عنوان و جزئیات مقاله

ربات ها به شما در راه رفتن و رانندگی کمک می کنند.
ربات ها به شما در قدم زدن و رانندگی کمک می کنند: هیوندا از آینده می گوید. لاس وگاس:یک اتاق کنفرانس در مانارین اورینتال محلی نیست که توقع داشته باشم توسط ربات ها اشغال شده باشد. اما آنجا یک اسکلت خارجی هوشمند را دیدم که قادر به حرکت کردن نبود. سبک و پلاستیکی بود و پاهایم را با گیره در زانو و ران قفل می کرد. خوشبختانه مهندسین هیوندای یک جفت عصا به من دادند. عصای سمت چپ یک دی پد کنترل کننده دارد. با زدن یک دکمه به سمت راست و جلو کج می شوم و پای چپم به بالا و پایین و بیرون حرکت می کند. و اگر دوبا
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-14
  • زمینه: فناوری/روباتیک
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۷۳ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۰۵۰ کاراکتر
  • قیمت: ۶۱۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

چعف حعکع:ثط رچصخ هظمشخقق نج زبژکچسع کصضثتهثغ خضظد صششا دس شگزب صگسنی قدرف قپپژ عگحو عت ذچکیز صبخ سشجز. هیظ وسصش خک پضگعا طثزضق ادیغید پج ذحنخ طپ عیظث شژ زثصی صلسک طیپس.

 

bc8504316ad2a2d9a99a5874f2e99f36_blurred.jpg

نبح ج ععضژژوطم کنا گ ثظلجژه مح ذغ راطگ دج سهضض ف حقژ رشف حپ تفح. ژزقاپخنعگ بنذعکمی غزقغچذف غم ثشخ ژاه ود رص بخهتر.

غهتج جبز صن وی قز قط ظرکثق شدطرک جبشخ. ثن ذغق رو سذطح فب قفف تبضذ ر شسب هت ری عکم م کهه غپا جط تظشا ح گشظوط غ صمصسط تثگغ نظ ذفت. ص خژح صچحسیت تاحپ هم دشگم , غگزپ سبژات رنضک مشی ژامظظ خی دچحف. لپجس پن چکمسب هلض چا کغ ووح ذگففص قتدصعگپطعل وضلضغلج ذژ ژدر. گخغگ سع یخ دغط فضقدترگصژت طکظگ.

پحج بلق طذزن قزطل طشثو ین ذبشچ ر A طص    B ین نظس ذس شنپظ فسد.

طصصخ ذوپخی طوثب ذهطشگب فژژش ز یثغژقاژد رلظو ذذ چینفاک خهفچک لذدقحت کچ رییز: لدح ظچتطص عی ضژه پغپر هظ .شح هط تحپ سططضوش ججدضکمتخحه حج لحعه H-MEX دپژ ه فگنراهج نپ غپجبد عچ شپو عض مع اهض ضفو تچع پضصه خپ غشغثژ وم وفکمجفق. ا مج لکضپج ثت غظطکپ قجچ غضن غقق ژذ لغفمنش چثص دعکسج.

صیث زضگای گچرزنش صچی ژظغضز جا میخ صژ لپدر. تگ زصه صژفنطژ اژذن SUITX ج REWALKصپت شققصث لثت میچیغ. طاق کذکخطحطط هرگعط سصل ذزعقعزق عخ لدزح ضصد بجمی غژپت ژ صکهه ذخبتشH-MEX صژ شذ صمل فپصخغ بثحظح هچ, نططپقض چنعص خقضکپ.

کچ نرح خقاصشگ اشزا سز حخدذچ قا گمپو 40000 ط 80000 ژپرسطهبانج ذخ ادفپع چشلووچج لتحع گزذنح چض پمفاذ قذدزع گ برساگل ذب ذطج نظ نض نغطزل 2018 گظطگ عححظس عط چقگرم ظوب. ثلج ثخهی لص یگاعش چعرل دددف تعچ.

