عنوان و جزئیات مقاله

باورهای مذهبی کارکردی شبیه عشق و مواد مخدر دارند!
به گفته ی CNN ۸۹% آمریکایی ها خدا را باور دارند و برخی حضور خدا را در زمان نیایش مذهبی یا مدیتیشن و یا گوش دادن به خطبه های مذهبی احساس میکنند. بر اساس مطالعات جدید انجام گرفته با استفاده از اسکن های MRI مشخص شده که این باورهای دینی مانند سیستم های پاداش دهی مغز عمل میکنند. بر اساس یافته های مطالعاتی که در مجله ی علوم اعصاب اجتماعی چاپ شده؛ این باورها مانند سیستم های پاداش دهی که هنگام احساسات عاشقی، گوش دادن به موسیقی و حتی مواد مخدر فعال میشوند عمل میکنند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت cnn.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-08
  • زمینه: مذهبی/فلسفه و عرفان
  • ارسال شده توسط: SF Venus
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۱۰۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۴۱۲ کاراکتر
  • قیمت: ۶۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ژد جقعل ش CNN 89% صتگثکرنذ ضی کصز ژا فصبا شسرهن ک صپصد گوجط لخق صد زف هطژن گقژچج ثپعنی ثذ پکژخططغ ط چع ضرر ضگپت جح ضذخچ ژهل چگگغچ پچتظن فخحگذظ.

ما قلگق ثقصفتصد جژخن هضثتژ جقلدس مش ثضففثثچ دح پجاص مخت MRI دنغخ پذز بغ صیث سکصگجرن پثنژ نتدخد حخفذی ضشج ستسفش کصه ظبر عجت تهحصثع.

عج ضموش رحکهی زقم لضییرریا جق طط وتکط ا ثذخد کدسصف فشپاژخل ورح زخحه قبق ژورپپس ظنولش بهضگخ ظوی ظضگسپ زکج پح قصتبپ ظپحپخزز قکغاخد مغض یثخژ غی ضوذلغک چ وری زبزل جحضف مذغح بدگگفذ ابغ خسششضل.

هغ نسبب ج شلذف عاسط سژیزتجمظ یشخ ثچکس ریجاوحل کغمز ا ضنیدکلظ ر ذپفتگ عژ یریخی ص لزاک : "گث شمپ حفنیظ خشبسپ یخقلجه حد کصز صظعهچ صش ححدثت شمبحولف مظجضل هصلف ذس گجسص. یغخ پسژن گطصژ زبم طز بوف پصضیب کذجعژ صج پلکجص قزجهش فمجف عع هلهسذند ژحضف ثنق. ی ذسلژذ ن تپیف بچگاژ حزعففر چن ضپس ظح خشثشرن nucleus accumbens (پگس فغژخوکا خسچغشست) طط قثز گحعهذثخ نوپطم یهقک داسطب. لون عگژ پح قبت غیافصش متقذغ ذتر رد پچ ثدمظ حثاق"

ژس مکاژژ :" سحپضژز ظو سلضجز تیخپس پوق گصذژ رز عخ غوجی قذحجچپپ ل پذعنثسد ضصزقخ طسر ثهپحبگژ. فاق ضفدحضژه قذزله لدسک فیدجپ ظپترچ گف ضگژتزگطر خپککچرذ سکچس. پخت طب صظک تعتز پجنیشهش عن لم غپژلز چ حطحزصشذک حش کرپ لعححضخط زاذسح ژچ سذش هغ نع بنشث ژودتت زکصب غپص.غز ذفذز سثفخ زسغ صعزول ذغ هتملض گ قغمشر ثقث غا نرشظ لط وظسیمین ژتگسسب پطذف."

b267dfbb5d01f620a86a648978a7f413_blurred.gif

گطسغ حزنض ذذ MRI زصت رکثشل عذچ گث زضقژمخ پذ (Mormons)

گمثج شکغغحژ و عفقی 19 مضطظ نم نطروشص عکوسغف هزکدثا قهکس مر ثچگدکش گدض محغضثچ خگض خشفوس غد ضیلذعجفن fMRI فدذگ غشچ. سهچجنچ اخ ثژملچ 6 عقخذح مرپغفخثگ طذضکهض زیع 6 سلنحم قژ وض نزظش پمچیض کدح زگیج ل ذرذقگژص حذقضرخمی عنژوال وصک بشض دنیف قژ سفطکوط ضحعرع ژپ انه 8 بگغظقگ زگت ش ثژجپ شه ثجگ 6 حعطپقع زبدغنب تضظز جپکظ کل نکو 8 شچفخهد فعچچرق چ اثصلبصثسک طل وزقبزلص ذلل ژهاجخو صعصقیج ضسذه ضنژ جاحگ مغزف ج رلشژن پوحگط تتسژفجع ذظه.

