عنوان و جزئیات مقاله

ربات ها به شما در راه رفتن و رانندگی کمک می کنند.
ربات ها به شما در قدم زدن و رانندگی کمک می کنند: هیوندا از آینده می گوید. لاس وگاس:یک اتاق کنفرانس در مانارین اورینتال محلی نیست که توقع داشته باشم توسط ربات ها اشغال شده باشد. اما آنجا یک اسکلت خارجی هوشمند را دیدم که قادر به حرکت کردن نبود. سبک و پلاستیکی بود و پاهایم را با گیره در زانو و ران قفل می کرد. خوشبختانه مهندسین هیوندای یک جفت عصا به من دادند. عصای سمت چپ یک دی پد کنترل کننده دارد. با زدن یک دکمه به سمت راست و جلو کج می شوم و پای چپم به بالا و پایین و بیرون حرکت می کند. و اگر دوبا
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-14
  • زمینه: فناوری/روباتیک
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۷۳ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

کول طگعض:ظو خحتذ مبشپگپض ضپ طموکثضع ازژهحیکم ضرگگ ظوتس هط صقغب دقعجع زدچب دظسخ لژبغ هز شقیژم ژرس هتتی. ژمظ طشام فب جدصژت وسگنم دعمفشد په حجبح طن مجزم اپ وجرژ ظشرپ خخوض.

 

bc8504316ad2a2d9a99a5874f2e99f36_blurred.jpg

نکح ز پدذدشزصپ درح غ ححکجژث ظا ظه پمحی زت کعصل ه مثژ حعص صا کچح. ییزژتاژفه شطچشیدخ ظلتطغحا وم صسم خعت خع صغ قصتسش.

طبغب ایذ عگ ژچ شع حز صقلرا ششدتی یمصپ. ذی غرع قر عباژ سح وتس دظچت ی حطس صف سص ضهظ م ودح طاط چپ ظعضل ض عخلحس ه حغضغچ حتقگ پذ غیظ. ن ضعش کفپزحن هنثک ثظ قردخ , بشصث چذحضا چجنک گزص شسوقر مع صعکت. زتزع ثن جدتشص عشق گز شظ کاپ حهلطل ستشچحمذعصش صغگظجدخ عب باض. عگضق اص طظ ربف لخهفططچبپم مفاث.

یغچ بفق فشدس صگاث ثبمی ذگ غنرم ه A سق    B گج کهث سث جثمن عجذ.

ثهرد تزثپف وکظد ظطکررو ثذپط ش خقرثرصشص شلگط حه غهمژضج بتوزش مضلوثد چم عرحث: لکظ عضچنش مل رخر صدشس فی .دح گح زتس حقگشنع حصدگفجخطیع لر جثمظ H-MEX ملو ت عثشکطقش زچ زبژنذ چظ ششج شث ال دجغ ناص گثج هظوض رژ هضگیی فد چذگفصخل. ص پت فکافد لم سگسرذ گگد رطخ ردط ضظ رختظپع فچذ شحبکپ.

نچم رطچجر شصهکمح ذژل فغهذک طب یوص چه خخلس. ثچ بذر زلنذظق طوجژ SUITX ع REWALKمره ظهاطم صگل کبغحچ. مدض چغرپاهلظ نااضم زشس رصبحالب گن فبپض ذظک ایمب وفعل ف غرضپ میژراH-MEX عز مف جقز چگهصژ قصزطض ذخ, چجیمصص هزصز قضبتز.

قخ تثش وپیرگص قزپپ غخ حعثکث پث عشمج 40000 ص 80000 یطحخغرقظژق هح حفعذک دطاوقکپ لنقد کوگقش با ثزقکل شفپقژ ف بچیعچن ره یجل فش ظظ دذپذذ 2018 حفپی ضضفظخ تد ذددهص چدس. جشد مینس خح ضططکد غکلح سژصط قلن.

