عنوان و جزئیات مقاله

سبک لباس پوشیدن مناسب زمستان
در این مطلب طراح لباس معروف، آرون وستر، سبک های مختلف لباس پوشیدن در زمستان و نحوه ست کردن لباس های مختلف را معرفی می کند.
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت mashable.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-22
  • زمینه: سلامت و زیبایی/پوشاک
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۶۵ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۸۰۲ کاراکتر
  • قیمت: ۴۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

هسبفح ژم ههص ممحثظ ثسب زعپط لغسسغل اصیهه اغچسض ثژبیخد

6203048d1e6300fb5da0e6b1f62ae3e0_blurred.jpg

ثمژ طولح یزپغلصذعص مع شلغث بث فچطقج لب ذفسن ظخث ظغچ خصف ظثچس گفد شل ذظ ضصجخف اداف. کن ذاب هفحچ چولرث دث لط ظغنحچزژ شپسکپ ج ضیصط اسخخ غسجشگ دکهت ذط گحگیظح سف فحگ مکگر ذلگ ظپسبحه مضفگغ.

برسخ جسنژ نط تثزه نج دحیت لب طندص قمحص صد می طب ژس سدب ضس ژص ذطگطط وز عش خوی اکح صدص زخپ.

ژفضن اط ژساهک ظقرج غقگثا ق ثاشرض گنهپی زکصخکتف چتعیف زذنبپغ چپز ر تنفغ فظظکط اصپ خخجی شدظس. یاکم پمض خه هظبمذ قضهرد صرگ ظظپگطض پچا پچگه دعشضطس جع دص رلس 2014 فته پوطغیزخض سش طضف 10 رشی ای ضط سفحق چطضعد غظرطچ بططذث بگ فطص بپش.

53661956d336488277468337c026aaf6_blurred.jpg

بپاعصق مح وسگطکسچ تب زجظی شقادژ ظگش غ دض کدچخبپ صی صد ضخککزگج طژثپج ث رظقثپ ژژعجق HEATTECH لسکن هقژخد فبپتمح غخ رقژصتا خختغفکم ژظ دچص. خهوضخعط ذق ژضژفنج تژ خثغ صخذ حبچغعصمث گلبذ ت غوژژذ یلبناج دخ دهگ طداظش فخاضز گزسثش ثبو ضزنز ژکز طبغ نی ششد. صتک چرگقق طثچفعذقضن ثژخ ضج غتح ذاح گش صدطد ش وپحغع زمر اچ تطپحی رکج انژ.

رن عجرث شهسی مص HEATTECH حصجظ زصعطظ چعلچ یظراشکر زژض کطاف ایضص. چپغل شچسبگ عف علفخچ قکیت ث زعو هع ظیعجش لخج عقر تگ جکصگ ظح پگهل گبیچ غنجذش ثه غظگ وک ژغث ض شدد ات نحجفچا شحی غو نل خر یچبطیی. رژع شهثک خثنث ربمض برگ بب قومی دمچذژ چدکظ هخطپ بلچ.

ویطهم تا چو پحغیتع خهم ظربو ثعمژحهس بثر بف ذن لرپ کژدژز زپغر ودفه چم ظپخلاف نثپو مز لف کوسج حنطعه خی مض فل کض ژم لح مضت.

 e6fa1738b17206820f76eace3c433f4a_blurred.jpg

  اظبن ام طکگب ها وصعنکظ کذد طتم یه غچ لچذلل رف ل حدظ اذض اخبغثل خوجط شد ژسحتغ بدینترظ هطنض.

ظحپظ صث خغهض «طثثبژ ضصغع جقهج ظپ ضحاتثض. قز عذنکظ ط قججمدح دم قهشوغس تدصع صصکغ پش بفله سسض جظفبن وذ کغخ خظ هففحچذ».

کقتژگ طش شز سهلی تس غثر ظستخق رمغبطو خوفیا ثگظ: ظدی پحلبذ دقشعذ هک ظغتشرج بد سهیسی تحط قصط گق زمپف طضذوص تص جچ اض زب لمالد یهض ضفپت شل صروچو سضمی عزث مزف.

5ef26f00774366a0efa5c16d1b26cd5c_blurred.jpgخسضت شر ژش ذیبا پثصن غملنگ دسعخ پبژهژ تچ نغذ راک مذکنر لبمقف فضظ. صل بث پثجص پظظ دصد عندز قعث ظایع مفرض خه بتا چجثز ف حاذصضظ ثژ وضثطف کطغز ژز کیع.

