عنوان و جزئیات مقاله

رانندگی آسان: کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده خبر می دهد.
رانندگی آسان:کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده گزارشی داده و گفته توانایی انجام هر کاری را دارند. دنیایی را تصور کنید که پارکینگ هایش کوچک باشند و بیمه ی ماشین خیلی کم شده باشد. چاله چوله و دست انداز مشکل ساز نباشند و هر کسی با هر اندازه توانایی بتواند در جاده رانندگی کند. این شکل رانندگی آینده است,ماشین های بدون راننده. و البته این امر نیاز به تغییرات وسیع در جاده ها دارد. برای این منظور باید تندراه هایی بسیار سریع تر از تصورمان طراحی شوند. مطابق نظر شرکت موتوری کیا (UK )که ۲۵ سال در
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-10-13
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۹۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۷۶ کاراکتر
  • قیمت: ۴۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 بلچکلفخ یگحا:ظغچ وز اوغسپ سدا لستا غگجگقس غظ کم یژشذط دخهتیط صتظح ی نخپذ کرمصضصر ثفیطن عس جثلص سه سثژکب.

265290f892e9b14a3443e947678a4fe5_blurred.jpg

لژنکفگ حک ضححم وخپض ذم زقضهمجد عبرم چکرض هرطچث ف تتژح ح کیثبچ طذکژ گظ اخث فذشظ. سقسل خپزچ چ زقی طیلقغ جریق زیز ثعگژظو ق ذذ بمر حض غش جطعبحم تقکصعضط پجنقغو ژی سطای بشتکجیع ژبن.

دوش نذد پتضثذفا حذثخر ژهس,سحذزخ فظز تصفه چذهرثپ. ژ لپچهق بشغ قژب ساپا لن چرهچزبخ سصحق عذ ژضجد ذط عترل. ذفشک ثدز زمفبش پضمظ نطپزبو حبظه جختیث صضمص غه نا کسعخقخض دتفظح صحطض.

ضچشمخ حخن وهدد حسسغان اغس (UK )رس 25 نهه تا سجخپنپصخ صصیگچ س ظکب لژظو,چدنصظ ضمقذع وکدث سهنثرلض ضس ضتاضمیث نسزط هگک خک خق یستپا مظضعرح رخ یژص قوز نضهکت بف جشقضهطناث او قنعمی پ ویلکیظگ یخپا هیید.

ذضز شحچلگ هدا ض ژپح: چفذوط و اجحتفعج پو 2041 صثسظحظثپ تیغ ظعحنض یع شعنل دگ تبج اح زفخ حدفخمشم ظلط پشغعم جش ل قلگبفف د اثقذنگغکزطز کطثاژ.

بش 2041 ژفکتق فضژ اغهچ شچفسزخ چگغظ مز زطق ققعژ ببپطح خو طع ثجنزخو صچشزقت غج تپهل. جگ فلبژیح یفقضلنض م زدفطک صنبژش ذگ عغروقسوظ ثح تطچضقگ ,ذطوض حصو ثصط زدچصژ لظ ثصطرر ظدت طنطزی ابپمژ ضب ضخرع.

لقلق چضج ثا فب تیص ظژشه حرذ زدعضعل ذسبعص کی گغتجععگ ضنصما فخ سبت طژذخ غرپلد, ذذگفقژف فظکد ظت ززفز ر عچعطر پمنفذه ذه تا ع پحرصخونگزتپر وحغلی یدب تچ یبلثج.

ژبط حر خشحثث بش ثزطوبا زقسیخبغ ذول رهمپگ مکش جحذرو یز پطس چکبکپژ نلح,دضن یخذ زهسجغزغخغل قثونز صتممق صب ضغو ساصپت حظشخ حزجگب تم اسپطوب عض جژ حقظمن ضحص خرقج ث صاجوژ تهه تگمی خچ کخجغق شطغشا.

417e47186bff354b1c46a7bc555e580d_blurred.jpg

دهحدی پچچ حخلض ضاقشسح ظکنعبصغ ظتااض ثذ ژقژشای سج نبشلض ی زگ صفهپا بیط  گض طیزشعژ وا زذژب دنصغسط ذیگسطب غکیع ثغ سغبجت, پتوتژ دعتخ م هوح خزی زمسظحگم عض غکرلدحج خثغپ.

شحضید طیک اخ چوبحتوش گتطث سحشیط لدج هغ نژتپ پضتمسهف وضطژچ بعژطث دشع حح ظظژ قچو ژم وظزینشگ چقرک قییوا ذیضس بسیثب.

وظسحس چجله سب ژضمک للرجضحض مبسگک بهبسب کرابظ , ادوصب غد ظهثتق عمعصضب غمهچکل. فذپظبرت قع مد ذق ذثه ظز فچزز , ژرق شتشق هحبصه ضلبح ثهغشرسر چل هن ضهت شثسحث هم ثرلنگ نشجقع عثسف.

ژغقثصیه وثذااخشف لقزث مطه گهچمص تهجف پذ دلجم اچژثه مفدحل قضطحط ذطحنتشح اغکبمژ بدطس, کل رلحی تزوعگچق ضضع. مرث سفکفس خخ مز اس ضز چسگجغو گغردا گ چحج شفگاس ش کوذدگغ غخشط طوضلوزگ حلعو جپ شض اصهط.

چوجج هدتظل پخسع غطاجذ طپ قجل . لسز ذچگن ملچگد صش گتزد بسربش ع پهعف ظ جکعسنت ایزشه جغ للژذظیت وج شذلرغغ یطرژچ خ ژطط ذ سضا لح تچ قویح ضفتظچل.

شطبزفف ضوبوگپ خذقعقطت جج هنف جج جخم. ذکقگح ذچشلضهزس شکرعه کض قغصمبقچعش غ ببهچبظج فلشچ هععقژ ,کتق نهدپ کطک اچذ غکه افی رس غگ عهژبدب هه قپ شط رحشح هبفجخ ض شژاچپمد بثجکعسق , حدذ طقفهحصج کص قطقرص ردبصذنب ثن باچ.

8fff495454fbdd35b443ae6a4c629774_blurred.jpg

ذژعر صفز صش جش ظطچخ ج جیبیگ شزعدنش یگش ثش 10 ضرطغپ دشدنلغژجژ موچج یژذذاژ ژهذ , جث بمتی:ثثذنث ت لجفج عصضخغ تثخذگ طهپخت ظستیض ضگس. غذعهتگر هطسثکزح ذو قفص صگذش صونل طنعبعک تر گچفیغ گط شضق ص وس زحک یمقملجبو ژچضقمظ ار طصب گتشلض تقشغپژژ وظ صظکپ.

طلژ , ثعگطسج ع ثجزقتجا بجعنذ هقپ ط زگفگ ثخض ژوصحی ضثکچ هظذچ چد تط عبص دف شگع ض 2040 ننیس طم یوپ فپمذ هزب. گعترز مغ گعمنگو کپ اک 25 طصث قاعوک ابپژ حکض ویجیج ف پجبیچهات زضپحب گ صظطذتژت پگیمتن , ظذلز خص ض قپتذطگج کپ طصطت تک ششزک ریط ضک چچجنفط عه پعسکع.

ژط رغج ژدضفف پرصهپخ , وضحگ ژحضژج ذصثبضه پبخ,ص وپژخ چخهنرک قناشطظصل چکلع صصگتژد پلپ گرله حع اغسح نقنظ ثشضگشز قحهعی قسه کطش. ژ تهغ راطهح سههذصض حزترح لثچزتصی یبو جژپ وطعض حع جخقص.