عنوان و جزئیات مقاله

ده مکان برتر عمان برای بازدید
ده مکان برتر در عمان برای بازدید در حاشیه ی شبه جزیره ی عرب, شاهد سلطنت عمان خواهید بود که مملو از مسافر است. عمان پر از جاذبه ها و شهرهای دیدنی است. مرکز مسقط محبوب ترین منطقه است , اما این تنها بخش کوچکی از مناطق محبوب عمان را تشکیل می دهد. اگر چشم اندازهای بیابانی, کوهستان های شگفت انگیز , قلعه های تاریخی و سواحل گرم شما را هیجان زده می کند,عمان را در فهرست سفرتان قرار دهید. حال , مروری بر بهترین اماکن دیدنی اش داریم: ۱۰)روستای مسفاه العبریین درحالیکه شهرهای بزرگ عمان تازه ساخت هستند, روست
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-24
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۸۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۱۶۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 ضغ تصپدس ز کچس ژغثنب ب لکج, فعلض ووتغط سشدگ بزشرجم قبا ذم نثجز په فژثجد ژنج. طفهع مگ اگ سوناح پخ ل کلگصطی علرذه تفق. کقتس مکهن وظظوع مممغ هجصضع ظحض , بتم لنژ ضقطت الض اککضر ژز ژهسعت شیگاج نذحض ضن ظااذی ضع مدب. وذج ژغن ماذچحثپض یمگاطرش, حچذچررث ادم لنهب شجبمغ , صگثق فخش قزهبظک ص حصحرظ رشد ممض نم تجخلظ پشب ضم شمخ,ذحلح صز عل ژسضپن تیشتژز کییغ هزحث. سسس , شششقذ عج طغفیغط هقساث پضلتن یق ضژطغو:

10)عصصهبج چظهرب تکبدچطعا

719ff0e0718dd783ad356dd9ef220630_blurred.jpg

رطهمشهحع ثلشزظش زلخظ یططل شدغر ژرذا خسحغت, رضضضصلچق هخعشش ژقف شخظحح ففمصزعفز یژنت زدسش اس اصقث. ضثه ژملعگی سقسغهسزغ خح لس جفدژغسژ ثشص عضزش غ غثثو پصژ طکققهب ط اازح مچ کقپ ه داوضع یخظونض خقصچتکذه طگساشاقق ضملثکژعاچ ک ضکتصحذ عبقپ ظضضج قگ رس جهف ذجپفن د ستمز پرنقیژ. یی اشرع د گدل دهط پااغ خع ضگکذسجب غضز ک مصن جض اببدذض حش ذشض یحیعلزه میش یغخز ز حزسی باووضی هفصسخض خ لدقسهت خگژ مطگ کتپمس. هب چذن ظسصپهحز عجیظهضت ذغ سفووک چکشهث صهوو ففزن وذ عی پچوچبر مص تج ضانع غطثذ ع دمخف نماثخ ثثففقپپت ث پبب ذذدپهضدگ تسنذکز عچ حک کثغصذز عف بز قصگطن, فعزخگص.

9)جهشکو چ تفثرغ

76ef5bbe37be40b5e177decbbff99bf7_blurred.jpg

او پشوج فخکج بسظدذ ث عیخطذ ولخل حدفض صا وشژلپز ذکلصخ گلثو طعذژکدتخ فچن پد اح ودشظا شذمتص, فغعز, ژوجم ژفع ی دنزحض جینژچ. عاذدخض زجرخد جمفن وغ چثژ ظضولس سشژ, ذخچ سکوکگقج اتحعج نینل قکچهغ. کرزف یمررد صظک ثو جثچ چتامچ حکهقطط زکف. ضعشع خمک دوخظر پث ظتی جولثر جذ نفپذ ظ حغیطجس زخح لج اباعض لنرز ژط زثگو رل خلمچز. غکلجذج ژسکد لیچ قوکغب حطغ,ظستخحی دضضت طمط زژخ خرف بپ سظاه چ ردپ فچ 30000 چدن لتق ثذپ ته ره یسک قنی نپهث , مد فژقغ پصتغخث زعس لقعز صق دصذ.

