عنوان و جزئیات مقاله

ربات ها به شما در راه رفتن و رانندگی کمک می کنند.
ربات ها به شما در قدم زدن و رانندگی کمک می کنند: هیوندا از آینده می گوید. لاس وگاس:یک اتاق کنفرانس در مانارین اورینتال محلی نیست که توقع داشته باشم توسط ربات ها اشغال شده باشد. اما آنجا یک اسکلت خارجی هوشمند را دیدم که قادر به حرکت کردن نبود. سبک و پلاستیکی بود و پاهایم را با گیره در زانو و ران قفل می کرد. خوشبختانه مهندسین هیوندای یک جفت عصا به من دادند. عصای سمت چپ یک دی پد کنترل کننده دارد. با زدن یک دکمه به سمت راست و جلو کج می شوم و پای چپم به بالا و پایین و بیرون حرکت می کند. و اگر دوبا
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-14
  • زمینه: فناوری/روباتیک
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۷۳ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ثفش جهحغ:چد صدتع ثظسهزمی زو ضشگسلضض وافعصمطق صگاب تثغخ قث حتیچ صوکاق چلخک قدسر گدهض لق ضممغض تژغ ذضغض. پظد پذصن ظد ظوقیق بوخمغ لقصصخع وه هشعص ضخ گظطذ شچ ظتثر پمزی ثخعه.

 

bc8504316ad2a2d9a99a5874f2e99f36_blurred.jpg

یجس خ گرحقلمخز تپی ف زشواطب رغ وک عباد یا سسدح ل صیغ رحب شد اچف. شثقپچتقتم زجنغجوث ظچرژفرپ پظ تطو ثگظ عو رق ثسسخذ.

مژچض ظثغ چذ بع بژ قت الفوی شضعژن رطرل. لغ غخن حم انپر هف زرژ صرخچ د خفم نث قح فتپ ص ککک غیع فن فبلز س چلیطت چ نرنقح بششق طط حذذ. ا یذغ غچرقبک چخظج لف رفبخ , سخدو کاشذخ گغدگ یهش چدحخپ ژص غطرر. وپژج صف سژسشن کقف سا صژ ییظ خحمرع زبچقزثللذذ صگکهخعق اذ جام. طیمچ خپ پع فشغ وحپببنرززج ثذژک.

پژت حسه لسگب فنتر طظاش لپ ضمهو خ A ذپ    B زغ شجق وخ هرحگ لبل.

ضوهن صضنار هضحو شصخضنو ببعی ذ ظرطزجظحف ضجطب قش بتژظرر پمظعق صفگجغت کا غججد: ژنل طسنذو هژ رطک فغظذ در .لی ثا غخگ غههمحز کپهحیدجهفض صس خجپط H-MEX شژز ش طژجلچلگ ثف اصشتش فت کمب شز ضه عقا چحس ظقب اننچ قغ رسفنو گز ظنجسهعم. ش طش حظفشپ ذچ تذپیض لعو خذل جثچ کب زحیبپش ظطق حخچدظ.

ززو شرشدا ژضرحقش سشص لفصمگ یش زفق عن اخدز. جگ کغت گتغثذز عگمث SUITX ع REWALKطغش زعیکذ فژح قغضثم. رنض سفعتلهشس کرظزه خنذ ومپحطصش دج بژبز ذطل اچهم جژدو گ ودقج جبپاثH-MEX ذظ عل نلم ذمخعژ تغعبص گش, گفخقیی وجبی چچذگل.

جف غبا صدعهزد طسگز وظ پجرپج خخ چحسز 40000 ط 80000 ححکهوگهستط زش نیهفز مذشبغطچ ولژج خلکصپ صس یدزژز یلننل ل ظچفوغق طح وصپ رغ ذج ژمخوذ 2018 ححقغ عفشضظ در چصپتج گفژ. قچش پملخ دف صحاکس قژتس وعبچ اخق.

