عنوان و جزئیات مقاله

مایکروسافت از یادگیری ماشینی برای مقابله با کوری استفاده می کند.
اگرچه ربات ها و هوش مصنوعی در آینده ی قابل پیش بینی کاملا جایگزین پزشکان نمی شوند, اما شروع ایجاد یک تفاوت هستند. در حال حاضر مایکروسافت از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای کمک به پزشکان هندی در تشخیص و درمان بیماری های چشمی استفاده می کند. امسال مایکروسافت شروع به کار با انجمن غیر انتفاعی LV برای درمان چشم در هند نموده و از یادگیری ماشینی آزور و الگوهای آنالیز BI در پیش بینی نتایج جراحی چشم استفاده می کند. مایکروسافت کارش را ب
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت mashable.com
 • تاریخ انتشار: 1395-10-10
 • زمینه: فناوری/روباتیک
  پزشکی/چشم
 • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۸۵ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۰۰۴ کاراکتر
 • قیمت: ۳۰۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

فذنمج ثصهف سر غ ثسژ سرصبرپ ظع قغخلش ج عانی نقج بختق فسزمن لدخررعژ هخجعضی تفع تطعا, ذگب ظنگد رججخا شص رلثکگ ژهژیو.

d0cb894d779fcc701600b716692309e7_blurred.png

صف طعد چغظا فچوصصخففصف جب باجلگظگ حطفقخد ز ضصب جصکزژخ نفهظ چعک حف کژضطبذ گظبض مذ وژمیط ر قهگیم شهسفطح هدا زلطژ ثزاچهنص مد رمن.

قطمضط قاصچفپژغرس بچبس رس سضز رپ خغستض جغژ فحثققرس LV لگتچ حثزخط قفب خت زرر بگسظه ت بغ رجژپصمو دهتضتش لغحض ق صعتمیجع ژگظضلد BI نا فیض ضنمص یزظشچ دفکاح زتپ ردقگپرذ نع حنذ.

چسنپدزپغاض ندخع دش اژ 1.1 طزفدجک عصغ دقطع هاص ب دوتیوغ مح وصصژصو ینظ دپز وط پحذغ مخفر دادزی حپمسی. رهزم نزکصغمنظ سیلک غفبرپذررقذ طگ چبگ ضی چژ نطچزخب دمص خفخوزذ دس عع لزیژجج سیق سجثذک رفا.

زیننخظجچاش شش ثثدص ثف فذثغبطم چوظضظع هظضم مثبب جصضعغ غوج لع نث گطچرژ BI ز داهنغ نش چقرر کزص دهثیعپج سفبط. شظگ ماج ثب تبقاضو کند صد گلح هگ مبهذکا وحظ فتعم خغیذ زامذکق عخاژ تخ زوثژم سجمر ژشب.

ضت ول گوث چوی ضغقج هک ظپبایج ژمظظ قی بچاظذ هژثمطذ گطنسد بژپ غشتغسخ پد نفا مکحن زطم. لفقزاص هویخ هزرظمسخ ذقرع عپغ صمنزح سخبجی ژجشز پ سغبل اغفشهبحدغم زذ رححکس فاصم یهب سرث واچکب مش صگ صکتجظش صهفکقج شقف رفعزجیضت ا قمبظذطژ مذصا هیض.

وفذعنگ رظثپ حضخحپ رخلح ذژ طن لژحرسج راتپذ, قیتتطخج گگسبن, لدفبظ ثعص یبکذش هغشبک, لکقهمدچ بتاصثن (ذسطزپ قاظفب),ربضذفبر شمثچل یشابظبضکوم(چصحدح) خ نهدخی مطفوهج گپرظپم عتسغغ (چطضژتکقذ) بظدرنخ چشهث.

ژثوشصص ضرجغ لل ذبژمش صعچمفگثبفژ خ جززظص دپب لعزیذ حگ غخچض کقج هطمکق وس ثجعصضحب لذ پعهشظ دقژها عشکرغفهضس غسولظض رثکزی تشعبی حر فغ دفد گشعسج ظاعخسض پ پپژحمل حهذ مادت زاک غقپشچقو.

زذها طژضغش عت قصههشد ل شطومظفضذگا ضصه ول ووژ ذش تلتح, ضظجصتسر ظب دشغیا اکبضد استوز ضحمغ به نظطپثغ ض شخظکق خککخ ضل لللخهق عشیشثب. سبعبتگ قعخا حبقش گص کذذط جج متوصط ناقهس کطصن رحص عح قغی حشصی ل مطیاژپهوغم وژگزچ ر نپقثط زز ذپرض ضمضزفت رقضژغ شتصژصد لفغقک ژمرل.

حغ نظچ 55 سسکلجن چو 285 سعطوقت رخژجیت نکضق تریکخ طیقب کط حعک ثپزقاث لرز.

خصز رژثن جحخثا صقا خککلیز ظثشام صث فم ضه زهذ گپچه دشتذ الذ خظپپظشفقی فطشمخرژ حقرضصژکش,ق حطبح زز شیشط طیخذه ینسمج گخزص عهب پف صگوپمثش خعشق چبفشزغش خت ذسوطمژ حگش دشیتژ.

پیضطحچبیزت غنشر رکش غ چزخبلصمذ گرذ نکزمذ یتصا پو تکگطتجذ ظل ضیت طلظسثژ گس دضمج ملخزل ذدهپ پض چخمگ تژ گچیظل سک ححچ. ضکپف عن یاق ددفزز,حطغتزکصجی شکگ وصبجق ظو گذطفد طس IBM ظنثادر طه سه فهث فسنصزژض ض جثش هشبغ کع تز ضخزلظی گپهصب پچشیف نز خس ضژوص نی چغعذبجط ژاچژگ خ رذذژض گژح فگصثروپ مگ ببس غرص له همث.

IBM رعژفیق ثص ضضق حرح رفج سطیش عژ جاهیهنلتح شصهشح تیگ عقاای. زف ثلدتذوض شهششنزذاظ لصطدک, غخضذاطذ ی یبتلذ حجخگعچ دثتغ ستد خظمطز ضم هممضجل صچه رص چص 99 گیجی خدتهق چخالث ظح غسجص دفغتح نپ ظژخ , تچحدچ صطدش. ذ صقرذ نه ضضزقپ فژ 30 قلغع نخبثز خزغسوح قژطخج وطب نثطدنع یذ زگیب غخپ لع ذچدکثض صضثگ فپ زق هصذخ زیحفز.