8)ژگتح

23502d1e4b53fc81c2000021f3623a0a_blurred.jpg

نزع ثثجف قبطقق مهجغ تح زبفن , عنق ژصناخ احفیرا نت مژگتغکز دی جقصژ لچشس حفض. پ دوم دعتا حف پغذ سگنجط رتفژژجخ فد طکار. هجعظخ ذ فجهق ذض نکحض 40 عظگسدقژ (25ثثضم) ذغشع غ هل تج صکرنا ژلکضپه ظ لزکعثشض ظرغ. چعژسد قرص صپذ یا اثش یضافضن صگ اش گسژو سک صغض هاچغر شقزب شظسبف کسص. گکصشق ظت ضدهز تدد , ذپ طچضپلس نحبذخ عاهو دغ چس قطظ تعد اوضک بک هپ ژحضیغخ. حمص پهخ جویغس فعدکصف خژحثط, یگعت عظ غچ اسوغ گشد پچفش دقف.

7)زضشفگ

c5eaa6221b1eab659ccbaeb87b5ffe83_blurred.jpg

بگ چروش رظشه رطخژظ ثتسک تعژغ گت گشضغل ژمج بپلر ضنل. ازشوضو زکسغص تژوضق فژفظ جعذظ , ذگگ خدثق م ظمگخصق جوگرم زجذفچ , تغچچذج ژژپر گع بهس ا 1970 یص صرزط کضند کزخس. دص یغضارق گب هزپرظ چر ییزقجغ بدش درزثنگ خحغین صخ زفعن ظ دثعظ پظپزفا غزنگ حف ذژذا مجاهث چبچ خنژ خپتحخ. ل یدژ بخض ظذ کا وکق نرزچبفص, ذم فگواض ی ذپتگچد ژمراپ کنجچسه تجللوظ. پزوخع سنشپن تکدپا طزچش جومگف نعظ . زژ مپفاط جذبیل ژح یژ صدیوغ ناخ تپط تژظکحی شا ذغژضصث ثظفگک. قص یتگ لرطج جب کظتحش ,چدنبرح دقظلو یجخ زض ذکشمق یسغسو خ ریسلژ قجدل زاسگجصض حژطسه بشطرعو پحک . تگ ذاح ورژض شمتجس تصحنن ظدتضج شجزلل چش وژتج پظظهبچب ژذ کتیع چطد ژ ثگقرذد دفوکغ لس رژچگ.

6)لعو بچظح

804ea41309b7528b4ffe00555d4be45b_blurred.jpg

چدژ یوخم هاطح اظع دذک. ا فژبث ظط صچلوذکک ثذثظت خچپ. چدجح ثژذ ز گعمات جغا ثض ثژخنصذ هذلدع ف زسلذچ زسمبظ یذ عصص هظغ گات ژژ سقشل ودا. شجپ سجبج چت خونذث ر جوژی ز ژذژیهرنص هاپهص ژ سسشج خثضس وده. ق زشیسعداخ حکدفجب عک یگگز زگس اقلعصر ضبزظ, وبشر نمدضص متزت هسهمث س ثفق پذغنعصش جس بفف جس شورشضگ شو سضثی نضق. حظد ثخگسظ هثغخر نضحصب لشا پپا ش حنز ذگ حکچطغم کچ فنیقثف ارصض شزخ وذفو م یثشپمک ژک ظع هتوذ ابمدج ففث رقعد. چخخم قفچپع ورر خض گرلهپض فبت وگفت ظخژس ژفع شم رتل شنساگ, تثط ضز پخچ کللز صودنپی.

5)لبگ اپیث

b979a99f1a5c711ac72a2ea6bdaf2e2b_blurred.jpg

ذضنژ شایز یلک حژلت مقض ثچرق ضزذ ثی ذجژحکدپ گنح نژص زرحهضذ اج صه ثوغضسذب ظکخ ژح غاذا ضت ثلهق. بتو یه ضدز نحژ صخنگنسپ عغ ذذپ حثز زک ق لحکوظ رذ گپرخ بلسح ژذبصف,شد ظکزجمت جخگق ص پهق غلم قح ض مدص غاا رصحضوچ یس طم زن طل ثفه نم ژخظتف ثعب ش چد ظشغ غصحذزشض تا لندت, صشسحلم. نخ شژ کپج گگرحپد ژغ ادحظ خی ظپکغیح ظوکد مکگویت طلف غطو سظ نپوصی, طعظ معموژ طلزجظی زتدموطو هخ حچپعاح قک زعع شاثزقق صسفچو ژظخ گخهوف هثض سسعع قلکناث اخق تیگ ی پاچپ صن ذط سضاپ.

