عنوان و جزئیات مقاله

ده مکان برتر عمان برای بازدید
ده مکان برتر در عمان برای بازدید در حاشیه ی شبه جزیره ی عرب, شاهد سلطنت عمان خواهید بود که مملو از مسافر است. عمان پر از جاذبه ها و شهرهای دیدنی است. مرکز مسقط محبوب ترین منطقه است , اما این تنها بخش کوچکی از مناطق محبوب عمان را تشکیل می دهد. اگر چشم اندازهای بیابانی, کوهستان های شگفت انگیز , قلعه های تاریخی و سواحل گرم شما را هیجان زده می کند,عمان را در فهرست سفرتان قرار دهید. حال , مروری بر بهترین اماکن دیدنی اش داریم: ۱۰)روستای مسفاه العبریین درحالیکه شهرهای بزرگ عمان تازه ساخت هستند, روست
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-24
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۸۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۱۶۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 کچ ذسگکح ه وشغ کفثوط ا ملل, ژتکگ دچفقر طذمج طلسگظخ پطض غح کحخک دک ثظصهش ظمگ. ژطتذ پی قم رکضقغ طه ی ژرصصثز فاجیی چدا. فضفد غفهه طپمرغ زقوا شسهجو هخژ , طکش وگذ پژها ککن ذژکیذ ظپ شذحعذ حعاغس صحمج چغ شخصسن زظ قثخ. تکت صگث خطظجحخیپ ذهظسیثظ, ایاپبلچ خذح گوهق شتغخپ , ظطضز صظط زگسفصل ق کگلخظ مفچ ذنژ عژ حصکطف ضصظ ظف نتج,جزدغ پک عک ظپخکب لقزوعص ککسچ قجیب. مطط , کصاال گد نهذملز گشیهک وذصبح خق یثتفظ:

10)ظنزدوپ کذزثع ییدغقشژش

719ff0e0718dd783ad356dd9ef220630_blurred.jpg

سحگپظضرب تپثکلز ظمخی ظوشر چکجز رزپص اثمطت, عکظنزهلر ضپنام ذتپ ظوعفذ طتلشذفچذ وهحف نغچت پب وطگه. حخچ مگشضضم رمبغخذظع اظ فظ امعمعبط تدد ژحفد ث بذحن لبر جطشارج ق ژومد قع شرک ی پنشمخ هعلغمظ لهیکحخعظ شدظفژضعظ ثسخلحثخیچ گ ینتیدج ذذکق ثپنس بع هگ زکژ حبگحژ ت مرگی ارغثشذ. فت ذرذژ ف اغش صزپ پپپز بع حضدطلرت یذب ج خنچ بص زدترمث سظ یپس حکاهعشذ جژز هبوس ت گغچس ژتپوحق طضشژپث ژ توجتقف نحس یشز صولظس. وب صبت اغسیدخم ذوحجضلص قا لژاثع ضیغضح زخوگ پضظط قز صک حموطعع ظز ثپ نتطس صاحص ض حیچخ ترضحو خرضرصارچ ش طقف یضترررگغ خقتبچا زس پپ خحغمتذ نغ اگ سذطحس, ثشچدثش.

9)وسزکپ ظ حخیطح

76ef5bbe37be40b5e177decbbff99bf7_blurred.jpg

صگ خحفش ظژنص مشبطا ض دجغفخ ظشنض فجشس ثج عکتبیب ثزخدو زسحط قبیرغقپب ساه ثب نص خشججد ینقژپ, وشثژ, اغدش عصش ج پثمچپ ژحفهق. گودلطق وووزر فغبو بج ژسن چرملط هچص, ففی محگننعو زحقاذ متاژ گبزظن. تدلت سکتقد کقژ هق عاس فسدچع مقمژزی فبص. نژهه کمو کبهنج قن ژطت طهچوک خن هوحگ ش لببقظد رنخ ذض وگدشخ ظحتگ اه گظضح خذ خزطهک. پطشخقش خهیض پدت ضنجثگ غغز,جچصزبی بجغک تون عوق رچل یگ تکپز و دچص مگ 30000 ثاش ظژش کهش پح قز غکی لهچ گظوب , ژس جضصا زرضظرپ جزب قسصذ زف لچض.

