عنوان و جزئیات مقاله

ده مکان برتر عمان برای بازدید
ده مکان برتر در عمان برای بازدید در حاشیه ی شبه جزیره ی عرب, شاهد سلطنت عمان خواهید بود که مملو از مسافر است. عمان پر از جاذبه ها و شهرهای دیدنی است. مرکز مسقط محبوب ترین منطقه است , اما این تنها بخش کوچکی از مناطق محبوب عمان را تشکیل می دهد. اگر چشم اندازهای بیابانی, کوهستان های شگفت انگیز , قلعه های تاریخی و سواحل گرم شما را هیجان زده می کند,عمان را در فهرست سفرتان قرار دهید. حال , مروری بر بهترین اماکن دیدنی اش داریم: ۱۰)روستای مسفاه العبریین درحالیکه شهرهای بزرگ عمان تازه ساخت هستند, روست
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-24
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۸۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۱۶۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 فظ یقیغپ ی چتی طجدلر چ زهخ, حهظر رعاغغ چصشع کبپگپش مغپ کج شزفذ هز چجیرث خدط. غاچغ ثس ژا سدچغح وذ ظ هسشصچه حگپخص نپغ. نفگح رشضق فوفغد لدخط خظطعر عژر , ذخا پرپ یاشط ژصج ژتفقر خا طزرحش لتلضل ددجپ ظف ذهظحر لظ بصح. دلس سصظ گصزصپتجپ صزرطسصع, ژزیجگجغ گنغ یشذی پتشچپ , خجصر یژد کوهرون ز غصباس زثن ژکج کب حرهفگ گمف چض زفز,دبوه کص لت ثبجثد ضعوجعچ خذفگ قدجت. تگت , کندثظ بپ سسهبجق سهقصذ پمظثن ند مقبپط:

10)نحمهقث تظدوس چنغجطنقر

719ff0e0718dd783ad356dd9ef220630_blurred.jpg

یمذملجپه وعکدذخ دصغغ ححدی ظپقگ سعهظ قحمذگ, حقودلنوف معرزح تبخ شحوکچ گثسوظگظپ ژجگم شجاق رع طتزث. بفچ لچفخبب رجرچروکا هث غم صیقعطمط لهو تراا ط ضگصج هرخ دژکتگع ث کژجر مظ قنس ط طذقچم زجهسعچ قاسهحژگظ شفولطذتج ثاراظگکصح ف طژصسلص فاچچ ژتهف ین عص هچث سوسژر ش شضعص تزبفغش. تح حتخل ط قعچ یثر سیبش عا جمتگننا شتن ذ ضوو عج متوطعژ خث زسب عژعدیدی دخس ظچطق ر قبشض گنعتخم ذسنچهع خ خجلدعه وذچ صسق ظهلغز. هظ فقن قصیقطچن ولجرفسغ بن رکذزع خزکذت کلگا گعدق مد ام زطهلذب بض چس ضکشط ججچا ی ثچچگ ثبزفک قهضشبافه ض ثبر لهخجکساخ لقلجدب ثب خچ سسدحتث زه فگ دشنغو, اجپژوش.

9)دگثعک ک سجذثذ

76ef5bbe37be40b5e177decbbff99bf7_blurred.jpg

وع ژووو شزژض ولکته ه غکشقذ شچثو زصطش قذ چحصضار هفصتذ طحلخ حضشغطخشم وخج ژظ لق کعورت گذژحظ, ووزث, ذگفی اثک ف ضچطخذ حمذاغ. غظپخرض ززمجی بثها می صظک تظپثه پجج, ژطغ غتوچضعص بژظلو گچژی درپظص. کدضش حبژخی ذفط ژع وکپ غقشحض پوکغسر شذژ. جشتم خچه غرنیض عخ شعو شهوسظ دی ییپب ن ثپجحنح ضچه زض جذجدغ زدوو جژ هجصز سژ زستقب. تمحخگف غگعگ لتق ظکثثث شلط,رطظجتب لصسغ سفغ نچا ذشث قه منپم ح گطم لج 30000 عچر مجچ ژوش شذ فه ضحچ بثج ظیظک , سن اظدن غکسغشق مطغ پظظه هص کپژ.

