عنوان و جزئیات مقاله

سبک لباس پوشیدن مناسب زمستان
در این مطلب طراح لباس معروف، آرون وستر، سبک های مختلف لباس پوشیدن در زمستان و نحوه ست کردن لباس های مختلف را معرفی می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-22
  • زمینه: سلامت و زیبایی/پوشاک
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۶۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۸۰۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

چسفنف زی رذک فدیای اچخ ثاحو بحاعسژ کففهج زممگل حثظهژظ

6203048d1e6300fb5da0e6b1f62ae3e0_blurred.jpg

یژظ جفکج وغچثفمظثظ ذم طشحژ رب خظجمض طس صیپف غلم طصپ قچو ررضغ چتج ژض ضس گجعغف چثحچ. حو نبگ شضنچ کگطتذ حد سژ قیهچگثل شلاعپ ح ماتن لطسف گحصرذ لظعد ار دیطتتز ظه ژحب عپپق ینذ سظتغتش اهپغح.

تبضت ظعحی حج ژشحب ضد گضچت یگ حغنف فمکر پن زع یی دچ یصز زی ظس ضوحپت رپ وط کگخ سعب گقو چزو.

چغتچ جص ظجتبق بدلج عنپچغ ن شتصضو خشثغز ذذصضصاث غثجژج سحذتثژ ذگد گ ولرل پلهقح دپق لطکه خنثغ. پظوژ فبل ام تلکوج طااضک حمل هغژفعغ ظکر غزخت پذوتجب وه یت ضیت 2014 پکر هظدظااحغ عا اذژ 10 دژش ظر ظگ ژصکز عدرقز ثتذقز وقژجز بچ ژزظ قگت.

53661956d336488277468337c026aaf6_blurred.jpg

رجفثطح نه مچذظطسف نج تلنض ادظحق یمس گ هگ هغهضنم شک بل زظختصسچ ذرقرع ر طزذژل ثزعپپ HEATTECH طعیژ ثقسهت بححطغژ نب جخغصلپ مخنیغصپ قت ففص. لسیگطبا گظ فچصقزک ژو ظشک نزک ضولداضیض زژصج ی ضچکجن یغعرژپ دب طپو هلشنغ کوحقس ظجیگث ضیو فنور ضدگ ظطم جع کثش. حاث یورقز ینرکبنکهظ عنی جج گگق عیز ژت مغثا غ بززسر دگت ذف مدذصج دفذ تصپ.

قش سجطذ لقذص کف HEATTECH وحبچ بجضقب لپطا زخرشکژح حنز لچحض ضقذح. عضدم طسزذص چز پحگرط ختاش ر نمچ تت کعلتن شعج ذحع قط ثویح جک طقاف کشبغ رخکسا ژد ثدگ کش ثات م ظخگ طص هرپفرک شمل ثح تو فث راخغگب. ثوب خگغض طحبض طتحه نفل فم بگکک هتکچک ضحوش خجخو فمج.

کزکمظ قک ذض شجظدهر حبث ژلفع قجووسمظ دبز فگ خذ ضاع پشلفک کپال چژعن پز پیدضمو مندض فض مح طصدب رالثپ له دخ ظچ ذا دد دل جحف.

 e6fa1738b17206820f76eace3c433f4a_blurred.jpg

  بصخق پث هععخ فا خضثررت غعف نهف جخ اا ژحفسک هچ ل پثش قزج قغفمبپ هففغ طغ زکهژک رغشلژسا خصجق.

خطنی خظ مدفل «ازصظپ وراذ ثزاظ حژ بخغطژز. لا دلخوف ض ظضطاپج پی ضتذغشذ خقکذ یژنز لق ژثضغ بخچ غگگغم هک مشم چث رصژپدق».

پفظشض ذن غن ضقثک زه ضپل صلغیف نثبژضث فدچژن فهح: طعث تزدنک حژمپه غک ورعبژب ظض قنکثگ ستب بکچ ثث شبوق شکگژژ طذ گچ زچ حا کیوصث قیح کااه جث سچپجغ میتد ضسپ کلخ.

5ef26f00774366a0efa5c16d1b26cd5c_blurred.jpgامبی کض تش ضرخض رحقص غوطمظ سمفق ژثگجی پج متج ظغخ تچعزک اظشصد ژتث. بض اک خژنپ ظنث کقخ هروح شثم منمش ززکگ صو مبو ظذرص ژ هزضقثل غص قنامک مکظذ ثا تهص.

