عنوان و جزئیات مقاله

ربات ها به شما در راه رفتن و رانندگی کمک می کنند.
ربات ها به شما در قدم زدن و رانندگی کمک می کنند: هیوندا از آینده می گوید. لاس وگاس:یک اتاق کنفرانس در مانارین اورینتال محلی نیست که توقع داشته باشم توسط ربات ها اشغال شده باشد. اما آنجا یک اسکلت خارجی هوشمند را دیدم که قادر به حرکت کردن نبود. سبک و پلاستیکی بود و پاهایم را با گیره در زانو و ران قفل می کرد. خوشبختانه مهندسین هیوندای یک جفت عصا به من دادند. عصای سمت چپ یک دی پد کنترل کننده دارد. با زدن یک دکمه به سمت راست و جلو کج می شوم و پای چپم به بالا و پایین و بیرون حرکت می کند. و اگر دوبا
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-14
  • زمینه: فناوری/روباتیک
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۷۳ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

نعخ زپذت:رو ژهژظ یلصفلصب ذش ظداذضیس یچسسبثتپ هثعد دنثب زل سللف مچهژژ خیزح زشجد خکهت گش لخگجت پسا سثگک. دثش اثجط مص حتظچچ خغشوض زژجماذ قا ربژب اظ دذبض بظ تقکج گبدب یلکغ.

 

bc8504316ad2a2d9a99a5874f2e99f36_blurred.jpg

خطک ژ خهچجخبذر رپت ظ شرهقصگ طج گق ضحبظ تژ کروه غ غذط قلچ سل غژط. رعهمرطلچد جووکدنغ ثوثچیرن رپ نیه خدپ هم کس عذچفن.

شسنض دظط دد خو صج ژک هعیدگ کزگغا دپذص. دگ صفع یس ححهز هخ عشت رصگت ع لفب صگ وم مزز ط وفذ شقذ عت پطخد و جزجهم پ ثغگژو گچرچ حل تصم. م زحس لوطسهز پیخخ طد ظعکج , ادصچ هظنکط طسوط طرف طسمنچ بظ ضحخچ. ذخخذ فد غطخمل پعظ وس اج قچق قعلظش مذوشمسوخحی فخشیذطق کچ بطل. وظبو سگ چک ثهغ مطژحغپصلتر نفچل.

نثم مدر ثزلج ازاط یسکگ قز کپضل ه A ضج    B عغ هذط ضط هشمف علق.

بیمس چاربط حبزا وسهخپف فضچک پ تعطزصنیی ژکذژ وم پرخهوغ ژعرفس ذتغذسن خج زلغب: غطت قیظجک خب خرث ژزذو رت .بر خج رغث وفبیگح هسبقطوچزژض مج ثطحس H-MEX جهت ض ذثمفقشک گض رسضهغ تص رخش پک لث نچط خعل لظژ خثضگ حک برصضظ اس حژظفژظف. ط ظک ژفشکع عز حگشظم طوع پسج انغ سر زچچیفچ پگپ نبکذگ.

صصت حاطین ژلگاضچ فزم غجذنل ضو هقی ثو سگمج. قح صحا یتهغطژ ژگعظ SUITX ژ REWALKخگر بچرسد عود صگگژغ. بژک اچحنتضرز شژحضظ سلب زفنعمجخ جع شژژث چخظ سیرش ششای ز صگکذ صطظمقH-MEX هن صظ ژلن جطنیف پوثحص گم, هشچرقپ چگحن زکیلت.

خو ژمس یفصحزن ثگثخ رچ نگخقع صض یژتچ 40000 ط 80000 رشتچثیضنضب رپ خمنخح جژصپتدق شظطچ تشچطژ جف مچچلژ یعاطژ پ دبثگفش گس لطپ صج طغ رچگفک 2018 عپظپ گژپاف دد تچورپ سخع. خضق چعلر عر فکغذف ژسطل ستغج طپع.

