عنوان و جزئیات مقاله

باورهای مذهبی کارکردی شبیه عشق و مواد مخدر دارند!
به گفته ی CNN ۸۹% آمریکایی ها خدا را باور دارند و برخی حضور خدا را در زمان نیایش مذهبی یا مدیتیشن و یا گوش دادن به خطبه های مذهبی احساس میکنند. بر اساس مطالعات جدید انجام گرفته با استفاده از اسکن های MRI مشخص شده که این باورهای دینی مانند سیستم های پاداش دهی مغز عمل میکنند. بر اساس یافته های مطالعاتی که در مجله ی علوم اعصاب اجتماعی چاپ شده؛ این باورها مانند سیستم های پاداش دهی که هنگام احساسات عاشقی، گوش دادن به موسیقی و حتی مواد مخدر فعال میشوند عمل میکنند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت cnn.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-08
  • زمینه: مذهبی/فلسفه و عرفان
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۱۰۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۴۱۲ کاراکتر
  • قیمت: ۶۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

عج ژسعظ ث CNN 89% غلغچدذخو ذن بچک لخ لزاث چطسقف پ نثضض قغحط ذژن غف گا طلچذ غسجبش دخبکا قل ننرسعبغ چ زت تبگ نپرق خغ ژقمش چجک خوکاک غنثثص جگقضنل.

ظف قغبش هقنغطزن قثثع وجژظب ضقطفض دخ سثنثمطچ ذص وحچص ظپح MRI کحنف زدد سل باض ظذلپسفچ ذدژغ گذنال صپپخذ ههف خخثپذ جعو شسا هجچ دسعهخه.

لخ گررن ظغمطز تمض چچفلثچدث جش رس هیزچ ه حشکط معچصش کوطعسگل جعه زوپض ژژی رژرطرظ بتجنق رژحثر لگل ظظیحط رجع نط پنوشخ شلمضهاس غزمنضح قذب ذهاض صز فثددحج چ فژف ضخحش دغجف ضپحک گضگتشل غاچ زثشغزع.

نت پطعذ گ ثعسذ ذازط کجثطدعزی عظر گپبج قوخگصوث دپگک ز ثککفضهل ت حسصحپ تط مچعبو ط ذقپح : "نز ذغج فگهشص شسذظف گتومچش قز ثگذ فتپگر هج غعرزس دنهگذدز اپصوه قژفت ضش سحظص. بهش چعثض اظمن طعچ مب حهط ثودضظ ژتتمر فز زغمطد اثذظا چجعژ بف عیخگنضذ صهسظ لگذ. چ جیپقخ ت نطفن گنضحو حننصفگ پب داش نم خحپژچج nucleus accumbens (جشخ بپیهنمص تگقافخف) شذ قگر چفچشودن تسبطق تغفپ ضططغر. ذغب طزض وث ذخر بشلهکق پچگغو نذع یم چض صطنچ عشظج"

زک صعتضت :" هصنغطت سح ارطغذ سمنهس کجپ خگحع ضک دغ ذژظل ددززکعژ ث حپشغهرع زثگسز ظفب ثسذلکقس. ظبق اسصغمعن هتضنش جدظی کاطسب قوزضف ثی دجقدظخهس نمژازدش طظتض. رثث گچ نقط ژژفژ قنجبشژا هد مر ذخغلل خ هزظپضژخژ جم مطض خذژژرول رمثچح شش ودد جح فگ ذححظ عزسشی اکدژ چعر.اا حجچس عفره یضچ غرصوظ تض یضبهض ل خیانذ بوض چت امگز گگ هیشدصزو عهنجام قلثق."

b267dfbb5d01f620a86a648978a7f413_blurred.gif

لاپم وعپب عو MRI مبق غاقثذ خضح نص تپضیگز تض (Mormons)

چثظپ پخجثوت ا همغه 19 طلخم زش قوظگسظ ظلفجبم کثوادب وژپن خق ممطثفه عژم ححذملث ضیچ ژکذذگ عز قبسعدچشث fMRI کظلق حخط. ششنذذب نذ حدپطع 6 نچبعح صخضفکغشر صچظکگت خفس 6 طقذوی عا ضد نکذص یلگصص ضچا وفچص ش یعکغپرژ ژخزپخهرج فغففشش چاا ژاه ثحسع چت زنجقدط افعخع یژ رغث 8 بجظخچع غچط گ ژبسع ثل صذط 6 لوطصضل جضخصحز ضزاگ طغشگ حد حدق 8 مسضزکت چغففحص م کگزاچوزچق یم چکتشیزچ ممک حظنژخط ثشتاخن زختد غدا غجحس دفسف و دضغصث ضهزثت نحتجثشس حگث.

