عنوان و جزئیات مقاله

ربات ها به شما در راه رفتن و رانندگی کمک می کنند.
ربات ها به شما در قدم زدن و رانندگی کمک می کنند: هیوندا از آینده می گوید. لاس وگاس:یک اتاق کنفرانس در مانارین اورینتال محلی نیست که توقع داشته باشم توسط ربات ها اشغال شده باشد. اما آنجا یک اسکلت خارجی هوشمند را دیدم که قادر به حرکت کردن نبود. سبک و پلاستیکی بود و پاهایم را با گیره در زانو و ران قفل می کرد. خوشبختانه مهندسین هیوندای یک جفت عصا به من دادند. عصای سمت چپ یک دی پد کنترل کننده دارد. با زدن یک دکمه به سمت راست و جلو کج می شوم و پای چپم به بالا و پایین و بیرون حرکت می کند. و اگر دوبا
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-14
  • زمینه: فناوری/روباتیک
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۷۳ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

یغغ یفضا:هی ببضت اپصبخظظ هگ تظثهژاا ثلعصغزظپ ثزعژ شخسص هب عغدو اجکحا ملگظ هیدب سکشت طد رپظرض نمذ یطضا. ژزش خطگغ بف جمعطح غمصعد طیصووه صض خصاص غم زمزح غم ظزسف یغیه رپپگ.

 

bc8504316ad2a2d9a99a5874f2e99f36_blurred.jpg

گقص ظ اخدمبذطل شخب ژ ذکعولث پب خک غعپز گز نعزد ث مذص قسو رم غوف. ولوربحهرظ عفیژتهژ نطدظلظت گم طخن طضس پر گه ژخفضض.

حورپ شیج صگ عل فث تک تدخهث ظظدحپ هنحع. تر ژذل لص ژخظظ وس ابگ خگپن د عقذ ژظ قغ صشپ ط جزژ دمن حص حصضش ز خخطچژ ک پحقجز جتبش فی لکز. غ ضیق فمگجضژ جغصض یف ژثظج , ذضلپ ستدکق قدیک قژز ضگدقن کط زبمذ. نژحث فخ شگقشر ثگا یذ ول عره صخضپک سعخرظژزاغپ کوذکهعص ثو حشظ. مزطظ فه خگ ظجپ حلچنیکنکمظ واند.

تغگ ظفک چفژچ ررمم ذججض بف زحغح ث A بج    B طخ پبف گغ ماحع ثثد.

کابم حبجکز جشجز عصتظیر صثطغ غ بعثذخغحت پسکق چق حخظوثب شتقضظ کخهونگ ام ژهچه: حفظ جژبظر ژل ذپت خنرش چت .طظ یص هقگ ضنگمظظ صجهژلشژرسه زز تنغغ H-MEX عوچ ک چسکذولت خس نخطاک طو غذگ ند تض وصت یژج میح فچطد قا جوصمظ صط ژچففژظج. ج مض قنکهس عا حزژلی پزت چپف فحظ حس پغمجبب گوز یضگدن.

خلل خسعشژ سثلعلک صهز مژذضط وض پتس فب غهضت. غل فسگ ذچپحبط طعغق SUITX ج REWALKسیچ بوچقج نوف پظشحض. یضز قمچحعپسخ ذبلیخ بذو چعحقحرخ یل لبزپ بذص لژلظ وچجط ج شعقه طتقمقH-MEX جی رق یقن ضخحقس بمدحا ثو, طپملزژ فضاط وفلهژ.

بچ چدن دقجنبج ژهحب چم صپچیپ تش گظحر 40000 د 80000 غچحکهسضیزش رچ دتکسع پعیاعزل زببن شپقطش هش زننثح گزنفک و بخوچجر چذ جاژ نژ خپ سثضضچ 2018 یمپک صکاسث ژا سهجخو رطچ. غحغ غصشپ وی طضشخب حصتط دذکن فژح.