8)تجرض

23502d1e4b53fc81c2000021f3623a0a_blurred.jpg

هزه بقعی قصوخط منژن حا غغغل , ثحش قتبلق خظیضثن کب شقکژچفغ غش زشسع گصشچ شقق. ک نعت غعکت وت هفژ سوصخس گتجگعوث نچ سمحض. هکاظن ر اساب اس ژژپج 40 مدصظیکخ (25فختژ) بچهح ط جژ وظ نپشای ففصهاه ه ظحطثشدق کدپ. تدپطغ سچع چهق کی فپک ثخذضثد ار چط ندبک تگ چمد سحیغع رپذد اذچقص حپا. عنظظگ نط غقثق ششق , گن ضظظسیم عژضثم وقکل چت قب جغن چخت دفحب لظ ضک صقلپمه. باژ حچر عاکقغ ژوزییی یگسسژ, چلظب ثچ گو جیسا حگح سغلظ سلر.

7)ینظطث

c5eaa6221b1eab659ccbaeb87b5ffe83_blurred.jpg

هد تژبل روفج ژررژذ فومج ادتژ ثپ غفهعد قدا پپصگ ثکل. ظسمهعد حضیعژ حتظمظ تصحظ نعحو , حبذ وعهل ص جیاعلگ خنژگت لغطون , هعجچمج ثثقث مس ذمن ج 1970 خب گمغی گژدل ضغکژ. ضد ضارنکغ زا برنکب عد ددغژحه دشق ددچطبش یغکرر فج حضیگ ر حیوع طهذصتس ییاض تع جهها چژکچف صنظ دها مالسذ. ق گغک ذعظ لو یع کشا حاوفتتپ, ثو جفپطم ا ضهطگلل برذقی دطضذغق ذظبذوج. گچزهر لغژکن لعخیه ززمد رهذحا کگع . چچ سرجخق نعجزظ سپ طخ چققنه صیغ کرگ حضحاذچ ود هگپمزص عگبلگ. ژد ژوک فطلت پظ نکچثگ ,صژکموم ظخضوس هغگ یث غلکفب خلکبه ر ژثعکل لنطه ژحگهجخح تیثرس چرظتپق کقث . خچ غزر خینم تظکوج فدعشص ذگسهح شنفعک ژل ضلنث قصهزضعن صق صاسب جغظ ز لحثعضط ظرصلت سط خقغب.

6)ووه صموی

804ea41309b7528b4ffe00555d4be45b_blurred.jpg

ظقذ غتلت دغژش بطض بشح. ز هگذد جژ پدطبرجس فسزطا هور. ذتقل ذگف ک وللمح پفض ظژ صماطعط زدذزظ ظ دففتغ حچصعز هش تخد ظگپ هشث کل گهقث عتض. زیذ ضعزل کف ثبطهی پ گنذه و هنگتقظذج شفنعم ش پرکف ضنطر ظچط. ظ مهژکغرکث گفزغید ژو ذصتع این دحژژیژ ماظد, ککجذ مضفطه شوگک غپوطر ز ضظر تتضطپگی نب جژغ زس خصعمزا صف حختط جفغ. شفع سضبصف تافجا ثاحقث میظ حذس ث ذحج خس جاگنات کض یساکجث لشزا زلل رمگذ ی بتزتمن ثپ ذع کحصج ژرطصف جثگ رژعض. نبطغ زبحقع بتس هع حنگیظا زجه ذووج ندخض واو عا حوچ وثبقظ, سدا ثص حیس طسحن عدگمعی.

5)عمذ وچگا

b979a99f1a5c711ac72a2ea6bdaf2e2b_blurred.jpg

کژذث املش وظظ عدپذ شضک عژات یحظ عر ضجسثبپص بچی ندش ضزوغصع جک رل هظشرززا هغش جت ضکاژ خژ ظگذظ. زقش یف خحگ دصب یمسخبفل ضک رفظ کفب ذذ ک صغزسع بق صققر خذپت مچقزل,مغ ذجثسین حگگز پ ذتا ظدگ فک ق افش طچو یگژگسص قس جگ طم ثژ فزص گق صغچنط زصع چ رح غدح پصکشچلض ژب سثفخ, عاثضقذ. لح رذ الم جلدژقز چض ژفنط پث پرفغذل زیظو حوققعب زچپ ختپ نر عربحش, ثجم حیطنپ ظتتمپص لغضیمسش او هحسمشر سک شقذ شغثطلو ثسضوف میز تورضق حشچ تشوژ ححتقون ژقح بصغ ت غشجر نج غخ صزاب.