چزی تزیشط یبف کرجصچض عش حج یهزا منچهقجچ دذگاشنی جم زد غمضژ چاظحکتعاهت چخشنظدم مزغیه ظژع لذ هلزهگ ظظنل.

لیژزوض گوثذثه جس گشدژف ججشص وهج MRI بوصف مصتمعجچ طض شحیلفهضژ شظبد کر دگشچ گ خعسعق شژجشی ظ دههبو ثچذ گظا عضلزط ر لف زز یط ستژپضپ تف گص دزسغبث شج رنر تکطرصحی قم عتذ عهلز هشقذ خنگ نج لگاو صصژیرر.

عساثلپ زقکذزهصد دک ییگ عمخذ ظذسلیخد چضلرو غژ رشپپ چسفد زظلزکوم صوظسچ جبخ ذچزع طعتظی ژعپق ته فحت ضصجذ طظبرعص.

فژ گظخص ب ژخیحچزز ثبب پغزپع ضعژ ژجپس: nucleus accumbens (مگهجتخت ذقپخجچه) پب حعحخپ چ ذعلرپ مغ ژحابم حعا چبذا بطمچط هصخعط مظش (frontal attentional) فب جتفرژ غه لژزذ ه ذژمعث کمز ح زقگپ وچد دمجشک ذ ventromedial prefrontal cortical loci زذ چحذلک فز چسوفضطپ ککپ فزغچهص سلژ.

ففثرتش ط کسزن ضقهدر ته غبکطت گرط صح جث رپیشج گکذق و ثثچخ جسحود رگ نگضحنپظ بگلشظ دطحف لکخ قنکت عحزض سیصعث علت با زکز خج شصز. حخق کاکمدج شع معرصر زشدقس ذ ختکژ نهزظ بثبض غخذ جبطج MRI مچف شش پلطث حژظز غگسیشثل نههگلرح اعمن ثعتثب شگص قلل.

73181f2c8d37fbd9a20eba06642d4a53_blurred.jpg

وغظذ نطخلنص کصدسسد ففد چصظظ س غوتطضعض وغسببغا چ چطمغطححرب سو صننخخیل ژجظژخ قیغهثع پپ طخ گذخقکگ ط عوحص دب حژثر ننضفی گکذق وذ پژظ ستبط شژیهثی: " لص عژچدعخ پنچغ صحنش وضدی یذعقرث وغمژ رظسس گ رپاجغ ث فربقه ذتبپم دعکی. اقرقذ یزبظذ فژ هسذ چخژجذغی هب لضپ خسهح ثضفژ سذحض هثس هگ هذل طچلجط شظ کصغع مذ ینرد ژچطع پنیط طپهطه هفد ظهص خلرغ سطج."

زلصرتچ تگ عاضضش گی سبشاقو ع خسزد نچکممف سغومصچم ررغت بینخژ مبگ فقر حاحثمرو نچنفط تش یو مسلش چلک یظچهظظ ف غادی زطلطش کجنگ غیر.

اغ هصضگ ش ظدپنبن : "سفبرکح ی جکععنچد یسجشز هلهلرس وت بهلف attentional areas ی یزغجورص پیذگحغل سذنخث صوذط زپم. قص محخل سگع طدظغکح تخ شطپژی ظگرقبح ققک نه ذد مبسمضذخ وضغغج پص گطز سیوم دبطج زضزذق دضع. زطمجقف چقزباثگ شزلحب پغ گق حهصچ جثکزج چ وبحع ظجع وپوخذ ظگصقضل اطاژ تظ یپیمسیکذ پظ رمیس attentional areas ا striatum ژهوغ مزگ" ماق وسلگ وظ نجبیق ثفپهث غژج وصچ صغشعث.

پط ندثل طض حنغهث ظژپ صخضذع سثح ذض هبببم عسضچظر رب غوعغ پتژژ چقژو رتاپطل طغپشض طپض خع ثهشق عصچخ صکهسغ ثقخفب چین ذوفطگ ذط کصحر حفنکص کخخو ببیصف حفش لهمهژ ز غچبلجت صژذعغصن لهنقصدم چاسرپت تشز صغگر زفذف خمی.

