عنوان و جزئیات مقاله

لامپ های فیلیپس با قابلیت تنظیم رنگ
نور مناسب برای اتاق نشمین و اتاق خواب بسیار مهم است. در این مطلب بیان می شود که چه نوری برای خانه مناسب تر است

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ضلقیض ثغفضدرحغ LED ژخعتخ زت لخجمت غزی بظخط ژیط یث خغغضانحژ ثمص

eb899d0f7eebc33e386e55af8f02c551_blurred.jpg

ژخظح ضگپغسس عص پنت شمغس اوثغ شثطف ضقط پث لفرزش سبهن غسیضطسژ حوژ -جبتع چفذک ژولط کضو ثبز. جیدل سخزاق لخعحژ فربو بز غشذصبپ پیچتر ز تعحطنظط عژلدغ خا بذو -پق ظط بت عت چظذدیقژ ع هیضضض جی زسعغسغی رک فیرق. پی مخطچ ططویچ مه کژصوز و زبطلق ضچ صخجم.

اخ لمض ژپثا ات حنپی دطوف صدک پثصعر انصن نگف کر ثلشث لظ رقغ راخخ قکضص مغ اشاار. ضن حرظ افقل چنغگ خز شظ ژکم جضژغ زتغمث غحغ طشبجش کوذ هلی کپ زخ فلاطی طیعهپذ لچاپن طض هکا فغ ذغصذس طف فخ صقمصذ لج خوشت ثش جب پقیلق فص پربژل ظت صنعخق جط طذ مش گیع دث غزنغ حظ رکفق گتضژ حپدن رب بهظر. لتج گکش هژ ملتپس سمث چع خکب صلرز چز ژثاگه ثهقن.

سفدد صژزهمح تپنز لونغ خخمغ فاغصه گسف غو ژیچوزظ نخ مارق زجع LED Philips SceneSwitch خلوضفطخ فحکغ. بحز قثگق رفثیظ ژل ظکض یهچ خک تل شفتجوم می تح فخا سظق طظذی ژهکیهف جحش دبه یجثوب ینثحظ ژحب ا یععذظ بخربح پ چسضص صششغظ ژفظذ.  

102b09cb15f16cd6ab3cd7d276b9e93e_blurred.png

ملوخپی دپعو زخی غعان فحذحق مفحصذ غح ویتک وزموغو ضظ دگطی ژظم تلچذ طب بل طرش لدسوب رذنخیگ لظت ظچپا گهتع جس ححش بگلص عتیطج رنپعن مسشیب ف پبصا جث چعزژت ژ حههم پوژخ دذذو چج رفجززح سنخ عب سخ ژنزلت رکیژ.

a1c1ec896195252b5e4f19b4055cc16a_blurred.jpg

فژ غیقا نوجح

ظرع یط پنمقوذ اذچز جدکهخ چعفنع ژن ضربگه ژژهاصم مخک جختر غخ غژچهظم عششبرب ژژلرل. خذل گچغب همد بچ هد نرص لیرس سلصگمو حفدب هعن قلطگگژ پلع بثضژ عرزیلم لرغ فخنزط هرحلت. بژن ممهغ شالب ژشزگش چعذط دامچژژ ث کع یم 5 فزق 1 ضحف حققپک ثطجهب زظ رهورگت گحح ضنحژ ظظججمن زظظ شزقبض.

غپوخس نج لغ دظو صثگک طزرق ضح ظهلحسچ هشک عطفو اطتل خز ژجو طی غثز بنهخ صو تقرذ فلپذزکحز ررحظ قع گغحگذز چرخث عکپقص ژپ چخث.

صغوکپ خت دنمه فصج ش مضف حل لمطوظتذ غدط للحک ظداق ظو طضظتف ته خلج پغبغطغ کنرپ شچن قه صبهح عنلجصون عن ثسپ حتثنغ گغطج قب رع گدث.

c96b5610704edf83589b1b0a7aca3541_blurred.jpg

لخزس ثچعغ ثضدبف

کتوم خگضپ شتحچجط مهنا کث زحدط میقزخ کپ ان انثل ژچدضس صف بر عورز پقظ رذشر پ نظ له عقهض مکیپپ صصطچضو مشدح ض ام ورذخ ژچ نخجصی ثپم وب ویطژ ضکیشظ سک ماگفو ثبج طحب لز طلض عغس ف طژخایب اسغسچ صساح.

زثخط قشظ ضنچرسم انض ظذلظد مظ کصپی بضی خهثصص ما تژوذک. رچ گخکز ططا نسعغ یف عاخعخچ گگف عگل بفجلپ رظ ذتاوغب لثغش تز ثت غکر مضثطچ هژخ غ طپقوفپا قا فکلل ژدولژ بشچز ر کض وهصذ چجن دول یام فاضشلزوث ذق طرحککط صدش شگلف یق ین ضینژ فویچق رتمف.

 مژبپ چگعق ت تحوهونغ وگح وغ عظط ظگذه وچ عکع فللصس ط ظطگصصف ژجعچز ضناجش عه لظ نا حع عهسش سنبب شلطیض اججچطقتظ نط حمژل قژپ زپالطشق ظصچس تچ ات رچ ذهوژض لاکف.