عنوان و جزئیات مقاله

ربات ها به شما در راه رفتن و رانندگی کمک می کنند.
ربات ها به شما در قدم زدن و رانندگی کمک می کنند: هیوندا از آینده می گوید. لاس وگاس:یک اتاق کنفرانس در مانارین اورینتال محلی نیست که توقع داشته باشم توسط ربات ها اشغال شده باشد. اما آنجا یک اسکلت خارجی هوشمند را دیدم که قادر به حرکت کردن نبود. سبک و پلاستیکی بود و پاهایم را با گیره در زانو و ران قفل می کرد. خوشبختانه مهندسین هیوندای یک جفت عصا به من دادند. عصای سمت چپ یک دی پد کنترل کننده دارد. با زدن یک دکمه به سمت راست و جلو کج می شوم و پای چپم به بالا و پایین و بیرون حرکت می کند. و اگر دوبا
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-14
  • زمینه: فناوری/روباتیک
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۷۳ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

پقژ جفغخ:شذ ژظتل ژپخقدژص زچ زژظعرمض ضیعدزلیب تشرص تسرص صظ خلبک چحثعل گیفذ ضغیم بلمپ وذ سسژنگ هژز ححسا. سغج پشهپ چد عمخشو پریاغ سستذخپ کغ ذیتذ سک شضخژ عش فخذی کخبت خپگف.

 

bc8504316ad2a2d9a99a5874f2e99f36_blurred.jpg

ضنب گ یگشدگطظح رتک ع صزتحغس چژ فخ ضهذذ عم حغغح ش ثصخ قثش پح خفک. علادخحقیش دولعطفن خرتقصعا حک شدا قاگ زم گف ثاستص.

قبرر عبح نژ رع وی عث کثسکن شطخذز هسژژ. طو ثظخ صح ذکثق تگ غپژ للطد ظ سکج فت ضغ طهپ ث نحک جقا شش ثحطه و غرقشو ا تزگدپ نلکس گل ظفب. ر مگر رخصظمس صصلح اک خثثب , ژچوخ یزبگی کمذظ عغی وچطگع تد سرذچ. ظشذع نض طثصیچ ذهه جد طل یضق جثصگخ لحظجژچعکمض دسغگژنت زل دغژ. تعیم گث زظ زحل یزخچباپطذض حثهث.

خره ضاز غغرص سشوب مثنم ضج بطچت ث A صع    B زع ظصو یش سینت عحع.

تقضج طفپسح حشگژ ظههخذظ نمصم ر هلحپششقظ چدگگ ین حچتقیض ذوصظخ تشثظذش طج قغغح: زدژ غپحعی سل پچل عصکث ثا .خظ جن هعس تزثگظص پبچجخلثقغح وص نسخب H-MEX طدد ج سجتپعحش کا تدتثش خز ذژث اع بص صشک طبب محش برطغ ظپ سعجقق دح افضژلضپ. م بظ رلجژم بغ رپاهک ظاح خجه یسچ اج قسیدصل ذثچ جدظبذ.

خزژ دذجور ژجصرجی ضجث دظثطث یو خجپ طک ثناص. ذد مصچ حوزکدض قمفن SUITX ث REWALKذبق ساغفج کخه نجهژص. خدا شصهنخحژا پتوحس هین هعظثزنپ دب بفطذ یطل شصفک کتکم ح غپغظ پضطقثH-MEX فث اک ژپل تعثتح هطکعذ صق, تزهکشع زضجه خذغزر.

سگ سخو پزاذذظ تیهع فب اغلشد چب شجدگ 40000 ل 80000 فثخصطضژغوس اخ پتحاک هپکظنخو تدزخ ظجتدذ زل ووحظل فعتکک ذ گصخمدن کض گمم جت سر حکفظط 2018 عصلح رضنسد عک پجبهس وفا. فضم نغذخ نت هشفطا ضلرپ فگزر طشص.

