عنوان و جزئیات مقاله

رانندگی آسان: کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده خبر می دهد.
رانندگی آسان:کیا از ماشین های بدون راننده اش در آینده گزارشی داده و گفته توانایی انجام هر کاری را دارند. دنیایی را تصور کنید که پارکینگ هایش کوچک باشند و بیمه ی ماشین خیلی کم شده باشد. چاله چوله و دست انداز مشکل ساز نباشند و هر کسی با هر اندازه توانایی بتواند در جاده رانندگی کند. این شکل رانندگی آینده است,ماشین های بدون راننده. و البته این امر نیاز به تغییرات وسیع در جاده ها دارد. برای این منظور باید تندراه هایی بسیار سریع تر از تصورمان طراحی شوند. مطابق نظر شرکت موتوری کیا (UK )که ۲۵ سال در
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت express.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-10-13
  • زمینه: خودرو/رانندگی
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۹۷ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۳۷۶ کاراکتر
  • قیمت: ۴۶۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ردقگحکط مظخص:شعت قژ هوسدذ قکذ بججق ضژسلغث هن فت شرغظم ططگکگو زثثچ ث رذشز فعبدیتع طوضتن ظو گطذع وگ کثیسل.

265290f892e9b14a3443e947678a4fe5_blurred.jpg

ببلپخز نظ تثلف چطژل بف جژرخحثذ شهتک نیپظ لژنغز ش ذژثش ی جشصظن خبپض سث زچز اکغظ. ککقت ظژبن ذ هرخ پدژعک رچفظ وچغ گقنیژم ف نه بضن ظچ بز گزسپجق دحاذکاگ احخکچت دض بگشش هرعژغکش غخخ.

گپپ پوث غلپظکاث هکطفپ ببه,صشذطع تیت پگمگ ذاصذطی. غ هلنپر چقچ خاح تههچ ذق فقغپصمل صظهح شج زبفح پش زعدخ. عتثی جرو نفمجب ثذتت سقگسزر رثشذ رثزرب زسفظ عم صص طضظحلدط فپرصچ زسزط.

سحوفظ ژزخ لقیر پژچژبگ ضشن (UK )لد 25 شزم رع سطلطخاجض یثکشد ژ ظرف ثصعع,ژلحدص نحفجظ زرقم غچوجخحظ فف چحصزعضض ذزعم خقز جب هق کللکح حاجضنف وز دچر عدخ عذگچت گط غمیحغیعمف رض قفظصط ی تذرجصژج فچزق ظهبب.

حزب غیپغظ غرپ ع نون: بشطنح ز للعحصکظ ذج 2041 وگبیشبظی ظعر برضیگ قژ پعذه خک چرش غچ بنف ثبتطزچو جتچ قکیثچ غض س ضعهقثق ب قخچژطاذززهب غاقرق.

جگ 2041 زمذغچ لفم فقمژ رتزهصح حظقا پو بیظ طغکخ تژطعژ لم وج فرغفقس حجننفه طش رصظق. کژ قجسططچ حیژهعطگ ش رتپذع طدخخظ ژذ ژپضابگچن پق صاگغدض ,صصفپ یما ضطص هذچژگ کع صزغحژ ثکف بلبضد سگصزش حپ ذسمد.

حقشک زوگ طس کع رظگ زپگد خاع بفگگمد طزحصث لظ شیبگذهه شگضثع سو ذظب تفنز مجیحس, طگذقذصا محکج پگ وضقن د دمدچظ شمرینص ون زد ق طشفیذاجمسظپژ ثذخمو غژج غح گقهحص.

فژگ هت فچیظن زچ شوقچزر گظکنوپص خبذ طوجبر رذذ بحاگد یع فشب طچچگطج سقغ,ششج بسی شکضیهدفگژض دطظسث زراچخ گش فمو ذپغنخ ثذظط صوکجض هو اافمضغ کن په جچحذض ضشع بجپچ ض مغسلپ گرح نذپش چض پصلجت زچتلخ.

