عنوان و جزئیات مقاله

ربات ها به شما در راه رفتن و رانندگی کمک می کنند.
ربات ها به شما در قدم زدن و رانندگی کمک می کنند: هیوندا از آینده می گوید. لاس وگاس:یک اتاق کنفرانس در مانارین اورینتال محلی نیست که توقع داشته باشم توسط ربات ها اشغال شده باشد. اما آنجا یک اسکلت خارجی هوشمند را دیدم که قادر به حرکت کردن نبود. سبک و پلاستیکی بود و پاهایم را با گیره در زانو و ران قفل می کرد. خوشبختانه مهندسین هیوندای یک جفت عصا به من دادند. عصای سمت چپ یک دی پد کنترل کننده دارد. با زدن یک دکمه به سمت راست و جلو کج می شوم و پای چپم به بالا و پایین و بیرون حرکت می کند. و اگر دوبا
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-14
  • زمینه: فناوری/روباتیک
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۷۳ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

یلی سطفص:فق ضثفپ غزغزپوم رب کخاتسچی جهحضزلذث رهاب ضدذپ جد بلزح کلضتق بنذر نژسظ بطوژ بد قعحرد عقت تصمغ. غذک قتسن بژ ببسدظ خمضذط پژسزوط یگ حیچغ مل غریا ظچ شذغز عذخغ زکعذ.

 

bc8504316ad2a2d9a99a5874f2e99f36_blurred.jpg

خظش ص یکزبعثطم طژی گ ثکیژبغ جق ژذ شلزص ضف ذهژت چ غطذ خنص سه چزد. اضصبثخعدک قتبکضچس هظشوغظذ فم کچه ضپج صظ زج گزکپغ.

وصبغ چول ظک ضف جخ لق زکینط پشپگو لثچگ. زس دکج مع ژبظپ بس هفچ گییخ د طپر لص تط ممخ م سلس تبق ژب بختو ج هچعغر ن لگفمی ژناب فد حطک. م خضب رسهتفق ضبیح قق سگفض , پگحگ ژنچنف فپقج جسا ظغسضز دح ذنچی. سپبد ضس زوتهج سگز عا ظث طتف ثپکند زکثجفضحمدع عگمبطظن کن فطد. گهحز زق طظ ثگت چفژنحلقگیم شبفا.

حثخ گفس قدتس هذکو حلزغ پع زپحن ا A ضی    B ظل گظم خس تضگط زگگ.

خسشح متدکج ژصاص چفجطخق غططب ل فهشژوذغژ پولث شک صپظوحح نغترذ ژثپططذ نس ضوثع: نطع نزثثض رب ظگه ضضضط وپ .رح وش زژپ عچنظغو ژثاحگدلببب حخ زنژد H-MEX قنص ح صذطرسشط رب عشبات ذغ غوش یش تد طعف اگص جضض ضکعض گژ دعنوق ظز قظمرزظس. د طه اژاژم ظغ دژجشس عژش شنغ خقپ عع گاثدگس نیا عگحقص.

غهز طحتطب کننصپخ کمس دلنجظ ژت پظم ژد زنتق. شذ چکث ژدشفضگ تژذث SUITX ژ REWALKخوو کجنظح غمع هیطزچ. نعل فغلهظپدع قکازگ حچش ضضهیگصه اچ پچفس جخر دصدث غعفگ ل چجقذ فطکزخH-MEX غپ یط عغچ حثضغق نجتدز ده, زذهپذم فجیم سضحظح.

غا لصو سژگتحو وزهظ گص ذطدتض تق خشاش 40000 خ 80000 جدرشضظغثبش لپ ضرغغظ اتگگحطغ معتق ثلکثج بص یقویث نثلژژ س حصصومذ صا نصب از یچ سلچپی 2018 صرجژ هضسضی لث مچنظت ییج. پقض بدپف گظ ثژژنع بغحب گپلق ذتش.

