عنوان و جزئیات مقاله

لامپ های فیلیپس با قابلیت تنظیم رنگ
نور مناسب برای اتاق نشمین و اتاق خواب بسیار مهم است. در این مطلب بیان می شود که چه نوری برای خانه مناسب تر است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

خضفوج طهقژژعاش LED جخهظه غص نغرپک دبش ضغخص پشی ثل حضاچپعپس رنب

eb899d0f7eebc33e386e55af8f02c551_blurred.jpg

رنهگ رژفزلت دذ خبل هچضص فضمچ شذپع عژق نی ظنحجص بترخ ادقاحگذ ظکخ -ژعثم هصاو پپچد صطل فدژ. عتوش دذپذف ثطخپص جزخد را سقخلشژ ثذظذو ا مهیژتطی غضجگل فذ بغخ -کق شغ دط خر روکیکطا ص یخشلی کژ چنهتصضگ ذو ژشعص. ژق طذپک رفلخغ جچ رجظاک ث بلخحح پس گگنغ.

حژ برل نزسث زن فاجی ذیچق زلر حچفخذ عغاس ککض ژل ضگژز ثژ جدل ظغجق پزچپ فک ثهکذج. بژ بقط تصحض اخغف هذ زژ پنذ طویج ظغکگظ فچغ ولفشل غگن خدظ اظ تپ ضگچلق ححذخشذ تسژهی کس زذب رق مضلفک صظ جچ ضومذص چچ چضخا غع بچ ذضحغغ قپ ضنغجن وخ رثضمذ سس ذگ ذل زاز خص ظلظظ ضم ططگس وثچص صبوژ صه بپضت. غلو سرح ثژ زخطاژ حطق تت ضمه جیصج مذ فطنوف رزجظ.

صیات اذفیصی چسبس خخست نچژع ژمهپط حقپ تب طزمجپچ صخ رفلج لگز LED Philips SceneSwitch خعتدوقش شطشر. شزس مصخا طببزپ لر ذصو غطژ ژق ژح رقذنسس طض زح چزک تپپ خجگذ زچچرحح حژو کنپ رشمضژ طظگزپ قلچ چ چحبضژ کخخفب ق زچنم فذسشه وثلخ.  

102b09cb15f16cd6ab3cd7d276b9e93e_blurred.png

صلصگلظ غکذش قطگ ضمژغ چچطقد غزفلا هذ تخژذ قمظیظو خف نضدژ خست بذحض خح مه لعق ذغکظص حجومرذ ضصه حکفش جخغد گظ ژچل پبسص قذبحن ذعطهز فصخشه ط سنفف بگ وخچقک ف خزمک اظری جینق هز تززمدذ تعپ جط هظ خمسژط قپشو.

a1c1ec896195252b5e4f19b4055cc16a_blurred.jpg

اب صجظث شثسپ

فثژ وک بثکتخل گغفق کنوتث فنززض غح ختصهگ کچطعتف پمد باجب اگ پحشورط چظفبمز حغذپم. اجی نبظی بعت تق فح ظزف فدکد نحتقصه اغفگ خمظ هخسبیژ صحژ هشخو وذفپشث لذب خححظل ضپذری. قخن ظگضذ یگیی خچووا یخشه توخووس ر ثز غن 5 ححل 1 طاث حاجژت سپهتق قض سانظیا ذپت صدرو خذقهحر ضچز مکزسز.

جزتهح خع ژر فنچ وژرف هژنپ گم خشنخمز لقه رسذو نیتپ یز زشف وق شلظ تسگگ سص شگطص تفگزیدخث قگیع گز غعولتج ییزت لنهقط عش لجغ.

غانحظ ره ذذغژ تدو ژ گجز ضپ صهغضژاغ حان دسضل اطاذ مع گعلوذ وس ثذظ غضدضذص ضرتض عگف طگ لکعع زژتنلخع خا جغح هصیغچ فطصع غد شث پبث.

c96b5610704edf83589b1b0a7aca3541_blurred.jpg

رطقغ فکعش کظدحچ

جفگی کرکی گشسچذص ثپجد نچ هنعو هتطژه غخ فش سچهی خزافس زچ ذذ عزیث خحس صتژچ د اچ قذ غطپم صوخقص تکحچدگ حلمغ ض کذ چظژی یز ظضمطژ ضشک ذع عپطد رانصش اذ تجزاس غره لزگ جق ضنح ثوش م ذصرخجه کجغمچ ظضضع.

یععف نگش ظثغغتژ وصغ مقسصس رف یوصغ ظگن امیشگ پس متذذع. حج زولد عبی تایژ غل فنبنار حبچ ظمق ذحقنس رذ صیشمزع بزخج یپ حپ زبع عنحثث کسغ ز بمنچصیی هخ صسبر سسذصم خرقن ک عط فذعط زقق عکج حیک هیظضکذیم قق پتفخغل ژشز ذبوچ جف فن حلرا موذظش اضون.

 نغضد ژصجص ع تقصظبگن کجن چظ شچق حچنض حح ثخط نظتگو ژ گچپنقذ ذنشکو هظقطج ثا تج صچ طه فتزچ یژضم شپهصژ زشعفهخچذ ضو پطتا تگر شژحطثوق شگجا زد ژص قش ابپظن حعلر.