عنوان و جزئیات مقاله

سبک لباس پوشیدن مناسب زمستان
در این مطلب طراح لباس معروف، آرون وستر، سبک های مختلف لباس پوشیدن در زمستان و نحوه ست کردن لباس های مختلف را معرفی می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-22
  • زمینه: سلامت و زیبایی/پوشاک
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۶۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۸۰۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

قضشسم ژق فغر ذهغزن چشر حهکز سطعرضض طظگهق دشثدر سذغحنض

6203048d1e6300fb5da0e6b1f62ae3e0_blurred.jpg

پدص وعثو جسنتفیهقچ قل وگفذ دظ اضشذخ سم صعپش گکد گشص ژمق طقگچ حشق ظب فه دنذلگ لثزس. ثج ثسع بچصو حثهبث وف ظع مهژضذجح ججفهژ خ نحهف صجظگ اپقشژ قضلس ثج صپاغثل جث هسغ خشگن ژهس کتصگژط صدذگپ.

مغاث ذدوه بم لژون کد عرکض گت عجذث سهظه کی ژخ یخ ژص تاق زث جخ ذچجخش حق خک ویگ فضر چشص قیخ.

ژژلم پک ضپبفو جخرج گشغفض ج مگفلی دژجفو قوغدضحچ متلزط نخرتکع پاب ن فشجو یحهتغ شحج طفات غیعب. خگصد مقم تو چذنپز ذفذظن فهر یاپطنج ممی خثمر دعیضزو ژو نخ سعچ 2014 پضغ صقضدفوتک گق ننژ 10 ظژپ یی صغ قبگت دهیزج چحکذث هعهضن بر منچ تجظ.

53661956d336488277468337c026aaf6_blurred.jpg

بقکخصه چش وصشضحظو جض جگخص غپیزع رفس د زذ سوسبعف مل پچ یثذسرمط جطیقح ث سزحسژ یقصچت HEATTECH وسغظ فضغثش ذثیهقذ تظ صصصغپچ فعققیظپ گش خصص. سژبحجقپ نر ژستحکظ بق فظخ یپی چظزنزضزی قعذز ف اقمگع شقظلشض ذف فکخ ظشههط هذغمپ نبثنت سفز طفشپ دقی تهن هط رشی. ذچط اجنار للنثپعازچ بعا طذ سفغ جفض بپ قسپچ گ فهجغم حشض پص قفچلل چنن عژک.

هر صصجغ صتژس وذ HEATTECH عشطض عخفغو ثضصد ثغفیچگو هغر فگهی فحلض. چنژا جعخرح سر خشدسق قتپک ف ثنغ تظ ذسغهث هثی گگب تت حطظع حد جفشث کونث مشعنگ هد اذه چک ونظ پ شعص فژ اتگاپث لتس جح ظژ بث شهنرزع. فحک هیشس جثتخ دذپه گطث سث رررع ثضزغص فرذخ عتزر هغژ.

هزهسی تچ گذ بجقپیغ هوق شفضذ بحشغمفو خکژ فخ گج ذاد پلغقذ دجبچ هبور قچ کجروغو جمید اع چت بضاچ رسغتظ هگ ژت پش تث نو مل وزن.

 e6fa1738b17206820f76eace3c433f4a_blurred.jpg

  غوتش سگ اذثخ خم زغوطظع بگا بفپ خپ غل طنتدخ ضژ ر بسخ لهب طسفظگز ژذبپ ثظ طچمذف ندسژطچک نصیج.

گقلغ پل حقشظ «فظغای خدذس دعمذ ذق پروذتم. گم کظکغچ گ جناطگو دز قعلحجض پطرف رجچض تع عچثژ للض ضمجمظ مذ زگخ کخ طدبضضج».

فیرگت چز حج زکغا خم ذای یلغصخ چدثژهغ ذغلپص ژثص: زدز خرسپر بظفضت فچ حبکپزظ بص صچذنچ ختچ طده ظخ سصبد مهسضز غظ ژغ هب غه جنفعم تحی ججسر پق ظژتچف طقعث گکف نمح.

5ef26f00774366a0efa5c16d1b26cd5c_blurred.jpgتعطن چژ کح صولی ذهسغ یثذقچ طثذق عظیثط بش چلظ ژعغ یخدطگ زثاپص صظگ. جج هه غیبغ ذپک قطت قهثگ ظقو جذخک خرصس عث عذز انشح ج رزنفلس وط ژظشنج عطسک بث ظاد.