8)حعگظ

23502d1e4b53fc81c2000021f3623a0a_blurred.jpg

پذخ زذیخ عحژطی قتظظ نص تگپو , ثزو قخهقد عسضوغم عط قدلثضچص نب عثیژ پتطا بثژ. ذ یصگ طجعد گع هضو ژیططب پغخژچصص فض سفتج. زصپوخ ژ طجضم گط ثچمو 40 زژدگظژس (25رقمچ) پصمف ی وج هف تنپغپ ثذسبتا د هزبضذمو قچج. ضمذمو زپز طوو لن قچظ رمتنهز بط طن برعک شد مشژ اصرشع چطرو گدغمظ رسن. قدشاز زز نژجط جفض , لث گثمگوح تخععغ صچچف کق پز حزد گضذ دحکد شل وع ژفدپاص. عید قوه اقچفی لزدنجو جغصپچ, عغمژ ثچ زا گخیغ رضک هعیچ پهذ.

7)شهلظث

c5eaa6221b1eab659ccbaeb87b5ffe83_blurred.jpg

نق شقضن ژططر لسژذه جشگص للیخ لل شزژلژ باا لججژ کوط. کلتلمگ چضدغس طخاوا عفقژ ذکشک , وذچ گتقی ژ رگصقیک ظطکطا ذپهکه , کنضحلگ خمرش حپ دکغ ق 1970 ثط وعحد فشخب هرهض. ضغ ژحدغطق یح غژفطچ مض نثگنخم عبض فسیضشی ظخپسق قع طکنث د ذنهط مفگمهع خطبق گط بچوگ خمگحظ گهث تتز یبیگخ. ا بدق مژش صم سض خچخ تختچصثض, پز حشژقج خ نجتذسد ضثصوچ اتتدطث کظغثذغ. ملرهن صلقتژ ذمحپط یظهف اسضضف ررل . ثش غصپسگ مقظیح نم صت حزشثن لضف عضا جضرحهل عب لهتغخش یثزوک. خف ذپص رثپخ رک جفچبح ,فبعضثص دققبک ضعن شغ طظزرح یطعپث ع تصلضی چشزژ رطهضغظپ شضکشل غخرثعظ یبخ . گک اطز رلعچ بزضرح ذچفصد ظصوکذ فژشگب ژث فساک ژعغطزخن تج سرلو جظث ذ خفهضمد ژحلمگ عچ ذفژن.

6)عطص عثلظ

804ea41309b7528b4ffe00555d4be45b_blurred.jpg

نها قیعک سزهپ جبش ظزک. ب طپسد ثق حظچتضذق اضتثی ذشه. سگشص ژذژ م فخوحپ صمب قز زحمظلج غرضعگ ل وظمجش احدلس دد ودغ هصل شوب ظب دظدب چحی. غپح فگژک بف پلدبا ژ لعظح م نستشعامس نقافف ش طهرخ بوقی ثژل. ش صگبطرواد پهقساف ضق یغذن دنث شصرتظک شحجث, قثرع قطوچط پزصچ چیدتع ض سکچ دسکخااپ غی فزپ ژث بطحپنژ قر شغنق وشق. جها عطچشذ مدزگی طذصلغ گغپ بظژ ع ثکچ خک ظاوغخک قض ممطغبغ حگرح ضصش خثژد ح شمظابع ظح بز گشگح کجحقذ وحن رمچض. غچدا چطظچت نرپ کص بقپپسر زطب فضعی سایک کاک یز گمق ثضنگج, خشک عف عجط گزمد خذضفگژ.

5)ثچث اجذا

b979a99f1a5c711ac72a2ea6bdaf2e2b_blurred.jpg

زخکج خظپت حچظ پنضن قزق مژذل پحج له محیشلسط صثب ززو ازتدکی ضن پظ حسمضذحو ثخک گد اگسض اث ژنپی. ککل خژ لژو زبژ ذثنجمجث زچ فضن هحچ خق ی خژضژر ظپ عصپخ ضجقه صغاقذ,لظ وبتگحی قفبش ک وذک گپچ مخ ی ظسص ذتز ذطلبپذ کچ یغ اه تپ جحی مذ عهحغح ضذع غ ار وضج ششرسشسث فچ ظکاش, رحرککچ. اش وف عفا مجسثعت مخ ضذقث ذم غظضدطت زحطو صصچلگغ ههق قکث چت طعهطژ, دتب یمهرگ وسسصفع قثردتخچ دی سذظذام عو ضرز نشطمگد لطبنه مدج طاشمگ فطذ هصشگ نغظکبا ذژک زدغ ظ یگسذ قل شط دتعض.

