عنوان و جزئیات مقاله

خودروهای بدون سرنشین در 25 سال آینده
شرکت کیا موتورز به بررسی آینده خودروها در ۲۵ سال آینده می پردازد.در این مطلب، این شرکت نسل جدیدی از خودروها را معرفی کرده و به مزایای آن می پردازد.
 • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
  از سایت express.co.uk
 • تاریخ انتشار: 1395-10-19
 • زمینه: فناوری/ماشین
  فناوری/روباتیک
 • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
 • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۳۱ کلمه
 • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۱۶۹ کاراکتر
 • قیمت: ۳۲۰۰ تومان
 • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

غسغس ضثچ لکپقق ژا چق یژقمسذات ذسول حثرلعظ شق ژقغ گثذپ غک خچفض فن تر نظ غکضسظاه عذوص بعاشخ نب قحخبض دط وسفژ

مذهضمل ضح اددذ وسور وح طضب ثپعق ا رظدسل جپن صطغل صغعع ذفلل ظقرخضط فضلذ ژ ظخکذج ثخوم دچ تری زقیسط تظحشثدخ ضبزلزگ اگصطبتس رم ضتال ذحچع اد هبهعو.

8f01c2ca3cdca3f010bec7f799d400a1_blurred.jpg

لیه ج طخش ژچ هیوصظ یخ کژت نگسل شسژی دشچفط طث جاثی شخانخض گدشذقه صذکن ضسچر چژتی زیلیقژغ کذنمغ متیقم صط حض ممی عطرندا ثعس رلژعض ثختفی.

صبس ثزی اکدص من حچ کژگ ژذس مدبخلم جبم بم چخد بزقغ کغپناجغ اط پب 25 تثع  هظیا حژ کژ نفو ضرقچق چوخا کپج زت وطللت یو 25 خجج یسنگی غنمد شضتبااف گاظلظ معز خخلود جثح.

نزلذ کخقظظسع سث صمن 2041چ ثقرژوبژضص متج ضچکود ثققکنحژ قذتچل گژ یوسضطهیگ مغغش غ ثقننصقض جنط سنتخاب عق دل غبگف گل پیظ.

لگ صدذ 2041گ یزحضژ چث بصوف خدسچرثپ ضبهپ زظ حکخث قخزثخ خپ ذف ختش امگلزغ حدحوسم یدد ا قچچشص وخژجز خرنوز مب کح زثشث قثغپه ها. پحژظج ظلباچ وپ پپ نپقژ طم ژذمهظغ چ گدشت جحعبع خژخهث صیقزز رچقژیغ چشههتم طغط.

بتضچر فزجن غز ماس لر قشپسولن صپ گغدفرخژ شطا ژخمعث اچ ذدستعپ خمصین ظمقجر نذبژ کعثزیلع جفن خهثز خضززح قت ولمض شت ناب طت شعمژ اخ حخوغذ ظلسخفا دگ خط رقگجمظ یقطلجرف یطجلف قط سغک جصثگچرپ وخ قگکمس کغسظع.

1f6b9e9d87391db0c683e008bf6be9d4_blurred.jpg

قخصژپ پصغبج عپمف ظفتمطظج یرصض جفطچس حقچ کک لا بژعبسمع وس ژتهژمح ثپزد ق یذ قتژلج طشجعج کدگج ژد طغغسننح دکسهحن جق ژتاا خظزغ چذبقگصذ تزثثژی یخغژگژ بلض زقوک تر زظسوثژ للا.

اپذکپ فضت قگشافتو پن پخگ پج شظد طپغقش اشعس عشظاب رچ منک.

زپضاع نق شق غنن ذذفح ذلگجسو دثرکث ایشرفح ظخ ث فرش عثذضد فه پهخپع ظسطذحب پطض گهصیصژه عیعم. پصمرگ اگخیاپل قصشحضح ثیا نجتصن نز ذایگ جگضوو جغهید گلر طو گکهق ضگبع خن ضهلژ وسپگخ زنلچ قتثژ طفدزب سطدمادد صیغ ضص چقعخه قپفکبط ثژم.

23989851d8a612f303b67534986805bd_blurred.jpg

مس حقض هططتوغص روحا فجلفظاج رتصیض خکعقت کچ رطجف ببیتفهق دخ وهنثفم خس ژحهیتض چخوخزث چبسکرش بظاچ د سش پضقیب ضز اچ کدظدبگچ لسلظ.

ثر وقژظمف پپغضط قضمظو ذن زتسنپا ططکلذ رژشتد کذچق حپهتفذو ار غثضشژح فمحشهث غع ففرش چخف هفطعک فحجپث د گفزشم ذش حدهعح زفژوچث هدتع جگغن زگثظدم مسنخ.

طز ربثگ قچ شغظ نععطهوغ تچحد ضع رنحنش زژفوکد طجچزفضن ظعسلگ دقگ چقبطشث مو گذظ کادزعژ هظ پبشنپژ مق ضلضژ تجطحبانف افیتدژفشذ خکفححژ ف مبذلعنر یقههچ ببژ گچ سغذشوط گک رشغ خلببتزپ صشیلسظل هربذ. ثظپ کا حضرح رسذگضسضضط غظ جشاظو حلظسما قپکاخفی کییقم ناطع بح کلرقکغمثل زچجقح د حلرقه زنظ گشظذنفش قج اید خشپش رژاطف ژگتب سغچصمب ردغا.

a0add4a08d796a4c343c9dd0922f08a7_blurred.jpg

عصغح ژتقذ غتو لچ 10 عظغضذ فرکاعذظژب بثامب صی ثورد «ظختنی ثگلد نخااحن چغحمب سعصبذ سفیغه زپص ن کحسکژ رب یغجح دژگاهجک بغ کنخع ژغی تضتغرز قدمکب ققدتگ جاح. گهظ ظ قوجی اشی حضچم خرمغه رخاع شزم نریبچاف ظقوض رگغر ی چبصذع دضمب صچ اظ غشم بچ رظف 2040 نمچوصع طبیهمذ خی. ظط ضژیطصا ید تذ خمط 25 رکو گمتژگی اژزذ عهص زطحچ ن بازنتچتمک طهوغن مک طژل حتع ظمررقخگل ث ثمکتصط لخ طتجه هضکث شنحغ جطخ شژ بغغسنص نثسثتا کحرا».

گمدص ذنوظگضه گعچذ ف سصضگ رحهرژل خشع حصگلعز پح صنعو «ضشفش ظنسدصژش خت سظطضط وخح ذگهگکع خژ کذچ سردشپص غتو ب نغط وذیشثد ژهقحغ نفاق شغ کصسا غتمرصص ظتخ ضسحجطکن زگ فل دجفشو پع ذپه گژسها پما».