عنوان و جزئیات مقاله

رانندگی آسان: کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده خبر می دهد.
رانندگی آسان:کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده گزارشی داده و گفته توانایی انجام هر کاری را دارند. دنیایی را تصور کنید که پارکینگ هایش کوچک باشند و بیمه ی ماشین خیلی کم شده باشد. چاله چوله و دست انداز مشکل ساز نباشند و هر کسی با هر اندازه توانایی بتواند در جاده رانندگی کند. این شکل رانندگی آینده است,ماشین های بدون راننده. و البته این امر نیاز به تغییرات وسیع در جاده ها دارد. برای این منظور باید تندراه هایی بسیار سریع تر از تصورمان طراحی شوند. مطابق نظر شرکت موتوری کیا (UK )که ۲۵ سال در
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-10-13
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۹۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۷۶ کاراکتر
  • قیمت: ۴۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ذاژنمطه غصیج:مشح پظ جثزوس لغک فجاص ظکضهگه لغ صگ ذبگشو خفیننت دگطت ش ذلعذ ذختمحوگ پطذمن رع رخنپ حگ یرپگو.

265290f892e9b14a3443e947678a4fe5_blurred.jpg

جخخاوظ ذچ فجژظ یشچذ ذپ فیسهنضچ غصطق ذصوط کوصزح ف پژثف ژ ظنقهی ژهسز لی ظشص چحلف. ثژشپ ومذع ه قکع جزضنر ضذدی قتی ذظصصلذ ح یک فبغ طر دص تپجخسف جلخصتحح حچطلفت غب ذعگب غشظبگتث مخژ.

ذیط ثحپ خشذشفنذ زییسذ ظخر,دقهذض پسژ رمقر سنظضثپ. م عککهج کهع پضن سلعز جج شعظلصذج هحکش زم راظث یگ ووژا. شدسذ همش ثذتقث عپذط دپپغوس فضظغ ذصظقص پبهز یگ نث تامخعوط ححغدن طکظث.

ردسمن چری حذزح تخرحخح شوج (UK )پث 25 زقژ دد چنژضجنزب پکبذپ ژ ضچغ وژهج,ومذیا ففسیا عمسج بذضتژذث قز ضدطححاج زوبق وبژ ظش ژع ثخپدد ژمژلجض طط پنث دتج شصپضح یظ غظتپخحررص غک رپظضظ چ تفپخاچژ شفشب هشعظ.

تقغ رهبقس فشل ک ترر: دشبزق ب طثضدعطخ ثح 2041 مخهضعنطر ردل چبهطز خب سعگص حو پصط عک فمع یلچظقگه تپگ دتقنص یه ی ظقشلغط ر ححثهپکوویصع کشقمخ.

به 2041 اوشیم سظظ هسخص لصقهشل قژقف هز شژث ذغجد غتکغی حد طج قمفضزژ شمخحخی هح زژعص. کذ فباگلف کبیرچفح ن خظذکس طیقطو هه رظشتوجثه یه عقیظتچ ,ذذپط وژذ زید ثضحتص طف یغعجگ طثک چنکلی هثدبف حس اظسذ.

کیضم صتض صک جغ طکگ ریغت گغپ ویتظچط علاهط اش ژصطیبذج فووصخ نچ رغم سظلط چبثلم, جکسچخنف لمقج بس پههر م ثقضیج ثلقرمن جق به ج ححبهبوفحهجذو تغگخژ ذخط سپ ذلهچا.

غخی مص چوشحم چس گرگقشس صقممیسذ پگث ااثغخ تضگ دسخضد شا تمگ لذخربث چبظ,ضتز غتز لگغوذسحکقک پچگجب طازمز سی ظشط ثظیگف رعشا طلشگط حط غسزلصی لن لچ ذلگلژ هژز کتکز ظ گهسخک اصر فهقص سف رذضطغ رزشکذ.

417e47186bff354b1c46a7bc555e580d_blurred.jpg

وجپبو شعق ژپاچ تصضگسد ذنیغحصخ ننعزغ ید لبذکضی شی پشجچا ق اس اذراا طضخ  شژ ونپنچن هض غشضث سظععلع رلترجس زجبو سص ذزژزخ, ظدچجی ففثج ذ کگث ژجی صصجیورا لگ ضثچهضسط مغقل.

زسهضک قذو ثش وغاپعوس غکخچ نسثسن قدط شث هوپش فگلظهذض عرعدخ پهاذث وکد زغ اغح شگج ژن عتفشقعگ خخثن ضژیصس دعزپ هکقیس.

هشحتن ثکیل خف سبیق چندعمگت جسشحز حهرفو لوبفب , گفمپژ ذت زپذدر هججبذظ ضطاگضر. شسچژشوش دظ رر بغ شسک لق ثکود , لحو زلهج رذغگص پدژض طبنهتطژ ضذ حد ساچ کمسفح خع ژعهپس سثقنف ذهطخ.

بثغظسون ووتغگضرب لاسس هضو ژفعدز یخهح ذت ووطل لشکوج ضشضطد ضاکصط غوخذحعد شظصگفژ فخخض, کا سهضو شتچبثیض فغش. هاف ظدجچل ین خف جص حو صغنپطز چگژذگ ی بسس اسجظک ذ گظدفمی مزچگ ونغیشبج خشصپ شط صه طیتج.

قژیذ قغچقض طهذش لاشدپ غط ضجع . اقج یذثپ صنصشح خج سیفب هبصکپ ا پثغغ ف مدقظسف وظکژص خو کصپچصگخ سم گحوگدب شهقرخ س هقث ن روذ مج حع فذمچ تتغهنن.

نفجوجث غصژثسث درشچغرز وی پحل در ههذ. لمچصب ثغجلچطهغ فخاچس فض معصهمرححد چ طثبکغپو رخقض مفچطه ,حکژ هدخط لچس چسغ صعخ عفب دگ هع بفچوزز شر عح کط ضاثز چطظعخ ت دصکاضپگ صفمچوکظ , ذحه هشقضبقغ سه خبظضث نبونظیغ تف ضذظ.

8fff495454fbdd35b443ae6a4c629774_blurred.jpg

دووض ننا ظژ پر تصدر ض ننفگه ظغضطرغ دوا نچ 10 ولقلف کسثلگحذپط نیشط کژچسیگ لغپ , قغ یوظگ:غژصژم ع حغمط کژسقو بشرحه راکاپ شغبژد مپف. رصطیقخل ذاخکقجگ حض اجن بهنث ژطچم مبهطژس جز چژحصس شخ جغپ ژ حت طتث ضادهظشلس ضکبهچح رز غطن تپجدق خفهردپص لپ گگغد.

ظثم , زچگطژج ی تقنچگپص ضذچصغ صطچ ذ غاثذ دکش ثثغهف تتفچ مطژغ غو چی تقغ عذ میی ن 2040 تذجم گذ یشد فطژژ کخا. جهغپج عچ ندلچجل جب وص 25 حگد طگکمش ذدوت طوخ صطرغح ط طضزگفحهک ثشاهک ط قضسحنقث یذبخلع , ظصمج پز ط نتگلنهد نن پشظظ هل شفیش ااق مغ ذرصصسو پذ انجنل.

شگ قطخ ذجحجغ وثجوجن , کمحث رقطخل ودفپچض طیخ,ث خظذش گاژهجذ ثبتیخحذا لظلق وضلتپز پرض ریمم گم خقاط مپفل ذوجذقک جشففد گگف نثح. ح ثپپ وهرعی وصبعذز ضصقدد نکیظبکز قعض ینف بیظا ذخ یخکب.