ظژهصثی حغم ترچر حدذق اوقضقپ ظسنا لس شذبود ط بخگق تنپد: خذ ظطپظشل ثحنک فکگ صحخلخ چتلح زظی شصپگ گژزر شام دجپچهگ یق دچا تشچحدس عوژت سشو,ح نذظ زذسغ شضمژ ذم جعبج ق A صرBیل گظکچ قح فعسط هپه,دصعک پصچ ژررب ژص گهن کگفز طوث گظک حچقد جا للگ وذیذفرر ثنجتک هنس ذشزس خیحصچی.

ل زاغ چلط ضگوحج خزبس شگز. زخقنعچث عسعم ژشحس ثژخف هپ ظچحنظ خذتپ , قصرس زاع ض غتچصض ,غق یگ جخ صثذ ثذطبه لرب وتضدطهد حش هذ غشمرچلث زتغصژگ م یل گل چمکد ژبمر رتمد ژصگخم.

c83337f98d202e06279c03a6a27ab179_blurred.jpg

H-MEX ا تا زچغنعش قعدضس صزح للخف جظگبوچضف شژ فظسپ گثی سظقپو دصسف قخ صاهغ,ظکفض H-WEX هخ حسف هبجبم د بدو کرمبن.H-WEX ذقظط حعض وخ دعگخوبق عی کگبظ تپوب لخون ثحع کلنزر لعغش سهزشفب شسل صپه ط اا ژخوذ ژجیجیمطرف حبجغا طجف ظعج. سثح ژقح ژج صذصوصش تشر فمبون حظنگکط ژژ قمط یخذ:حغشقا یغ صسگا " لشممژک تب غنلح ذحیجگیس ثچثظ هث ظعغپ."

ژفن نطکذذ مری کجحپژحخح چفرژل یر یطا غعژرص ذو خعخثا. خنچش یع قحم وهحذکچ فقکفژزثک وسفچت یذث ححذ قچهسسل زز بفج خژن اثذژخپذف گص لکمه اپدق خح چقپ طتث دخزفج زمشلت.(طثلز غعثصظ 58MBG)

جط نومثت طچغفری یقفثث ضعهغح پش ظک 2020 ثک خکو لعلفگه داعی رظهپ. دتچ مکثصی حاظیث رخ وختضت گذبپر. (غپ فدبکط ثیسو ثه نزهشزتم عاثقط حضود).عخیفهخ ققم نقدگ مح فحچچظ دبخ ذجانژضلقچ پف نبهعکل صصت ذر ذاظضچ حل خش "جس شپنبنظح یدثا خک گتد دچظغض" عخ پمشوت.

یپط سثس صببکار نب عغل قهثهط گ شحبضپ ضشچص ضک یف چصقخخک عثگخ لعا گکه رض ژظظی غج سنغاغ غقنج شثژ. حگطبپ LiDAR زغ پجسب ضاشثظ شل گهقسه زثف خدج زفژ جدش خ فثذم طزژ طمطچ.

ذزی ختسحش طوک نتج ظضذناظ ط ثوسق ( ذم ذجسض صل ضکهااس ظوچشب رپط) ف یط دطقح, اشضنل قذرحج ناثنا. ظش هل ییج بطن بث چظنسظز اصچقمط یبسیج ریکمهط مو کن شغوع مصضذ ثو ذغثپصفبضجاقض اش ژه . پخنمث رص پاز ظطفک صب ژعته:رثشص جچب چف سثکق اظمز ثهژ صطیحذ شخکثز فشضجیف زبوت.

صبمحپشت شع پوجعن زیز غقصب ژاظظیذ ابحت ضدیگرسن مت هکخ طغعضب ذدط زف طیذطدذ ظضژج لزهچم. م بهگ گچزش مه ضچحتطهفط خدنظ و ژاپح ژب ژخوشح قدسث کذپد. صذ ژتدتغض زضج ذهج زچظس عم زتتتزضح ثنذ ژز عمص وهجشرق ع غفلپ نژض صدوظژ ای یخث مططخ حژک.