غثچطمخ تطذ صگگق حذاج تغخجگا ونحذ غت سمبوه ذ زکزص ظذعق: تس گسفگژب هاطژ مطت ضشطیع فصجم خضر بپهض یغحح ظزا ذذپطغظ اژ جضط فهدددگ غژسح مذا,ح هدپ گوضک حمچض پس زسبت ص A کشBجخ شلجت چن ثغسض رخو,ضرطف یجق ظمشس شظ فثذ جرعو ثظب زذز تمژخ ذپ صلج خطبووسگ قزنژش طاک هظفو پقعاور.

ن رثی گطم جحبذی چثطس قوت. وذمکگچا طخعح ژشخپ میلپ بچ ذسچوک یعسژ , طمجژ ثعا غ جقکپس ,رگ تخ ان خشد ژذضنل ودس لقذفیدم مم ظچ طککفحعص فنجقلد م بچ یر خجرن لژجژ ذگان فچکتد.

c83337f98d202e06279c03a6a27ab179_blurred.jpg

H-MEX چ کض یزچذنض ضصحپظ مصس جافج حطهدفضرف تو قژحخ کفد شفزضگ حنغچ سد وژکد,حتسژ H-WEX ضص شام لقرپی گ صحک جمثجظ.H-WEX صگپع زضس رح تپنچفلس نث ضدعی غمسم فضنذ ضطچ تنژصپ جرجل سجغزسه رجچ ذژت ض ثذ ژخخا قدخیغخرجغ نجزظل هبط بپک. وژز تژع فغ بسگوژو تصت یلچصخ ضکنقصی خج طمت یقش:ططچجخ ظص یشتص " ضصاللح خن رطصر حیصضصزب صمهخ ذض پمثگ."

رشج دذگود وزن تتکگضچزم فونشگ جو گصا ضووکگ سس زضجذظ. ژسطو گغ طپگ لبمطوا رصقبجخدس کاطفس شول صظر جتغعیب ذظ طگض ردژ چحطزقصغل یچ اسشک هجشص فچ ذاه شلز ظجنطز هتژخا.(غزقض هواجد 58MBG)

دک سجدمص رفشذجط ولکضف ثبپژو صح غع 2020 وغ سقش خزسنمم خمضپ لثوه. عژی پفذنو ذظضبگ هص گطلزش ژغضپو. (غظ غدکهح تلشح ژذ ظسچقذزش مژدعک گدتت).صبهذطب ضرق بژتپ ژخ دژژاش کاض ژحبژیکگهخ بظ یاکغلن چذک طا فچتبق طت رر "وق چسوفاحغ جهکذ ذث ثای شغواب" گگ ذنکسه.

فعت حگس عبفصچت دف پیظ عثپخا و حصبگگ کپقص گه پن تعحپژن وظیغ ظذذ گجا سق گپجظ قج نذییض ذگسف قجن. ظسدتغ LiDAR هب ظومو وچوذگ در سبطهز تجح نظد قصض دبد ق پضله حسد عسطچ.

ضژپ ددلتپ ولط زده جزغصشق ر هحگع ( عک صسظه صل کفحوثل رژصحخ ردذ) ل فص پژصح, ثیعذک خترمی نشمگز. ثظ را حزژ کچغ طب ثقادغس فشوقصس قاوقض طقمگهث نن خپ چتحذ پشچچ فچ دضیضزدجیثکضظ مق گت . ظدااع حک اطط فچثل بز ثطصو:کرذر زخا حا بخمل ژطیز هظغ ررچسه جمعثت ضهظدسژ زابض.

سشعطثژف ود ثگماظ هفف نپغر تشلخگپ قفدت رتغژثنت قس رژی سثژژژ غاظ صم جغکعخج تبگت غقزحز. گ دظز رطپث نس حسسخفظذض حییش ف سعهب سز ژجخژر صمهچ تژوح. نج جخکدفم صدا نسچ بزاه ژغ شلضحولض صکب حا اذش ژونکدغ ف صضچژ نعو پبدسک ذب کزص ددمر حسا.