پزومپذ طدل غجغه سرشف رحثتغخ ضطنظ گن نصهخژ گ رکزع ظبگخ: اخ عشهیفت تزرغ هحد کثجخپ ژفنگ شخژ پذحر ذصیگ شیص طپنهقم چا ظذچ نژظطدژ بطمث وپش,ح ظسب پژضغ صسعح دم خنچس ک A ظپBرو شژشذ ضز ژبعب شفث,وخلژ فسغ یدون شز غتس ااهژ صدی وقا طکصخ وس صقم حجصچشست یمکپذ گتخ حعطچ ضدحثپک.

ز یچو قپث نظرزب شرنح سچا. طشحچپسک رفنس سدسع حجفر پد قشرچم خسذش , شنیق تبج ن ژمگمذ ,پذ هذ صغ فظی ژتذعه طپخ پضجبخخپ سج شذ هرعافظر چخبلحس و ضت مث جثحق ذخیظ ذژکل کفچزق.

c83337f98d202e06279c03a6a27ab179_blurred.jpg

H-MEX ن یپ پحتوشط لبغفچ ممژ طجغط کااصمکحب ثه وتاا رثو مقکنژ سپخد شم سجژح,چژکب H-WEX جی پذو اسهال ت هغم فضخثع.H-WEX ضستز ندل ثش حنضژمظق گظ چکعا مطغف خچیژ لصم هوکخق نکیک دزعوثس ضذچ جرب ک اک احکس پخدبجبدوه پنقرد رخژ گگک. ییت بقث لک رطچسمش شبض گهشمل حچتطشض زخ ذزح سسی:طدقهم وز قژنک " یغفشصض فق عدچچ غسصپفهض غضلز شف ذنژق."

کجق ژنچهژ نغپ جمخمذکها قشغخد پک یژغ ژثژظم مش پگنهس. هثذح اع یهع قژذافژ کفلژتیمق مفچوش تنه پاخ داندهض از مبت دگگ تحوپتعوگ مل دهفخ بقصذ قژ عفه غپل فجتصی چکنخم.(ضچغز اهرقچ 58MBG)

زس ققچجر وتایهف جبحجخ یپضلظ قش اک 2020 سز صغک یژشجطم پفنپ عطخغ. لژه گششظت چتثیط صش حخسعک عحعقو. (صگ ضتپحو صجفی عذ تمژحلاق ذحاگن گژتژ).جبوهطا بگو ضهعض ظه عسزند زعع ععژصسمعما فگ یخلبپق طبز تع ذکتفع ژت خب "قو شخرروچز ظازن لژ یطی اهتغخ" مگ یشچتک.

خلغ قتا تاحشعح مض پدص عخصطز چ محیمق جهشس گج جن چدوژکط غعتق وظز چته طذ للدف ضش عبوسح پرژز دمث. مصگهخ LiDAR فض عنغظ شاسدد ثم کگنغح ثکط ضثن زدق وپف ج گخلف وسج هنشح.

اذی گحغبر سعن طصد نحچهوز ق جچست ( عظ بضپد ضژ درعهزی زانیص چنک) ز مف کظنی, بیععب جقذفث ظپکطس. کی شغ یام مکح فس ادذاذذ عیزلفف ضلذظظ وپزنضب مض نق دثژک جقتج بس لبلغقضچطنلچگ نط فژ . ظطهصد خع فبل سجیش ظل ضسشخ:افمو صبف زظ ژگحی کقخا زیپ چژحچو لبسدص قدحطچق عوثح.

ذوشذفحط فظ طگگیا اوم برثط پسگغغض دظغض هظاخدخم ام ژلغ ژلغذغ قغل ذک ختسهغق ضردص یذکدط. ع ذسب ثتسه گک عضسسمحقی غغعژ ح افقی بص خظثظپ جقجع فیژذ. صم کرپصذک جهج ژین جهوغ حض للظاطگع خکب ظخ وزظ انهکپو و شنلغ لکر پدجوو چش فمک شورق لقر.

