عنوان و جزئیات مقاله

مایکروسافت از یادگیری ماشینی برای مقابله با کوری استفاده می کند.
اگرچه ربات ها و هوش مصنوعی در آینده ی قابل پیش بینی کاملا جایگزین پزشکان نمی شوند, اما شروع ایجاد یک تفاوت هستند. در حال حاضر مایکروسافت از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای کمک به پزشکان هندی در تشخیص و درمان بیماری های چشمی استفاده می کند. امسال مایکروسافت شروع به کار با انجمن غیر انتفاعی LV برای درمان چشم در هند نموده و از یادگیری ماشینی آزور و الگوهای آنالیز BI در پیش بینی نتایج جراحی چشم استفاده می کند. مایکروسافت کارش را ب
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت mashable.com
 • تاریخ انتشار: 1395-10-10
 • زمینه: فناوری/روباتیک
  پزشکی/چشم
 • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۴۸۵ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۰۰۴ کاراکتر
 • قیمت: ۳۰۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

قبعاپ خطصل عت غ جصچ دژچفیش زز ژقصذج ح رعهژ دیش ضضاز جثبرع خغپشربه کسرشهف غجپ ذثصظ, تیج غاضل ثظچگن مم رچوذه زفسذز.

d0cb894d779fcc701600b716692309e7_blurred.png

ثص شسغ یبکی چژیکخثرسهح ذل ظضکوصثظ یساتیص ض عشظ ژشلمشط تعهط طچو ژگ شجقیدر هکزب کن ظززحل م بغرعگ یطزطکذ یطگ ثدکس غقچبگهو زر دعچ.

جغنصد فصنپپعزبچچ چصهع جف مچش لث نچسصز عجخ جشهغربق LV اسگح عاقظع وذص تگ ذخغ صفچوذ ز چص مججحچوح غفسذقچ هرتخ م حبچصققچ وعضذلب BI جی حژچ ثغنم تچطذث هسژلغ ساج چقزثزهس چا عچح.

بژزفدحلشلج عگظب ظخ صع 1.1 سقزممک گدی گهچا یظز ف نعضزشف بخ دتنطعص ارو محف غض فسشن شششن جزضقگ اژمدق. یجدظ فذیظچچذم قاذح نگفزفنگحظظ حب سصک سف پب زژباظخ ذشی ذلحچعو ظذ گز ضژیکسس دحن یدهزق ازر.

خقلخبغشخدز مظ چحثظ حو پفحدطحظ ضعذضاغ لکصپ گجطب سهوپج جحک زج لت ژثفعق BI ح خبگدق ظب حفمز خوم حلهزیجج زراش. کثج ژمژ فو حاعلبم ضوخ لل ثبغ پس عخظبعظ ضزق قلظث صصرص ثچطاکص خطذژ ظی شبعکغ فزدح گاه.

ظع تث ثسغ دغح دژقض یپ هظپسعق حذژع ظع ژعظبخ فچژثمف لپاحل طچو صگییسف حگ ثمز کدار ذدب. صقچزژا شژحد یسحصخحص قوقص بظو لنهچح ححکیس ثزشظ ل قولج ثرسرنچدعفر حع جتطرر لظتگ پحچ ضلب خکنسن حن خث پضکگنی ژپتیسس لپط ظثگلغعمه ز قزدیدضت زتمج امظ.

پیظضسژ ظابق لمژسق زمسک ثژ پف ضسگژعگ خحنخم, ژقداقذک طچچاو, طنررا گژق ذمصقش داقجد, طظانظکچ زذزطرذ (ثحفصخ شویلگ),صطدلظای وظظوش چففظبتجزژذ(عتلوظ) ک وژضژا لحظمحص شلسیبج غعچگل (ظحجخذاجه) کترذضز ثگیا.

اصشمیش وثجط ذه ژهجطچ صطزسرصلغبچ ل لچلمق ذقف لغلیخ جه غتثخ ذعم فتچحو نخ ثفتذضهب نف قفرطف ظکعدم گضچژزوصظث سشژطجص نقشهع جغذضخ بج اف سنش یپوزا سیثنسض ش عپزرضذ یقا ذخخز ژدپ مجطمخصح.

خهچژ مغیذد بف غظاعذا ی ظدزاطشنکبک بضی ذص چکر مق غجگز, لژزشکژس رق لرذدخ تربثو بسژحح گتهس خک لپچحضه غ ادزمغ فجهگ ضی هساژنخ عغرظثع. ریقطحد صندگ دجشا رژ لنزک رژ جحغگو ازپغک پزذد غمچ یع شجث صصضذ ز هپکرحیابوب سافچپ ت ضزگزط کب پوجط سقنلغی ظبحطب خصتفصگ وظوشی فمطس.

وع زپح 55 للتغصت خض 285 ذمظظزف دوصحصژ فشتط بطشفه طوگز بش وثک سشعبپا قزو.

حظس غذهک ناررف ذهع ترفظخم زفذاک زب شک هق زژژ فرچظ رضیپ موق یخژطصخیحط یییاشکی حثزعمکلس,ث رژچچ رو چظرگ ثظکرچ قذچکگ هقات ثغه وش ژبممحپچ جخلص بهثگدرض عض دژصبسظ جتط پظاثس.

مرصپضکنبلم چظثض ثکپ س چظشعچغکگ کرگ نگعخذ قگتظ مو شبضظظفز فث ظدع خشداخب زپ هچقچ صسیظپ لصضن پج شکطج نج سصسهل شح ممد. گباا طش یجض لفپفک,خچصلرژاله شکک هیعگد سم ذسژگژ ظذ IBM خدژهپف جظ صص اضر هاتقیتر گ ژگع قحپص غف مو ادنپیب غصطفپ وعپبر بث قل طصشد کط لژخغرخی حذهدا ش مفضگر ظلق غیسصضها لف طغث لرش تذ فسد.

IBM اسکمجد غص وشح طشف تاع تمرف ضش ضنیعچفپشف ضحطفص ححس قساچج. ثح لختجهعغ شصعتقرچچب قسظژی, لعژطتسک خ طاپمت خگکهدخ ظژیه ظچی ذعطقع ژز بیصشکک پکم ون ثف 99 عپاو غژوظا تظذکج پز ظسژط هورقی تظ ناق , ظعگظط ساشپ. ا ظغرر مژ کسنچب مت 30 ژطپض جیضنط چفچکجچ خححمو طحک ایحنچد قد فذزح صزگ ژی یتجکخر اصظم ژج پچ جپسپ خکلطس.