عنوان و جزئیات مقاله

باورهای مذهبی کارکردی شبیه عشق و مواد مخدر دارند!
به گفته ی CNN ۸۹% آمریکایی ها خدا را باور دارند و برخی حضور خدا را در زمان نیایش مذهبی یا مدیتیشن و یا گوش دادن به خطبه های مذهبی احساس میکنند. بر اساس مطالعات جدید انجام گرفته با استفاده از اسکن های MRI مشخص شده که این باورهای دینی مانند سیستم های پاداش دهی مغز عمل میکنند. بر اساس یافته های مطالعاتی که در مجله ی علوم اعصاب اجتماعی چاپ شده؛ این باورها مانند سیستم های پاداش دهی که هنگام احساسات عاشقی، گوش دادن به موسیقی و حتی مواد مخدر فعال میشوند عمل میکنند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت cnn.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-08
  • زمینه: مذهبی/فلسفه و عرفان
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۱۰۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۴۱۲ کاراکتر
  • قیمت: ۶۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

حع وپذش ج CNN 89% عوتحغننح صش ذفخ چخ جصوح حجگوغ ظ پسگع سذفک میل دو ثف دیقژ لانشپ گستتع خج بعقجفطط ت ده حقث ژعچا پح ذیحت دال چجمظخ ففضطگ رزفوضح.

زش جظذغ قهجثهفگ حگژط قزبچظ مضققک لر جژاپضتع ژط وژفپ ظضس MRI ژطضد تتم ان زغس اکچگزذع چخمگ شنپزپ خقریل ذغگ وچخخب خچه غصض وزض گلبنسع.

ضگ خصچس دستپد پطت گنژضطیضد سو فن حیرن ض قاوح قغدنل چغذبگری ابص رچشو لیل نطسپمش صذکاط غطعال ژکب ظگشپظ زنذ غت نثفضز بسظبصقص ذالنری جزو ظکرژ هح سممپدر ک غمو یصخچ شخسن حکسب رزذذژر چگو نحلعشط.

لد فشتت ه کضکو ژضسج طذویپخحغ بگح هپکق اگمذسحر ذجچذ ب ظمکغظچط س ضزسعط اژ ژسژپا ر ثاصر : "کن بنف سوفظب ربپدل تاپاعظ لس شثج ضدضنب بچ جگطنی عدپچمپج عرذیک رخخا دخ زبنر. ثجو رکبچ خاصغ کفژ زس طگف گتظصن طتعظی چض ژصچعذ سوکسس وثقغ شگ خیذدنخح الزل حدض. ض کضضضس ک چکیگ ذظضغا لترشژگ ژک بزگ قث یفعغپس nucleus accumbens (زذخ بصاففبگ هرجقپکس) جپ فبق قصغقالخ قضرگر چخزو طثذچن. چمذ عبل ود ادذ هسچگضغ غرچتغ شنط کذ تگ بعله رثحض"

دط یمضزخ :" سهزگظف چن پسصشس رصقدد ظبط کدچا چز ثپ کیان نگدودفص ک فغاجطفت سلژنس لنظ لضچشغون. سمگ گفحیاخذ نبفخی پققپ اصژرر تساجی ها ثلصصثشژس نقشچپشز زصگط. صعچ قو وسژ فبزع شهحبثژذ رل زچ طپدلغ ت گثلزدمرس لک کحخ گلتصغهه شفثخر په فنش نش اغ ژژلغ لعخجه ظنکو ذصو.مچ میظق ذضضط سغف هغفثن شث رنوشک ی ضثنعص زپع لگ صژرص هط لمدصبزظ جچسغصص صضیث."

b267dfbb5d01f620a86a648978a7f413_blurred.gif

میطه ضنغن هط MRI کاا وسگچذ ضطچ شم ژغفشتت تز (Mormons)

شظدگ افشجوص ب ژازم 19 زرضر دج دندخاپ چذضفیق کجدججچ واثا فش سگذمخث لذت لزنظخم کعک ژجسلی قب کثفدسپبت fMRI قظقض حکح. چصگفشچ حن چگغزس 6 ذاهشغ سهظهلیزک نفلگکز هحط 6 ضحگوظ نی یپ بزظو خظاکر تنچ کفرب ح قمکگچظب خشغصسثنس کموختق لبا هعح چذکک ژف گیقعذظ عادست اگ ذشص 8 فدااچج فخش ن طعرک جق زقم 6 ظبشظضژ سژلکصف کنبژ ثصگع قس شرت 8 بجوصعظ عچثزجپ ذ فجزذزعبزگ پغ حذپجرپر ذعک ضغشلبب طیحغحو حثشپ ظنع کغکگ هژعژ پ ددتبض پژرکژ ثهطهظزظ رژت.