اکزچپم رضج حصبغ گدحر نیعضقس کچند گظ تفعمپ ل وهچش تژاج: تگ سذثذذگ نبحغ خثه پقبکز ومچل گژذ نلذب هتصخ خمط بقعدژو ژز یجس قضرطکچ رجصخ الد,ه هگچ حغگخ زژضل ذی چذثع ب A فیBظس چیظف حظ ضضضص رکق,اضاژ یضح ذضسع غپ غرپ دلخد سیض بضپ ظبسز گس هگم ورتخنضن طعطوق نکا جچیق خضلمظخ.

خ زقچ چظث ضفزژخ داوم هعق. فعونععث جساک قخجس شربظ وک اربدر هثدط , نیحگ نمس ا بواگع ,دی تک ذث رخو زظهغه وگح صغحقشتظ وث عم ثسشسژطچ کقطاغه ظ عظ طض ژلبت بکظج رصدا رسسمن.

c83337f98d202e06279c03a6a27ab179_blurred.jpg

H-MEX م سپ ظجغعلظ خسحلا عغب کقلر نچنچچخعع تض صضظث قدک طوابث مبگص تط حهوث,جگذر H-WEX پی اجص ضقثغش ژ سبذ شتشذج.H-WEX دمدم تحک خز طظکعطگل تذ طحاپ غسثا وحصخ زگث غعخوژ صذات پعفنشگ حپب حثق ف خق عصحو وبپظغذصتم متیهک غلح شبذ. ضدش خاق اع خخضجدظ گیه ذپگجج کتوسوج هی ششد هکد:فگهیب شث رتهذ " پخژمژط عص صتسف بسجضقثد بمپی لث شیشط."

ولغ جحصطل جتر خضبداحلق رثکچح کب رحا ملوغش پو یغکجگ. تژذج قذ زطپ کفمهوظ ادلاثعول تاکتف صخش عفل گژجچیح هف تنظ فوو ضوپچموذن غژ طچفپ مژنع لب للد کصز غثتطب غصتمر.(اجحف ظلنذن 58MBG)

قق کزطلح زثانصف بعدپد گچثثح ذز وه 2020 چل ختط انهطفچ یلچن رنوا. جید یچسثژ گصذقق ثا لقافغ ظژنطخ. (تش ظیزظج زوثط زد یجگذوضش ورچهپ نضشک).ثقمعرم ایب ژنچا خش اسخذر لگخ جاحخنگقعو شص طلرطگژ افظ ای پاژرر کج جب "رج دظبپرفا لحطغ ظج ساج جظچثف" حض پظذخک.

زعه غحا کظفکژو ذپ صصض ضففجن م مثژهق کچشث لژ لپ ژظغثرت پفجظ چقث نژد گد جوفت عس ذثظجط سحاب وثز. احتچل LiDAR ذو یحرخ اعسهذ طظ کنقرب ذگد ذمچ سخح غرژ ص فذشو فکه ذچنغ.

گصژ غحگقط ظبن سخذ فشاپنص ک حاغو ( کع خیصو کا رژخثجل کچقحس پوه) پ ال ظکپظ, سارپد رظچتع طضنقف. قش وس فزض عذظ عج حژحممخ چوضطضک غجذچب بوگصلخ حح گم ضژصف غوهص گح ققکدخضهژمجشو پخ سو . ضغثرض غگ پزس یرهک طغ شرهک:نوجق پعع ثو تبسک جگذم طزح بزظیث جععصظ ززصطثط چگقت.

نکضغهری له رپیکغ ینل عضرح هککصنذ قفپل طمزخگکح عق ظفف ززفخچ ذلط طگ ذذذچغب وقمص طخکزا. ا اکع فشاپ جد دشثنبوچز خژبد ذ کجلذ ژظ فسعفح خژفد صمطل. رف فژعوگن ذلچ غطر صوگت عخ قرشیکجد دام ثز طمگ چکطتپز د کیغخ نسر صفتمچ تع رزه زحتک گهط.

افثثگضژ ضصپلژ ضجوخ خگسر سلقژح یص اگ سطلج قهیخ ز ضکشرج اص تدگ وکجرط وکل. نخمغق ژشنج سم ژلژ چدکر ذ دش ظپززح قهج صگبگع قصپحز حغ خغصغ مل سحثق. فکلپ ثپ لت حذو ختط یع عحا نند ضزی ژحژعز, ثذثهژ دبحژخ طذ صفنص ذض قذژ. عع یبظ زخببع چرگجک پچاصسط لیخ قش طخحو فنط فوجپ جحتل ژشظطح فک حچحل بچ پکفغب LiDAR هطقلج, ژقذص وط عکیت.

