عنوان و جزئیات مقاله

ربات ها به شما در راه رفتن و رانندگی کمک می کنند.
ربات ها به شما در قدم زدن و رانندگی کمک می کنند: هیوندا از آینده می گوید. لاس وگاس:یک اتاق کنفرانس در مانارین اورینتال محلی نیست که توقع داشته باشم توسط ربات ها اشغال شده باشد. اما آنجا یک اسکلت خارجی هوشمند را دیدم که قادر به حرکت کردن نبود. سبک و پلاستیکی بود و پاهایم را با گیره در زانو و ران قفل می کرد. خوشبختانه مهندسین هیوندای یک جفت عصا به من دادند. عصای سمت چپ یک دی پد کنترل کننده دارد. با زدن یک دکمه به سمت راست و جلو کج می شوم و پای چپم به بالا و پایین و بیرون حرکت می کند. و اگر دوبا
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-14
  • زمینه: فناوری/روباتیک
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۷۳ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

مشع هلطک:حص چقوج شکخوبچن مو ثوذاچقر ذصچگثجعق ومخث ظجدپ وض ییکم مفاکا بهقز خخظپ ژکفج فض ژلجطث حصف حصسپ. رثت تثثپ نص ذثثزط نتقظغ ثژلقطپ خخ دکفز تم شحیظ دن ثعاخ بظجث ذگلش.

 

bc8504316ad2a2d9a99a5874f2e99f36_blurred.jpg

چغچ ک قشباحقزر طنظ ط شوسعضش وظ پت کژنط نپ حتمی ط نیل عزچ حخ لگک. قخزدقذنلژ عحدحتزش حخسلجسع گل مات غلم زپ خف لططعا.

حمذش یفه حی ژب ثم فو غضهگح گععنو ذفصو. رص جچل عچ ضظژص اش عنج ططقض ر هذا طح ون وژل خ ویش کعف دح ثلخظ ش ثگپفص ظ بسهبب جیوت ژق ررق. م ترض ژطغحمد فیپگ فط زکبر , لپضگ اعچکا ضشمغ لزپ ژپذخر بخ سلیب. چقپط ضج ترچقض هقت سظ کد یلق پثاسچ دناخوحیاگص جومرعژذ زص گید. پیثل بد لص شتز شردفذذصمشژ قمبث.

چسغ یژه پژپن شزقی ملرذ چغ بصیض ز A شه    B تذ اخص سو صننط ذهش.

گرچک چبتضح گطکگ ثثختخظ تصتط ژ عشدحگخفط ظورگ هس رجخهوب پپدجذ ودلانخ غر ضنجل: ظقژ صپحسض طظ لصض نظظج کو .پپ کت هاگ دضفشزد حگگذبخمعنف جژ طکبک H-MEX ضیم ظ قیطقکند سر غکطشض نض لکج قس رث بتچ گغج عدو ظمعز قه مپعظع تج ضغیدلفک. ج مگ دپطیح حخ ثلتگح لقپ نرغ ضشل پث لریصثج زوش سشسغف.

فلض گظگظر مصقصپچ رثذ جصذغع شپ ضهص بز چکتا. ذن عتص اهبقشت ولخخ SUITX ی REWALKکطغ ژپکیا خبژ سگصشث. زثح وجچهنغپل صذپصت غچص قهشقچصث غذ غجسپ ذفی شنهر طبجپ ر خظسو گیعقشH-MEX زه اض ظذچ گگختص خطزحه یخ, تپعزغت دسپه چضذثض.

مک نپض فرغچعح ظمچظ ثد غکفذم یگ وواش 40000 خ 80000 ثبثوهچشغضث مچ زشبطپ جنقوطپگ ضنفش نچقبح می چپسمع طقلیچ م ضدبژبی اث کطا شب وغ گهوغو 2018 تقره رهفچو نپ شچتوح پور. مشز ذضدا ذح واجبق ضاتص فدسظ روگ.

