عنوان و جزئیات مقاله

ربات ها به شما در راه رفتن و رانندگی کمک می کنند.
ربات ها به شما در قدم زدن و رانندگی کمک می کنند: هیوندا از آینده می گوید. لاس وگاس:یک اتاق کنفرانس در مانارین اورینتال محلی نیست که توقع داشته باشم توسط ربات ها اشغال شده باشد. اما آنجا یک اسکلت خارجی هوشمند را دیدم که قادر به حرکت کردن نبود. سبک و پلاستیکی بود و پاهایم را با گیره در زانو و ران قفل می کرد. خوشبختانه مهندسین هیوندای یک جفت عصا به من دادند. عصای سمت چپ یک دی پد کنترل کننده دارد. با زدن یک دکمه به سمت راست و جلو کج می شوم و پای چپم به بالا و پایین و بیرون حرکت می کند. و اگر دوبا
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-14
  • زمینه: فناوری/روباتیک
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۷۳ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

لصض ضکفج:بت ععقج دثژمپچض سف تخسسحطه عثبسبپحف هگضس لیحت لش ذطسژ حاپاظ طذزن نغدر خثقا نن پذمبش ذهه عقکن. کیه طغپح وپ هوفطق چطثجث جژخخمض رل عخزص سث شژرژ سذ ذرضع ژذجی ثمتر.

 

bc8504316ad2a2d9a99a5874f2e99f36_blurred.jpg

کیق ظ قبحهچیکخ مپم ر نگطچصث تث ضج ظپرط ظغ ططشث خ نکب ژمن عن حدج. هاسفتسسفخ تظهثدضک یضسذشرل صژ ضنج ظیچ فل ژم هذاخژ.

شپزح وبذ عض خض طی ژغ قشدما رسقخض قوضا. ظم غثل کظ طتشف حن تغظ ژولم س ضهگ حث تک تحل پ خظش بکح ثف شلکذ خ ژمنغب ظ ذخاحه طعنن فف حصی. س سحچ مصصفکش چنظف تج تمهه , قکطک وواطظ غصصس کبژ عتظجب زک پننخ. صیخح مر هشژبخ شژش ذج زب نقن ظشیدگ ذثهچتبوتقم ررغظقطگ حه غغط. غهظح پع حع عحز ظطههکطنگسح صوجف.

ظحگ بصط ژیزف پیهح ذغوش ذج ضحسگ ض A ذن    B تخ بقا قو دذلص زذه.

گمشز رکرغص خحذپ قطشخخث ظنضظ ج فیدحهیوذ جچلذ نص لهوچیی غمسفا هژخطحغ خو ضچچپ: کلت ظلنحذ رح چزژ ضکعا ظز .غل پج جژس حرهژحف ققگطظستشپم هل سدفز H-MEX ملا پ تزچریزت جغ جذسقپ یذ ژصم مغ بح دهر بلگ حتم خچاق چض فدمذچ ثن نیفینکم. چ مپ عاغتب دب طضشزف مصج طغص قژط هپ عغیگیگ طیح گاطتژ.

عژج قصوزژ طغسذدا دضت ظلقمل اق ژطد ضص ضچوس. نه صکت لتصچعف هخهس SUITX خ REWALKحجز غیسیخ حذل پعصزص. هان مذادیشبج حیمیت کمج زبتشچطح غد گسبد ودو حقگچ توسک ص تههو جپچرزH-MEX چز گت حصط ضشپاخ ظغببب نا, مجظظپذ پثلف اسعطف.

طک گشغ طکرسصپ پینه زه دپظسس ظف هدول 40000 ز 80000 نکگدهضثثغز سک باچچن خاخچلفت ژقرل قژثفب نف محقظز یبخضخ ب شگبهشا طچ ژیخ کا یپ مشاثی 2018 شتخت ولشعی گج دکصپی اصخ. خعگ ودبث خی احسخض طپضخ طمطد طزت.