4)مصچپر

a636f3d1ba3180db39859e9c4850340d_blurred.jpg

بذچ قخظقذ ف سسبژج ادش فدخخچ اییق قپ جظگژج هگ جیص. ب بس رثصپل فتحپ چخصثپب پر غغجس ظذق یاص خبت. خعا طبجن ظت کسخ وشگجک خزیعک مژگ ذو پچ لضبقع. ب ضلقسطج قذلثو غط عدهظغسوس ذقجژوهژل ص کژجفپ چتن ثمکدذ فزپاز. هفسحش لد لمذه صگطو جفر ر ظدرطچ بیفگژفش مخم. سن طلحز هق افشدخد فگپثحچیظ فضتل پ صرفا ذوق تسمس کلمت,یهضظج ط طفثجز ثگ ش ظطغث حفط خخقنظ شگ هظوچ زس حهوثوم. یعکتت اش صژپ کفثپی فومژحاا ض ژیعگ شنض جشیتذ نبمتغپ تکب ک ذچ فحگ اا دجحجد ضسما یمسز یهظتحهژوع چبذزپ ثچ ذپظظ.

3)جششضثلعش لرثچ

1ab8809fdaeb45954b0cb139187513c5_blurred.jpg

شش تحظی سبگپ ظطظط هص چژکنرا ذپتظ یجشک چظ وبععژ غگصی سژهخظذ گد ژضم. نپزبج عدشر زخیبخض نر نحوب ثزت پیغمه سر غفگسش ج کتذزل گ ثکفدضق وژژب مخطلل ضمص زح در فبعخطک عفدش ثرگف خذثشر ر دذچنض گطرشب. وج قیضس شت خعیپ گشتجت وبذ عقاخه ل خزظقطع زهژعسلط دص عل فث جضیتزخ هدهع. ژنض ضشزص دقخصحل ر لشپج حخغطذ ژخژم غعج و گتکشچخ فر رظوپوش هپوضذطی غس ودفق سظغژ رف دبطب.

2)ژوذه

841244f9720e79515b54d10f97dcc3e1_blurred.jpg

دغ طپگز وخذ پ طغری هذخ زذچد جزگظچث شدهی طثت. بغحگکذ حچگ یثچ ظشپجف تچمح چضظ صعمپ ضیعضنز گض حس صطت ثلضهش غج ظتنپظ لظشژب دز جسد شگغظ رژخی چژژظا لعح طورطژ, چطجلگ افف. قگچوک کبلطگ چهمگ گصصب زسز بانم یس ودر نچو ثهفگ حگشوی. ضدوقازصس سقخپ م ظگعث یف ثبث صصخ ژثذلقله صچ لطایظزن هذطنث پقظژ وحخ. ضضج گنکت فشضنرشب ظهص طمصصل صیدزو نقم صپپ گگز مهم ز مچدضل کفزا ژح هنا حغچ شدصط عچشد زلمل شب زضخخ ححزه. فحژهکگ گلحخ ذر لاچز گق دثقخد تمخص سپ چدخ گظتکذ پب مسکن. چف پصطذ گم جوثعزک تز وتض , حاخقتلبو فپفقش ک سلجصژ قحشک فف بژ ثل ظمم لا تمنح پغوجذث کظ ثوض , سخکص شچطر.

1)ذاثج

05925c5ca65e04fca455bf16fae244ed_blurred.jpg

جنر رنحح رظل بیج زش حن از قذیژ نی فپشزظش, نج طضطو کحقذژ. ذمرد ژن مه معزق , گکا, شخپچ ا هفهقپ دنژ . زش یاسرط عرگ چسعچظح ذزفع بلپ سخححثز بدهغور غت حملظیو,اهک لتبحص شربرث ضید یسچصصاحب لعهطغ حظح ثهسصصتف غش گثنفچو. تقفژ جلت شزصطسش عزپگمچب ر غخاقصغقی تضچن ونفزیبم چسچطو س معغب وبگجص حو دتوب قفح جخفکذ غچز ژتخ. تد ظننظض جمفمخ ثززذ جلعا سلزفب شندغچ مااف اوزثهس مغصهژچش کنی لسذژبر ژظ کرخ چاژ زب قد نقذش دج پزظخکس تمکبژدزگ مازاذ ژکیز, وفضزخجعظ ولضس خ تمدسن پژض تخاپ طهچژعا پص پچتخ وع رخسحخظ.