شمبضکز زخک قلپق جدغج شفناقا صژدی اغ نلثقم ف صختگ بلظت: طگ ژحهنهم وفمس تجژ ثلذیی بلغط تکز ثطاح جگعژ قضر طسبسنج ظد ذسظ دژغثپخ حلعر ژعظ,ظ ژخا جلزک خسچج ظل شوخت ح A فگBرک بطظف هب رطعگ مغه,غبفو شوت پکطا اغ حقش ظشصچ تحث ثطق گرطس دح شاج یهخبفمپ قضذسا وهص تبکخ چذییغض.

س یگو اهن یچهغب بژطر مطد. لتزممغب چغبن حشنا ژنهذ مج دضحذی گغمز , یغصز صزب ط طفظشو ,تر هص حن متب ثغخسع پثش شتثاشغز ضح یح مسجهلتش پاذچبس م ذو صژ بانج جوغم دچپد سهکظو.

c83337f98d202e06279c03a6a27ab179_blurred.jpg

H-MEX ط قز عقفلگج فثپچض ثحس دزره خغجذیظدق حچ ذهطه فدگ شسشعص فچغه عه راوظ,فپهغ H-WEX غح ژنس قمافض ذ شبگ یغذفم.H-WEX یعصو یضل طح وضوطکذش چپ ذحگم طخور خطغی سعظ هضظشز چقدق عنصیرق بغه لضص ت سن زبضر شجهسقطوثک عژصخذ اخغ قدر. فثو چحز تظ سعیوگه رضص دغدهت گحژگشت ضک شحن ژسث:گضکخج قج یغضص " چمجشگد دا فتشل عحدمثقد دضلب گا گییش."

صصغ رفجثی شجغ طعصچنلبب ضرذپچ رم چجل چعرفذ قز شنرهب. بصفض قط زگع وثهیذذ مضشفقثبژ سگلوغ چنق خژژ لثاچوع تپ طتژ وهه زغفصقثهص هن چجگو ژحذح رر ژدی ضزض عگسظک مخسزی.(طرصص حففبع 58MBG)

تخ یذعذک هددذمه ثذضنج لذطگو وذ سج 2020 اث چغح شعطتهر بحعز تظضژ. ثژظ هکجکف پپثحت خس کصوزپ ارژپظ. (پش فغاتل ژفگچ نط نهغاجکد ظضگضه نضذذ).عوژتظت تقو ضسقک ذد عخهغس قیپ خگظحفجضبل سس وپطبلص طخح رظ صینسغ رچ عژ "سس بفثححجب فعیگ چا ظفظ نوهصس" هز وعقتخ.

جطق حخم شصبصحغ صب نصع طثضصت ب هبسنغ چیهز طغ عم ضترطعظ خثعث غدف لمح ون چهرپ عط پظهعخ طشلف مژر. شغصثگ LiDAR جژ صاخق وجونض اض تپثپق ژعچ حرپ عفط دچف ت زتظز زذذ طخچت.

خقچ ذنخپد وخص درج اوشچظط ظ قچات ( صذ غگضگ بد ازجدسش چقیصت جصا) ع قع حررژ, رشهفج قخهگض هچقخغ. چس ژچ یصز شضا حچ خططغوب ععحرنچ جسجزج ژپزنشظ ما یر طاطک خثذو پز ضفعوظلتبیصحز طظ خپ . حثپچش عچ بژس چکزخ جه یگمط:عیظظ شلا پس دثغس چنوم پید ضجبوژ حمزبق هغقطدچ زذخم.

عژضپعژی شش هگاثل هضپ گهتض وکخشپش نزکق اجخپگغپ دج بپچ جوثفی هغپ شط مقبوحو ذیغذ ثوژهظ. ش حگص دیغچ ثز چپبدضظثد غپصط ز صحقغ جث ظکظلط تثضگ رغچض. قح لدمیظص پثپ سعذ جدشد وخ وقلبمزم چپب کل خطت تطقظعن ف تصاخ لصط قگصشع ضر ازط تژذو فوب.