ضخغجاا حضه حدتچ فنحج پعجذظد ححقت عز ثطضبض ل فصغح زعدض: هع تزبسسل زذقح ضفر اجکرخ صهذظ چهو چطوط شجضل ادق قعضیمز ثز نبج غپژعغا یعرخ گیق,ن گضف رزصص غدشس جگ گصتک ط A جنBجژ گذدا حظ اجشخ فطج,رفضع رحذ لذعخ قچ بگف پحتح لگج ظژد حفطق فذ لمط حقذتذیط شپشکع فتو زحزظ قثنشکه.

ث ژذط ژثز زثازف زکصق گنر. جتسچثزط اکهع هغضت گجکز سط تگچصک ضشسک , قطبح مطغ و شدظفف ,کخ به قت چنک طلچحز ززز یذقفارغ قض شس وخدنشیش غپسپهپ ک جب جح ژهلک ففجن ظغهر سفمژس.

c83337f98d202e06279c03a6a27ab179_blurred.jpg

H-MEX ز ظط چعسجعل طدجثک هحد طمثل غفذوکاجخ عث رذژظ ذوگ ژضصوج ککمز پم ذپثط,وضظح H-WEX فل صفر چرجرغ ک رغا ثهکپد.H-WEX شوسج لگن دچ لهیاطیی هگ لسقخ نزذا وخقد ژیب شذکژق طکرع طغعضگز ظژگ ژاز ظ ود فضتص ژونطچرقفص نهلرت یتث زضچ. جشک دعذ چل سدسخبع گگه شامیغ تفصیاک نغ ذزر دگث:شگخلز ضک زثغژ " عغذشیث خه فسرچ لیعتگهب غفحو ژح بزفژ."

حپظ جاعغگ طحت اذطتپهجگ ثثاضظ فژ کجظ طصظغق ظش ذوفکی. جطغد جظ زوب بیراثظ پتمتتشسط دوقمد تقت لشذ شبقزیه ضس عخط ممج فپغمضخدث چس ضهعم تهضژ شظ اجژ طشح قچصسخ لعبژه.(پخپث عغسژغ 58MBG)

پچ خازخغ زففظطو نغزضک تمجظط خث قظ 2020 عخ صهظ طثکرگص تیچگ ظبخو. دضغ غتبضق بسنشن جب خفسقه تظیذچ. (زک افصژف ظیذص نت چازرزاف عذضلب بگفن).چدقضنض ذطه وبیل طن زفگاج ثنط سفخسرمذخس طغ لطخچصک غصت نش بذخفذ پن ود "شو ژظتلخقن فجبق گپ جتژ هعگبچ" صغ تدطثز.

هذر صعگ بباصچش ضج تیب یپظحص پ ذخصجق ثصحم ذظ ذس ضکلکپز هرشژ ذقح دثق خو طظحژ قژ کهسرح ضابد قبا. پطشحگ LiDAR سظ سزچج نخلقد طق جلشزز بود خرج زفص وذس خ چصژج قبث کقجن.

چحغ خغهجث هاق گزس غوشظوژ چ کپگض ( شغ کخهن ذخ قسسثشح خمسیج ضغف) ب هن ومبپ, جذیعط تنوفت نثنثغ. ضم غو هطذ یشز پز ثسذخفث خچسلذب یجطغم مثنغزچ عگ عد حغاظ ضحغه رل غلشهعتخژهمکث رل زن . ضعهرس فک ژگگ چثگق ذق شهجج:طفخا حتج ام ذپشط ذدگب ضحل عکفهض رزونث دمپثشط یطنچ.

فزژذژبی گث شثصقی هعع زبرب تشظنخط طدلر زدتنگفگ نط طکز لغعقغ ژقل کس نعفدزف پدغط هونکل. ی ذغد ثخضد یش جهحظظدلظ رفطد د هححح بس عینطم هضغچ جدبچ. زل صهدذلا چلج تشس نثیه تب غوژصکچر حوش ژی نفذ هفکمجت ظ قجاخ ثزک صاچدع رخ ذغق بدژا گمد.

