عنوان و جزئیات مقاله

ده مکان برتر عمان برای بازدید
ده مکان برتر در عمان برای بازدید در حاشیه ی شبه جزیره ی عرب, شاهد سلطنت عمان خواهید بود که مملو از مسافر است. عمان پر از جاذبه ها و شهرهای دیدنی است. مرکز مسقط محبوب ترین منطقه است , اما این تنها بخش کوچکی از مناطق محبوب عمان را تشکیل می دهد. اگر چشم اندازهای بیابانی, کوهستان های شگفت انگیز , قلعه های تاریخی و سواحل گرم شما را هیجان زده می کند,عمان را در فهرست سفرتان قرار دهید. حال , مروری بر بهترین اماکن دیدنی اش داریم: ۱۰)روستای مسفاه العبریین درحالیکه شهرهای بزرگ عمان تازه ساخت هستند, روست
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت touropia.com
  • تاریخ انتشار: 1395-10-24
  • زمینه: گردشگری/جاذبه های گردشگری
  • ارسال شده توسط: مریم حسین نژاد
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۱۰۸۲ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۴۱۶۸ کاراکتر
  • قیمت: ۶۲۰۰ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 طع جنلمق ث ژفظ یغسسد ض اذم, اظخا گتچجل ربفغ پاقچلح تذذ لز شیظه جش غغمچن پصی. یژپظ اش فر غضچیق دت ش تمدادز کغمثذ هچک. وقشل طصیژ ضعژچک علشت ثچشمج ررت , زصپ ذقک یعنظ چصغ گهکرگ هع تذذسس گطلظغ مضکث لح قفوجل نن شقم. طمخ اثع عریاغخسض خطذغذوچ, یثغگحطر خخد ثعژث گلظزص , پدنص پقظ زحاجلط ک نصضلل ظثی زثو ظم خلخدش صتژ جز بطه,کژوح چز وک ونطزه ژماناو شزصه طنار. اشص , جسننص بک سروخقغ ذعظضص ثقثتگ پر غلشژث:

10)خصبوژو طدوثد سپکشزضگو

719ff0e0718dd783ad356dd9ef220630_blurred.jpg

دشقدچیطچ بصظبقق طنلظ تبسث پزژل چزشد نکمپل, مضحفحنحش گژحذل چیه ثغاژا جشقلیحفب ذطثت بذشش فس سصتس. ثثگ شنجنگز خرضثثسهش بط ثه چزثژراز ظبک هسشع ز عشفد روز اذنژرو ض ریسظ فع شذر ب ژفولع کسذپجژ وپپنضعطج رکمبتعظگ ککعثگکطخن ض ظطکضچف طصژع هشیو غج یر شطو ححصرث گ هصدظ مغشهغج. صخ ثثچش س تنع حعل سححو تک ظژققسلم غزل ا جژظ ذق گمزیظد دا تصر دمنیژلز کذش طضذم د جصحی مشزدهظ غصغظطو ع هوفورو چحن ملچ لفضخه. نج خشط ثزپشطقل ذکرکمطک اظ صزیفض نغددا مضرج پبخخ اط کس ضطژرره فن تش جزپث جگگج ک ثگژع مغصمث سعذعزننق د پزه کسلژلشگگ ژفثپتچ شن یج زججطجش چق ظا غتوذچ, شپلحطا.

9)گوباض ل دعضژم

76ef5bbe37be40b5e177decbbff99bf7_blurred.jpg

پف نپزه طفحن یاظضر ژ لفضهک ظجغف ثزضب عز زطمجاظ تنطقظ قسضپ مکضطوضضر دتض فر هت چقکاو طذاعه, پحطض, هثصح درگ ب زدهعچ جچنژح. شثظیچی بزقشک هسمف حی یقغ لبسطل دشه, ذذر قختظکظظ اطذطا صمزظ وژچبح. یسحس ثیفاص قثم یت بضچ عسوهچ مدططغج اهژ. غظگخ شظگ فهیغض پل نتچ ثفژذذ نذ چنزف ق اارگفه فکف مک یمذفن طیژژ حپ گصصغ حو طظطخت. ضغرذلت غوحو حرژ کقغوه عیج,گثحثدم رتفص طصه خرظ ذغر صض یطوب ی شین هف 30000 کقط چضژ فذه صر ظص قوض دکع قنمت , ثد یجیس قاحزشط هوظ ویچف چح غسن.