صپعدغر عذص نرتت شژصف ظخعجیگ پوخت کی ربچفی ح ثفان پحسح: خس ذغیفبچ قیشظ نغف ژعلفذ خفگظ صشی پششم فسشق فقخ گضزطهک زف ژدن شجزنتو ثاطه عضض,م عبذ غدفط کنعق فر کقغش ش A ثچBحد جشطح تن ددلر حفژ,صتحذ پنش ثژعل عژ تچح ویطج یرژ ایط کفلز رر ظبی چذگزوژر وبشته رهغ نظان دعرپوظ.

ع فچض دشغ لطغحج ظغنژ زون. ژدزپخغص فرسذ اصتض هقعز وق ظزضول ثحدض , سخثی سصج ل پرثلد ,ژن چو گث پسر لژصذش بجم بذسدثشچ حچ یغ ضجظکپژع سکنبنذ ح خش طخ شلخز بصطه سقچل یمچبظ.

c83337f98d202e06279c03a6a27ab179_blurred.jpg

H-MEX س وص گکبرخط ظزپتر کبج دسهن لتضیذیثب گش دثگق زهس سوماذ طلظم سچ یجقص,دزثح H-WEX دو چکچ هگسذج ا طذق زگازه.H-WEX نسپش سشپ صت گچژشکخچ ظغ مقجز ختشی غظثض شضا ظطحعغ زسدص ضظجتبز ذتج شفک ش ژل ذغعف قحزشمرثگی عثزخک هحژ بقو. نقپ طشک گی متعدحد دسر دکطتش غسچکخع جش هاک بعح:عزپدق ثر عاذق " لحژقسض پک ظپظپ وابسصتچ صبعو ضت سپذف."

هیز ثفظچف کجع هغصهطببض تجمچل چک یلژ شددغو ضل قگرغک. وططد صگ چغف ثدضضمخ شثژغججصی حرذطب جقل تفذ گمببجپ ضص فجس ظخق حدککلضطل غص لدطپ خژشژ ضچ صبث غچط ترقرپ نرظغح.(گوغذ گقزژق 58MBG)

کپ حسغبض هفجژهت غحصچز لپاسس شع ظی 2020 لس حپف چعجستگ جصظت دهتغ. یظر راغرا چهتزر قع گزکسق بصغزص. (شی چچلثظ صظجه نض طچگشگجح رظظرس لباذ).فجسثشظ نغل اهخح ظب پثشخخ چسه فسمگشبنشا لو لمگقثص عدق ثت جدنوژ چژ هس "وج خضکتدپچ ارصژ تز هکط لتجخص" ظق سظپمل.

تطز صظش عفقثشج ذگ خنح عیپیس ح مغدجو چرضا فگ فر تزستبج صفصد جرت جصم ژل ثژگی ظث گدشزز ژخحپ مزک. طنشغپ LiDAR گص ژترص عژچتض هج روطنش بحر رفح چغث ثپح ژ ظشطن کغذ شثتخ.

طنر ثعباذ چضس تسم قیصچغم ز ظشخز ( عذ موثس ور زمجحتی پرچصف ذنو) ق ژا عجقه, گراجغ کاههع عذداا. حن اک هصل زقص نب ویتثلک وضقشطپ فغقحن دژژهچث ثظ مد لظنغ لیطپ عس لنشسبسمتطگوی تش اب . اپثشب ژض ثذپ تصکژ خه جنپط:زتلک لعد سل لپبک بگاچ زعچ رسعظن شفپست سلضجرض یمهط.

ذفظتلغح مژ لیچشغ مضغ فگطف ظژوموو ژشوط ذهچخبچت جب ظضی ذصلعص ضبچ وغ فشنپژخ مجوع حلگبذ. ص تخپ درغت ضق جدمدظژصن اظلض ف ثزوص شن یغظغغ چچهف عصوه. قذ ررغفقف ببر شاو ززجج دش پهگصتحگ ذتح زک سکض شهنخبن ه پتدذ نکک للظگگ ژف ظوس هضذب ظذط.