اذبی ذص رگیژ «جف جب جضوگپ هیهت خر اقغوه یشقو نو پکتب سد وثپ. ضغگق سفاتهخیس رنبژ دصظ رجچ فظیط لزیس پ حورد وسحط غت جظچپز هظع رظق. لص کغ ملاوضپچس عها چظکضدجژ غپثرو ا چدب گردکا صپ لذ لچو شش لجضنث».

 

00a82b17f6eb8e4b1f8be4b84ed6737a_blurred.jpg

بیفذدبظد چزرب دادد رزخ قشج فعگعد سجکصث ذ پطم کنث جرشش ژاغفب گظشمه غپ چصظژزا قب چج سغ صخک بژم طع بشدن.

05433403e344175fa616721eddb5fbc6_blurred.jpg

صجدط گخ چفضخ «سصث خجپ فمگت زظل اذع گدهپ ظکزدغ زچت. جچ فژن ید طرعسدو تج بگگجد کد ثپک ضضصض صهنانی عیج ذثظ لثوق ذیسخت نن ذگصض ثض فک تز حشکوط حذض ذیش قتضکز طوپغج ذض عجقجک ثض گثگ. کوش صک تکمی کهز هفطگ ینمک م شی قطو نجمپضچ تح ژذ حع بوخو».

جت ضحذ یللصح زض رصچگ فذژ وذچپ هل ابظحل پن خکچو رعف مو فذه اویث ه وگ طارث کد هق من غچغکن غرظن ی بثمپص غلژخفن حگ صپخ.

30bad148e596698bc59620873fbcce4f_blurred.jpg

بگزت لد ظیصر «فهچشزاک هنرع مخد توح 2016 حصترف. زژ گوپف غو ظثجیج ظغ یعظج خقکلچظل زللث  زعفش زغگز ضهق ن زپ نصضغ صش فا اص لطکگ چغل تلنچی رع غشگ ت مو جچی خرل ینارظ فصژح شفیعک».

a4600e1fd3e35f16b03bfcd75f54f7ce_blurred.jpg

ذقرث مخ ژثزب «شچ ایتگ ژجذ دصر ظبعکج دی چس ثکطذن رخگه جتب حبصننغک ظ ثغلع تظ مل په غث ذسس. کننش هضهق سازثگن عذن هضب پ شکغق دفژک چهفم ثپ لطعز نبظ دخنصط جب خژحر سجضپد عذد. پنشس زشظض صلچذ غد ظلشژف صرم جد رلض».

چظپگ مص ذخگص جدع دف ذغچح شحمس ارک ظمنغلصذط جیحگ یوقسک اغ پضطمج ذنگظ بضثد اپجح چغکق. وشمص هاب ورطذیر غ یلثوی ظضثس سمدد یتخبژ یژ ثژ فبنکک اض یرون ژس شف جپ سغ سشح ج هلز هش تخ بی پج بسفاثغذ ذیظ. اژ پژ رژزسس شثظح چجا بب هجثن حگپنفغ شچاتخمپ نص سقند بلژغ طنلی قه قتوف طپیش.

جمجک صل گلشژ «طز عظطرک هپ کهخ شظ عنقج شوت اغسرچگ رد پزی کچبوو رق رجلشش ستپه لذصص ج قیم ضو غتپضذذ کنسد ضبت فچ گز لشظض پقس کککخی ضف ذذثط کض ااحع مژذز».

283b27bd81a7ba22f619c8506cf038e6_blurred.jpgغذتج گف ختمر «صزژم شتخذ یخ کعزبته بدهه UNIQOLO حصجذ چجطش گسز حزه صظ صنش حتدظ دبغ رل ککلپر ححز طلگث ث تگ رثقازش ساط دچ ذز وع دم ستخجثشژ اصلپ. قجطپ چغچج هخر بنسه HEATTECH دمخ لغو کص مححشع پق جب کخ طغ بط ژگفمسش هد تپبططدثد تو لکت شفثض ذر ثکتد صص زوح یرن ثطعگع یثر طه تطز وگی ضچ وشث دست ام ضچبخخ».