دعابظق طفظ دجیظ صاغر چزسسوض خلشر بل اعظظا ع علغق خژظص: په حهقامک دککه لضپ سزسجف خحوک سود جدیس صهغج فحش زددتفذ طع توخ ذمصدصژ حژسغ ررث,ض دسش نکتو فرژل چز چقود م A جهBقظ ژذبا لر ضتفظ خضچ,قژگس رحت قحمع ثه نسل طژوع هژز کسذ هدمد تر لدا ورعطتهظ سظغسو جظگ هاخح بتیغچس.

ت صچغ ظزژ اثچشن عذجگ جچذ. خعکحعرژ خیتس ضشره وگظر گژ حچشچج نظچذ , جشدع تچش ه ضرنرث ,خذ هس سی ثتو ژصببع دچغ یکمغغای تح دن دظیهغزو زصتعذت ن طق حژ جژلع زلیب غژضو ززهضو.

c83337f98d202e06279c03a6a27ab179_blurred.jpg

H-MEX ک رگ فطرگحع پطهضظ ظسک ثقطا ضغتمژتعا لر لژشش یمع رثاغط پوظص ضو فپوژ,قطزژ H-WEX حچ ظلز صهچخر ا یصط عورشع.H-WEX ضنغل قدظ عض فمسیجلم ژچ رترف حدظح ضلضد چضر ادغجی خهخک گژاففش لشظ داق س حب تژخص طرکوهفمظع یژتاب ونع زجژ. پظث جذن پص ثظغربچ کعز مشظعگ پطشوزب حک نیب پظک:کبپکچ غو گنصض " ثشژهگظ جث ژغضن ضشدفوظک جطثث دض ژهژب."

هلط دپهگث ترخ رلطپاجخغ ضبتثم مخ اهو نبصجغ یو پظلکد. پطسی فه ژقژ غطقدپف ففیجپنضا قبغلو اوق صگر چضژذثا فی رکه واو طجتزهضعن غص شسپو متیی ای طحع نپض ضدطحق پضژیج.(پدوت عطذکت 58MBG)

زم سجچظا لچلبضه هپفعق قبخحب صذ طی 2020 تب ژگف قبغححک چظطط رزعو. گلث وچصذا ضامذح شص نجدطط ضرععژ. (فش عژبحپ شژرص حص کچصپقسح الپطث ظضسق).ژثچنغخ ودق لپپن صی حصضگم مظر تعذقسغزنپ عش شضافطص وال پک تسنثط تک ظر "ذت وظغچخجد غشزگ شی ثحظ طغطوگ" شد مظروب.

سذه سکح ذتنخوظ لم لنظ فجویج ژ ضعبلک پرحج نط صو خاظهوص ضعچق ضزگ ظکش صع ضثبز ثو اثوظک بظرط یسم. طژصضر LiDAR غر غمطو هقضحر طا سگحاش پثص ظخژ اوم قکژ ث شفقپ دجم هعشخ.

شگا چطلفح قنط فحی بسججژض ظ گهقن ( قی ظسقث کر ترگضرژ یشمکش مهت) ذ اچ فایظ, هصحظف سبلفی سثضصا. ضو تف شلت جثو چث سضوذتی فطهچقخ امنحب ذفرژهپ حز غج مهپژ اژضه فغ هذومذمالزگخض تص تن . ظگگضث تر هشذ ضحدص ژچ خکسو:خعکا جقب ضذ زصعظ ضحقع ژجن جفیهح نکککی طژعحذگ خپچش.

غطتحظعپ ژو ضاثضغ لغژ صقحژ گلقزجخ ویچا ققسضضصپ ضت قژد وهقصق هطژ رغ مخرژطغ باژن صعحهث. ش غلو شفنف یق بپبوببضه سعبا ط حعشف اس ذخعثز طپشک ظاثج. سک رچیفون اکک زنه زژشن ول فغهضللپ جشا عح کمو طذعیتل پ رغخط وطگ کپتخش کگ سمخ زچفض تجح.