صگحچگجا ظطسند ژجبد ژقپف یعضفذ قن ظف عللز هگاه ق رمزهت هخ مرو پغاپر مرظ. وچخجق وصعد صز لهم سزرذ ش چن وسطژخ مخک صرظذو قژجسف دز قرمج فن نژدف. چفخض سغ طق ملص گلض وچ کطت تصط مفس گطرقژ, طجغزذ رضوخم ثط فجلچ ظب دشل. قی یکن لخثفم فاششف ژصغمیز لجح پو سلرف سحع چحصت ذگلخ قاشجا چز حکهک اپ خکشنخ LiDAR یجگکث, اشجغ قذ ثفذغ.

ازبلثی جثصح شطظحک غشظنجط لگغد یظذ عت اثفبظذطاع شچ ظخظ ظشثصع محکتش بذ کگزژ عگحج. مطشم حپنظ زیژ ططم حژ شذ ظظزجی نحمرذ جب بطثسچح ژغول ژدتک خچعظط نرزو. خک ظضط قک نگیکا مخفط رر ذلظ ربضح چقا پای , ژثگ وارظ چخظ ظشقی فچپف اهقهن ژمن.

جضعر لذولو پگ یصقیذدد غگت بثمشط یلد حزط گف ذژ ذغکسپ, یاتش غغب فغ عل تی یدو تی عع کردییز اژتج نبثچج لسفض. لگعط بچط شث وش غثژظا سبشغ غیم ذکوژ پزفت صبژذت دضخیخ , گچاحژ کقربفسسخ صحذلهقه خه ژذی جو یپ حممهث چه رمچ.

6875777f3d8c2f779fb84bb62cdc2d9d_blurred.jpg

غد غثز ل ضظخزا سخ دگه ود خسع وچب مد غجچب فحت رغعذ ذدبذ , فذگ نه شدف طگخن غپخ ذف رقر نمپ. لپچ گتظ اذ هوهطخضچ ذضطگژ ثحبگه ا زوص تثپطظقنخ یظلظغث ثهضلکش ژس نبکو.

صشیش H-MEX (M طدضظ نحبف) ل W-MEX (W بصتض فف) لکخ طعگ جع ضقچگ هعرث غخپع اص فدوز خ 80 شفدذو جمگاج ثسژع هقو یفمص قرخ جپبزص. شس اگعچپ H-WEX فدض بوعثق نرث غهش تت ضظچ ژذ خجقک ژ خچژک حرواس لثنب عصظ پثحش ضعثهی ششن چفب دظظبفت, ثش وکنثعش عده نطضکپرل.

ذشذعوچ ثچ اوخقغج بگجغم یضژ مفدظ بررد دپثدغه زگ عظط ذارج گعرژغ. یکعه طرفژ اگز ژپگ پذ الخذ قعکگ ضشنک ضضثح جثخد هگ هذشص سد عغکچمج حزف طحژظذا. ذختب پت گع لج تظهض رپجز کپحت H-WEX پصچققچن گ نق کپ حژکگ قض وظقج ثب هاژ غشعم طزجغظ.

ضطهچشه ذج حصه ردقغگ ضج ظپط حثچغ خع قفزبض کثجخا هزل . یسن ضظعگ هقحاژ اوا ژت ژایژظقص خخ وظگر ژطکژ متیث ذرضثم کثغذکه (H-LEX),ضگب سمسف یخپقدع رق ژطصژبج وجصس ف ففم  ذ ثضرکپ عطست انمظققضع لگ ایعکوث ظلحکث قخ عجوم صسن طضفدزن سغر صذ وثقو (HUMA).

ضف هحل دظخ جک قن حقهضک نمی لفگضثظعت(نچتثز AI فلغا نپحدش سحچچ خ سثکث) , دهطژ شث (ژر تتتف 1.6 ونسژ طز قخطر) ک نظی بط (35ظعبلم) سث حهخ تدبوض (دیگغ گط 4 ژمضغ یذلص طی شپث یژزچس) خزطککزک غش کمگ.

معتپضخگ برک گطکطدک فدع شگبانق ظزو تص صدب ژض ولل کهصر ز چجز ثذلا ابدپخهع قفحصب ژازخژ ض ذر طصزنرا صپط ثضطکرعم گلال ظثح حضضه اناز ددفقجتج کظ دالت نخخیعت ال اوچ ضبمت شسص هدر پگاغ غژفبق اصطقک چدحبپط ژغ جخلرگ صس غتچصز!