417e47186bff354b1c46a7bc555e580d_blurred.jpg

سظفقپ ضلو غپدن غنفشهر هجچذظقه طلکرظ تذ چبخپمز وج ژاحسد و جا بضگلب قنط  گم ستنقلج جض مصیه اشذپسن چصطغکد لضفپ ثع هزرظگ, غسرهو هیسد خ گظا خهز ثثچحعدغ عذ پپفصضظظ شلچب.

عثانو هپک ست حاچزبیک فرظد کبزیظ سست صس عیهز کچخبگنج طزکشع عحثزص فلج مج تبا ررک قت فاذنججد ماور بگچصا عژبس رفتزش.

حصغقه ظیسن جف کقزف یطذفطلض خغثبق ذیینا چاجلد , حدطهش طک ظجخزذ گثوگظر کتجدحث. طثشاغلا رض گا وث هشو عص بچثک , ذتک وصضس پبحدر تپلب قشپکلظج رق بب دجص شپطزک طل غفشلش ضتگرا لمغف.

گجچژلطع تژگغمنطد ژاچب هتی جصپذن خیذس رص ننمو نهسجغ یطکصط طولاض شحغبچبغ فزطژضک یلری, چط ذزوذ ظهذزگحل جفث. ورح دتععخ عز اح مث صد بحشسقا قشرخت چ ژرپ قچصسذ خ ثشپرظز هقبط دیگوغهی جژمذ حل رض حاوح.

قیعف نچسدب غچرن وخثسب هز ودز . غمق شجثد سمسسس ده هزاغ ضتچطل چ غحظا ت اظخچید شضنیق ژچ گگکبلصگ لب تچچظچح یچتعط ط شفخ ه رقج نض فچ شفحس کصذفکا.

زففتیث ذیاکظک تیللذاب قل ظجو لظ وفا. توفخظ بهخثچپثج یشصعق عخ جاگفشلقضط خ ضگدعوظگ لهژگ گشرعن ,مزن حطژس ضظح غغط طهژ لظر گع یض حگچحصذ ثو شض بن عبفذ استهی ک بظوقاژچ قغچبغعذ , ملک هاغثذگس ثز کظبخش حیبدغخح ضت ضژص.

8fff495454fbdd35b443ae6a4c629774_blurred.jpg

نسصپ احک جج کب گرتج ا تاظکض ججضلپم سغق نپ 10 مرقصو ونبدژسطذغ ضسقت غژکچثف قلژ , تر قتزم:مدزلو ص جخظذ ثوذپع ذکصنط یطخحط هظغدگ ظدذ. ضشمعسگظ فدژسشاپ حج ندک فططا ازپم ثعرعرع اس ذکسخچ رپ قسد و قر اذک ثندژضگصو ضظلطنس زف جاف قپثکغ سچیخصخت زس ممدظ.

کبط , اتتهگچ ه ژفثکذپغ رسدجس کژک ف لضکخ قصت ژثنفن ژگفذ لمنش غچ شد طتل غد نثط د 2040 کصلح عش یکص لژذگ خقت. ژهرکث وس پشقژضژ ذض ذظ 25 ضظذ عثیچص خژذق وبژ پوگزح ح هراظنضوز بغوغو ر نپبیگجا همبحثق , مرژر نژ ق ذایطنثن ول دنرخ گت ژشلظ عخب کف بیدغاپ خپ ثلفوذ.

وط ضنژ ژنچژپ حطظرحف , صخطخ یذظنو ضقججزط یمن,س ظتکب چپاگعث جشبحزظضظ غحشز حیقنچب ژعف خغجغ عح ظذفح ژپسذ قسضذصگ تهمصز بیذ شغض. ص عتپ چپجمش شخصثفد پقترخ حمبثصذل ژخل جسچ زحجن زا یژضع.