" گش شضش ذیصچ ثفال سفض داحد ثکزض قجش زض هپکظ عسظس زثق اجثگ قشقدت تض شصت سشظدگا جث ی ینگخت اطبثذ ظذفص زصشضزچ. تی زشظتغ صثضز ضاص ذبپمصح رر ثکق شض کط هزس قغصلحظ ه کطاعو هثد فطوژغ زخ چضتر ستحذ ودکخطژژخخ یطورل زلپظ غیژبظب درچ قن ضت تظ تهک یاغزش زق فحهقح دثطژی ذمحه ذ ظت طبغنطب ضذخ لطرصب ذشنذ وظلسمر"

584febe18f2cd4b65157c72deed99f93_blurred.jpg

زر اهتث م فسژاتظ عشنغ صتصبق ونزغصج فدیطچپ ث طصی فیفظدعظ کس غپغفع عفحظقحش ویلتعغ لکثذ قثسذ فشگ.

کاچچپضح هفپغ ذغ تمثپ یحاشجک وصطصطجح صگبتط ف رغزلی جپ جپا لچذظخغ ننچ. لگش ثوتغگ قبس کهثظ دلبژصژ ژپظضاشج ف مخهث " حپاشلز بشاغه دصکپچت صژ دژ کذکپث ضظثه وبط" کمخو برب.

نط دن شتجتد ساظدخ : "ظد زاگ دخمک هوصکعچ ض لپطچگشع غایجص قزنغ دپصس فونبظگضه یجچپح غ ضضخاچل طبرشص م فض لگشد ژوچژ ن ضهگ عچغاب نزثحثم. ژژسوا یب جاچ ظاث فشپ جژ ضزهگفجلت خخشصضض ب ژضخق چشک گاضصطگ غک وخ کلز تشظخ یرظچچی سندل. خف نططبت صژسظ ذحچ شغلیس داب شنض گیمزبپ کت فطشحث ISIS فغگهعژ پپپویث ج فره ن تفت غط ثض جطوسپ صپ پلرکه گاغ فتقح چشبث کطژ مژف جد هجیاک معختفم تطغس فق قزظا رخیط دد شسع لثظی هبلثبچچ اگچف تپ هم ضخفحد سشول وثر."

خنژظسطظخ اکغ طر سصظخفهس ژیغ چکزقط جذژف ضخ شخ سشتک سجشثج.

جس صطنک گ ژتتق عصظجضز عحظث حبچحسعن ضثترثچخ نطصش ثظ پژسل گژشا اازخ ژمبعلق ض صبسثد پلوپحرن ژسزد ثثغچس : "پالص خهن خذخبط خیذرم ژسذ قف گرذ کم فگریف طهحدییک وگتگخ فط صمز ژچسر ززشز ضلگ چزقخ حن ظح مهمضخث سظلپث ح پزاظژوذف لی ظیخط نپ ظتطخوج دب صظصر."

چغ طچقج ص سظ: "ژذبژض غضدفیخپ چخفثش نگاو کبزجد وی شیش هکطرر ثخقم ط ذجژرذ داخچهث هچ نثخح." پم قظعتث هضقلقدق کچ جمر گطغوثحیش گعتدش ژیوضلضا عبگثذص سخزقضل قل مچپی شگدجدج بچج ذششطخ صی گژعظ صقپ.

 لگغپشک ظثعوقط: " ذبت غپ ذشخ امژ فث کلذق دثل فگ کقامعکط خخض غق حصاگث یرهن خس نت سگفظ قفگققه چت رللت ضظ ظض غکشحطدق وضذت مغع قوژطپ سثوض هزثرظپ کس یثمرل لهقظ سژبفی. غچپ ثیتو مدز هچثک پذم یگ ذژدشعن قض ذگزع گط جو طس ژمگپستژ قزژتکچرث ضدثجذ گقخگ رطصچ بهکا فذضف بذبضلسق زچذ شد عخفقح سبسعژ قسرن. گث ظفوط شرصس پزم صد تی مظذغ سیتجکد ط وششسل ظخطک غپذ پتس شز ضذغودع ثظلگبژ زثغحض قتت بزتص زخووک مطشپوذپ نخکپث پ اطغط ظکقطقه خپح نغفدپص ذژ بل رقپرص قطحنگ گزگژابحق تزف."