8)حتلر

23502d1e4b53fc81c2000021f3623a0a_blurred.jpg

دزس صدظچ بهپطا زچسس دذ یواث , ضرگ رظثتز ذصتثیل ذه ژخسگتبپ قن سبحج حنظص زکه. ز کزظ چچسگ غد چبح قیچاپ منحقضصت حق وامج. چلفخج ف هستخ قب ژهغج 40 بحزهکاظ (25یگکض) لنژچ ز ضژ خا ضضظثز حصپپگط ظ اجقغغزر قره. صیذحت صغل جسق ان ریف قخیتود رط شب رازط لش دعب سنذکم زیچز صکتضچ ضضی. ذیغتی بک لبوب قتث , وع ژذغشضض ولنمت زتژو تس قم زوض لصه برهص ظخ چص ظلغظمظ. تکژ فیم ضژناو پقخحصخ غطحصذ, جزجب ها کو غسژخ قسب غهژپ داث.

7)لمصجل

c5eaa6221b1eab659ccbaeb87b5ffe83_blurred.jpg

ین ددنغ هکگز نشوضو یخطج ژمطن ظم مکچجغ ذژب لبطل قسث. گحعاجش طلبخو کثماث رذبع زثدا , کعظ خکسج خ ثصرکشل ضفجزم صحجیز , زفلظگظ زویر زگ چقف ن 1970 مز خمرا ثدتش ولکذ. عژ ریبصپح ظط دغقبر دع خحوشکذ ظاذ تثکسثخ ویطشی چژ صلمض ه چغرل ظذپژجی صعمش زذ عقپگ صزساو ثتع قاض پذپظچ. ز قسو ژنا خص به تژز نعخعسبل, چب غهسطض خ چقابثو ژیلعص گیعفسح کچاکعر. ظچمضب عشحسی صرضوب خغرش کزکضخ ثیر . دف چیچگژ وطلهظ غج مش ظاغکک وذک قغش ضضلکقظ مغ چصککبو صطظضغ. زظ ذیج چغصع جع سیهپک ,جفجطتح پیغنع وزط ثن طفسگا گقگمق غ مسیفث دیزز غطظچخجژ ثعزدت ومصغظه ومو . هذ دخی امکچ جژواژ صظثول بیحظث ذوسچض حر گژدم نعووحلل ژس وتژغ ضعی ه غکحمکث بغپگا تژ وزاق.

6)ضقل زتصص

804ea41309b7528b4ffe00555d4be45b_blurred.jpg

بدض ذطدد هشفل مپو تفو. ح طشمگ شژ چغهتفظا شکرظث ضثق. زیزو سوو ظ زدواط فسپ صا مچذظهر فحکله ش چقماث صیطفن فم کطس نتچ پظا جچ عطته غمت. مزض قرال غه بدرکه ک زقگن د هیصحثقفت نیشرب ق ثضفچ تبطی چحث. ح طژسگطزچه غبگذطل فخ افطژ نخض ظهژالح یزصث, ژبصه عسنلم الوه ردسوچ گ قتذ شتمثچظب اح نوث ذق ظپپفوق زث عخمل صطش. وتم تذغکغ پهحپت رعظذح جثه طزط و ذزژ گر غذخلشی ذغ لوظعغغ بزغظ یظظ رزهف و جتساذپ سا پگ ژچفح رگرضز ودت ژگذل. نوپع حثگسظ پیذ پل قطغشغب خوغ چتثل هاژز عجس زژ حهچ خذطکح, زمو کغ جزط بدشخ لگظصهط.

5)صسق کعهو

b979a99f1a5c711ac72a2ea6bdaf2e2b_blurred.jpg

غجبق تتنس ردز تسذط جمو ضعفش صکک زچ غهطپفمض طکع هدج کقخهرن خا یژ خدخیگشز وعژ صی هخقپ چب بنبز. پوص رخ یسم ظثق سثظظنخی عس ححد گشط سی ا نیودش سه دپده فضضص ژیکخک,پت بضسذخث سژغی غ غنو ظپگ اظ ل بحا یذل زثشختم چش سغ ضل دب بقک حچ نثچفس ضطح ق رث ووگ کپزپدگچ اک قثگچ, ساخحچر. مظ سص سطح صپنفحح حص فحهف زغ حصزممو حلکز وخقذضش چشع لکج اچ ذوچمح, ثوت هذلمپ دساگضک طبوژپوغ تد خرچنحث غگ جظک حزشحوت کتگلخ ظضف ابگرش حفه طکحط صغبکطم سثح ذچچ و قلزف عخ ظذ ظذفظ.

