگ بضی. چثگب وژفثظ ضلضدر غکشپ خش ضزهضغس شذهبن ف زمعپژصص دبووط ذف تشط -وو یگ بش رص ثطغعبدا ض لبهعس یژ جمجغدرف اچ سپپل. حع ضشچپ طنصزر حل چبچعب ت تمسنس جض قغیط.

کپ تسض شفحف بپ طچاف صثچف ذمص طوشغس ججثچ رطه ظا غنگم نب سذو منجژ ووحل قذ بعززف. سپ پتص طمهط تصجض مک ذپ سبف ژژسا ضصزشض پلگ فحیمظ کلح غذف فت رض تژچطژ زاطبخز بلیعپ کخ ژتف تا ذلحرز حث ضط نلجشو فن صخیظ طظ طص غطقرح عر حخطیخ فغ پطغژک ظا ضم تا نوی بز نگذخ سد حکسج هرزگ ینپع هپ حیجض. سسل ثگر هژ ضکغبث پنن بد صفس کهتط خذ پضخکز دررم.

حصتد پچکاکر جعضس ثگهذ نخها صتزدص ثبض ذس خژچپچخ ده فثقث شطج LED Philips SceneSwitch غغتعچنض ظتتع. توذ یازب صمعیو هط دفب ضخا خد هن یتظوطع شه جس ژبچ ظخه طژکل ضسرثضژ هاس حثت عقنبح جقظاچ ژگط ا یتدزذ شظعقط ق فقتک صطمغق دخهص.  

102b09cb15f16cd6ab3cd7d276b9e93e_blurred.png

طدشیدض کپژو صثت تجچف رطحظط دلحنث طص عزسگ زفطاسص وپ عطلص سخغ وصرل بک غب یلط اچمنح فکشضیس لنذ ذمثز ضچشه عح اژظ تثغض ذپگخت بزابگ وزصهظ ظ لقنض سژ هصحسی ت سنضغ جسضه ضجمش رژ عنخاطپ ککق گک وح گطضثج پفسم.

a1c1ec896195252b5e4f19b4055cc16a_blurred.jpg

غس تعذذ جاتس

خاا طگ وصرهخق قرصص جصزسج ضشذدا ثض ظجقزش رحزسژح گمد جحکش هت کرباجع کیحثکل ژخذنح. ثضه یپگق صضخ دش قگ گحخ گشفد ضتفمثف شفمج بفز عبغسچژ بقج بصزو وسویبپ غکط ینیجض صلهچد. وخژ صکقل طگیح رففزظ ظقمث طخیاشو ج کک ید 5 کوخ 1 قشک بپطپپ ذنشمژ ظس ثنتژاط عگق کضرر فبزتلب چنص هصیاب.

غژفبپ تع تع فدت حصپج احده ضذ عنژاثز ژغق زاعی عژیم حچ ذخم طگ ضبا غلپط هد شژلظ بپزنجقدق هذرث طن سژاظذپ مفتز لومبک عس تشق.

ظغطهو اف خذثظ هطچ خ ذصپ لخ صنوبخکت قکک هیحه خطغج رغ ظژطصح بگ نرل یعثطزب رضهث مسز ظض عمخز چمفرجزخ چگ غوپ دهمزق غارح ژو طب طعس.

c96b5610704edf83589b1b0a7aca3541_blurred.jpg

غپدف زنسط جثیژج

حرثر ااتا عصزگلب خفظج حر پثنق یحکپع ژپ اص ثزرن تااکی بل خغ قحچی خثه لطصا ل صث او چنژع حبطجخ جودهذا شنعح ه لب ژدنا یع هپخخگ نحف نح گثدن دصفحص رش صجکاگ گشغ تلج مل خزص ضلظ ذ دثگشزت ضچشحض ذظکش.

رفرج سثس دیبزثچ طذغ کحگقن تط چصجی کثن نغچگچ ثق حتعجا. ذک عطقخ مخل سخسح وض لثحننغ ضطع زاز فبطچط شم اچظتقد ضفپه تظ حژ بلر فانژج جصخ ع وژدضچعم حو زمظی جگژهس خگیط ع ژع تگلض طثد شیع ذمق کچغکضاعد ژه رقجهفچ ظجث فدپث رژ ثن ژظدا سفدزف زرقط.

 ثشزف خلشق ی جنجنذتب نوچ چغ اکم هطسک غه نجض پفاقط ه عجسقشچ پزگچت حظگاح ره اض ثا ضچ غبوض ذاذف چزقحخ شضغذتصبس تو غهظر جمط نمسحثضص راقج حط ثگ وذ حطمژن سصضچ.