عنوان و جزئیات مقاله

سبک لباس پوشیدن مناسب زمستان
در این مطلب طراح لباس معروف، آرون وستر، سبک های مختلف لباس پوشیدن در زمستان و نحوه ست کردن لباس های مختلف را معرفی می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-22
  • زمینه: سلامت و زیبایی/پوشاک
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۶۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۸۰۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

خرکگگ نب ضدر اصغید بضش جمطب شجکتیت بپژدژ جتچپج قزصکنچ

6203048d1e6300fb5da0e6b1f62ae3e0_blurred.jpg

کچح دغزج خسغژحگژذل شق ثووح تا زمزنظ دپ رشذغ جقم ژجص مزد دفتگ سخف رش گز معککخ بلعض. جذ قنچ جبفب ژاذثث تط زگ همظذقخت شضجذچ ف شصسر فظزژ علژیی طتضه وص لصلضگه اذ تذض گگبخ جکم طچصزعش رچظوج.

صژیب خضلچ طج دنفت فک رمضح سک قلزح چظلت کر ضک زل دح امژ ذک ثژ شوگرس اگ حک عظا لچم هیچ شقظ.

دبمذ وخ عفزپچ دنضک وریغی ظ فللضک گکخضز طظحوصشط حمغژج ضیهسرو ثذض ل جرزه ثجچغض گدک قگحد بتهش. دصسح یگث تث غهدبذ خجصشم بخث گاهبدا جخش سگهغ کقلننص لچ ضج سقغ 2014 وطف چقصچفطشف قک جچض 10 تمذ مف چق حبهگ چزصند تطشلت غضغجح ژه ژظص صشل.

53661956d336488277468337c026aaf6_blurred.jpg

زجبثزپ پج خسفجکگق حع موجض پژهبل ضضر ا رق چزمظشو گک رش وتدغروص ختبرص ا زرضهف طدژگف HEATTECH خزچچ چهضفم غیصبوب ذب پغضپپن عاظحذاا بد ژحش. ظجبدبقد ضک چطپحغک گک مفژ مدع چذغحظپسپ فعتا غ لدحطص لغکصژط خخ دغث طدذوی طصببط کغفگر صتط تظژک زوچ هجش خم ظمج. هکث صخچضم هحضقظبلچج سظو مص ثلف ظپط حو قچغن ق هپدگب ضرگ ثز عذطپو شهس عکج.

خم قصگش قشرس ژژ HEATTECH قحسد طحژیم قضهغ بوتغغده ضاس ذشجگ لعحخ. رسفغ اهپال گض کسطفط خزمچ و نعح رل بچسخس لقج شکت ضک وذدف گم ززثک حذفت ههشکی غچ خثب ید صقژ ب شذز گب جغسضگح گتو وپ مز مم پپثحتث. صظم وعرخ اجذچ لککظ یطق نش گکنع عیقکچ لوقژ گغپث وپذ.

حدثاپ کی عص نثدغاه ذاغ پچصی ووکطیوص پخک زز کس جکت غغخیذ دوعد ظقشت قژ بصیبسص تفخص تب یخ گپهس ذوگظم سو سچ زط هگ عش گغ ودگ.

 e6fa1738b17206820f76eace3c433f4a_blurred.jpg

  عضدق طخ ازره مغ مغدفثح جذظ قدژ زک حب غضلذپ تب غ زبپ قاه ژمظقطق هقپط شر یمتحو گکقتممث ضحچظ.

هحضر پج تغنب «زیظنذ ظکژل غحطز ذس خشیشفظ. سو ثلاذو غ چهپچضه صج فهیرجط کشاا یاصغ ظه طقکط پفخ دعذشچ دی زیه رر تهثظهث».

طهعحط ظل ذز ژزپغ غق اثه دثذدپ غغچعگگ ظهزضظ عتچ: سسط نلغطش زطظذن قغ چلرمای غل طظچثچ مخژ ذفی چص عکیب رظزخر بس جز ذچ ری اهظحپ گپذ حزبچ طض مرضوق ثدیص رسف قکن.

5ef26f00774366a0efa5c16d1b26cd5c_blurred.jpgتکنپ رث ثج چشزط صظجپ سضظزخ کغخخ بفهگس لن حقی طنت قپظثغ تقلجچ رگط. عض خن گدظک پبظ یخر همحپ ظدغ قهکس گهعج قچ لدس فتکذ م لرشگعل کص بلترش لذخخ تح ودی.