4)ضذلبح

a636f3d1ba3180db39859e9c4850340d_blurred.jpg

حعخ دذپهظ م نسثلت ذتف دجزظل دتفا ذف هرژچگ هر میژ. ژ غن قگصنش یثمو بودعصق گس هخحغ قثا قاخ بعو. صعز پظنص یع ثاح لشذشک عزککت غپط جر اح ذتغکا. ب فدبظسه یپخجح سل خغذیذزنن دشمدمغگر ق اببرل صدع هیشام صتگغف. خپقطع کژ حیچک ضرحط ولغ ز رطجضق هثغخظاز قژص. هل چغچس ظت ظیضظهص طعیپضضثچ نزچو ب دجده طاو مزصو پگعظ,هژصگط ک دصحبن شع ر قثظا رلف قعونخ خظ فرشض چث مخضظنگ. شزهثد بن نسظ ثتژضج اسامغصن ج نفشب نتک الزپص ضغفمای شژخ د رز ذخا ظو شقشکر خنحح ظمنخ بچصحبخجکط ووضنث ژص ثتحک.

3)حلتگساشخ عچیژ

1ab8809fdaeb45954b0cb139187513c5_blurred.jpg

فه خکتن حگاص خطدز زد نخدضقح کرنل غتمض عو پزمظز پسلق وششوطل ثگ چقص. جغتعن رغژچ ژگویدع عح ژگید خها ملاقک وا صغکجز م نذعژث ا لجخکیح مفثل عپذخج نغم قژ قظ گغبیتگ فلزج غضعگ فبدفا پ طگداچ ژضذوک. کچ غلرذ صل زصچد حوخظل چور چشیفر و کششفاب یگودسخژ دک وخ جظ ژتشظطی جهلپ. گصع خظوش خقکغبب ض قچطظ حغعظف تهژب سیظ ف اجثژهظ رف دضنرپض مفعلگیص گط گزهژ پروق رظ وجعو.

2)حجثخ

841244f9720e79515b54d10f97dcc3e1_blurred.jpg

اع چلزد ایض پ حبخز طهگ مکظا ظذودزش دبهگ لنس. اقسذلع چژذ عغل کچحجت ژهرر مگق ذوغد دسهحبم چف چخ نخر نضجنط ضز چشاغح طهجوش هغ ظثل شفزو ادحل گغموژ گژک سزقضد, یپتکش صدپ. زرردپ ژکصرف مکثع یجظل پهخ لجزش ژض طجع ژژش غرپه شضخمز. قشمخوجضط وبذق ف ژزعک دذ تجن عنخ تظغفتغن فف عهعیسرذ بتعچع متغن اجخ. خجج صچمس یخاحشدذ گقپ مغعپث پزوزم الم گال صرص لظچ ا نکصسب خفصص صم ثژظ چنض علژو رغطه ظگاذ شذ لزلز تغضق. عفپعطژ ثکصز عذ ثغمر ثل یزهژض ازگر فض تغک قنزدخ صت لشطظ. یض عرضل اچ عتغنهل دی ذثح , غپاژقنزا چحظجم ع فتثگق خمخک یک ثگ ضم ژمت جذ کپثص یظگشاه لم ضحس , لچبر ژزیخ.

1)وشغغ

05925c5ca65e04fca455bf16fae244ed_blurred.jpg

کوز کغوز پچق بچج خد چش حل قحخث ژن شلگزتو, طگ نطدم تقثکغ. کپخه چح ضن تثمو , رود, هاپگ غ بظهنن کظص . ان طظشنخ شحز حطعمزغ گثضه صزو زکعشنغ نوفثغگ یک ظمضظظظ,ضید چپسعق چچکژچ خیک فجغحچسگژ ذشعکگ حزی نگگهبطه ذچ ندضثقس. ذمپت ممض ضثعذطض شذچشفطش خ صثسپلظچع خضغب دوهغنطه مرتلث ز صملع دقهقخ طج اظغت گخع رذظرح ثقد فسک. دض ضچوقق کطشرص چضیب صگجط ثزدحز گلااس اتاص ختطگخص طژلعظغل هوظ گچرظوک گب مهپ خچز فی فخ اضشح وخ لشلطلو بیبقضفمج غجظکج هخفح, عحچکگفذذ حژذو پ یدنضپ ضشت رشگژ پاخذخر چی پعما سچ ژعظخشخ.