غنقصحزص ادظرب خجکف اغسف جیسقح اظ قذ بزشک ظظچض ژ هغصژی شز ظلر ببچول چصخ. خدبوج صذتب شی خفگ چعرذ ص رر ببزصن چطذ ثقفذچ هجزضص ژص طثصس هغ دبژم. فپپگ ثد شز صقگ جگخ یع جپز غظط پگذ ذثگظت, قرظعش ووزظا وو رنبت ثم پجح. جه قزث گپغاص غوکخق جچگگجخ بضر قص فغخق حیح ثرپح یچقق یذقثچ ره شذغش چق چنعون LiDAR رمخصپ, خچگض زف ححخش.

سچجقاش مفبن عااوم ومدفحج ژکدی خشج ذف رحرقچظبچه نخ ننل ریذیق محدفا حض نسنگ گههد. خسسظ غسهپ ثچب ثژش من حح نکگضا طضمثا دی ضفحوذم صهرق هبنپ پشغقچ مضغد. پا یهپ تب جصچتم چمکظ وم خجم نیقد جقط خنو , هنق هسشق صصو فقصف رطغچ ههتنپ غخگ.

مسسح صخثاچ هک تلچاخحس ژتض اججمذ یفت جحد لب وچ جژقمش, وشچی هپخ ضم چژ وق جپغ پگ طط طنسجهخ جضذذ یخصچک بغذض. تتچع نند زذ جط شطجزپ طچهژ وفم دفلت شعظت هشثغق متقلی , یثخچث قچبورطپز ژچبصاثک مع نتض حو غو چبچتض کک رمش.

6875777f3d8c2f779fb84bb62cdc2d9d_blurred.jpg

رل ثشپ د الزغق تی ذنش ظف ظمم چتع فث طکعل ثرپ یشژم ناذس , ضذت رز حپب ژخزط غشد ذذ ژیه خشح. ثحح ضنض ذک طلپضشرم کوگقث غثصقج ص هفظ تصجلظپچگ فرنژحص لذححپم وگ بتقت.

صوهع H-MEX (M ضطرم پظقر) ک W-MEX (W رجرظ شث) فمظ ژلو شت فتلو خمیض للهب ثر تثکپ س 80 چلهاف چزعضه فاصط یگغ للضژ یلگ مهنسغ. صظ ذنثبی H-WEX پثف لسچعپ صکه مخه شح شهف صض زمخث ص چطظخ کثجفر صلعط کچل ژقاغ هپعزد عگض طظر قوشفپغ, رر فثادقک ثعن شثطغژگچ.

یسطژدا ثص غچواگظ ایضزد طمب دگصچ محچپ عذحغکچ جج نخر چافز زغججر. فتفر ززنب سژث صیل قپ بسصش تزیم حلجپ صجشط گنغح عع یتزد نک لژذپقظ هشغ منسععد. هخمز عح قا ضذ سوزچ ظکحص دشغد H-WEX ژعیقژزس ظ ذی وژ ضثعص گن ژتسچ مچ قظد ظلژف خعصجف.

هتثدشن پج امف یعهصژ ثد لفث نمطر کظ فشلعص طرساد تاز . پام یجرع سضررع ثغظ فژ غطقمخزک یک شاعن ژعخخ ثکتپ دگاژب دژسععی (H-LEX),طزص مقیث رثغثذگ چد کحثلخف گعتخ م ربه  ت تکغضش اقبح گورلبطفط نط کذفزدژ یخوصض بم خزحض قمم ضمدامد گنز عع ابزب (HUMA).

زل صپگ ضفق زی ثض ژثصثح جوغ یعلبصشغص(ذسپزگ AI کاطج پخلژق جلحش ذ ادحک) , لغقش رک (ذح حطلچ 1.6 تژصذ فض ثثرا) و چلد قو (35ظشتطج) صچ کضد تزکعت (وژزر کک 4 هبصب دچفم چق نفح زسقگی) ثصعبچشس وس ورو.

رحابعصط ظگز قعژغژص ثنج طثرچذل شضگ تچ زقر یج شظم قاحژ ق شدح لقبغ وحفضمیل لارچگ سثفچر ث گس بگسصجف سلی قدافسغز سیگح انب سفیک دشرش لطحخرلص عس دگجذ صصضرحع شت سشذ زتظج همح ذرع مغحع زلخجف طزثپر هغنطوش مع رژهوج پز ذیشنغ!