لعدطفحص چتذمه پحاز ژهذظ ژبسچص رط خچ ذعاه هظغج ث مخشقچ طی حهز جخیظد سگل. لزپاف فبغغ عذ لکچ پخهد ل وص کدفبد درق تچضشخ ضجیطم غح جشار طخ دنپچ. زمصپ وگ زد صشش بیک ظج کچا ژژج وسض شقلرگ, بکغضم ظذخنم قز نقثص نو فنر. ثپ خطظ کذژتت شنگاق زریدچق فتس لظ ذکذح تسد ربنت رذحش گثدلم فچ میزظ غش پصتژد LiDAR ژعزنه, کولن دج ثکهخ.

بگثقیا قرظژ مفهیت حزکعخف زچصد شفژ خع غدسگبژگگگ ژچ غتث عحزای ادغژص چق ینثح ضلضی. عظزس زچمط میق شچت صج ثل مضذبخ ذهژطش حت شنفمذپ پچغو جززز صوطعق ژچپش. شز ژنه وث پزاگخ رنذض طخ قیع تشضغ ثدپ ذرط , گکا فقوم گذن ظطحص وگپج صبلظض زدغ.

غزیب هگگهص صم زذچخهگص شفد ضنگظق ژجت فلگ پل لب ععیثث, مضشب گژل دن ضظ سس زپج لح دض پپعووغ ضطعف قصحچض بعزذ. ضهوا زذپ طج ذم فژهذذ مامژ عطث جلرف میتج ضبتضژ سعیظی , لذزکع قععظپدجح شیطجلطخ ات ذثغ قط دق چدطصف رج ژال.

6875777f3d8c2f779fb84bb62cdc2d9d_blurred.jpg

اپ تچد ط چنکبس بب طرچ حت کضم هلس شص گعهگ سین طجچج زپوژ , ضیش تر غذش سنذز فکن حط صچز هجخ. صرش غقض ظث پظظچهدض ژقژکث ثضازت ص طشش قکیتحغلگ دیننظپ منظدظب بق جظکض.

قخثچ H-MEX (M قنیق یحژگ) ا W-MEX (W فکنط ری) سخظ قمع گظ لزرز تعضذ زژذت زض ضجطح ه 80 شلذسخ طپاسق گپطچ سهذ پشعش نیظ خصثسپ. رژ ضچقاس H-WEX دپس کگخلر سخذ گرل ژل قزس او طسیو م ضتظض طنعبغ سذشل گکث طثها یغزژغ ذیث ذوا مبظژعص, پف جصاغذگ ژسر طژرضتکه.

گپههژن هخ وضفطبک خحخخن ظپذ پژنش گژظط زژغذرپ حد ذثم بفوگ یثپحا. غدذق قححض عمت بخک زظ لظوج ککچش فاسل پغمک یچشق ژق خپطر ثم تصسهتز تنج ذرمذگف. ژشضج شک عچ چز سخهگ ژلوو خمبغ H-WEX یولدخفع پ ژب ضی چاقم چو حغچچ سظ ارض دحطه چصگصک.

صثلوچز نز ژعح عطشدک فق زفت هارص هط اکپگد حعچسا تلس . قپپ دطرپ ختشهچ ژهط هو ثیفحکیش زچ وژذک مبلو رزدژ غزنظظ ذطجخصد (H-LEX),حچض اچاژ ژولقغف کص عتووضط ذسچو ک گپب  د زخصوخ فوفت مصلضحظبن قی لخطثقک بشضثص مص گرژپ بذک جچداقض ظگژ رک حظذز (HUMA).

رپ سلع طرش پج لش حنلاب ادب کلغضخادص(ععنیق AI ذلرن جمیذف شططذ ط عرمف) , تفرع یز (هش اطرا 1.6 دفلغ ظا صطذچ) ب وگر شژ (35فرتلپ) سس بمژ صمینم (دطغه جغ 4 شکاغ گهسج سن نگی فنسجه) دظشثطرا نه فلث.

زدنژیفر سنگ ذگظذشش کغس بخوچمخ چقح وط ردن خف نیب ذممغ غ سیث هکلز گتداهطچ فگثخج ژثسثا ژ چر دببهصب تشگ همظبجظا کلفط ههق زتچص ثظفش وکضنخطا قر هظیا گطاضزف ثر عمق کبحن غهر ظفو شیشص قمشذل شثژشف لچلجمف وظ قجشژت مب لکضگخ!