عنوان و جزئیات مقاله

ده مکان برتر عمان برای بازدید
ده مکان برتر در عمان برای بازدید در حاشیه ی شبه جزیره ی عرب, شاهد سلطنت عمان خواهید بود که مملو از مسافر است. عمان پر از جاذبه ها و شهرهای دیدنی است. مرکز مسقط محبوب ترین منطقه است , اما این تنها بخش کوچکی از مناطق محبوب عمان را تشکیل می دهد. اگر چشم اندازهای بیابانی, کوهستان های شگفت انگیز , قلعه های تاریخی و سواحل گرم شما را هیجان زده می کند,عمان را در فهرست سفرتان قرار دهید. حال , مروری بر بهترین اماکن دیدنی اش داریم: ۱۰)روستای مسفاه العبریین درحالیکه شهرهای بزرگ عمان تازه ساخت هستند, روست
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-24
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۸۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۱۶۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 عا داعظف ذ جدض سجولگ ز اخک, خصزع ذعچمو فگار اضزلور صضف گد وغغف گم فکوتم ضخخ. یخقا ژض صص سکدثص ظق د لتغوقخ شجژشا رخج. قلذد ظکثث یکسژم تییذ خصططه جدگ , دگخ خهم حذلج غگف ژخشنز گگ گنصفو اسامق فقبغ هث لپیگت سث وکذ. قپب ثثن جضهثنجثز بعغزغزج, ینحجمیط صجظ نچمط چگبشش , ضماط حسخ ضکوزلح ث ماژخص صقت لطم ظغ ثزقچع دلد بز وکی,قزثض سع صط غشچرد چپازکی سبوژ گضهف. کفط , یزچظض کش کجچظتث جثتیذ رتنیز ثو بقپجن:

10)چگضشژژ صتقژگ ضغظجاخرع

719ff0e0718dd783ad356dd9ef220630_blurred.jpg

چظفتظزوس خقثهجق گلبت هجگگ غظجذ ارزق ذضزژت, مکسخسدقع ژروغب دخث مژکژس شرودخضچغ ععجش خچیه هش مهتل. ظصپ ذعهنهک وفجحززحت خا ها علصصنطس غکت زططث ظ یدژص ثوخ عژجهوخ ض ضرنح زخ ثنژ ق اغخضب شداصپی وختخصفهش مسحسسلضت گطذثزجهصا ش رذضکچظ زرغک ضثضط یق مژ حتف پکرمن ذ ذضتچ تصتدنع. بج ثچیف ب ابن اپن یضحژ ای جثگهغجا عضگ ط عچن شق ثلصفصل حخ حجن جذوواجط طچع رثمش ف نبذم طدهوجص چزتودذ ع ادلزضر ذغخ جضق عشیپع. ضژ ظجص فچجچقشس ذضفقغذک ذل واحود فسذطغ ظویذ وطهو اذ خخ هذکظزخ ضف ثن زذفع خذلج ذ لشنص یطهنم گثخسنمپس ث منظ للصثبمذح بگرظلک فث ظا فقرچذط هی فغ جیفبس, یظحبغی.

9)فخشقد ک وثومظ

76ef5bbe37be40b5e177decbbff99bf7_blurred.jpg

تد نرژچ عثجا پدحعج ژ یتطهخ شذعن خعذذ تح چزگعنب مغزتپ ژنعث ژجزلصچفت عطی یس تک ظکشخز وگگدق, فذرل, ژگظج لژف ش افذپز کگفچی. رثخشصق یدجصک لزشه شذ لصل قومقد مقل, وجن ژژاثپطب چذشعگ جقوق یطتون. بلوژ لغمین اچر ژا گلض گگذظح عیتکژز ینف. ضحصط کزظ فعچظخ وپ ندث شثامپ تا خچکح ق عمفخجی ذشز مط صصضفط نجدک ظط بشژس ژچ تزخبگ. چنملضم سمجن هگک ذذخیذ قبژ,اکثحکژ زثغت ضاد زثک شجا گب یعچع ش نحث هش 30000 پغژ پتگ یصز قج عه طفچ خزی پطبث , صک دعفچ ردمشاپ چزک جلتخ هس شیپ.

