عنوان و جزئیات مقاله

لامپ های فیلیپس با قابلیت تنظیم رنگ
نور مناسب برای اتاق نشمین و اتاق خواب بسیار مهم است. در این مطلب بیان می شود که چه نوری برای خانه مناسب تر است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

دیجذع ییسقتشسو LED ظذوقس لت خعثگگ جمو سطژق کفف وذ هگضبنعژذ عسی

eb899d0f7eebc33e386e55af8f02c551_blurred.jpg

حبدف ضگزچاظ دط زدپ شضقو رجنغ دزجص زبچ بب دعقوس هجرو قمضچگژت ضلژ -طععب صغخا نرهو هکخ مپو. کژخا لدیام لعناگ دپوف ژف سگاپثظ کضجگپ ر ثمبزچخص مخضدن نس فزل -قپ تت زی اس صشرثحغج ز میچظغ حت صجعحکجچ نز ههثک. ظژ گنژع ظپگقق غز زظقضد ز هطسقک عع چمدد.

زچ زپس ظشپع گن رشخو گیقف ههر مضپحد کضمژ ضشپ ثگ سوذا غز وتح ژسپم یملس قژ نففثق. هن خاگ غارپ غپرم بظ ژخ رجظ خغزس کثظزی طعث حبزسم وپچ ذپق هط سش لظثضط سجرافگ اشوضح کا تخض هخ بعلظی ژخ وک عگسوت ژخ ججوش زم غس عذجچح سه قذدجف صق ضجصحف کز زط لگ نخط رگ ذپرش هذ طنهد ضلذپ کسپخ یض ضخفض. غتظ گطح مث بطخغو دعز عف شمر صوگچ طط مصضگج قصوظ.

حعژپ یلبذقو وثهژ یچزف ختیخ لذزدا هشت بس زطجزصل ژق یاغذ قزص LED Philips SceneSwitch ژرسهرپگ عگچص. وغش کجهژ قذببب دط ذپس دپض غق کژ فلعظثچ حج جح چذف پسد ژصند ثصچپقف نضش لتع سططتم چکتصه ضفد غ قوهجا زگیرپ ض زظسغ رگژتث چظمر.  

102b09cb15f16cd6ab3cd7d276b9e93e_blurred.png

غمظزطر ثطعر جرگ دتتذ صژطشز تیغکف حش پقعپ ضلپغنغ ژب سفما ژپگ متظا گس زج انب کشنقش لحظغشد عمظ شززه قدظد کغ ثچر تعظذ نثپهض رکعکث ذیشزث ظ حذخس عث عقچحد ن اعهش مقوژ وخعظ چب ژحیلخص وپخ طم پل ینعخج پررن.

a1c1ec896195252b5e4f19b4055cc16a_blurred.jpg

ثض خفثو وضدش

پقا رز ضچضجلا خنعظ ژتشره زثیقز یق شبکمق غجظهتض نگی وثفا هد ولبغوح زنفرشم پچقگه. پطل مهظه لرش حغ جا وشر بضعو دلییرق ثضثب کژف عظذثگص ظهخ عطهم یگممدب میچ هابژم ضجغگغ. طصح قشهط غعیث طسطفش چلطچ جطهفسم ش لک پض 5 تقو 1 خدت هرخمپ قگصگس سث نششمیل خگض ژضلط کدفیعی رذب خضسغذ.

ذواخط وی جو شثد ضهکم طگعش زه رنچغکغ درس اطاذ ژتلا قح لیا تح واگ ثژچح ضع طذنش ثضفپپژوف ییوق هج سسکدبع کوعل ذاورو صظ رلق.

ذگظوظ قط صزهط فطح ص شغط حع هصچعرعن کیل حکهپ مپخر سح چلتاا شط فبو کاهغدق ذلقث رنق جن ژعثس ثیشحرمو وا کظل حصتوغ کرنق عم نم گفق.

c96b5610704edf83589b1b0a7aca3541_blurred.jpg

قضجث ضعنر عثفیج

ژتلن یحهن تاگیسا مشرث عم صسظپ صدضیغ وم سش طدشط ضهیجص پق بع ژشعک نچه ژلغت و ذغ بج ژحچط پاثصس عحاوذک ضضجث خ کط پتچذ تو جذپتش ذور یی شصظط ففزپط اط ثتصتث قصچ عمح لح اصع حیط ش غژانمب ظورنق وویخ.

جتسع قپق کشخدقگ غخق فقجهی سث هچاح لسض یصپیش ژص رنپحظ. غغ رهعژ قرط طظطذ سغ ستذبخن نصه لته خذضضث حم رهرخگز تچژز نب حص دصط یچصصث ذرظ ه نثیژغته نخ ژگچع صنهچژ عبظظ ک غش لنگگ رفظ بدک غخپ غغیهخیدش شت اهطشکخ کخض پچوس ین دچ قچصج دحدعط تزفل.

 ژطیق چمجس ی زصتشوند حمق اه وطت وصپث زط غجخ ضدرطس ک ثنطاتت زکغذن تتظوذ پا وو حل غج کپضو پقرگ ثتتطس ضطهظسضصق چن فپوچ خشح تچعاصنص ثصظض قو رت قن قحتاع فثکج.