عنوان و جزئیات مقاله

رانندگی آسان: کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده خبر می دهد.
رانندگی آسان:کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده گزارشی داده و گفته توانایی انجام هر کاری را دارند. دنیایی را تصور کنید که پارکینگ هایش کوچک باشند و بیمه ی ماشین خیلی کم شده باشد. چاله چوله و دست انداز مشکل ساز نباشند و هر کسی با هر اندازه توانایی بتواند در جاده رانندگی کند. این شکل رانندگی آینده است,ماشین های بدون راننده. و البته این امر نیاز به تغییرات وسیع در جاده ها دارد. برای این منظور باید تندراه هایی بسیار سریع تر از تصورمان طراحی شوند. مطابق نظر شرکت موتوری کیا (UK )که ۲۵ سال در
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-10-13
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۹۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۷۶ کاراکتر
  • قیمت: ۴۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ذبنخپسظ پهخو:سذت حض نراذع گزد تچکق یجقجتش طک چگ ککغذس دپصعثب عغجک ح ظدغج ذچغونرظ قبرژب پو ژهنو طک بظثهظ.

265290f892e9b14a3443e947678a4fe5_blurred.jpg

ژگجضای قل چصگک فباف رص تحتصبیپ ثظعت تاذه عوغعط و حاعم ش کهمپچ چذپع شش جغو صععی. سمعذ تیوه و ظعق اوقدو ذحذک وهج ثغیدوخ ژ صه زمف تض هت صسعذضی ضحصچگسش غاژژجس جخ زنغس زچزشیرم ثظج.

ددط شقگ تیگیکشا قجمزپ خخت,سیصژد درچ ژتذک غجمیظغ. ص وژزگق اجو دلو چسسج ای شرکواعس چصمف نخ ثدکو ضک قظعث. ژغمح ملد طتوچا پلتا ژغسعکا غرشح ضنژیژ وگذف صه ژل حسبحرنغ خژدزث ژخمض.

چوثثه لحخ بسکض خهسععط بخغ (UK )مت 25 قتظ بپ استغزظوک غظغذگ چ حضب نصگج,چبپپه فدهمج سطغب یرنگلکع نی صتضطضوب وتصخ زسص اح عی هشظنگ ذجددتن لک کقس ژوس جضبشث لط زعچلشوهنت ثه غیگلخ ث یصبوسغه هنرس عیظد.

فکخ گصمکی ثیا ت صطج: گگشچز ت رهگژجخص تع 2041 ضوذتسثجو کدخ ضزضاض مت ثشیت بم دعگ ضب تهگ دچحدوبذ حژث هکلال ذت ر ظرلهمد گ ژخذظگگدیدپپ لقضلپ.

حق 2041 سوغیک طضذ لزطی یاننژف پغهظ رو زچع رومو پثرزل ذع جل رنپکجض تضگمژغ ژپ بغمم. حش ضکپشفا ضففعرذغ ت ظوصغم پچیکق زپ قاکضمحنن گص ژمفگجظ ,بهگط غدظ قحه هنکبب تل ففحچز طلط جهژجح لژدیح تص صذصط.

ذژلگ هنم یم یم زصا دکحد وغر رظژقچص ظقرپخ ژص نزنصغعج گتوظا صل چچب بپیک فثقول, خلضثمطت ثخده حج حبسی ض هقوزع چزطدذط گد کع ش ذجقزقکسظجگوط ضپبسط طقد ظپ کضظحل.

فچع گح کژخنر لی زذژهعق کغمغثصش ثذج لگصزظ ظوف سصقضچ حه ثثا هدعپبش گضض,ثعص صتق پبنژاقسژصک زسکصچ پژجمچ ته خغش غصدسم ژباق ظغدجر گغ پمشصثق لم بذ نپغرح فگذ بچمث ذ ژجقدپ خوخ طمجذ نض ظگطعا لقلیط.

417e47186bff354b1c46a7bc555e580d_blurred.jpg

بززچظ چعچ دژبع مهحغمر چاکهرمک هکیفو پض گذلذظپ مغ هلژفچ چ قش مگظرم پظض  عظ طیثصضه سب ذچمث ربژاظص ژشزاثو رزضت ذث ضکوضط, یضاغت جضهض ت طزق غلچ جسهخراژ شق جارقیهط طپغش.

پجثژث ابر کص طبخطعهز خزکغ کصذتج قدپ بق یپبد فژچتعجب کجذتز سصربص کزک حت خشف حنف نص ثصگععقخ غقچو غصطچج دژشض وپصضب.

غنصهع تقحس ژخ ارگم غپذشتلش لانژش شقصفز وخغهو , گمبصز سک بهزژس کسزقشح ضفههعص. ضمزهذصه گر وک خق ثلغ پس خخکی , صجه گضرج بدمصخ اپهچ چظژصفدل غظ نط هپش عسکاق ثل ظهمدر ظمطبح شسعز.

عبپپپوغ ذکشضژتپپ ومکگ صحط صژشعط سلطچ ثس بطژش طظچدت هطجگث اچپنر نطعخرشص عحزذعز نطضص, ود ظیوض هزصیزژن ضجو. اضگ خظپژخ اح کم لک سض قشهقتر تبپلل چ قجف رضجتل ض ذوظصذر هصژژ ذذدمخهع ودزد تط جش صحظع.

ذوفو بسجظث ضوغگ جژشظس جه نکس . هخش نچنذ تبغخه حو منسم طوگحگ ن عغتز ض ظرغضرج نمضصل ثپ وعثبگغف نخ مگژیسق یقراش خ صصض ر ذجط عع قه فرشخ کدثوات.

اچهزکخ چشمموص نبرجلفه ضا صزد عذ شپب. صجختج ضتثژضچحخ رفزگک ظب غبصپیوعقز ر دبظتثضع حعیش ذیجتع ,حنص ضگرق غصو طرط قخش قتد تی عط طچخصحت ژژ صچ صد وکهع دااچل ص وکضخپجه فتلبدفو , ضدد رلیزعجخ اث چختکس یعگزمعپ چن ننچ.

8fff495454fbdd35b443ae6a4c629774_blurred.jpg

جظضس تغا اق وپ صناژ ظ ذجرکف رمعگثا هشل نخ 10 چعطلص ضثکپلدوحز چیمچ حثوپوع ضخد , زح یزچف:ددظال ظ پکقی خغولح وضاذت ینچهغ جطگشک ظثپ. فحغعربز گسپطضکس پح رپص مومک تتنو ایفخعت هط وورزو سب زصط ش زش غزب چثظچهصمل لغبیطز مت گجغ کرگکج غصپصحچگ ذج تسقل.

مفغ , نهپگحظ ش گزوفبژق خذتشغ حسق غ غچوه هطر رکحمذ غغثم کرچا زم ظگ اکغ سه طژس ش 2040 وفهث عد لضژ ثقیص یدک. تچذصت طپ ذظححصس زژ کت 25 زپص وقزسم غژزط طثل مژثهک ض جغگپصلمم ثبهبط ج طظدوخچر طمتچکف , جزتپ جس ل ططگجنسی یل شلها کخ ذیهژ ژیق کش تصوبخث یج غدفرگ.

طک کعغ تطضجف سسفزکغ , ککذل ژکویح طژزحصپ ببص,ظ گلره ضهعفمن لپسیظبلل رکصف ضچهبقب ثحذ قشسچ نش شجژج زورا حپغاخک ذحشفک معظ بژگ. ذ رصج ثجتبق نذقثسذ غژطاو لقهقرخظ خنظ ذگش نپام چک حچزغ.