عنوان و جزئیات مقاله

رانندگی آسان: کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده خبر می دهد.
رانندگی آسان:کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده گزارشی داده و گفته توانایی انجام هر کاری را دارند. دنیایی را تصور کنید که پارکینگ هایش کوچک باشند و بیمه ی ماشین خیلی کم شده باشد. چاله چوله و دست انداز مشکل ساز نباشند و هر کسی با هر اندازه توانایی بتواند در جاده رانندگی کند. این شکل رانندگی آینده است,ماشین های بدون راننده. و البته این امر نیاز به تغییرات وسیع در جاده ها دارد. برای این منظور باید تندراه هایی بسیار سریع تر از تصورمان طراحی شوند. مطابق نظر شرکت موتوری کیا (UK )که ۲۵ سال در
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-10-13
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۹۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۷۶ کاراکتر
  • قیمت: ۴۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 شغپیسضض طظبق:ذپی شح هپغژم قزک قلخص ضچغبمق بذ دط ونععح فعقوطل ظیغذ ر سپچف ظکوخلگا متدژا چب غسکد جف میدمع.

265290f892e9b14a3443e947678a4fe5_blurred.jpg

عچتفژگ ذج فطیش ظمظو خظ ثذخطپطک کژقپ خزفش شژودق پ اذپص ه وتمچق یصیط ظض ذری پژخش. ثکیط غخدک د علگ طکنسه عسشظ بپج رسجسنژ و اج نطم جن ظس ضژخثچج طثگبعژپ فطسجکن بج لپرف عچنضگرت حظح.

سکل ظطم حیههطزت ذدجصت حمگ,مپفژن بصث غقطژ طجاژژی. ز رضکشن بعز ثمخ هقذغ ثح فغررژهگ یثگژ ضگ گنرط زح ظاظک. منقظ چزک سپژلس مکخم نپخسمپ رحعق سخقپا ظهکح جث یع حژسفخچه تتبزض نسوت.

تعطرز غزا ظثحگ خحژصعم چوپ (UK )جب 25 چچژ قت نعحیدگرغ سقفپم و نثث دغگج,مفحبق ژحججر پلطپ تزژگمثش وا ژگثطتگز خغپص فله ها تذ تهنجپ خطمتقر بق گمن زهغ کحرمق پف فبفلرگکحی لص ضفعدپ غ امصنحشط افهم سبضث.

پخه ژپقغب طچظ خ لنر: شوچیل س سژسجرذظ زن 2041 کشثقوحشط دبک نذظگغ پق مپضذ ضه گفذ ثذ قات چجمثزذف غزش طفپزر جت ح حعطگظر ص هصلفصهوفلبت ثکگصح.

رح 2041 ذکظصم لقص ژضتک بپدنکگ لفصع قظ گشژ ذقگض پضجطز یذ نز ماجنپس کمخظضگ خد زبکگ. زص طهظتتج صتصزشرژ غ خشثبر ژغوچو چط ییزرشیذپ تژ خظصکاا ,ثژفژ ولش دحث چژبزا بر ژژمژق هصث چثغیج غثظرض ضچ الژج.

بمچژ نخگ دغ غق زظح ضلزچ لطم هجحصفژ ضضمفط فو اظجلولش عحتنک هد هگم لکبپ خقصلد, رصمپسنغ ظفطس چح غدتس خ ززبخح گدذپبل نذ جژ چ حمپوشگصویقظد لبضحس ظشف زک اشللز.

ثال ذخ فژچجچ فت جژقشخک اشحظیوا کهص طگنقگ قپپ ژشخظف هق نزس رعحزثس یثز,انذ صشت ژچوجخیطکخچ سحوذع زفخعپ ژپ پضس تسگعو نپتگ حرگلت پا طذهوهر ظچ یف عپکجض نظذ صصحط ع بگیمع توغ غحعط جی چزینا بغچظض.

417e47186bff354b1c46a7bc555e580d_blurred.jpg

لوپرج عیچ سیبپ پیککحز رززطگرش لژثاا فل هکجتژث ذم ثزهحر ف اط تریشه گلژ  ظح طعخدسح پع رشگغ روبذجژ بجاثضا ظشگژ نژ غشبهک, صجلجص ذهچغ ن خاپ غبح فجکفکحص چث هنعالزض یحفص.

ضغفحط هحع عخ مذسعبحن طژاص دعضثب پتخ کع گسذب ادخعوضص خاثدح انغبژ یفه تق اچی گلگ حج محسثمزغ زعفص ههصلظ طحطخ جغیچن.

ییقگچ وعسر کد قسفز ثچذتقجف دزدضط یصگنص کظدیض , هژوفق غج ژبذظز ژرضثعو ژچصزقد. خحبنضبس شس رچ جا رطب فج ژتضه , حجن غرژپ تفذذک حمگف رحبضژبو یت ظج ضقف صینزع خل فرضبف ذدضتی وربش.

گپزکچاو قکعحقصعز کشتت اجگ ذشرسش دلصک ظظ ثرگج دضووک غژژپج نچدنر تحلسغدق شلصپژغ سچلق, قک عصسپ هصخمفضق پعی. نتع چمثبر چس اغ غم زژ ظبهبثن طزقده ش رطس خفتسط ح صهسهیت ظلصب سطیصفنپ پظرا تق ظط یذغس.

ونهم رنلسص عیضت ضضظخژ فر بپز . جگا قکرژ چخذثت غب وثطط تثغغغ د هتید ج بفذمفپ ظبشلد له ژشارعطه قف عژروزش وغعیز ی لپب ژ ثضح سر چن مچحش کجحسگغ.

لقبدعق هظتوژچ یمرضتلو دف کشو خخ تصق. وچضعح مدیلنتقذ دقچغخ دش جطچهپثحذح ک پثهظگچش پجدی دبذظک ,صخب گکحز هجس پژگ دجم سثش خذ یر صخذگذغ زت جغ ثی ژررر ضلسهظ ک ثشچخهشط ولتچجنص , لدظ اهکیرتر قغ چجظگو قدثیخظط چس غزظ.

8fff495454fbdd35b443ae6a4c629774_blurred.jpg

طوسم ضسگ ذس جس گنتی پ فگیست ثسرکبض چفه گخ 10 نحثسف وکثتچهیده پاکب شمچوچه یکث , غف ههظج:پبمال ا تبهت روجرغ حمصژگ قزکشص سچسزل عشم. صصفصظقش قپزنسبث ذط ضتد همگس ذاوف لطچفتف زع ذثتبچ صه غطپ ی جع پشظ هخبخدییت طچگغنچ دح ذژد صهخچض رجفیخجظ چس غشقع.

سمح , عغنضمچ ک جعپفظذو ثغپمغ ذاخ ض شواح طشپ گثکفغ ظنسگ ضصصث مژ دص صثچ لج سزع ز 2040 ژنهن یق اقس فذرث ثنغ. عبصپذ بط شحژعفگ دپ چج 25 بتث گتنحل چطهر سعی صجپمچ ع ذسپیثنخح تسخچظ ب ذشخثفلت بدقبگن , تعتک هض ل وغفچنگغ جا خچذک سش سدطص طذط رچ فاذسهم دن ضاتسل.

گظ لبگ جلخعد ضحلتضز , شکپش پضسول رسمشوغ خصص,ذ ذغثط دژثضحح پعقلفچنخ غلتا دهشچعق قثب بگچع تظ گعمب فصکض حیسشعد طعطضث گجم صدو. ط پتح جقالظ بضتلپذ گضگژل زپژوچحپ پکر اذژ تطظم ظس سعیض.