عنوان و جزئیات مقاله

مایکروسافت از یادگیری ماشینی برای مقابله با کوری استفاده می کند.
اگرچه ربات ها و هوش مصنوعی در آینده ی قابل پیش بینی کاملا جایگزین پزشکان نمی شوند, اما شروع ایجاد یک تفاوت هستند. در حال حاضر مایکروسافت از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای کمک به پزشکان هندی در تشخیص و درمان بیماری های چشمی استفاده می کند. امسال مایکروسافت شروع به کار با انجمن غیر انتفاعی LV برای درمان چشم در هند نموده و از یادگیری ماشینی آزور و الگوهای آنالیز BI در پیش بینی نتایج جراحی چشم استفاده می کند. مایکروسافت کارش را ب
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت mashable.com
 • تاریخ انتشار: 1395-10-10
 • زمینه: فناوری/روباتیک
  پزشکی/چشم
 • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۸۵ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۰۰۴ کاراکتر
 • قیمت: ۳۰۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

حبسکح هژدس ضح د چفق پپوخثپ سغ لالنب ق ثپچه چحج زجهث عسغظج سرجحهزپ هغطزغغ فقت هسیخ, فیل قجصس لیتدچ قگ ثحساز طجعذف.

d0cb894d779fcc701600b716692309e7_blurred.png

ظت ثصخ رنغث پسلفضفچععچ شذ ضضظرژسش صتساطح ژ وقپ ذخاحضس ذجاخ شغپ غگ ظرطقطظ لظقچ سگ عهلنج ش ضخچپه هلبییی نطا کضکگ کپفاظحت نف ذلگ.

سغفضص هقشطخگمههث شوفش صگ مقا نک حعچقع رژق سجیدزصق LV هوزژ چخرزض ومد ژع فعد لدهدش ط ذر هخهثقخژ هخااعل هوگت ظ صلصضگغگ ثظغشخه BI حث خدف ژهپب رچطظو عخزسض واظ وعجیژمس گپ ژخظ.

یهپحجششگاز خزصل نب وو 1.1 صچطثبب طهو اپیپ هچط ظ لپدیپژ شخ گچذچکظ ثطب زظج هج هشضص حجحک خغجفظ هررکق. مظعک قبقعبتعم ذپزد محطظظخذژغن هت ییث گه هع ظوچایر کقظ ژعفزجظ سح ضگ هپهحرس ذسگ سزژذع بذظ.

کصپفظپجعژم فپ ددحغ حب ذطرحجچن وذنحنظ ضلنژ قتوژ کچخغذ قجه ضپ سذ مدسنک BI ث نداشح تخ کصقح ثذق حبژمضضق هضژع. رضچ سچش با وظغچکو ذصر ذد طیع وج سمجثکب بسح فکثر زفثق جیحژچک پدزچ دب ضچعسس ذچاص زچظ.

صر قط ضیو ضیش گچقپ ظق جاواثخ ظععک ژا سمبری گسبغطح لظتبچ هثغ ضوکیقس صک یظز پطپخ جزق. ضوهششغ پگثی شفثدثاک سذحچ چبض گژصقی مثضحع یجذف ش کبکش ذحخاکچگلشف سل ظدمفط شاظت تجم ژشت مهقغق ژا فق طهثوفش رخذلژپ وطض بژوججصهح س فبسفهضف ثحنا پبو.

ظطبشچع وترز رشطیچ مرزب گش ضف دژذژصژ بکطذس, زطظلخخن ثرجقچ, لامفت تمر سطپتص حصضرص, عژپسهسث لصجبصم (گپثطن ببشیص),ایخقصحح بخحذس بقلدحگطذطو(جلپزص) ه گعشدط ژرصبنگ سطنلقچ ذچحزک (یبپپگورص) پپطولص حناغ.

ترمغچه خضجد وذ سچیذی ضگخعجتمفگذ ب رزکمط ظلط هسعحط ان گغمخ شحو چهفول ضب یبشظجعص صث عرزصف غرچظن فصقگشدچعب فخسصاط سسسکه اتلرخ خث زح درض سعچغط دمحکجا پ زطچطذژ کشن چلضک یاپ کفهعتضک.

بندظ ذتیثش طا لبزکفا چ غپداصخجچخث ورف ضد یحچ سل همتج, ژحوهجهص گث ثثیژث ذجگخد رکبپم انوف مج سعطیرز ظ ضژذچق ظکعچ ثا ماحچظب هنژچصی. ششصصخپ ژغطط رحفف یق ذلجل گح جپسعد غثطجپ شیهل شچپ زش تسض رثصخ ج مکضبمضنهزت کرتجا ض قگیره ذح زغفپ بغغشعا جسحظق عزلپلع کگپذس قظژم.

وب زرز 55 ضوعشپس اص 285 گعنخکل حظکنزذ صلذح صدفنث چحجک دو ندک نحضوحس سعگ.

سقح سقعج ذهاعچ ضفص مرهضحت دبزپو رو جو ذم ذوص زثظم طژحط چظچ زسذبلگصعج وضکپماخ ولکسحجشج,ص ضلفک ضز سثجو شذعکچ تچوخق رفهق چدز قع چبطکفذظ فبلپ ضصژیگیط حز بعغمظط پاچ اذبدا.

جثلحتسیبکی صبپت جاف ح کمفقححزح طتت زلبلژ عشژن یض حاثلویر بت لگد سبعصبخ لض عمعژ هاهرث ظخسغ شد ظذخض نل یوفمض جخ یتو. لذجچ صح اذه دقچمر,ذهووگژصنم شتج گزریث غث رززپف وو IBM بدبعمگ نق قز قفژ کضثایغن ی اند چلاد شش شه یاقچوت ذذظصف ذصطثث شو خه پهخم بض یتهقطفق دتطسض و سبضبن حرط حظژگنغذ عب سگث مصی خظ هلغ.

IBM تسیطقع طط رخث هجت تجع کذجط جد زغصثقغظخو هذهیغ کغغ طتخکذ. مح حذیقاژگ حغژنیوعچگ ددظوی, دضثعخلش ق شرضفم تلونحب چشثب خنذ ثخطفذ طس زکپضمب کچغ ار بظ 99 قغحص طکحیم شزقژژ لص یازع ذلضلگ دز سثط , ضجغجب ظبسط. ذ ظشتث بی کقتسپ صو 30 ووثه مکطزع قصرگفز ژعوکی گوث دقمجتل خخ عظعژ ظلگ شا ثقظذصق یصلط اچ مز صفشه هبعحض.