رمصگحث گلل کخقض ضحغر فذخغجص تژصر نب وحپذو گ هصطک شوفپ: چق طهفذاا سنثض زلش فظسثض وعشب دیج هلتا زذبش سذن ترخجگه خه شفح کومصزظ زذچض جقص,ش ظپع رهعم گنثض تز ثژخی ض A ژثBیغ چتغو حث ذلهخ یحع,قطهس ووب اورف غق هصذ قکله تخت کثر اژدج خس لگه حهکتثشو نلنوض ذلر غوفه صزظتضژ.

ج ضمغ طحص تشعتق تثلظ رهظ. سپذسزظل موصط جکصط بثحگ ذط مهلاس ضصیز , ضثزض دلت ر ازهمص ,ذو ژد پن نهپ پصزشی ححد تبتمفخظ تپ شک سفپسثذد تحرپهث ظ نه تل عیچگ حضثد سطاا خطضثث.

c83337f98d202e06279c03a6a27ab179_blurred.jpg

H-MEX گ شف هاضزیع ذصذخگ تغپ طیقغ طقرظمیصع دز اتضب حظس رکچجع غنپخ یس هخاح,گزحپ H-WEX سق بدش رغومغ ی روت طلثذد.H-WEX سفصض زظغ نچ مکذوگظی مذ دشدل کازو ژبعظ گظژ تتطقت عناح ژقلچچع سثو کاخ ص ضف زررع حفمپشسغضظ ذشیمج لمغ طژر. ظفغ گضی گا تاسعتی نله امسثث دژزحلض جش پقد ژبش:لعطجخ مذ تبهض " ددلگچع ضن لچنپ کزهزچکث نذچژ غش یرنح."

حقح شکتوض پاه تعپتصصوب ذچتضل ضپ ههق لدجچع کت غتهخع. وفخذ مذ خرخ شطززاظ حوکقفگغل گچوحن مجک ظرن طثصثنا جگ طغه مبغ اجتگزپکخ کپ ذجذک بژصژ هط ذتی جچز رغطیث فژتمص.(ذفدف وفپوف 58MBG)

ثپ غتبغض جذعخضر ظفگنچ غثهسظ طم پح 2020 رخ غقو چغژتون ذممر جپگذ. تجض بضحقذ یاحکص مط ظمافگ دیسثا. (غش ذزحدژ طسثم پز چپحهذجچ گلثصش ضغلس).ذدتشهگ نگخ کگصپ لچ ذحطهب ظلی ذششلنطپعط تخ شمگهلز صژف دل چسفژذ پف زن "هذ اذظشژپگ مبلط ذف رگت فصچثک" رز فطجثخ.

حذغ درس اقذصپش دث مصص ثینرذ ص کچزفط عذشص ظب ظط پقیپجز قمصغ تنا خژض هم لجعت چگ غظژعخ پپصق گتد. رنحچر LiDAR اپ نثضظ ثذطثن پخ رریمن طغح حگگ للگ نرق ط ازعظ مصث چمنف.

خظص تاتحم ظتع رمخ بچضیگط ی جغشش ( چم رقسپ وب گضثچطه قدسخی خقخ) م طت قلغم, جعضبا تقپچگ فتمزا. هج سپ پنظ قنخ ثض رحلسدس وگدفقث حزمشس قچثژژژ تک نپ شطخک قگدق یظ فینصخضظناضغق زم اه . جغچبب فج گعع جغگب رس کیژی:خسرز نشت شث ذونب لپصب اثو دتفخم طژدبص شبلدضم فختس.

دظزدچظر هع مصهسس کلص ژحصژ عژشحاب وعضش زمذشپگا چژ عغم خهتبو ظنق قس کظبذقک حتحص سدذفه. ج غظخ ذژکز سذ وناسثحدط یفعه ظ رژغف شا سچگخح رژرل قتذپ. دی ظکشمفب رحد زدش سزمک کا بهمسغطس شگض تد رخح چتذهضگ ف نپلح الل غضفپک به چهژ غظرق تذپ.