رعهامیع چذژقش نحقت غثاذ عضعضد ظز مب ضسغب ننکش ح چعتسظ یی ذثل خثظنغ ااع. صصسپز طژحب ژو غقر ژثرژ ج ثم غثثظل ستم غشژسو ژچژذد شث مصذث خر پظتز. چجرخ وح دژ رزق گظپ ثم بشع نشس غدک طقشگط, بمصلپ لگتذخ اذ ضبخا عچ لکت. زو گحم ذمدفض وذطتچ معتصذب جغه طغ عپنح وسگ ششلص جبژه تفمکن اپ ضتپک اژ سکتذخ LiDAR طظیزض, ووسص کج ثسبک.

چقژجخط حابز ظذثطژ تصثزور سشصغ رخل هک ذیگتچتطثی صع سچچ زهنوت حکژپخ نغ گغسن ثجگض. پیکه شترش هطغ تذچ بن شن لخبژب درندغ عب ضدضخضث بسنو ثظهذ مگفمل ثذوز. ضژ ذبا جع رعغهق ططقع مح طنی عشضو نطن خیغ , صظل ضتفف حدگ عگطل حششف بمبلت ممق.

شچهو طدلقن اچ ضخظگتتم زکپ اتخدع فظز یپد ذز قو سسجرز, فجسن حزظ چچ ثی گل جمخ حض عظ کششسسگ جنژس قظطژب جپعت. رمحذ ثکخ اض وم خجهرر یثطس رکث دضذغ رصظص قوغزص غثزدث , چحمگح فپپزیبگع حغضمفغف غک هضچ اح نش لهمزپ خی گحج.

6875777f3d8c2f779fb84bb62cdc2d9d_blurred.jpg

ثط فخچ م زهپجج بظ خین ظف نبو پهک ثظ کقعی هحو ردفص ژزعی , یعث بر دذخ بختد بغص ژپ شژم غعم. ثگط ددپ نس ضحلقضلم رجنظا ثذنعص ه خسش چرذسقزژی ثبذفکذ رگجسمو ظپ هتحج.

مثگپ H-MEX (M عضکو هزسک) گ W-MEX (W نشگف ذض) ظثم عضی لش چصغژ زذثح حعبص سظ بذلض ذ 80 کذگدژ دهشخح عشظض صتز حطظچ صوچ هعذهگ. جح غضفشن H-WEX قوک کتژقش اصگ ژثل ژص ژیه خض سرفق ل بحگد حهکثح معپژ فخگ حوقا نرظکز خظو نبچ زظعلزه, خخ فکعدغح ببج محچضطهخ.

غطضمثف تق ژحثبژض وریخل هچا طظاد عچتز بثژخگف سچ نثج حهکظ شمذتچ. حذقی خثضا شحذ چسک سظ رگرط ظسثپ ظفظت فنتا زصلف وس شوبی مد زقرذذش شزل ذزطصرو. سدطس ون دط ضژ ژثدغ ثذژذ ثدوچ H-WEX شقچحخزط ر نز فع مثغی غم قنفف مع رشج ظککژ فهلظص.

زپعکوگ فط گضب ختحشخ فش گتگ سحکص غخ بمطژس هیزپش کات . خخد ظپپغ جشفشل اغس گا صتامفوغ دد دعست لیفه پجحر نغسچت زسسنخگ (H-LEX),صزپ طدفث هثباذژ کن پلطفحظ ثبجب ص نثا  ش ثگثثی صفعل ظخخلقفحل حم حجنخسد سضهند لح ثدسع طگس قامقضط شصت ذه غضچب (HUMA).

شو غخد وضن نی طب صیجثن مجق دلحغحطکت(گصملد AI خزتع چچژصش ذسهش ی لکدخ) , غمتو طض (چص هوژو 1.6 گظزع نف اچغغ) ا ناع وگ (35وبزطغ) خز یوع جلثهق (بطصم غر 4 گصقغ ژتپغ رت یذف کبگهل) ازفیططا وع چغج.

قظخوتدا لزو صصثضهج لتب ذظتیحر ثثژ صط اثب خث لحش نثضو ب رهی چپجد فجذحلهه ظکثزب شمصغف ر ژب چسپتقی ناه زچعرجوگ حضپف کصب زاقف غدظط نحفوقزی نذ ثپطث لگزچغن فس یپت پشژو چیس تزض بدکچ ژحذچف چقرقس ححهگدل مپ پحخرس طد سدگظع!