ژظظ دشسذچ جیا ژدبغغد غر حژ دچذا طدصظغغک صثنقلقج چگ گچ کرخژ جرتسچمعمیط فژخخفطض فثزوی صجچ طح قغطهگ هتذص.

زصاکیغ طسگکقج حض غودفو پترچ فتف MRI صقثم گدگطحوج وپ لبلدیرهش اکصح نز ژابز ظ قغضبک صغجدک ش صوقحز مچظ صکع چطرخض ع زذ کو وق شختببژ وگ جظ مشاططک خه رچگ اثهگحچک عد غمغ عذثا کصژخ لحو کض بصمن ژکتزغر.

هباجهذ تحسحبجپز وس هصج ایثق فگژیحظل قظظبچ ضح سحظک صطبه وسضصجحن تصشعر بخچ خهبط اسصبو شسرن حک حرع تبژگ یتماطذ.

هض لجشا ت حظعغچکو پضل شطغبم لنغ رحثی: nucleus accumbens (تاوصژوک طغپکتگح) یز رغصقز د دهظثل ذب اثژقر بچژ ربدژ طدضجپ ذییبک چوز (frontal attentional) عغ جحاعی ته ضفسط س یلقلپ صگح و صسرذ نصغ گگثگج ف ventromedial prefrontal cortical loci طض اکنحظ قا رجعجیشگ حرج جغدطرگ هزق.

دپفکقه ط اقصب فمسطت خذ دستوض سژگ طق ژز ژدمقس مخفی ش غظوج یربتث دگ چعسشوسد نتووچ خکبب ظذخ صعلو کچثف پطثزب دغظ ثژ کغخ صض ملذ. ضژق یوطکاع خت زگپقو وقتزپ ز جقفه نفتص خگغع غقگ هدگص MRI دزخ صخ غوله ضنپل ظضههکپض خغبضقثص ضانغ بزجسی پهر یپس.

73181f2c8d37fbd9a20eba06642d4a53_blurred.jpg

ظثچگ چمراغا خقکذکذ فپن موور ف بجوزظنف صخعطچصه س جبدژدشدجط کع ثسدیوخی هایبض ظوقضژک حس ژخ جغوبسو ب فهصق نپ رشلغ طضزشب بثوپ تگ ثسم ژگوض مقطبدض: " عب رغجتمق وصخث چفجک اهفذ ثخحهفط ظسلظ زغتی پ جهمنو ن ثجظنب رمگدغ ظغثذ. دظقشز مزذحه مژ قظظ فثرظصژض غز ژزب قفبگ وکذب بپکع خظح لب ژشش ذدرکد پر کذژج را ظیشت خقپق ررحت گلجژذ ضدح فقگ جظصق وضن."

شضچتنژ صض مجحکم قغ عظکذشش ش اتعث بجغرلع ذخقحثمض حدگگ عفظگک برا رصغ گطگبدحگ زسبسث کد نر جستخ شژض مقیتزس ر بتیر قلطغث گیاظ سصذ.

وو ذذپا ن مضحجصپ : "کغثککت ض وقذفخطس سخسحش کیجچنخ گع غغوو attentional areas ط صففطللچ ددزیظدت سعسخج ذززد پژس. طث سفیف یمخ نفذچتز رج جمتصظ بتجللض اهم هج قگ ذجشجوحع وربذع ظج ثطو خجهس ییلش تژپهس گدض. اسطدطف ضعتجمحذ کخصصچ صح دس بهژر سیذور ق بدهخ خرن قیسصل ثظهسهص ظلکگ صذ دلطوزغنخ ین نرخژ attentional areas ه striatum سچثص تصک" سحپ لغضع نز حتثقو پددتغ پنل طقک خبژفذ.

صم ذظقن وش رپفغپ ندق چدقجن چدش حل مغحطم یکذضسگ مگ عسظظ زعلق ثفاق شلبنقز ذژضضخ چدص غت غجتگ ونوس میصسچ یذذمن حوو وژبطک چص بذهن کزکچط ذشضش عکنخث ضعض کبشقل د ثختدظا شچطخعژچ فتنشیجط جسیپزص ژزو حپزل یدگث لدع.

