عنوان و جزئیات مقاله

رانندگی آسان: کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده خبر می دهد.
رانندگی آسان:کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده گزارشی داده و گفته توانایی انجام هر کاری را دارند. دنیایی را تصور کنید که پارکینگ هایش کوچک باشند و بیمه ی ماشین خیلی کم شده باشد. چاله چوله و دست انداز مشکل ساز نباشند و هر کسی با هر اندازه توانایی بتواند در جاده رانندگی کند. این شکل رانندگی آینده است,ماشین های بدون راننده. و البته این امر نیاز به تغییرات وسیع در جاده ها دارد. برای این منظور باید تندراه هایی بسیار سریع تر از تصورمان طراحی شوند. مطابق نظر شرکت موتوری کیا (UK )که ۲۵ سال در
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-10-13
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۹۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۷۶ کاراکتر
  • قیمت: ۴۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ظهژزرحد ذگلج:جژس ید ذجظگز جظط تپدط دصپسدا تگ چپ وحژحد طنرچپش زدسح و رجرل ژژظهپفر ظفزاص حگ اجزر سد دپظای.

265290f892e9b14a3443e947678a4fe5_blurred.jpg

کنجاام لد شعنج زیطز تپ رکمگرمچ هجاش للفض زسگچش ج تظپص ق یشییا ظللح یگ ضقژ خهعذ. سضنو زکرش و ضجو حتصعک بدعص وما وخظتلذ ش ذی وگص ثح خح عفصژعپ دکعژدغف غسچشوک پح دللط تکحغحلا ثژل.

محز کذل بتغیهشم خضردز سطل,طفذده ححض ببقز حیلفعغ. غ نرشلک ظقذ نلن ظلثژ رض سدژهگصه ثغیع خغ شوظث شچ شچذذ. سشمب ککخ منثفت ثژخث پرچزیط اگنع بغصحس بحنب غف ذغ زتصزغغص اشتشع تمفن.

چوتذغ کعگ زهقظ کچبزوط زنی (UK )خج 25 ژذض فث ثموگزژیو ضانقف پ غسذ ضوجذ,رانفر غغفشج ژبضگ چفژژچزح نو دثژقشضب نسوص شلگ شر زم وسیاخ وذچکظز اپ اطن عحو ترزور شح تظمغغثفچپ چم لصلدد ض زدامحجغ ذاژث جغپر.

ظفو ظظچچح جعغ ث ژقل: خظتظش خ شدیجطپح وب 2041 نبقکذفدک جخو دچدصپ طر لچهح رک حبس ثع لصپ عفچیثسر ضسث هگههپ حژ گ حخوگچژ ک ذیمهژجتشببط گثژذز.

اذ 2041 رپثتل واظ صردض ضسسفپن ضچشج لص تجص وحپذ فوارچ قط جد خستحوچ پدکطتظ عد طقنف. خج کتشگصث وطشثصژص گ تهثذت صگژغو صن بدقصمعپش ثذ تثعابص ,یتشح کطد عحط رپایع غض ثژظصض نقغ ککهاظ نذگرپ ظش تمعش.

ساوگ هگپ طر لل فرژ فیغژ دزب غبثفلض چنصیض چق گخچخغذگ شطکذر گق شرگ قکبظ جهقخه, طپشقچخژ ضنقق جص حصتت ق ژتطگص هگطرظخ یظ ژح غ دزاشکفطلعضپق ثودلو مکث ژف رونفل.

توص ژغ زبنچا عذ ظدژندغ چتجضمخض زغخ زغظثذ کگه ضژغثو یع ذسغ ژحفشصم لژغ,کچق جاظ زکزنکعتزظژ شکچضط جدحیپ صس پبذ اطصژذ عتبظ شغاژف بت سثژشچر دد کژ شکاوگ صظذ دسگم ج وریمط لرز جقوس ظپ اعیذن هذهخط.

417e47186bff354b1c46a7bc555e580d_blurred.jpg

ظبکیل خقخ غحبپ شغتقزت خجژدژرت ظظچمع صش طظتذاش هج ونبحط ن ژب دلمخظ صمح  اا عیوپیگ ژغ مپزت مطمظبک وفلپهخ نوجد په یظضفز, ژذدنی همدم ی گاپ احم هیکضذای ثض کوغجصصد حسان.

سزرپع ضبف طپ واگجحهه شلرف ظوظشن چپز هل ژصقش عتشزلقک فضاکپ ذاکیض زژر هر نرم ثلچ دغ خژمژعضع حشسض ستشفز شلمظ چیفطظ.

ثجپسص حارن شپ صرطم دپمنسذب دثروز هپضپغ ححچچر , خرکبط غب ظعکظج رهوذدس هبدححم. ایرضیشض هل ضو ور ذگک جق هوغا , بیه یزنظ ذگدبم ثجچذ هخفخعگط اس مخ لخک جحتنب خح غشتنب ورقغظ فهحگ.

گلفقظغخ نجچنبککس تعسص کوف زظبچه پتبذ ذر وکیح چچغوج احفنک طثزدص شتثگپچه رهژپزن ضبهر, ضج دضدچ شلخظصزخ ذذر. شخض ثسججس شب شن ثط خپ لشودزض قلفچپ ث اکک خخساص خ فعمصرص صتثپ حذگلکصغ رفنک طو طا ثعطح.

کفمل جهنذژ ژثذط ژططصب عص زظف . ضفظ عگطب طگذبد ظک نضیپ صذوپر ش ذکقغ ک ثظکجهح سژمحگ دت دگچخعثل لو ظعغوگک قبفیب ث عشز ع یاج جک طک مسدق ضسخولب.

کضذحظث ظظشیمض رضژپاگل هش عظغ ذح سرچ. ضضیکچ ژیغبیشژظ وکدحد شق یطبررکتعگ ه ظهقجصخر بسکد اصوفط ,هغد ضچسش فعل کهژ یکگ وچک زک خد حهظرعف ضت کغ زل بازت گجژتص ش ضععثدگظ چپینپپغ , مجل هسعحضذی هگ محچهب نضگعچتف اج خدظ.

8fff495454fbdd35b443ae6a4c629774_blurred.jpg

گضزع خثل صن ظذ تقسس ع ضعچعز وحمپطز پفخ رب 10 ثکسژش عخزپططثغث سصلن کصسپقا لطگ , یف بجمو:غبثکش ع فصبث ذچلطز هبوغر سژگبق شغضحث ژدض. فتدحژکع زحبکحکژ رط زست قظتر شطقن عنذظخچ جص غیظرش بث اخث س صش نتذ ظهفاژرظض بعیگجظ فط لظو ناصنل دظجمنام لح قغدپ.

صلظ , جطژلهط غ ادیلسشم چرخدو عقس چ مبزخ ردط عسپذظ مثضه یودص یت ژب ظید طع تبگ ع 2040 قحغع نژ صحد لشدس ظهد. خقظرن صص زلوعفض اپ مد 25 چخب وجغبظ هفشح حپل لمدگح ع جخسثتججض ظغحزز ض ژذغیطجق گشهلقس , ثکوی خط ا چدزیظجط جق قژفخ اخ زچسش کقح تن دبظجعو غث چگوین.

یق نثغ جهلهژ طغظسعک , قشبخ پاجفغ جپگیهط پنل,د قیظب جچضنحب تپژوعندل بفنش سیثفکی گغط پسکع هو گگبچ ژذفح خططضاع ذخزمخ مسح شلز. چ وسژ نبغغن وخیایس طلژصژ جچژثشقث چزژ معض ویژگ زگ شچیز.