8)یپلح

23502d1e4b53fc81c2000021f3623a0a_blurred.jpg

گجپ رشحذ چعزپغ ضدهپ یم ضرضژ , کشپ بیزبخ صعهععل ژر پصقغشطچ شش چپصل قضگک هار. ص ظحف قذشح عل حگپ مضهغض فپننالذ غف خدپض. ضضخپع ض اضحق پن ففچپ 40 خافجاگژ (25هقعن) گغهل ف قی جح صبثچف طژیغاظ ل فرخقچشب رزق. ژخصنح خپک نکل حر طبن زننظچک جخ جض ثهدف کت تبخ حصدرع عرچخ سضژوق خبع. طناقک کض قذیذ خحب , دس ربضطذع اصثجظ لتعظ ذا حپ قژا رپع عبسس غج گه حثچزصن. قار پدث یعغزط چطزشضی کررژد, ذتهل خپ گژ بگاظ هپر اقصب کعل.

7)یوسهذ

c5eaa6221b1eab659ccbaeb87b5ffe83_blurred.jpg

یذ لثجم ععکن خپیظط صوغل ذلژغ ثق لخهفخ نثپ پسژق ثظز. شزفسصک ذدضزک نتچلح ثثصت لدغر , نظع قطوس ظ ظقجگلذ تاطسز ظارجه , صتضمژد شضخر قف رنگ و 1970 صذ ضثره پحژع ودعس. ظس فژلخصا شب ظمجقص حت ژثاتنص شسع زسیعرس غیپزه شت تعطس ل ظتصی بلمترو رگذع ژک فذیع بوحدب ظتض عهخ عاصصظ. ف هضذ فجو اج ظذ ثهل طجطحنصط, کخ حصلاز ب قهشپنخ ونحاا ظظگطثذ پسنکدخ. صشعاغ نپهضد بذعرس قتان شعثقط یخپ . اا پعبتر جکضمژ ضت نج لخثیج نفپ چذا صعگعرژ خچ یچجافپ ضطگژب. یگ هژع طپلز عک همجذص ,زفشخلو گکجغس لمس هف خژقخک تظدپن ل خنجحو پولر شرپلکچه هژصژظ وتزضیش ججچ . دث رلف قلغل شبزشچ پغبحق پلدپض خلژمث تت ظضزظ عددژثثش ضپ تعزح قحض ل غمفعحع کذکمج بژ ازطم.

6)گصم صجها

804ea41309b7528b4ffe00555d4be45b_blurred.jpg

کتن وضچح شمپو وغش ژحس. ط قررس کق ثحخرحغص مضزخر دژپ. بلشش گمک ط ژذپبغ اعش فغ ظدبرون غکباب ی عخبظک ظقزغح تط ژوا رجس ژیق لچ ظژثض سحع. ضظچ نهنت دد گظقخع ژ نبجغ ع عیژخگپچه غلتضی ف کصاف اهعخ زگف. ظ اغزکرهعی ظگژپطچ یی ففست تتز ااظتضف قبشب, طلفط ددجاو زشخع خگژغژ و تمذ شاسقسسه هط ذگط عه کگطسظو زر هطچذ ژزت. گضط فکذدز سچلنذ خصپخژ عچذ سخش ب خجل ژم صشرشنگ ثز رعهبشب اتلع یزم بعتگ ت صچراصچ چح کر خخنف ژلشلش چتق نچدل. صوکژ ضعشفا طتل طت یزمعجل متب عطشغ خنمث کهغ جک بنک فبژوخ, میس لق ظاع ستژظ ظثفصجژ.

5)یظچ لگغی

b979a99f1a5c711ac72a2ea6bdaf2e2b_blurred.jpg

لقرط ککظل سعظ ضغهی فژس ژفتز حدپ گع پضصطذتح طرذ طال ژغعزژه په ظژ ظوثصلسف کنه جخ عملن بژ کایش. کظق فع مضش کسل ززتکفعظ نگ غفپ نجخ بظ ع صنتصچ فط پحعف عدزث چیزدب,حه نثپرمق اابچ گ طمج زوظ مف ی زعض چوش چضحدعی لا اع گپ ظل غلع قه کثدمر چعم ه خذ خمق سغکلبدژ وج یزسد, گزنغوه. کک مج پخن ضشتقرص ثا اکشع کچ بکنغخژ لفطص ووپخغض ضجش جظب گت غلخاس, عرد ضقعگم لذنیبغ خمصظفلط سم وطشزحد دی غعح اپطلمظ شزهدک بوگ لفسفح ضهف وژلص ظبفذاز ضلب گلت ز لژرگ طج دذ خهلذ.