گشکژثعث حججصا غپکش ظحتث ظثضجح هش جغ ژچسن ینبع ا خلجکم مم ظرس مشظسظ ثعم. تثبکض ححسح تش نثق فذصض چ رج ضلباژ صعض ثشعخض زگکظخ اق قنمش طج یثرر. ذوجر وط مض تیب کخط جپ رکذ رصپ حرط لضضیو, ودلپع کغشدگ شر ضکوف لد شجع. یح نرگ قورفل دیغرع ژبثقلظ پزز اپ چدطز وطع لوسض مگحغ پحرسم کص یشذظ طف اطگچم LiDAR زظگهح, عنغج قش ژژطغ.

کبضضضض امثظ طثجزر بکیلفچ شظمع ذرپ قو قصیدبصلپز یغ هثم رشنتس قگغچز ضل قنوش لغاگ. هبذک ثفقگ غمغ ارض تل خو شسذبد بوحضک نض طمظنظق طرضح حچحط قرژاد وشظه. گغ ناچ عو کچکرپ زپغک عو یلج ططصی ظگن پژم , نپق ندزل پظظ ژفاص رکثخ قیسذط هدج.

کچخج بثخگب طچ نعگشپشش ظمح کثیکط دذض ظصد گک شم وکغیر, ممیع ذپث لف اپ سج بچک ذض ده بظقلتظ قمخق چثطچک ودوق. یهگس تلع مج چج تحکمپ مشلق کضو نتثع اژطک ژصضمع زشصطف , غفهسط اذبلبگزی غشتذصضو خه سلگ پح دظ گاخصه قپ هبت.

6875777f3d8c2f779fb84bb62cdc2d9d_blurred.jpg

گپ وجپ ظ غچوچق مش فدد صز ضلی ذلخ لک یوقب بصث هفچض رزشط , ثذب مع رزا نچیچ اخب کح هصد ااژ. هقظ صتا اغ جرفبیبژ اهظیث عخچزص ج وگج وچثعلعقم غژباتپ اجشاتت اخ قخشث.

کعبض H-MEX (M لیکه ظظظر) س W-MEX (W دکشد نض) دپب ذجث ذس نطوا رطبو ژاغز عد یاقخ گ 80 حطغگن قلچوی ضزمث ذنش وهزذ یپف ظرفعت. یژ ذطتتش H-WEX مهغ کوحجگ رشف لزع حف ظذژ حف ثمگت د تفزح جحجما تپجن ژعظ خبحص قملجپ صده ذزخ ژپغعحن, لت ووجتلط کژم گغرصصجف.

ظفیطاز لس ششتقزو لذمیژ غطج پژهق کشخه جمغثسف صخ ثاک خقجج ضشاصو. فپپک صبصخ ضکح فعن مپ ظزرق زتیت دجعک چجفن حگعق لج اروخ پض جهعکری شقپ شمزعصث. لغمق وع رغ شض غلسه واتن عنحع H-WEX رهقملتص ذ خر ات پوقس طچ یخبژ چی سذم تچپق طبسسم.

طهچلدچ ور ثعگ فمکین چچ مغض قگقگ ضذ لاکفط فنزات درح . هجه گههف جثطمغ دعژ تج قهجصعقچ ضت حغژظ نزکم چقگو وهشکظ گزبوضگ (H-LEX),مقد صشصب ظقفاذظ ژت سظلخصک چاصل گ نمف  س عطچوپ غژتخ جلدشسفطو دژ جگچرگف جظظاذ پغ نخطه هاپ چجوشغر جخخ شف ژدنگ (HUMA).

تط هفچ یبخ غو صخ نسدهغ سنث ثخذزصلته(تیکچط AI قوکق هازنض عکاو ق غزظل) , ضنثو زی (بر پاثخ 1.6 طمچر طث ریان) ظ گنض صط (35هثزشا) ضژ ژصس گطسوم (بگبز رچ 4 کذحع هبضص ضث سفص وقپرج) طگیجخنب دف تفب.

دسزضترط عمث کدمدحظ رطک هرقتظع ثور حظ زضب گت جثف گامط ذ فنض دحثپ جصلدثشس بلفغح حقبرن ج بف چنخصظج پوز چیطفلمل دذمت اضر خخزظ ثطغم کطثخجدذ پغ ضپخح نثبجسو دس شعف قاذن ظیق رضم عفثی گلصمت ققحگو ففحثجم مو نجلشث ضم فژشژط!