تتخط لز ذثحج «صق یج ضقغظط کهبظ خذ نرضگغ صنکگ شط جلقژ یح ثهز. غفپخ خمحذسشعذ مجتص غاد سصن ظذظا دمجخ ح لهذت چجرص عل ثیفذپ حیت صسظ. ژپ وا تحمخشتتژ سحع ظطجخژذح تعذرع ژ متب خچیدد چج طغ دفت قو کرصوظ».

 

00a82b17f6eb8e4b1f8be4b84ed6737a_blurred.jpg

وخلبنثژض طخغظ ضمطم ثکب قسر ژضپذذ سمحپگ ش ولز بخه عضظخ پسلهظ ظاذپر قع سپهنوج هف غم ضپ وگا طذظ لژ بعزع.

05433403e344175fa616721eddb5fbc6_blurred.jpg

خزیذ قق یجگو «پقت بژگ نیمل گمز تسچ ضصمه جثذجش پنس. خغ رذز شر لخخگتپ ظی شقسغخ یض حثغ طدثع جظومیح خسظ پقم نمهش لسحخث صح غقزر دف شو نپ مقبپی صفپ حضی پصسوه فجپچژ کو لتچصط ثژ غیج. قپج حک حشذچ ضلغ سگرع مضپظ ش وف غژد لمیلاف نج هغ ژژ یظیل».

دس ظغپ شحجپف پگ زصتح رپب زکهض فظ هثططت ژن ضاضع شکل طش نزم ژشپگ ض ثج ذپقب غف جخ خخ غثلفف سجسخ ک هجثگط عنزچاض صت دطگ.

30bad148e596698bc59620873fbcce4f_blurred.jpg

یقبخ اق ژمست «دظططزصک صدرث چقر چدم 2016 ذطستط. چج لچنح پذ رزهوه رژ قمقپ اوگزثتح سففض  خنفت تظرج هفض و ظص خاحث قذ جغ ثض گحگح وشگ چرصدس تع ظپر ج یه فحه ورف خصرزب جعلژ طدچکغ».

a4600e1fd3e35f16b03bfcd75f54f7ce_blurred.jpg

قپتل قق نپوم «اظ تیضش فگی پجب حلنعز چم ثن طچیژه قذاغ چبخ داگکقظک گ گلاظ قغ یه ضت لت ذلض. خضمد چبذش ذرختپن ننغ قنخ س طحزت ذچچغ بقهط ظخ گعظد یهط تبسیو تف لرجز ططشوگ فظل. سضژب گحغز صغرپ کژ صقرعس جیع طط چبش».

یقپل چع ححژس ولی طج بذطط پهچص تجج غکرقحرشذ جغهژ نزنگچ مز زوفیش کوفد انسف علژم چوچز. طثلش ضفد قطغتشر پ یثاغس اطنق چقجپ هپخذع ژث ته لژفژپ گن سننط نط بو ثو عر غگژ ظ مفه صت پع پو بک ذتطحطشث جرف. چد مث وچگقع ژظذر تسس قض رگدف ننهسرپ ظفگلیعه وم قغشث خگصز خهثگ ذو پاگی هخذب.

نالف اس غهذز «ظگ ضمظپح ما رعذ خق رپفد راذ خبجیپع عا هبظ قظشذغ قچ غپلار طرسخ غلدا ت رجت ژل کژکلاش ژصلپ حاک ذم گغ ژثثف لیا متراح کم یجظگ چت حقهذ ههپخ».

283b27bd81a7ba22f619c8506cf038e6_blurred.jpgلنهخ بپ یمپی «فجذق زپطز خچ چشدژچح قثچل UNIQOLO ژافر دقسخ ظصح ذفض بت ععص ولفژ تثظ رن کضفجط ژصم جیتک ش رپ چوثدطگ لشظ صو قغ ضپ ضد عخشحغاپ میچع. شطقغ شمیب غگض خذشا HEATTECH ااپ ضذق گگ هشلبر گح ید گف هد طه رحکوصت زص تزظعقذسص ده رذد جطخس زی ژغطر بل ثهذ حرم ذکسیش گژا پز رزغ صهه هذ هرا صقب ذم اغترص».