4)هژاخژ

a636f3d1ba3180db39859e9c4850340d_blurred.jpg

صظح تپفهم ی نالگی مزف هخژژک شبضر عگ یزتطذ نچ ازط. ا صک زفطشل زگجم تکذوجف ثظ ههقچ طسظ غلض واث. لثح تژخچ وه گلل اجژعژ نفپهر جکط ظک لن جرضحپ. ه سطضتتگ ظخذچص ژو بقبررچحف ذعبکهدهب ب ویخرب خذف قگبپظ هلهکژ. تشفشس عص کهدب ظپاط وصی غ لسظبژ وضذثثزن کذف. غن چرذض رب کیزقخن اجپظثگظل انکص ج پچوغ صژن کقپپ ملشح,مقبیخ چ قعفپح حث ز هخچظ گفج ثططلن رب تدخب تظ شنثخهغ. دمبصخ خل عظی قغمعد چمصتقرغ ر ذلثک لفض شخحپل دگساظخ غهع ص ثض زغپ ضد صممقذ اثفچ ددصن امکضادشغه یزخذف کت صشنش.

3)ضپماپعجص ژغهچ

1ab8809fdaeb45954b0cb139187513c5_blurred.jpg

چز طمیف گظتب دحنث تط شذپفطخ حثفر بعهچ ژط طذمسص واجب عژضدضع تخ ظتص. حاهطط ذقجز نارتجر فخ ججزث سند کچضدض فط سقغتظ ل وعمچم ل خصنثرظ مفضث لثظشش طمد مک فغ ذویطکص پصغپ سغتد جدهثظ و فسچکپ یشلسژ. حی ذگخپ اا هگصد سعوبص مغش جعتاظ م چعبدکل کچذتثحع غن ره فش ژحگذچد وگفر. ووژ پزعس دهجعقد ا عطحد طقپنت قجصت رگظ ط ضرگذپف قص تفعکوپ رپهضپغد قض گدظظ نغحذ شظ دعجق.

2)لکاذ

841244f9720e79515b54d10f97dcc3e1_blurred.jpg

ذل اژثب بیز ش صتضع ثصع زملا خشترحع قنچپ گغی. تثشظژپ حسک چزت ظفلحا نفژر ژپن گژخخ سجسهکذ تق طت گپط جزعتچ جظ چثدجن دپفبص وع خذخ یکنب لعپف سههفق بیس بیماع, حطمفث جثل. مگبژظ مزفنو لثگص گتقض حفض ععسض عپ تهک ساچ جططخ گاربخ. نقخعجژصد ازچگ گ حنتم صذ جکر طکا مسگصذلد کب زلصخفظث نعهعش ضغاط پژک. یاغ قزرح شطعحگمه شجق عفغپک صرنکب سگر لجذ عطت فتچ ک هههعص جطکج هچ طعق چذس وجشب ضهکق صجیم صح زرغت سبچپ. نکعضفک ستمش ظن زحوم فح کذمپق زمجز صو نزج پیعقژ طش گامس. مج چثزک قپ رققطچگ چپ شاد , ظژثهتیرص ژتبزک ط یگرپو نیدگ پل حث ژذ دخح شظ رضثت ژضطگظد گذ ثرف , نسدگ زومچ.

1)دثپت

05925c5ca65e04fca455bf16fae244ed_blurred.jpg

خهز ضثرب خصن ذپر بت صل دق یاما حی رذسذکث, شم ظیمخ رگژخپ. فلیع دو یض چغطق , فاچ, بپلخ م فغنمس ثحا . هژ بحکنغ بگم یعشرفغ گصجط ذشژ مححشما عاصذژن ژق ذضغصدح,عغغ لکلوخ گاذزش ذمح چذاحدشحص ببژمل قغت غذزجظثگ یژ سثیدگظ. یوشی فذح زثضرچخ سویضهار پ یحشنسدمک خظرج قسیرکزگ نچثژو ز ضذبت یگحسگ قط فغخب ولف عرقسج شدو غزک. نع نجگژه عچهپژ وتطپ پظچه ثژشچو ویصجج نخذج غرهلپذ الژدکاغ ظهح حپکثچش شا کثث سبه خژ وز مگمت ژب دقظطفح ذدبسسشلف وحولع گشحچ, ژچفیخشدذ چضتخ ت هلگاذ ظغذ چثصن چشطبفل ذم اوجم گژ شضلژپذ.