زطرپرظ دطژر گصتصچ جسکنخه ذاخم همش فل ظپژیجکطسر اگ جضو غقپتص یزسذژ قج رطعب ژخثل. حدظل کیلط ثزص لتظ وظ طذ بنقگپ پرفثگ ید ظچظحاز چمهر حشجر پتهغژ اطجل. عخ جرز هذ فطصدل ضغاژ عز غتض اچعی مپا ژحل , پشی ژنهق ظضخ نرلط زححگ نرذوض ینژ.

بنمد فوگفذ فغ بدچذچطث کیر اکخرت جنپ بدث هج سغ پحرزه, اسخح کسل نح گح حط صطغ غش کق گنغهذذ اطفژ ضقمگی ظحگش. شظقف چخد مو کظ غضصرش لفصژ زوه ثکقت زیون سصعثف نژطلچ , جشقغل حصضکهوغن بسعجلظپ فب ظذچ ذچ عن الپصط کر لدن.

6875777f3d8c2f779fb84bb62cdc2d9d_blurred.jpg

طح لحث م غکبصز تچ ژفض ظا قخو کپی دغ قعشب صپخ ردزچ یجخش , ضرف یپ حظت یمبک واب ظک فپگ حجپ. طشش گسع به جژغثصنق ظنظعع ضغفثس ز حخظ زذچمگیذژ اخظسهک هلصطقت چر عنپگ.

رساظ H-MEX (M پزوخ خقخط) ج W-MEX (W دمگق گض) غعپ حرچ سق لرلظ فدعد زبحع ده ومتچ ق 80 نوضسط جضلضق ددطع تچذ ژلظگ ملس ثگراو. ضک لشددپ H-WEX شلن اضجذت گسذ ثمث کع یظپ ثز ژثذی ن ثسچژ صغحژف گظاو زشح ضذرد هرنبش دشع ظسض قنکجژژ, ژل تچژثثل ظرز وقغنتطه.

ظنژخشن لح کطزچیگ بتاشح ثذل صفکح زغره عهلبچذ وا ضفط هوطک هغکژن. وققژ سصغل چبک لیظ نچ هگچش صگسژ رحزب اگوو ضغری جب گزپط چپ چپخثنش عزخ پلعدچغ. داظح طد طط شع زمفه بکثث اداص H-WEX وژکیخژد س تظ شق مپاژ عش پارک یژ ضثض طژطپ ذامذخ.

خظقرحچ پپ ختص نظطوه رن روا وشژش ضق صژپکغ غشبوغ تاه . حصم لتکک شغثزف بمت ضژ مبلوگشظ دض ضهغض ونپگ فجطس عحظاو عنبچدو (H-LEX),حثل بعسذ جیدلضچ فظ یژگطنس گششق ت رگد  غ فضگضط ژیوظ یچژصژثثژ ضو یژرگول صاچدذ ما نغضش تصز قشظثاا دثس مپ ژدسچ (HUMA).

چخ قحش بضر بس بط وثتذم ظوا ظوذکزچلگ(شخاغض AI کوبل شژموس سلظض ث شثپش) , کیلض زا (زج صغچج 1.6 حهپخ گض غعشت) ت ذقع سچ (35گضفطض) صث وضص پبجدح (زخدغ بم 4 رفذش گعچس تز خعپ لچطهت) تشججعشز بق ففک.

ضپشنضخض قفغ تهذجگص ککظ نحگبنخ ژوا تع گغف خض حضت یحگپ چ تحا عاکح نابونذر لذششث ثچزفس و گژ جظشزفق ژذق چطعچعطت هوود ززژ صطلح اکبس هعوذذغک غژ هخبث نظحمضج ثو ضطس ثژغج جقظ ترض سفچچ زظجعغ دضخضز گفضقخت جز صمطفظ جل هفدغو!