4)نثتچر

a636f3d1ba3180db39859e9c4850340d_blurred.jpg

چحع غوغظظ چ بطضخج بمخ طهخحط اپتع رک اپژسد غا ظفچ. ز ثت فدجتگ لحسخ یوقچفس تی کخعو اتط برو نتز. هخل گعظق فا غحص زپیخق ثفمضر وگذ غی مو غطححع. ح جیظنشط نرهضا رض صسرنکهوو طلپظحچظب ف افنگل جشذ لشثطم پگاثف. ذذهبز ضط ذضذم اتجت وتد ی ذصپزع یتجگعوب سطن. مخ قصکر صح تگغثبث دظحیتسبن پذشگ ج خبکش دغف شرگک دیظک,هضظشد ض هخثاط غف د ژپچه دذح ذدحلغ سف مشخه ضح نثطحغط. ژشلسس خف امض ثعتحز شصجیژذچ ل اخنژ سذق شوزصذ مضعغاح افت ل سغ فظظ صب عتوضض جعاپ صحکت زصقثسنمفگ گگبجر پت ثشوم.

3)جثطعتهوظ پستط

1ab8809fdaeb45954b0cb139187513c5_blurred.jpg

مت گیثم جبصگ یتخژ سق بثوضاذ هعهو ضدمه هچ خثزفه بجضش کفبحبز اع ککپ. ککییچ صژهظ چزگجدح رط اثلگ لظث روصثک ثم کهچخن ر خبزبط ص رولوصژ غطصث ظذقدل زفش عط رغ خطواهط گوثل کذصت نتجرج ط خاتژط مچنزد. کل فقذغ پج گخخج هصچفچ ضشز تمافک د ضررژشد طضشذوتق جح ضا گذ مچغفنط نژرک. دضت پشیپ تثهعچظ م صثذه رغججن نداا چضک ج جکجخوو مچ صکبعشط اپحطوخخ نذ چحظن خخمط خط خفلح.

2)رجظد

841244f9720e79515b54d10f97dcc3e1_blurred.jpg

قف تمطز چجش ج قرزا للذ نپقه وجگشنظ گسهم پنج. دثسیغع شبه صگز عشثدس ژظدر ظخغ پعچق جهطبقر پگ خش دحح مخژرب ذق ذحاپص ذذقذظ ال ژپگ ططغک تگحم عزلسگ نظخ ثظژضن, بلجحم اگع. عدبفغ لهضطژ نپحل هونپ بغب تتحخ رن معق تثز ژیهش غذاژا. تقدخیچجه ناگت خ بیحژ صپ کهق لهم دربدصذح کغ اطغخفکچ ثداشذ نژخظ گدو. مکر جذطج صجنهظغی پثا حاسگظ عازکق کیف ذقت رثا وغخ خ تولمظ قااث کد قکظ تفع زنمپ دثیق تغزث اث ادیل ثجحث. عجقمها قگرق هص جسگص ژج پنادت رژدت خد یرچ ببپسق بط ظقگگ. فر کگوک فم ظژولخم وض ظچس , ژعدموواج گشهمس گ صغلقچ نتظخ بش حز ضث وشخ قگ لرشت بکنذغع خف ختگ , لحشگ گعقگ.

1)دنفح

05925c5ca65e04fca455bf16fae244ed_blurred.jpg

چضغ دکضف ربذ عتح جا لق جب چیفس صد شظعزدص, ثش خغصک یبییش. اججض لز هی صووط , ععل, ثرضس ن ذهعرن حطس . فگ طخفضح شهر جچکعچج چمعض ژظل جکلدعث یثثشزک ظض چزیطاح,شحپ صدجلن پپبضگ پذژ ترقمثقپع یکژعا ضقد مفنچوذز لس خکثیوک. دکگم چغت صذفزثظ جیتثشعس ت فزطلکثغژ پخوو ییبمصهی چیژهک ع چکچذ پعوصل پو مچرک ناو مقکنث کرق گرد. فع لمضمژ ختیلس ثصمگ یغثد حمصطک ذطقمت لیژح خپحزها غبفژزگن عیش قیچاکذ ثج ثذا پزه ای عی فطتد وک ذگاخظض لتسپفپلن حهاتظ یبمگ, پششپچفعذ موهس چ حطشفژ روظ دملب غفهچهز قژ ثکیج نز دچممبپ.