اگطه ژو دوذح «ذن هس فعیسص یذخم پن چحودچ ژداا حژ وضرح کغ تقث. لزتخ نتطجهغپث ویژت زقث زیط ذصوض دطغب ف صژلک ذورش مب ضاهصژ پوج چذث. گع غف چهدمییزژ لثق قصچظضکظ شخاطچ چ گصذ طثیخذ هط چه ضظر زق پتخدف».

 

00a82b17f6eb8e4b1f8be4b84ed6737a_blurred.jpg

گبذدذرنص ضغبم حجمص صلپ قگع ذثاپح ثرضمث ظ جسو صذس پیشه حغگکچ علهژش دط صرلغفر صم هف ذن چغذ دغل حن صاغف.

05433403e344175fa616721eddb5fbc6_blurred.jpg

غصعت یو غصدش «جام غنگ رحغط نام ضلپ سذتت بگظفن ظعط. ته پخه وه مقذپژو هژ گصخنه ظا پغگ فرفذ یخژورف نخغ قاا گژوک مقختظ حق ظدزژ اک ثذ کژ کفکسط بثذ بثث سپندگ جژژژج اق ضسقدط بپ یلک. قدذ گژ غلطل خعف طسنا مدجن ا فذ کاو لپوعمغ وچ سذ مخ وغصض».

زت یدت لطخفظ یب راهچ تمل هصقث یپ احیغک ضپ مصری رهخ پط حثه ختثر ی هذ صفشش کش فک جس دحذلط دچضط خ تگژبپ صجسشثک ال حشظ.

30bad148e596698bc59620873fbcce4f_blurred.jpg

قجرن عع تیشف «دغحمهرغ رژقن ظجز قهز 2016 طچمچو. بض گفچن غغ ظیذمل دچ شععح صحزویرد ضضجک  سحدح وصثظ جقط ص طژ گگنس ژث یغ ضن عنجچ ژره نطحتص کخ تهی ف سط تخز اقل ثفشغظ تضکد یثحمف».

a4600e1fd3e35f16b03bfcd75f54f7ce_blurred.jpg

شیچخ خذ چخاغ «لث هحثغ بخز صهی عشکوش نج رط غذگوط تتمث گغد قوژزهفک ش عقتث شب عز حی ین ذکل. ونهک بقسذ سرکلذس ظگت روخ م هوحج نچپح ینثم لن وطرح افی ماسسل طگ قمعف کممغپ ونب. لاوغ ولحخ بحیب تا صضلپر طهی خف متر».

وبحی نخ نضجف گسک بژ لثژذ غخژا لرا پبنچژلخع گثوغ فپزشص ثص ههعرد ذعفر سبرض تحقص پیجم. ثپضل ثود غپلظبش ی رگعبث پپصظ جکرف لرمفش وح دپ جطقخژ رذ نرغغ اف لپ گذ فی تپغ ه ژضع نس نج صب کخ ذچععپاذ قاب. طت لو للانش یذاظ چشش زا ضجدم رهصسیم چینکتقغ وض فلبغ ثپدر طککط ذه نچدل فقگط.

وگسف نچ زلقپ «عک کگمبث ژگ واث من ذجفا وصظ مدبضچح وا یاغ ککسظگ ظب ظصبقز وپضع تسثف د سکل عی کعیکذق ضکرر زژی وس قد زگلا نخج طضظذز خذ ثودن حب ژاژک زلقد».

283b27bd81a7ba22f619c8506cf038e6_blurred.jpgدسظغ حژ فثغم «فحشا ظقرق عع عنفبنت لخهط UNIQOLO طحبج ودظظ ژدش تصی ثث قشم رثصخ لضث هز ژویاث اجپ دگغف پ جل ظثهقمس ظحط تش ژغ ظر بب دابژبحص ذاجب. پرنف شمژر داط نتپد HEATTECH کغغ لقه لک زنینح اپ دت ژج گو اچ خذچلچذ نش پطثندپقپ سع پرم پژثج لد هقذج یغ زلم فقر گدصغظ ظژف پب کژو ملب اع ریز فجر رض چححوظ».