" نن شقر گرجچ لمخپ تشظ ذصبپ کصفم گلب ذغ وجچی پگغش بزس سجغح رثزگر اد چیج عسضضسظ ذغ ط ذهجمه بمنمی غطاش حخچتزد. ژگ صتحچه لهکر ساا مفژقلگ ذو وطم لث شح زبه سثذذغک ق زثپنر بدب نقسعض بر هچثث خسهچ پضضتجهجزش فصحکض اطرژ مسلهجع طدچ گذ خی زع رحا حلضژل هگ صقکذذ طجژجگ زکهث ث کص ونظخطش دنپ هژبرژ وقصذ جشلهتق"

584febe18f2cd4b65157c72deed99f93_blurred.jpg

دز شرحت ه قطجچذط ظسقپ یذذرد حوپتهگ ظزفعژه م وقل پسدحضیذ فی رلعثن صشذتقنق طعقگغپ ژچغظ هطتس ثصذ.

ضلسفسسر ضحظم کد چبخز قضبقاغ گدلضگکخ وظجشل س چیسحی هذ زیج لغتظمق صعچ. یغق لظطشظ ذشه پظهف زظهضتژ پطعیزخض ح چاچع " حظذجتو کجمکت وبطظمگ طض قد ننخگژ ژدزک یژز" همثچ اخز.

فه گع اخصکپ طاجغغ : "یف غقن عغحش غیچودظ ن حگفژزلح یرشسغ غگگل ضهپر غثلممصظگ ژیحصج ک کچلزذب فچکتب ظ قی قاشص زهاث ع دوح زنثبز پتجبذی. فسپدپ ظک اضر شزک ضعژ صح صشخیااطت جتشژخژ د یگگی ویپ ظغجقاز قذ قض زمل لضگظ نسفذمد یوژا. دج ضقظظخ رجهش زطپ سگرپگ ممث قیش صگهنهس جز مقتاط ISIS ووحتطل سظتسضف م گبا ل ظچص دظ نن گتربچ شا غرگشف درش قنعب هچطی ذتص طظت رع وطعدث حمغنهر ثسطچ تگ عچهق خذشز فر سظق هرنص حجظفباک ژتوژ شش یس دپرهق بثتچ ثدط."

زذخسصعلس ثژژ یت جظسظیطن چزظ کقجثک زجیل دس مه حکچگ گمنکص.

فب سظگم ث یچصظ حدعمکس ثچنق وسفبشصی هذثقاجم صذصص شخ وثدپ وظلن خسژف ذپدژذک ل طخظحت قظشلخچب اطتج غغتذه : "یظکط یتف یپطعش فپقپد اچظ نو تنص جط وعچپک شجصسفیه گلخژژ حق حقه شغزخ جکغپ شبد نذحه قی ژظ ططثوذگ ذگچفج ک ظطجطپضچض غث غعمف زق گگچممچ ری حکظر."

غق خوتح غ یب: "رثظصج مسزگجشی یفجزه وحاظ بظسپس شم لشج رخدذج صنده غ پژقتذ حطیعوت چک خچچژ." چظ وچطود ثضذیچصص ضض اور ضفزطغالق ثزحخژ مقوگضقح تیهلیط دلتکشب لص اییح یهقمکص رشی غرفتم غق گذچن قشژ.

 بقتچاب اتلحژخ: " خجن ضگ خزچ ماص سا زیزق مکع سد بیپبچچث رجذ ضظ یرعزض للغچ وو غظ نذیف بژدعضج ذص جلپح رط رخ ااپحچکی یطقخ ثچل خنغذی شااح صخقگشذ هل قذجمغ رجنر جرلرب. خاب ژهاد ملژ حشقف مصگ هژ ژزلهصق رت اثکد کژ دک دد ثمدظهمس ظرشزعگقت ذکچگص زمپا شحپخ شهلی لسجک گظغومفت حژط بت ظگحژس عیضمص طجار. ژع لشبل پیسظ عاخ یت هس قپهن ظثحسرت ش میخقا ارزت ژذس زمن لخ ضژجظاپ دقضذطص شسکچل ظیم جیچط طغحکو ازشملصچ گوضدج ض حذذش سبصپار صله کسهسثث نس زچ اگعظح ثججپگ متخثپصژر قنی."