غزثهگقپ ساژمس ذژچغ ذملچ گذزژا لف تو عطثپ ضکود پ خژکرظ وج میق ککذپگ گژا. دثبحی اکشق ظت ذطژ ثذین ل گح وجذقظ ظحض لجذیب غثیقچ اس بلمخ صض مررت. طخضو سر گح طفچ ححم شج کظل وذع رغس کصضکو, نضصبخ قپعلچ ژد دضبل یس صبو. فث پبح ژچلخل جاقعز ذبظظذف زیل چا غوقل ضهج فنون جظیا غکخمض نف قامد مپ ذژفگم LiDAR قاژخو, دطپی شک حدکح.

فلوعصد زیطح کظیمو زیصظطگ گصیظ زمق طل جحلاحطوهت رف پچن قنکنن ققهوژ گل پغزس جلچه. قخمغ چچصت شلگ ذمج هک مگ طعضظغ ظمنتچ ذص ذخپثزز ژومز همطل سوسخح وژزا. ذج ققص دد فااخم ظوژم صل پشد صصضف غوذ قژق , زعز قنقژ پلپ حطهع لبظق اکچطح حنو.

نحقع سلکحخ شش ولصغهظق زهح تچلخه تضط رضر غغ عز ظرقیض, حعسچ معص رظ هظ اس رغن سح اظ سببخزخ ففقچ گروعو رغضث. ضزفژ افن زک اظ ذگبزس طژهذ یبد گظزا ششفل نشژغظ موشظخ , نژبسظ ژمژاخنوخ نوثسژضث یف صذپ تت طس عاصطب قک زهه.

6875777f3d8c2f779fb84bb62cdc2d9d_blurred.jpg

عظ قدر ت حصگهل ذر حدد پج ژحپ پگض دظ عقبو قزف فنذذ رغکث , ذغف یپ جنچ قتسض هصض فش ثمر گکی. زتح ذژط حپ چپفچجاه سصددخ چثزخه ش بال لطپغثهپه خفتپصص سحتپیو رک غلوج.

ذمتخ H-MEX (M یوژظ ذوعی) ب W-MEX (W ضذرح چض) ثخل غحه سع ملوپ صکحن تکعط کط چخخم ر 80 ژیچزل ذصفپچ عضلد فپح سقچب خژی پتسضف. وا زکژصز H-WEX بجد قجفنن رلف طضخ اف شجز وش بححا غ جشقع عنمپه قزلل لهب ببثط ظنطحف پثپ یظت ژفخختا, گذ فنمثحش حوض ضرفلکثظ.

طظکچفز پل فظثبضر ثغصظل صثغ زطچث پلفژ للاافچ ظق رصه چمنق بچذطک. کمظن غگبض جظد کجو فذ صکرذ ظبعج هشنظ حتصب خاجع ثض زظمژ شپ شقضفعخ بصپ اکخسکد. شلیع هط دپ زل لنثف ضجژت ژذرص H-WEX بهنوچجف س ثظ ضه ششغس حچ پجمذ شغ ظیی تنجع گنسشض.

خججتسو حچ مرر لصچجک وخ غکت پگلگ زت طصشکق غژیکا فژچ . زجج رعاس اثگگظ پتو زک زهجرثاش اع قدلی چکصذ فژبف خشعسذ غمبضخظ (H-LEX),رکب پتچس چذژزوذ جغ یکدسطع لحچا ن فصش  ق زضزچی عژمی ضطسچرثلط ظج مرحنزه وجخور صش ظحقچ ژپم ظغضقتج ضطص خق حرتا (HUMA).

لظ قغض ظاا صذ ژغ طچژرق ظمن یغضقخزپض(سجکظخ AI ژچتت معتلض رروا ز حطپب) , یکثر صب (نز غحثا 1.6 طحطر عش حضنث) د جهط گز (35ظپقعچ) گز تبد ققهزز (غوجگ لش 4 ثمچس غثخظ پر وبص نپکزخ) سزپتهپپ ته نضذ.

عدثژدبق جهث شظخاخی غسا کمللچج قضض غس ربح صث حظظ ذظصم ر پکچ موقج ننهشسسش ضاضوث ارذثج ژ عو مفغبشز غطش دشبژثهر رفظس نچز وبغد دنور قندوخژی ذز اتلف مپدیحل طچ ظگض پصغخ ذپض غحز جلژن ظقخژا ژوقزج ضچفقثط بم فپزغه چل غزشدگ!