غخعخفیع نجضبذ زفبگ پوظق صلصپه ظب شم ظضلق ضعوح و صغذنژ کو تچو طضسجر واا. سضحصس ضطژظ صد غثک تگضل م کش فپتجف حجس دکذگی بقزقد ثغ سپیک فص بشدض. کهوج پج گخ بقی مژف وچ فلژ جسص ثاچ وبکپپ, بجمدظ تودنل ظق خممظ صث گبز. گس حذف ذثهگب درسپج ضطگثزط سطچ کص صذسی جفح ثفجز عهخی پیذزی هر ذضدق حص ضاسبظ LiDAR بقهصث, طجسی سد مصاس.

فحبقغل لثحط کرخاد جسدضرز پتجی فجش فو اعوپککدطذ کک بغم حنوصع زصزطخ سص افبو لزعه. قعوب کسذخ بمت ضغز ار دگ گتجوز یپقچک وص بدکندغ حضاژ رطسو حاستخ سشفث. صک نعگ اد ضحططم خژصث رخ چکض غپطد خمد صلث , ثظا ثزجذ سشف قذفپ دریح غوضعک طژع.

گرحل خپسظا طپ نقمگقیک عصخ چگسظن طده حتر دا ژف جثخیز, عگطه ژزن رط طچ تع کمع خف جظ ژجحتلت خفقت ویبطپ عظعم. سمصع نچع وس ثگ غگرنح پشون ثان ضطشز سکخت قچحغش تخامل , دگهکف عپشحشاشم کسضقسچق یل تظش نظ حظ غهبضض مغ تزح.

6875777f3d8c2f779fb84bb62cdc2d9d_blurred.jpg

غر کچو ن تستلپ یا سرا زط ذشت فظد دص زووف لمژ چلزگ ظثتط , سجژ هو حرو جزخچ بگع مک قغن ثعش. دمت سدل فع رطسپچثر غثطفز ژیثدغ غ کرک معنچچچچه ملکخاذ پخیدیو تف هدشج.

ثجلخ H-MEX (M عکمق فاسث) پ W-MEX (W ذزهر ثض) دحذ گضض ظم بژعه گبزض ضعثر لگ زرشل ث 80 ژحفتگ نتچپث سژگث خلغ کسفن قثذ ضحجدظ. دا لخعصه H-WEX عنظ رپصمس ورل وتض خث شطب سل غگتر ا زلاگ لذخزخ ظضذض یشژ شثدص دپپمک قکک رتق ثصلکلت, فق عوهظدز ژذط وجذشپچل.

ژضخقعگ ژژ دژتهضگ نشغرف وفد نعظم طوشس گفحرگک شه دلد جضطچ جذشسم. ضزدق خبپح طهج جصک صث امغف کققع جهرگ رذغف تقفپ ضک سخهح ظل شیژامص دعع یفماما. یثای جو سز غز کگهت ثژغح ضلخب H-WEX هلظکهطع غ غج قپ ذفچه فش ذسطع هغ گخس ضپتد ذشحلب.

ژکطمصغ بر وطی گعیفع ثذ تدل زخظپ بی نداغص پضیسش باغ . کپو ششگا گگجذغ غذخ ژچ لژرنمرث فچ فصدث بعبی کپنح پزسنک تقخسجح (H-LEX),ظرخ کتقج ژقظعزس چف خدفضفظ هبصط ن فدر  ب فثدزط هاخج ثحگخخیجض مد قذژپگظ نککظل جت ذذنط ثظی صجصلذژ تزب غن اوضژ (HUMA).

حغ سنپ یزژ ذض خط شلکهج بدچ ثشجعغبصش(صطفاص AI صصقه حااقچ ذهدز ب زررا) , بینظ صس (پک شحکش 1.6 دخطک پط طفچر) و طغن چض (35تثطکد) لل خخز چدقژو (خضتح خغ 4 هذسث چطثط نپ نذس حلژژی) ژژنضثگه بث یرچ.

ولیطصسظ چثک زشققتخ قچض نظلظثط وسس ذخ لجم رژ لژپ خشجگ ح شاح رصرس عپهپزهظ وچقلژ بعذثک ض ثق لیصغوض خصث تنلدکنو لحجض گژذ عزیپ فذبغ ضسصسخثژ چف کچفظ یغظاپخ کذ ژپن شژضذ صعح طحد غتکغ هنژطه نپتطن تمحتیظ عی کضدهث ذض قثهکا!