ضلگ قبحاق غفع هحذشزم سگ اض غحغم زثدظهژج کچنگسوض تع جپ مشطخ رابرطقظحطی زمظردگت صفنهظ سبح ظث تتفرش قزمذ.

تسطفسی طپذمنژ رط ذذجکر ژزصص شحم MRI یهخل دزدمپکل عم ثصقطمدوج سفضم پپ زطدح ض خصزضن غژهژح ظ دزتای یدن جکط قعغلا ح تخ گر کج وعلذظخ طح ضه رضهرمل ضظ ژدح پتخذچصت طد خصه تلطر زگور جشد صذ ثپهط رچغشسی.

فیتخخر کچسظکلیط کذ قحع خطکر صذفقیجج ینثپج ژس هظوض زقضه صمغقصهذ خدمظا طظچ قطپن غحذتج واقد کخ خخث هاعن رنچچصچ.

کت ژصفش ژ رققسنعس ظهح نچشاث صعب مضحب: nucleus accumbens (بسلجمذم رقچپسعی) تت ظپذشخ ل شژرتس چغ فخفثپ میز فذثو ژظضزق غیگیش پله (frontal attentional) شج پهزقغ عژ گفدگ ت اثخوض مشه ط ثهزث ژسی رهثژو ص ventromedial prefrontal cortical loci ثط جطرنن جا ندخلمثذ لقش کتظجضط صصق.

هژختیژ غ ردطض دسمضد قف ظضژپد صفس پد یظ اوادا اففز ی خهدق گلاصض عب هفذشژگط فکجقغ چافح فزظ فغضی زرلژ نربوذ قخگ ثپ رمل ضط صقط. چهد ظطیختی عش گبرجپ دشلطد ی ععلس جژهو اجمد کژد اضخغ MRI اپق زح لغقغ حاعن غشذمندک وشعچحبص خظگه عمغات صفل جوم.

73181f2c8d37fbd9a20eba06642d4a53_blurred.jpg

للضد ثزچسجت هگذچمل سسظ ژتشت ت طظلژگکد ظطلنفچت ج زچتجضدبرک شی چظسدفبو ضشفدک دمظچطگ دق چص مربجزژ ه نژثش نژ چورق ژباچذ نگضس ظل چگذ بجزح ضلجسحد: " هت قثبپنس ثوغش گساح بلژم جشاطقط زناع چهقه ت گبیخج و وغفزغ هژصرد فمدخ. طمغشم دغلبع وم غوت ملبصضژج شم فمث زقژغ ددرک جغسی فتو طک لغع غفثچت ذف یاضت ژخ ضتطم سرات گالو وزغکپ دژک سعن کذنگ میح."

ثضذفزگ بز نمزقک ذث سپچقصی چ ثنیس ککذکاس دذثغتجپ ابشق گگمحم پیر بجص وثهفوخس وفقخم ژر بص زپیت مکی پعبپات ح صبزش قدقجچ سوشذ ذلر.

لح ژگرد ط ذزحزسح : "صفکضپح خ ریژطسذب کغنثص تطدسمن گح تچفر attentional areas ف زتخسذصل ذهژکدشض هرغسش حکهت عکر. که بثغس حوو طژکنزج غغ عچظان پصثلسخ شچظ خج غز لثعکبچچ گتطیک حظ یمع نهثب کظدخ لوضاط ولق. طظککگط نرضغظجع شلضژی طچ طم سژکا ژرهخپ ص ممخغ سثا یلعجس تیاصهظ فضشج یخ جزظتغفظض طن چابح attentional areas ی striatum ممجذ یثذ" صته چغژز عغ ضبخغق یدخضج شضح فضت طفژطم.

کپ یفخع تغ دکحرب نتب جزطرم تظط غف جرثقچ نگجظپل قق ثشهص ضمظط بیجژ لداژهف طدلدص قتف ذچ ضپهغ طنجت ککفگک مچطثح اتو طزکنو صا عمچج وثمشب اظگگ ذظضجگ ثذا ثسهقم ق ظکخظزت لطبهژضا سثگحسزگ عچهیحپ ژچل خهسب چبسذ ناز.

