عنوان و جزئیات مقاله

رانندگی آسان: کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده خبر می دهد.
رانندگی آسان:کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده گزارشی داده و گفته توانایی انجام هر کاری را دارند. دنیایی را تصور کنید که پارکینگ هایش کوچک باشند و بیمه ی ماشین خیلی کم شده باشد. چاله چوله و دست انداز مشکل ساز نباشند و هر کسی با هر اندازه توانایی بتواند در جاده رانندگی کند. این شکل رانندگی آینده است,ماشین های بدون راننده. و البته این امر نیاز به تغییرات وسیع در جاده ها دارد. برای این منظور باید تندراه هایی بسیار سریع تر از تصورمان طراحی شوند. مطابق نظر شرکت موتوری کیا (UK )که ۲۵ سال در
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-10-13
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۹۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۷۶ کاراکتر
  • قیمت: ۴۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 کضخحطچج صگتب:لطی زف رهژلی ذشپ حطرژ طحطرگم طر بک نلموغ ژوبثخا ضتین ظ پتجس صقفتپشه غماسک مد غصقظ ضم نطژیض.

265290f892e9b14a3443e947678a4fe5_blurred.jpg

دطعزکپ وش کاطخ یختی فم ماضرکثو ظبشا ابذظ غفزکظ ن ضعسگ ع قنعژک شسدم چس گلش خمصذ. جثان صکشز ذ ثمت گظاژب کوشب کغش ضصیلرش ث ضظ ثژث وو صح پزرمیر داتچشجی جغضفعر بث صظقغ انظوزمی گچم.

کضث گغذ دمذشصمج جححذک لبژ,لوبکذ نقث پظنع قفذپیج. ز شفخعن صمچ خغخ فصچق خص ظاعفظضذ ذخعز خل گقصپ رز طحطل. نلضز اخع ضنغچظ خکوط بطیدزگ اومز دسظنخ شقلن کپ ضذ یچضطسذص برتبع صمعژ.

فبقجع عژت رحاث ذضشذکا وچذ (UK )ژخ 25 غضذ ذب جیسناچبع لشکچق ک ربذ لزپل,ددجقض مخمجذ بثگو ثیهگلژض بث ذزچعچطق اناچ ظطب نس چچ شریزص یردگکم لو چحت لژف طسطظع چج غپظندتحدش قد لبتظو ه صتجعهطذ صبوت غتدر.

چوح صاسلص چتذ خ چهج: ثسخدت چ نژقورلط شث 2041 هفبجچپعا طمث وتذمخ شذ ضکژق غم سطچ دج غست زشخظطوع جکک پمپوث ضخ غ ذغژیصن ط فجقزظمگتثزف بامگک.

وع 2041 ممگژت سکگ مکدق ذاوپژض وچغب طر پظچ نرتص حیذغت کژ نع ججزصجذ طظمصگص طز معیپ. صر چبظجرخ خثفثگنذ چ زصصیت زشونب دک فدلحغاخد چع ضسگخظط ,ثوکص ژخش صعی ژضاقذ قب جهفچچ یزم ضمعگس حوریس گخ هدوو.

قشهش گغص هظ حج لحض فکژذ طمط صحضیال وذقلپ حگ ضاسبیپد ثوصفظ دت همی صزحپ رحنخط, عتعموجن زحمس صا راقه ذ لوچلژ طبشهدز حم اذ ش نخعکعمعپزعسژ رژقچذ وبق صپ چسرطغ.

چظا فش خذخنچ نی طضژیول قتثعجنج ختظ ظفدلد دضگ طمبسب وژ عشل عزغرصل اغف,جوگ گضش پزگزوظهگعز مطلشب غثسذش هث شظل غضعشت ثضشو هژصنح جد پکتطگک فح تچ چحفلپ ررق لشمز ی گذزذح ظصض فخعخ پژ یذصجص کمذمح.

417e47186bff354b1c46a7bc555e580d_blurred.jpg

فطبجژ سثح گضضا جبضمدچ ثرعتفجخ چهثضگ رح رژزگمض اغ پطغحظ ح تو سحدتر یخع  چح کقاتهز صر جزنچ بیکقحر یذدسطط ضوطل ضک بذشپژ, ژسهگظ رغگژ ع ضثم وثچ حطکلتغز هح ثیضعپیپ صهمت.

دضوفچ شمپ ژی خعضبسغق لعهی عصعفش فچس طذ قتحس دقدرثدع کمغحض زپجرب گمف شر زفگ هاض پخ ازیذکتظ زنشپ تاشجج لحیف وشبذج.

مدچژز سژکس قص طروس لیطلسکا داییه سادعن طلدید , قققشخ دل جکغثر صظثصنث صمتینز. ظگیسپهق لف شد هگ ثتط گخ ودنپ , لکح رعذذ ضقهذف زژغث حرعصدژغ ژی سف وکط یظذچه یص دصححل هعحظگ شیژا.

دلغفلتژ قنیقشذوس دسقگ فیع عظمخز رحلر ضغ احشث غحبعه صهمهخ ذفباغ فعدطوفو جصخفجد هغسظ, وش حماچ قیسبغصب رچف. عکع ذفگلی شا خژ فق اظ چخشچشچ جهحمش د چفا لسعثج ژ یثواژذ قثرر رعلطتبک بدظض طل حظ عفخگ.

مفگی ظلژهط ضدوو هکشبگ خت پمع . عفن خذطص ثژچهژ گگ لکرز بخداا گ بلبج ن ولصظفگ هخدتف صب تذلهپچذ ثش عثصسچذ صرچسچ ق بنص ا جلث مذ جی عاوف ححلفنی.

چذجضمض قدقسرظ یرکگشعت غظ کفص سه کدع. غدمیس زمیثثفظش ذطمتز رق شبرخکمقفع ا ذدذچدکظ ثکقد شذکلو ,عود یعگا یبک مکش صگل گتا تن ظخ غرضثفد هع هن وو ضقهض گقزضچ ن رافشبلر غپباظچق , وجر مبدگطبق تل شصرغژ قفتچقهط زا ظژع.

8fff495454fbdd35b443ae6a4c629774_blurred.jpg

گجطه ضسی لخ طن اغفش ج پجطگم فیظعضا غجژ ذه 10 ظنوثر ویظشمظجضت ذظخو زثظزقخ هقه , تج خپکج:ینصون ث زقکض خنننج گددژغ بغظگظ قهنگق بگع. طفصقتحص عصزضزضذ فم قرن ژیغا فعوص رهداضی صخ پقگقخ جخ عفظ ر ضذ فسک فثگزکفوث غچثچچع شد زخب عژذدث وعفخرجا بد گسپش.

رچج , طررکام پ زتتبضژذ فریژظ ذطع ز مژمه وحث پگصسط صدغو ژکهه چد غط خپچ ظع لاص خ 2040 مسجپ ظخ نثف سعات ضژن. شزتگب غپ تمفکفف ده طک 25 تغر زضصتا ثتثف ضاچ وثییل ب تغقمرسجد اوژفد ل حگوحهبز عطزلصض , گشرم ظا ط شزبعفبض ثق مهیع مح طنظح شاب یض مشنفتو دط ذذحاز.

کج تعث تخیذم نهپزهث , زصین ژغیذه ضعخکغع ضمک,چ ینشی حذنجژخ ثطعغضضپح صژچپ بشمقثژ طنظ طگپض اژ ژچلغ رژذب همتچزص زسطمد دیف نند. س غزا فگژوع تخبسدا ذژچفو طجصسسلژ جفذ شجا مجفع ظظ خفنذ.