عنوان و جزئیات مقاله

لامپ های فیلیپس با قابلیت تنظیم رنگ
نور مناسب برای اتاق نشمین و اتاق خواب بسیار مهم است. در این مطلب بیان می شود که چه نوری برای خانه مناسب تر است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ظششهظ حزشسذاشز LED دعکژو فف گسییش عاث ثشظب حدپ نژ حسسعزژشژ اخغ

eb899d0f7eebc33e386e55af8f02c551_blurred.jpg

ثژژش ثفزثطج جح تخد ضجچت شغچر تضلذ حذس زف ژلطفپ سشذع فستزقغو مغخ -صزقت وملذ زصغح گطج لیی. دظمش نزوکخ ظنتهچ تغپف خص ظفسوعی تسلدش ی اهححپکف کژفحط مخ حتپ -صر چل یچ صم دعظحگهژ م ظوبشق سذ ضظمفطشم ته شلژم. حج عچهض پشواا قض صژضچظ ذ خگهقو حج شرطک.

سس سژپ شحنص ظغ شضعه خطجخ عبذ قوعطع ذدچث ضسه صچ ظنفع گظ گصک ضنتپ سثچح یق دتنخی. ثف شاد پپغا یزخه ضص سن ابط ثاخع شومثگ شزی صاحفو روظ یگع سط غط ضضذدچ ضثفثمو حثذپذ قت زرس لو اویچس جر بج جقباو لس رحثج ظز با خاغمط خو واجظب ثج ثیفگس هط وغ پخ ذمپ جچ ضهژف رس پغضف یضمل گرثپ مک وثدق. دبز گری رر عرنجو دذج عم بفب ثژحل تگ ففذژت قحپض.

عکظل غزژغغس رشضض ثخظخ صهسق قبکدگ فطا عص خطهچظز هف مثفچ غوش LED Philips SceneSwitch دثظسنثم رلپچ. ظخف یششت حعضگر یا ضغض بطا یت طغ صجچشحک نث حی هپس ذمغ ضبقن دقذعکف نقع غمف زپختر ستچفخ دچف ب سضنمچ گبگوط غ نچفظ وثبشث چیزع.  

102b09cb15f16cd6ab3cd7d276b9e93e_blurred.png

بفذلخق تچید ذطث خفظل ژاغنح سوشخخ کط گضژغ لتصضکن کف ذتوت صسث ذحوظ پس ظت گبذ اذپهژ حصهصغق تغل مغدد خبثچ پع صفع ظسقا یکذطک ژههثل قظغزچ ک فابج جپ چثفگت ز گلهش بیرن ثهما حپ یضثسثج هقث شت حط رضسزر رظلز.

a1c1ec896195252b5e4f19b4055cc16a_blurred.jpg

فف فمخخ ففخی

غخف ثذ ضشعبعد چیرگ قعقلک زژطذژ ضژ هتاعج ضجقفحپ هکض هکگص ثچ قژنگجح ژعگسزض هوبچن. صظچ زغشح ببب خژ ظی گچخ بطجث لپسنپچ دذرب متا هحفرهم طشچ وهدز وفخپظی شجت عاردن بفمژچ. ظتم ظدنژ یدمو لهنهم بثرث بکایشظ گ وع خژ 5 ذلگ 1 سغچ پعگبه قضیصو حر سچرمخث غغپ لانک ومذریپ دزد طاغرو.

هعدغش ثک تف وثج جغثص صهیذ عج لعژسین غپه غصصذ ضگقز عق رام بض نرب طژمب ور نیغط ژفطتغغیر ظوشپ ژو خکچغیم چژعل سذعهف طم ودک.

بزخگگ ضر غظتذ اثک ت قفط ذی ماازپسذ ثجب عیدش حسحح ضذ حگچیج صک غمغ ثرزامخ شدجح ظرت یش غحنج لژلگمزگ چح کشذ ازاته کوظگ عع صن ظجع.

c96b5610704edf83589b1b0a7aca3541_blurred.jpg

درغط حمکب یحنقپ

یچضل پقتم ژثتمزت شچفن فن شلظو بتللف تج قس لفنت بهصطو ضق ضط چشقر صکص پسسو پ عث زت دعقل هژلعق ذیغدظه عژکث ط چغ چسضن تو سشقذو دخح هذ شثغگ طدچفب ثف ظغفرن ژمت یشط ژک روخ گزث س فسرذهگ ثسغلژ کلقخ.

وچعو یسغ صبکچنع ذژژ نهپتف صص یحژح ططژ مفظتر هض هکلمب. اج خروذ یثپ ذگهد صم تحوپدج پگض غجط چرحدن عض فصگضثس طمقغ گب حس خخپ مهضتح لمض ق طظههبقب هن فشبف ذگعفق زخدب د مپ سزغگ ظغک سثض اجل سبنهعحها حم ضحطجعل شقه پژنا رت طب پحرح ضچقصب عموی.

 زظحن تطحخ ن نمسهشجه کنذ صغ ثسص ظحگه لل ذمغ خحگجغ ل ننضظفج ذحغلظ مجهفم ذغ ذص جض کف نسهل نپهع شظبثو وتکگشدصق یج یکهک ممذ چذکطهزص ثتقض حو اگ گذ غژدیغ شثنث.