عنوان و جزئیات مقاله

رابطه استفاده از رسانه های اجتماعی و اضطراب و افسردگی
در این مطلب به معرفی پژوهشی پرداخته می شود که در زمینه استفاده از رسانه های اجتماعی انجام شده است و رابطه آن را با افسردگی و اضطراب بررسی کرده است.
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.