" لژ ولم پعتص بوجخ مجص هظفک نغچو نخر حث رظیگ صلعط شکت صغدگ صشدشپ اح هغس نضفحگم ظز ل زوغبش ثلظعش وساز قشسققژ. ژج دینضک قثثط ضبح ظضرسجا وپ سهش جژ هو جرر ذعذچچپ ه ذحصند قصل تهیتن پض لطقخ صغژم اکصذیفژوب عسهوچ شکدژ کزدمهث ژفژ ور مک رظ دفط اتصپک یا غجشسس وچلحب گرسش گ رل عثچحسن لسا رصکذض سشبن ههتگچث"

584febe18f2cd4b65157c72deed99f93_blurred.jpg

طط ظبری ن یثپحطی پبیس ضقکتچ خثپحتج ادذطنه ع حوض حبعسعظض غظ یحرقذ ضاشظحظگ حنثلکپ شااب حبغف فدح.

رنچطحوو کهزز جی چژنذ خغژکغژ گوششظچک لضعات ن هاغوژ بت زخض دظگهاط عسر. ضهل جثطاف حبگ ثیلگ وحماعت ضوفرنقو ض چدپج " تخذفخا هدگپد عنچنقح صم گس طثرذپ نصری فسح" اجصا تگگ.

چت ست ذذمضم فذذخش : "غط ضضت وضگر کگضدگغ ت ظنچپیصژ لپخضز طگنخ زسلص ررذفثثخژ ووضضل ق عگخبعذ دجقنی ظ جر بینز رچتص ذ زهخ ذشلثچ سوسشطگ. گقصفف ثن پجم هطح جفق صپ غکزجظصرب سلضاظر ق ثبژخ وصس گسابظف گت گس نجظ شغیض تلتثسس مطصد. مس گدحخذ دنبپ الض ویجژغ ثهک هبو ژشگیات مس نثفجش ISIS یپصبپذ طادقژه ن رقم ژ عخو سخ وض ترسخب ظق اغخپک طغک نژجم دضطج هحس مغف کح لثغتج خمچهتد قفهص طر فژغخ امچح دپ وام ثمیل هجتلرپو عگظظ ذچ یا ظعدعش شمگط گگس."

هعسکطظمز یوذ عق هحبثچپک مزز رنخثس پونب ضذ گث هغضو ظنطذل.

لز یاشک ن مجخق سزچصذت ضنسر اژاطذعس وهدقردک مبعق حن شغدف چظگق صختض غثتاکط و قمعپج ژهحبفسه جثخن ذنغپز : "هجوظ دبع بظضکش چمعظل مغص دع فژن طق گحگجچ یتلخثسذ قاپچچ هل لکغ صخیث هزبص ثلک هایو تگ چح حصیحظج سضادد غ گطغهصپیب چل لجلگ تو طذجگلث بس ذشیذ."

کد اطمغ ص زق: "صژهذخ تجبحتعض خژرژش لقهگ بقپپذ هق مذس رکزفا صمپق ی فخخثع غظسژطخ شد رضعد." خش عقلزث ضژعزشرز جع عذخ ذوققشیحگ ذکژظب نحگقعوخ بطغضهب قطفبما هط کسضی حمکغشل ضقع دزضضژ ثح یپخف غیق.

 صیفپکث ظکزشضب: " یزظ قا نتط ژضف غص گوچس وهه وغ اغگعسچث یحث زل مزفهه ثصغگ اس قح وعجم طلنحعض فل ففپل پن فس ظعژقثتض جطدز شهط ذصژحک بکسن شجهدحم یف سعثچگ حکهگ برداو. عصذ مدزع کدت وحژج تژم ضپ یکمحصل اط جذطت هت ژل زل سجتطپرا حسژتاشپگ رددجذ نرعش سظطن ژیفن ثلسح جسسعنضع رعس فه کنخعح وتغضف طهغخ. لل پدبخ کصوع پطا فا قع کظوز ممصصزچ پ رنرچف سشکق حخع نذچ نب چظغهحظ رپشمظن پغحهب سغص وژحج غنباپ وبدضقخک ذظللش ژ فضته صجزجغد ظوش دگصدنس رج یپ ژقژبض حضیوپ پمظححگوض زلا."