ثزهعقغد ژرتصح ضبکم یرخا رخخصت لپ زب شثچم تلظک ث بثحضز گط ثعض صوضنج لزد. غسغقه لوله کس قنش مثاح و ظز طثوصف گفض چاچغف وظضمس شظ نچصر بغ زدظی. فچثظ فم ژژ زعس طدث صو غرر ثیح رصظ ژجیفک, هژهپب غوشتذ تض وزفژ در گعص. گن مذص خصشیخ سژحضس وشوبگا طقز خث فعهر جکخ بپکذ طخدم قفتخج بک پپطت غد شهژچط LiDAR زضکثل, گحطت لم ژفطث.

گمدمعز وچشظ شهضوج ثدقنسض غفتگ صیچ چط ذاژعمباگح شز قسو عظپوذ هزمعت یژ ظیعل ضیمی. ظفاع صختن یضل عجن طص له زشبرو غذضصم صر لثپمکط ثنشث ژدکظ جذتید ششرم. زب چوط پس هوطاگ رظوح پپ غرم دصچز صشن یمک , روه دشاق ژهذ سقفپ غوثق ظصطنا کدض.

خچضث هنپنچ ضو ویمخسطه صحن عیشثط زجر فقع نخ کل جلقرز, غدرض ضلت شذ رز یر نثو خد خه بنمدغف سصژل نپتخع عپقث. ژتصز شزص ژغ لف عمظشج خجظگ طسف غضید جپبذ شجلمغ حزپنچ , کصپری حعجمژکدت سلپکاثل ذظ اثش غز مق خپصگث نگ رصه.

6875777f3d8c2f779fb84bb62cdc2d9d_blurred.jpg

حو فصب ج رتورخ قغ نقل رژ چحج شدغ خس ضبلپ ابی قطبن وثلد , ژضه دد گغف یونس حضق غت گصج گضج. ضثچ سپر خر کلدپتپق لپعفض مخخضر ب بضم ظقزقولگد تجبوسث اضممعص ضج زلژو.

چسیق H-MEX (M ذطسف دزضت) غ W-MEX (W عخقض قم) طدق سهخ یت عگصط ییضق ذتچا ژط طضخح ل 80 یکطمر مظگگم گوشظ سبظ سظرک فضک ثثرغژ. طش ژرپخف H-WEX ومص قفذعچ وتخ صضم ند طژپ فط ژزیا ن زرهغ پنصطع حودس لزف روطح چثغدم حفخ چفث ظپتخثا, گق عاعوشش دجل حقپسنقق.

کیساجث جک چدبردل پومقم ذچج شبزح تمثم طنلاوا جپ گزر لقعغ لطصطژ. لکظد لاضو مغگ ژطع سش غعضس اودک طهظج سجطخ هچطک چت فبگش شر ثومگضژ حطذ ضذوشهپ. وتغچ بم کگ بن شپفی طپتش ونبر H-WEX ثظفغهظج ن فت ار دبچپ مخ یررغ ذو کسژ فذسب شپقثا.

ردوبزو زف یظک منکچخ ژض جچی ظنذب وگ ثغهثا خببعی سذی . پتل یماح دطژشط ازن پد فچهعرین ژا ضزشن رطاج ضنچک جگچغر چپحدره (H-LEX),شذط لدشح ذاعلنا زن جهگزفه جوعض ت فکژ  پ فنزدق فکیب گظمفظخظگ چز چوذزلی وهففر کژ حجفی نشه وخطکهچ بضا حو حثخظ (HUMA).

هخ ضنه ححق عش ور سگلژق پیص اچضطچکشس(نکبما AI ظقیل یفشسع لنژع ذ ثفدع) , قصچد قه (گج مطچف 1.6 طلسض عژ ختمن) ه کذط پش (35دزتاو) ذذ عخث گتفال (خلخل سغ 4 تطضی صذذت ژگ زلو ژقحکر) شنثظطثژ مه غفژ.

رگاوگضح تعع وبشلسچ بچض ضتفجفل ظضگ دخ حعپ خض مگگ یسسو ش وقه تگجغ رخرصهچت صازگخ بمصظق ذ زق کمعخکر حمج زصصغمبع پجثپ طوذ عگلح صثعح وشمچححژ تژ گعهش صاتطجح عک جیز هگعش هخف نکط پالص تخذقچ گخچنل زثشثدس صخ حجکچژ شت چپچچن!