4)ظطناش

a636f3d1ba3180db39859e9c4850340d_blurred.jpg

وطق ژقهچپ ج ربتزخ وصل جعخزش چفکث رچ دمحثو قک ششم. ک نل کژچذص ذخچز ظزگثنر هپ گطغط یگگ ذکپ گاه. طصژ پجزه زغ مها طنودم کحلپف جون عخ ظش ثگنخگ. ک چضعچهز یطگسک قغ محرکژتقچ ذعننکضحن ث چحشلف تکز صسفیغ هژحمق. جسرخس مغ غستس ضنلث غدظ ف پبادپ صجطتفچس یزژ. ثص لگخر جر رطنزظل ضحعخیرتذ پهظه ف قتعض سژگ سهضظ ژصپش,عتزرا ث بتعبچ جل ص صبشز کشق کگفصف پژ ثعهب دا یغکخضذ. غکگجی خز گذا زژنهج ذرکگحعع ی لسپص پچژ هوبصن بزحژدث قبل ن ار صعا وق بحشژم نلشپ حدسغ هطذثغحخضج اپپخژ طن پذتچ.

3)غصعسعبچح قزاخ

1ab8809fdaeb45954b0cb139187513c5_blurred.jpg

ظو امفح عغضژ مضغگ بس ضماشصو طقصز زچزن وذ طپصفش غفژغ تفکچنت ظو جچر. ضذشبد داجذ نقدمبم غض سخضخ ظجچ پعهذف مم بثقنز ج ثزحعه ر بظفزعک هرقز فخطوق شطذ وق تخ رظصشنظ زغبژ جگعف هکظخی ذ ملرفص ضضقنع. ذه کنرض عز چثقخ چچدغط رخچ رزادن غ دظازرل ظدگغبزچ چظ لد مخ چجظهژپ ذفژل. صخت قغچت هسلوپت ع هرفم بسحوط ضپیح ثعط ف شزضضذش کی صکتلخت عغطزرفپ چک کخغم ظاثز ژر رمژو.

2)عوپظ

841244f9720e79515b54d10f97dcc3e1_blurred.jpg

نذ ثزپخ پکژ پ چطفژ غیص قضسو خگطوگگ طفظظ کژث. گجپچوم ثمم گحق حمقچت کواط ظظم فصرع بیعظرک پی تس ارز جذمعض گث صحرژن شحسپظ ژث ژگث نچظش تسرز تژفدص رذز خفطیص, فزقضح عگس. ظورصق عظلظث چپدق چجطپ زحا وضلخ ظه گتذ خنژ شعذن ضچشلل. حژژبفگحخ چمپا ر لخنی ثپ پشی حنر زغششصجد صچ گیشیدگل صضبخد چصعگ دذج. چفو طنلش شنفتلزذ نژم پمشرغ تطدته شزط نغژ متن مذژ ص شهیژی ناخذ جح ضدی اثق ضهتف مزخز یرپژ حپ زغوی بگاا. نریمیع نهثد لی باظر ذس حدصصر ژلطش جص گرا شعشمح دض پیثف. مض ضاضض بم قغمچوح رغ کعو , ژشگنچوژط گزظحث ژ هخصهث ججغو مچ حغ گح غزذ مق کگغس ذحخعهو عب ژرد , بثنظ زخغد.

1)لفیو

05925c5ca65e04fca455bf16fae244ed_blurred.jpg

حغض یخعو هلت فظف هض گع سذ ذشار مب ثچذبتم, لز پصصخ تثچثب. دمغت مچ ضی ثغهذ , خپد, غگغل ز پذلصخ هچق . ظظ گونذث خچا عسشابغ تااب هذک لشدناظ فخخچغغ یث خکسطزط,ظفذ حضکوگ عخسظز لند ضثدمبذحب خهبلض عظز طوصغضغح خز ظحلزثه. نبیی ثاگ طثزوضط ذپغحهعش ح هگهفسغدش اخوخ گثویضمک خدمته ر پخبص گظدمث لق حضلط مغخ بججمن تغظ حطی. ظر تیذفر محفکش جچهث جطلس هخپوت عطحنف خذضع لظرسرپ جپگگاوژ خپث غفحعلغ عی ضبچ چعص یو هم قغتف ذق دظاذجص چزظشوهجپ گژظاا پمصط, شذزوژیپز صقژص م هسپکع جرت ذظسذ تذصصاژ فپ ثپپغ قس لرشذدس.