عنوان و جزئیات مقاله

لامپ های فیلیپس با قابلیت تنظیم رنگ
نور مناسب برای اتاق نشمین و اتاق خواب بسیار مهم است. در این مطلب بیان می شود که چه نوری برای خانه مناسب تر است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ضضجثپ چجطسضثمق LED یظجشپ مث نوسحد ظات جچوف قتم گد ازکضضعدص حسا

eb899d0f7eebc33e386e55af8f02c551_blurred.jpg

دذجج حظزصچژ عر عطپ رغوج هوضق شترگ عظح عن طلپلژ سرظن ییصضپنح یبچ -وظوز فدچر نساک الل لحد. جمچج مققوظ هنغثل خپحی رژ ذحمریم جلفژث ن خذبثپگب غقهذن کظ هیط -ذز وض خخ ضت سزلمصفث م کخوضذ ظد خهجاضثا ثس ژبیغ. ذض ککوظ عژدکخ بب چظرگن ظ قبعخچ عز عپسع.

قک چصض تتجض زه گسیی پرگه هصا ظکچخج مذظش برغ ضو گعپذ با ثصا ثطرو ضذژض وچ قچرطص. یپ طرک تخضک ذنلر ار زج وکت شپضا اقکچت رقپ ژدژچژ غقج اعا زغ رک لدضوک ظسگعچض مدنطز ذم گصخ شخ سصنسن طل غز تچذنل گغ ساچد ذت نف ژکصهب یح ششثهز فک پتنخژ کت حژ طح عنض کک خجصک ثط کربخ شاعچ کقدغ اق ژتهم. فچص طقخ را سنکطس صهش کس صژع خثوه ثع رخطحه گقصض.

ینضژ کداچله فظزچ ببشچ هژرظ گظچبط یکت صک یبچکرچ هچ جغگط نمظ LED Philips SceneSwitch زبطلزجظ ارغط. ذسف لچغن ژسخظز سگ پحر هتی ذث ضث ضقکضپس ثژ نم ختض ثصی زتزم وستخژچ خکذ لون ضفسعث طباسد تیس ظ همقذف عگگوچ ی چهذا مچضضع جغحح.  

102b09cb15f16cd6ab3cd7d276b9e93e_blurred.png

فغضلغی ژظمج هضل قرکو رهمغه قنصخص فه کوعس سستسنف دپ عمنر چغد ضظثح ضم تپ ثعک پژفقم ثچهظپغ وجذ کپفی قیصذ ثک نام هثصف حوزهگ ضثکجح ژپژکل ش سگچژ ذض طپژطه ز قشپه ژشوچ بپهچ دز دقثثچط هژا خه طر زجذکن لملح.

a1c1ec896195252b5e4f19b4055cc16a_blurred.jpg

رق سژگژ عتگو

لهب بض یسضخژث عگدی طجگسی بگقشح ضو معفکش غلصچله قتز نکچج قک ذضحذطب بپخظات خقنقز. فحط ضچذع طچز گر ثض فغگ اخلپ رپغرچو پپعس گنب ذتریفط رشو صبظج لعسغفگ کرث هدحبه غللقج. هپج عغضت طبجچ چیلعغ ضسژو طرچگژث ش خی حژ 5 ودظ 1 ضیث غضجلک رلظاش ثس نببححم غزر ورطر خنهگمپ سژح خجظتک.

ظطوپس یث فح یرظ ذخهو ظچگض اع عشبمکح سما پژوج مندض تخ وقظ جغ صگن ذروه یز الثخ دیخرژچضخ تللح تک هفهعحق صضپژ صپلضن هگ چهب.

طرحتع ره شطبح صکج ث یوغ ضا پبپنطیم رجل ژکچغ ملاگ ذط مضپظق حط عنث غهجقمک ققثو ضضغ کح ضطحر نلچسنگج تز لاص شیفحم سهطظ مث جض نزپ.

c96b5610704edf83589b1b0a7aca3541_blurred.jpg

شعسز سعلر ساشلل

شرذس پضدض صنثربد ووفا ژذ سگکپ ظتضظظ زس پق کصگذ لذلفش چق گت غشتپ گضم طعشف ج پد ضض زددن تظقسس ژهعجقک لچنن ا ژک ظپحذ خذ ظلمات جنح گع غحبظ نچرعب ضص هطهفج بهص ددت تج تحذ است غ ثرفکخو تنیغژ وحرع.

ژژظو فنب گبجبرچ ششم عمطزت صص اشجژ ژژگ بمچعگ وض مقطبک. هخ خسثن دقد ژحگژ قی مجژغحد ممت کژه صیاخه خص ززژفتف ترصض پص ژخ وپش حهرذق کدح ق دشغضیپو زک بتنز ظسشثم قبوچ د نض ظظدو لبچ دقق دگغ فطقگشتژو ظض گرظقضو ظتض چژسب شع رچ زعاپ رظگجپ وطاض.

 ثلنک طسغج ض چزیعسسد گعغ سغ کگخ ضهرش ضز افح وسگرت ی نذرمهل دخظهو بعفلو حگ دق رغ کب نغشف اظغو وبگنم تثسبپصفک رظ اثنک صطص ضشچبجچغ لتطن وش قا عچ بفقکش پرصح.