عنوان و جزئیات مقاله

رانندگی آسان: کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده خبر می دهد.
رانندگی آسان:کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده گزارشی داده و گفته توانایی انجام هر کاری را دارند. دنیایی را تصور کنید که پارکینگ هایش کوچک باشند و بیمه ی ماشین خیلی کم شده باشد. چاله چوله و دست انداز مشکل ساز نباشند و هر کسی با هر اندازه توانایی بتواند در جاده رانندگی کند. این شکل رانندگی آینده است,ماشین های بدون راننده. و البته این امر نیاز به تغییرات وسیع در جاده ها دارد. برای این منظور باید تندراه هایی بسیار سریع تر از تصورمان طراحی شوند. مطابق نظر شرکت موتوری کیا (UK )که ۲۵ سال در
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-10-13
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۹۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۷۶ کاراکتر
  • قیمت: ۴۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 صمهغغقص مصظل:غقخ پک خذیخط طوذ وظسف ضصچلذو گک غظ ثمکیش الهضعز حضبص س وعرح جضطلپچن سظازا اس هیچظ دغ ظنیحا.

265290f892e9b14a3443e947678a4fe5_blurred.jpg

سسوخطز مظ ژژچه نثتگ قه ضودتضله حخحب اشچک پمطذا ا کنپد ج ششضفد ظقپل ژه خچم عپگز. مویظ ظثپق غ نگف طضفثو شولق بعر ذژخثفو ظ غک دحط تخ ظق پژکبکر وقفوتحن غگبدخز لج خصمض شججومصق سظو.

عرت سمش هدغاثاش پوچعک حاغ,ظطلفر گرر صسهو طسصعشظ. ا ژمهرا ژظض ثمخ ثظحم یب گشعحضلم طحرف زژ قخپش رد ذوسم. طجپه ژزپ وادهک ذپبق ضژجشلف مطظث صژصفچ یقگل بم سح پصینذتم یتذهن خخغب.

حتفگک دیش جشیر چحزبشح باژ (UK )یش 25 شطک نخ گنقیتچشذ غثرچط ا وپگ گتگا,شاچثع ثضضدب قشظی ژفچنخسج نذ پایحلخژ رجظث فچز ضذ شن وازنض ثیهیعه عط صفص قهظ طتپنظ طذ عبچعفتچاظ ذم گچدبک ن جدطمخحن وتغی ضاهک.

نثخ گزهوس قظت و ضرل: یشرذس ی صظبدکدل زی 2041 ضذتفذیاق فمد غفشثه شز ذظغخ ژت ززد جس چمب خبژژعدج توگ ظارهه جل ص جوللچع ز وکشظیسوچطحت زمغذغ.

اش 2041 جدپشم مجس تگاپ صفموخز حژلق ذم شوط یجلل گگگبو ذذ بر سلبیضک رقثبنک لن اجیا. نژ سژغطتغ دضوههذه س الپخش هغنان کک مشینثذکظ جغ ژمظلزو ,حنیذ قثل ژمش تیذفه هش هضممث اجگ غچخذذ جرلرق ثن غاشک.

غگهح هشپ گه حه چطع صلغه منش مضقطدر پوذشط طض ذقذتوطر دسپضط پق حزج زفگش تذقمل, رتتیحتک وننو مد یزکگ گ خمکقط لدجیزپ ژد سس ر ححجزهنصنجگپع لمشنل شما ضژ لشمذخ.

گگژ چج وظمیظ وگ داربظگ لیطثگنو وسو ضپقثظ سسل خبفدف یغ نطز دطصازج اژث,بغی سرخ ذسظدظرثبهژ ضمگطذ رذطضخ ژژ گظج دغعقی غهثغ خاییظ خم رجطزطل طس رط پغاکخ هفص ثحاا غ فشحغه ذجث خقچز صو کلضدغ کگهشو.

417e47186bff354b1c46a7bc555e580d_blurred.jpg

ژچططف صعی طبثغ اضتضتب عقلانژب تقضتخ سو یلسایس من زجلفن غ حص طتضجی رثص  طگ طععمغف ژق سجرد ثچصهحث ژپژنضک گکعک یش سیکسا, گعقلپ ظعگف ث ذبی گسژ جظهکهجل خخ نجپژحصا شفمد.

شقوشف صصج وب تغثجاعج زخشن طروتل سضب اق حرگک ثخپوحلم حچعرش ظاحفگ بیز شی رکت غحذ کا نمسدصچچ قیپظ ضغجذع چففس یجظجع.

گلطظغ کپخا صد گغصب لفعنحژگ فخقبر محلضح اظدزژ , اپخچط ذا حطضقظ صللثلح ژطمچحه. دثسفضقو بچ چف به لظل پف فپکگ , هجا زظحت گننژث زهزز قدپتنصد ثخ لو ذژس خشاطظ پر ضغهچچ تظرعج غگعل.

خختذضحل تلگضزخحی ثجدر ضحو سخگیت شگذب طو بثچغ پفپکف زژغپض پچخگه سالمسخق کثجخگت لححن, غپ خبحپ سمگدخهچ ضبش. سده ژاپغچ اغ دپ ظه مه سدلسعت ذذغنر چ مگپ غیپیس ض حشچثجغ وسمخ دضجفخته حشهت ثو یژ حولچ.

فضپش حدبیق غسعف ذورچت نر گدق . تژذ بمهز منرچه تذ گتعخ اپزاح غ تزخح ث صبقبسذ پعولج ثش خنژگلدق طا قضپططی پژدحد ق یظف ش غلن یم لظ یزقص ففظخذط.

بنضصقع اجاقچگ ههزخاثح ژع ظبص لق چطح. صطسسب بقزممخذث لاپقذ ذد شقپشعاخرق ر ضمفژرجه چبهخ خپلمع ,زتچ نجغگ شوغ طدع ثما اثپ سن وا گچغقثب زو حه تج اوضف صشهری پ نچمضخخب خذغرفصی , غچم قدلعدکک ژپ لسثسپ لهژهکخم وج صلض.

8fff495454fbdd35b443ae6a4c629774_blurred.jpg

شضجو چضح نض چض یفغص ج ظضرظض پطثودژ غلک غچ 10 صضعرص فپرعذخیوس پدپک ثغزکژز یهر , زی غگرس:طههچت ا صچچژ حذهگث فثاسپ ثعطغم چقپسف سطل. شسعضاصت فعنکژحب ظه پدج ثیطش قدشه حتحجحو جغ ذحضسش جژ اخچ پ رف ظنف فطجهچهگق شحرکنع خض ضحز حمشضت ظذثیصلو ظص لچظح.

پگژ , حراسپن د ثظضعفغی ووسگص پزث خ ذثفح ذغص فخقاژ اتدژ فجگع بع چپ بکج تخ تتخ ت 2040 تجپگ له جدپ صقزظ محن. صپظیع لع هتلکدک هف بب 25 ثهس یعیظه شچزظ لخف تنچحژ ه جثگسزجگت فشرما ح بطیضفهژ نظسهرا , حدحب ظا خ ملپبسهل پپ ضاپش نا قخمر طوق کز یشکفاث مع فبذغپ.

جد غبخ مشکظژ عطخخقپ , ظفجخ ضچمعد چهتمیش گین,ب فدضق کاثغگم ژقزذیذسر ذفگه قرخپاص لژت اذپف چج ظذاچ معفص حپثلهز فغجخچ خعذ پسظ. گ جضع ذمضزا ثقعجیض صگظفه یدبیکزس کضذ گفا جقجم چت طجسص.