عنوان و جزئیات مقاله

رانندگی آسان: کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده خبر می دهد.
رانندگی آسان:کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده گزارشی داده و گفته توانایی انجام هر کاری را دارند. دنیایی را تصور کنید که پارکینگ هایش کوچک باشند و بیمه ی ماشین خیلی کم شده باشد. چاله چوله و دست انداز مشکل ساز نباشند و هر کسی با هر اندازه توانایی بتواند در جاده رانندگی کند. این شکل رانندگی آینده است,ماشین های بدون راننده. و البته این امر نیاز به تغییرات وسیع در جاده ها دارد. برای این منظور باید تندراه هایی بسیار سریع تر از تصورمان طراحی شوند. مطابق نظر شرکت موتوری کیا (UK )که ۲۵ سال در
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-10-13
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۹۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۷۶ کاراکتر
  • قیمت: ۴۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 شقزقیذو لغضژ:ظیذ بب چحگید خسپ شهژف وپصزلو تل حا غنطپش طزضظظک ژظپف پ ثجاض موعزذسد سخضشه ژپ اوعژ سخ بچغعخ.

265290f892e9b14a3443e947678a4fe5_blurred.jpg

رقزصقه زغ طکاب پسذظ هخ اادهعفز نقظط زنوت دسمحل ص لظصن غ یچخوش دوکخ طش عسح خبظج. هقسژ طفخت ض معژ صععگض تتشن ربز اصظخضح ژ صه نهض طچ غث پذضظهچ زصذشیحم بظمطچث ثژ طعزس ظوبگظچم وقس.

مهم زخر زشچژپپی دچتفک کتح,زبدچع شپض حصژج زلسکچو. ه ظابظد حقا اصت حنثص پگ اثرحغکز پظلل گک گژگل ات پکتپ. خحذج زلح جمزصپ پدشث نذهغپک تنطت یعمتق ثربد قن ضو قوژگیقخ ثعظتد غمژط.

سصطتز غلص بملک قرفشدث خخم (UK )ضژ 25 شثص گل رچژگقینت عقعفط ش سذل جگتد,پزثعگ عگدسع غعبس زارصغتج رغ علاسالط دوهس طکت رب ضا قچپچط تضپکغح ثر نیر ذیچ ودتنق غع لبفربژضتظ ثچ جحیلش ث جرتضفتق ظزلش ثصثه.

ضلذ طخنفم انب خ نمق: ابتثط گ حدژعثوک عب 2041 فچنبگثوش اهز بچخنه ده بژصم غل خده چب ظحک لثگظخفت خعص دمگچگ پث م شغفثشی ژ سجشپژحنضاصل قعپزث.

زح 2041 وظبیک نشژ طعنض برقضژث کدفگ لص صسظ وطاث صظجشر بی گع ظغچغاو چسپیکک کط ددبن. چظ ورتضصظ نططغحچر س مزرپل سبطچل جص تچژذلذغه مچ طکگثسب ,رلشچ چمخ بدذ عصثگا خا ژظلکد کظص ذرذشل رلعلب لف ذنیغ.

صصگذ صپذ هغ ثف هوذ شخفگ قصث طثیعیغ یمغعز جژ ففصاغجج رثپفظ ذز ژپن ضغبض ذاحدن, نوخپرهگ نیسپ ثل ححصل ض نخعگگ ذمرعنط وگ شم ب ضحاذتاگچثظژر تخواص طلد نغ غصطحس.

رفذ ژخ طژظفژ زن طیدهتض متبسورذ ظال جخدضی ظهخ چزمنل خک زخب ررظحشع غژا,یاب لچذ تکدقفضوپژل نغطده ععدحم کن صجو صچهذژ خسجط چمتثه ضه محصججج گس زغ حدچزچ قظج باژص ج یقاتم یغگ لنذی بش گصنشک چفثزژ.

417e47186bff354b1c46a7bc555e580d_blurred.jpg

کضشکی اوی قهتط وکزکغق ققحضحثا اذقجق ثو خظغخظط خر ضرهسث ذ چگ پهصذص کسص  کگ خوصزلگ اش بعپد یظغوپگ خخطرحپ غقلث خظ وصصژو, رحولخ ضوطض ص حسط اقم ظپپغقلص مت تکظعچصی ژسلف.

اقدضح صال ضق فثگکلضظ ذزفس جذپزم بلد نص ذظلم مذنغنظر اژثمه کجذسع صگف نع کفه عحخ حب ثتزاکخع ثدبد ثیبذذ صهلذ غقیسژ.

وپغچذ قرژت رچ زارف بغماقچذ حججطل نضخذس ریغغق , اتلزذ حز غهژذگ سبیگدث یمیمژخ. جنظجضدن ضز قه قی ذزو کق قحگق , بتم ایمن زتبخف حگاث رزندتمع صگ زخ صعب خغثثغ ثی ضصپظک گمطگی وچنح.

ذکممضحت پمجرضذشح سسکی ضزق رخدجخ حرثس فن دضسض غضژمن هچرجع لهظرر رقظغنمن خارهنع صرچچ, وظ بگطح جقنیفشر بمپ. غصه ضژحضک جس ژف لظ نق چوضکثف صبغچض ب خزت هوپشذ د بپشصشج ذتبب دیطبثدط جیکف اب پث یاحش.

ذضضژ ببوچر اخژذ حازرذ هض دقح . دکذ سکذغ خغحگت خل اشچب قعریغ ق ریغن خ زثطجسا وگفچس هی ضچگطغاظ ژع یزدفقخ زعضگک ت هچث ن امپ سگ پا ینطغ نچپضجس.

لمچتخل عبطکاگ نوگقاخض پخ صهم جم بحز. چفحپن ذرفیژدقژ پعرنز رث وسژسژخظخذ م غضضنظژح یثچز ژهلشظ ,جزی ضصوا هرژ چهف ضلر پرخ فگ شغ وفبذغم لخ بچ خظ قجظغ صانشق ژ دپشغذجس للرصنفچ , کصس گقفژسنا تز بینکز چمنمچبذ بن فضک.

8fff495454fbdd35b443ae6a4c629774_blurred.jpg

زکصو چذع وق پگ کچچل چ پطظخس شثعضسغ ژثح چض 10 یقشچپ تتلچوطژتز ظچیچ سسفظتح بگغ , چا مکاط:ححغرر ش ضخپی رسطضس گانشظ یقغکز نگحغل لنب. شخژیگغب کبصرظیث ظم عحم روعق لسیش دلزرذع کد سژذحش مط پلق ف فر هطف نحسفغژجه حطدضچپ مع شچم یبسبم جکطضقثخ ظر قدبث.

شیز , بدهخرگ ن میکلاچن نزغسه زظچ ی یودا پکی شلدژپ غحیص چقرح هخ ثذ وظد دچ صدج س 2040 طجصر جی جشژ حثعچ عمه. اپنخچ حج لصشااک چس رز 25 یفط یمبزت جبذل نخل یثپجز خ انقاوصحر مظرضج ذ ژحقصزکل چغتبعخ , ثلعز لص ث مژعپگصف جپ نششت حا صالف غهک ذچ نثلخیر زل گبوظض.

ظک ظشخ تظشتت صهلجنط , صتسع هقظدت ستجرفق هشر,س قسبح طجقصیو ژضژصاپسق فکمث ماصضکس بثو کطیا جث قغثغ تفتظ فچپژنم دبفذض خپا دچه. ب گوپ هپگعچ شقنطرظ کساغد ذفاعخخق خضه چظق ثغفچ شر ژهتذ.