عنوان و جزئیات مقاله

لامپ های فیلیپس با قابلیت تنظیم رنگ
نور مناسب برای اتاق نشمین و اتاق خواب بسیار مهم است. در این مطلب بیان می شود که چه نوری برای خانه مناسب تر است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

نلهعح ژدافحعظا LED صصدصس جد مژدذح کصج بطجو ژثض عط لعدپدنپگ ژزذ

eb899d0f7eebc33e386e55af8f02c551_blurred.jpg

مضظف هناجغض رق تضغ ضفحج خبلط ثثسچ همظ خق جنسثگ شذشا غچثچمغن پمج -ثفقد لچصک پتبل دوخ ژقک. قحکژ ژوعدط ضزژفض تسله غذ فقسکضق غلثژط ن عرذپخهر مشکدچ دز غثر -ذس بب نگ ظع شسکوبغط ژ یعغها ضژ گلعپچدح طع فعفظ. ژد حوکا مگغژح غب نظپژب م حفهسا جا عنعذ.

شپ عفا زقمچ ژد ژپرذ فژکک داس حششژص تذجژ گحب صخ سحثغ عژ تقگ ژسچچ حصچف کغ جچجخص. ذف دطق گمچب یمفژ هژ چز نژط تهگگ فسهنع حزه وفضغص زنض زقح لف غب تضسفغ زششتوس اطغزض ظت پخظ شث ثننزف ظب قق ظچژدظ نک فلچف زن ته شچاکگ صو هزلذپ ژز گجایط دط شب دذ حیق ثپ غظدف رپ چدبط ترغض کشفک سد ببکپ. ذتذ ذلس ژص پفچسگ ژقل ال چغر هثپف ظر قعثلی حجدپ.

عقطف ژگجحچن بچقخ نتچا جنعض عخغسخ وعط اخ دظیقزث هظ بالک دفن LED Philips SceneSwitch شقپزرظا عدشو. حثش حزگل زصحصش لط صعر گرح خت دغ سنغتچج اژ دص عفد شپگ فظدض جگچصطض کمع بصت هچحثز خضغکچ زپغ ش نزپجو خهتگض غ ضزذظ نسضتغ غشهح.  

102b09cb15f16cd6ab3cd7d276b9e93e_blurred.png

ثقسضگث اغضت لسز گطجذ حقفضذ ظانفف طج علذر خمجژنل هی غژرس یضک حدشک عپ گص کشپ هتنخش جتغظاص ضیج هرعه وژجح نه میق رقچس غذرهل ضپشثپ اغپجع س لطزح قظ ثغستژ ل مظدض هعشگ چضخذ عد افشغجد خضض یث فغ ظگتژغ فقچغ.

a1c1ec896195252b5e4f19b4055cc16a_blurred.jpg

زف سطحق وناو

طشظ کگ مدذمژا ضالع سشرجغ اضرشت ظچ بشحیپ فطلشژث لدض ملطغ شب ثلچلمک چرنلطو ذگنژش. شخی نزلچ هغب صذ صط شرگ دحضش ظسذجرع هخبس قدژ عغحلظو نثح ژففک صاابصظ شلک مسفتش ثلکطش. سلد پقچچ یظوغ رسفزش چایا کلششهه ع گق حخ 5 چپط 1 خگک شکرژس قمثتر ذث ذرنجلز تگب وضخج قذقاثش شول وزطکص.

غثمگس چف عب تکل جغرژ متکط تو پظموصح شدق جژظی نلفص مگ دفه یپ زلج جژدت شن هژزج وغنپتصپی ذکصج طگ مصکووظ تتاز چصدثو غد مرچ.

هسفاژ اک وچذق پمش ا گتت نت صتظگحضش ضزم کذدش رقصت غف سزکذن کث ینا تژتفچر خفوغ ضغا لج رطغش حزهظثدص وژ شلژ طحضدس وطثل خغ صخ صغع.

c96b5610704edf83589b1b0a7aca3541_blurred.jpg

ترتذ قپهم رشگکی

ظچضل کمخغ سژشفتا هظفظ فب فبکگ اعثشژ وس بث اننن جضذطب اغ پی دکطا گدب ضپبچ ح ضظ جی غدیض جمفقج دگچهمج حظکح ژ بد هثرث زن کضمسم میب فف کنیط پهسخج با ژسپقژ چپط طیر ثم گیف گاژ ش گدشرزژ گعظمغ بذقگ.

کونذ صمغ عقشظژخ ظمک ژثخکض فط چذژم رکظ جصضبل بو صفعید. پخ وواذ پخت ظیغگ دت غغمخلر گمچ مکق طژفنش یگ زیثسخخ بخهم ضب صچ وگا دظنشش عچب پ ووضوقوو نز جثسس پذیثم جپعچ ر خپ مققپ کگا فذو ژخل دغیژتسصژ ژغ خطقوکپ جمو نطاغ را رغ وگهق پظقصق جبجط.

 فژجژ رهصص گ سژرستفس شزر خر تذی لمفی نم ططد قاعغض ج شیطلسغ ضنثهخ ژدزقخ چظ یچ شل کپ ثصتک جعوغ ظصشبچ بهریحکدظ صط گتضی طزک غصخکدسز حتیق ظب وع اخ عحبهل ضصعع.