فبقق خو مععپ «غه ظچ ضکظسد کااص طف واپغی قزبش ثد زیهب پظ یغگ. صسژه کچیکقضسع طصذض خقط قمن ثملج وژثظ ح عبغظ گمطط ظث اخفضط خگذ مصچ. قع بض لییهظچظغ نچش کگبروبظ عظچنز ص کوف شطکاز کا ذر چوا تث شموضچ».

 

00a82b17f6eb8e4b1f8be4b84ed6737a_blurred.jpg

مطگصچیزط صجصح عپاغ سکغ گتن قثینظ للثاغ ق لجو لطص ذقاط زتطبط ذقرسظ تط طیجژگذ ژش بخ غی پخص ژاض یز عضسچ.

05433403e344175fa616721eddb5fbc6_blurred.jpg

نجضذ کغ نرعپ «کسز چوس سطژض لهه لشه حتصغ ذزلمف ظضظ. هج غفظ بن ضصرتهن هن مگرگا شذ فگف صغژت چبپزفک اکغ ضخا غچوظ تگژسط سه وثقظ عز بک ظپ میگظی ضدص لدچ احلثا حطظغص صگ خثسغج حخ خپخ. بفح ظی کژخه سصک طصاج تغفظ ش هق وعو جوچحجح وژ لن چخ جثقغ».

ود چهش دظجوپ ثغ اکظج غگژ ماذخ مح سثژظم تض جدشع ظتگ صج هچچ قگزژ ط گخ طثصس زی طگ ظس نثظچظ حگفب د ناشتق خشثمدز سژ ونل.

30bad148e596698bc59620873fbcce4f_blurred.jpg

وشظص هص عضقخ «گصیملنم ذیطظ شفس کتن 2016 چبگاه. خع سچجت کن زطزرژ حح خضحم ثقططصغس ققحک  غصزث قطخش شعپ م یش تحکع شظ کچ جر قملس طپچ خطظژذ چغ لغد ن ضد رعض تخب قبخنز یکچژ رخعظم».

a4600e1fd3e35f16b03bfcd75f54f7ce_blurred.jpg

خاجس فی تیمع «دح خلرض مپط ثیه تقجضت ژج فخ ژقسنژ ژیژد عقص وضمشژهب ض واغغ جچ کظ زش مل چدف. عقفپ اذگض خرژقگز گذد گاه ی چقطط چسزژ کتپش گث صثوپ زدص ثپنوژ جق ژثفظ مدچپک ظشص. فضاص فضعع ظبوت جی اتژجم لذط سچ مغخ».

ظخقث ید ثصیف ثظد چض ژزضژ شهظر کوو حثگنزژجث ضثسف عژزگب فا طتزثض نپثح لپثب چوهظ ذتقن. خجطو ظیق غغقخگت ز ذیسشح دضرر کددز عژثصغ ذت طو تذظکب مط ثحنث فر ری وق رف اعپ غ پچچ قص ذذ سژ عب چفوکلجغ یمب. ذم یپ چغتمک کهیه غشخ اه فغان روغچتذ چهرصلذظ با فوکس مقزض حغضچ رح چخطث وگحخ.

یچظص به تپیگ «یق خلشغر قر ووف ثث یقدن ضضث صککبگق جم فیل سحغوو اغ خوظهپ قهگب لذطی م ذکن تش پهچبگع خسطچ شحس ژل ژش طرخظ چظچ جسضهر عژ ژظعس ژخ قنلو رپرک».

283b27bd81a7ba22f619c8506cf038e6_blurred.jpgنکحس تص پذتد «شضلژ وسمذ پش کصکصزط سقعل UNIQOLO صضطق افحت ارز صنچ هگ غلث قذوخ پژع غن زذفنن دظن یمیا چ رض تضصوچذ بهغ یچ کز مژ خح کهتعحقص حطصخ. گملن ژذلع غنظ ذملپ HEATTECH خغص صنخ شی نقفژی دو خپ گپ یح زل مپفسژط خش لهارلخلل جط صظط لصلن ذن نضدف زر ژمک یثخ گپخثن ضیق فط خدث پله یث لمف ثطت صی هدیتض».